Đánh Giá Chất Lượng Nước Dưới Đất Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

132 223 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 22:00

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ THẢO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT HUYỆN GIA BÌNH, TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Khoa học môi trường Mã số: 60 44 03 01 Người hướng dẫn khoa học: TS Phan Trung Quý NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thảo i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hoàn thành luận văn, cho phép bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS Phan Trung Quý tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Khoa khoa học môi trường - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường Bắc Ninh giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích hoàn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Học viên Nguyễn Thị Thảo ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH TRÍCH YẾU LUẬN VĂN THESIS ABSTRACT PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1 1.2 GIẢ THUYẾT KHOA HỌC 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI, KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 TỔNG QUAN VỀ NƯỚC DƯỚI ĐẤT 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Một số đặc điểm nước đất 2.1.3 Cấu trúc tầng nước đất .5 2.1.4 Các yếu tố chi phối hình thành nước đất .5 2.1.5 Các yếu tố chi phối suy giảm nước đất 2.1.6 Tầm quan trọng nước đất 2.2 HIỆN TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM .7 2.2.1 Tình hình khai thác, sử dụng nước đất giới 2.2.2 Tình hình khai thác, sử dụng nước đất Việt Nam 10 2.2.3 Tình trạng ô nhiễm nước đất Việt Nam .12 2.2.4 Hậu khai thác nước đất bừa bãi 14 iii 2.2.5 Tác động khai thác nước đất đến môi trường biện pháp nâng cao chất lượng nước đất 16 2.3 THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH BẮC NINH 18 2.3.1 Tổng quan mức độ nghiên cứu tài nguyên nước đất 18 2.3.2 Những vấn đề tồn khai thác sử dụng nước đất 19 PHẦN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 22 3.2 THỜI GIAN NGHIÊN CỨU .22 3.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU 22 3.3.1 Đối tượng nghiên cứu .22 3.3.2 Vật liệu nghiên cứu 22 3.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .22 3.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.5.1 Phương pháp chuyên gia 22 3.5.2 Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp 22 3.5.3 Phương pháp lấy mẫu phân tích 23 3.5.4 Phương pháp so sánh đánh giá chất lượng môi trường nước đất 28 3.5.5 Phương pháp thống kê xử lý số liệu 28 PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN GIA BÌNH, TỈNH BẮC NINH 29 4.1.1 Vị trí địa lý .29 4.1.2 Địa hình, địa mạo 30 4.1.3 Đặc điểm khí tượng, khí hậu 30 4.1.4 Các nguồn tài nguyên thiên nhiên 32 4.1.5 Dân cư 33 4.1.6 Tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế 33 4.1.7 Các ngành kinh tế chủ yếu 34 4.2 HIỆN TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA BÌNH 36 4.2.1 Hiện trạng khai thác, sử dụng nước đất phục vụ cho sinh hoạt .36 4.2.2 Hiện trạng khai thác, sử dụng nước đất cho sản xuất công nghiệp 38 4.2.3 Hiện trạng khai thác, sử dụng nước đất cho nông nghiệp 39 iv 4.2.4 Hiện trạng khai thác, sử dụng nước đất cho dịch vụ, công cộng 40 4.2.5 Tổng hợp trạng sử dụng nước đất 40 4.2.6 Đánh giá tình hình khai thác sử dụng nước đất 40 4.3 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT HUYỆN GIA BÌNH .41 4.3.1 Đặc điểm địa chất thủy văn 41 4.3.2 Đánh giá trạng chất lượng nước đất huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 44 4.3.3 Xu biến động tài nguyên nước đất 58 4.4 ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG HỢP LÝ 61 4.4.1 Đề xuất giải pháp cấp nước cho huyện Gia Bình .61 4.4.2 Đề xuất số giải pháp bảo vệ tài nguyên nước đất 63 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN .68 5.2 KIẾN NGHỊ 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BTNMT : Bộ Tài Nguyên Môi trường BVMT : Bảo vệ môi trường BVTV : Bảo vệ thực vật CCN : Cụm công nghiệp ĐCCT : Địa chất công trình ĐCTV : Địa chất thủy văn HTX : Hợp tác xã KCN : Khu công nghiệp LK : Lỗ khoanh NDĐ : Nước đất QCCP : Quy chuẩn cho phép QCVN : Quy chuẩn Việt Nam QĐ : Quyết định qh : Holocen qp : Pleistocen TCN : Tầng chứa nước TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TNMT : Tài nguyên môi trường UBND : Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH TRÍCH YẾU LUẬN VĂN THESIS ABSTRACT PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 GIẢ THUYẾT KHOA HỌC 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI, KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 TỔNG QUAN VỀ NƯỚC DƯỚI ĐẤT 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Một số đặc điểm nước đất 2.1.3 Cấu trúc tầng nước đất .5 2.1.4 Các yếu tố chi phối hình thành nước đất .5 2.1.5 Các yếu tố chi phối suy giảm nước đất 2.1.6 Tầm quan trọng nước đất 2.2 HIỆN TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 2.2.1 Tình hình khai thác, sử dụng nước đất giới Bảng 2.1 Danh sách nước khai thác nước đất lớn giới 2.2.2 Tình hình khai thác, sử dụng nước đất Việt Nam 10 2.2.3 Tình trạng ô nhiễm nước đất Việt Nam .12 2.2.4 Hậu khai thác nước đất bừa bãi 14 vii 2.2.5 Tác động khai thác nước đất đến môi trường biện pháp nâng cao chất lượng nước đất 16 2.3 THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH BẮC NINH 2.3.1 Tổng quan mức độ nghiên cứu tài nguyên nước đất 18 2.3.2 Những vấn đề tồn khai thác sử dụng nước đất 19 PHẦN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 3.2 THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 3.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU 3.3.1 Đối tượng nghiên cứu .22 3.3.2 Vật liệu nghiên cứu 22 3.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.5.1 Phương pháp chuyên gia 22 3.5.2 Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp 22 3.5.3 Phương pháp lấy mẫu phân tích 23 Bảng 3.1 Tổng hợp vị trí số lượng mẫu Bảng 3.2 Tọa độ điểm lấy mẫu nước đất tầng chứa nước Holocen (qh) huyện Gia Bình Bảng 3.3 Tọa độ điểm lấy mẫu nước đất tầng chứa nước Pleistocen (qp) huyện Gia Bình Bảng 3.4 Tọa độ điểm lấy mẫu nước đất tầng chứa nước khe nứt huyện Gia Bình Bảng 3.5 Chỉ tiêu phân tích phương pháp phân tích 3.5.4 Phương pháp so sánh đánh giá chất lượng môi trường nước đất 28 3.5.5 Phương pháp thống kê xử lý số liệu 28 PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN GIA BÌNH, TỈNH BẮC NINH 4.1.1 Vị trí địa lý .29 4.1.2 Địa hình, địa mạo 30 viii 4.1.3 Đặc điểm khí tượng, khí hậu 30 Bảng 4.1 Nhiệt độ không khí (0C) trung bình tháng giai đoạn 2009 - 2013 Bảng 4.2.Tổng số nắng trung bình tháng, năm giai đoạn 2009 - 2013 Bảng 4.3.Độ ẩm tương đối trung bình tháng, năm giai đoạn 2009 - 2013 Bảng 4.4 Lượng bốc trung bình tháng, năm giai đoạn 1960 - 2013 Bảng 4.5.Lượng mưa trung bình tháng, năm 4.1.4 Các nguồn tài nguyên thiên nhiên 32 4.1.5 Dân cư 33 Bảng 4.6 Dân số trung bình huyện Gia Bình giai đoạn 2010 – 2014 4.1.6 Tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế 33 Bảng 4.7 Chuyển dịch cấu kinh tế giai đoạn 2005 – 2014 4.1.7 Các ngành kinh tế chủ yếu 34 Bảng 4.8 Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2010-2014 Bảng 4.9 Diện tích, suất, sản lượng lúa huyện Gia Bình Bảng 4.10 Hiện trạng chăn nuôi huyện Gia Bình Bảng 4.11 Diện tích, sản lượng thủy sản huyện Gia Bình 4.2 HIỆN TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA BÌNH 4.2.1 Hiện trạng khai thác, sử dụng nước đất phục vụ cho sinh hoạt .36 Bảng 4.12 Tổng hợp công trình khai thác nước đất phục vụ sinh hoạt Bảng 4.13 Lượng nước đất sử dụng cho sinh hoạt địa bàn huyện Gia Bình 4.2.2 Hiện trạng khai thác, sử dụng nước đất cho sản xuất công nghiệp 38 Bảng 4.14 Hiện trạng sử dụng đất KCN, CCN huyện Gia Bình Bảng 4.15 Hiện trạng khai thác nước đất cho công nghiệp 4.2.3 Hiện trạng khai thác, sử dụng nước đất cho nông nghiệp 39 4.2.4 Hiện trạng khai thác, sử dụng nước đất cho dịch vụ, công cộng 40 4.2.5 Tổng hợp trạng sử dụng nước đất 40 Bảng 4.16 Lượng nước đất sử dụng địa huyện 2011-2015 4.2.6 Đánh giá tình hình khai thác sử dụng nước đất 40 4.3 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT HUYỆN GIA BÌNH 4.3.1 Đặc điểm địa chất thủy văn 41 ix 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... tầng nham th ch chứa - Thành phần nước đất ch u ảnh hưởng thành phần hoá học tầng nham th ch chứa mà phụ thuộc vào tính ch t vật lý tầng nham th ch Ở tầng sâu khác nhau, nham th ch có nhiệt độ... nghiên cứu sở khoa học cho nhà quản lý đưa định hướng quy ho ch sử dụng hợp lý Từ kết phân t ch đề tài xác định vị trí có nồng độ ch t vượt quy chuẩn cho phép từ đưa cảnh báo cho người dân để có... tầng ch a nước phía vào tầng ch a nước phía Thực ch t phương thức khả gây nhiễm bẩn cho tầng ch a nước phía dưới, tầng ch a nước phía bị nhiễm bẩn nặng trình thấm xuyên phải mạnh gây bẩn cho tầng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Chất Lượng Nước Dưới Đất Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Đánh Giá Chất Lượng Nước Dưới Đất Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Đánh Giá Chất Lượng Nước Dưới Đất Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay