ĐỀ ôn tập KIỂM TRA 1 TIẾT môn lí 11 học kì 1

8 238 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 22:01

Định luật Ôm cho toàn mạch - Lớp 11/6 Bài 1: Cho mạch điện gồm điện trở: R1 = 3Ω ; R2 = 2Ω ; R3 = 6Ω mắc song song với mắc vào nguồn có E = 4V, r = 1Ω Tính: a) Điện trở tương đương mạch b) Cường độ dòng điện chạy qua mạch Giải: a) Điện trở tương đương mạch ngoài: = + + ↔ = + + ↔ Rtđ = 1Ω b) Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch, ta có: Ib = = = 2A = IN Bài 2: Cho mạch điện kín gồm máy phát điện có suất điện động E, điện trở r = mạch có điện trở R = 6Ω Hiệu điện hai đầu R U = 30V a) Tìm cường độ dòng điện qua R b) Tính suất điện động E Giải: a) Cường độ dòng điện qua R là: I = = = 5A b) Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch, ta có: I = ↔ E = I.(R + r) = 5.(6 + 2) = 40V Bài 3: Một nguồn điện mắc với biến trở Khi điện trở biến trở 1,65Ω hiệu điện cực nguồn 3,3V ; điện trở biến trở 3,5Ω hiệu điện hai cực nguồn 3,5V Tìm suất điện động điện trở nguồn? Giải: I1 = = = 2A ; I2 = = = 1A Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch, ta có: I1 = = = ↔ E = 2.(1,65 + r) (1) I2 = = = ↔ E = 1.(3,5 + r) (2) Từ (1) (2), ta được: E = 2.(1,65 + r) = 3,5 + r ↔ 3,3 + 2r = 3,5 + r ↔ r = 0,2Ω Thay r = 0,2Ω vào (2) ta được: E = 3,5 + 0,2 = 3,7V Bài 4: Một nguồn gồm pin giống mắc nối tiếp, pin có suất điện động e, điện trở r = 1,5Ω Mạch gồm Ampe kế có RA = mắc nối tiếp với điện trở R = 3Ω Biết Ampe kế 3A, suất điện động e bao nhiêu? Giải: Vì RA nt R → Ing = IA = IR = 3A nguồn mắc nối tiếp: Eb = ne = 2e rb = nr = 1,5 = 3Ω Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch, ta có: Page Định luật Ôm cho toàn mạch - Lớp 11/6 I= ↔3= ↔ e = = 9V Bài 5: Mạch điện hình vẽ: Suất điện động E = 6V, điện trở r = 1,8Ω E, r Các điện trở R1 = 3Ω, R2 = 7,2Ω Tính: a) Cường độ dòng điện I qua R1 b) Hiệu điện điểm A B; C B Giải: R1 R2 A C B a) Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch ta có: I = = = 0,5A = I1 b) Hiêu điện điểm A B: UAB = I.RN = I.(R1 + R2) = 0,5.(3 + 7,2) = 5,1V UAB = E – I.r = – 0,5.1,8 = 5,1V Hiệu điện điểm C B: UCB = U2 = I.R2 = 0,5.7,2 = 3,6V Bài 6: Khi mắc điện trở R1 = 4Ω vào hai cực nguồn điện dòng điện chạy mạch 0,5A ; mắc điện trở R2 = 10Ω vào hai cực nguồn điện dòng điện chạy mạch 0,25A Tính suất điện động điện trở nguồn điện Giải: Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch, ta có: I1 = = = 0,5 ↔ E = 0,5.(4 + r) (1) I2 = = = 0,25 ↔ E = 0,25.(10 + r) (2) Từ (1) (2), ta được: E = 0,5.(4 + r) =0,25.(10 + r) ↔ + 0,5r = 2,5 + 0,25r ↔ r = 2Ω Thay r = 2Ω vào (2) ta được: E = 0,25.(10 + 2) = 3V Bài 7: Bộ nguồn gồm dãy, dãy gồm pin giống mắc nối tiếp có suất điện động e = 1V điện trở r = 1Ω; R1 = 3Ω, R2 = 6Ω, R3 = 5,5Ω Tính cường độ dòng điện qua điện trở R1? Giải: Mạch điện: (R1 // R2) nt R3 Eb = m.e = 5.1 = 5V rb = = = 2,5Ω R12 = = = 2Ω RAB = R12 + R3 = + 5,5 = 7,5Ω Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch, ta có: Page R1 R3 R2 Định luật Ôm cho toàn mạch - Lớp 11/6 IAB = I3 = I12 = = = 0,5A U12 = I12.R12 = 0,5.2 = 1V = U1 = U2 I1 = = A Bài 8: Khi mắc điện trở R1 vào hai cực nguồn điện có điện trở r = 4Ω dòng điện chạy mạch 1,2A ; mắc thêm điện trở R2 = 2Ω nối tiếp với R1 vào mạch điện dòng điện chạy mạch 1A Tính suất điện động nguồn điện điện trở R1 Giải: Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch, ta có: I1 = ↔ 1,2 = ↔ E = 1,2.(R1 + 4) (1) I2 = ↔ = ↔1= ↔ E = 1.(R1 + 6) (2) Từ (1) (2), ta được: E = 1,2.(R1 + 4) = R1 + ↔ 1,2R1 + 4,8 = R1 + ↔ 0,2R1 = 1,2 ↔ R1 = 6Ω Thay R1 = 6Ω vào (2) ta được: E = + =12V Page Định luật Ôm cho toàn mạch - Lớp 11/6 Bài 9: Măc bóng đèn nhỏ với pin có suất điện động 4,5V Vôn kế cho biết hiệu điện hai đầu bóng đèn 4V Ampe kế 0,25A Tính điện trở pin? Giải: Ta có: R = = = 16Ω Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch, ta có: I = ↔ 0,25 = ↔ 0,25.(16 + r) = 4,5 ↔ + 0,25r = 4,5 ↔ r = 2Ω Bài 10: Cho mạch điện hình vẽ: E1 = 9V ; E2 = 6V ; r1 = 0,8Ω ; r2 = 0,2Ω ; R1 = 3Ω ; đèn (6V – 12W) Đèn sáng E, r E, r bình thường Tìm điện trở R2? Giải: Mạch điện: (R1 nt Đ) // R2 R1 Eb = E1 + E2 = + = 15V rb = r1 + r2 = 0,8 + 0,2 = 1Ω = = = 3Ω R2 = R1 + = + = 6Ω = I1 = = = = 2A = = 2.6 = 12V = U2 = UB RB = = Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch, ta có: IB = = ↔ = ↔ 15 = 12.( + 1) ↔ 15 – 12 = 12 ↔ = 12 ↔ =4 ↔ 6.R2 = 4.(6 + R2) ↔ 6.R2 = 24 + 4R2 ↔ 2.R2 = 24 ↔ R2 = 12Ω Bài 11: Cho mạch điện hình vẽ, nguồn gồm 10 pin giống có E = 3V, r = 0,4Ω Biết R1 = 3Ω, R2 = 6Ω, R3 = 6Ω, M R4 = 3,5Ω, Đ(6V – 3W) a) Suất điện động điện trở nguồn b) Điện trở tương đương mạch c) Cường độ dòng điện qua mạch R1 d) Hiệu điện UMC Page N R4 R2 Định luật Ôm cho toàn mạch - Lớp 11/6 e) Đèn sáng nào? Giải: A B Mạch điện: [(R3 nt Đ) // R2 ] nt R1 nt R4 a) Eb = m.E = 5.3 = 15V ; rb = = = 1Ω C b) = = = 12Ω ; = R3 + = + 12 = 18Ω R3 = = = 4,5Ω RAB = R1 + + R4 = + 4,5 + 3,5 = 11Ω c) Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch, ta có: IAB = = = 1,25A = I1 = I4 = d) = = 1,25 4,5 = 5,625V = U2 = = = = 0,3125A = I3 = UMC = UMA + UAC = I1.R1 + I3.R3 = 1,25 + 0,3125 = 5,625V e) = = = 0,5A Ta có: > → đèn sáng yếu Bài 12: Nguồn điện (E=12V, r=2Ω) mắc vào mạch có R Tính R hiệu suất nguồn điện biết công suất tiêu thụ mạch 16W Giải: 2 Ta có: P = UI = I R = ( ) R ↔ 16 = R = ↔ 144.R = 16.(R + 2) ↔ 144.R = 16R2 + 64R + 64 ↔ R = 4Ω R = 1Ω Với R = 4Ω → H = = = 66,67% Với R = 1Ω → H = = = 33,33% Bài 13: Cho mạch điện hình vẽ: Nguồn điện có suất điện động E = 12V có điện trở nhỏ, điện trở mạch R1 = 3Ω, R2 = 4Ω R3 = 5Ω R1 E, r a) Tính cường độ dòng điện chạy mạch R2 b) Tính hiệu điện hai đầu điện trở R2 R3 c) Tính công nguồn điện sản 10 phút công suất tỏa nhiệt điện trở R3 Giải: Mạch điện: R1 nt R2 nt R3 a) Rtđ = R1 + R2 + R3 = + + = 12Ω Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch, ta có: I = = = 1A = I1 = I2 = I3 b) U2 = I2.R2 = 1.4 = 4V c) Ang = E.I.t = 12.1.10.60 = 7200 J P3 = R3 = 12.5 = 5W Bài 14: Một điện trở R = 4Ω mắc vào nguồn điện có suất điện động E = 1,5V để tạo thành mạch điện kín công suất tỏa nhiệt điện trở P = 0,36W a) Tính hiệu điện hai đầu điện trở R Page Định luật Ôm cho toàn mạch - Lớp 11/6 b) Tính điện trở nguồn điện Giải: a) P = UI = ↔ 0,36 = ↔ U = 1,44 ↔ U = 1,2V b) I = = = 0,3A hay I = ↔ 0,3 = ↔ 0,3.(4 + r) = 1,5 ↔ + r = ↔ r = 1Ω Bài 15: Hai nguồn điện có suất điện động điện trở tương ứng E1 = 3V ; r1 = 0,6Ω ; E2 = 1,5V ; r2 = 0,4Ω mắc với điện trở R = 4Ω thành mạch kín có sơ đồ hình vẽ: a) Tính cường độ dòng điện chạy mạch b) Tính hiệu điện hai cực nguồn Giải: a) Eb = E1 + E2 = + 1,5 = 4,5V rb = r1 + r2 = 0,6 + 0,4 = 1Ω Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch, ta có: I = = = 0,9A = I1 = I2 = IR b) U1 = E1 – I1.r1 = – 0,9.0,6 = 2,46V U2 = E2 – I2.r2 = 1,5 – 0,9.0,4 = 1,14V E1, r1 E2, r2 R Câu 16: Cho mạch điện hình vẽ: Nguồn điện có E = V, r = 2Ω Các điện trở mạch R1= 6Ω, R2 =12Ω, R3 = 4Ω a) Tình điện trở tương mạch E, r b) Tính cường độ dòng điện qua mạch R1 c) Tính công suất tiêu thụ điện R1 Giải: Mạch điện: (R1 // R2) nt R3 R3 a) R12 = = = 4Ω Rtđ = R12 + R3 = + = 8Ω R2 b) Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch, ta có: I = = = 0,6A = I3 = I12 c) U12 = I12.R12 = 0,6.4 = 2,4V = U1 = U2 I1 = = = 0,4A P1 = U1.I1 = 2,4.0,4 = 0,96W Bài 17: Cho mạch điện gồm mắc nối tiếp E1 = 6V, r1 = 1Ω mắc nối tiếp E2 = 3V, r2 = 1Ω Mạch gồm: đèn (6V-6W) điện trở R1 = 10Ω mắc nối tiếp a) Vẽ sơ đồ mạch điện cho biết cường độ dòng điện qua mạch qua đèn b) Cho biết độ sáng đèn c) Để đèn sáng bình thường, người ta thay điện trở R1 điện trở R2 Tính R2? Giải: a) Eb = E1 + E2 = + = 9V rb = r1 + r2 = + = 2Ω E, r E, r Page Định luật Ôm cho toàn mạch - Lớp 11/6 = = = 6Ω Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch, ta có: I = = = 0,5A = I1 = b) = = 0,5.6 = 3V < → đèn sáng yếu c) Đèn sáng bình thường thì: = = 6V = = = 1A = I2 = I Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch, ta có: I = ↔ = ↔ + R2 = ↔ R2 = 1Ω Vậy để đèn sáng bình thường R2 = 1Ω Đ Câu 18: Một bóng đèn có điện trở 5Ω măc vào hai cực nguồn điện có E = 3V, r =1Ω Xác định hiệu điện hai đầu bóng đèn? Giải: Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch, ta có: I = = = 0,5A Vậy hiệu điện hai đầu bóng đèn: U = I.R = 0,5 = 2,5V Bài 19: Một bóng đèn ghi 6V – 6W mắc vào nguồn điện có điện trở 2Ω sáng bình thường Tính suất điện động nguồn điện? Giải: = = = 6Ω Để đèn sáng bình thường thì: I = = = = 1A Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch, ta có: I = ↔ = ↔ E = 8V Bài 20: Một mạch điện có nguồn E = 9V, điện trở r = 0,5Ω mạch gồm điện trở R1 = R2 = 8Ω mắc song song Tính cường độ dòng điện toàn mạch Giải: Rtđ = = = 4Ω Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch, ta có: I = = = 2A Page R Định luật Ôm cho toàn mạch - Lớp 11/6 Page ... + 6) (2) Từ (1) (2), ta được: E = 1, 2.(R1 + 4) = R1 + ↔ 1, 2R1 + 4,8 = R1 + ↔ 0,2R1 = 1, 2 ↔ R1 = 6Ω Thay R1 = 6Ω vào (2) ta được: E = + =12 V Page Định luật Ôm cho toàn mạch - Lớp 11 /6 Bài 9: Măc... = 2,4V = U1 = U2 I1 = = = 0,4A P1 = U1.I1 = 2,4.0,4 = 0,96W Bài 17 : Cho mạch điện gồm mắc nối tiếp E1 = 6V, r1 = 1 mắc nối tiếp E2 = 3V, r2 = 1 Mạch gồm: đèn (6V-6W) điện trở R1 = 10 Ω mắc nối... = 15 V rb = r1 + r2 = 0,8 + 0,2 = 1 = = = 3Ω R2 = R1 + = + = 6Ω = I1 = = = = 2A = = 2.6 = 12 V = U2 = UB RB = = Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch, ta có: IB = = ↔ = ↔ 15 = 12 .( + 1) ↔ 15 – 12
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ôn tập KIỂM TRA 1 TIẾT môn lí 11 học kì 1, ĐỀ ôn tập KIỂM TRA 1 TIẾT môn lí 11 học kì 1, ĐỀ ôn tập KIỂM TRA 1 TIẾT môn lí 11 học kì 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay