Giai bai tap Kinh Te Chinh Tri

16 149 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 23:25

Bài Tập Kinh Tế Chính Tri Mac - Lênin BÀI TẬP GIÁ TRỊ HÀNG HÓA 8g, SX 20 sản phẩm, tổng giá trò 160USD Tính : -Tổng giá trò toàn SP, giá trò 1SP NSLĐ tăng lần ? -Tổng giá trò SP, giá trò SP CĐLĐ tăng lần ? Giải - Giá trò SP lúc đầu : = 8USD - Khi NSLĐ tăng lần : + Tổng giá trò toàn SP không đổi : 160USD + Giá trò SP giảm lần : = 4USD - Khi CĐLĐ tăng lần : + Tổng giá trò toàn SP tăng lần : 160USD2=320USD + Giá trò SP không đổi : 8USD 8g, SX 15 SP, tổng giá trò 60USD Tính số lượng sản phẩm, tổng giá trò SP, giá trò SP CĐLĐ tăng lần? Giải - Giá trò SP lúc đầu : = 4USD - Khi CĐLĐ tăng lần : + Số lượng SP tăng lần : 152=30 (Sản phẩm) + Tổng giá trò toàn SP tăng lần : 60USD2=120USD + Giá trò SP không đổi : 4USD Tính giá trò trao đổi hàng hóa A với hàng hóa B trường hợp sau: a Thời gian lao dộng xã hội cần thiết để SX hàng hóa A 24 giờ, không đổi, thời gian để SX hàng hóa B 24g, 6g, 48g ? b Thời gian LĐXHCT để SX hàng hóa A 6g, 3g, 12g, TGLĐXHCT để SX hàng hóa B 24g, không đổi? Giải - Thời gian LĐXHCT để SX hàng hóa A 24h, hàng hóa B 24h => hàng hóa A trao đổi hàng hóa B - Thời gian LĐXHCT để SX hàng hóa A 24h, hàng hóa B 6h => hàng hóa A trao đổi hàng hóa B - Thời gian LĐXHCT để SX hàng hóa A 24h, hàng hóa B 48h => hàng hóa A trao đổi hàng hóa B - Thời gian LĐXHCT để SX hàng hóa A 6h, hàng hóa B 24h => hàng hóa A trao đổi hàng hóa B - Thời gian LĐXHCT để SX hàng hóa A 3h, hàng hóa B 24h => hàng hóa A trao đổi hàng hóa B - Thời gian LĐXHCT để SX hàng hóa A 12h, hàng hóa B 24h => hàng hóa A trao đổi hàng hóa B Facebook: Vơ Thượng Zu La Bài Tập Kinh Tế Chính Tri Mac - Lênin Trong sản xuất 40 sản phẩm, tổng giá trò tạo 80USD Khi suất lao động tăng lên lần , tổng giá trò tạo ? ( giả dònh giá trò = giá cả) Giải Khi NSLĐ tăng lần tổng giá trò toàn SP tạo không đổi 80USD Trong 10 giờ, sản xuất 20 sản phẩm, tổng giá trò 100USD Tính tổng giá trò hàng hóa cường độ lao dộng tăng lần? Giải Khi CĐLĐ tăng lần tổng giá trò hàng hóa tão tăng lần : 100USD2=200USD Biết thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hóa A 12 giờ, thời gian sản xuất hàng hóa B giờ; điều kiện khác không đổi A B trao đổi với thò trường theo tỷ lệ nào? Giải : hàng hóa A = hàng hóa B Một đơn vò sản xuất ngày 300 sản phẩm với tổng trò giá 900 USD Tính giá trò sản phẩm suất lao động tăng gấp đôi? Giải - Giá trò SP lúc đầu : = 3USD - Khi NSLĐ tăng gấp đôi : Giá trò SP giảm lần : = 1.5USD Biết thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hóa B giờ, thời gian sản xuất hàng hóa A giờ; điều kiện khác không đổi A B trao đổi với thò trường theo tỷ lệ nào? Giải : hàng hóa B = hàng hóa A Một đơn vò sản xuất ngày 200 sản phẩm với tổng trò giá 600 USD Tính giá trò sản phẩm cường độ lao động tăng gấp đôi? Chọn đáp án Giải - Giá trò SP lúc đầu : = 3USD - Khi CĐLĐ tăng gấp đôi giá trò SP không đổi : 3USD Facebook: Vơ Thượng Zu La Bài Tập Kinh Tế Chính Tri Mac - Lênin GIÁ TRỊ THẶNG DƯ - TÍCH LUỸ TƯ BẢN Giá vật phẩm tiêu dùng tăng 100%, tiền lương danh nghóa tăng 50% Hỏi biến động tiền lương thực tế ? Giải : Tiền lương thực tế tỷ lệ thuận với tiền lương danh nghóa tỷ lệ nghòch với giá hàng tiêu dùng : => Tiền lương thực tế = x 100% = x 100% = 75% Trong xí nghiệp có 200 công nhân làm việc, tư ứng trước 100.000USD, cấu tạo hữu 3/2 Khi tư tăng lên 150.000USD, cấu tạo hữu tăng lên 4/1, tiền lương công nhân không đổi, có công nhân làm việc? Giải : - Khi XN có 200 công nhân làm việc : + Tư : 100.000USD (= C+V) + Cấu tạo hữu 3/2 => => C = 60.000USD V = 40.000USD + Tiền lương công nhân : - Khi TB tăng lên 150.000USD (= C+V) + Cấu tạo hữu 4/1 => => C = 120.000USD V = 30.000USD + Với tiền lương không đổi 200USD => Số công nhân = = = 150 (công nhân) Một tư hoạt động theo sơ đồ sau: 120C + 40V + 80m Nếu thời gian lao động thặng dư giờ, thời gian lao động tất yếu bao nhiêu? Giải Tỷ suất GTTD : m’ = x 100% = x 100% = 200% Tỷ suất GTTD : m’ = x 100 => t = x 100% = x 100% = 3h ( t : thời gian lao động tất yếu; t’ : thời gian lao động thặng dư) Sơ đồ sản xuất là: 70C + 10V + 20m Giá bán cao giá trò 20% Tính tỷ suất lợi nhuận ? Giải Chi phí sản xuất = C + V = 70 + 10 = 80 Giá trò hàng hóa : C + V + m = 70 + 10 + 20 = 100 Giá bán cao giá trò 20% => Giá bán = 100 x 120% = 120 => Lợi nhuận : p = Giá bán – Chi phí sản xuất = 120 – 80 = 40 Tỷ suất lợi nhuận : p’= x 100% = x 100% = 50% Xí nghiệp có 500 công nhân, tư đầu tư 800.000 USD, cấu tạo hữu là4/1, tỷ suất giá trò thặng dư 100% Xác đònh số giá trò công nhân làm ? Giải Tư đầu tư : 800.000USD (= C+V) Facebook: Vơ Thượng Zu La Bài Tập Kinh Tế Chính Tri Mac - Lênin Cấu tạo hữu : => C = 640.000USD V = 160.000USD Tỷ suất GTTD : m’= 100% m’ = x 100% => m = = = 160.000USD Giá trò 500 CN làm = V + m = 160.000USD + 160.000USD = 320.000USD Giá trò công nhân làm = : = 640USD Chi phí sản xuất tư 800 triệu yên, cấu tạo hữu 3/2, tỷ suất giá trò thặng dư 100% Tính chi phí lao động sản xuất hàng hóa? Giải Tư đầu tư : 800 triệu yên (= C+V) Cấu tạo hữu : => C = 480 triệu yên V = 320 triệu yên Tỷ suất GTTD : m’= 100% m’ = x 100% => m = = = 320 triệu yên Chi phí lao động sản xuất hàng hóa (chi phí thực tế) : C + V + m = 480 triệu yên + 320 triệu yên + 320 triệu yên = 1120 triệu yên Sơ đồ sản xuất xí nghiệp là: 900C + 100V + 200m Có 50% giá trò thăng dư tư hóa Tính tổng giá trò hàng hóa tạo năm sau? (Giả đònh : cấu tạo hữu cơ, tỷ suất giá trò thặng dư không đổi, toàn giá trò tư liệu sản xuất chuyển hết sang sản phẩm năm, giá trò tư khả biến quay 1vòng/năm) Giải Do có 50% GTTD tư hóa nên 200m chia thành phần : + 100m dùng để tiêu dùng + 100m dùng để tích lũy (tư hóa) Ta có cấu tạo hữu : nên 100m tư hóa có : C = 90 V = 10 Tỷ suất giá trò thặng dư không đổi : m’ = x 100% = x 100% = 200% => Tổng giá trò hàng hóa tạo năm sau : 990C + 110V + 220m = 1320 Facebook: Vơ Thượng Zu La Bài Tập Kinh Tế Chính Tri Mac - Lênin Sơ đồ sản xuất xí nghiệp là: 80C + 20V + 10m Thời gian lao động thặng dư 2,5 Hỏi thời gian lao đông tất yếu bao nhiêu? Giải Tỷ suất GTTD : m’ = x 100% = x 100% = 50% Tỷ suất GTTD : m’ = x 100 => t = x 100% = x 100% = 5h ( t : thời gian lao động tất yếu; t’ : thời gian lao động thặng dư) Giá vật phẩm tiêu dùng tăng 50%, tiền lương danh nghóa tăng 20% Hỏi tiền lương thực tế % ? Giải Tiền lương thực tế tỷ lệ thuận với tiền lương danh nghóa tỷ lệ nghòch với giá hàng tiêu dùng : => Tiền lương thực tế = x 100% = x 100% = 80% 10 Một tư sản xuất theo sơ đo à: 160C + 40V + 40m Có 50% giá trò thặng dư tư hóa Tính tổng giá trò hàng hóa tạo năm sau? ( giả đònh cấu tạo hữu cơ, tỷ suất giá trò thặng dư không đổi) Giải Do có 50% GTTD tư hóa nên 40m chia thành phần : + 20m dùng để tiêu dùng + 20m dùng để tích lũy (tư hóa) Ta có cấu tạo hữu : nên 20m tư hóa có : C = 16 V = Tỷ suất giá trò thặng dư không đổi : m’ = x 100% = x 100% = 100% => Tổng giá trò hàng hóa tạo năm sau : 176C + 44V + 44m = 264 11 Vốn đầu tư 1650 USD, giá trò thặng dư tạo 300USD, tỷ suất giá trò thặng dư 200% Hỏi cấu tạo hữu tư bao nhiêu? Giải Tỷ suất giá trò thặng dư : m’= x 100% =>V=x 100% = x100%=150USD Ta có : C + V = 1650USD => C = 1650USD – V = 1650USD – 150USD = 1500USD Cấu tạo hữu : Facebook: Vơ Thượng Zu La Bài Tập Kinh Tế Chính Tri Mac - Lênin 12 Ngày làm việc giờ, m’ = 100% Khi ngày làm việc tăng lên 10 giờ, giá tư liệu tiêu dùng giảm nửa so với trước, hỏi tỷ suất giá trò thặng dư bao nhiêu? Giải Tỷ suất GTTD : m’ = 100% => Giá tư liệu tiêu dùng giảm nửa so với trước => t giảm nửa 2h Do ngày làm việc 10h nên : t’ = 10h – t = 10h – 2h = 8h Tỷ suất GTTD : m’ = x 100% = x 100% = 400% ( Chú ý : Giá tư liệu tiêu dùng = giá tri sức LĐ = thời gian LĐ tất yếu) 13 Giả sử có tổng giá trò hàng hóa tạo 800.000USD, chi phí máy móc thiết bò C1 là100.000USD, chi phí nguyên vật liệu C2 300.000USD, tỷ suất giá trò thặng dư : m’ = 300% Tính chi phí tư khả biến? Giải Ta có : C + V + m = 800.000USD Tư bất biến : C = C1 + C2 = 100.000USD + 300.000USD = 400.000USD => V + m = 800.000USD – C = 800.000USD – 400.000USD = 400.000USD Tỷ suất GTTD : m’= x 100% = 300% => = = => V = 100.000USD m = 300.000USD Vậy chi phí tư khả biến : V = 100.000USD 14 Biết tỷ suất giá trò thặng dư xí nghiệp A 100% Do suất lao động tăng gấp đôi nên giá trò tư liệu tiêu dùng giảm nửa Hỏi tỷ suất giá trò thặng dư xí nghiệp A bao nhiêu? Giải Ta có : m’ = x 100% = 100% => m = V Vì suất lao động tăng gấp đôi nên lúc : m’ = x 100% = x 100% = 50% 15 Tổng tư công nghiệp xã hội 270 tỷ USD, tổng tư thương nghiệp 30 tỷ USD, tổng giá trò thặng dư 50 tỷ USD, chi phí lưu thông túy tỷ USD Hỏi tỷ suất lợi nhuận bình quân bao nhiêu? Giải Tổng tư công nghiệp xã hội 270 tỷ USD : = 270 tỷ USD Tổng tư thương nghiệp tham gia vào 30 tỷ nên : Tổng tư = 270 + 30 = 300 tỷ USD Như vậy, tỷ suất lợi nhuận bình quân lúc là: = x 100% = x 100% = 16.7% ( Chú ý : chi phí lưu thông túy không làm tăng giá trò hàng hóa nên không tính vô tổng tư bản) 16 Giả sử để tái sản xuất sức lao động công nhân, cần phí sau : Ăn uống 8USD/ngày, đồ dùng gia đình bình quân 365 USD/1 năm, đồ dùng lâu bền 3650 USD/10 năm Tính giá trò sức lao động công nhân ngày? Facebook: Vơ Thượng Zu La Bài Tập Kinh Tế Chính Tri Mac - Lênin Giải Giá trò sức lao động công nhân ngày : 8USD + + = 10USD 17 Một xí nghiệp tư đầu tư 1.000.000 USD, cấu tạo hữu 3/1 Tính chi phí tư bất biến? Giải Ta có : C + V = 1.000.000USD Cấu tạo hữu : = => C = 750.000USD V = 250.000USD Vậy chi phí tư bất biến : C = 750.000USD 18 Tổng tư công nghiệp tư thương nghiệp 1.000 triệu USD, tỷ suất lợi nhuận bình quân 15%, tương ứng với tỷ suất tư thương nghiệp có 15 triệu USD lợi nhuận Tư công nghiệp bán hàng cho tư thương nghiệp với giá bao nhiêu? Giải Với tỷ suất lợi nhân bình quân 15%, tư thương nghiệp có 15 triệu USD lợi nhuân => TBtn x 15% = 15 triệu USD => TBtn = = 100 triệu USD Ta có : TBcn + TBtn = 1.000 => TBcn = 1.000 – TBtn = 1.000 – 100 = 900 triệu USD Lợi nhuận TBCN : Pcn = TBcn x = 900 x 15% = 135 triệu USD Giá bán TBCN = TBcn + Pcn = 900 + 135 = 1035 triệu USD 19 Năm 2000 giá lô đất 400.000 bảng, lãi suất 6% Đến năm 2005 giá lô đất tăng lên 600.000 bảng, lãi suất giảm 5% Hỏi đòa tô lô đất năm 2005 tăng, giảm so với năm 2000? Giải Ta có : Grđ = => R = Grđ x (Grđ : Giá ruộng đất; R : mức đòa tô; : lãi suất ngân hàng) => R(năm 2000) = 400.000 x 6% = 24.000 bảng => R(năm 2005) = 600.000 x 5% = 30.000 bảng Vậy đòa tô lô đất năm 2005 tăng 6.000 bảng so với năm 2000 20 Một tư hoạt động với số vốn 700 triệu USD, có 100 triệu USD vay với lãi suất 5% Tính thu nhập tư trên? Biết tỷ suất lợi nhuận bình quân là10% Giải Thu nhập = 700 triệu USD x 10% - 100 triệu USD x 5% = 65 triệu USD 21 Hai thửûa ruộng có diện tích nhau, tư đầu tư 200USD thửûa, tỷ suất lợi nhuận bình quân 20% Kết ruộng xấu thu tạ sản phẩm, ruộng tốt thu tạ Hỏi đòa tô chênh lệch I ? Giải Giá sản xuất / ruông / tạ = (K + ) : = (200 + 200x20%) : = 60USD/1 tạ Giá sản xuất / ruông / tạ = (K + ) : = (200 + 200x20%) : = 40USD/1 tạ Giá sản xuất chung : 60USD/1 tạ (GCSX chung lấy GCSX ruộng xấu nhất) Facebook: Vơ Thượng Zu La Bài Tập Kinh Tế Chính Tri Mac - Lênin Tổng GCSX / ruộng = GCSX chung x = 60USD x = 240USD Tổng GCSX / ruộng = GCSX chung x = 60USD x = 360USD Đòa tô chênh lệch I : 360 – 240 = 120USD 22 Tình hình sản xuất doanh nghiệp năm 2002 sau : khấu hao nhà xưởng 50.000USD; Chi phí máy móc, thiết bò 90.000USD; Chi phi nguyên liệu 700.000USD; Chi phí nhiên liệu, lượng 80.000USD; Chi phí vật rẻ tiền mau hỏng 10.000USD; Chi phí tiền công 300.000USD; Kết sản xuất thu 500.000 (đơn vò sản phẩm) Xác đònh : a) Giá trò (tính đơn vò sản phẩm), biết m’ = 100%? b) Tính vòng quay vốn năm, biết bình quân vốn cố đònh quay đươc vòng/năm, vốn lưu động quay vòng/năm? Giải a) Ta có : C = 50.000 + 90.000 = 140.000 USD V = 700.000 + 80.000 + 10.000 + 300.000 = 1.090.000 USD Tỷ suất GTTD : m’ = 100% => m = V = 1.090.000 USD Tổng giá trò sản phẩm : = C + V + m = 140.000 + 1.090.000 + 1.090.000 = 2.320.000 USD Giá trò đvsp = = 4.64 USD b) Vốn cố đònh ban đầu : C1 = (50.000 + 900.000) x 20 = 2.800.000 USD Vốn lưu động ban đầu : C2 = = 218.000 USD Tổng giá trò TB ứng : = 50.000+90.000+700.000+80.000+10.000+300.000 = 1.230.000USD Số vòng chu chuyển TB năm : = = = 2,454 vòng/năm c) Facebook: Vơ Thượng Zu La Bài Tập Kinh Tế Chính Tri Mac - Lênin BÀI TẬP PHẦN TUẦN HOÀN VÀ CHU CHUYỂN TƯ BẢN Tình hình tài xí nghiệp : Giá trò nhà xưởng 1000 triệu yên khấu hao 50 năm; máy móc, thiết bò 300 triệu yên khấu hao 10 năm Tính tổng khấu hao sau năm? Giải Nhà xưởng khấu hao năm : = 20 triệu yên Máy móc, thiết bò khấu hao năm : = 30 triêu yên => Tổng khấu hao năm : (20 x 6) + (30 x 6) = 300 triệu yên Vốn đầu tư 500 triệu USD, cấu tạo hữu 4/1, giá trò tiền công 1/2 giá trò nguyên liệu, lượng Hỏi tư lưu động bao nhiêu? Giải Cấu tạo hữu : = => C = 400 triệu USD V = 100 triệu USD Giá trò tiền công 1/2 giá trò nguyên liệu, lượng => C2 = 2V = x 100 = 200 triệu USD Tư lưu động = C2 + V = 200 + 100 = 300 triệu USD Chú ý số đại lương : - C = C1 + C2 C1 : tài sản cố đònh – nhà xưởng, máy móc, thiết bò C2 : tài sản lưu động – nguyên, nhiên, vật liệu, lượng - V : tiền lương công nhân Vốn đầu tư 600 triệu USD, cấu tạo hữu 5/1, giá trò nguyên liệu, lượng gấp lần tiền công Hỏi tư cố đònh? Giải Cấu tạo hữu : = => C = 500 triệu USD V = 100 triệu USD Giá trò nguyên liệu, lượng gấp lần giá trò tiền công : => C2 = 2V = x 100 = 200 triệu USD Ta có : C = C1 + C2 => C1 = C – C2 = 500 – 200 = 300 triệu USD Vậy tư cố đònh : C1 = 300 triệu USD Facebook: Vơ Thượng Zu La Bài Tập Kinh Tế Chính Tri Mac - Lênin Tình hình hoạt động tư sau : Giá trò nhà xưởng 200.000USD khấu hao 20 năm Giá trò máy móc 600.000USD khấu hao 10 năm Giá trò nguyên liệu, lượng 100.000USD quay vòng/năm Tiền công 100.000USD quay vòng/ năm Tính số vòng chu chuyển tư năm? Giải Tổng TB cố đònh năm (nhà xûng + máy móc): = + = 70.000 USD Tổng TB lưu động năm (nguyên liệu, lượng + tiền công) : = (100.000 x 2)+ (100.000 x 2) = 400.000 USD Tổng giá trò TB ứng : 200.000 + 600.000 + 100.000 + 100.000 = 1.000.000USD Số vòng chu chuyển TB năm : = = = 0.47 vòng/năm Vốn sử dụng doanh nghiệp sau: Giá trò nhà xưởng 20.000 yên, khấu hao 40 năm; giá trò máy móc 600.000 yên, khấu hao 20 năm, giá trò nguyên liệu 100.000, quay vòng/ năm, tiền công 50.000 yên, quay vòng năm Tỷ suất giá trò thặng dư: 100% Tính tổng giá trò hàng hóa tạo năm (giả đònh giá trò = giá cả)? Giải Tư bất biến năm : C = + + 100.000x4 = 403.500 yên Tư khả biến năm : V = 50.000x4 = 200.000 yên Tỷ suất GTTD : m’= x 100% = 100% => = = => m = V = 200.000 yên Tổng giá trò hàng hóa = C + V + m = 403.500 + 200.000 + 200.000 = 830.500 yên Số liệu xí nghiệp : giá trò nhà xưởng 40 triệu USD khấu hao 20 năm; giá trò máy móc 80 triệu USD khấu hao 10 năm; chi phí nguyên liệu, lượng 20 triệu USD quay vòng/năm; chi phí tiền lương 10 triệu USD quay vòng/năm Hỏi toàn giá trò tư chu chuyển vòng hết năm? Giải Tổng TB đầu tư ( K) = 40 + 80 + 20 +10 = 150 triệu USD Giá trò TB chu chuyển năm = + + (20x1) + (10x2)= 50 triệu USD/năm Số năm TB chu chuyển hết vòng : = = = năm Facebook: Vơ Thượng Zu La Bài Tập Kinh Tế Chính Tri Mac - Lênin Tư cố đònh doanh nghiệp 300 triệu USD, giá trò máy móc gấp lần giá trò nhà xưởng Máy móc khấu hao 10 năm, nhà xưởng khấu hao 20 năm Tính tổng khấu hao năm? Giải Giá trò máy móc + giá trò nhà xưởng = 300 triệu USD Giá trò máy móc gấp lần giá trò nhà xưởng : => Giá trò máy móc = 200 triệu USD Giá trò nhà xưởng = 100 triệu USD Nhà xưởng khấu hao năm : = triệu USD Máy móc khấu hao năm : = 20 triêu USD => Tổng khấu hao năm : (5 x9) + (20 x 9) = 225 triệu USD Tư đầu tư 500 triệu yên, cấu tạo hữu 4/1, giá trò nguyên vật liệu, lượng lần tiền lương Hỏi tư lưu động xí nghiệp bao nhiêu? Giải Cấu tạo hữu : = => C = 400 triệu yên V = 100 triệu yên Giá trò nguyên vật liệu, lượng lần tiền lương : => C2 = 2V = x 100 = 200 triệu yên Tư lưu động = C2 + V = 200 + 100 = 300 triệu yên Xí nghiệp có cấu tạo hữu 8/1 Giá trò tư lưu động 400 triệu lia, giá trò nguyên liệu, lượng gấp lần tiền lương Hỏi giá trò tư cố đònh xí nghiệp bao nhiêu? Giải Ta có giá trò tư lưu động : C2 + V = 400 triệu lia Giá trò nguyên liệu, lượng gấp lần tiền lương : => C2 = 3V => C2 = 300 triệu lia V = 100 triệu lia Cấu tạo hữu : = => C = 8V = x 100 = 800 triệu lia Ta có : C = C1 + C2 => C1 = C – C2 = 800 – 300 = 500 triệu lia Vậy tư cố đònh : C1 = 500 triệu lia 10 Số liệu sản xuất xí nghiệp : Giá trò nguyên vật liệu lượng là100.000 yên, giá trò sức lao động Giá trò máy móc, nhà xưởng gấp lần giá trò nguyên vật liệu, lượng Tính chi phí sản xuất tư bản? Giải Giá trò nguyên vật liệu, lương giá trò sức lao động : C2 = V =100.000 yên GT máy móc, nhà xưởng gấp lần Giá trò nguyên vật liệu, lương : => C1 = 3xC2 = x 100.000 = 300.000 yên Chi phí sản xuất tư : K = C + V = C1 + C2 + V = 300.000 + 100.000 + 100.000 = 500.000 yên Facebook: Vơ Thượng Zu La Bài Tập Kinh Tế Chính Tri Mac - Lênin 11 Số liệu sản xuất xí nghiệp là: Giá trò nhà xưởng 300.000USD khấu hao 15 năm Giá trò máy móc, thiết bò 600.000USD khấu hao 10 năm Giá trò nguyên liệu lượng 50.000USD quay vòng/năm Tiền lương 50.000USD quay vòng/năm Hỏi toàn tư chu chuyển năm vòng? Giải Tổng TB cố đònh năm (nhà xûng + máy móc): = + = 80.000 USD Tổng TB lưu động năm (nguyên liệu, lượng + tiền công) : = (50.000 x 2)+ (50.000 x 2) = 200.000 USD Tổng giá trò TB ứng : 300.000 + 600.000 + 50.000 + 50.000 = 1.000.000USD Số vòng chu chuyển TB năm : = = = 0.28 vòng/năm 12 Tư ứng trước 100 tỷ đồng, cấu tạo hữu 3/1, tỷ suất giá trò thặng dư m’ = 100% Biết giá trò sức lao động gấp lần giá trò nguyên, nhiên, vật liệu Hỏi tư lưu động bao nhiêu? Giải Cấu tạo hữu : = => C = 75 tỷ đồng V = 25 tỷ đồng Giá trò sức lao động gấp lần giá trò nguyên, nhiên, vật liệu : => V = 5C2 => C2 = = = tỷ đồng Tư lưu động = C2 + V = + 25 = 30 tỷ đồng 13 Tư ứng trước 100 tỷ đồng, cấu tạo hữu 3/1, tỷ suất giá trò thặng dư m’ = 100% Biết giá trò sức lao động gấp lần giá trò nguyên, nhiên, vật liệu Hỏi tư cố đònh bao nhiêu? Giải Cấu tạo hữu : = => C = 75 tỷ đồng V = 25 tỷ đồng Giá trò sức lao động gấp lần giá trò nguyên, nhiên, vật liệu : => V = 5C2 => C2 = = = tỷ đồng Ta có : C = C1 + C2 => C1 = C – C2 = 75 – = 70 tỷ đồng Vậy TB cố đònh : C1 = 70 tỷ đồng BÀI TẬP KINH TẾ CHÍNH TRỊ (làm thêm) 1) Tổng tư tư thương nghiệp tư cơng nghiệp 3200 đơn vị, với tỷ suất lợi nhuận bình qn 20% lợi nhuận mà tư cơng nghiệp thu 600 đơn vị Các nhà tư thương nghiệp cần mua bán sản phẩm theo giá để nhà tư thương nghiệp nhà tư cơng nghiệp thu lợi nhuận bình qn Giải: Với tỷ suất lợi nhuận bình qn 20%, lợi nhuận mà tư cơng nghiệp thu 600 đơn vị => TBcn x 20% = 600 đơn vị => TBcn = = 3000 đơn vị Ta có: TBcn + TBtn = 3200 đơn vị => TBtn = 3200 – TBcn = 3200 – 3000 = 200 đơn vị Facebook: Vơ Thượng Zu La Bài Tập Kinh Tế Chính Tri Mac - Lênin Lợi nhuận mà TB thương nghiệp thu là: Ptn = TBtn x = 200 x 20% = 40 đơn vị TB thương nghiệp phải mua hàng hóa với giá: 3200 + 600 = 3800 đơn vị TB thương nghiệp phải bán hàng hóa với giá: 3800 + 40 = 3840 đơn vị 2) Tổng tư thương nghiệp tư cơng nghiệp 300 triệu $ Trong giá trị thặng dư tạo 60 triệu $, chi phí lưu thơng tý 15 triệu $ Hãy xác định tỷ suất lợi nhuận bình qn điều kiện bao nhiêu? Giải: Tỷ suất lợi nhuận bình qn: = x 100% = x 100% = 20% (Chú ý: Ở chi phí lưu thơng túy khơng làm tăng giá trị hàng hóa nên khơng tính vơ tổng tư bản) 3) Trên khoảng ruộng có diện tích 100 Người ta đầu tư cho khoảng ruộng 10.000 Trên khoảng I, có sản lượng tấn; Trên khoảng II, có sản lượng tấn; Trên khoảng III, có sản lượng Tỷ suất lợi nhuận bình qn 20% Hãy xác định địa tơ chênh lệch khoảng ruộng Địa tơ thuộc loại Giải: Giá sản xuất/khoảng I /1 = (K + ) : = (10.000 + 10.000x20%) : = 12.000/1 Giá sản xuất / khoảng II / tấn=(K + ) : = (10.000 + 10.000x20%) : = 6.000/1 Giá sản xuất / khoảng III /1 tấn=(K + ) : = (10.000 + 10.000x20%) : = 4.000/1 Giá sản xuất chung : 12.000/1 (GCSX chung lấy GCSX ruộng có sản lượng thấp nhất) Tổng GCSX / khoảng I = GCSX chung x = 12.000 x = 12.000 Tổng GCSX / khoảng II = GCSX chung x = 12.000 x = 24.000 Tổng GCSX / khoảng III = GCSX chung x = 12.000 x = 36.000 Địa tơ chênh lệch khoảng I khoảng II : 24.000 – 12.000 = 12.000 Địa tơ chênh lệch khoảng I khoảng III : 36.000 – 12.000 = 24.000 Địa tơ chênh lệch khoảng II khoảng III : 36.000 – 24.000 = 12.000 Đây địa tơ chênh lệch thuộc loại I 4) Tư đầu tư cơng nghiệp 8.000$, nơng nghiệp 1.000$ Cấu tạo hữu cơng nghiệp 9/1, nơng nghiệp 6/1 m’ cơng nghiệp 100%, m’ nơng nghiệp 120% Xác định địa tơ tuyệt đối Giải: Trong cơng nghiệp: 7.200$ C + 800$ V + 800$ m = 8.800$ Trong nơng nghiệp: $ C + $ V + $ m = $ Địa tơ tuyệt đối: 8.800$ - $ = $ 5) Trong 10 sản xuất 20 sản phẩm có tổng giá trị 100 Hỏi giá trị tổng sản phẩm làm ngày giá trị sản phẩm bao nhiêu, nếu: a Năng suất lao động tăng lên 1,5 lần Facebook: Vơ Thượng Zu La Bài Tập Kinh Tế Chính Tri Mac - Lênin b Cường độ lao động tăng lên lần Giải: Giá trị sản phẩm lúc đầu: = a Năng suất lao động tăng lên 1,5 lần: • Giá trị tổng sản phẩm khơng đổi 100 • Giá trị sản phẩm giảm 1,5 lần: = 3,33 b Cường độ lao động tăng lên lần: • Giá trị tổng sản phẩm tăng lần: 100 x = 200 • Giá trị sản phẩm giảm khơng đổi 6) Tổng giá trị hàng hóa lưu thơng 320 tỷ Trong tổng giá hàng hóa bán chịu 40 tỷ, tổng số tiền tốn đến kỳ hạn 180 tỷ, tổng số tiền khấu trừ cho 40 tỷ, số lần ln chuyển trung bình năm đơn vị tiền tệ 50 vòng, số tiền lưu thơng 50 tỷ Hỏi Nhà nước phát hành tiền giấy đổi tiền giấy thay tiền giấy cũ theo tỷ lệ để xóa bỏ lạm phát Giải: Tổng số tiền cần thiết cho lưu thơng = 8,4 tỷ Số lượng tiền thừa phải rút bớt lưu thơng để xố lạm phát : 50 – 8,4 = 41,6 tỷ Như vậy, Nhà nước phát hành tiền giấy đổi tiền giấy thay tiền giấy cũ theo tỷ lệ: 8,4/50 = 21/125 7) Trong q trình sản xuất sản phẩm, hao mòn máy móc thiết bị 100.000$ Chi phí ngun vật liệu 600.000$ Hãy xác định chi phí tư khả biến, biết giá trị sản phẩm triệu $ trình độ bóc lột 100% Giải: Ta có: C + V + m = triệu $ m’ = 100% Suy ra: V=m Và: C = 100.000$ + 600.000$ = 700.000$ => V + m = triệu $ - 700.000$ = 1.300.000$ Vậy chi phí tư khả biến: V = 1.300.000$ : = 650.000$ 8) 10 cơng nhân sản xuất tháng 1250 sản phẩm với chi phí tư bất biến 25.000$ Giá trị sức lao động tháng cơng nhân 250$ Trình độ bóc lột 200% Xác định giá trị đơn vị sản phẩm kết cấu Giải: Ta có: C = 25.000$ V = 250$ x 10 = 2.500$ m’ = 200% Suy ra: m = 5.000$ Tổng giá trị 1250 sản phẩm = C + V + m = 25.000$ + 2.500$ + 5.000$ = 32.500$ Giá trị sản phẩm = 32.500$ : 1250 = 26$ Kết cấu sản phẩm: 20C + 2V + 4m Facebook: Vơ Thượng Zu La Bài Tập Kinh Tế Chính Tri Mac - Lênin 9) Tư đầu tư 90.000$, bỏ vào tư liệu sản xuất 78.000$, số cơng nhân làm th 200 người Xác định giá trị cơng nhân tạo ra, biết tỷ suất giá trị thặng dư 200% Giải: Tư đầu tư: C+V=90.000$ Trong đó: C=78.000$ Suy V=12.000$ Tỷ suất GTTD: m’=200% m’ = x 100% => m = = =24.000$ Giá trị 200 người làm ra= V + m =12.000$ + 24.000$ = 36.000$ Giá trị cơng nhân làm ra= = 180$ 10) Ngày làm việc 10 giờ, giá sức lao động 1,5$ Sau nạn thất nghiệp tăng lên, nhà tư giảm giá sức lao động xuống 2/10 Vậy cơng nhân buộc phải kéo dài ngày lao động để nhận tiền lương cũ Giải: Lúc đầu, giá sức lao động ngày làm việc 10 15$ Sau nạn thất nghiệp tăng lên, Nhà tư giảm giá sức lao động xuống 2/10, giá sức lao động ngày 10 12$ giá sức lao động 1,2$ Để nhận tiền lương cũ ( làm thêm 3$) cần thêm : 1,2 = 2,5 Vậy cơng nhân buộc phải kéo dài ngày lao động thêm 2,5 giờ, tức ngày làm việc lúc 12,5 để nhận tiền lương cũ 11) Trước sức lao động bán theo giá trị Sau tiền lương danh nghĩa tăng lên lần, giá tư liệu sản xuất tăng lên 100%, giá trị sức lao động tăng lên 60% Hãy tính tiền lương thực tế thay đổi nào? Giải: Tiền lương danh nghĩa tăng lên lần giá tăng lên 100% số tiền cơng thực tế là: (300.100%) / 200 = 150% Giá trị sức lao động tăng lên 60% nên tiền cơng thực tế giảm xuống còn: (150 x 100%) /160 = 93,75% so vơi lúc chưa tăng lương 12) Để sản xuất hàng hóa, nhà tư ứng trước 70 triệu $, với cấu tạo hữu tư 9/1 Hãy tính tỷ suất tích lũy, biết năm có 3,5 triệu $ giá trị thặng dư trình độ bóc lột 200% Giải: Ta có: C + V = 70 triệu $ C/V = 9/1  V = triệu $ Mặt khác: m’ = 200% => m = 2V = x = 14 triệu $ Vậy tỷ suất tích lũy = (3,5 / 14) x 100% = 25% 13) Tư ứng trước 600.000$, bỏ vào nhà xưởng 200.000$, ngun, nhiên vật liệu gấp lần giá trị sức lao động Hãy xác định tư cố định, tư lưu động, tư bất biến, tư khả biến Giải: Tư ứng trước: C1 + C2 + V = 600.000$ Tư cố định (nhà xưởng) là: C1 = 200.000$ Tư lưu động là: C2 + V = 600.000$ - C1 = 600.000$ - 200.000$ = 400.000$ Facebook: Vơ Thượng Zu La Bài Tập Kinh Tế Chính Tri Mac - Lênin Mà C2 = x V Suy ra: V = 100.000$ C2 = 300.000$ Tư bất biến: C = C1 + C2 = 200.000$ + 300.000$ = 500.000$ Tư khả biến: V = 100.000$ 14) Một máy có giá trị 500.000$, dự kiến sử dụng 10 năm Nhưng qua năm hoạt động, giá trị máy tương tự giảm 35% Hãy xác định tổn thất hao mòn vơ hình cỗ máy gây Giải: Hao mòn hữu hình cỗ máy năm : = 50.000$ Giá trị cỗ sau năm hoạt động : 500.000$ – (5 x 50.000$) = 250.000$ Sau năm hoạt động giá trị cỗ máy loại giảm 35% nên giá trị cỗ máy tiếp tục giảm 35% : 35% x 250.000$ = 87.500$ Vậy tổn thất hao mòn vơ hình cỗ máy gây : 87.500$ 15) Một nhà tư ứng trước 2,5 triệu $, tư cố định 1,8 triệu $, tư khả biến 100.000$ Tư cố định hao mòn trung bình 10 năm Ngun vật liệu tháng mua lần, tư khả biến quay năm vòng Hãy xác định tốc độ chu chuyển trung bình tồn tư Giải: Tư cố định năm: C1 = 1,8 triệu $ / 10 = 0,18 triệu $ Tư khả biến năm: V = 100.000$ Tư lưu động: C2 + V = 2,5 triệu $ - 1,8 triệu $ = 0,7 triệu $ Suy ra, ngun vật liệu: C2 = 0,7 triệu $ - 100.000$ = 600.000$ Tổng tư lưu động năm: (4xC2) + (6xV) = (4 x 600.000$) + (6 x 100.000$) = triệu $ Tổng tư chu chuyển năm = 0,18 triệu $ + triệu $ = 3,18 triệu $ Vậy tốc độ chu chuyển trung bình = TB ứng trước/Tổng TB chu chuyển = 2,5 triệu $ / 3,18 triệu $ = 0,786 năm/vòng Facebook: Vơ Thượng Zu La ... tri u USD Giá trò nhà xưởng = 100 tri u USD Nhà xưởng khấu hao năm : = tri u USD Máy móc khấu hao năm : = 20 tri u USD => Tổng khấu hao năm : (5 x9) + (20 x 9) = 225 tri u USD Tư đầu tư 500 tri u... định năm: C1 = 1,8 tri u $ / 10 = 0,18 tri u $ Tư khả biến năm: V = 100.000$ Tư lưu động: C2 + V = 2,5 tri u $ - 1,8 tri u $ = 0,7 tri u $ Suy ra, ngun vật liệu: C2 = 0,7 tri u $ - 100.000$ =... (6 x 100.000$) = tri u $ Tổng tư chu chuyển năm = 0,18 tri u $ + tri u $ = 3,18 tri u $ Vậy tốc độ chu chuyển trung bình = TB ứng trước/Tổng TB chu chuyển = 2,5 tri u $ / 3,18 tri u $ = 0,786
- Xem thêm -

Xem thêm: Giai bai tap Kinh Te Chinh Tri, Giai bai tap Kinh Te Chinh Tri, Giai bai tap Kinh Te Chinh Tri

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay