Nghiên Cứu Xử Lý Nước Thải Chăn Nuôi Lợn Tại Trang Trại Bằng Phèn Nhôm

59 157 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 22:04

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN TẠI TRANG TRẠI ÔNG BINH – LIÊN CHUNG TÂN YÊN – BẮC GIANG BẰNG PHÈN NHÔM Người thực : DƯƠNG THỊ KIM Lớp : MTB_K57 Khóa : 57 Chuyên ngành : KHOA MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : TS VŨ THỊ HUYỀN Địa điểm thực tập : BỘ MÔN HÓA – KHOA MÔI TRƯỜNG Hà Nội – 2016 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, số liệu, kết thu thập thân trực tiếp làm theo dõi, thu thập với thái độ khách quan trung thực, nghiêm túc Các tài liệu trích dẫn tác giả liệt kê đầy đủ, không chép tài liệu mà không trích dẫn Hà Nội, ngày 16 tháng năm 2016 Sinh viên Dương Thị Kim iii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình tiến hành làm khóa luận tốt nghiệp, nỗ lực thân, em nhận giúp đỡ thầy, cô Khoa Môi Trường - Học Viện nông nghiệp Việt Nam, toàn thể bạn bè gia đình, giúp đỡ em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn cô TS.Vũ Thị Huyền ThS Trần Thanh Hải tận tình giúp đỡ em, cô, thầy không hướng dẫn em kiến thức, kĩ thuật mà cô, thầy động viên em nhiều suốt trình thực làm khóa luận Em xin chân thành cảm ơn bạn sinh viên làm thí nghiệm phòng nghiên cứu – Bộ môn hóa người bạn đồng hành giúp đỡ em nhiều suốt trình làm thực tập Cuối em xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè động viên giúp đỡ em làm khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 16 tháng năm 2016 Sinh viên Dương Thị Kim iv MỤC LỤC PHỤ LỤC 48 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHC BOD5 TP.HCM COD CTR C/N MT NĐ - CP QĐ QCVN TCVN TT TB TSS TN TP UBND VSV WHO Chất hữu Nhu cầu ôxy sinh hóa Thành phố Hồ Chí Minh Nhu cầu ôxy hóa học Chất thải rắn Cacbon/Nito Môi trường Nghị định – Chính phủ Quyết định Quy chuẩn Việt Nam Tiêu chuẩn Việt Nam Thông tư Trung bình Tổng chất rắn lơ lửng Nitơ tổng số Photpho tổng số Ủy ban nhân dân Vi sinh vật Tổ chức y tế giới DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Số lượng gia súc, gia cầm Việt Nam giai đoạn 2010-2015 Error: Reference source not found Bảng 1.2: Số lượng lợn nước thời điểm điều tra 1/10 hàng năm từ 2011-2015 Error: Reference source not found vi Bảng 1.3: Số lượng trang trại số tỉnh nước ta năm gần .Error: Reference source not found Bảng 1.4: Khối lượng chất thải rắn vật nuôi .Error: Reference source not found Bảng 1.5: Ảnh hưởng mùi hôi trang trại chăn nuôi lợn đến khu dân cư Error: Reference source not found Bảng 1.6 Thành phần phân tươi số loại vật nuôi ( giá trị trung bình ) .Error: Reference source not found Bảng 3.1 Đặc trưng nước thải chăn nuôi lợn sau Biogas .Error: Reference source not found Bảng 3.2 Kết khảo sát ảnh hưởng lượng phèn nhôm tới hiệu suất xử lý COD, BOD5, TN, TP Error: Reference source not found Bảng 3.3 Kết khảo sát ảnh hưởng nồng độ chất điện ly tới hiệu suất xử lý COD, BOD5, TN, TP .Error: Reference source not found Bảng 3.4 Kết khảo sát ảnh hưởng liều lượng chất điện ly keo tụ Error: Reference source not found Bảng 3.5 Kết khảo sát ảnh hưởng nồng độ phèn nhôm có thêm chất điện ly đến hiệu suất xử lý COD (Đầu vào COD tb=1633 (mg/l) Error: Reference source not found Bảng 3.6 Kết khảo sát ảnh hưởng lượng phèn nhôm thêm chất điện ly đến hiệu suất xử lý BOD5 (Đầu vào BOD5tb=680mg/l)Error: Reference source not found Bảng 3.7 Kết khảo sát ảnh hưởng lượng phèn nhôm thêm chất điện ly đến hiệu suất xử lý TN (đầu vào TNtb=199mg/l) .Error: Reference source not found Bảng 3.8 Kết khảo sát ảnh hưởng lượng phèn nhôm thêm chất điện ly đến hiệu suất xử lý TP (đầu vào TPtb=108mg/l) Error: Reference source not found vii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ keo tụ nhạy cảm Error: Reference source not found Hình 3.1 Biểu đồ biến động TSS qua tháng .Error: Reference source not found Hình 3.2 Biểu đồ biến động COD qua tháng.Error: Reference source not found Hình 3.3 Biểu đồ biến động BOD5 qua tháng Error: Reference source not found Hình 3.4 Biểu đồ biến động TN qua tháng Error: Reference source not found Hình 3.5 Biểu đồ biến động TP qua tháng Error: Reference source not found Hình 3.6 Nước thải chăn nuôi chưa xử lý Error: Reference source not found Hình 3.7 Nước thải chăn nuôi xử lý Error: Reference source not found Hình 3.8 Đồ thị thể ảnh hưởng lượng phèn nhôm có bổ sung chất điện ly đến hiệu suất xử lý COD, BOD5, TN,TP Error: Reference source not found Hình 3.9 Biểu đồ thể ảnh hưởng lượng phèn nhôm đến hiệu suất xử lý COD có thêm chất điện Error: Reference source not found Hình 3.10 Biểu đồ so sánh kết xử lý COD với giá trị tối đa cho phép quy định QCVN40:2011/BTNMT cột B .Error: Reference source not found Hình 3.11 Biểu đồ thể ảnh hưởng lượng phèn nhôm đến hiệu suất xử lý BOD5 thêm chất điện ly Error: Reference source not found viii Hình 3.12 Biểu đồ so sánh kết xử lý BOD với giá trị tối đa cho phép quy định QCVN40:2011/BTNMT cột B Error: Reference source not found Hình 3.13 Biểu đồ thể ảnh hưởng lượng phèn nhôm đến hiệu suất xử lý TN thêm chất điện ly Error: Reference source not found Hình 3.14 Biểu đồ thể ảnh hưởng lượng phèn nhôm đến hiệu suất xử lý TP thêm chất điện ly .Error: Reference source not found ix MỞ ĐẦU ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần ngành chăn nuôi nước ta phát triển mạnh, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 8-12% năm , nước có 8,5 triệu hộ chăn nuôi quy mô gia đình (Cục chăn nuôi 2015) có 8,7% số hộ xây dựng công trình khí sinh học (hầm biogas) Tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh chiếm 10% có 0,6% số hộ có cam kết bảo vệ môi trường Vẫn 23% số hộ chăn nuôi không xử lý chất thải phương pháp mà xả thẳng môi trường, gây sức ép lớn đến môi trường Chất thải chăn nuôi gây tác động đến môi trường sức khỏe người qua nhiều khía cạnh: gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm, gây ô nhiễm môi trường khí, môi trường đất sản phẩm nông nghiệp Theo Báo cáo tổng kết Viện Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), nồng độ khí H 2S NH3 chất thải chăn nuôi cao mức cho phép khoảng 30-40 lần Tổng số vi sinh vật bào tử nấm cao mức cho phép nhiều lần Ngoài ra, nước thải chăn nuôi chứa Coliform, E.coli, COD trứng giun sán cao nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép Theo dự báo ngành Tài nguyên Môi trường (TN&MT), với tốc độ phát triển mạnh ngành Chăn nuôi dự tính đến năm 2020, lượng chất thải rắn chăn nuôi phát sinh khoảng gần 1.212.000 tấn/năm, tăng 14,05% so với năm 2010 Hình thức xử lý phổ biến trang trại chăn nuôi lợn phương pháp xử lý khí cho nước thải qua bể Biogas Tuy nhiên với quy mô trang trại, số lượng nuôi lớn, lượng thải phát sinh nhiều, khả xử lý bể bị suy giảm không xử lý triệt, nước thải sau bể Biogas thải môi trường có hàm lượng chất hữu cao ảnh hưởng tới đời sống người sinh vật Bên cạnh đó, trang trại nằm rải rác địa phương khác bố trí địa hình khác nhau, quy trình chăn nuôi khác nhau, nguồn thức ăn đầu vào khác nhau, lượng nước sử Kết phân tích thể bảng 3.2 Bảng 3.2 Kết khảo sát ảnh hưởng lượng phèn nhôm tới hiệu suất xử lý COD, BOD5, TN, TP Lượng phèn nhôm Hsxl Hsxl Hsxl Hsxl (g/200ml) nước COD BOD5 TN TP thải 0,5 1,5 2,5 (%) (%) (%) (%) 50,7 40,9 41,4 45,1 52,4 41,9 47,6 47,3 54,2 45,2 50,9 61,5 55,4 47,1 53,3 64,8 59,6 56,0 56,2 71,4 58,4 55,5 55,2 73,6 Qua kết nghiên cứu cho thấy hiệu xử lý CHC tương đối cao hiệu tăng lên tăng lượng phèn nhôm tăng từ 0,5 – 2,5(g) thể hiệu suất xử lý thông số TSS, COD, BOD 5, TN, TP: HCOD=50,7-59,6(%), HBOD5=40,9 – 56,0(%), HTN=41,4-56,2(%), HTP=41,5-74,6(%), Đối với thông số TSS hiệu suất xử lý gần đạt tối đa Tuy nhiên tiếp tục tăng lượng phèn nhôm lên 3(g) nhận thấy hiệu xử lý có xu hướng giảm xuống còn: HCOD=58,4(%), HBOD5=65,6(%), HTN=55,2(%) Như lượng phèn nhôm tối ưu sử dụng để keo tụ 2,5(g/200ml) nước thải 3.3.2 Khảo sát ảnh hưởng nồng độ chất điện ly gây keo tụ tới hiệu suất xử lý COD, BOD5, TN, TP Trên sở nghiên cứu tìm lượng phèn nhôm tối ưu 2,5(g/200ml) nước thải Tiến hành lấy mẫu điều chỉnh ngẫu nhiên nồng độ chất điện ly gây keo tụ (K2SO4) với lượng phèn nhôm tối ưu 2,5(g) Kết phân tích thể bảng 3.3 36 Bảng 3.3 Kết khảo sát ảnh hưởng nồng độ chất điện ly tới hiệu suất xử lý COD, BOD5, TN, TP Thời C (mg/l) 0,0 0,5 1,5 gian phân tách Quan sát tạo lắng Hsxl Hsxl Hsxl Hsxl COD BOD5 TN TP (%) (%) (%) (%) (h) 12 Nhỏ,ít khó lắng To, lắng chậm, số 62,9 64,2 57,6 63,3 55,1 57,1 65,1 69,8 1,5 1,5 lơ lửng To, lắng tốt, lơ lửng To, lắng tốt, lơ lửng 68,1 68,6 66,6 66,9 60,5 60,5 74,4 75,6 Kết quan sát mắt trình tạo lắng cho thấy: Khi chưa bổ sung chất điện ly gây keo tụ, keo tụ xảy hình thành hệ keo với kích thước nhỏ khó lắng, thời gian phân tách lâu (12h) Khi thêm chất điện ly gây keo tụ (K2SO4) với nồng độ tăng dần từ 0,5 – 1,5(mg/l) quan sát thấy hệ keo hình thành to dần, lắng tốt hạt lơ lửng, thời gian phân tán giảm dần từ 12h xuống 1,5h Kết phân tích thông số cho thấy: Khi tăng nồng độ chất điện ly gây keo tụ từ 0,5-1,5(mg/l) qua trình phân tích thông số cho thấy hiệu xử lý chất hữu tăng lên: HCOD= 62,9-68,6(%), HBOD5= 57,6-66,9(%), HTN= 55,1-60,5(%), HTP= 65,175,6(%) Như việc bổ sung chất điên ly gây keo tụ cần thiết Tuy nhiên tăng nồng độ chất điện ly từ 1-1,5(mg/l) ta thấy hiệu xử lý tăng lên không đáng kể cụ thể: HCOD=68,1-68,6(%) tăng lên 0,5%, HBOD5=66,6-66,9(%) tăng lên 0,3(%), HTP= 74,4-75,6(%) tăng lên 1,2% H TN không tăng Từ kết cho thấy việc tăng thêm nồng độ chất điện ly gây keo tụ lên 1,5(mg/l) không cần thiệt.Vậy kết luận với tính chất nước thải chăn 37 nuôi lợn sau Biogas nồng độ chất điện ly gây keo tụ(K 2SO4) tối ưu 1(mg/l) 3.3.3 Khảo sát ảnh hưởng liều lượng chất điện ly gây keo tụ tới hiệu xử lý CHC nước thải chăn nuôi lợn sau Biogas Trên sở tìm nồng độ chất điện ly K 2SO4 1(mg/l),tiến hành điều chỉnh lượng chất điện ly, cố định lượng phèn nhôm 2,5(g/200ml) nước thải Kết thể bảng 3.4 Bảng 3.4 Kết khảo sát ảnh hưởng liều lượng chất điện ly keo tụ Lượng V (ml) phèn nhôm 0,2 0,6 1,0 1,4 1,8 a(g) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Hsxl COD Hsxl BOD5 Hsxl TN Hsxl TP (%) (%) (%) (%) 65,9 67,2 69,0 68,5 67,9 65,0 65,4 67,8 67,4 66,8 53,5 56,9 63,8 62,2 59,8 63,1 66,7 75,0 72,6 70,2 Kết phân tích cho thấy: Khi tăng dần lượng chất điện ly từ 0,2-1,0(ml) hiệu xử lý tăng dần lên Cụ thể , HCOD=65,9-69,0(%), HBOD5=65,0-67,8(%), HTN=53,5-63,8(%), HTP=63,1-75,0(%) Tuy nhiên tiếp tục tăng lượng chất điện ly từ 1,01,8(ml) ta thấy hiệu suất xử lý có xu hướng giảm xuống cụ thể sau: HCOD=67,9(%), HBOD5=66,8(%), HTN=59,8(%), HTP=70,2(%) Như kết luận rằng: Sử dụng chất điện ly (K 2SO4) nồng độ 1(mg/l) với liều lượng 1ml 200ml nước thải cho hiệu xử lý CHC tối ưu 38 3.3.4 Khảo sát ảnh hưởng lượng phèn nhôm có bổ sung chất điện ly gây keo tụ đến hiệu suất xử lý CHC nước thải chăn nuôi lợn sau Biogas Trên sở nghiên cứu tìm nồn độ chất điện ly (K 2SO4) tối ưu 1(mg/l) liều lượng tối ưu 1(ml) Tiến hành lấy mẫu, thí nghiêm điều chỉnh liều lượng phèn nhôm, bổ sung chất điện ly gây keo tụ (K 2SO4) Tiếp theo tiến hành xác định thông số, đánh giá hiệu xử lý COD, BOD 5, TN, TP  Khảo sát ảnh hưởng lượng phèn nhôm, nồng độ, liều lượng chất điện ly đến trình lắng tạo Lượng muối nhôm: lượng phèn nhôm cho vào có ảnh hưởng rõ rệt đến khả hình thành hệ keo dương Al(OH)3, thời gian lắng hiệu xử lý Khi cho lượng phèn nhôm thích hợp tạo hệ keo vừa đủ để gây keo tụ lắng nhanh, hiệu xử lý tăng Nếu lượng phèn nhôm chưa đủ để gây keo tụ nhiều gây tượng đổi dấu điện tích hệ keo, hệ keo bền trở lại Chất điện ly (K2SO4): Điên ly ion SO42- có khả keo tụ với hệ keo dương Khi dùng Al 2( SO4) làm chất keo tụ, thủy phân tạo hạt keo Al(OH)3 mang điện tích dương nên bổ sung anion(SO42-) mang điện tích âm để trình keo tụ xảy nhanh Kết quan sát thí nghiệm thấy rằng: Khi bổ sung thêm chất điện ly gây keo tụ thời gian lắng tạo xảy nhanh hơn, tiếp tục để yên quan sát sau thời gian khoảng 20 phút mẫu thí nghiệm có phân tách lớp rõ ràng, hạt keo hình thành to lắng nhanh, mẫu nước hơn, mùi giảm  Kết khảo sát ảnh hưởng lượng phèn nhôm có bổ sung chất điện ly gây keo tụ Kết thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng lượng phèn nhôm có bổ sung chất điện ly gây keo tụ đến hiệu suất xử lý CHC thể hình 3.8 39 Hình 3.8 Đồ thị thể ảnh hưởng lượng phèn nhôm có bổ sung chất điện ly đến hiệu suất xử lý COD, BOD5, TN,TP Qua đồ thị thấy hiệu xử lý CHC cao Khi tăng lượng phèn nhôm (Al2(SO4)3.18H2O từ 0,5-2,5(g/200ml) nước thải hiệu suất xử lý CHC tăng đạt tối ưu 2,5(g) Tuy nhiên tiếp tục tăng lượng phèn nhôm lên 3,0(g) giá trị thông số COD, BOD 5, TN, TP có xu hướng giảm Như việc bổ sung thêm chất điện ly giống không bổ sung [4.3.1], thời gian hình thành hệ keo lắng xảy nhanh hơn, hiệu xử lý cao Tuy nhiên hiệu xử lý TN không cao - Đối với hiệu suất xử lý COD: Bảng 3.5 Kết khảo sát ảnh hưởng nồng độ phèn nhôm có thêm chất điện ly đến hiệu suất xử lý COD (Đầu vào CODtb=1633 (mg/l) Thông số đánh giá COD(mg/l) Hsxl(%) Lượng chất keo tụ (g/200ml) nước thải 0,5 598 1,0 569 1,5 512 2,0 484 2,5 449 3,0 461 63,3 65,2 68,6 70,4 72,5 71,8 GHCP(mg/l) 108 (QCVN40:2011/BTNMT cột B, Cmax với Kq=0,6, Kf=1,2) 40 Hình 3.9 Biểu đồ thể ảnh hưởng lượng phèn nhôm đến hiệu suất xử lý COD có thêm chất điện Hiệu suất xử lý COD tương đối cao đạt 63,3% -72,5% hiệu suất điểm tối ưu 72,5%, thấp 63,3%, hiệu suất tăng lên tăng lượng phèn nhôm từ 0,5-2,5(g/200ml) nước thải tiếp tục bổ sung lượng keo tụ lên 3,0(g) gía trị COD giảm từ 72,5% xuống 71,8% Như lượng phèn tối ưu cho hiệu suất xử lý COD cao 2,5(g) Hình 3.10 Biểu đồ so sánh kết xử lý COD với giá trị tối đa cho phép quy định QCVN40:2011/BTNMT cột B Nhận thấy hàm lượng CHC nước thải chăn nuôi lợn sau Biogas cao: CODđầu =1633(mg/l) qua xử lý với hiệu suất xử lý vào 41 63,3% nồng độ COD cao: COD xử lý tối ưu=249(mg/l/) vượt giá trị tối đa cho phép 2,3 lần - Đối với hiệu suất xử lý BOD5: Bảng 3.6 Kết khảo sát ảnh hưởng lượng phèn nhôm thêm chất điện ly đến hiệu suất xử lý BOD5 (Đầu vào BOD5tb=680mg/l) Thông số Lượng chất keo tụ (g/200ml) nước thải đánh giá BOD5(mg/l) 0,5 247 1,0 227 1,5 201 2,0 171 2,5 144 3,0 165 Hsxl(%) 64,1 66,6 70,4 74,9 76,8 75,7 GHCP(mg/l) 36 (QCVN40:2011/BTNMT cột B, Cmax với Kq=0,6, Kf=1,2) Hình 3.11 Biểu đồ thể ảnh hưởng lượng phèn nhôm đến hiệu suất xử lý BOD5 thêm chất điện ly Cũng giống COD hiệu suất xử lý BOD5 tương đối cao đạt từ 64,1% -76,8% đạt tối ưu lượng phèn nhôm 2,5(g/200ml) nước thải với hiệu suất 76,8%, thấp 64,1%với lượng phèn nhôm tương ứng 0,5(g/200ml) nước thải Qua xử lý keo tụ phèn nhôm cho thấy : Nồng độ BOD giảm xuống đáng kể từ 680(mg/l) xuống 144(mg/l) điểm tối ưu Nhưng nồng độ 42 BOD5 cao,gấp 4,0 lần so với giá trị tối đa cho phép quy định QCVN40:2011/BTNMT(36mg/l) Hình 3.12 Biểu đồ so sánh kết xử lý BOD5 với giá trị tối đa cho phép quy định QCVN40:2011/BTNMT cột B - Hiệu suất xử lý TN: Bảng 3.7 Kết khảo sát ảnh hưởng lượng phèn nhôm thêm chất điện ly đến hiệu suất xử lý TN (đầu vào TNtb=199mg/l) Thông số Lượng chất keo tụ (g/200ml) nước thải đánh giá TN(mg/l) 0,5 111 1,0 106 1,5 99 2,0 97 2,5 90 3,0 95 Hsxl(%) 41,1 47,6 50,9 53,3 56,2 55,2 GHCP(mg/l) 29 (QCVN40:2011/BTNMT cột B, Cmax với Kq=0,6, Kf=1,2) 43 Hình 3.13 Biểu đồ thể ảnh hưởng lượng phèn nhôm đến hiệu suất xử lý TN thêm chất điện ly Kết nghiên cứu cho thấy hiệu xử lý TN không cao lắm, dao động khoảng 41,4%-56,2% TN sau xử lý Biogas tương đối cao TNtb=199(mg/l) sau keo tụ nồng độ giảm 90(mg/l) điểm tối ưu Cao giá trị tối đa cho phép 3,1 lần - Hiệu suất xử lý TP Bảng 3.8 Kết khảo sát ảnh hưởng lượng phèn nhôm thêm chất điện ly đến hiệu suất xử lý TP (đầu vào TPtb=108mg/l) Thông số đánh giá TP(mg/l) Hsxl(%) GHCP(mg/l) 0,5 38 68,4 Lượng chất keo tụ(g/200ml) nước thải 1,0 1,5 2,0 2,5 34 68,5 30 72,2 25 76,9 21 80,6 3,0 22 79,7 (QCVN40:2011/BTNMT cột B, Cmax với Kq=0,6, Kf=1,2) 44 Hình 3.14 Biểu đồ thể ảnh hưởng lượng phèn nhôm đến hiệu suất xử lý TP thêm chất điện ly Kết nghiên cứu cho thấy hiệu xử lý TP cao đạt 64,8%80,6% Hiệu đạt tối ưu 80,6% lượng phèn nhôm 2,5(g/200ml) nước thải Phèn nhôm đưa vào với mục đích hình thành hệ keo dương Al(OH)3 trung hòa điện tích hạt keo âm xảy keo tụ, đồng thời Al 3+ kết hợp với photpho (PO43-) có nước thải cải tạo kết tủa làm cho TP nước giảm xuống 45 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ KẾT LUẬN Đối tượng nghiên cứu nước thải chăn nuôi lợn sau Biogas trang trại ông Dương Văn Binh , qua trình lấy mẫu phân tích thấy hàm lượng CHC, chất rắn lơ lửng, tổng photpho, tổng nitơ cao vượt ngưỡng cho phép nhiều lần, cụ thể: COD: 1530- 1750(mg/l) vượt GHCP từ 16,2-14,2 lần , BOD5: 595-754 vượt GHCP khoảng 16,5-20,9 lần (mg/l), TSS:1232- 1385 vượt GHCP từ 17,1-19,2 lần (mg/l), TN: 180-240(mg/l) vượt GHCP từ 6,2-8,3 lần, TP: 79-98(mg/l) vượt GHCP từ 19,7 lần - Lượng phèn nhôm tối ưu: 2,5 (g/200ml) nước thải - Nồng độ chất điện ly tối ưu: 1(mg/l) nước thải - Liều lượng chất điện ly K2SO4 tối ưu: 1(ml/200ml) nước thải - Khi thêm chất điện ly nồng độ liều lượng tối ưu, khảo sát cho thấy: + Bông keo hình thành to lắng nhanh hơn, thời gian phân tách pha riêng biệt nhanh: 20 phút + Tại lượng phèn nhôm 2,5(g/200ml) nước thải, cho hiệu suất xử lý cao nhất: HCOD=72,5 %, HBOD5=76,8%, HTN=73,6%, HTP=80,6% Như việc xử lý nước thải chăn nuôi lợn sau Biogas phèn nhôm đạt hiệu tích cực vượt ngưỡng QCVN40:2011/BTNMT nhiều lần : COD vượt 2,3 lần, BOD5 vượt 4,0 lần, TN vượt 3,1 lần, TP vượt 5,3 lần ĐỀ NGHỊ - Tuyên truyền cho cộng đồng thấy nguy gây ô nhiễm môi trường nước thải chăn nuôi - Tiếp tục nghiên cứu khảo sát thêm yếu tố ảnh hưởng đến trình keo tụ muối nhôm - Đẩy mạnh nghiên cứu hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi hiệu quả, phù hợp với điều kiện chăn nuôi,rẻ tiền, kết hợp với tận dụng chất thải trang trại chăn nuôi - Do nước thải sau xử lý chưa đạt chuẩn sử dụng thực vật bèo để áp dụng cho công đoạn xử lý 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Cục chăn nuôi(2015) Tổng kết chăn nuôi trang trại tập trung 15 năm Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2010) Báo cáo đánh giá xã hội số trang trại chăn nuôi lợn Việt Nam Hà Nội 2010 Hồ Thị Lam Trà, Cao Trường Sơn Trần Thị Loan (2008) Ảnh hưởng chăn nuôi lợn hộ gia đình tới chất lượng nước mặt Tạp chí Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Số 10 tháng 10/2008 Trang 55-60 Cao Trường Sơn, Lương Đức Anh, Vũ Đình Tôn Hồ Thị Lam Trà (2011) Đánh giá mức độ ô nhiễm nước mặt trang trại chăn nuôi lợn địa bàn tỉnh Hưng Yên.Tạp chí Khoa học Phát triển 2011 Tập số Trang 393-401 Trịnh Quang Tuyên, Nguyễn Quế Côi, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Tiến Thông Đàm Tuấn Tú (2010) Thực trạng ô nhiễm môi trường xử lý chất thải chăn nuôi lợn trang trại tập trung Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi, số 23 tháng 4/2010 Lê Văn Cát (2009) Xử lý nước thải giàu chất hợp chất nitơ photpho NXB Khoa học Công nghệ Hà Nội Đào Lệ Hằng (2008) Chăn nuôi trang trại: thực trạng giải pháp, Thông tin chuyên đề Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Số 4/2008 trang 16 Lương Đức Phẩm, Lê Văn Cát, Dương Hồng Anh(2009) Cơ sở khoa học công nghệ bảo vệ môi trường NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội Nguyễn Xuân Trạch, Vũ Đình Tôn (2011) Giáo trình Quản lý chất thải chăn nuôi, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 10 Phan Xuân Vận, Nguyễn Tiến Qúy (2006) Giáo trình Hóa keo, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 11 Cục chăn nuôi(2011) Báo cáo bảo vệ môi trường hoạt động chăn nuôi giai đoạn 2005-2010 định hướng đến năm 2020 Hà Nội 47 12 Viện chăn nuôi(2014) Báo cáo trạng môi trường chăn nuôi số tỉnh 13 QCVN 40:2011/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp 14 TCVN 6663-3;2008 – Chất lượng nước – Lấy mẫu – Hướng dẫn bảo quản xử lý cho chai 500ml Tài liệu Internet 15 Tình hình sản xuất chăn nuôi http://channuoivietnam.com/tinh-hinh-san-xuat-chan-nuoi-3/ 3/1/2016 16 Tình hình chăn nôi lợn http://cucchannuoi.gov.vn/tin-tuc-su-kien-2/nghanh-chan-nuoi-lon-cuaviet-nam-sau-5-nam-phat-trien.html# 3/1/2016 17 Vĩnh Hà Phương pháp hóa lý trog xử lý nước thải keo tụ - tạo http://www.slideshare.net/hunglamvinh/31-chuong-3-pp-hoa-l-trongxlnt-keo-tu-tao-bong/ Ngày 20/1/2016 18 Lê Lâm Đánh giá thực trạng xử lý chất thải chăn nuôi lợn đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường http://tailieu.vn/doc/de-tai-danh-gia-thuc-trang-xu-ly-chat-thai-channuoi-lon-va-de-xuat-giai-phap-giam-thieu-o-nhiem-mo-1732478.html/ Ngày 21/1/2016 19 Cơ sở trình xử lý hóa lý http://www.thongdiepxanh.com/vi-vn/zone/139/news/co-so-cong-nghemoi-truong-336.aspx Ngày 25/1/2016 20 Xử lý ô nhiễm nước thực vật http://covetiver.com/vi/news/Tin-tuc/Xu-ly-nuoc-o-nhiem-bang-thucvat-61.2/5/2016 PHỤ LỤC 48 Phụ lục 1: Giá trị C thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp theo QCVN40:2011/BTNMT TT Thông số Đơn vị Giá trị C 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nhiệt độ Màu pH BOD5 (20oC) COD Chất rắn lơ lửng Asen Thuỷ ngân Chì Cadimi Crom (VI) Crom (III) Đồng Kẽm Niken Mangan Sắt Tổng xianua Tổng phenol Tổng dầu mỡ khoán g Sunfua Florua Amoni (tính theo N) Tổng nitơ Tổng phốt (tính theo P ) Clorua(không áp dụng C Pt/Co mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l A 40 50 đến 30 75 50 0,05 0,005 0,1 0,05 0,05 0,2 0,2 0,5 0,07 0,1 0,2 5 20 26 xả vào nguồn nước mặn, mg/l 500 1000 27 nước lợ) Clo dư Tổng hoá chất bảo vệ thực mg/l mg/l 0,05 0,1 mg/l 0,3 mg/l vi 0,003 3000 0,01 5000 28 29 30 31 o vật clo hữu Tổng hoá chất bảo vệ thực vật phốt hữu Tổng PCB Coliform 49 B 40 150 5,5 đến 50 150 100 0,1 0,01 0,5 0,1 0,1 0,5 0,1 0,5 10 0,5 10 10 40 32 33 Tổng hoạt độ phóng xạ α Tổng hoạt độ phóng xạ β khuẩn/100ml Bq/l Bq/l 0,1 1,0 0,1 1,0 Cột A Bảng quy định giá trị C thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp xả vào nguồn nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt Cột B Bảng quy định giá trị C thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt Mục đích sử dụng nguồn tiếp nhận nước thải xác định khu vực tiếp nhận nước thải 50
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên Cứu Xử Lý Nước Thải Chăn Nuôi Lợn Tại Trang Trại Bằng Phèn Nhôm, Nghiên Cứu Xử Lý Nước Thải Chăn Nuôi Lợn Tại Trang Trại Bằng Phèn Nhôm, Nghiên Cứu Xử Lý Nước Thải Chăn Nuôi Lợn Tại Trang Trại Bằng Phèn Nhôm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay