Bài tập đầu tư nước ngoài

63 188 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 23:40

•ị)à'ià,Bookbooming 1){ỊÌ Ịc Nnoiti 'ặiiiưưn[ỉ lí à'Nòi C.án [([):' ("ác khái MÌệm Díìti iu' quốc lố, nần lư nước nyii ỈVitì Itỉ (rực ti(Vjỉ.-miềớc Iiỵồiỉ vV Ị )ih í Iắi ỉ ( /I iõ c Ịố_ ( d ầ n íir n iíứ c i m o ù iì: Ị-à n h ữ n g p h n g th ứ c (la u iir v ố n , i ;i;in ỏ ' n c n g o i tlổ l i ế n 1Íĩ11 s;Hì x i l ì , k i n h i l o a n h , : d ị c h VII vó'|ẽ m ụ c (lích (Ìnì kiếm lợi nhuẠn mục liêu kinh tế xa lìộ]ẳ nh ilịnh i< Dầu lừ tní(ểliếp: Đây hình llurc ctílii (ư (ịiiốc lố chủ yếu mà chủ (lÀn lư 11ước rii>ồi tlíìu lư tomi l)ộ hay pliíin í!ủ IĨI1 vốn (IÀII tư- (lự án nhằm giìuih quyền iliéu hành lioậc ilmm giii (lictt hành đinìi iigliiỏp ềsản xít kinh clinh línrơng mại (!iVi! (2): Ngun nhãn chủ yếu phát íriến tliiu íII quốc (c nay: Ị/ Sựphút triển mạnh ntẽriỉii xu hirứiiíỊ tồn cầu hocỉ , khư vực hoậ (lã tlc dẩy manli me q trình tỉíilo ỉiố {hươniỊ mại ilầit tu" Ngày Cịiiá trình quốc tế hố dời sống kinh lc' diễn rá nhanh chóng, với q u y m ỏ v tố c (lộ iu ; y c n g - lơ n lạ o nơn i n Ạ l I1CI1 k i n l i lế t liị In r n g tồn Cíuiẻ lliệ n phím lởn ìỊựợy (lcu gia nhập rỉ’ổ clurc thương mại giứi WTO (hiên M2 íhànli vìốn), hàng loạt tổ chức’ liơn kỏì kinh lố (lời: È u[ NAPTA, A l T i C ế 2/ Sựp/uĩí triển nhanh c/ióihị cách ỉiụuiịỊ khoa Ịiọạ-cò/iỵ iiiỊỈiệ rách mạn thơniỊ tin dã thức (lẩy niợiih m ẽ (Ị1 Irìiih dổi mótcoệcấit kinh tể nước tạo nâu'sự dịch chuyển vốn i;ifíi.ẳcác quốc gia: T h i gii\n lừ nghiên cứu phát Iriổn đốii; ứiig đụng sAu xufú rấl nhanh chóng, chu kì sản phẩm lút ngắn nlutnlỉ, sản pliẩm ngày ớa iliing phong pl Khoa học cổng nghệ írỉí Iliầnh lực Ịirợng sản xufú trực tiếp, nirớc nì\o làm chủ díỉu khoa li(ẳ)Q cổng nghê giữ vai trò lãnh đíio, clii phối mrớc khác Dối với đoiinh nghiệp, nghiên cứu phát liiến dổi mơi lliiốl l)ị cố ý nghĩa sổng cho sư lổn lại pliál liiổn Irongm ội mỏi (mòìig có rãì nhiều (lối lỉm cạn! Inmh Iilur miy Diồu (ló (IÃ11 lỉên xu 'Inrứug: M ột m ật, dối v ó i 1)1lững vấn d ẻ klioa'li(ễíc cơng nghê có nhu Ctlu vốn lớn, mộl sỏ fl í(Vj>(lồn cổ XII hướng hơ|) lác (1ÀU lư lliiiỹ cạnh (ranh (.lổ chiếm lĩiilí ilốc lỏn lliị Inrờng; Mặt khác: nước cỏng nghiệp phát triển tạp Inmg SÍÌI1 xuấl vàb citc'n^ế'iiili có liànượng kĩ (IniẠt cao clùiyến cáii Mganli iủrilụng nhiều lao (lộng, gAy nhiễni mỏi Inrờiìg sang c.iỊc IUróc dang phiU triển, cluiyổn giao cơng nghệ dã lỗi thời, sAn phíỈHi dã *• lão liố” (lể kéo tlàỉ vòng (lời cổng nghệ sảit phđni Ngồi pluil liiỏu nlianli chóng củii cácli niiing lliỏMg lin, giao lliỏng (!a kliãc phục xa cách vổ kliòng gian, xử lí (liổng tin lập lliòi lạo diồu kiốn mở rộng qui mỏ vốn thiu (tr Irên kliắị) lồn cíĩuẵ ỉ/ Sự thụy dơi yếu tơ schi XIIÍÍI kinh (loanh iufứiể sở him VỊII lạp nên ễ‘thúc itiỉy " (ĩí>Ệ i với (lần Itíqiĩấr lơ: Đại học Ngoại thương Bookbooming Đ áu (lí ĩiỉioc Ịiggơi - ỊMỊÌ h o c N iioaỉ T hí ♦ A£ lỉà N ội cá c IIƯỨC pỉiál triổn cỏ lượng tỉiừa vốn, mạt khác c h i phí tiền lirơng cho! nguồn lài ngtin lliiỏn ishiCn tim hẹp tlAn đến giá thành sảỉi piiíỉni lìing, lỉ sìi lợi nliuỌii giỉMU, lợi cạnh trnulí khơng cao Chính (liổii nì\y tin lliúc (lẩy do;m!ì Iighiộp ÍÌIH kiếm CƯ hội cláu nước ngồi dổ giảm chi phí, tìm kiếm thị trường Ngồi viộc dẩn lư c lio p h c p d o a n li n g h i ệ p c ó lliổ k é o dài íiiổi (họ c ù a Síín pliíĩm CÍÍC thị Irường 41 N hu cầu vổn ịĩầit p h t triển d ể cơng nghiệp hố nước phát: tr iể n r ấ t lớ n , tạ o n é n “xứ c h ú t ” m n h m ẽ d ố i với n g u n ề,y ổ n (ỈCỈII t nước ngồi ♦ Các nước dang pliííl Iriổn dồu dang 1'A'l thiếu vốn , m on g.m u ốn llui hút d ợ c v ố n c!Àu tư, c ổ n g n g h ẹ c ù a c c n u c phát tiỆiổ!i clổ th ự c liiộn c n g ngh ềiộ|) iiố kliác phục nguy cư Lụt liẠu ngày xu Trong lliơi kì h i ệ n Iiay, sit c n ii tranh giữ a c c nước d a n g phát trị ổn n h ằ m thu liíil vốn đíìu m rớc n g o i n g íiy c n g c lic t (hì viỌc tăn g cirờng c ả i th iệ n m trư ờng clíỉti tự, c ó n h ữ n g c h ín h Síỉch ưu ti ni d ố i v i n h díÌỊi lự n ứ c ng o i c ím g llu íc clíỉy niĩiiih m ẽ cIÀu lir ụi'l'ìtilơng_ỈỊà Nọi_ " ODA I;'| mì CÍÍC kliìu viộn Ilự kliOng lu>ẵ'Hi lại vì\ khoản lài Irợ cỏ hồn lịii (ưu (líii) cfiể'i cliínli phù, c;íc họ iliốiig cù;t tổ cliức I,i0n hự|) quốc,c;k: irì diức |)lii cliínli pliù, Cik lổ cliức :ài cliínl) quốc lố (VVU, ADỈ3, 1IV1P ) (lỉuili clio chíiili pliù về'i Iihíìn (líìn IMr
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập đầu tư nước ngoài, Bài tập đầu tư nước ngoài, Bài tập đầu tư nước ngoài

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay