Đánh Giá Hiện Trạng Chất Lượng Nước Mặt Sông Đuống Đoạn Chảy Qua Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

84 182 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 22:06

B GIO DC V O TO B NễNG NGHIP V PTNT HC VIN NễNG NGHIP VIT NAM TRN VN AN NH GI HIN TRNG CHT LNG NC MT SễNG UNG ON CHY QUA HUYN TIấN DU, TNH BC NINH LUN VN THC S H NI - 2014 B GIO DC V O TO - B NễNG NGHIP V PTNT HC VIN NễNG NGHIP VIT NAM TRN VN AN NH GI HIN TRNG CHT LNG NC MT SễNG UNG ON CHY QUA HUYN TIấN DU, TNH BC NINH CHUYấN NGNH : KHOA HC MễI TRNG M S : 21.14.01.51 NGI HNG DN KHOA HC: TS NGễ TH N H NI - 2014 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu, kt qu nờu Lun l trung thc v cha tng c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Tụi xin cam oan rng mi s giỳp cho vic thc hin Lun ny ó c cm n v cỏc thụng tin trớch dn Lun ó c ch rừ ngun gc Tỏc gi thc hin Lun Trn Vn An i LI CM N hon thnh lun ny, tụi xin chõn thnh cm n cỏc thy giỏo, cụ giỏo Khoa Mụi trng, Trng Hc Vin Nụng Nghip Vit Nam ó tn tỡnh giỳp to mi iu kin cho tụi quỏ trỡnh hc v thc hin ti c bit xin chõn thnh cm n TS Ngụ Th n ó trc tip, ch bo tn tỡnh v úng gúp nhiu ý kin quý bỏu, giỳp tụi hon thnh lun tt nghip Tụi xin chõn thnh cm n cỏn b, lónh o Trung Tõm Nghiờn cu v Chuyn giao Cụng ngh Mụi trng Hi bo v Thiờn nhiờn Vit nam, trung tõm quan trc mụi trng tnh Bc Ninh, phũng Ti nguyờn v Mụi trng huyn Tiờn Du cựng cỏc bn bố ng nghip ó to mi iu kin giỳp tụi hon thnh lun ny Cui cựng, tụi xin chõn thnh cm n gia ỡnh, bn bố, nhng ngi ó ng viờn v giỳp tụi v tinh thn, vt cht sut quỏ trỡnh hc v thc hin ti Xin chõn thnh cm n! H Ni, ngy thỏng nm 2014 Tỏc gi lun Trn Vn An ii MC LC LI CAM OAN i LI CM N ii MC LC iii DANH MC VIT TT - vi DANH MC BNG - vii DANH MC BIU viii M U -1 Tớnh cp thit ca ti -1 Mc ớch v yờu cu nghiờn cu -1 2.1 Mc ớch 2.2 Yờu Cu CHNG I: TNG QUAN TI LIU -3 1.1 C s khoa hc ca ti -3 1.2 Tng quan v cht lng nc 1.2.1 Khỏi nim v nc 1.2.2 Cỏc ch tiờu núi lờn cht lng nc -4 1.2.3 Cỏc nguyờn nhõn gõy ụ nhiờm nc 13 1.3 Hin trng cht lng nc sụng trờn th gii v Vit Nam 17 1.3.1 Hin Trng cht lng nc sụng trờn th gii - 17 1.3.2 Hin trng cht lng nc sụng Vit Nam - 21 1.4 Gii thiu khỏi quỏt v sụng ung 23 1.4.1 iu kin t nhiờn 23 1.4.2 Cỏc c im kinh t - xó hi 25 CHNG I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 26 2.1 i tng v phm vi nghiờn cu - 26 2.1.1 i tng nghiờn cu 26 2.1.2 Phm vi nghiờn cu - 26 iii 2.2 Thi gian v a im nghiờn cu - 26 2.3 Ni dung nghiờn cu - 26 2.4 Phng phỏp nghiờn cu - 26 2.4.1 Phng phỏp thu thp ti liu th cp 26 2.4.2 Phng phỏp ly mu 27 2.4.3 Phng phỏp bo qun v chuyn mu nc 28 2.4.4 Phng phỏp quan trc - 28 2.4.5 Phng phỏp so sỏnh ỏnh giỏ 29 2.4.6 Phng phỏp x lý s liu 29 2.4.7 Phng phỏp d bỏo cht lng mụi trng nc - 29 CHNG 3: KT QU NGHIấN CU 32 3.1 c im t nhiờn, kinh t - xó hi huyn Tiờn Du v khu vc nghiờn cu sụng ung - 32 3.1.1 c im t nhiờn - 32 3.1.2 c im kinh t - xó hi huyn Tiờn Du 35 3.2 Hin trng cht lng nc sụng ung on chy qua huyn Tiờn Du - 41 3.2.1 Cht lng nc Sụng ung ti cỏc v trớ quan trc - 41 3.2.2 Cht lng nc Sụng ung qua thi gian quan trc - 48 3.3 Din bin cht lng nc sụng ung on chy qua huyn Tiờn Du giai on 2011 - 2013 - 55 3.4 Nguyờn nhõn nh hng n cht lng nc mt sụng ung - 57 3.4.1 Nguyờn nhõn trc tip 57 3.4.2 Nguyờn nhõn giỏn tip 59 3.5 D bỏo thi lng cht thi rn v nc thi cú kh nng gõy ụ nhim nc mt sụng ung 3.5.1 D bỏo ụ nhiờm cho tng lnh vc hot ng riờng bit 3.5.2 D bỏo ụ nhiờm trờn ton khu vc nghiờn cu 3.6 Cỏc gii phỏp bo v v ci thin cht lng nc sụng ung on chy qua huyn Tiờn Du 65 iv KT LUN V NGH - 71 KT LUN 71 NGH - 71 v DANH MC VIT TT CCN : Cm cụng nghip CTR : Cht thi rn CTRSH : Cht thi rn sinh hot KCN : Khu cụng nghip LVS : Lu vc sụng NTSH : Nc thi sinh hot QCVN : Quy chun Vit Nam TCMT : Tng cc Mụi trng TN&MT : Ti nguyờn v Mụi trng UBBVMT : y ban Bo v mụi trng UBND : y ban Nhõn dõn WHO : World Health Organization (T chc Y t th gii) DBSCL : ng bng sụng Cu Long TP HCM : Thnh ph H Chớ Minh HN : H Ni Ký hiu: PH : ch s xỏc nh tớnh cht axit v baz nc BOD : Nhu cu oxi sinh húa DO : Nhu cu oxi húa hc TSS : Tng cht rn l lng vi DANH MC BNG STT Tờn bng Trang Bng 2.1: V trớ v ta ly mu 27 Bng 2.2 Phng phỏp bo qun v chuyn mu nc 28 Bng 2.3 Thụng tin v trang thit b v phng phỏp phõn tớch 29 Bng 3.1 Bng giỏ tr trung bỡnh kt qu t I quan trc ti cỏc im trờn Sụng ung 41 Bng 3.2 Giỏ tr trung bỡnh kt qu quan trc Sụng ung theo thi gian 48 Bng 3.3 Lu lng nc thi cỏc c s cụng nghip trờn khu vc nghiờn cu 58 Bng 3.4 c trng nc thi ca cỏc loi hỡnh cụng nghip 58 vii DANH MC BIU Trang Hỡnh 3.1: S khu vc nghiờn cu 33 Hỡnh 3.2: S v v trớ ly mu 41 Biu 3.1 Giỏ tr pH ca nc Sụng ung ti cỏc v trớ quan trc 42 Biu 3.2 Giỏ tr DO ca Sụng ung ti cỏc v trớ quan trc 43 Biu 3.3 Giỏ tr BOD ca Sụng ung ti cỏc v trớ quan trc 44 Biu 3.4 Biu th hin giỏ tr TSS ti cỏc v trớ quan trc 45 Biu 3.5 Giỏ tr Coliform ca Sụng ung ti cỏc v trớ quan trc 47 Hỡnh 3.6 Giỏ tr pH ca Sụng ung theo thi im 49 Hỡnh 3.7 Giỏ tr DO ca Sụng ung ti cỏc thi im quan trc 50 Hỡnh 3.8 Giỏ tr BOD ca Sụng ung ti cỏc thi im quan trc 51 Hỡnh 3.9 Giỏ tr TSS ca Sụng ung ti cỏc thi im 53 Hỡnh 3.11 Biu th hin giỏ tr Coliform ti cỏc thi im 54 Biu 3.12 Diờn bin nng DO trờn sụng ung sau im tip nhn nc thi thuc sụng ung Cu H on chy qua huyn Tiờn Du cỏc nm 2011-2013 56 viii khú khn vic trin khai thc hin cụng tỏc bo v mụi trng ti a phng Ti cỏc xó, cụng tỏc bo v mụi trng gn nh cha c quan tõm, ch yu l cỏn b a chớnh kiờm nhim - Mc u t cho hot ng bo v mụi trng cũn thp, cha tng xng vi yờu cu Mc chi ngõn sỏch s nghip mụi trng ch yu dnh cho vic chi nhim v thng xuyờn v thu gom rỏc thi ti mt s ụ th - Cha cú quy nh c th v c ch ti chớnh riờng cho lnh vc u t bo v mụi trng nờn khú khn b trớ kinh phớ thc hin k hoch * V cụng ngh - nhiu c s sn xut cũn s dng cụng ngh, thit b sn xut lc hu, phỏt sinh dũng thi ln nờn cỏc cụng ngh, h thng thit b x lý khụng ỏp ng c yờu cu x lý, nht l nhng c s cú tim nng gõy ụ nhiờm ln nh cỏc c s luyn kim, sn xut xi mng, khai thỏc khoỏng sn kim loi - Mt s cụng ngh x lý hin ang c ỏp dng ũi hi chi phớ u t ln hoc chi phớ hnh ln, cỏc doanh nghip thng quan tõm n li nhun nờn vic u t cho x lý mụi trng cũn hn ch, khụng trỡ hnh thng xuyờn h thng x lý - Cha cú bin phỏp kim soỏt cụng ngh v nõng cao cht lng cỏc d ỏn thu hỳt u t sn xut - Nhiu c s rt lỳng tỳng vic la chn cỏc cụng ngh x lý mụi trng, ú c quan QLNN t T n cp huyn khụng nng lc hng dn doanh nghip la chn * Vic tuõn th quy nh phỏp lut bo v mụi trng - í thc chp hnh phỏp lut BVMT cỏc doanh nghip cha cao - Nhiu ngnh cha lm tt cụng tỏc quy hoch v qun lý quy hoch, lng ghộp cỏc yu t mụi trng vo cỏc quy hoch, k hoch phỏt trin kinh t xó hi; cha quan tõm ch o v trin khai thc hin nhim v bo v mụi trng thuc lnh vc qun lý theo quy nh ca Lut BVMT - Mt s quy nh phỏp lut cũn bt cp vi thc t nhng chm c chnh sa gõy khú khn trin khai thc hin - Trong Lut Bo v mụi trng 2005 a quy nh chc nng qun lý mụi trng 60 i vi cỏc ngnh theo lnh vc qun lý dờ gõy chng chộo 3.5 D bỏo thi lng cht thi rn v nc thi cú kh nng gõy ụ nhim nc mt sụng ung 3.5.1 D bỏo ụ nhiờm cho tng lnh vc hot ng riờng bit D bỏo din bin mụi trng nc khu vc lng ngh: Biu Hỡnh 3.13 di õy th hin vic d bỏo lng nc thi v cht thi rn lng ngh huyn Tiờn Du n nm 2015 v 2020 Biểu đồ Dự báo thải l-ợng chất thải rắn n-ớc thải làng nghề huyện Tiên Du 2015 2020 250000 200000 150000 tấn, m3/ngày 100000 50000 2015 2020 CTR 1613 3392 NT 112602 236703 Hỡnh 3.13: D bỏo thi lng cỏc cht gõy ụ nhim mụi trng nc ca cỏc lng ngh huyn Tiờn Du n nm 2015 v 2020 D bỏo thi lng ụ nhim mụi trng ca ngnh chn nuụi: Mt nhng ngnh sn xut nh hng ln ti cht lng mụi trng nc l ngnh chn nuụi, hin tng n ln ca huyn Tiờn Du khong 50.000 con, n bũ khong 59.000 con, n trõu khong 850 con, theo k hoch phỏt trin ngnh chn nuụi ca tnh n 2015 v 2020 Theo kt qu tớnh toỏn, thi lng cỏc cht ụ nhiờm nc thi ngnh chn nuụi c trỡnh by bng di õy: 61 Bng 3.5: Thi lng cỏc chõt ụ nhiờm nc thi cỏc ngnh chn nuụi ca huyn Tiờn Du ờn nm 2015 v 2020 Nm n v SS BOD5 COD NT(m3) 2015 Tn/ngy 5,1 7,2 9,3 10.339 2020 Tn/ngy 15,9 16,3 20,7 23.947 D bỏo thi lng ụ nhim mụi trng ca ngnh cụng nghip ch bin thc phm: Ngnh cụng nghip ch bin thc phm ca huyn Tiờn Du hin ó v ang c u t rt ỏng k, nhm tn dng v khai thỏc mi tim nng ca ngnh nụng nghip, ú cú cỏc ngnh sn xut chớnh nh: nc gii khỏt, bia, mỡ n lin, thc phm ụng lnh v hp xut khu,Cỏc nh mỏy xớ nghip ca ngnh ch bin thc phm Bc Ninh c u t cụng ngh hin i nờn nh hng n mụi trng khụng ln Theo kt qu tớnh toỏn, thi lng cỏc cht ụ nhiờm mụi trng nc nc thi ca ngnh n nm 2015 v 2020 c th hin bng 3.6 sau õy: Bng 3.6.: Thi lng cỏc chõt ụ nhiờm mụi trng nc ca ngnh chờ biờn thc phm ờn nm, 2015 v 2020 Nm Nc thi (m3/ng) SS (T/ng) BOD5 (T/ng) COD (T/ng) 2015 1.559 0,44 0,147 1,78 2020 26.402 1,2 0,31 3,54 D bỏo thi lng ụ nhim mụi trng nc ca ngnh y t: Theo k hoch phỏt trin ngnh y t n 2015 huyn Tiờn du s cú tng s 278 ging bnh v n nm 2020 s cú hn 420 ging bnh Theo h s tớnh toỏn phỏt thi ca T chc Y t th gii (WHO) thỡ thi lng nc thi v rỏc thi ca ngnh y t ton tnh n 2015, 2020 c trỡnh by rừ bng 3.7 sau õy: Bng 3.7: Thi lng nc ngnh y tờ ca huyn Tiờn Du ờn nm 2015, 2020 Nm n v Nc thi 2015 Tn, m3/ngy 41 2020 Tn, m3/ngy 47 62 D bỏo thi lng nc thi t hot ng sinh hot: Bng 3.8: Thi lng nc thi sinh hot ca huyn Tiờn Du ờn 2015, 2020 Nm n v Nc thi sinh hot 2015 Tn, m3/ngy 200.936 2020 Tn, m3/ngy 244.700 Thi lng ụ nhiờm nc tha sinh hot c trỡnh by th hin rừ bng 3.9: Bng 3.9: Thi lng cỏc chõt ụ nhiờm mụi trng nc thi sinh hot ờn 2015 - 2020 Nm SS (T/ng) BOD5 (T/ng) COD (T/ng) 2015 0,08 0,011 0,021 2020 0,021 0,013 0,024 3.5.2 D bỏo ụ nhiờm trờn ton khu vc nghiờn cu Theo s liu iu tra, tớnh toỏn v tng hp thỡ tng lng nc thi ca cỏc ngnh Cụng nghip, Chn nuụi v Lng ngh trờn ton a bn huyn Tiờn Du tnh Bc Ninh n nm 2015 v 2020 c th hin biu Hỡnh 3.14 di õy: 63 30000 25000 20000 tõn,m3/ngay 15000 10000 5000 2015 2020 CTR 7048 14815 NT 11872 27212 thụng sụ Hỡnh 3.14: D bỏo tng lng cht thi rn v nc thi ca cỏc ngnh CN, chn nuụi, lng ngh huyn Tiờn Du n nm 2015, 2020 Theo kt qu tớnh toỏn, lng nc thi ca ngnh nụng nghip (chn nuụi), cụng nghip v lng ngh s l 2.746m3/ngy ờm vo nm 2015 v s l 5.894m3/ngy ờm vo nm 2020 Theo kt qu tớnh toỏn, thi lng lng cỏc cht ụ nhiờm nc thi ca ngnh Chn nuụi, Cụng nghip v lng ngh c trỡnh by bng 3.10 di õy: Bng 3.10: Thi lng cỏc chõt ụ nhiờm nc thi cỏc ngnh chn nuụi, CN, lng ngh ca huyn Tiờn Du tnh Bc Ninh ờn 2015 v 2020 Nm n v SS BOD5 COD 2015 Tn/ngy 11 14,9 21 2020 Tn/ngy 23 26,3 45,8 Nh vy, theo tớnh toỏn vi cựng mt lu lng nc b mt nhng thi lng cỏc cht ụ nhiờm nc thi ca huyn vo nhng nm 2015, 2020 li tng n ln so vi hin nay, nu khụng cú gii phỏp cụng ngh v qun lý thỡ cht lng nc mt sụng ung trờn a bn huyn s n mc bỏo ng v cú th núi thm ho mụi trng s xy iu ú s nh hng trc tip ti sc kho ca nhõn dõn quanh phõn Lu sụng ung, huyn Tiờn Du núi chung v tnh Bc Ninh núi riờng, nh hng ti mụi trng sinh thỏi 64 ton huyn v nh hng ti vic thc hin mc tiờu phỏt trin bn vng ca huyn v ton tnh Tuy nhiờn nu cỏc cp cỏc ngnh cú nhng bin phỏp qun lý v gii phỏp cụng ngh gim thiu ụ nhiờm mụi trng thỡ vic thc hin mc tiờu phỏt trin bn vng ca huyn Tiờn Du chc chn s thnh hin thc 3.6 Cỏc gii phỏp bo v v ci thin cht lng nc sụng ung on chy qua huyn Tiờn Du T hin trng v diờn bin mụi trng khu vc huyn Tiờn Du v cht lng nc sụng ung, nhng bt cp v khú khn thỏch thc cụng tỏc qun lý mụi trng, hc viờn xut cỏc nhúm gii phỏp ch yu gii quyt cỏc cũn tn ti, bao gm: Hon thin c cu t chc h thng qun lý mụi trng Vic hon thin c cu t chc h thng qun lý mụi trng l mt cụng vic rt quan trng Cn c trờn cỏc yờu cu v iu kin thc t hin nay, di õy l mt s bin phỏp chớnh * Phõn cp v phõn cụng trỏch nhim rừ rng, c th theo hng t chc qun lý trung +) Phũng Ti nguyờn v Mụi trng huyn cn c UBND Huyn y quyn tr thnh mt ch th y , cú quyn v chu trỏch nhim vic thc hin qun lý mụi trng khu vc huyn v trin khai cỏc quy nh BVMT cú liờn quan - Tham gia xỏc nhn bn cam kt ca d ỏn u t v kinh doanh h tng k thut huyn v cỏc d ỏn, c s sn xut kinh doanh u t vo khu vc huyn, ni mỡnh qun lý; - Kim tra, theo dừi vic thc hin BVMT ca cỏc ch u t xõy dng v kinh doanh h tng k thut khu vc huyn v cỏc d ỏn, c s sn xut kinh doanh theo cam kt ca bỏo cỏo TM hoc bn cam kt ; - Tuyờn truyn, ph bin cỏc bn quy phm phỏp lut v BVMT cho ch u t xõy dng v kinh doanh h tng k thut v cỏc c s sn xut kinh doanh khu vc huyn; - Kt hp tra, kim tra vic thc hin ca cỏc doanh nghip khu vc thnh huyn; 65 - Tip nhn v gii quyt cỏc tranh chp, kin ngh v mụi trng gia cỏc c s sn xut kinh doanh khu vc mỡnh qun lý; +) S TN&MT tnh Bc Ninh cn thc hin chc nng qun lý nh nc v mụi trng ti a phng, chu trỏch nhim trc UBND tnh: - Xõy dng, trỡnh ban hnh cỏc bn quy phm phỏp lut v qun lý mụi trng phm vi ton tnh; - Thm nh, phờ duyt bỏo cỏo TM, t chc thu phớ ca cỏc c s sn xut kinh doanh; Bờn cnh ú, S TN&MT cng cn phi hp v h tr cỏc n v liờn quan thc hin cỏc cỏc nhim v qun lý mụi trng cụng tỏc tra, kim tra v ch trỡ thc hin +) Ch u t xõy dng v kinh doanh chu trỏch nhim thc hin y cỏc cam kt bỏo cỏo TM, bn cam kt bo v mụi trng ca c s mỡnh; hnh v m bo hot ng ca h thng x lý cht thi, tham gia ng phú cỏc s c mụi trng khu vc Trin khai mụ hỡnh kinh doanh dch v mụi trng vi s tham gia ca cỏc doanh nghip bng hỡnh thc hp ng cung cp dch v v ngha v cỏc bờn v c rng buc bi nhng c ch v ch ti c th * Tng cng nng lc cỏn b qun lý bo v mụi trng Tng cng nng lc cho i ng thc hin ti cỏc b phn chuyờn mụn v mụi trng ca S TN&MT v Phũng TN&MT tnh Bc Ninh Vic tng cng ny cn chỳ trng o to nõng cao trỡnh v tng cng s lng ca i ng cỏn b Nõng cao cht lng cụng tỏc thm nh thnh TM, c bit thm nh cỏc yu t mụi trng, cng nh cht lng cụng tỏc tra, giỏm sỏt, m bo thi hnh cỏc quy nh v BVMT ti cỏc c s sn xut v x thi * Cụng khai cỏc thụng tin v mụi trng ca cỏc n v Cụng khai cụng tỏc BVMT ca cỏc n v, cỏc doanh nghip khu vc thnh ph trờn cỏc phng tin thụng tin i chỳng (bỏo, i, trang tin in t), nhm to sc ộp i vi cỏc n v, doanh nghip vi phm, gõy ụ nhiờm mụi trng v ng viờn, khuyn khớch nhng n v, doanh nghip thc hin tt cụng tỏc BVMT 66 * Tng cng phi hp gia cỏc n v cú liờn quan Tng cng s phi hp gia Trung ng v a phng (gia B TN&MT, S TN&MT v Phũng TN&MT huyn) vic trin khai cỏc hot ng bo v mụi trng B TN&MT ch trỡ, phi hp vi cỏc b, ngnh v UBND cỏc tnh thuc lu vc sụng ung: + Xõy dng, ban hnh v cụng b ỏp dng tiờu chun ỏnh giỏ cht lng nc v tiờu chun x nc thi vo sụng ung theo quy nh ca phỏp lut; + Hon thin K hoch hnh ng BVMT phõn lu sụng ung, bỏo cỏo cỏc tnh cú liờn quan Tng cng phi hp cht ch, nhp nhng gia cỏc c quan qun lý nh nc cú liờn quan gm: S TN&MT, cnh sỏt mụi trng, UBND huyn kim tra, giỏm sỏt, ngn chn cỏc hnh vi vi phm phỏp lut v BVMT ca cỏc doanh nghip khu vc thnh huyn y mnh vic trin khai cụng tỏc BVMT ca huyn * Xõy dng, hon thin cỏc h thng x lý nc thi trung ca huyn Ch u t v kinh doanh kt cu h tng k thut ca huyn cn xõy dng v hon thin cỏc HTXLNT sinh hot trung m bo tt c cỏc ngun thi ny u c x lý Cỏc hng mc ny cn c thit k ỳng v phự hp iu kin thc t; xõy dng, lp t ỳng thit k; trỡ hot ng n nh v hiu qu sut quỏ trỡnh hot ng Cụng ngh x lý nc thi chung: s dng cụng ngh sinh hc hiu khớ (kờnh oxy hoỏ lm thoỏng kộo di) cú kt hp b lng v kh trựng x lý nc thi Trong quỏ trỡnh x lý, cỏc hp cht ca Nit c x lý bng phng phỏp sinh hc, cỏc hp cht ca Photpho c x lý bng cỏch s dng FeCl3 Bựn thi c tỏch nc v x lý hp v sinh Mt gii phỏp x lý khỏc h thng bói lc ngm trng cõy dũng chy thng ng, cho phộp t hiu sut loi b BOD ti 95% v nitrat húa t 90% Tuy nhiờn vi phng ỏn ny cn mt din tớch rt ln (trờn 31ha), qu t khu vc huyn Tiờn Du rt eo hp, ngoi nu khụng kim soỏt tt h thng nú s l ngun phỏt tỏn mựi rt ln vỡ cú din tớch b mt rt ln 67 Dự s dng phng ỏn x lý no thỡ vic thng xuyờn giỏm sỏt hot ng ca cỏc cụng trỡnh thụng qua lng in tiờu th (lp t ng h in cú kp chỡ riờng), s nht ký hnh, húa n, phiu xut nhp húa cht phc v HTXLNT trung, lp t thit b giỏm sỏt t ng lu lng nc thi v mt s thụng s ụ nhiờm chớnh, cụng ngh hnh tt, s gúp phn rt ln n hiu qu ca cụng ngh x lý * Cỏc doanh nghip hot ng khu vc thnh ph thc hin nghiờm tỳc vic x lý nc thi Tt c cỏc doanh nghip, nm khu vc quy hoch thu gom x lý nc chung ca huyn Tiờn Du phỏt sinh nc thi phi x lý s b t tiờu chun u vo ca HTXLNT trung trc thi vo h thng thu gom nc thi chung ca huyn Tiờn Du Trong thi gian ch hon thin HTXLNT trung ca thnh ph thỡ tng doanh nghip, bnh vin phi x lý nc thi t tiờu chun cho phộp trc thi ngoi mụi trng * Thc hin nghiờm tỳc ch t quan trc v bỏo cỏo mụi trng Ch u t v cỏc doanh nghip, bnh vin khu vc huyn Tiờn Du phi thc hin nghiờm tỳc vic t quan trc theo ỳng cam kt v tuõn th ch bỏo cỏo thng xuyờn cho cỏc c quan cú thm quyn theo quy nh Yờu cu bt buc cỏc trm x lý nc thi trung ca cỏc khu cụng nghip, cm cụng nghip phi lp t h thng quan trc t ng giỏm sỏt cht lng nc thi trc thi mụi trng S liu c cp nht thng xuyờn v liờn tc v cỏc c quan qun lý mụi trng * Tuyờn truyn, ph bin phỏp lut, cỏc mụ hỡnh qun lý v cụng ngh thõn thin mụi trng Thng xuyờn t chc hun, hng dn thc hin cỏc bn phỏp lut v BVMT i vi ch doanh nghip u t xõy dng v kinh doanh h tng k thut thnh ph v ch cỏc d ỏn u t khu vc huyn Tng cng tuyờn truyn, ph bin cỏc ch tiờu v mc tiờu bo v mụi trng ca thnh ph v doanh nghip khu vc huyn, cỏc mụ hỡnh qun lý v cụng ngh thõn thin vi mụi trng 68 Tuyờn truyn, qun lý v giỳp cỏc doanh nghip tip cn vay v s dng hiu qu ngun qu bo v mụi trng cụng tỏc xõy xõy dng h thng x lý nc thi v cỏc cụng tỏc bo v mụi trng khỏc Quy hoch huyn gn vi quy hoch tng th phỏt trin kinh t - xó hi v bo v mụi trng Quy hoch phỏt trin huyn cn gn vi Quy hoch tng th phỏt trin kinh t xó hi v BVMT Cn xem xột mi quan h, tỏc ng qua li gia quy hoch phỏt trin thnh ph vi quy hoch phỏt trin ca cỏc ngnh KT-XH khỏc vựng Quy hoch phỏt trin huyn phi phự hp vi iu kin ti nguyờn, c im KT-XH, xu hng phỏt trin ca huyn tng lai Vic quy hoch huyn cn phi ng b vi vic xõy dng cỏc khu thng mi, khu ụ th, o to ngh, dch v, an sinh xó hi, mụi trng theo mụ hỡnh t hp liờn hon m bo s phỏt trin bn vng Cn khn trng nghiờn cu vic di chuyn cỏc c s gõy ụ nhiờm mụi trng khu vc trung tõm huyn khu vc hoc nh hng phỏt trin theo mụ hỡnh thõn thin mụi trng, tin ti xõy dng cỏc mụ hỡnh sn xut sch hn Mụ hỡnh huyn sinh thỏi khụng ch ỏp ng h tng k thut thit yu, gim thiu ngun thi, s dng hp lý ti nguyờn v nng lng, m chỳ trng hn cụng tỏc BVMT sinh thỏi, u tiờn quy hoch t cho cỏc hot ng nghiờn cu v phỏt trin, thu hỳt cỏc ngnh khoa hc cụng ngh cao v cỏc hot ng dch v V lõu di cỏc a phng phi hp vi cỏc b, ngnh cú liờn quan nghiờn cu, r súat li quy hoch tng th phỏt trin KT - XH ca c lu vc trờn c s ỏnh giỏ kh nng chu ti ca sụng ung Xõy dng mng li quan trc, giỏm sỏt mụi trng nc cho lu vc sụng Quỏ trỡnh Xõy dng mng li quan trc, giỏm sỏt mụi trng nc cho lu vc sụng phi m bo thc hin cỏc bc: - La chn cỏc im quan trc cht lng nc - La chn thụng s quan trc cht lng nc phự hp vi loi im quan trc cht lng nc - Xỏc nh thi gian v tn sut quan trc cht lng nc 69 Mt s gii phỏp khuyn khớch Qun lý BVMT khu vc cn gn vi nh hng phỏt trin bn vng, chỳ trng phỏt trin nhanh nn kinh t v gii quyt tho ỏng cỏc xó hi ca a phng Khuyn khớch ỏp dng sn xut sch hn, cụng ngh gim thiu ụ nhiờm mụi trng, cụng ngh x lý cht thi ti cỏc doanh nghip Thu hỳt u t v a dng hoỏ ngun u t cho cụng tỏc bo v mụi trng: vay u ói nh nc (qu bo v mụi trng) cho vic xõy c s h tng k thut i vi nhng lnh vc bo v mụi trng, i mi cụng ngh, nghiờn cu ỏp dng cụng ngh sn xut sch hn, h tr quan trc giỏm sỏt cht lng mụi trng Tng cng s tham gia ca cng ng vo cụng tỏc BVMT cỏc doanh nghip, nh mỏy, bnh vin; khuyn khớch xó hi hoỏ hot ng BVMT; tuyờn truyn, nõng cao nhn thc ca cng ng, cụng b v ph bin thụng tin cho cng ng khu vc xung quanh huyn 70 KT LUN V NGH KT LUN Qua cỏc kt qu nghiờn cu ca ti, cú th rỳt mt s kt lun sau: * Quỏ trỡnh phỏt trin ca huyn Tiờn Du i cựng s gia tng cht thi hot ng sn xut cụng nghip, nụng nghip, dch v v sinh hot ca ngi dõn Hin hn ẵ ngun nc thi t huyn u sụng ung ó v ang gõy ụ nhiờm sụng ung, nu khụng cú cỏc bin phỏp bo v mụi trng, x lý nc thi phự hp thỡ nc sụng ung s b ụ nhiờm nng hn * Theo v trớ quan trc, nc sụng ung on chy qua khu vc huyn Tiờn Du nm gii hn cho phộp ct A2 QCVN 08:2008/BTNMT (quy chun ỏnh giỏ cht lng nc mt) Theo thi gian trong ma v khụ cht lng nc Sụng ung cú nng cht hu c tng nh nhng nm gii hn B1 QCVN 08:2008/BTNMT khong thi gian t vo khụ dũng chy lu lng ớt thay i v ngun nc b hn ch * Cỏc nguyờn nhõn chớnh gõy ụ nhiờm nc sụng ung gm: Nguyờn nhõn trc tip nc thi sinh hot, nc thi bnh vin, nc thi sn xut cụng nghip; Nguyờn nhõn giỏn tip ngun lc cỏn b, cụng ngh x lý v vic tuõn th quy nh phỏp lut v bo v mụi trng NGH T cỏc kt lun trờn, tụi xin xut mt s kin ngh nh sau: * i vi cp B, Ngnh: - Kin ngh cỏc B, Ngnh liờn quan trin khai cỏc bin phỏp hn ch tỏc ng tng hp ca hot ng phỏt trin ụ th v kinh t xó hi lờn cht lng nc sụng ung - Cn tin hnh ti xỏc nh ngng chu ti ca tng ch tiờu mụi trng i vi cht lng nc lu vc sụng ung lm c s cỏc bin phỏp tng th, ú vic quan trng l quy hoch v kim soỏt ụ nhiờm t cỏc ngun thi * i vi cp tnh, huyn: 71 - Tng cng kim tra, giỏm sỏt, kiờn quyt x lý nghiờm khc cỏc t chc, cỏ nhõn vi phm - Tng cng cụng tỏc giỏo dc, tuyờn truyn nhm nõng cao nhn thc cho cng ng v gi gỡn v sinh v bo v mụi trng - Tng cng u t cho cụng tỏc bo v mụi trng, x lý cht thi c bit l x lý nc thi - Xõy dng chin lc qun lý ng b t huyn cho ti cp xó, thụn xúm 72 TI LIU THAM KHO B Ti nguyờn v Mụi trng (2008), QCVN 08:2008/BTNMT Quy chun k thut quc gia v cht lng nc mt, H Ni Th tng chớnh ph (2013), Quyt nh s 1831/Q-TTg Phờ duyt Quy hoch tng th phỏt trin kinh t - xó hi tnh Bc Ninh n nm 2020, nh hng n nm 2030 B TN&MT (2006), Bỏo cỏo mụi trng quc gia mụi trng sụng ung B TN&MT (2012), Bỏo cỏo mụi trng quc gia mụi trng sụng ung S Ti nguyờn v Mụi trng Bc Ninh (2010), Bỏo cỏo hin trng mụi trng nm 2010, Bc Ninh S Ti nguyờn v Mụi trng Bc Ninh (2011), Bỏo cỏo hin trng mụi trng nm 2011, Bc Ninh S Ti nguyờn v Mụi trng Bc Ninh (2012), Bỏo cỏo hin trng mụi trng nm 2012, Bc Ninh S Ti nguyờn v Mụi trng Bc Ninh (2008), Bỏo cỏo ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng d ỏn u t xõy dng v kinh doanh h tng k thut Cm cụng nghip ụng Th huyn Tiờn Du - tnh Bc Ninh S Ti nguyờn v Mụi trng Bc Ninh (2010), ỏn ỏnh giỏ hin trng mụi trng nm (2006 2010), Bc Ninh 10 S Ti nguyờn v Mụi trng Bc Ninh (2009), ỏn iu tra, ỏnh giỏ hin trng mụi trng t phỏt trin lng ngh, khu cụng nghip trờn a bn tnh Bc Ninh, Bc Ninh 11 y ban nhõn dõn tnh Bc Ninh (2008), Quy ch bo v mụi trng lng ngh, khu cụng nghip va v nh tnh Bc Ninh , Bc Ninh 12 S Ti nguyờn v Mụi trng Bc Ninh (2009), Quy ch phi hp thc hin nhim v BVMT gia ngnh ti nguyờn mụi trng v lc lng cnh sỏt mụi trng, Bc Ninh 13 S Ti nguyờn v Mụi trng Bc Ninh (2009), Quy ch phi hp thc hin nhim v BVMT gia ngnh ti nguyờn mụi trng v ngnh in lc, Bc Ninh 14 y ban nhõn dõn tnh Bc Ninh (2007), nh hng chin lc bn vng tnh Bc Ninh giai on 2006 - 2020 , Bc Ninh 15 y ban nhõn dõn tnh Bc Ninh (2008), Quy hoch phỏt trin kinh t xó hi tnh Bc Ninh giai on 2010 - 2020 , Bc Ninh Ti liu tham kho nc ngoi Alexandra E V Evans, Munir A Hanjra, Yunlu Jiang, Manzoor Qadir, Pay Drechsel (2012), Water pollution in Asia: The urgent need for prevention and monitoring Global Water Forum CSIR (2010), A CSIR perspective on water in South Africa 2010 EPA (2013), The National Rivers and Streams Assessment 2008-2009: A Collaborative Survey 73 Furon Raymond (1962) The problem of water: A world study 208 p Khaled Abu-Zeid and Amr Abdel-Meguid (2009) , Water for the 21st Century: Vision to Action , Framerwork for Action For North Africa, Centre for Environment and Development for the Arab Region and Europe (CEDARE) Ramade (1987) Ecotoxicotogy John Whiley & Sons Ltd 262 p WHO (1993), Assessment of Sources of Air, Water, and Lan Pollution A Guide to Rapid Source Inventory Techniques and their Use in Formulating Enviromental Control Strategy 74
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Hiện Trạng Chất Lượng Nước Mặt Sông Đuống Đoạn Chảy Qua Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Đánh Giá Hiện Trạng Chất Lượng Nước Mặt Sông Đuống Đoạn Chảy Qua Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Đánh Giá Hiện Trạng Chất Lượng Nước Mặt Sông Đuống Đoạn Chảy Qua Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay