Hiện Trạng Sử Dụng Phân Bón Và Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Canh Tác Lúa Tại Xã Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

75 199 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:59

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG  - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG PHÂN BÓN VÀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG CANH TÁC LÚA TẠI XÃ LỆ XÁ, HUYỆN TIÊN LỮ, TỈNH HƯNG YÊN Người thực : DOÃN THỊ LÀNH Lớp : MTD Khóa : 57 Ngành : MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : ThS NGUYỄN TÚ ĐIỆP Hà Nội - 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG  - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG PHÂN BÓN VÀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG CANH TÁC LÚA TẠI XÃ LỆ XÁ, HUYỆN TIÊN LỮ, TỈNH HƯNG YÊN Người thực : DOÃN THỊ LÀNH Lớp : MTD Khóa : 57 Chuyên ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : ThS NGUYỄN TÚ ĐIỆP Địa điểm thực tập : Lệ Xá, Tiên Lữ, Hưng Yên Hà Nội - 2016 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu tôi, có hướng dẫn tận tình từ Giảng viên hướng dẫn ThS Nguyễn Tú Điệp Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Ngoài ra, đề tài sử dụng số nhận xét, đánh số liệu số tác giả, quan, tổ chức khác thể tài liệu tham khảo Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2016 Sinh viên Doãn Thị Lành i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực đề tài, nỗ lực thân, nhận giúp đỡ quý báu nhiều thầy, cô giáo, người thân gia đình bạn bè Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn ThS Nguyễn Tú Điệp, người tận tình bảo suốt trình thực khóa luận Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới UBND xã Lệ Xá tạo điều kiện giúp đỡ có số liệu cần thiết để hoàn thành khóa luận Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất bạn bè gia đình, người hết lòng giúp đỡ suốt trình thực đề tài tốt nghiệp Một lần xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 22 /05 /2016 Sinh viên Doãn Thị Lành ii MỤC LỤC Hà Nội - 2016 ii LỜI CAM ĐOAN i Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu tôi, có hướng dẫn tận tình từ Giảng viên hướng dẫn ThS Nguyễn Tú Điệp Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Ngoài ra, đề tài sử dụng số nhận xét, đánh số liệu số tác giả, quan, tổ chức khác thể tài liệu tham khảo i Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2016 i Sinh viên i Doãn Thị Lành i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục đích nghiên cứu Yêu cầu nghiên cứu CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan phân bón 1.1.1 Khái niệm phân bón 1.1.2 Phân loại 1.1.3 Tình hình sản xuất sử dụng phân bón giới 1.1.4 Tình hình sản xuất sử dụng phân bón Việt Nam 1.2 Tổng quan thuốc BVTV 11 1.2.1 Khái niệm 11 1.2.2 Các dạng thuốc BVTV 12 1.2.3 Các Nhóm Thuốc BVTV 12 1.2.4 Phân loại thuốc bảo vệ thực vật 12 1.2.5 Tình hình sử dụng thuốc BVTV giới Việt Nam 16 1.3 Ảnh hưởng phân bón thuốc BVTV tới môi trường sức khỏe người 19 1.3.1 Ảnh hưởng phân bón 19 1.3.2 Ảnh hưởng thuốc BVTV 21 CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Đối tượng nghiên cứu 28 2.2 Phạm vi nghiên cứu 28 2.3 Nội dung nghiên cứu 28 2.4 Phương pháp nghiên cứu 28 2.4.1 Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp 28 2.4.2 Phương pháp thu thập tài liệu sơ cấp 28 2.4.3 Phương pháp xử lý số liệu .29 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 30 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 30 iii 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 32 3.1.3 Đánh giá chung .37 3.2 Tình hình canh tác lúa xã Lệ Xá 38 3.2.1 Biến động diện tích đất trồng lúa xã 38 3.2.2 Diện tích, suất, sản lượng lúa xã Lệ Xá 39 3.3 Hiện trạng sử dụng phân bón thuốc BVTV xã Lệ Xá 41 3.3.1 Tình hình kinh doanh phân bón, thuốc BVTV .41 3.3.2 Thực trạng sử dụng phân bón canh tác lúa 41 3.3.3 Thực trạng sử dụng thuốc BVTV canh tác lúa xã Lệ Xá .46 lao động 52 3.3.4 Cách xử lý bao bì phân bón, thuốc BVTV sau sử dụng người dân 53 3.3.5 Nhận thức người dân ảnh hưởng thuốc BVTV đến môi trường sức khỏe người 55 3.4 Đánh giá chung tình hình sử dụng phân bón thuốc BVTV canh tác lúa xã Lệ Xá .55 3.5 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng phân bón thuốc BVTV canh tác lúa 56 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 Kết luận .60 Kiễn nghị .61 TÀI LIỆU THAM KHẢO .62 PHỤ LỤC 64 1.PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ 64 2.PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ KINH DOANH PHÂN BÓN, THUỐC BVTV 64 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Diễn giải BVTV : Bảo vệ thực vật UBND : Ủy ban nhân dân WHO : Tổ chức Y tế Thế giới FAO :Tổ chức Nông Lương Thế giới Bộ NN & PTNT :Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn IPM : Chương trình phòng trừ dịch hại tổng hợp IFA : Hiệp hội ngành công nghiệp phân bón quốc tế v DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Nhu cầu phân bón số loại trồng năm 2013 Bảng 1.2: Phân loại độc tính thuốc BVTV tổ chức Y tế giới tổ chức Nông Lương Thế Giới 15 Bảng 1.3: Phân loại thuốc BVTV theo thời gian phân hủy 15 Bảng 1.4: Dư lượng thuốc BVTV đất Đăk Lăk 25 Bảng 1.5: Biểu lâm sàng triệu chứng nhiễm độc thuốc BVTV 27 Bảng 3.1: Tình hình phát triển chăn nuôi xã Lệ Xá năm 2015 34 Bảng 3.3: Diện tích, suất, sản lượng lúa địa bàn xã Lệ Xá năm gần 40 Bảng 3.4: Các loại phân bón sử dụng bón cho lúa 42 Bảng 3.5: Lượng phân hóa học sử dụng cho lúa .44 Bảng 3.6: Cách bón phân cho lúa người dân xã Lệ Xá 45 Bảng 3.7: Hình thức sử dụng phân hữu người dân xã Lệ Xá 45 Bảng 3.8: Một số loại thuốc BVTV sử dụng canh tác lúa .47 xã Lệ Xá .47 Bảng 3.9: Tình hình sử dụng thuốc BVTV người dân .49 Bảng 3.10: Tình hình sử dụng đồ bảo hộ lao động người dân xã Lệ Xá 52 vi Tỷ lệ (%) 8,3 76,7 15,0 38,3 61,7 (Nguồn: Điều tra nông hộ năm 2015, n = 60) Đa số hộ dân vấn phun thuốc BVTV – lần/vụ (chiếm 76,7%), 8,3 % số hộ phun lần/vụ, có 15% số hộ phun tới lần/vụ Thời gian cách ly thuốc BVTV hộ dân khoảng từ – 14 ngày loại thuốc, 61,7% số hộ cách ly từ – 14 ngày, lại 38,3 % số hộ cách ly từ – ngày Số lần phun thời gian cách ly hộ nông dân phụ thuộc vào thời tiết Nếu thời tiết lạnh, nắng nóng, sâu bệnh phát triển số lần phun thời gian cách ly dài Ngược lại, thời tiết ấm áp, thuận lợi cho sâu bệnh phát triển số lần phun tăng lên thời gian cách ly rút ngắn 50 4.3.3.3 Cách thức sử dụng thuốc BVTV Hình 3.5: Biểu đồ thể cách sử dụng thuốc BVTV người dân (Nguồn: Điều tra nông hộ năm 2015, n = 60) Đa số hộ nông dân vấn có thói quen sử dụng hỗn hợp nhiều loại thuốc lần phun (75% số hộ sử dụng – loại/lần, 10 % sử dụng >3 loại/lần phun) Họ nghĩ loại thuốc tiêu diệt loại sâu bệnh hại định, kết hợp nhiều loại lúc tiêu diệt nhiều, tiết kiệm công phun Tuy nhiên, hộ nông dân kết hợp loại thuốc với sở, không theo hướng dẫn người có trình độ chuyên môn Trong số trường hợp việc kết hợp lại dẫn tới phản tác dụng không nắm rõ nguyên tắc hỗn hợp thuốc (đối với thuốc trừ cỏ, thuốc diệt đạo ôn dùng loại thuốc bình phun, khô vằn, lá, đục thân lại sử dụng hỗn hợp loại này), vừa lãng phí thuốc, vừa gây ô nhiễm môi trường 51 3.3.3.4 Tình hình sử dụng đồ bảo hộ lao động sử dụng thuốc BVTV Bảng 3.10: Tình hình sử dụng đồ bảo hộ lao động người dân xã Lệ Xá Đồ bảo hộ Khẩu trang Găng tay Ủng Quần áo mưa Số hộ Tỷ lệ (%) 60 100,0 39 65,0 16 26,7 15,0 (Nguồn: Điều tra nông hộ năm 2015, n = 60) Kết điều tra cho thấy, hộ nông dân chưa thực quan tâm đến việc sử dụng đồ bảo hộ lao động trình tiếp xúc với thuốc BVTV, điều ảnh hưởng lớn đến sức khỏe họ Đa số người phun thuốc sử dụng trang găng tay, có số người sử dụng ủng (chiếm 26,7%) quần áo mưa (chiếm 15,0%) Có thể thấy người nông dân chưa hiểu biết rõ nguy hiểm tiếp xúc với thuốc BVTV Chính quyền địa phương cần có biện pháp tuyên truyền để hộ nông dân hiểu biết tầm quan trọng việc sử dụng đầy đủ đồ dùng bảo hộ lao động sử dụng thuốc BVTV Hình 3.6: Người dân phun thuốc BVTV không sử dụng đầy đủ đồ bảo hộ lao động 52 3.3.3.5 Các triệu chứng thường gặp sau phun thuốc BVTV Hình 3.7: Biểu đồ thể triệu chứng thường gặp sau phun thuốc (Nguồn: Điều tra nông hộ năm 2015, n = 60) Biểu đồ cho thấy, đa số hộ điều tra cảm thấy bình thường sau phun thuốc (chiếm 73,3%), số cảm thấy đau đầu mệt mỏi, trường hợp có biểu ngộ độc thuốc BVTV 3.3.4 Cách xử lý bao bì phân bón, thuốc BVTV sau sử dụng người dân  Bao bì phân bón: 100% hộ điều tra tái sử dụng bao bì phân bón vào mục đích khác đựng thóc, gạo, trấu, …  Bao bì thuốc BVTV: 53 Hình 3.8: Biểu đồ thể cách xử lý bao bì thuốc BVTV sau sử dụng (Nguồn: Điều tra nông hộ năm 2015, n = 60) Sau sử dụng xong, thói quen tiện đâu vứt nên bao bì thuốc BVTV thường người dân vứt kênh mương, bờ ruộng (chiếm 71,7% số hộ điều tra), gây ô nhiễm môi trường Một số hộ có ý thức, sau sử dụng xong, họ thu gom bao bì thuốc BVTV, cho vào túi riêng bỏ vào nơi quy định để tổ thu gom rác thôn thu gom (tần suất lần/ tuần) Hình 3.9: Bao bì thuốc BVTV vứt bừa bãi kênh mương, bờ ruộng 54 3.3.5 Nhận thức người dân ảnh hưởng thuốc BVTV đến môi trường sức khỏe người Trong số hộ vấn, có 80% số hộ nhận thức thuốc BVTV có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người, gây ô nhiễm môi trường, nhiên họ lại rõ ảnh hưởng làm để phòng ngừa, giảm thiểu mức ảnh hưởng Những hộ lại tác hại loại thuốc BVTV mà họ sử dụng Do đó, quyền địa phương cần tuyên truyền, tổ chức buổi hôi thảo nhằm nâng cao nhận thức cho người dân tác hại thuốc BVTV biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu 3.4 Đánh giá chung tình hình sử dụng phân bón thuốc BVTV canh tác lúa xã Lệ Xá Từ kết trên, rút số hạn chế việc sử dụng phân bón thuốc BVTV địa bàn xã Lệ Xá sau:  Về phân bón Việc sử dụng phân bón địa bàn xã Lệ Xá thiếu khoa học, chưa hiệu Đa số hộ nông dân lạm dụng phân hóa học mà quên vai trò phân hữu cơ, nhiều hộ không sử dụng phân hữu suốt nhiều năm qua, làm suy giảm độ phì nhiêu đất Phân hóa học bị lạm dụng có hiệu nhanh rõ rệt Lượng phân bón sử dụng cao, vượt mức khuyến cáo vừa gây lãng phí mà suất không cao, lại vừa gây ô nhiễm môi trường Người nông dân chưa có hiểu biết cách khoa học việc bón phân, tỉ lệ N: P: K bón chưa cân đối Tuy nhiên, số hộ nông dân biết cách bón loại phân vào thời điểm giai đoạn phát triển lúa cho hợp lí, nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho lúa để tạo suất  Về thuốc BVTV Tương tự phân bón, người nông dân xã Lệ Xá lạm dụng thuốc BVTV, sử dụng chúng chưa hiệu khoa học Việc lạm dụng thuốc BVTV người dân thể qua việc tăng số lần phun thuốc Trong số hộ vấn có 76,7% hộ phun từ – lần/vụ, 55 15% hộ phun lần/vụ Một số hộ nông dân phun thuốc theo hộ xung quanh theo kinh nghiệm mà không cần kiểm tra tình hình sâu bệnh đồng ruộng, không tuân theo hướng dẫn cán khuyến nông dẫn tới gây lãng phí công phun, thuốc phun, tiêu diệt loài thiên địch đồng ruộng, ảnh hưởng xấu tới môi trường sức khỏe người Đa số hộ nông dân vấn có thói quen sử dụng hỗn hợp nhiều loại thuốc lần phun (75% số hộ sử dụng – loại/lần, 10% sử dụng >3 loại/lần phun) nhằm tiết kiệm công phun tiêu diệt nhiều loại sâu bệnh hại Tuy nhiên, việc kết hợp loại thuốc với người dân sở, không theo hướng dẫn người có trình độ chuyên môn nên nhiều trường hợp dẫn đến phản tác dụng Người nông dân chưa hiểu biết rõ nguy hiểm tiếp xúc với thuốc BVTV nên phun thuốc, họ không sử dụng đầy đủ đồ bảo hộ lao động, đa số sử dụng trang găng tay Sau dùng xong, thói quen tiện đâu vứt nên đa số người dân vứt vỏ bao bì thuốc BVTV kênh mương, bờ ruộng Chính hành động gây mĩ quan, ảnh hưởng xấu đến môi trường sức khỏe người dân 3.5 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng phân bón thuốc BVTV canh tác lúa  Đối với quyền địa phương - Trên địa bàn xã có hộ kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, nhiên có 3/6 hộ có giấy phép kinh doanh Đề nghị UBND xã phối hợp với quan chức tiến hành kiểm tra, rà soát toàn cở sở bán lẻ địa bàn, đình việc kinh doanh tất sở giấy phép kinh doanh, chứng hành nghề - Người dân xã lạm dụng phân bón thuốc BVTV, vừa gây lãng phí, vừa không hiệu Do đó, quyền địa phương nên tiến hành thử nghiệm số ruộng sử dụng phân bón thuốc BVTV theo 56 tiêu chuẩn khuyến cáo So sánh chi phí bỏ suất thu ruộng thử nghiệm với ruộng khác Nếu thấy suất lúa thu cao mà chi phí bỏ lại thấp phổ biến cho người dân áp dụng rộng rãi theo mô hình - Đa số người dân sau sử dụng xong vứt bao bì thuốc BVTV ruộng Vì vậy, cần xây dựng bể thu gom bao bì thuốc BVTV đồng ruộng để thuận tiên cho công tác thu gom, xử lý - Tổ chức buổi hội thảo, trình bày, giải thích cho người dân tác hại thuốc BVTV biện pháp hạn chế ảnh hưởng thuốc BVTV đến môi trường Từ đó, người dân tự giác, có ý thức bảo vệ môi trường sử dụng thuốc BVTV ý thức sử dụng dụng cụ bảo hộ - Áp dụng chương trình phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM): Chương trình IPM hệ thống quản lý dịch hại vào môi trường, điều kiện sinh thái cụ thể biến động quần thể loài sinh vật gây hại mà sử dụng phương tiện kỹ thuật biện pháp thích hợp để khống chế quần thể sinh vật gây hại mức ngưỡng hại kinh tế Hiện nay, chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM xem giải pháp tối ưu hàng đầu chương trình giảm nguy thuốc BVTV, áp dụng nhiều nơi Vì vậy, cán khuyến nông cần tích cực phát động hướng dẫn người dân kỹ thuật quản quản lý dịch hại tổng hợp  Đối với hộ kinh doanh phân bón thuốc BVTV - Cơ sở kinh doanh cần tuân thủ quy định Nhà nước giấy phép kinh doanh, danh mục loại thuốc BVTV cho phép, - Các chủng loại phân bón, thuốc BVTV thị trường ngày phong phú đa dạng Vì vậy, hộ kinh doanh cần nâng cao kiến thức thông qua buổi tập huấn thuốc BVTV phân bón Hướng dẫn người dân sử dụng thuốc, liều lượng nồng độ, cách ly đảm bảo an toàn cho người sử dụng môi trường 57 - Nâng cao trình độ người trực tiếp bán hàng địa điểm kinh doanh để hướng dẫn xác cho người dân mua sản phẩm  Đối với người sử dụng - Lượng phân hóa học sử dụng cho lúa chưa hợp lý nên người dân cần sử dụng phân bón theo nguyên tắc “Năm đúng”: loại phân, lúc, đối tượng, thời vụ, cách bón góp phần tăng hiệu suất sử dụng phân bón, tránh lãng phí giảm ô nhiễm môi trường - Kết điều tra cho thấy có 23,33% số hộ sử dụng kết hợp phân vô phân hữu để bón cho lúa Vì cần tăng cường bón phân hữu để bổ sung chất dinh dưỡng cho lúa trả lại chất dinh dưỡng lấy từ đất - Người nông dân cần thường xuyên kiểm tra tình hình dịch hại đồng ruộng, đồng thời tuân theo hướng dẫn cán khuyến nông để định thời điểm phun thuốc phù hợp - Thuốc BVTV bị người dân xã Lệ Xá lạm dụng mức Do đó, cần tuân thủ nguyên tắc “Bốn đúng” sử dụng thuốc BVTV: thuốc, lúc, liều lượng nồng độ, cách - Trên 75% số hộ sử dụng hỗn hợp thuốc từ – loại thuốc lần phun, nhiên việc kết hợp loại thuốc sở gây lãng phí, nhiều trường hợp phản tác dụng Vì vậy, cần kết hợp loại thuốc BVTV theo hướng dẫn cán khuyến nông, người có trình độ chuyên môn - Kết hợp dùng thuốc BVTV với biện pháp hệ thống biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM) như: Gieo trồng giống chống sâu bệnh, bảo đảm yêu cầu phân bón nước thích hợp, tận dụng biện pháp thủ công, ý bảo vệ loài thiên địch dùng thuốc BVTV 58 - Khi phun thuốc BVTV, người dân chử quan, chưa trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động, chủ yếu sử dụng trang găng tay Do đó, người dân cần sử dụng đầy đủ đồ bảo hộ để đảm bảo sức khỏe cho thân mình.s - Ý thức thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng người dân chưa cao, có 28,3% thu gom bỏ vào nơi quy định, lại đa số vứt kênh mương, bờ ruộng Do đó, để bảo vệ môi trường sức khỏe thân, người dân cần tiến hành thu gom bao bì thuốc BVTV bỏ vào nơi quy định - Mặc dù xã có tổ chức buổi hội thảo, tập huấn cho người dân việc sử dụng phân bón thuốc BVTV hiệu hộ tham gia Vì vậy, người dân cần tích cực tham gia buổi hội thảo, tập huấn thôn, xã tổ chức sử dụng hợp lý, hiệu phân bón thuốc BVTV 59 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận  Lệ Xá xã có nông nghiệp lâu đời, canh tác lúa nước chủ yếu Diện tích đất trồng lúa xã năm 2015 367,56 ha, chiếm 57.91% tổng diện tích đất tự nhiên xã  Về việc sử dụng phân bón: Người dân xã Lệ Xá sử dụng phân bón chưa hiệu quả, lượng phân sử dụng không cân đối Phân vô bị lạm dụng nhiều, tỉ lệ N:P:K không hợp lý, vượt mức khuyến cáo Trong đó, lượng phân đạm sử dụng từ 167,36 – 176,53 kg/ha, gấp 1,36 – 1,67 lần so với khuyến cáo Lượng phân lân sử dụng từ 125,93 – 135,66 kg/ha, gấp 1,51 – 2,09 lần so với khuyến cáo Phân kali sử dụng từ 62,83 – 75,89 kg/ha, gấp 1,26 – 2,09 lần so với khuyến cáo Chỉ có 23,33% số hộ vấn sử dụng phân hữu để bón cho lúa, lượng phân sử dụng thấp so với mức khuyến cáo  Về việc sử dụng thuốc BVTV: Tình trạng lạm dụng thuốc BVTV xã Lệ Xá diễn phổ biến Người dân thường sử dụng kết hợp nhiều loại thuốc lần phun (75% số hộ vấn sử dụng – loại/lần, 10% sử dụng >3 loại/lần phun), việc hỗn hợp thuốc chủ yếu kinh nghiệm người dân, sở khoa học Số lần phun thuốc BVTV vụ tương đối nhiều: 76,7% số hộ hỏi phun từ - lần/vụ, 15% hộ phun tới lần/vụ Các loại thuốc BVTV thị trường đa dạng, việc lựa chọn loại thuốc định hiệu sử dụng thuốc Tuy nhiên, đa số người nông dân lại lựa chọn thuốc BVTV theo hướng dẫn người bán hàng, có 36% số hộ tuân theo hướng dẫn cán khuyến nông, dẫn đến nhiều trường hợp lựa chọn không thuốc, hiệu phòng trừ không cao Người dân sử dụng thuốc BVTV đa số không tuân thủ nguyên tắc bảo hộ, 73,3% hộ không sử dụng ủng, 85% hộ không sử dụng quần áo mưa, chủ 60 yếu sử dụng trang găng tay Điều ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người nông dân  Về việc xử lý bao bì phân bón, thuốc BVTV sau sử dụng: Bao bì phân bón sử dụng xong người dân làm tái sử dụng vào mục đích khác Đối với thuốc BVTV, sau sử dụng xong, có 28,3% số hộ vấn có ý thức thu gom, bỏ vào nơi quy định, lại phần lớn người dân chưa có ý thức thu gom bao bì thuốc mà vứt xuống kênh mương, bờ ruộng, gây ô nhiễm môi trường  Một số biện pháp đưa theo ba nhóm đối tượng: quyền địa phương, hộ kinh doanh phân bón thuốc BVTV người nông dân; nhằm sử dụng hợp lý hiệu phân bón, thuốc BVTV góp phần bảo vệ môi trường sức khỏe người Kiễn nghị - Chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra thường xuyên sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV - Tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng phân bón thuốc BVTV đến môi trường đất, nước, không khí sức khỏe người địa bàn xã Lệ Xá 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2015) Thông tư 03/2015/TTBNNPTNT ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật phép sử dụng, cấm sử dụng Việt Nam công bố mã HS thuốc bảo vệ thực vật phép sử dụng, cấm sử dụng Việt Nam Lê Huy Bá (2006) Độc học môi trường tập 2, NXB Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo tổng kết kinh tế xã hội (2015), UBND xã Lệ Xá Nguyễn Văn Bộ (2005) Bón phân cân đối hợp lý cho trồng NXB Nông Nghiệp Trần Văn Chiến, Phan Trung Quý (2006) Giáo trình Hóa học môi trường, NXB Nông nghiệp Đường Hồng Dật (2004) Cẩm nang phân bón, NXB Hà Nội Đỗ Hàm (2007) Hóa chất dùng nông nghiệp sức khỏe cộng đồng, NXB Lao Động - Xã Hội Nguyễn Như Hà, Lê Bích Đào (2010) Giáo trình phân bón 1, NXB Nông nghiệp Phạm Quang Hà Nguyễn Văn Bộ (2013) Sử dụng phân bón mốiquan hệ với sản xuất lương thực, bảo vệ môi trường giảm phát thải khí nhà kính Tạp chí Nông nghiệp Phát triển nông thôn (ISSN 1859-4581) Tháng 3/2013 10 Trần Quang Hùng, 1999 Thuốc Bảo Vệ Thực Vật, NXB Nông nghiệp 11 Võ Minh Kha (2003) Sử dụng phân bón phối hợp cân đối (nguyên lý giải pháp) NXB Nghệ An 12 Nguyễn Đình Mạnh, 2000 Hóa chất dùng nông nghiệp bảo vệ môi trường, NXB Nông nghiệp 62 13 Phạm Bích Ngân Đinh Xuân Thắng (2006) Ảnh hưởng thuốc trừ sâu tới sức khỏe người phun thuốc Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, tập 9, số 2/ 2006 14 Quốc hội (2013) Luật số 41/2013/QH13 ban hành luật bảo vệ kiểm dịch thực vật 15 Trung tâm thông tin Phát triển nông nghiệp nông thôn (2009) Báo cáo ngành thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam quý II/2009 triển vọng, Bộ NN & PTNT Hà Nội 16 Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (2005) Sổ tay phân bón, NXB Nông Nghiệp TÀI LIỆU INTERNET 17 Nguyễn Tiến Dũng Thưc trạng thị trường phân bón Việt Nam công tác quản lý tốt chât lượng sản xuất supe lân NPK Lào Cai http://apromaco.vn/thuc-trang-thi-truong-phan-bon-o-viet-nam-hien-nay-vacong-tac-quan-ly-tot-chat-luong-trong-san-xuat-supe-lan-va-npk-lao-cai/ 18 Đoàn Minh Tin Báo cáo ngành phân bón http://images1.cafef.vn/Images/Uploaded/DuLieuDownload/PhanTichBaoCao/N ganhphanbon_0615_FPTS.pdf 06/2015 19 Ngô Thị Hồng Nhung Thực trạng sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình http://thuviensinhhoc.violet.vn/present/show/entry_id/9520416s 19/08/2013 20 Nguyễn Bình Tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật phổ biến http://tnnn.hoinongdan.org.vn/sitepages/news/1096/31263/tinh-trang-lam-dungthuoc-bao-ve-thuc-vat-con-pho-bien 29/04/2015 21 Nguyên Thanh Hiểm họa từ thuốc bảo vệ thực vật http://vinhlong.mard.gov.vn/ContentDetail.aspx?Id=11683&CatId=15 29/12/2014 22 Bùi Vĩnh Diên Vũ Đức Vọng Phân tích dư lượng HCBVTV số nguồn nước hai tỉnh Gia Lai Đăk Lăk http://vfa.gov.vn/Docs/bai7.doc 63 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ KINH DOANH PHÂN BÓN, THUỐC BVTV 64
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiện Trạng Sử Dụng Phân Bón Và Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Canh Tác Lúa Tại Xã Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên, Hiện Trạng Sử Dụng Phân Bón Và Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Canh Tác Lúa Tại Xã Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên, Hiện Trạng Sử Dụng Phân Bón Và Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Canh Tác Lúa Tại Xã Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay