Nghiên Cứu Sử Dụng Phèn Sắt Đề Xử Lý Nước Thải Chăn Nuôi Lợn Sau Biogas Tại Trạng Trại Phạm Văn Quảng, Tỉnh Bắc Giang

75 155 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 22:00

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG -& KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PHÈN SẮT ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN SAU BIOGAS TẠI TRANG TRẠI PHẠM VĂN QUẢNG – THÔN HỢP THẮNG – XÃ TIẾN THẮNG – HUYỆN YÊN THẾ TỈNH BẮC GIANG Người thực Lớp Khóa Chuyên ngành Giáo viên hướng dẫn Địa điểm thực tập : PHẠM THỊ DIỄM MY : MTA : 57 : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG : TH.S TRẦN THANH HẢI : BỘ MÔN HÓA – KHOA MÔI TRƯỜNG Hà Nội – Năm 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu Số liệu kết khóa luận làm chưa sử dụng luận văn Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực khóa luận đồng ý thông tin trích dẫn khóa luận rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Phạm Thị Diễm My i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận nhận nhiều giúp đỡ thầy cô Học viện Nông Nghiệp Việt Nam Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tập thể thầy cô cô nhân viên kỹ thuật Bộ môn Hóa – Khoa Môi Trường tạo điều kiện nhiều cho trình thực tập tốt nghiệp Bộ môn Tôi gửi lời cảm ơn tới thầy cô khoa Môi trường – Học viện Nông Nghiệp Việt Nam tận tình dạy suốt bốn năm học vừa qua Đặc biệt xin chân thành cảm ơn thầy giáo Th.S Trần Thanh Hải tận tình hướng dẫn suốt năm học suốt thời gian làm khóa luận Nhờ thầy thêm kiến thức học tập mà thêm kiến thức sống Cuối xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, em sinh viên nghiên cứu khoa học Th.S Trần Thanh Hải hướng dẫn ủng hộ giúp đỡ hoàn thành khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng Sinh viên Phạm Thị Diễm My ii năm 2016 MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Số lượng lợn phân theo vùng Việt Nam Error: Reference source not found Bảng 1.2 Thành phần (%) phân gia súc, gia cầm .Error: Reference source not found Bảng 1.3 Thành phần trung bình nước tiểu loại gia súc .Error: Reference source not found Bảng 2.1 Các phương pháp phân tích Error: Reference source not found Bảng 3.1 Sử dụng đất trang trại Error: Reference source not found Bảng 3.2 Giá trị thông số vật lý mẫu nước thải chăn nuôi lợn sau biogas trang trại Phạm Văn Quảng- thôn Hợp Thắng- xã Tiến Thắng- huyện Yên Thế- tỉnh Bắc Giang Error: Reference source not found Bảng 3.3 Giá trị thông số hóa học nước thải chăn nuôi lợn sau biogas trang trại Phạm Văn Quảng- thôn Hợp Thắng- xã Tiến Thắnghuyện Yên Thế- tỉnh Bắc Giang Error: Reference source not found Bảng 3.4 Kết khảo sát ảnh hưởng lượng phèn sắt tới hiệu suất xử lý pH, TSS, COD, BOD5, Nito tổng số, Photpho tổng số Error: Reference source not found Bảng 3.5 Kết khảo sát ảnh hưởng nồng độ chất điện ly tới hiệu suất xử lý TSS, COD, BOD5, Nito tổng số, Photpho tổng số .Error: Reference source not found Bảng 3.6 Kết khảo sát ảnh hưởng liều lượng chất điện ly keo tụError: Reference source not found Bảng 3.7 Bảng kết giá trị pH mẫu nước thải chăn nuôi lợn sau biogas trang trại Phạm Văn Quảng- thôn Hợp Thắng- xã Tiến Thắnghuyện Tân Yên- tỉnh Bắc Giang trước sau sử dụng phèn sắt chất điện ly Error: Reference source not found iv Bảng 3.8 Bảng kết giá trị TSS mẫu nước thải chăn nuôi lợn sau biogas trang trại Phạm Văn Quảng- thôn Hợp Thắng- xã Tiến Thắng- huyện Tân Yêntỉnh Bắc Giang trước sau sử dụng phèn sắt chất điện ly .Error: Reference source not found Bảng 3.9 Bảng kết giá trị BOD5 mẫu nước thải chăn nuôi lợn sau biogas trang trại Phạm Văn Quảng- thôn Hợp Thắng- xã Tiến Thắnghuyện Tân Yên- tỉnh Bắc Giang trước sau sử dụng phèn sắt chất điện ly Error: Reference source not found Bảng 3.10 Bảng kết giá trị COD mẫu nước thải chăn nuôi lợn sau biogas trang trại Phạm Văn Quảng- thôn Hợp Thắng- xã Tiến Thắnghuyện Tân Yên- tỉnh Bắc Giang trước sau sử dụng phèn sắt chất điện ly Error: Reference source not found Bảng 3.11 Bảng kết giá trị Nito tổng số mẫu nước thải chăn nuôi lợn sau biogas trang trại Phạm Văn Quảng- thôn Hợp Thắng- xã Tiến Thắng- huyện Tân Yên- tỉnh Bắc Giang trước sau sử dụng phèn sắt chất điện ly .Error: Reference source not found Bảng 3.12 Bảng kết giá trị Photpho tổng số mẫu nước thải sau biogas trang trại Phạm Văn Quảng- thôn Hợp Thắng- xã Tiến Thắng- huyện Tân Yên- tỉnh Bắc Giang trước sau sử dụng phèn sắt chất điện ly .Error: Reference source not found Bảng 3.13 Ảnh hưởng pH đến hiệu xử lý.Error: Reference source not found Bảng 3.14 Ảnh hưởng nhiệt độ đến hiệu qủa xử lý Error: Reference source not found v DANH MỤC ĐỒ THỊ Hình 1.1 Biểu đồ số lượng lợn giai đoạn 2005-2015 Error: Reference source not found Hình 1.2 Biểu đồ số lượng gà giai đoạn 2005-2015 Error: Reference source not found Hình 1.3 Biểu đồ số lượng bò giai đoạn 2005-2015 Error: Reference source not found Hình 1.4 Biểu đồ phân bố trang trại chăn nuôi theo vùng sinh thái năm 2014 Error: Reference source not found Hình 1.5 Đồ thị biểu diễn lực tương tác hạt keo hệ keo Error: Reference source not found Hình 1.6 Sơ đồ keo tụ nhạy cảm Error: Reference source not found Hình 3.1 Sơ đồ xử lý nước thải chăn nuôi lợn trang trại .Error: Reference source not found Hình 3.2 Mẫu nước thải chăn nuôi lợn sau biogas trang trại Phạm Văn Quảng- thôn Hợp Thắng- xã Tiến Thắng- huyện Yên Thế- tỉnh Bắc Giang Hình 3.3 Biểu đồ thể giá trị Nito tổng số phân tích từ mẫu nước thải chăn nuôi lợn sau biogas trang trại Phạm Văn Quảng- thôn Hợp Thắng- xã Tiến Thắng- huyện Tân Yên- tỉnh Bắc Giang Error: Reference source not found Hình 3.4 Biểu đồ thể giá trị Photpho tổng số phân tích từ mẫu nước thải chăn nuôi lợn sau biogas trang trại Phạm Văn Quảng- thôn Hợp Thắng- xã Tiến Thắng- huyện Tân Yên- tỉnh Bắc Giang Error: Reference source not found Hình 3.5 Mẫu nước thải chăn nuôi lợn sau biogas trước sau xử lý Error: Reference source not found trang trại Phạm Văn Quảng- thôn Hợp Thắng- xã Tiến Thắng- huyện Tân Yên- tỉnh Bắc Giang Error: Reference source not found vi Hình 3.6 Biểu đồ thể hàm lượng BOD 5của trang trại Phạm Văn Quảngthôn Hợp Thắng- xã Tiến Thắng- huyện Tân Yên- tỉnh Bắc Giang trước sau keo tụ so sánh với cột B QCVN40:2011/BTNMT .Error: Reference source not found Hình 3.7 Biểu đồ thể hàm lượng COD trang trại Phạm Văn Quảngthôn Hợp Thắng- xã Tiến Thắng- huyện Tân Yên- tỉnh Bắc Giang trước sau keo tụ so sánh với cột B QCVN40:2011/BTNMT .Error: Reference source not found Hình 3.8 Biểu đồ thể hàm lượng Nito tổng số trang trại Phạm Văn Quảng- thôn Hợp Thắng- xã Tiến Thắng- huyện Tân Yên- tỉnh Bắc Giang trước sau keo tụ so sánh với cột B QCVN40:2011/BTNMT .Error: Reference source not found Hình 3.9 Biểu đồ thể hàm lượng Photpho tổng số trang trại Phạm Văn Quảng- thôn Hợp Thắng- xã Tiến Thắng- huyện Tân Yên- tỉnh Bắc Giang trước sau keo tụ so sánh với cột B QCVN40:2011/BTNMT .Error: Reference source not found Hình 3.10 Biểu đồ thể ảnh hưởng pH đến hiệu xử lý Error: Reference source not found Hình 3.11 Biểu đồ biểu diễn ảnh hưởng nhiệt độ đến khả keo tụ làm giảm giá trị COD, BOD5 nước thải chăn nuôi lợn sau biogas trang trại Phạm Văn Quảng- thôn Hợp Thắng- xã Tiến Thắnghuyện Tân Yên- tỉnh Bắc Giang Error: Reference source not found Hình 3.12 Biểu đồ biểu diễn ảnh hưởng nhiệt độ đến khả keo tụ làm giảm giá trị Nito tổng số, Photpho tổng số nước thải chăn nuôi lợn sau biogas trang trại Phạm Văn Quảng- thôn Hợp Thắng- xã Tiến Thắng- huyện Tân Yên- tỉnh Bắc Giang Error: Reference source not found vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BOD5 BTNMT COD NĐ - CP QĐ QCVN TCVN TT TSS VSV WHO H% CHC Nhu cầu ôxy sinh hóa Bộ Tài nguyên Môi trường Nhu cầu ôxy hóa học Nghị định – Chính phủ Quyết định Quy chuẩn Việt Nam Tiêu chuẩn Việt Nam Thông tư Tổng chất rắn lơ lửng Vi sinh vật Tổ chức y tế giới Hiệu xử lý Chất hữu viii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chăn nuôi ngành mũi nhọn việc chuyển đổi cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa đa dạng vật nuôi, có chăn nuôi lợn.Theo số liệu Tổng cục thống kê giai đoạn 20112015, chăn nuôi lợn bước phát triển ổn định, tăng quy mô đầu sản lượng thịt xuất chuồng Năm 2011, tổng đàn lợn nước 27,06 triệu con, năm 2015 27,7 triệu Phân bố đàn lợn theo vùng sau: Vùng Đồng sông Hồng 25,74%, vùng Trung du miền núi phía Bắc 24,1%, vùng Đông Nam Bộ 10,51%, vùng Tây Nguyên 6,58% Năm 2000, Chính phủ ban hành Nghị 03/2000/NQ-CP- Về kinh tế trang trại- thúc đẩy chuyển đổi từ hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ theo hộ gia đình sang hình thức chăn nuôi tập trung theo quy mô trang trại Số lượng trang trại chăn nuôi nước ta tăng từ 1.761 trang trại vào năm 2001 lên 9.897 trang trại vào năm 2014( Tổng cục Thống kê, 2014) Tuy nhiên điều kiện kinh tế xã hội nước ta phát triển chăn nuôi sinh kế quan trọng nhiều triệu nông dân, tạo việc làm tăng thu thập cải thiện điều kiện sống cho hầu hết người lao động Nếu chất thải chăn nuôi đặc biệt phân chuồng không xử lý hiệu nguồn gây ô nhiễm lớn cho môi trường, ảnh hưởng xấu đến đời sống, sức khỏe cộng đồng dân cư trước mắt lâu dài Vấn đề đặt phát triển chăn nuôi phải bền vững để hạn chế tối đa mức độ gây ô nhiễm bảo vệ môi trường sinh thái Trong thực tiễn xử lý chất thải trang trại chăn nuôi lợn hầm Biogas phổ biến nhằm giảm thiểu khí methane sản xuất lượng Tuy nhiên với quy mô trang trại với số lượng nuôi lớn, lượng khí thải phát sinh nhiều khả xử lý bể Biogas bị suy giảm không xử lý triệt để, nước thải sau Biogas thải môi trường có hàm lượng chất hữu cao làm ảnh hưởng tới đời sống người môi trường sinh thái Do việc nghiên Giải thích ảnh hưởng nhiệt độ đến hiệu xử lý nước thải sau biogas: phương pháp keo tụ dựa trình thủy phân, nhiệt độ tăng làm tăng quá trình thủy phân quá trình thủy phân là quá trình thu nhiệt.Do đó nhiệt độ càng cao, quá trình thủy phân diễn càng mạnh, đó hiệu quả xử lý cao Điều này phù hợp với két quả nghiên cứu, tháng có nhiệt độ cao nhất là 22,7 0C thì hiệu quả xử lý ở các thông số đều cao, tháng có nhiệt độ thấp nhất 15,80C hiệu quả xử lý cũng thấp nhất ở các thông số 3.4 Đề xuất số biện pháp xử lý nguồn nước thải chăn nuôi lợn sau biogas trang trại Phạm Văn Quảng- thôn Hợp Thắng- xã Tiến Thắng- huyện Tân Yên- tỉnh Bắc Giang phèn sắt trước xả thải môi trường Với ưu điểm chất keo tụ dễ sử dụng, giá thành rẻ việc xử lý nước thải chăn nuôi lợn sau biogas bằng phèn sắt chưa đạt hiệu mong muốn ban đầu Việc sử dụng chất keo tụ công đoạn hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi lợn sau biogas nhằm giảm tải cho hệ thống phía sau Ví dụ sử dụng phèn sắt để thiết kế thành hệ thống bể sơ cấp giúp loại bỏ lượng lớn chất hữu nước Và có thể kết hợp với trình lọc hấp phụ hóa học để giảm thời gian lưu nước tăng hiệu chất keo tụ sau biogas tương đối ổn định theo thời gian nên phương pháp hiệu để xử lý nhằm loại bỏ lượng lớn chất hữu nước thải 52 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Kết luận giá trị số thông số phân tích mẫu nước thải chăn nuôi lợn sau biogas trang trại Phạm Văn Quảng- thôn Hợp Thắng- xã Tiến Thắng- huyện Tân Yên- tỉnh Bắc Giang Qua thời gian thực đề tài cách tiến hành thực nghiệm thu thông số thể đặc tính mẫu nước thải chăn nuôi lợn sau biogas trang trại Phạm Văn Quảng- thôn Hợp Thắng- xã Tiến Thắng- huyện Tân Yên- tỉnh Bắc Giang.Đối tượng nghiên cứu nước thải chăn nuôi lợn sau biogas có chứa hàm lượng TSS: 1406-1625(mg/l), COD: 1199-1468(mg/l), BOD5: 521-669mg/l), Nito tổng số: 368,9-412,6(mg/l), Photpho tổng số: 32,20-39,38(mg/l) Nhìn chung tất thông số tiến hành xác định mức cao vượt so với nồng độ quy định cột B QCVN40:2011/BTNMT Cụ thể, TSS tháng gấp khoảng 14- 16 lần giá trị cho phép cột B Giá trị BOD5 tháng (521mg/l) thấp gấp giá trị cho phép cột B 10 lần Cao tháng 1(669mg/l) gấp 13 lần giá trị quy định cột B quy chuẩn Giá trị COD tháng mức cao Thấp giá trị tháng (1199mg/l) gấp gần lần giá trị quy định cột B Giá trị tháng đạt kết cao (1468mg/l) gấp gần 10 lần giá trị quy định cột B QCVN40:2011/BTNMT Cả hai giá trị Nito tổng số Photpho tổng số mức cao so với giá trị quy định cột B QCVN40:2011/BTNMT 53 Kết luận khả xử lý phèn sắt với nước thải chăn nuôi lợn sau biogas - Lượng phèn sắt tối ưu : 1,0 (g/200ml) nước thải chăn nuôi lợn sau biogas - Nồng độ chất điện ly K 2SO4 tối ưu nhất: 4(mg/l) nước thải chăn nuôi lợn sau biogas - Liều lượng chất điện ly K2SO4 tối ưu: 2(ml/200ml) nước thải chăn nuôi lợn sau biogas - Khi thêm phèn sắt tối ưu 1,0g, chất điện ly K2SO4 nồng độ liều lượng tối ưu, khảo sát cho thấy: + Bông keo hình thành to lắng nhanh hơn, thời gian phân tách pha riêng biệt nhanh: 30 phút + Thời gian lắng: + Nước thải sau xử lý có: pH từ 3,04- 3,12,TSS: 171- 212mg/l, BOD 5: 141- 182mg/l, COD: 299- 367mg/l, Nito tổng số: 188,8-219,1mg/l, Photpho tổng số: 14,97- 17,33mg/l + Hiệu suất xử lý cao nhất: H TSS=91,1%, HCOD=78,2%, HBOD5=75,5%, HNito tổng số=51,8%, HPhotpho tổng số=56,0% Đề nghị Tuy việc sử dụng phèn sắt để xử lý nước thải sau biogas có làm giảm giá trị thông số gần so với mức quy định cột B QCVN40:2011/BTNMT chưa đạt hiệu xử lý mong muốn Vì kiến nghị sử dụng phương pháp keo tụ phèn sắt vào quy trình xử lý sơ cấp để giảm tải cho hệ thống xử lý phía sau giảm đáng kể chất hữu thải môi trường Do trình keo tụ có thủy phân axit nên pH giảm mạnh dùng dung dịch kiềm để trung hòa pH Thêm vào phèn sắt tiến hành keo tụ hoàn toàn tháo nước hệ thống xử lý tiếp theo, bùn thải thiết kế hệ thống nung thu hồi lại oxit sắt dạng thô lò nung phải có hệ thống xử lý khí thải có chứa nhiều khí gây độc SO2, CO2, NO2… Cụ thể dẫn khí thải qua dung dịch kiềm lỏng để hấp thụ 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Hoàng Văn Huệ , Thoát nước: tập 2- Xử lý nước thải, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Nguyễn Bá Bình, Nguyễn Tiến Quý, Võ Văn Cầu (2007); Hóa đại cương , Nhà xuất Nông Nghiệp Phan Xuân Vận, Nguyễn Tiến Quý ( 2006 ), Giáo trình Hóa keo, Nhà xuất Nông nghiệp Trần Văn Nhân, Hồ Thị Nga (2005), Giáo trình công nghệ xử lý nước thải, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Hà Nội Trần Văn Nhân, Nguyễn Thạc Sửu, Nguyễn Văn Tuế (1998), Hóa lí tập II, NXB Giáo dục, Hà Nội Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam; QVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp Vũ Đình Tôn, Lại Thị Cúc, Nguyễn Văn Duy (2008) Đánh giá hiệu xử lý chất thải bể Biogas số trang trại chăn nuôi lợn vùng đồng sông hồng Tạp chí khoa học 8.Cục chăn nuôi(2011) Báo cáo bảo vệ môi trường hoạt động chăn nuôi giai đoạn 2005-2010 định hướng đến năm 2020 Hà Nội 9.Viện chăn nuôi(2014) Báo cáo trạng môi trường chăn nuôi số tỉnh 10.QCVN 40:2011/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp 11.TCVN 6663-3;2008 – Chất lượng nước – Lấy mẫu – Hướng dẫn bảo quản xử lý cho chai 500ml 12 Cục chăn nuôi(2015) Tổng kết chăn nuôi trang trại tập trung 15 năm Hà Nội 55 TÀI LIỆU TIẾNG ANH 13 Hill, D.T, Toller, E.W & Holmberg,R D The kinetics of inhition in methane fermentation of swine manure Ag Waste 1974 14 Edgerton et al: Strategies for dealing with piggery eflluent in Australia: the sequecing batch reactor as asoluion 2nd Int Sym On SBR Technology IWA, 10-12 July, Narbonne, France, 2000 15.Prof Anthony J McMichaeel PhD, John W Powles PhD, Colin D Butler PhD, Prof Ricardo Uauy PhD 9/2007 Food, livestock production, energy, climate change, and health The Lancet Volume 370, Isue 9594, Pages 1253 – 1263, October 2007 16.APHA, AWA& WEF (2005) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21 sr ed Ameriran Pubic Heath Association, Washington, D.C 17 Kiely G (1997) Environmental engineering McGrawHill TÀI LIỆU WEBSITE 18 Hơn 1000 người bao vây trại lợn gây ô nhiễm http://m.tin247.com/hon_1_000_nguoi_bao_vay_trai_lon_gay_o_nhiem-121607316.html , Thứ 3, ngày 9/2/2016 19 Chất thải chăn nuôi gây sức ép đến môi trường http://www.monre.gov.vn/v35/default.aspx? tabid=428&CateID=24&ID=129555&Code=KETP129555 , Thứ năm, ngày 11/2/2026 20 Giải toán ô nhiễm môi trường chăn nuôi http://www.tinmoi.vn/giai-bai-toan-o-nhiem-moi-truong-trong-chan-nuoi01885585.html , Thứ ba, ngày 9/2/2016 21 Dân “tố khố” trại lợn gây ô nhiễm http://www.tinmoi.vn/dan-to-kho-vi-trai-lon-gay-o-nhiem-01640494.html, Thứ hai, ngày 8/2/2016 22 Ô nhiễm từ làng nuôi lợn lớn miền Bắc 56 http://www.tinmoi.vn/O-nhiem-tu-lang-nuoi-lon-lon-nhat-mien-Bac01133281.html, Thứ năm, ngày 10/3/2016 23 Keo tụ hóa chât dùng để keo tụ http://hoachatducgiang.com/Ladoth/58/ItemID/1364/XU_LY_NUOC_Keo_tu _va_cac_hoa_chat_dung_de_keo_tu.aspx , Chủ nhật, ngày 3/1/2016 57 PHỤ LỤC Phụ lục QCVN40:2011/BTNMT Bảng Giá trị C thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp STT Thông số Đơn vị Giá trị C A B o Nhiệt độ C 40 40 Màu Pt/Co 50 150 pH đến 5,5 đến o BOD5 (20 C) mg/l 30 50 COD mg/l 75 150 Chất rắn lơ lửng mg/l 50 100 Asen mg/l 0,05 0,1 Thủy ngân mg/l 0,005 0,01 Chì mg/l 0,1 0,5 10 Cadimi mg/l 0,05 0,1 11 Crom (VI) mg/l 0,05 0,1 12 Crom (III) mg/l 0,2 13 Đồng mg/l 2 14 Kẽm mg/l 3 15 Niken mg/l 0,2 0,5 16 Mangan mg/l 0,5 17 Sắt mg/l 18 Tổng xianua mg/l 0,07 0,1 19 Tổng phenol mg/l 0,1 0,5 20 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10 21 Sunfua mg/l 0,2 0,5 22 Florua mg/l 10 23 Amoni (tính theo N) mg/l 10 24 Tổng nito mg/l 20 40 25 Tổng phot (tính theo P) mg/l 26 Clorua (không áp dụng xả mg/l 500 1000 27 28 vào nguồn nước mặn, nước lợ) Clo dư Tổng hóa chất bảo vệ thực vật mg/l mg/l 0,05 0,1 29 clo hữu Tổng hóa chất bảo vệ thực vật mg/l 0,3 30 31 photpho hữu Tổng PCB Coliform mg/l Vi khuẩn/ 0,003 3000 0,01 5000 58 32 33 Tổng hoạt độ phóng xạ α Tổng hoạt động phóng xạ β 100ml Bq/l Bq/l 0,1 1,0 0,1 1,0 Cột A Bảng quy định giá trị C thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp xả vào nguồn nước dùng vào mục đích cấp nước sinh hoạt; Cột B Bảng quy định giá trị C thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp xả vào nguồn nước không dùng vào mục đích cấp nước sinh hoạt; Mục đích sử dụng nguồn tiếp nhận nước thải xác định khu vực tiếp nhận nước thải 59 Phụ lục 2: Kết nghiên cứu 1.Kết thí nghiệm điều chỉnh lượng phèn sắt(g/200ml) nước thải chăn nuôi lợn sau biogas Phèn sắt (g/200 ml) nước thải Nhiệ t độ (oC) pH trước pH sau TSS trước (mg/l) TSS sau (mg/l ) H % BOD5 trước (mg/l) BOD sau (mg/l ) 0,25 5,43 345 76,8 213 0,5 4,80 245 83,5 173 220 85,2 0,75 21,1 7,18 3,14 1488 611 160 1,0 2,92 202 86,4 154 1,25 2,71 251 83,1 157 1,5 2,16 285 80,8 160 H % 65, 71, 73, 74, 74, 73, COD trước (mg/l ) 1345 60 COD sau (mg/l ) H % 465 Nito tổng số trước (mg/l) Nito tổng số sau (mg/l) H% 65,4 227,2 392 70,8 355 73,6 Photpho tổng số sau (mg/l) H % 43,3 19,43 45,5 224,4 44,0 17,82 50,0 220,1 45,1 17,29 51,5 344 74,4 212,4 47,0 17 52,3 348 74,1 215,2 46,3 17,32 51,4 354 73,7 223,2 44,3 17,75 50,2 400,8 Photpho tổng số trước (mg/l) 35,65 2.Kết thí nghiệm thay đổi nồng độ điện ly(K2SO4), nồng độ phèn sắt : 1,0(g/200ml) nước thải chăn nuôi lợn sau biogas Nồng độ chất điện ly mg/l pH trư ớc pH sau 2,92 2,98 7,1 Sự tạo lắng TSS trước (mg/l) Nhỏ, khó lắng To, lắng tốt, số lơ lửng TSS sau (mg/l) BOD5 trước (mg/l) BOD5 sau (mg/l) H% 194 86,4 167 187 86,9 164 88,5 CODt rước (mg/l) Nito tổng số trước (mg/l) Nito tổng số sau (mg/l) H% Photp ho tổng số trước (mg/l) Photp ho tổng số sau (mg/l) H% CODsa u (mg/l) H% 74,8 353 74,4 214,2 47,0 17,18 52,3 165 75,0 340 75,3 213,0 47,3 17,11 52,5 162 75,5 324 76,5 209,3 48,2 16,93 53,0 H% 3,03 To, lắng tốt, lơ lửng 3,05 To, lắng tốt, lơ lửng 162 88,7 160 75,6 324 76,5 208,9 48,3 16,89 53,1 3,05 To, lắng tốt, lơ lửng 162 88,7 160 75,6 323 76,6 208,5 48,4 16,89 53,1 1430 602 61 1380 404,2 36,03 Kết thí nghiệm khảo sát nồng độ lân cận chất điện ly(K2SO4) tối ưu, nồng độ phèn sắt : 1,0(g/200ml) nước thải chăn nuôi lợn sau biogas Nồng độ chất điện ly mg/l Phèn sắt (g/200ml ) nước thải sau biogas Sự tạo lắng pH trư ớc 2,5 1,0 3,5 4,5 5,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,1 TSS trước (mg/l ) pH sau 2,9 To, lắng tốt, số lơ lửng 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 To, lắng tốt, số lơ lửng To, lắng tốt, lơ lửng To, lắng tốt, lơ lửng To, lắng tốt, lơ lửng To, lắng tốt, lơ lửng TSS sau (mg/l ) H % 188 87, 181 1458 172 168 168 168 87, 88, 88, 88, 88, BOD5 trước (mg/l) BOD sau (mg/l ) H % 152 75, 151 609 150 149 149 149 62 75, 75, 75, 75, 75, COD trước (mg/l ) 1344 Nito tổng số trước (mg/l ) Nito tổng số sau (mg/l ) H% Phot tổng số trước (mg/l ) Phot tổng số sau (mg/l ) H % COD sau (mg/l ) H % 332 75,3 227,2 43,3 16,83 52,7 324 75,9 224,4 44,0 16,83 52,7 319 76,3 220,1 45,1 16,72 53,0 316 76,5 212,4 47,0 16,72 53,0 316 76,5 215,2 46,3 16,72 53,0 316 76,5 223,2 44,3 16,72 53,0 389,2 35,58 Kết thí nghiệm điều chỉnh liều lượng chất điện ly(K2SO4) nồng độ b(mg/l), cố định nồng độ phèn sắt: 1,0 (g/200ml) nước thải chăn nuôi lợn sau biogas V ml chất điện ly mg/l Phèn sắt( g/2 00ml nước thải) 1,0 1,5 1,0 1,0 2,5 1,0 1,0 pH trước BOD TSS sau (mg/l ) COD sau (mg/l ) H% H% 3,03 168 75,5 314 76,5 206,4 3,03 148 75,7 313 76,6 145 76,1 308 77,0 88,7 145 76,1 308 88,7 144 76,2 308 BOD5 sau (mg/l) H% 88,5 149 168 88,5 165 88,7 3,05 165 3,05 164 pH sau 7,17 TSS trước (mg/l ) 3,04 1465 trước (mg/l ) 608 COD sau (mg/l ) 1339 63 Photph o tổng số trước (mg/l) Photph o tổng số sau (mg/l) H% 48,2 16,67 53,0 206,0 48,3 16,67 53,0 203,2 49,0 16,46 53,6 77,0 202,8 49,1 16,46 53,6 77,0 202,8 49,1 16,42 53,7 Nito tổng số (mg/l) 398,6 Nito tổng số (mg/l) H% 35,48 Phụ lục 3: Một số hình ảnh thí nghiệm keo tụ Phèn sắt Fe2(SO4)3 dùng để tiến hành thực nghiệm 64 Nước thải chăn nuôi lợn sau biogas trước sau xử lý phèn sắt Điều chỉnh lượng phèn sắt theo lượng tăng dần từ trái qua phải 65 Điều chỉnh nồng độ chất điện ly K2SO4 theo thứ tự tăng dần từ trái qua phải với lượng phèn sắt tối ưu Điều chỉnh liều lượng chất điện ly K2SO4 với nồng độ chất điện ly tối ưu theo thứ tự tăng dần từ trái qua phải với lượng phèn sắt tối ưu 66
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên Cứu Sử Dụng Phèn Sắt Đề Xử Lý Nước Thải Chăn Nuôi Lợn Sau Biogas Tại Trạng Trại Phạm Văn Quảng, Tỉnh Bắc Giang, Nghiên Cứu Sử Dụng Phèn Sắt Đề Xử Lý Nước Thải Chăn Nuôi Lợn Sau Biogas Tại Trạng Trại Phạm Văn Quảng, Tỉnh Bắc Giang, Nghiên Cứu Sử Dụng Phèn Sắt Đề Xử Lý Nước Thải Chăn Nuôi Lợn Sau Biogas Tại Trạng Trại Phạm Văn Quảng, Tỉnh Bắc Giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay