Đánh Giá Tình Hình Thực Hiện Tiêu Chí 17 Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội

95 245 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 22:04

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG & - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIÊU CHÍ 17 TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ THỤY HƯƠNG, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Người thực : NGUYỄN HUY NGHĨA Lớp : MTB Khóa : K57 Ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : TS PHAN TRUNG QUÝ Hà Nội – 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG & - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIÊU CHÍ 17 TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ THỤY HƯƠNG, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Người thực : NGUYỄN HUY NGHĨA Lớp : MTB Khóa : K57 Chuyên ngành : MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : TS PHAN TRUNG QUÝ Địa điểm thực tập : XÃ THỤY HƯƠNG, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hà Nội – 2016 LỜI CÁM ƠN Đầu tiên em xin cảm ơn thầy cô giáo khoa Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Những người truyền đạt kiến thức kinh nghiệm cho chúng em năm vừa qua Em xin cảm ơn thầy giáo TS Phan Trung Quý hướng dẫn bảo tận tình để khóa luận hoàn chỉnh Cảm ơn lãnh đạo xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ phòng Tài nguyên Môi Trường huyện Chương Mỹ tạo điều kiện giúp đỡ em tư liệu, kinh nghiệm thực tế trình thực Cảm ơn người thân gia đình bạn bè ủng hộ, khuyến khích vật chất tinh thần trình học tập làm khóa luận Hà Nội , tháng 05 năm 2016 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Huy Nghĩa i MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, KÝ TỰ VIẾT TẮT viii PHẦN TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Nông thôn Việt Nam 2.1.1 Các khái niệm 2.1.2 Hiện trạng nông thôn Việt Nam .3 2.2 Giới thiệu chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn .6 2.2.1 Khái niệm nông thôn 2.2.1.1 Khái niệm nông thôn 2.2.1.2 Xây dựng nông thôn 2.1.2.3 Đơn vị nông thôn 2.1.2.4 Bộ tiêu chí Quốc gia NTM 2.2.2 Đặc trưng nông thôn 2.2.3 Mục tiêu nhiệm vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 2.2.3.1 Mục tiêu 2.2.4 Thời gian, phạm vi ảnh hưởng 10 2.2.5 Nội dung nguyên tắc thực chương trình xây dựng nông thôn 11 2.2.5.1 Nội dung thực Chương trình xây dựng nông thôn 11 2.2.5.2 Nguyên tắc xây dựng nông thôn .12 2.2.6 Nguồn lực xây dựng nông thôn 13 2.2.6.1 Nguồn vốn xây dựng nông thôn 13 2.2.6.2 Nội lực cộng đồng xây dựng nông thôn 13 2.2.6.3 Vai trò chủ thể nông dân xây dựng nông thôn 14 2.2.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức thực Chương trình xây dựng nông thôn 14 2.2.7.1 Chủ trương, sách nhà nước xây dựng nông thôn 14 ii 2.2.7.2 Năng lực tổ chức triển khai xây dựng NTM đội ngũ cán sở 15 2.2.7.3 Nhận thức người dân cộng đồng dân cư .15 2.2.7.4 Khả huy động quản lý nguồn vốn thực chương trình .15 2.2.7.5 Cơ chế giải ngân vốn nhà nước hỗ trợ cho dự án nhóm thợ cộng đồng dân cư tự thực 16 2.2.8 Tiêu chí môi trường mục tiêu thực tiêu chí môi trường 16 2.2.8.1 Giới thiệu tiêu chí môi trường .16 2.3.1 Kinh nghiệm từ số nước giới 20 2.3.1.1 Kinh nghiệm Hàn Quốc với “Phong trào làng mới” 20 2.3.1.2 Kinh nghiệm Trung Quốc 22 2.3.2 Công tác thực chương trình xây dựng nông thôn nước ta 23 2.3.2.1 Tình hình xây dưng NTM Việt Nam thời gian qua .23 2.3.3 Những thuận lợi khó khăn trình thực chương trình .29 3.2 Phạm vi nghiên cứu 32 3.4 Phương pháp nghiên cứu 32 3.4.1 Phương pháp lựa chọn điểm nghiên cứu .32 3.4.2 phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 33 3.4.2.1.Phương pháp điều tra thông qua bảng hỏi 33 3.4.2.2 Phương pháp vấn chuyên gia 33 3.4.2.3.Phương pháp khảo sát thực địa 33 3.4.3 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 33 3.4.4 Phương pháp so sánh với tiêu chuẩn .34 3.4.5 Phương pháp xử lý số liệu 34 4.1.1 Điều kiện tự nhiên .35 4.1.1.1 Vị trí địa lí, địa hình 35 4.1.1.2 Đặc điểm khí hậu, thủy văn 35 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 37 4.1.2.2 Dân số - lao động 40 iii Trường 42 4.1.2.4 Tình hình phát triển kinh tế xã qua năm (2013– 2015) 42 Bảng 4.3: Tình hình phát triển kinh tế xã qua năm (2013 – 2015) 45 4.2 Hiện trạng môi trường địa bàn xã 46 Bảng 4.5: Kết phân tích chất lượng nước đất 48 Hình 4.3: Bản đồ quy hoạch xây dựng NTM xã Thụy Hương 49 4.3.1 Nước hợp vệ sinh nước theo quy chuẩn quốc gia .49 Bảng 4.6: Số liệu sử dụng nước HVS hộ gia đình năm 2015 51 4.3.2 Các sở sản xuất kinh doanh 52 4.3.3 Đường làng, ngõ xóm, cảnh quan hộ 52 Hình 4.4 : Rác thải bừa bãi lề đường bờ ao xã Thụy Hương 53 Hình 4.5 : Hồ sinh thái xã 54 4.3.4 Chất thải, nước thải thu gom xử lý 55 Hình 4.6 : Kênh mương kè kiên cố 56 Hình 4.7 : Cống rãnh ứ đọng nước, chưa có đan 57 Hình 4.9: Điểm tập kết rác xã Hình 4.10: Điểm sạt lở thôn 59 4.3.5 Nghĩa trang nhân dân có quy hoạch quản lý 59 Hình 4.11 : Nghĩa trang cải táng xã 61 4.4.1 Những thuận lợi, khó khăn việc thực tiêu chí môi trường địa bàn xã 61 Những thuận lợi 61 4.4.2 Đề xuất giải pháp thực tiêu chí môi trường địa bàn xã 64 Điện .74 Trường học 74 Cơ sở vật chất văn hoá 74 Chợ NT 74 Bưu điện 74 Hộ nghèo .75 Giáo dục 76 Môi trường .76 iv v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Khoảng cách ly vệ sinh nghĩa trang đến công trình khác .Error: Reference source not found Bảng 4.1: Tình hình sử dụng đất đai xã năm 2015Error: Reference source not found Bảng 4.2: Tình hình sở vật chất hạ tầng xã Thụy Hương 2015 Error: Reference source not found Bảng 4.3: Tình hình phát triển kinh tế xã qua năm (2013 – 2015) Error: Reference source not found Bảng 4.4: Kết phân tích chất lượng nước thải Error: Reference source not found Bảng 4.5: Kết phân tích chất lượng nước đất Error: Reference source not found Bảng 4.6: Số liệu sử dụng nước HVS hộ gia đình năm 2015 Error: Reference source not found vi DANH MỤC HÌNH Hình 4.1: Cơ cấu đất đai xã Thụy Hương qua năm 2009 - 2015 .Error: Reference source not found Hình 4.2: Tổng giá trị sản xuất xã Thụy Hương giai đoạn 2013 - 2015 Error: Reference source not found Hình 4.3: Bản đồ quy hoạch xây dựng NTM xã Thụy Hương .Error: Reference source not found Hình 4.4 : Rác thải bừa bãi lề đường bờ ao xã Thụy Hương Error: Reference source not found Hình 4.5 : Hồ sinh thái xã Error: Reference source not found Hình 4.6 : Kênh mương kè kiên cố Error: Reference source not found Hình 4.7 : Cống rãnh ứ đọng nước, chưa có đan Error: Reference source not found Hình 4.8: Xe thu gom rác thô sơ Error: Reference source not found Hình 4.9: Điểm tập kết rác xã 63 Hình 4.10: Điểm sạt lở thôn Phúc Cầu Error: Reference source not found Hình 4.11: Nghĩa trang cải táng xã Error: Reference source not found vii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, KÝ TỰ VIẾT TẮT BTBDHMT : Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung CN : Công Nghiệp CSHT : Cơ sở hạ tầng CNH-HĐH : Công nghiệp hóa- đại hóa DV : Dịch vụ ĐBSCL : Đồng sông Cửu Long ĐBSH : Đồng sông Hồng ĐNB : Đông Nam Bộ HTX : Hợp tác xã KT-XH : Kinh tế -Xã hội LLLĐ : Lực lượng lao động NLTS : Nông, lâm, thủy sản NN : Nông nghiệp NT : Nông thôn NTM : Nông thôn PTNT : Phát triển nông thôn SXKD : Sản xuất kinh doanh TDMNPB : Trung du miền núi phía Bắc TĐT : Tổng điều tra TN : Tây Nguyên TM : Thương mại TTCN : Tiểu thủ công nghiệp VSMT : Vệ sinh môi trường XD : Xây dựng XH : Xã hội viii hướng nhiệm vụ năm 2015 xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành 13 phố Hà Nội Ủy ban nhân dân xã Thụy Hương, số 66/BC-UBND ngày 14/12/2015, Báo cáo kết thực tiêu chí nông thôn năm 2015 phương hướng nhiệm vụ năm 2016 xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Tài liệu tham khảo internet 14 Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam (2015) “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx? 15 co_id=28340793&cn_id=700062 , ngày cập nhật 16/02/2015 Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn (2012), “Chương trình mục tiêu quốc gia nước vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 20122015” http://www.mard.gov.vn/Pages/news_detail.aspx?NewsId=23582 16 ngày cập nhật: 30/7/2012 Hoài Lưu(2014) “MTTQ xã Thụy Hương: góp phần tích cực xây dựng NTM” , báo Chương Mỹ http://chuongmy.hanoi.gov.vn/tim-kiem/-/search/1/27275, 17 , ngày cập nhập 06/03/2014 Nguyễn Hồng Chương (2015) “Một số kinh nghiệm sau năm thực xây dựng nông thôn Thái Bình”, tạp chí tuyên giáo số http://www.tuyengiao.vn/Home/MagazineContent?ID=1574 , ngày cập nhật 5/4/2015 71 18 Trần Đình Thành (2015) “Thực tiễn kinh nghiệm xây dựng nông thôn Đồng Nai”, báo nhân dân \ http://www.nhandan.org.vn/mobile/_mobile_xahoi/_mobile_tintucxh/ite 19 m/25545202.html , ngày cập nhật 07/02/2015 Tuấn anh (2012) “Kinh nghiệm xây dựng nông thôn số nước giới”, tạp chí cộng sản http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/nong-nghiep-nongthon/2012/14689/Kinh-nghiem-xay-dung-nong-thon-moi-o-mot-so- 20 nuoc-tren.aspx , ngày cập nhật 9/2/2012 Tuyết Mai(2012) “Thụy Hương – Lá cờ đầu công tác xây dựng nông thôn mới.”, báo Chương Mỹ http://chuongmy.hanoi.gov.vn/tim-kiem/-/search/1/23089, 21 ngày cập nhật 18/4/2012 Xuân Quang(2011) “Phong trào Saemaul Undong thực thắng lợi Hàn Quốc Sáu học kinh nghiệm quý”, báo hà nội http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Nong-thon-moi/523044/sau-bai-hockinh-nghiem-quy , ngày cập nhật 09/09/2011 72 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: Bộ tiêu chí Quốc gia Nông thôn Nhóm 1: Quy hoạch & Phát triển TT Tên Nội dung tiêu chí TC Chỉ ĐBSH tiêu (Hà chung Nội) 1.1 Quy hoạch sử dụng đất hạ tầng thiết yếu Quy cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá, hoạch công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phát 1.2 Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã triển hội - môi trường theo chuẩn theo 1.3 Quy hoạch phát triển khu dân cư quy chỉnh trang khu dân cư có theo hoạch hướng văn minh, bảo tồn sắc văn hoá tốt đẹp 73 Đạt Đạt Nhóm Hạ tầng kinh tế - Xã hội TT Tên TC Giao thông Thủy lợi Điện Nội dung tiêu chí 2.1 Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã nhựa hoá bê tông hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ GTVT 2.2 Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm cứng hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ GTVT 2.3 Tỷ lệ km đường ngõ, xóm không lầy lội vào mùa mưa 2.4 Tỷ lệ km đường trục nội đồng cứng hóa, xe giới lại thuận tiện 3.1 Hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu sản xuất dân sinh 3.2 Tỷ lệ km kênh mương xã quản lý kiên cố hóa 4.1 Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ngành điện Chỉ tiêu chung 100% 100% 70% 100% 100% 100% cứng hóa 65% 100% Đạt Đạt 65% 85% Đạt Đạt 4.2 Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, 98% an toàn từ nguồn Trường học Cơ sở vật chất văn hoá Tỷ lệ trường học cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có sở vật chất đạt chuẩn 80% quốc gia 6.2 Nhà văn hóa khu thể thao xã đạt Đạt chuẩn Bộ VH-TT-DL 6.3 Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa khu thể thao thôn đạt quy định Bộ VH-TT-DL 100% Chợ theo quy hoạch, đạt chuẩn theo quy định 8.1 Có điểm phục vụ bưu viễn thong Bưu điện 8.2 Có Internet đến thôn 9.1 Nhà tạm, dột nát Nhà 9.2 Tỷ lệ hộ có nhà đạt tiêu chuẩn Bộ dân cư Xây dựng Chợ NT 74 ĐBSH (Hà Nộ) Đạt 99% 100% Đạt 100% Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không Không 80% 95% Nhóm ba: Kinh tế tổ chức sản xuất TT Tên TC Nội dung tiêu chí Chỉ ĐBSH tiêu (Hưng chung Yên) Thu nhập bình quân đầu người/năm 1,4 1,5 10 Thu nhập 11 Hộ nghèo so với mức bình quân chung tỉnh Tỷ lệ hộ nghèo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Tình Hình Thực Hiện Tiêu Chí 17 Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội, Đánh Giá Tình Hình Thực Hiện Tiêu Chí 17 Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội, Đánh Giá Tình Hình Thực Hiện Tiêu Chí 17 Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Xã Thụy Hương, Huyện Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay