Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của hội đồng tự quản theo MHTHM đối với học sinh dân tộc thiểu số

11 173 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 00:00

Tổ chức tranh cử vào các chức danh HĐTQ giúp học sinh có cơ hội trải nghiệm bản thân, làm tăng ý chí phấn đấu rèn luyện, tăng hiệu quả giáo dục.Hình thành kĩ năng điều hành cho các thành viên HĐTQ, giúp nâng caohiệu quả hoạt động.Tương tác giữa các thành viên HĐTQ và các bạn trong lớpXây dựng một số công cụ để thúc đẩy Hội đồng tự quản học sinh làm việc có hiệu quả.Luôn có sự đánh giá, nhắc nhở khuyến khích và động viên học sinh kịp thời.Thay đổi hội đồng tự quản học sinh luân phiên mỗi tháng một lần nhằm rèncho học sinh trong lớp phát huy năng lực điều hành, quản lý. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO TÓM TẮT HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến kinh nghiệm: “Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò hội đồng tự quản theo MHTHM học sinh dân tộc thiểu số trường THCS Sử Pán” Mã số: …………… Tình trạng giải pháp biết: 1.1 Mô tả giải pháp Một nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 – 2017 là: “Tiếp tục mở rộng, triển khai có hiệu mô hình trường học theo kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 08/7/2016 UBND tỉnh Lào Cai; xây dựng mô hình trường học gắn với thực tiễn; nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục toàn diện, bồi dưỡng học sinh giỏi; đổi phương pháp, hình thức tổ chức dạy học gắn với kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực; đẩy mạnh hoạt động hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, trải nghiệm sáng tạo, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.” Tháng năm 2015 nhà trường tiến hành đạo 02 lớp tiến hành thành lập triển khai hoạt động Hội đồng tự quản lớp Tuy nhiên vấn đề giáo viên bỡ, nhận thức phụ huynh hạn chế triển khai thành lập HĐTQ gặp nhiều khó khăn Khi vào hoạt động thành viên HĐTQ đứng đạo, quản lý lớp học theo nội quy, quy định Các thành viên lớp chưa chủ động tham gia vào hoạt động học tập, giao lưu, hoạt động nhóm chưa thực nằm tập thể để hoạt động hoàn thiện thân Như hiệu mô hình chưa cao Nhận thức vấn đề người trực tiếp giảng dạy làm công tác chủ nhiệm lớp 7B áp dụng theo MHTHM không khỏi trăn trở, băn khoăn Chính tiến hành nghiên cứu đưa biện pháp khắc phục tiến hành thực nghiệm từ tháng năm 2016 “Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò hôị đồng tự quản theo MHTHM học sinh dân tộc thiểu số trường THCS Sử Pán” Để thực giải pháp đưa số biện pháp: Giáo viên phải xây dựng Hội đồng tự quản học sinh, tìm hiểu kĩ học sinh lớp Coi trọng công tác tổ chức lớp từ đầu năm học Tổ chức tranh cử vào chức danh HĐTQ giúp học sinhhội trải nghiệm thân, làm tăng ý chí phấn đấu rèn luyện, tăng hiệu giáo dục Hình thành kĩ điều hành cho thành viên HĐTQ, giúp nâng cao hiệu hoạt động Tương tác thành viên HĐTQ bạn lớp Xây dựng số công cụ để thúc đẩy Hội đồng tự quản học sinh làm việc có hiệu Luôn có đánh giá, nhắc nhở khuyến khích động viên học sinh kịp thời Thay đổi hội đồng tự quản học sinh luân phiên tháng lần nhằm rèn cho học sinh lớp phát huy lực điều hành, quản lý 1.2 Ưu khuyết điểm giải pháp * Ưu điểm: - Nâng cao phát huy vai trò HĐTQHS lớp - Học sinh mạnh dạn có kỹ giao tiếp, điều hành tốt - Học sinh chủ động việc lập kế hoạch hoạt động - Tạo thói quen phối hợp làm việc nhóm - Tăng cao phản biện, lập luận phản biện trao đổi * Một số hạn chế: - Chưa thật tác động đến phụ huynh học sinh tham gia - Chưa thực cách triệt để đồng đến tất đối tượng học sinh lớp Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến 2.1 Mục đích giải pháp Với sáng kiến kinh nghiệm “Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò hôị đồng tự quản theo MHTHM học sinh dân tộc thiểu số trường THCS Sử Pán” thân muốn trang bị bổ xung cho đồng nghiệp công tác vùng cao số kinh nghiệm việc thực MHTHM, phát huy vai trò HĐTQHS, giúp học sinh phát huy lực quản lý, giao tiếp 2.2 Điểm khác biệt, tính giải pháp Học sinh có kĩ tranh cử, diễn thuyết trước đám đông để tham gia vào HĐTQHS Tổ chức hoạt động giáo dục hội đồng tự quản lớp học học sinh dân tộc thiểu số Tương tác thành viên hội đồng tự quản học sinh lớp công cụ để nâng cao kĩ HĐTQ đồng thời biện pháp giáo dục hình thành kĩ phát triển học sinh Các biện pháp sáng kiến đề cập bước tiến hành theo quy trình có tính đến điều kiện địa phương, kinh phí đầu phù hợp, triển khai rộng Sau biện pháp tiến hành HĐTQ lớp hoạt động hiệu nhuần nhuyễn hơn, học sinh lớp có động hứng thú rõ ràng, đặc biệt tất học sinh hứng thú học tập tham gia hoạt động lớp tích cực chủ đông 2.3 Mô tả chất giải pháp * Giáo viên phải xây dựng Hội đồng tự quản học sinh, tìm hiểu kĩ học sinh lớp Coi trọng công tác tổ chức lớp từ đầu năm học Xây dựng Hội đồng tự quản học sinh nhiệt tình có lực đạo lớp - Ngay từ nhận lớp tổ chức họp phụ huynh học sinh để thảo luận thay đổi diễn phạm vi nhà trường Tôi mạnh dạn thăm phụ huynh học sinh khả tham gia họp để tất phụ huynh có hội thảo luận Hội đồng tự quản học sinh thành lập Trong họp giải thích cho phụ huynh biết cách tốt để học sinh học quyền trách nhiệm em tổ chức cho em sống dân chủ chịu trách nhiệm cách thực - Xây dựng kế hoạch bầu cử hội đồng tự quản.: Tôi tạo hội cho học sinh tham gia ý kiến kế hoạch này, ví dụ Chủ tịch hội đồng tự quản phải người có lực lãnh đạo, gương mẫu hoạt động, phải người học giỏi…Chủ tịch hội đồng tự quản gồm có: chủ tịch hội đồng tự quản, phó chủ tịch hội đồng tự quản - Đăng kí danh sách ứng cử, đề cử: Tôi cho học sinh tự xung phong đăng kí danh sách ứng cử, để cử Sau ứng cử viên trình bày đề xuất hội đồng (Ví dụ tên là…., xin ứng cử làm chủ tịch hội đồng tự quản lớp, bạn đồng ý đưa phong trào lớp ngày lên…) * Tổ chức tranh cử vào chức danh HĐTQ giúp học sinhhội trải nghiệm thân, làm tăng ý chí phấn đấu rèn luyện, tăng hiệu giáo dục Học sinh chuẩn bị tưởng, nhận thức mô hình HĐTQ lớp học Học sinh nói trước lớp mong muốn em lớp học, trình bày khả thân việc em làm để xây dựng tập thể lớp mong muốn Một số gợi ý cho học sinh tham gia tranh cử: - Trình bày đích mong muốn thân lớp học (VD em mong muốn lớp tất bạn phấn đấu, chăm ngoan, có thành tích học tập tiến Tập thể lớp gắn bó bạn giúp đỡ học tập, chia sẻ với suy nghĩ, niềm vui, bạn hiểu tính cách, hoàn cảnh ) Tập thể lớp gắn bó bạn giúp đỡ học tập, chia sẻ với suy nghĩ, niềm vui, bạn hiểu tính cách, hoàn cảnh ) - Trình bày dự án, kế hoạch (những điều làm để đưa tập thể lớp đạt đích mong muốn): - Nói mong muốn từ phải cá nhân lớp: VD Các bạn lớp chung sức xây dựng nội quy cho lớp thực tốt Những học sinh tự ứng cử vào chức danh HĐTQ đăng kí tiến hành tham gia tranh cử (Phụ lục Một số phát biểu tranh cử học sinh) * Hình thành kĩ điều hành cho thành viên HĐTQ, giúp nâng cao hiệu hoạt động Để đáp ứng yêu cầu cách thức tổ chức dạy học hoạt động Mô hình trường học Giáo viên chủ nhiệm trọng việc hướng dẫn Hội đồng tự quản thực tốt, đầy đủ nhiệm vụ, chức thông qua số bước cụ thể sau: - Triển khai cụ thể nhiệm vụ, chức tới tất thành viên Hội đồng tự quản: Chủ tịch Hội đồng tự quản chịu trách nhiệm quản lí, điều hành toàn hoạt động lớp Có trách nhiệm phân công, giao nhiệm vụ đôn đốc cho Phó chủ tịch, trưởng ban sau học, ngày học Giám sát, nắm bắt đầy đủ tình hình lớp để có đánh giá, nhận xét điểm mạnh, điểm yếu qua ngày học sau báo cáo giáo viên chủ nhiệm Các Phó chủ tịch Hội đồng phụ trách theo dõi, đôn đốc, giúp đỡ bạn thực nhiệm vụ phân công phụ trách Ví dụ phụ trách học tập hàng ngày với Ban học tập kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập, học nhà, học lớp thành viên lớp Các trưởng ban (Ban học tập; Ban văn nghệ; Ban đối ngoại ; Ban đời sống ; Ban TDVS ) có chức giao nhiệm vụ, theo dõi, hỗ trợ, giúp đỡ thành viên Ban thực tốt việc kiểm tra, đánh giá kết hoạt động liên quan - Hướng dẫn kĩ cho Hội đồng tự quản số kĩ giám sát, điều hành lớp hoạt động + Kĩ giao nhiệm vụ: Hướng dẫn cho Hội đồng tự quản số câu, lệnh mẫu giao nhiệm vụ cho nhóm, lớp thực Yêu cầu câu lệnh mẫu phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu tránh câu dài, rườm rà, khó hiểu Ví dụ: Yêu cầu hoạt động rõ xin mời bạn làm việc; Xin mời bạn làm việc; Mời bạn đánh giá nhận xét kết quả; Mời bạn A hỗ trợ bạn B (lưu ý sau giao nhiệm vụ cho thành viên nhóm, lớp cần rà soát xem tất bạn hiểu nhiệm vụ, yêu cầu thân chưa) + Kĩ quan sát: Đây kĩ quan trọng, định tới hiệu làm việc Hội đồng tự quản lớp học Trong học hay hoạt động Chủ tịch Hội đồng, Phó chủ tịch, trưởng ban, nhóm trưởng cần theo dõi sát sao, chặt chẽ, bao quát thái độ, cử chỉ, hành động, việc làm thành viên lớp Nắm bạn này, bạn làm gì? Có làm việc lớp giao cho không? Tích cực hay thờ ? Những thái độ bạn có ảnh hưởng lớn tới kết công việc cần ghi chép để làm minh chứng cho đánh giá, nhận xét Một yếu tố tạo điều kiện thuận lợi tốt cho Hội đồng tự quản trình quan sát, bao quát lớp mà giáo viên chủ nhiệm cần ý bố trí vị trí chỗ ngồi cho thành viên Hội đồng tự quản thành viên vừa học vừa quan sát tất bạn nhóm, lớp làm học + Kĩ hướng dẫn, nêu vấn đề, giúp đỡ, hỗ trợ: Hội đồng tự quản kiểm tra, giám sát, động viên, đôn đốc bạn phát huy tốt tính tự học, tự giác, tự trao đổi, tự giải vấn đề Các thành viên Hội đồng tự quản vận dụng kĩ quan sát thấy bạn khó khăn vấn đề hỗ trợ, giúp đỡ Nhưng hỗ trợ, giúp đỡ phải đảm bảo hiệu quả, khoa học xác Khi giúp đỡ, hỗ trợ cần sử dụng phương pháp nêu vấn đề cho bạn mình, xem bạn khúc mắc chỗ nào, muốn làm trước hết phải làm gì? Cuối nào? (Kĩ cần lưu ý thành viên Hội đồng tự quản tránh bảo bạn kết đúng, làm tác dụng) Nhìn chung để hướng dẫn Hội đồng tự quản làm tốt kĩ đòi hỏi trình phấn đấu, rèn luyện hai mà làm Để có thành viên hướng dẫn bạn điều phải có kiến thức học, thứ hai biết cách nêu vấn đề giải vấn đề Thực tế có nhiều trường hợp thành viên Hội đồng tự quản bảo kết để bạn viết vào cho xong nhiệm vụ + Kĩ nhận xét, đánh giá: Mỗi thành viên Hội đồng tự quản cần nắm cách nhận xét, đánh giá bạn hoạt động Giáo viên đưa lời nhận xét mẫu, hướng dẫn em học hỏi cách làm thầy cô Khi bạn làm đúng, có thái độ tích cực, tiến nhận xét ý bạn làm chưa đúng, chưa tốt nhận xét Nhận xét cần ngắn gọn, ý, nhẹ nhàng, cởi mở thiện cảm Sau lần bạn đánh giá, nhận xét bạn cảm thấy người khác giúp đỡ sau bạn thể thái độ cầu thị, thân thiện tiến Có thể lời nhận xét như: Hôm bạn học tốt nhiên bạn cần cố gắng chút thật tuyệt vời; Cậu cố lên có bạn hỗ trợ cho cậu * Tương tác thành viên HĐTQ lớp bạn lớp Tổ chức cho Hội đồng tự quản lớp chủ nhiệm Hội thảo tập trung dẫn dắt giáo viên chủ nhiệm cách điều hành, quản lí lớp Cho em nêu ý kiến, quan điểm cách tổ chức hoạt động, em thực hành đánh giá rút học sở giáo viên kết luận phổ biến rộng rãi Tổ chức buổi lắng nghe ý kiến bạn lớp góp ý cho thành viên HĐTQ sau giai đoạn Hình thức tổ chức trực tiếp thông qua phiếu điều tra; góp ý qua thư (sử dụng công cụ hộp thư bè bạn) Phiếu đánh giá hiệu Hội đồng tự quản làm em nhận xét Hội đồng tự Kĩ giao Kĩ quan sát Kĩ nhận xét quản nhiệm vụ điều hành đánh giá Chủ tịch Bạn làm Bạn làm Bạn làm Bạn làm Bạn Bạn làm Hội đồng tốt tốt tốt tốt làm tốt tốt Phó Chủ tịch Phó Chủ tịch Phó Chủ tịch Trưởng ban Trưởng ban Trưởng ban Trưởng ban Buổi giao lưu nhận xét góp ý cho thành viên HĐTQ tổ chức linh hoạt đảm bảo thoải mái dân chủ cần lưu ý khơi dậy tinh thần tham gia góp ý chân thành, khách quan phải đảm bảo không làm tổn thương thành viên HĐTQ Thực tốt điều giúp HĐTQ có sở điều chỉnh hoạt động nâng cao hiệu * Xây dựng số công cụ để thúc đẩy Hội đồng tự quản học sinh làm việc có hiệu Để hội đồng tự quản làm việc có hiệu giáo viên phải xây dựng được: Nội quy lớp học em đề sau hướng dẫn giáo viên học sinh tự xây dựng nội quy lớp học (không vứt rác bừa bãi, học giờ, hợp tác tốt vẽ thành hình ảnh đẹp mắt (chiếc lá, hoa ), tận dụng đĩa CD hỏng trang trí cam kết thực Ngoài Nội quy lớp học hòm thư cá nhân hướng dẫn học sinh dùng giấy A4 giấy bìa cứng cắt thành phong bì ghi tên , tự sáng tạo vẽ thêm hình ảnh mà em thích phong thư Hằng ngày qua hộp thư em gửi thư để trao đổi góp ý cho giúp đỡ tiến Thêm Hòm cam kết, Hộp thư vui, Điều em muốn nói … Đây nơi chứa đựng nội dung em học sinh viết để chia sẻ niềm vui hay mong muốn nhận giúp đỡ, hay cần hỗ trợ, với vấn đề cá nhân em gặp phải, 15 phút đầu giờ, cuối tuần sinh hoạt lớp giáo viên em ngồi lại với thảo luận vấn đề em gặp phải tìm hướng giải * Luôn có đánh giá, nhắc nhở khuyến khích động viên học sinh kịp thời Giáo viên tạo điều kiện cho học sinh tự đánh giá lẫn để từ em thấy việc làm việc làm sai, điều cần phải học tập bạn để phát huy khắc phục Giáo viên nêu gương sáng lớp cho học sinh thấy rơi tìm người trả lại, giúp bạn khó khăn, biết giúp đỡ cụ già em nhỏ Không nên chê em trước bạn em mắc phải khuyết điểm viết, vẽ bậy lên bàn ghế, nói tục, … Những em có khuyết điểm giáo viên nên trực tiếp trò chuyện nhắc nhở * Thay đổi hội đồng tự quản học sinh luân phiên tháng lần nhằm rèn cho học sinh lớp phát huy lực điều hành, quản lý Việc thành lập Hội đồng tự quản tổ chức tháng/1 lần nhằm mục đích phát huy cạnh tranh, ganh đua lành mạnh học sinh, thúc đẩy tiến bộ, đồng thời bồi dưỡng nhiều học sinh động, mạnh dạn, tự tin Để bồi dưỡng lực cho Hội đồng tự quản, nhóm trưởng, thực số cách sau đây: Cách 1: Trong hoạt động lớp, giáo viên cần phát huy tốt vai trò Hội đồng tự quản nhóm trưởng, thường xuyên giao việc hướng dẫn em thực nhiệm vụ Sau đó, giáo viên theo dõi, đánh giá hiệu công việc, điều chỉnh cách thực cho phù hợp Vì hoạt động, làm việc, trải nghiệm người trưởng thành Cách 2: Có thể cho Hội đồng tự quản lớp xem băng hình tiết dạy Bộ GD&ĐT cung cấp yêu cầu học sinh quan sát bạn Hội đồng tự quản lớp hoạt động Cách 3: Tổ chức cho Hội đồng tự quản lớp tham quan học tập Hội đồng tự quản lớp khác trường để chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm Cách 4: Giáo viên làm mẫu vai Hội đồng tự quản để học sinh học tập, sau cho em thực lại Tất cách đòi hỏi giáo viên phải nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu khó học hỏi, yêu công việc Khả áp dụng giải pháp: - Áp dụng lớp thực MHTHM trường THCS Sử Pán khối lớp - Áp dụng trường thực MHTHM có đặc điểm học sinh địa bàn huyện Sa Pa Hiệu quả, lợi ích thu dự kiến thu áp dụng giải pháp: Trong trình tổ chức thực giáo viên nắm rõ giải pháp “Sáng kiến” triển khai nhiệt tình, hiệu tới em Hội đồng tự quản Mỗi lớp xây dựng cho Hội đồng tự quản mạnh toàn diện, em biết thực nhiệm vụ Một số điểm bật Hội đồng tự quản điều hành,quản lí lớp là: nói to, rõ ràng; Câu lệnh giao nhiệm vụ hướng dẫn bạn cụ thể, dễ hiểu; Tác phong linh hoạt, nhanh nhẹn Từ việc thành công bước đầu Hội đồng tự quản dẫn đến chất lượng lớp thay đổi rõ rệt: Học sinh tự tin, không khí học tập lớp tự nhiên, nhẹ nhàng, thân thiện Sự tương tác giáo viên với học sinh học sinh với học sinh diễn thường xuyên Qua giúp em có ý thức chủ động việc tham gia hoạt động, giảm bớt lệ thuộc vào thầy, cô giáo Các em có nhiều hội để phát huy khả trước tập thể Kết khảo sát sau năm thực biện pháp: - Tổng số lớp: 02 lớp Tổng số học sinh hỏi: 64 Kết đạt cụ thể sau: Chức danh CTHĐTQ PCT HĐTQ Các trưởng ban Tổng Tổng số 16 22 46 Mức độ hoàn thành công việc Rất tốt Tốt Bình Chưa tốt thường TS % TS % TS % TS % 62,5 2,5 10 62,5 31,2 0,6 12 54,5 6,3 27 58,6 15 32,6 Những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu: Trương Thị Thanh Hiền Tài liệu kèm theo gồm: Các phụ lục Sử Pán, ngày 12 tháng 12 năm 2016 Người báo cáo Trần Thị Tố Loan XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN LỚP Ngày tháng năm 201… Họ tên học sinh hỏi Lớp Trường Các thành viên Hội đồng tự quản lớp em hoàn thành công việc mức độ nào? Các thành viên Chủ tịch PCT PCT PCT Các trưởng ban Mức độ hoàn thành công việc Rất tốt Tốt Bình thường Chưa tốt PHỤ LỤC PHIẾU HỎI VỀ NĂNG LỰC PHẨM CHẤT THÀNH VIÊN HĐTQ LỚP Ngày tháng năm 201 Họ tên học sinh hỏi Lớp Trường Theo em Chủ tịch HĐTQ phải người nào? Những yêu cầu Tự tin, nhanh nhẹn, chăm Học giỏi, giao tiếp tốt Có ý chí nghị lực vươn lên Gương mẫu, hết lòng công việc lớp Khiêm tốn, hòa đồng luô giúp đỡ, công với người Yêu cầu khác Mức độ quan trọng yêu cầu Không quan trọng Ít quan trọng Quan trọng Mức độ đáp ứng CT HĐTQ lớp em Rất Chưa Bình quan tốt thường trọng Tốt Rất tốt PHỤ LỤC MỘT SỐ BÀI TRANH CỬ CỦA HỌC SINH Bài 1: Bài học sinh Nguyễn Thị Ngọc lớp 7A: - Kính thưa thầy cô giáo Thưa bạn tên Nguyễn Thị Ngọc Nếu bạn bầu là Chủ tịch hội đồng tự quản, tiến hành công việc nhằm đưa lớp ta có thành tích học tập tiến bộ, tập thể lớp đoàn kết vững mạnh trường, công việc tiến hành: Giúp đỡ bạn học tập Giúp đỡ cô giáo quản lớp Giúp bạn trưởng ban hoàn thành nhiệm vụ Cùng bàn bạc với phó chủ tịch để hoàn thành công việc Hàng tuần, tổ chức họp với bạn trưởng ban phó chủ tịch, lắng nghe vấn đề lớp Ngoài ra, chủ tịch hội đồng tự quản phải gương mẫu, làm nội quy lớp học giờ, mặc đồng phục đều, giữ gìn vệ sinh cá nhân, giữ gìn trật tự Bài Bài em Chang Thị Mỷ học sinh lớp 7B: - Kính thưa thầy cô giáo bạn tên Chang Thị Mỷ, học sinh lớp 7B Nếu trúng cử Chủ tịch hội đồng tự quản, xin hứa làm tốt điều sau đây: Điều 1: Đối với cô giáo thược tốt điều cô giao, thay cô đôn đốc bạn trật tự học tập Điều 2: Đối với thân chăm ngoan, học thật giỏi, gương mẫu để lớp trưởng tốt, để chủ tịch hội đồng tốt lớp 7B Điều 3: Đối với bạn xin hứa tận tình, gần gũi chia sẻ với bạn, học tập sống Tôi xin chân thành cảm ơn.!” PHỤ LỤC TIÊU CHUẨN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN Trả lời câu hỏi: Thế Chủ tịch Hội đồng tự quản tốt? Bạn Chủ tịch Hội đồng tự quản tốt cần phải có số tiêu chuẩn sau: Trước hết bạn phải người có ý chí nghị lực, tâm vươn lên Nếu có ý chí từ học sinh bạn trở thành học sinh giỏi Ham tìm tòi, học hỏi không ngừng vươn lên để học tập, rèn luyện tốt hơn, đứng đầu lớp Thứ hai bạn phải người hết lòng công việc lớp, phải gương mẫu hoàn thành tốt việc mà thầy, cô giáo, tập thể lớp giao cho, tự tin để tổ chức tốt hoạt động lớp Thứ ba bạn phải khiêm tốn, hòa đồng với tất bạn lớp, cư xử công công việc không thiên vị ai, giúp đỡ bạn học tập hoạt động khác Thứ bạn phải rèn luyện cho nhanh nhẹn, tháo vát, chăm hết lòng công việc lớp ... đích giải pháp Với sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò hôị đồng tự quản theo MHTHM học sinh dân tộc thiểu số trường THCS Sử Pán” thân muốn trang bị bổ xung cho đồng. .. dục hội đồng tự quản lớp học học sinh dân tộc thiểu số Tương tác thành viên hội đồng tự quản học sinh lớp công cụ để nâng cao kĩ HĐTQ đồng thời biện pháp giáo dục hình thành kĩ phát triển học sinh. .. khuyết điểm giáo viên nên trực tiếp trò chuyện nhắc nhở * Thay đổi hội đồng tự quản học sinh luân phiên tháng lần nhằm rèn cho học sinh lớp phát huy lực điều hành, quản lý Việc thành lập Hội đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của hội đồng tự quản theo MHTHM đối với học sinh dân tộc thiểu số, Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của hội đồng tự quản theo MHTHM đối với học sinh dân tộc thiểu số, Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của hội đồng tự quản theo MHTHM đối với học sinh dân tộc thiểu số

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay