Nghiên Cứu Sử Dụng Poly Aluminium Chloride (PAC) Để Xử Lý Nước Thải Chăn Nuôi Tại Trang Trại Nguyễn Ngọc Dũng – Xã Hương Vĩ, Thành Phố Bắc Giang

71 155 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 22:00

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG POLY ALUMINIUM CHLORIDE(PAC) ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI TẠI TRANG TRẠI NGUYỄN NGỌC DŨNG-XÃ HƯƠNG VĨ HUYỆN YÊN THẾ-THÀNH PHỐ BẮC GIANG Người thực : NGUYỄN HOÀNG QUYÊN Lớp : K57MTA Khóa : 57 Chuyên ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : ThS TRẦN THANH HẢI Hà Nội – 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG POLY ALUMINIUM CHLORIDE(PAC) ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI TẠI TRANG TRẠI NGUYỄN NGỌC DŨNG-XÃ HƯƠNG VĨ HUYỆN YÊN THẾ-THÀNH PHỐ BẮC GIANG Người thực : NGUYỄN HOÀNG QUYÊN Lớp : K57MTA Khóa : 57 Chuyên ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : ThS TRẦN THANH HẢI Địa điểm thực tập : Bộ môn Hóa- Khoa Môi trường Hà Nội – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, số liệu, kết thu thập thân trực tiếp làm theo dõi, thu thập với thái độ khách quan trung thực, nghiêm túc Các tài liệu trích dẫn tác giả liệt kê đầy đủ, không chép tài liệu mà không trích dẫn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Nguyễn Hoàng Quyên i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận nhận nhiều giúp đỡ thầy cô Học viện Nông Nghiệp Việt Nam Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tập thể thầy cô cô nhân viên kỹ thuật Bộ môn Hóa – Khoa Môi Trường tạo điều kiện nhiều cho trình thực tập tôt nghiệp Bộ môn Tôi gửi lời cảm ơn tới thầy cô khoa Môi trường – Học viện Nông Nghiệp Việt Nam tận tình dạy suốt bốn năm học vừa qua Đặc biệt xin chân thành cảm ơn thầy giáo ThS Trần Thanh Hải tận tình hướng dẫn suốt năm học suốt thời gian làm khóa luận Nhờ thầy thêm kiến thức học tập mà có thêm rất nhiều kiến thức sống Cuối xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, em sinh viên nghiên cứu khoa học Th.S Trần Thanh Hải hướng dẫn ủng hộ giúp đỡ hoàn thành khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng Sinh viên Nguyễn Hoàng Quyên ii năm 2016 MỤC LỤC 1.1.1 Tình hình phát triển chăn nuôi Việt Nam năm gần (2005-2015)3 Bảng 1.1 Số lượng lợn phân theo vùng Việt Nam 1.1.2 Định hướng triển vọng phát triển chăn nuôi lợn Việt Nam 1.1.4 Đặc điểm chất thải chăn nuôi lợn 1.1.4.1 Chất thải rắn – Phân Bảng 1.2 Thành phần (%) phân gia súc, gia cầm 10 1.1.4.2 Chất thải lỏng 10 1.1.4.3 Khí thải 12 1.2.3 Phương pháp bùn hoạt tính hiếu khí – thiếu khí kết hợp 13 1.2.6 Phương pháp SBR – bùn hoạt tính theo mẻ 15 2.5 Phương pháp tiến hành thực nghiệm: 28 - Bố trí thí nghiệm cốc thủy tinh có thể tích 250ml, có đường kính 8cm 28 3.2.1 Giá trị thông số 33 Bảng 3.2 Giá trị thông số mẫu nước thải chăn nuôi lợn sau biogas trang trại anh Nguyễn Ngọc Dũng - Xã Hương Vĩ - Huyện Yên Thế - Thành phố Bắc Giang 33 3.2.3 Xác định hiệu xử lý nước thải sau biogas trang trại anh Nguyễn Ngọc Dũng- xã Hương Vĩ- -huyện Yên Thế-thành phố Bắc Giang Poly Aluminium Chloride ( PAC) 39 Tiến hành xác định hiệu xử lý bằng Poly Aluminium Chloride ( PAC) qua thí nghiệm xác định giá trị là: BOD5, COD, giá trị Nito tổng số giá trị Photpho tổng số 39 39 Hình 3.8 Mẫu nước thải trước và sau xử lý 39 Bảng 3.3 Bảng kết giá trị pH mẫu nước thải sau biogas trang trại anh Nguyễn Ngọc Dũng - Xã Hương Vĩ - Huyện Yên Thế - Thành phố Bắc Giang trước sau sử dụng Poly Aluminium Chloride ( PAC) 40 Tháng .40 pH trước xử lý .40 pH sau xử lý 40 12-2015 40 iii 7,18 40 7,13 40 1-2016 40 7,33 40 7,24 40 2-2016 40 7,13 40 6,9 40 3-2016 40 7,14 40 7,11 40 4-2016 40 7,27 40 7,19 40 Bảng 3.4 Bảng kết giá trị BOD5 mẫu nước thải sau biogas trang trại anh Nguyễn Ngọc Dũng - Xã Hương Vĩ - Huyện Yên Thế - Thành phố Bắc Giang trước sau sử dụng Poly Aluminium Chloride ( PAC) 40 Bảng 3.5 Bảng kết giá trị COD mẫu nước thải sau biogas trang trại anh Nguyễn Ngọc Dũng - Xã Hương Vĩ - Huyện Yên Thế - Thành phố Bắc Giang trước sau sử dụng Poly Aluminium Chloride ( PAC) 41 Bảng 3.6 Bảng kết giá trị Nito tổng số mẫu nước thải sau biogas trang trại anh Nguyễn Ngọc Dũng - Xã Hương Vĩ - Huyện Yên Thế - Thành phố Bắc Giang trước sau sử dụng Poly Aluminium Chloride ( PAC) .43 Bảng 3.7 Bảng kết giá trị Photpho tổng số mẫu nước thải sau biogas trang trại anh Nguyễn Ngọc Dũng - Xã Hương Vĩ - Huyện Yên Thế - Thành phố Bắc Giang trước sau sử dụng Poly Aluminium Chloride( PAC) 44 Hình 3.12 Biểu đồ hàm lượng Phôtpho tổng số trước sau xử lý so sánh với QCVN40:2011/BTNMT cột B .44 3.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý 46 3.2.4.1 Sự ảnh hưởng pH đến hiệu xử lý 46 Bảng 3.8 Ảnh hưởng pH đến hiệu xử lý 46 3.2.4.2 Sự ảnh hưởng nhiệt độ đến hiệu xử lý 47 Kết luận khả xử lý Poly Aluminium Chloride ( PAC) với nước thải sau biogas phương pháp keo tụ 51 iv Qua thời gian thực hiện đề tài, sử dụng Poly Aluminium Chloride ( PAC), để xử lý các chất hữu nước bằng phương pháp keo tụ đưa kết luận 51 Đối tượng nghiên cứu nước thải chăn nuôi lợn sau biogas có chứa hàm lượng chất hữu cơ, cặn lơ lửng, tổng photpho, tổng nitơ cao 51 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT COD : Nhu cầu oxy hóa học BOD5 : Nhu cầu oxy sinh hóa TCCP : Tiêu chuẩn cho phép QCVN : Quy chuẩn Việt Nam BTNMT : Bộ tài nguyên môi trường VSV : Vi sinh vật vi Hình 3.10 Biểu đồ thể hàm lượng COD trước sau xử lý so với côt B QCVN40:2011/BTNMT Từ kết thực nghiệm COD nước thải có giá trị giảm đáng kể so với giá trị COD mẫu nước chưa qua xử lý, cụ thể hiệu xử lý dao động từ 87,2% đến 88,2% có chênh lệch 1% tháng có hiệu cao (tháng 1) tháng có hiệu thấp (tháng 2).Hiệu quả xử lý của COD cao và đồng đều so với BOD5 *Giá trị Nito tổng số: Được xác định theo phương pháp Kjeldahl Mẫu nước thải chưa qua xử lý qua xử lý bằng Poly Aluminium Chloride ( PAC), sau công phá đem vào máy chưng cất đạm, dung dịch chứa đạm sau chưng cất chuẩn độ dung dịch HCl tiêu chuẩn Kết thí nghiệm thu qua bảng: 42 Bảng 3.6 Bảng kết giá trị Nito tổng số mẫu nước thải sau biogas trang trại anh Nguyễn Ngọc Dũng - Xã Hương Vĩ - Huyện Yên Thế - Thành phố Bắc Giang trước sau sử dụng Poly Aluminium Chloride ( PAC) Tháng 12-2015 1-2016 2-2016 3-2016 4-2016 Nito tổng số Nito tổng số sau Hiệu xử lý (mg/l) 413.2 425.7 401.3 409.6 421,1 xử lý (mg/l) 208,3 209,9 206,3 209,7 208,9 % 49,6 50,7 48,6 48,8 50,4 Hình 3.11 Biểu đồ hàm lượng Nito tổng số trước sau xử lý so sánh với QCVN40:2011/BTNMT cột B Hiệu sử dụng Poly Aluminium Chloride ( PAC) với nước thải sau biogas khá cao dao động từ 48,6% (tháng 2) đến 50,7% (tháng 1) hiệu xử lý tháng chênh lệch không nhiều (dao động từ 1-2%) 43 *Giá trị Photpho tổng số: Phương pháp Ascobic, so màu bước sóng 880nm Mẫu nước thải chưa qua xử lý qua xử lý bằng Poly Aluminium Chloride ( PAC) đem công phá, lên thể tích tiến hành so màu với dãy chuẩn bước sóng 880nm Kết thí nghiệm thể bảng sau: Bảng 3.7 Bảng kết giá trị Photpho tổng số mẫu nước thải sau biogas trang trại anh Nguyễn Ngọc Dũng - Xã Hương Vĩ - Huyện Yên Thế - Thành phố Bắc Giang trước sau sử dụng Poly Aluminium Chloride( PAC) Tháng 12-2015 1-2016 2-2016 3-2016 4-2016 Photpho tổng số Photpho tổng số Hiệu xử lý (mg/l) 37.43 38,89 37,07 37.13 38,81 sau xử lý (mg/l) 20,24 20,69 20,35 20,16 20,80 % 45,9 46,8 45,1 45,7 46,4 Hình 3.12 Biểu đồ hàm lượng Phôtpho tổng số trước sau xử lý so sánh với QCVN40:2011/BTNMT cột B 44 Có thể dễ dàng nhận thấy hiệu xử lý Poly Aluminium Chloride ( PAC) thông số Photpho tổng số mẫu nước thải có hiệu cao , nhiên vẫn thấp so với Nito tổng số Hiệu xử lý dao động từ 45,1% đến 46,8% (thấp từ 3,5 đến 3,9 lần so với hiệu xử lý Nito tổng số).Hiệu sau xử lý cao vượt cột B QCVN40:2011/BTNMT khoảng lần Như vậy, thí nghiệm tiến hành cho thấy khả xử lý nước thải sau biogas bằng Poly Aluminium Chloride ( PAC) dù đạt hiệu nhất định, nồng độ chất ô nhiễm nước thải cao nên kết thu vượt mức quy định tại cột B QCVN40:2011/BTNMT Xử lý Poly Aluminium Chloride ( PAC) giúp giá trị COD giảm mạnh hiệu xử lý cho thấy giá trị cao xấp xỉ 90% Mặc dù có hiệu tương đối tốt thông số khá cao so với giá trị quy chuẩn Cụ thể, thông số COD sau xử lý, giá trị dao động từ 194-207mg/ vượt từ 1-1,5 lần giá trị quy định cột B QCVN40:2011/BTNMT Còn với thông số Photpho tổng số hiệu xử lý cao vượt giá trị cột B từ đến gần lần Giá trị BOD5 sau xử lý cho thấy xu hướng tương tự vượt xa giá trị quy định cột B (gấp từ đến gần lần) Giá trị Nito tổng số sau xử lý cho kết cao, số gấp từ đến lần so với giá trị cột B Qua cho thấy việc sử dụng Poly Aluminium Chloride ( PAC) để xử lý chất hữu chứa nước thải sau biogas có chi phí thấp hiệu xử lý thông số nước thải chưa đạt yêu cầu mong muốn 45 3.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến hiệu keo tụ là: pH nhiệt độ 3.2.4.1 Sự ảnh hưởng pH đến hiệu xử lý Bảng 3.8 Ảnh hưởng pH đến hiệu xử lý Tháng pH Hiệu xử Hiệu xử lý BOD5 (%) lý COD (%) Hiệu xử Hiệu xử lý Nito tổng lý Photpho tổng số (%) 45,9 46,8 45,1 45,7 46,4 12-2015 7.1 87,7 87,7 số (%) 49,6 1-2016 2-2016 3-2016 4-2016 7.33 7.13 7.14 7.27 89,4 86,1 86,8 89,1 88,2 87,4 87,2 87,8 50,7 48,6 48,8 50,4 Hình 3.13 Biểu đồ thể ảnh hưởng pH đến hiệu xử lý Từ biểu đồ cho thấy với giá trị pH tương đối ổn định (7.18-7.27) cho ta mức hiệu không chênh lệch nhiều Đường biểu diễn hiệu xử lý thông số có hình dạng gần đường thẳng song song với trục hoành Với 46 hiệu xử lý đạt giá trị cao thông số COD, hiệu xử lý BOD5 , thấp hiệu xử lý với phôtpho tổng số 3.2.4.2 Sự ảnh hưởng nhiệt độ đến hiệu xử lý Bảng 3.9 Ảnh hưởng nhiệt độ đến hiệu quả xử lý Nhiệt độ (oC) Tháng 12-2015 1-2016 2-2016 3-2016 4-2016 Nhiệt Hiệu Hiệu xử lý Hiệu xử độ xử lý Nito BOD5 (%) lý COD (%) o ( C) tổng số (%) 21.1 22.7 16.3 19.4 22.5 87.7 89.4 86.1 86.8 89.1 87,7 88,2 87,4 87,2 87,8 Hiệu xử lý Photpho tổng số (%) 49,6 50,7 48,6 48,8 50,4 45,9 46,8 45,1 45,7 46,4 Quá trình keo tụ chất hữu Poly Aluminium Chloride ( PAC) quá trình hóa lý Vì vậy, nhiệt độ yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến trình xử lý Hình 3.14 Biểu đồ biểu diễn ảnh hưởng nhiệt độ đến hiệu quả xử lý làm giảm giá trị BOD5 nước thải sau biogas trang trại anh Nguyễn Ngọc Dũng Xã Hương Vĩ - Huyện Yên Thế - Thành phố Bắc Giang 47 Hình 3.15 Biểu đồ biểu diễn ảnh hưởng nhiệt độ đến hiệu quả xử lý làm giảm giá trị COD nước thải sau biogas trang trại anh Nguyễn Ngọc Dũng - Xã Hương Vĩ - Huyện Yên Thế - Thành phố Bắc Giang Hình 3.16 Biểu đồ biểu diễn ảnh hưởng nhiệt độ đến hiệu quả xử lý làm giảm giá trị Nito tổng số nước thải sau biogas trang trại anh Nguyễn Ngọc Dũng - Xã Hương Vĩ - Huyện Yên Thế - Thành phố Bắc Giang 48 Hình 3.17 Biểu đồ biểu diễn ảnh hưởng nhiệt độ đến hiệu quả xử lý làm giảm giá trị phôtpho tổng số nước thải sau biogas trang trại anh Nguyễn Ngọc Dũng - Xã Hương Vĩ - Huyện Yên Thế - Thành phố Bắc Giang Trong trình nghiên cứu, giá trị nhiệt độ thay đổi đạt mức: 21,1 0C; 22,70C; 16,30C; 19,40C; 22,50C Mỗi giá trị nhiệt độ lại cho kết hiệu xử lý khác Có thể dễ dàng nhận thấy dạng đồ thị hiệu xử lý thông số cho thấy xu hướng Khi nhiệt độ tăng, hiệu xử lý sẽ cao ngược lại Kết thực nghiệm phù hợp nhiệt độ 22.7oC – mức nhiệt độ cao nhất lại cho hiệu xử lý cao Đối với COD, giá trị nhiệt độ thay đổi hiệu suất xử lý thay đổi từ 87,2% đến 88,2% Đối với BOD5 hiệu suất xử lý biến động từ 86,1% đến 89,4% hiệu quả xử lý tăng nhiệt độ tăng Kết tương tự xảy theo quy luật hiệu suất xử lý Nito Photpho tổng số: hiệu quả cao đạt mức nhiệt độ cao (22.7 oC) giảm xuống thấp mức nhiệt độ thấp (16,3 oC) Khi nhiệt độ tăng làm tăng quá trình thủy phân quá trình thủy phân là quá trình thu nhiệt.Do đó nhiệt độ càng cao, quá trình thủy phân diễn càng 49 mạnh, đó hiệu quả xử lý cao Điều này phù hợp với kết quả nghiên cứu, tháng có nhiệt độ cao nhất là 22.7 0C thì hiệu quả xử lý ở các thông số đều cao, tháng có nhiệt độ thấp nhất 16,30C hiệu quả xử lý cũng thấp nhất ở các thông số 3.3 Đề xuất số biện pháp xử lý nguồn nước thải sau biogas trang trại anh Nguyễn Ngọc Dũng - Xã Hương Vĩ - Huyện Yên Thế - Thành phố Bắc Giang Poly Aluminium Chloride ( PAC) trước xả thải môi trường Với ưu điểm chất keo tụ thế hệ mới, giá thành rẻ việc xử lý nước thải sau biogas bằng PAC chưa đạt hiệu mong muốn ban đầu Việc sử dụng chất keo tụ công đoạn hệ thống xử lý nước thải sau biogas nhằm giảm tải cho hệ thống phía sau Ví dụ sử dụng PAC để thiết kế thành hệ thống bể sơ cấp giúp loại bỏ lượng lớn chất hữu nước Và có thể kết hợp với trình lọc hấp phụ hóa học để giảm thời gian lưu nước tăng hiệu chất keo tụ sau biogas tương đối ổn định theo thời gian nên phương pháp hiệu để xử lý nhằm loại bỏ lượng lớn chất hữu nước thải 50 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Kết luận giá trị số thông số phân tích mẫu nước thải sau biogas trang trại anh Nguyễn Ngọc Dũng - Xã Hương Vĩ - Huyện Yên Thế Thành phố Bắc Giang Qua thời gian thực hiện đề tài,tôi thu bảng số liệu thể đặc tính mẫu nước thải sau biogas trang trại anh Nguyễn Ngọc Dũng - Xã Hương Vĩ - Huyện Yên Thế - Thành phố Bắc Giang Nhìn chung tất thông số tiến hành xác định mức cao vượt so với nồng độ quy định QCVN40:2011/BTNMT tại cột B Cụ thể, TSS tháng gấp khoảng 15 lần giá trị cho phép cột B Giá trị BOD5 tháng (586mg/l) thấp gấp giá trị cho phép cột B 11,72 lần Cao tháng 1-2016 (602mg/l) gấp 12,04 lần giá trị quy định cột B quy chuẩn Giá trị COD tháng mức cao Cao giá trị tháng 12016 (1646mg/l) gấp 10,97 lần giá trị quy định cột B Giá trị tháng đạt kết thấp (1607mg/l) gấp 10,71 lần giá trị quy định cột B QCVN40:2011/BTNMT Cả hai giá trị Nito tổng số Photpho tổng số mức cao so với giá trị quy định QCVN40:2011/BTNMT cột B Kết luận khả xử lý Poly Aluminium Chloride ( PAC) với nước thải sau biogas phương pháp keo tụ Qua thời gian thực hiện đề tài, sử dụng Poly Aluminium Chloride ( PAC), để xử lý các chất hữu nước bằng phương pháp keo tụ đưa kết luận - Đối tượng nghiên cứu nước thải chăn nuôi lợn sau biogas có chứa hàm lượng chất hữu cơ, cặn lơ lửng, tổng photpho, tổng nitơ cao - Lượng Poly Aluminium Chloride ( PAC) tối ưu : 1,5(g/200ml) nước thải sau biogas 51 - Giá trị BOD5 sau xử lý giảm từ 586-602 (mg/l) xuống 64-81(mg/l), giảm khoảng 89% so với giá trị của BOD5 trước xử lý - Giá trị COD giảm từ 1607-1646(mgl) xuống 194-207(mg/l) giảm khoảng 90% so với giá trị COD trước xử lý - - Nito tổng số giảm từ 401,3-425,7(mg/l) xuống 206,3-209,9(mg/l) giảm khoảng 50% giá trị Nito tổng số trước xử lý - Giá trị Photpho tổng số giảm từ 38,89 mg/l xuống 20,69 mg/l giảm khoảng 47% so với giá trị photpho tổng số trước xử lý Tuy việc sử dụng Poly Aluminium Chloride ( PAC) để xử lý nước thải phương pháp keo tụ có hiệu tương đối cao (từ 40% đến 90% tùy thông số) thông số mức cao so với QCVN40:2011/BTNMT cột B Đề nghị Sau tiến hành thực nghiệm, nghiên cứu về Poly Aluminium Chloride ( PAC) một chất keo tụ thế hệ mới, giá thành rẻ,không chứa các thành phần độc hại, chỉ cần sử dụng một lượng nhỏ để xử lý nước thải, đồng thời nó sử dụng rất phổ biến ở các nước thế giới cũng Việt Nam đưa một so đề nghị sau - Việc sử dụng PAC để xử lý nước thải sau biogas, có làm giảm giá trị thông số gần so với mức quy định QCVN40:2011/BTNMT cột B nhiên chưa đạt hiệu xử lý mong muốn Vì kiến nghị sử dụng Poly Aluminium Chloride ( PAC) vào quy trình xử lý sơ cấp, để giảm tải cho hệ thống xử lý phía sau giảm đáng kể chất hữu thải môi trường - Thêm vào Poly Aluminium Chloride ( PAC) thải dưới dạng bùn, ta có thể đem nung rồi ép để thu được các oxit nhôm( có thiết kế hệ thống thu hồi khí)có thể đem bán thị trường, nhằm giảm chi phí xử lý cho doanh nghiệp - Đẩy mạnh nghiên cứu hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi có hiệu quả, rẻ tiền, kết hợp với tận dụng chất thải trang trại chăn nuôi - Tuyên truyền cho cộng đồng thấy nguy gây ô nhiễm môi trường nước thải chăn nuôi 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Nguyễn Bin (2011); Các trình thiết bị công nghệ hóa chất thực phẩm, Tập 4, Phân riêng tác dụng nhiệt (chưng luyện, hấp thụ, hấp phụ, trích ly, kết tinh sấy), Nhà xuất Khoa học Kỹ Thuật Nguyễn Bá Bình, Nguyễn Tiến Quý, Võ Văn Cầu (2007); Hóa đại cương , Nhà xuất Nông Nghiệp Trần Văn Nhân, Hồ Thị Nga (2005), Giáo trình công nghệ xử lý nước thải, NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội Trần Văn Nhân, Nguyễn Thạc Sửu, Nguyễn Văn Tuế (1998), Hóa lí tập II, NXB Giáo dục, Hà Nội Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam; QVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp Vũ Đình Tôn, Lại Thị Cúc, Nguyễn Văn Duy (2008) Đánh giá hiệu xử lý chất thải bể Biogas số trang trại chăn nuôi lợn vùng đồng sông hồng Tạp chí khoa học Cục chăn nuôi(2015) Tổng kết chăn nuôi trang trại tập trung 15 năm Hà Nội 8.Cục chăn nuôi(2011) Báo cáo bảo vệ môi trường hoạt động chăn nuôi giai đoạn 2005-2010 định hướng đến năm 2020 Hà Nội 9.Viện chăn nuôi(2014) Báo cáo trạng môi trường chăn nuôi số tỉnh 10.QCVN 40:2011/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp 11.TCVN 6663-3;2008 – Chất lượng nước – Lấy mẫu – Hướng dẫn bảo quản xử lý cho chai 500ml TÀI LIỆU TIẾNG ANH 12 Hill, D.T, Toller, E.W & Holmberg,R D The kinetics of inhition in methane fermentation of swine manure Ag Waste 1974 53 13 Edgerton et al: Strategies for dealing with piggery eflluent in Australia: the sequecing batch reactor as asoluion 2nd Int Sym On SBR Technology IWA, 10-12 July, Narbonne, France, 2000 14.Prof Anthony J McMichaeel PhD, John W Powles PhD, Colin D Butler PhD, Prof Ricardo Uauy PhD 9/2007 Food, livestock production, energy, climate change, and health The Lancet Volume 370, Isue 9594, Pages 1253 – 1263, October 2007 TÀI LIỆU WEBSITE 15 Cơ sở trình xử lý hóa lý http://www.thongdiepxanh.com/vi- vn/zone/139/news/co-so-cong-nghe-moi-truong-336.aspx Ngày 2/3/2016 16 Vĩnh Hà Phương pháp hóa lý trog xử lý nước thải keo tụ - tạo bônghttp://www.slideshare.net/hunglamvinh/31-chuong-3-pp-hoa-l-trongxlnt-keo-tu-tao-bong/ Ngày 4/1/2016 17.Báo cáo chăn nuôi Tình hình sản xuất chăn nuôi http://channuoivietnam.com/tinh-hinh-san-xuat-chan-nuoi-thang-112014/ Ngày 17/3/2016 18 Hơn 1000 người bao vây trại lợn gây ô nhiễm http://m.tin247.com/hon_1_000_nguoi_bao_vay_trai_lon_gay_o_nhiem-121607316.html Ngày 2/3/2016 19 Chất thải chăn nuôi gây sức ép đến môi trường http://www.monre.gov.vn/v35/default.aspx? tabid=428&CateID=24&ID=129555&Code=KETP129555 Ngày 17/3/2016 20 Giải toán ô nhiễm môi trường chăn nuôi http://www.tinmoi.vn/giai-bai-toan-o-nhiem-moi-truong-trong-chan-nuoi01885585.html Ngày 17/3/2016 21 Dân “tố khố” trại lợn gây ô nhiễm http://www.tinmoi.vn/dan-to-kho-vi-trai-lon-gay-o-nhiem-01640494.html Ngày 2/3/2016 22 Ô nhiễm từ làng nuôi lợn lớn miền Bắc http://www.tinmoi.vn/O-nhiem-tu-lang-nuoi-lon-lon-nhat-mien-Bac01133281.html ngày 2/3/2016 PHỤ LỤC 54 QCVN40:2011/BTNMT Bảng Giá trị C thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Thông số Giá trị C Đơn vị C Pt/Co mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l A 40 50 đến 30 75 50 0.05 0,005 0,1 0,05 0,05 0,2 0,2 0,5 0,07 0,1 0,2 5 20 500 B 40 150 5,5 đến 50 150 100 0,1 0,01 0,5 0,1 0,1 0,5 0,1 0,5 10 0,5 10 10 40 1000 vào nguồn nước mặn, nước lợ) Clo dư Tổng hóa chất bảo vệ thực vật mg/l mg/l 0,05 0,1 clo hữu Tổng hóa chất bảo vệ thực vật mg/l 0,3 photpho hữu Tổng PCB Coliform mg/l Vi khuẩn/ 0,003 3000 0,01 5000 Nhiệt độ Màu pH BOD5 (20oC) COD Chất rắn lơ lửng Asen Thủy ngân Chì Cadimi Crom (VI) Crom (III) Đồng Kẽm Niken Mangan Sắt Tổng xianua Tổng phenol Tổng dầu mỡ khoáng Sunfua Florua Amoni (tính theo N) Tổng nito Tổng phot (tính theo P) Clorua (không áp dụng xả o 100ml 55 32 33 Tổng hoạt độ phóng xạ α Tổng hoạt động phóng xạ β Bq/l Bq/l 0,1 1,0 0,1 1,0 Cột A Bảng quy định giá trị C thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp xả vào nguồn nước dùng vào mục đích cấp nước sinh hoạt; Cột B Bảng quy định giá trị C thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp xả vào nguồn nước không dùng vào mục đích cấp nước sinh hoạt; Mục đích sử dụng nguồn tiếp nhận nước thải xác định khu vực tiếp nhận nước thải 56
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên Cứu Sử Dụng Poly Aluminium Chloride (PAC) Để Xử Lý Nước Thải Chăn Nuôi Tại Trang Trại Nguyễn Ngọc Dũng – Xã Hương Vĩ, Thành Phố Bắc Giang, Nghiên Cứu Sử Dụng Poly Aluminium Chloride (PAC) Để Xử Lý Nước Thải Chăn Nuôi Tại Trang Trại Nguyễn Ngọc Dũng – Xã Hương Vĩ, Thành Phố Bắc Giang, Nghiên Cứu Sử Dụng Poly Aluminium Chloride (PAC) Để Xử Lý Nước Thải Chăn Nuôi Tại Trang Trại Nguyễn Ngọc Dũng – Xã Hương Vĩ, Thành Phố Bắc Giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay