Đánh Giá Hiện Trạng Chất Lượng Nước Cấp Dùng Cho Sinh Hoạt Và Đề Xuất Một Số Biện Pháp Xử Lý Nước Quy Mô Hộ Gia Đình Tỉnh Nghệ An

110 192 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 22:03

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG = = = =¶¶¶ = = = = KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC CẤP DÙNG CHO SINH HOẠT VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ NƯỚC QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH TẠI Xà DIỄN HỒNG, HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN Người thực Lớp Khóa Ngành Giáo viên hướng dẫn : : : : : NGUYỄN THỊ LIÊN MTA 57 KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG TS NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH HÀ NỘI – 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG = = = =¶¶¶ = = = = KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC CẤP DÙNG CHO SINH HOẠT VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ NƯỚC QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH TẠI Xà DIỄN HỒNG, HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN Người thực Lớp Khóa Ngành Giáo viên hướng dẫn Địa điểm thực tập : : : : : : NGUYỄN THỊ LIÊN MTA 57 KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG TS NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH Xà DIỄN HỒNG, HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam trình thực khóa luận nhận giúp đỡ, bảo nhiệt tình nhiều tập thể cá nhân Xuất phát từ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu đó! Trước hết, xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Ban chủ nhiệm khoa Môi trường, thầy cô tận tình truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập nghiên cứu thực đề tài khóa luận Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tiến sỹ Nguyễn Thị Hồng Hạnh, người trực tiếp hướng dẫn hoàn thành khóa luận Với lời dẫn, tài liệu, tận tình hướng dẫn lời động viên cô giúp đỡ vượt qua nhiều khó khăn trình thực khóa luận Tôi xin gửi lời cảm ơn tới UBND xã Diễn Hồng tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ suốt trình thực tập Cuối cùng, xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè động viên, giúp đỡ trình học tập thực khóa luận Với quỹ thời gian có hạn kinh nghiệm hạn chế nên khóa luận tránh khỏi thiếu xót Kính mong đóng góp ý kiến quý thầy cô bạn để khóa luận hoàn thiện Tôi xin ghi nhận giúp đỡ quý báu ! Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Liên i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu Các số liệu, kết nêu khóa luận trung thực chưa công bố công trình Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ trình thực khóa luận cảm ơn, thông tin trích dẫn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Liên ii MỤC LỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 92 VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT 92 iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTNMT BYT CĐ CT CT-TW CN DH ĐB GK GKH GKHXL HTX HVS NM NN&PTNT NS&VSMTNT MN MT SKMT TCMT TCVN UBND UNICEF QCVN QĐ VSMT VBQPPL YTDP YHLĐ & VSMT WHO : Bộ tài nguyên môi trường : Bộ Y tế : Cộng đồng : Công trình : Chỉ thị - Trung ương : Công nghiệp : Duyên hải : Đồng : Giếng khơi : Giếng khoan chưa xử lý : Giếng khoan sau xử lý : Hợp tác xã : Hợp vệ sinh : Nước mưa : Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn : Nước vệ sinh môi trường nông thôn : Miền Nam : Môi trường : Sức khỏe môi trường : Tổng cục Môi trường : Tiêu chuẩn Việt Nam : Uỷ ban nhân dân : United Nations Children's Fund (Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc) : Quy chuẩn Việt Nam : Quyết định : Vệ sinh môi trường : Văn quy phạm pháp luật : Y tế dự phòng : Y học lao động Vệ sinh môi trường : World Health Organization (tổ chức y tế giới) iv DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước sạch qua từ năm 1999- 2003 Error: Reference source not found Bảng 2.1 Vị trí lấy mẫu nước mưa Error: Reference source not found Bảng 2.2 Vị trí lấy mẫu nước giếng khơi Error: Reference source not found Bảng 2.3 Vị trí lấy mẫu nước giếng khoan chưa xử lý Error: Reference source not found Bảng 2.4 Vị trí lấy mẫu nước giếng khoan sau xử lý Error: Reference source not found Bảng 2.5 Các tiêu phân tích theo QCVN 02: 2009/BYT .Error: Reference source not found Bảng 2.6 Các tiêu phân tích theo QCVN08:2008/BTNMT Error: Reference source not found Bảng 3.1 Hiện trạng sử dụng loại đất năm 2010 xã Diễn Hồng Error: Reference source not found Bảng 3.2 Tổng hợp số học sinh xã Diễn Hồng năm 2015 Error: Reference source not found Bảng 3.3 Tỷ lệ ca mắc bệnh liên quan đến nguồn nước xã Diễn Hồng Error: Reference source not found Bảng 3.4 Các vấn đề môi trường ở xã Diễn Hồng.Error: Reference source not found Bảng 3.5 Kết quả loại hình sử dụng nước sinh hoạt của các hộ dân năm 2015 tại xã Diễn Hồng Error: Reference source not found Bảng 3.6 Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt năm 2015 tại xã Diễn HồngError: Reference source not found Bảng 3.7 Kết loại hình sử dụng nước sinh hoạt hộ dân năm 2016 xã Diễn Hồng Error: Reference source not found Bảng 3.8 Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt năm 2016 xã Diễn Hồng Error: Reference source not found v Bảng 3.9 Tỷ lệ người dân sử dụng nguồn nước cho ăn uống sinh hoạt ( tắm, giặt, rửa, ) .Error: Reference source not found Bảng 3.10 Đặc điểm chung nguồn nước xã Diễn Hồng Error: Reference source not found Bảng 3.11 Tỷ lệ chất lượng nước cảm quan hộ dân năm 2016 xã Diễn Hồng Error: Reference source not found Bảng 3.12 Số hộ áp dụng phương pháp xử lý không áp dụng xử lý nước sinh hoạt xã Diễn Hồng Error: Reference source not found Bảng 3.13 Kết phân tích số tiêu hóa lý Error: Reference source not found Bảng 3.14 Kết phân tích số tiêu hóa học Error: Reference source not found Bảng 3.15 Kết phân tích độ cứng Error: Reference source not found DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Sự phân bố nước Trái đất Error: Reference source not found Hình 1.2 Triệu chứng bị sừng hóa vết sám tay nhiễm Asen lâu ngày Error: Reference source not found Hình 1.3 Nước sinh hoạt nông thôn ô nhiễm nặng Error: Reference source not found Hình 1.4 Nước thải trình sản xuất, kinh doanh dẫn đến ô nhiễm nước sinh hoạt .Error: Reference source not found Hình 3.1 Hệ thống mương tiêu khu dân cư Error: Reference source not found Hình 3.2 Nơi tập kết thu mua phế liệu Error: Reference source not found Hình 3.3 Hình thức thu gom rác Error: Reference source not found Hình 3.4 Nơi tập kết rác thải .Error: Reference source not found Hình 3.5 Các cách chứa nước mưa người dân vùng nghiên cứu Error: Reference source not found vi Hình 3.6 Bể chưa nước giếng khoan dùng trực tiếp Error: Reference source not found Hình 3.7 Bể nước giếng khoan sau xử lý Error: Reference source not found Hình 3.8 Giếng khơi người dân vùng nghiên cứu Error: Reference source not found Hình 3.9 Kết DO mẫu nước mưa .Error: Reference source not found Hình 3.10 Kết DO mẫu nước giếng khơi Error: Reference source not found Hình 3.11 Kết DO mẫu nước giếng khoan chưa xử lý Error: Reference source not found Hình 3.12 Kết DO mẫu nước giếng khoan sau xử lý Error: Reference source not found Hình 3.13 Kết pH mẫu nước mưa Error: Reference source not found Hình 3.14 Kết pH mẫu nước giếng khơi .Error: Reference source not found Hình 3.15 Kết pH mẫu nước giếng khoan chưa xử lý Error: Reference source not found Hình 3.16 Kết pH mẫu nước giếng khoan sau xử lý Error: Reference source not found Hình 3.17 Kết độ đục mẫu nước mưa Error: Reference source not found Hình 3.18 Kết độ đục mẫu nước giếng khơi Error: Reference source not found Hình 3.19 Kết độ đục mẫu nước giếng khoan chưa xử lý Error: Reference source not found Hình 3.20 Kết độ đục mẫu nước giếng khoan sau xử lý .Error: Reference source not found vii Hình 3.21 Kết hàm lượng amoni (NH4+) mẫu nước mưa Error: Reference source not found Hình 3.22 Kết hàm lượng amoni (NH 4+) mẫu nước giếng khơi Error: Reference source not found Hình 3.23 Kết hàm lượng amoni (NH 4+) mẫu nước giếng khoan chưa xử lý Error: Reference source not found Hình 3.24 Kết hàm lượng amoni (NH 4+) mẫu nước giếng khoan sau xử lý Error: Reference source not found Hình 3.25 Kết nitrat (NO3-) mẫu nước mưa .Error: Reference source not found Hình 3.26 Kết nitrat (NO3-) mẫu nước giếng khơi Error: Reference source not found Hình 3.27 Kết nitrat (NO3-) mẫu nước giếng khoan chưa xử lý Error: Reference source not found Hình 3.28 Kết nitrat (NO3-) mẫu nước giếng khoan sau xử lý Error: Reference source not found Hình 3.29 Kết photphat (PO43-) mẫu nước mưa Error: Reference source not found Hình 3.30 Kết photphat (PO43-) mẫu nước giếng khơi Error: Reference source not found Hình 3.31 Kết photphat (PO43-) mẫu nước giếng khoan chưa xử lý Error: Reference source not found Hình 3.32 Kết photphat (PO43-) mẫu nước giếng khoan sau xử lý Error: Reference source not found Hình 3.33 Kết hàm lượng sắt tổng số mẫu nước mưa Error: Reference source not found Hình 3.34 Kết hàm lượng sắt tổng số mẫu nước giếng khơi Error: Reference source not found viii PHỤ LỤC 84 PHỤ LỤC 01 Phiếu điều tra hộ dân 85 PHỤ LỤC 02 QCVN 02: 2009/ BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT (National technical regulation on domestic water quality) PHẦN I QUY ĐỊNH CHUNG I Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn quy định mức giới hạn tiêu chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt thông thường không sử dụng để ăn uống trực tiếp dùng cho chế biến thực phẩm sở chế biến thực phẩm (sau gọi tắt nước sinh hoạt) II.Đối tượng áp dụng Quy chuẩn áp dụng đối với: Các quan, tổ chức, cá nhân hộ gia đình khai thác, kinh doanh nước sinh hoạt, bao gồm sở cấp nước tập trung dùng cho mục đích sinh hoạt có công suất 1.000 m3 /ngày đêm (sau gọi tắt sở cung cấp nước) Cá nhân hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng cho mục đích sinh hoạt III Giải thích từ ngữ Trong quy chuẩn từ ngữ hiểu sau: Chỉ tiêu cảm quan yếu tố màu sắc, mùi vị cảm nhận giác quan người 86 SMEWW chữ viết tắt cụm từ tiếng Anh Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water có nghĩa Các phương pháp chuẩn xét nghiệm nước nước thải US EPA chữ viết tắt cụm từ tiếng Anh United States Environmental Protection Agency có nghĩa Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ TCU chữ viết tắt cụm từ tiếng Anh True Color Unit có nghĩa đơn vị đo màu sắc NTU chữ viết tắt cụm từ tiếng Anh Nephelometric Turbidity Unit có nghĩa đơn vị đo độ đục PHẦN II QUY ĐỊNH KỸ THUẬT Bảng giới hạn tiêu chất lượng TT Tên tiêu Đơn Giới hạn tối đa vị tính cho phép I II Phương pháp thử TCVN 6185 - Màu sắc (*) Mùi vị (*) Độ đục (*) Clo dư TCU - NTU Mg/l 15 15 1996 (ISO 7887 1985) Không Không SMEWW 2120 Cảm quan, có mùi có mùi SMEWW 2150 B vị lạ vị lạ 2160 B TCVN 6184 - 5 Trong - 87 1996 (ISO 7027 1990) SMEWW 2130 B SMEWW 4500Cl Mức độ giám sát A A A A pH (*) - khoảng US EPA 0,3-0,5 Trong 300.1 Trong khoảng khoảng 6,0 - 6,0 - 8,5 8,5 TCVN 6492:1999 SMEWW A 4500 - H+ SMEWW 4500 - Hàm lượng amoni (*) mg/l 3 ( Fe2+ + Chỉ số Pecmanganat mg/l 0,5 0,5 theo CaCO3 10 11 Clorua(*) Hàm lượng B Fe TCVN 6186:1996 mg/l 4 ISO A 8467:1993 (E) TCVN 6224 mg/l 350 - (*) Hàm lượng 1988) SMEWW 3500 - Độ cứng tính A 1996 (ISO 6332 - Fe3+ ) (*) SMEWW 4500 NH3 D TCVN 6177 - Hàm lượng Sắt tổng số NH3 C 1996 B SMEWW 2340 C TCVN6194 1996 (ISO 9297 mg/l 300 - 1989) A SMEWW 4500 mg/l 1,5 - Florua Cl- D TCVN 6195 1996 (ISO10359 - 1992) SMEWW 4500 - 88 B 12 13 Hàm lượng Asen tổng số Coliform tổng số F TCVN 6626:2000 mg/l 0,01 0,05 SMEWW B 3500 - As B TCVN 6187 1,2:1996 (ISO Vi khuẩn/ 50 150 100ml 9308 - 1,2 - 1990) SMEWW A 9222 TCVN6187 - 14 E coli Vi Coliform khuẩn/ chịu nhiệt 100ml 1,2:1996 (ISO 20 9308 - 1,2 - 1990) A SMEWW 9222 Ghi chú: - (*) Là tiêu cảm quan - Giới hạn tối đa cho phép I: Áp dụng sở cung cấp nước - Giới hạn tối đa cho phép II: Áp dụng hình thức khai thác nước cá nhân, hộ gia đình (các hình thức cấp nước đường ống qua xử lý đơn giản giếng khoan, giếng đào, bể mưa, máng lần, đường ống tự chảy) PHẦN III CHẾ ĐỘ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC I Giám sát trước đưa nguồn nước vào sử dụng - Xét nghiệm tất tiêu thuộc mức độ A, B sở cung cấp nước thực 89 II Giám sát định kỳ Đối với tiêu thuộc mức độ A: a) Xét nghiệm 01 lần/03 tháng sở cung cấp nước thực hiện; b) Kiểm tra, giám sát, xét nghiệm 01 lần/06 tháng quan có thẩm quyền thực hiện, cụ thể sau: - Lấy mẫu nước 100% sở cung cấp nước địa bàn giao quản lý; - Lấy mẫu nước ngẫu nhiên nước cá nhân, hộ gia đình tự khai thác để sử dụng cho mục đích sinh hoạt Đối với tiêu thuộc mức độ B: a) Xét nghiệm 01 lần/06 tháng sở cung cấp nước thực hiện; b) Kiểm tra, giám sát, xét nghiệm 01 lần/01 năm quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện, cụ thể sau: - Lấy mẫu nước 100% sở cung cấp nước địa bàn giao quản lý; - Lấy mẫu nước ngẫu nhiên nước cá nhân, hộ gia đình tự khai thác để sử dụng cho mục đích sinh hoạt III Giám sát đột xuất Các trường hợp phải thực giám sát đột xuất: a) Khi kết kiểm tra vệ sinh nguồn nước điều tra dịch tễ cho thấy nguồn nước có nguy bị ô nhiễm; b) Khi xảy cố môi trường ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh nguồn nước; c) Khi có yêu cầu đặc biệt khác Việc thực giám sát đột xuất lựa chọn mức độ giám sát quan nhà nước có thẩm quyền thực 90 IV Các tiêu xác định phương pháp thử nhanh sử dụng công cụ xét nghiệm trường Các công cụ xét nghiệm trường phải quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành PHẦN IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN I Trách nhiệm sở cung cấp nước Bảo đảm chất lượng nước thực việc giám sát theo quy định Quy chuẩn Chịu kiểm tra, giám sát quan nhà nước có thẩm quyền II Trách nhiệm Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn, tra, kiểm tra việc thực Quy chuẩn quan, tổ chức, cá nhân, sở cung cấp nước tham gia hoạt động khai thác, sản xuất kinh doanh nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt địa bàn tỉnh, thành phố III.Trách nhiệm Bộ Y tế Bộ Y tế tổ chức đạo đơn vị chức phổ biến, hướng dẫn, tra, kiểm tra việc thực Quy chuẩn IV Trong trường hợp quy định Quy chuẩn có thay đổi, bổ sung thay thực theo quy định văn Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành PHỤ LỤC 03 91 QCVN 08 : 2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT National technical regulation on surface water quality QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi áp dụng 1.1.1 Quy chuẩn quy định giá trị giới hạn thông số chất lượng nước mặt 1.1.2 Quy chuẩn áp dụng để đánh giá kiểm soát chất lượng nguồn nước mặt, làm cho việc bảo vệ sử dụng nước cách phù hợp 1.2 Giải thích từ ngữ Nước mặt nói Qui chuẩn nước chảy qua đọng lại mặt đất: sông, suối, kênh, mương, khe, rạch, hồ, ao, đầm,… QUY ĐỊNH KỸ THUẬT Giá trị giới hạn thông số chất lượng nước mặt quy định Bảng 92 Bảng 1: Giá trị giới hạn thông số chất lượng nước mặt Giá trị giới hạn A B A2 B1 6-8,5 5,5-9 ≥5 ≥4 30 50 15 30 15 0,2 0,5 400 600 TT pH Ôxy hoà tan (DO) Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) COD BOD (20 o C) Amoni (NH + ) (tính theo N) Clorua (Cl - ) Đơn mg/l vị mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l A1 6-8,5 ≥6 20 10 0,1 250 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Florua (F - ) Nitrit (NO - ) (tính theo N) Nitrat (NO - ) (tính theo N) Phosphat (PO 3- )(tính theo P) Xianua (CN - ) mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 0,01 0,1 0,005 0,01 0,005 0,02 0,05 0,01 0,1 0,5 0,1 0,5 0,001 0,1 1,5 0,02 0,2 0,01 0,02 0,005 0,02 0,1 0,02 0,2 1,0 0,1 0,001 0,2 1,5 0,04 10 0,3 0,02 0,05 0,01 0,05 0,5 0,04 0,5 1,5 0,1 1,5 0,001 0,4 0,05 15 0,5 0,02 0,1 0,01 0,05 0,05 0,1 0,002 0,5 mg/l 0,01 0,02 0,1 0,3 mg/l 0,005 0,005 0,01 0,02 µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 0,002 0,01 0,05 0,001 0,005 0,3 0,01 0,01 0,004 0,012 0,1 0,002 0,01 0,35 0,02 0,02 0,008 0,014 0,13 0,004 0,01 0,38 0,02 0,02 0,01 0,02 0,015 0,005 0,02 0,4 0,03 0,05 24 Asen (As) Cadimi (Cd) Chì (Pb) Crom III (Cr 3+ ) Crom VI (Cr 6+ ) Đồng (Cu) Kẽm (Zn) Niken (Ni) Sắt (Fe) Thuỷ ngân (Hg) Chất hoạt động bề mặt Tổng dầu, mỡ (oils & 25 grease) Phenol (tổng số) Hoá chất bảo vệ thực vật Clo 26 hữu Aldrin+Dieldrin Endrin BHC DDT Endosunfan (Thiodan) Lindan Chlordane Heptachlor 93 B2 5,5-9 ≥2 100 50 25 - Hoá chất bảo vệ thực vật phospho hữu 27 Paration µg/l 0,1 0,2 0,4 0,5 Malation Hóa chất trừ cỏ µg/l 0,1 0,32 0,32 0,4 2,4D µg/l 100 200 450 500 2,4,5T µg/l 80 100 160 200 29 30 Paraquat Tổng hoạt độ phóng xạ α Tổng hoạt độ phóng xạ β 900 0,1 1,0 1200 0,1 1,0 1800 0,1 1,0 2000 0,1 1,0 31 E Coli µg/l Bq/l Bq/l MPN/ 20 50 100 200 32 Coliform 2500 5000 7500 10000 28 100ml MPN/ 100ml Ghi chú: Việc phân hạng nguồn nước mặt nhằm đánh giá kiểm soát chất lượng nước, phục vụ cho mục đích sử dụng nước khác nhau: A1 - Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt mục đích khác loại A2, B1 B2 A2 - Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp; bảo tồn động thực vật thủy sinh, mục đích sử dụng loại B1 B2 B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự mục đích sử dụng loại B2 B2 - Giao thông thủy mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH 94 3.1 Lấy mẫu để quan trắc chất lượng nước mặt thực theo hướng dẫn tiêu chuẩn quốc gia: - TCVN 5992:1995 (ISO 5667-2: 1991) - Chất lượng nước- Lấy mẫu Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu - TCVN 5993:1995 (ISO 5667-3: 1985) - Chất lượng nước- Lấy mẫu Hướng dẫn bảo quản xử lý mẫu - TCVN 5994:1995 (ISO 5667-4: 1987) - Chất lượng nước - Lấy mẫu Hướng dẫn lấy mẫu hồ ao tự nhiên nhân tạo - TCVN 5996:1995 (ISO 5667-6: 1990) - Chất lượng nước - Lấy mẫu Hướng dẫn lấy mẫu sông suối 3.2 Phương pháp phân tích xác định thông số chất lượng nước mặt thực theo hướng dẫn tiêu chuẩn quốc gia tiêu chuẩn phân tích tương ứng tổ chức quốc tế: - TCVN 6492-1999 (ISO 10523-1994) - Chất lượng nước – Xác định pH - TCVN 5499-1995 Chất lượng nước – Xác định oxy hoà tan Phương pháp Winkler - TCVN 6625-2000 (ISO 11923-1997) - Chất lượng nước- Xác định chất rắn lơ lửng cách lọc qua lọc sợi thuỷ tinh - TCVN 6001-1995 (ISO 5815-1989) - Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxi sinh hoá sau ngày (BOD ) - Phương pháp cấy pha loãng - TCVN 6491-1999 (ISO 6060-1989) - Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy hoá học - TCVN 6494-1999 - Chất lượng nước - Xác định ion Florua, Clorua, Nitrit, Orthophotphat, Bromua, Nitrat Sunfat hoà tan sắc ký lỏng ion 95 - TCVN 6194-1996 (ISO 9297-1989) - Chất lượng nước – Xác định Clorua Phương pháp chuẩn độ bạc nitrat với thị cromat (phương pháp MO) - TCVN 6195-1996 (ISO 10359-1-1992) - Chất lượng nước – Xác định florua Phương pháp dò điện hóa nước sinh hoạt nước bị ô nhiễm nhẹ - TCVN 6178-1996 (ISO 6777-1984) - Chất lượng nước – Xác định nitrit Phương pháp trắc phổ hấp thụ phân tử - TCVN 6180-1996 (ISO 7890-3-1988) - Chất lượng nước – Xác định nitrat - Phương pháp trắc phổ dùng axit sunfosalixylic - TCVN 5988-1995 (ISO 5664-1984) - Chất lượng nước - Xác định amoni - Phương pháp chưng cất chuẩn độ - TCVN 6181-1996 (ISO 6703-1-1984) - Chất lượng nước – Xác định xyanua tổng - TCVN 6336-1998 (ASTM D 2330-1988) - Phương pháp thử chất hoạt động bề mặt metylen xanh - TCVN 5991-1995 (ISO 5666-3-1984) - Chất lượng nước - Xác định thủy ngân tổng số phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không lửa – Phương pháp sau vô hóa với brom - TCVN 6002-1995 (ISO 6333-1986) ) - Chất lượng nước – Xác định mangan – Phương pháp trắc quang dùng fomaldoxim - TCVN 6053-1995 (ISO 9696-1992) - Chất lượng nước - Đo tổng hợp độ phóng xạ anpha nước không mặn - Phương pháp nguồn dày - TCVN 6177-1996 (ISO 6332-1988) - Chất lượng nước – Xác định sắt phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10-phenantrolin 96 - TCVN 6193-1996 (ISO 8288-1986) - Chất lượng nước – Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi chì Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử lửa - TCVN 6197–1996 (ISO 5961-1994) - Chất lượng nước – Xác định cadimi phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử - TCVN 6222-1996 (ISO 9174-1990) - Chất lượng nước – Xác định crom tổng – Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử - TCVN 6626-2000 (ISO 11969-1996) - Chất lượng nước – Xác định asen Phương pháp đo hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua) - TCVN 6216-1996 (ISO 6439–1990) - Chất lượng nước - Xác định số phenol Phương pháp trắc phổ dùng 4-aminoantipyrin sau chưng cất - TCVN 5070-1995 - Chất lượng nước - Phương pháp khối lượng xác định dầu mỏ sản phẩm dầu mỏ - TCVN 6053-1995 (ISO 9696–1992) - Chất lượng nước - Đo tổng hợp độ phóng xạ anpha nước không mặn Phương pháp nguồn dày - TCVN 6219-1995 (ISO 9697–1992) - Chất lượng nước - Đo tổng hợp độ phóng xạ beta - TCVN 6187-1-1996 (ISO 9308-1-1990) Chất lượng nước - Phát đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt Escherichia coli giả định Phần 1: Phương pháp màng lọc Các thông số quy định Quy chuẩn chưa có tiêu chuẩn quốc gia hướng dẫn phương pháp phân tích áp dụng tiêu chuẩn phân tích tương ứng tổ chức quốc tế TỔ CHỨC THỰC HIỆN Qui chuẩn áp dụng thay cho TCVN 5942:1995 - Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt Danh mục tiêu 97 chuẩn Việt Nam môi trường bắt buộc áp dụng ban hành kèm theo Quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25 tháng năm 2002 Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường Trường hợp tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn Quy chuẩn sửa đổi, bổ sung thay áp dụng theo văn 98
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Hiện Trạng Chất Lượng Nước Cấp Dùng Cho Sinh Hoạt Và Đề Xuất Một Số Biện Pháp Xử Lý Nước Quy Mô Hộ Gia Đình Tỉnh Nghệ An, Đánh Giá Hiện Trạng Chất Lượng Nước Cấp Dùng Cho Sinh Hoạt Và Đề Xuất Một Số Biện Pháp Xử Lý Nước Quy Mô Hộ Gia Đình Tỉnh Nghệ An, Đánh Giá Hiện Trạng Chất Lượng Nước Cấp Dùng Cho Sinh Hoạt Và Đề Xuất Một Số Biện Pháp Xử Lý Nước Quy Mô Hộ Gia Đình Tỉnh Nghệ An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay