Đánh Giá Hiện Trạng Chất Lượng Môi Trường Tại Một Số Khu Vực Ô Nhiễm Trên Địa Bàn Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

91 147 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:59

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TẠI MỘT SỐ KHU VỰC Ô NHIỄM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN THẾ - TỈNH BẮC GIANG ” Người thực Lớp Khóa Chuyên ngành Giáo viên hướng dẫn : TRẦN THỊ HOÀI : MTE : 57 : MÔI TRƯỜNG : TS.TRỊNH QUANG HUY Hà Nội - 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TẠI MỘT SỐ KHU VỰC Ô NHIỄM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN THẾ - TỈNH BẮC GIANG ” Người thực Lớp Khóa Chuyên ngành Giáo viên hướng dẫn Địa điểm thực tập : TRẦN THỊ HOÀI : MTE : 57 : MÔI TRƯỜNG : TS.TRỊNH QUANG HUY : Phòng Tài Nguyên Môi Trường Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp công trình nghiên cứu riêng tôi, thực sở nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn hướng dẫn TS.TRỊNH QUANG HUY Các số liệu, kết khóa luận trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá thu thập từ nguồn khác ghi rõ nguồn gốc, trích dẫn rõ ràng Ngoài ra, đề tài sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả, quan tổ chức khác thể phần tài liệu tham khảo Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy định viết khóa luận, hay gian trá, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Giáo viên hướng dẫn Sinh viên ThS Trịnh Quang Huy Trần Thị Hoài LỜI CẢM ƠN i Sau thời gian học tập nghiên cứu, đến hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Môi trường với đề tài: “Đánh giá trạng chất lượng môi trường số khu vực ô nhiễm địa bàn huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang” Trước tiên, xin tỏ lòng biết ơn chân thành đến TS TRỊNH QUANG HUY dành nhiều thời gian tâm huyết, tận tình hướng dẫn bảo suốt trình thực đề tài Tôi xin cảm ơn Phòng TNMT huyện toàn hộ dân xã giúp thời gian khảo sát, điều tra vấn địa phương Tôi xin cảm ơn sâu sắc tới quý thầy cô khoa Môi trường, Học viện Nông Nghiệp Hà Nội truyền đạt bồi dưỡng cho kiến thức, phương pháp học tập nghiên cứu chuyên môn Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình bên, tạo điều kiện cho hoàn thành chương trình học trường Cùng bạn bè ủng hộ, giúp đỡ để tự tin vượt qua khó khăn học tập Tôi xin chân thành cảm ơn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Trần Thị Hoài ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG .vi DANH MỤC CÁC HÌNH viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .ix ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Các nguồn áp lực đến chất lượng môi trường môi trường tỉnh Bắc Giang 1.1.1 Các nguồn áp lực tới môi trường nước mặt 1.1.2 Các nguồn áp lực tới chất lượng nước ngầm tỉnh Bắc Giang 1.1.3 Các nguồn gây áp lực tới chất lượng không khí Bắc Giang 1.1.4 Các nguồn gây áp lực tới chất lượng môi trường đất tỉnh Bắc Giang 11 1.2 Hiện trạng chất lượng môi trường tỉnh Bắc Giang .13 1.2.1 Hiện trạng chất lượng nước mặt 13 1.2.2 Hiện trạng chất lượng môi trường không khí tỉnh Bắc Giang 16 1.2.2 Hiện trạng chất lượng môi trường nước ngầm tỉnh Bắc Giang 18 1.2.3 Hiện trạng chất lượng môi trường đất tỉnh Bắc Giang 19 1.3 Các giải pháp quản lý môi trường .20 1.3.1 Công cụ luật pháp sách .20 1.3.2 Các công cụ kinh tế 22 1.3.3 Công cụ kỹ thuật 22 1.3.4 Công cụ hỗ trợ 24 Chương ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Đối tượng nghiên cứu 25 2.2 Phạm vi nghiên cứu 25 2.3 Nội dung nghiên cứu 25 iii 2.3.1 Điều kiện tự nhiên phát triển kinh tế xã hội huyện Yên Thế 25 2.3.2 Thống kê nguồn thải gây áp lực tới chất lượng môi trường huyện Yên Thế 25 2.3.3 Hiện trạng chất lượng môi trường số khu vực có nguy ô nhiễm địa bàn huyện Yên Thế .25 2.3.4.Cảnh báo vùng có nguy ô nhiễm từ đưa giải pháp bảo vệ nâng cao chất lượng môi trường huyện Yên Thế 25 2.4 Phương pháp nghiên cứu 25 Chương 3: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 36 3.1 Điều kiện tự nhiên phát triển kinh tế xã hội huyện Yên Thế 36 3.1.1 Vị trí địa lý 36 3.1.2 Địa hình .36 3.1.3 Hệ thống thủy văn .37 3.1.4 Khí hậu 37 3.1.5 Các nguồn tài nguyên 38 3.2 Thống kê nguồn thải địa bàn huyện Yên Thế 45 3.2.1 Nguồn thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp 45 3.2.2 Nguồn thải từ hoạt động phát triển đô thị .49 3.2.3 Nguồn thải từ chất thải công nghiệp .52 3.2.4 Nguồn thải từ hoạt động làng nghề 55 3.3 Hiện trạng chất lượng môi trường số khu vực có nguy ô nhiễm địa bàn huyện Yên Thế 56 3.3.1 Chất lượng môi trường nước mặt 56 3.3.2 Chất lượng nước ngầm 62 3.3.3 Chất lượng môi trường không khí 66 3.3.4 Chất lượng môi trường đất 69 3.4 Cảnh báo số khu vực nguy ô nhiễm cao huyện Yên Thế 71 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .75 KẾT LUẬN .75 KIẾN NGHỊ 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO .79 iv v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Số lượng gia súc, gia cầm địa bàn tỉnh Bắc Giang .5 Bảng 1.2 Tỷ lệ phần trăm hình thức xử lý nước thải chăn nuôi Bảng 1.3: Số lượng làng nghề công nhận Bắc Giang .7 Bảng 1.4: Nhóm ngành sản xuất khí thải phát sinh điển hình Bảng 1.5: Công nghệ xử lý loại hình chất thải 24 Bảng 2.1: Hệ số phát thải nước thải sinh hoạt theo WHO năm 1993 .27 Bảng 2.2 : Định mức tải lượng ô nhiễm trồng trọt theo WHO .28 Bảng 2.3: Định mức tải lượng ô nhiễm chăn nuôi theo WHO .28 Bảng 2.4: Hệ số thực nghiệm phát sinh CTR loài vật nuôi 29 Bảng 2.5: Số lượng mẫu vị trí lấy mẫu quan trắc địa bàn huyện Yên Thế 29 Bảng 2.6: Các tiêu quan trắc phương pháp phân tích nước mặt 33 Bảng 2.7: Các tiêu quan trắc phương pháp phân tích mẫu nước đất 33 Bảng 2.8: Các tiêu quan trắc phương pháp phân tích mẫu khí 34 Bảng 2.9: Các tiêu quan trắc phương pháp phân tích mẫu đất 35 Bảng 3.1: Tỷ lệ cấu dân số (%) xã huyện Yên Thế 41 Bảng 3.2: Tổng hợp trang trại CN gia súc gia cầm quy mô lớn địa bàn huyện Yên Thế 47 Bảng 3.3: Cụm Công Nghiệp lớn địa bàn huyện Yên Thế 52 Bảng 3.4: Tổng hợp cở sở kinh doanh, dịch vụ địa bàn huyện Yên Thế 53 Bảng 3.5: Kết phân tích chất lượng mẫu nước địa bàn huyện Yên Thế 59 vi Bảng 3.6: Kết phân tích chất lượng mẫu nước đất huyện Yên Thế 63 Bảng 3.7: Kết phân tích chất lượng mẫu không khí xung quanh địa bàn huyện Yên Thế .67 Bảng 3.8: Kết phân tích chất lượng mẫu đất địa bànhuyện Yên Thế 69 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Thể lưu lượng nước thải công nghiệp tỉnh Bắc Giang (ước tính) (Sở TNMT Bắc Giang, 2015) Hình 1.2: Diễn biến hàm lượng COD Dầu Mỡ sông Thương giai đoạn 2012-2015 13 Hình 1.3: Diễn biến hàm lượng COD BOD5 sông Cầu giai đoạn 2012-2015 15 Hình 1.4: Diễn biến hàm lượng dầu mỡ coliform sông Cầu giai đoạn 2012-2015 15 Hình 1.5: Diễn biến hàm lượng COD BOD5 sông Lục Nam giai đoạn 2012-2015 .16 Hình 1.6 : Diễn biến giá trị Coliform TSS sông Lục Nam giai đoạn 2012-2015 .16 Hình 1.7 :Tiếng ồn khu vực xung quanh KCN tỉnh Bắc Giang, 2014 18 Hình 3.1: Vị trí nguồn thải lấy xã huyện Yên Thế 45 Hình 3.2 : Diện tích đất trồng trọt xã huyện Yên Thế 46 Hình 3.3: Lưu lượng nước thải chăn nuôi xã huyện Yên Thế 47 Hình 3.4: Tải lượng ô nhiễm nước thải chăn nuôi xã huyện Yên Thế .48 Hình 3.5: Lưu lượng nước thải sinh hoạt xã huyện Yên Thế 49 Hình 3.6: Tải lượng chất ô nhiễm xã huyện Yên Thế 50 Hình 3.7: Hàm lượng tổng N P mẫu nước mặt quan trắc huyện Yên Thế .60 Hình 3.8: Hàm lượng SS mẫu nước mặt quan trắc huyện Yên Thế 61 Hình 3.9: Độ cứng tổng số mẫu nước đất huyện Yên Thế 64 Hình 3.10: Hàm lượng sắt mangan mẫu nước ngầm quan trắc huyện Yên Thế .66 Hình 3.11: Nồng độ chất khí bụi điểm quan trắc không khí huyện Yên Thế .69 Hình 3.12: Hàm lượng số KLN mẫu đất quan trắc huyện Yên Thế 71 viii Hình 3.10: Hàm lượng sắt mangan mẫu nước ngầm quan trắc huyện Yên Thế Nhìn chung, huyện miền núi tỉnh Bắc Giang chịu ảnh hưởng hoạt động sản xuất công nghiệp, chất lượng nước ngầm Yên Thế chưa có vấn đề môi trường Bên cạnh đó, đa phần người dân sử dụng giếng khoan có độ sâu trung bình 30m(xã Bố Hạ sử dụng giếng khoan sâu 60m), nước đưa lên từ tầng chứa nước vĩnh viễn (không phải tầng chứa nước tạm thời) nước có chất lượng tốt hạn chế xâm nhập chất ô nhiễm Tuy nhiên đặc thù địa chất, nước ngầm số khu vực huyện có độ cứng hàm lượng sắt cao xã Canh Nậu, Đông Sơn, Hương Vĩ gây ảnh hưởng tới sinh hoạt người dân Do cần khuyến cáo hình thức xử lý nước phù hợp đảm bảo chất lượng nước phục vụ cho sinh hoạt 3.3.3 Chất lượng môi trường không khí Để đánh giá trạng chất lượng môi trường không khí địa bàn huyện Yên Thế, 07 điểm quan quan trắc không khí xung quanh làng nghề, sở sản xuất, khu đô thị, khu đông dân cư xã, thị trấn địa bàn huyện lấy mẫu đo đạc phân tích Kết phân tích mẫu không khí vị trí cụ thể điểm lấy mẫu trình bày Bảng 3.7 66 Nồng độ khí SO2, NO2, CO, O3, bụi tổng số (TSP) Pb điểm quan trắc không khí xung quanh địa bàn huyện Yên Thế hầu hết nằm ngưỡng cho phép Hình 3.11 Thể biến nồng độ số khí điểm lấy mẫu.Cụ thể, nồng độ SO dao động khoảng từ 92-360 µg/m3, ngoại trừmẫu khí xã Hương Vĩ (360 µg/m 3), nồng độ SO2 vị trí đo đạc nằm QCVN (350 µg/m 3) Các khu vực làng nghề bãi chôn lấp rác thải làng nghề vôi cay hai xã Đông Sơn Hương Vĩ nơi có hàm lượng SO2 cao trình đốt nhiên liệu than dầu quátrình sản xuất Bên cạnh đó, nồng độ SO ghi nhận khoảng 260-278 mg/l vị trí xung quanh bãi chôn lấp rác thải TT.Bố Hạ xã Tam Tiến Bảng 3.7: Kết phân tích chất lượng mẫu không khí xung quanh địa bàn huyện Yên Thế Kí hiệu mẫu KK- 01 KK- 02 KK- 03 KK- 04 KK- 05 KK- 06 KK- 07 QCVN 05:2013/ BTNMT(*) Xã/TT Xã Xuân Lương Xã Canh Nậu Xã Tam Tiến Xã Tiến Thịnh Xã Đông Sơn Xã Hương Vĩ TT Bố Hạ SO2 µg/m3 NO2 µg/m3 CO µg/m3 Pb µg/m3 O3 TSP µg/m3 µg/m3 92 54,3 2800 0,054 25,11 65,1 150 260 180 290 360 278 60,7 178,5 92,1 90,6 88,7 158,1 3500 4500 3200 5500 5200 5700 KPH KPH KPH KPH KPH KPH 20,05 38,5 40,07 29 25 38,4 136,2 84,5 125,0 168,6 180,4 79,8 350 200 30.000 - 200 300 (*) Giới hạn thông số trung bình 1h - Vị trí lấy mẫu: KK_01: Trung tâm chợ xã Xuân Lương KK_02: Xưởng bóc tách gỗ nhà ông Nông Văn Cường, xã Canh Nậu KK_03: Bãi chôn lấp rác thải xã Tam Tiến KK_04: Xưởng bóc tách gỗ Tuấn Hài, xã Tiến Thịnh KK_05: Làng nghề vôi, cay xã Đông Sơn KK_06: Làng nghề vôi, cay xã Hương Vĩ KK_07: Bãi chôn lấp rác thải thị trấn Bố Hạ 67 Nồng độ NO2 dao động khoảng 54,3-178,5 µg/m3 thấp so với ngưỡng QCVN, nhiên tương tự SO 2, điểm lấy mẫu xung quanh bãi chôn lấp TT.Bố Hạ xã Tam Tiến có giá trị NO tiệm cận với quy chuẩn.Điều cho thấy thực tế bãi chôn lấp không hợp vệ sinh, rác trình tập kết hình thức che phủ dẫn tới việc phát sinh chất khí từ trình phân hủy Quá trình tập kết rác lộ thiên lớp che phủ nguồn phát tán chất ô nhiễm khác vi khuẩn gây bệnh, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dân Nồng độ TSP vị trí lấy mẫu dao động khoảng 61,5 đến 180,4 µg/m3, nằm ngưỡng quy chuẩn cho phép từ 1,6 đến 4,8 lần Tuy nhiên, nồng độ TSP không khí xung quanh có xu hướng tăng cao khu vực tập trung nhiều xưởng bóc tách gỗ (xã Canh Nậu xã Tiến Thịnh) làng nghề sản xuất vôi cay xỉ (xã Đông Sơn Hương Vĩ) Nồng độ O3 điểm quan trắc dao động hẹp so với SO 2và NO2, ổn định khoảng 20-40 µg/m3, nhỏ nhiều so với ngưỡng QCVN 200 µg/m3 Nồng độ CO không khí dao động khoảng từ 2800-5700 µg/m3, đạt trung bình 4712±2074µg/m3 Hầu hết không phát thấy nồng độ Pb vị trí tiến hành quan trắc, ngoại trừ mẫu không khí đo đạc khu vực chợ trung tâm xã Xuân Lương (Pb = 0,054 µg/m 3), nhiên mức phát thấy nhỏ quy chuẩn nhiều lần 68 Hình 3.11: Nồng độ chất khí bụi điểm quan trắc không khí huyện Yên Thế Nhận định chung chất lượng không khí cho thấy điểm quan trắc chịu áp lực từ hoạt động sản xuất vôi cay, bóc tách gỗ hay từ bãi chôn lấp chất lượng không khí tốt, hầu hết thông số giá trị cho phép quy chuẩn kỹ thuật chất lượng không khí xung quanh Tuy nhiên, nồng độ SO NO2 số khu vực có dấu hiệu vượt xấp xỉ với QCVN cho thấy ảnh hưởng tới môi trường theo hướng tiêu cực.Nồng độ bụi có xu hướng gia tăng khu vực sản xuất vôi cay bóc tách gỗ Đặc biệt, khu vực trung tâm làng nghề nung vôi Hương Vĩ, dọc theo đường nối từ thị trấn Bố Hạ vào mỏ than Bố Hạ.Hoạt động làng nghề thường mang tính phân tán khó kiểm soát vấn đề môi trường.Bên cạnh đó, bãi chôn lấp chưa vận hành cách gây ảnh hưởng xấu tới chất lượng môi trường người dân xung quanh 3.3.4 Chất lượng môi trường đất Để đánh giá trạng chất lượng môi trường đất địa bàn huyện Yên Thế, 04 điểm quan quan trắc vị trí đất sản xuất nông nghiệp tiếp nhận nguồn thải từ bệnh viện, sở sản xuất, bãi rác địa bàn huyện lấy mẫu đo đạc phân tích Kết phân tích mẫu đất vị trí cụ thể điểm lấy mẫu trình bày Bảng 3.8 Bảng 3.8: Kết phân tích chất lượng mẫu đất địa bànhuyện Yên Thế Kí hiệu mẫu Đ- 01 Đ- 02 Đ- 03 Đ- 04 Xã Xã Đồng Vương Xã Tam Tiến TT Cầu Gồ Xã Phồn Xương Tổng hữu P2O5 dễ tiêu Mn Fe Zn Cu % mg/100g mg/kg đất khô mg/kg đất khô mg/kg đất khô mg/kg đất khô 2,21 8,14 2,38 16,71 59,34 2,51 1,89 8,24 5,67 50,34 108,58 10,87 2,15 7,89 2,52 18,41 61,29 3,11 1,92 7,22 2,81 17,26 65,55 3,06 69 QCVN 03: 2008/ BTNMT - - - - - 200 50 Vị trí lấy mẫu: Đ_01: Đất nông nghiệp sau phân trại Trại giam Ngọc Lý, xã Đồng Vương Đ_02: Đất nông nghiệp sau đập tràn hồ sinh học BCL xã Tam Tiến Đ_03: Đất nông nghiệp sau điểm xả thải bệnh viện đa khoa huyện Yên Thế, TT Cầu Gồ Đ_04: Đất nông nghiệp sau điểm xả thải công ty may TNHH C&M, xã Phồn Xương Bảng 3.8 trình bày kết phân tích tổng hữu cơ, tổng lân dễ tiêu thông số kim loại nặng mẫu đất quan trắc địa bàn huyện Yên Thế Tổng hữu đất chiếm 1,89-2,21%, tổng lân dễ tiêu (P 2O5 dễ tiêu) nằm khoảng 7,22-8,24 mg/100g, phù hợp với lượng chất hữu nhóm đất phù sa đất xám, cho thấy tất mẫu đất chưa bị nhiểm bẩn hữu Kết phân tích kim loại nặng đất cho thấy chất lượng môi trường đất địa bàn huyện Yên Thế chưa có vấn đề hàm lượng kim loại nặng mức thấp nằm QCVN 03 Hàm lượng kẽm dao động khoảng từ 59,34 đến 108,58 mg/kg đất khô, đạt trung bình 73,69±1,56 mg/kg đất khô Hàm lượng đồng nằm khoảng từ 2,51 đến 10,87 mg/kg đất khô, đạt trung bình 4,88±3,99 mg/kg đất khô Hàm lượng sắt (16,71-50,34 mg/kg đất khô) mangan (2,38-5,67 mg/kg đất khô) đạt trung bình 25,68±16,45 3,34±1,56 mg/kg đất khô 70 Hình 3.12: Hàm lượng số KLN mẫu đất quan trắc huyện Yên Thế Tuy nhiên, kết phân tích cho thấy tương tự toàn tỉnh, huyện Yên Thế gặp số vấn đề môi trường bãi chôn lấp Cụ thể hàm lượng kim loại nặng mẫu đất phân tích đất nông nghiệp sau đập tràn hồ sinh học BCL xã Tam Tiến mức cao so với mẫu lại (Hình 3.12) Nước rỉ rác thu gom qua hệ thống hồ lắng hồ sinh học xả khu vực đất nông nghiệp dẫn tới gia tăng tích tụ kim loại nặng khu vực 3.4 Cảnh báo số khu vực nguy ô nhiễm cao huyện Yên Thế Từ việc thống kê nguồn thải trạng chất lượng môi trường huyện đưa vùng có nguy bị ô nhiễm địa bàn huyện Yên Thế, cảnh báo đề xuất giải pháp giúp cải thiện chất lượng môi trường Để cảnh báo vùng bị ô nhiễm ta dựa khả tự làm môi trường ứng với điều kiện tự nhiên- kinh tế- xã hội xã huyện,dựa TCVN QCVN để đánh giá, dựa áp lực tới môi trường : + Đối với nguồn thải hoạt động công nghiệp,làng nghề: 71 -Hiện địa bàn huyện Yên Thế có CCN lớn gây ảnh hưởng lớn tới chất lượng môi trường CCN Bố Hạ, CCN Phồn Xương, CCN Cầu Gồ.Mỗi CCN có loại hình sản xuất khác nên nguồn thải khác nhau.CCN Bố Hạ sản xuất mây tre đan,bóc gỗ gây ô nhiễm môi trường không khí, CCN Cầu Gồ điểm giết mổ gia súc.Đây nguồn gây tác động lớn tới môi trường nguồn thải chúng gây tác động tới môi trường đất, môi trường không khí, môi trường nước ngầm, CCN Phồn Xương điểm chế biến thức ăn chăn nuôi - Các doanh nghiệp có nước thải, phải xử lý sơ trước thải vào hệ thống thu gom nước thải KCN Trường hợp KCN chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung doanh nghiệp phải xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước thải môi trường - Các doanh nghiệp có nước thải, phải xử lý sơ trước thải vào hệ thống thu gom nước thải KCN Trường hợp KCN chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung doanh nghiệp phải xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước thải môi trường - Xây dựng chế tài có tính bắt buộc cao chủ đầu tư việc xây dựng công trình xử lý chất thải Có thể đưa vấn đề xây dựng công trình xử lý chất thải điều kiện thực ưu đãi thuế, đất đai, điều kiện tiên để xem xét việc mở rộng sở sản xuất có, đầu tư thêm nhà máy sản xuất vị trí khác - Hiện địa bàn huyện Yên Thế có hoạt động làng nghề mây , tre đan, làng nghề bóc gỗ….Đây làng nghề phát triển phổ biến địa bàn huyện Tuy nhiên làng nghề gây số ảnh hưởng tới chất lượng môi trường không khí trình sản xuất thủ công phát sinh bụi mùi.Đặc biệt ảnh hưởng tới sức khỏe người nơi đây.Vì 72 vây, chất lượng môi trường xã làng nghề Hương Vỹ, Bố Hạ, Đông Sơn có nguy bị ô nhiễm + Đối với nguồn thải từ hoạt động sinh hoạt: - Hồ Cầu Rễ, xã Tiến Thắng nhận thải từ hoạt động sinh hoạt với nồng độ COD vượt chuẩn 1,5 lần, coliform vượt lần - Hồ Đá Ong xã nhận thải từ hoạt động nông nghiệp sinh hoạt với thông số hữu xấp xỉ đạt chuẩn, coliform vượt chuẩn 1,5 lần - Suối Cầu Gồ, TT.Cầu Gồ nhận thải từ NTSH, NTYT, khu dân cư, trung tâm thị trấn, chợ, bệnh viện, trường học với COD vượt chuẩn lần, TSS vượt chuẩn lần, Amoni, Nitrit, Photphat, Coliform vượt 2- 20 lần - Suối thị trấn Cầu Gồ có dấu hiệu tải thường xuyên tiếp nhận nước thải sinh hoạt từ KDC thị trấn (4.359 người), chợ thị trấn, trường cấp thị trấn, nước thải bệnh viện đa khoa trung tâm y tế huyện - Tiến hành triển khai công tác phân loại thu gom chất thải nguy hại hộ dân, sở dịch vụ, sở sản xuất hình thức kinh tế bắt buộc đối tượng sản xuất phải chịu trách nhiệm thu hồi tương tự thu hồi vỏ chai giải khát, thu mua chất thải từ dầu nhớt sau sử dụng - Các sở sản xuất nên đưa nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bể tự hoại vào hệ thống XLNT + Đối với nguồn thải từ hoạt động trồng trọt, chăn nuôi: Hiện địa bàn huyện Yên Thế, hoạt động trồng trọt chăn nuôi phát triển tập trung xã Đông Sơn, Tam Tiến.,Hương Vỹ Đây điểm gây ảnh hưởng lớn tới chất lượng môi trường TBVTV ảnh hưởng tới môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí Hoạt động chăn nuôi tập trung xã Canh Nậu, Đồng kỳ, Hồng kỳ, Tam Tiến gây ảnh hưởng tới chất lượng môi trường nghiêm trọng, đặc biệt môi trường không khí, môi trường đất, môi trường nước 73 – Quy hoạch sản xuất nông nghiệp cho tiểu vùng cần phải xét đến tính phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, tập quán canh tác, nguồn nước cấp, mức tăng trưởng dân số năm tới – Khuyến cáo nông dân sử dụng phân bón vi sinh, sử dụng thuốc trừ sâu thuốc diệt cỏ có thời gian phân giải ngắn – Kiểm soát, hạn chế việc sử dụng thuốc BVTV tràn lan, tăng cường công tác quản lý việc thải bỏ loại chai lọ, thuốc BVTV dư,… vào môi trường - Quản lý nước hệ thống kênh mương nội đồng cần phải tính toán chế độ tưới cho loại trồng, cho loại đất hướng dẫn người dân cách thức vận hành quản lý nhằm đạt hiệu kinh tế cao hệ số sử dụng nước giảm mức độ gây ô nhiễm môi trường gây lãng phí nguồn nước - Áp dụng biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ chăn nuôi hệ thống Biogas, xử lý thủy sinh, sử dụng chế phẩm sinh học, Dung dịch điện hoạt hóa Anôlít + Đối với bãi chôn lấp Tam Tiến Bố Hạ: Đây điểm tập kết rác lớn thu gom rác nhiều xã địa bàn huyện Yên Thế.Nhưng bãi rác có nguy bị ô nhiễm trình vận chuyển, xử lý chưa đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường gây ảnh hưởng tới chất lượng môi trường không khí, đất, nước đặc biệt sức khỏe người dân xung quanh.Hiện khả xử lý bãi rác vượt quy định BCL nên khả xử lý thấp.Và bãi rác chưa đạt tiêu chuẩn cho phép BCL 74 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Thống kê nguồn thải địa bàn huyện Yên Thế - Hoạt động công nghiệp Trên địa bàn huyện Yên Thế có cụm công công nghiệp (CCN Bố Hạ CNN Cầu Gồ) vào hoạt động, hầu hết sở sản xuất hoạt động hai cụm công nghiệp chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý môi trường Trên địa bàn tương đối nhiều sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (trên 200 sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phòng TNMT huyện thống kê) nằm phân bố khu dân cư Xã Bố Hạ, Tam Hiệp, Đồng Hưu Xuân Lương xã thực CKBVMT tốt (trên 50%), xã lại tỷ lệ mức thấp, khoảng 15-50 % - Hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi Tổng diện tích gieo trồng hàng năm toàn huyện 12.006 ha, chiếm chủ yếu lúa ăn Dư lượng thuốc BVTV phát số khu vực canh tác địa bàn huyện Yên Thế (Sở TNMT Bắc Giang, 2015) - Các trang trại chăn nuôi gia súc tập trung nhiều xã Đồng Kỳ, Hồng Kỳ; trang trại chăn nuôi gia cầm lớn tập trung xã Đồng Kỳ, Tam Tiến Canh Nậu Hiện chưa có sở thực thủ tục pháp lý môi trường, tỷ lệ sở có hệ thống xử lý nước thải chiếm khoảng 64,5% Tỷ lệ thu gom nước thải đạt 50%, lượng nước thải thu gom chủ yếu hệ thống mương đất không đảm bảo vệ sinh gây phát tán chất ô nhiễm - Hoạt động sinh hoạt Nước thải sinh hoạt: phát sinh từ khu dân cư, khu chợ tập trung, quan địa huyện, đặc biệt trung tâm lớn TT Cầu Gồ TT 75 Bố Hạ Hiện tại, huyện chưa có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải đổ trực tiếp thủy vực Chất thải rắn sinh hoạt: tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt địa bàn huyện Yên Thế 36,5 tấn/ngày, rác thải đô thị 3,5 tấn/ngày (TT Cầu Gồ TT Bố Hạ), tỷ lệ thu gom 84%; rác thải nông thôn 33 tấn/ngày, tỷ lệ thu gom đạt 36,4 % Trên địa bàn huyện có 2/19 xã có bãi chôn lấp rác thải, 3/19 xã có điểm tập kết khu dân cư (Sở TNMT, 2014) - Hoạt động sản xuất làng nghề: + Làng nghề mây tre đan: xã Bố Hạ, xã Tiến Thắng, xã Canh Nậu xã sản xuất nhiều lượng chất thải lớn gây ảnh hưởng tới chất lượng môi trường không khí + Làng nghề bóc gỗ: xã Hương Vĩ, xã Đông Sơn, xã Bố Hạ, xã Tam Hiệp, Là xã sản xuất với số lượng lớn, gây ảnh hưởng tới chất lượng môi trường không khí bụi khí - Hiện trạng chất lượng nước mặt Qua kết phân tích 09 mẫu nước mặt quan trắc thủy vực nhận thải từ hoạt động sản xuất, kinh doanh địa bàn huyện Yên Thế đưa vấn đề chung chất lượng nước sau: Chất lượng nước hồ Cầu Rễ (Tiến Thắng), suối Cầu Đen (Tam Tiến) sông Thương (Bố Hạ) nhìn chung tương đối tốt Tuy nhiên, hầu hết thủy vực lại suối Cầu Gồ (TT Cầu Gồ), suối Đồng Bục (An Thượng), kênh nhận thải sau phân trại trại giam Ngọc Lý (Đồng Vương), hồ Ủm (Tân Sỏi) có tiếp nhận nước thải từ nguồn sinh hoạt, chăn nuôi, chế biến thực phẩm nên bị ô nhiễm chất hữu cơ, đồng thời hàm lượng dinh dưỡng cao, đặc biệt NH4+ số điểm quan trắc mức báo động Hàm lượng BOD5 điểm nước mặt nhiễm bẩn chất hữu dao động từ 15,6 đến 101,7 mg/l, hàm lượng COD dao động từ 32 đến 124 mg/l 76 - Hiện trạng chất lượng nước ngầm Nhìn chung, huyện miền núi tỉnh Bắc Giang chịu ảnh hưởng hoạt động sản xuất công nghiệp, chất lượng nước ngầm Yên Thế chưa có vấn đề môi trường đặc thù địa chất, nước ngầm số khu vực huyện có độ cứng lớn xã Đông Sơn, Hương Vĩ hàm lượng sắt cao xã Canh Nậu, gây ảnh hưởng tới sinh hoạt người dân Mẫu nước ngầm lấy xã Canh Nậu có hàm lượng sắt cao (5,78 mg/l) vượt quy chuẩn cho phép -Hiện trạng chất lượng không khí xung quanh Nhận định chung chất lượng không khí cho thấy điểm quan trắc chịu áp lực từ hoạt động sản xuất vôi cay, bóc tách gỗ hay từ bãi chôn lấp chất lượng không khí tốt Hầu hết thông số TSP, SO2, NO2, CO, O3 Pb giá trị cho phép quy chuẩn kỹ thuật chất lượng không khí xung quanh Tuy nhiên, nồng độ SO NO2 số khu vực có dấu hiệu vượt (xã Hương Vĩ) xấp xỉ với QCVN (xã Đông Sơn, Tam Tiến, Bố Hạ) cho thấy ảnh hưởng tới môi trường theo hướng tiêu cực, mẫu khí SO2 xã Hương Vĩ (360 µg/m 3)vượt QCVN 05: 2013/ BTNMT (gấp 10µg/m3) - Hiện trạng chất lượng đất Huyện Yên Thế gặp số vấn đề môi trường bãi chôn lấp Cụ thể hàm lượng kim loại nặng mẫu đất phân tích đất nông nghiệp tiếp nhận nước rỉ từ BCL xã Tam Tiến mức cao so với mẫu lại, cho thấy tích lũy kim loại nặng Nước rỉ rác thu gom qua hệ thống hồ lắng hồ sinh học xả khu vực đất nông nghiệp dẫn tới gia tăng tích tụ kim loại nặng khu vực 77 KIẾN NGHỊ Vì điều kiện thực tập thời gian nghiên cứu có hạn nên đề tài đưa số kiến nghị sau: -Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát điểm có nguy ô nhiễm địa bàn huyện Yên Thế, để có sở nghiên cứu sâu rộng để có sở đánh giá toàn diện -Cần có cán môi trường chuyên trách có kiến thức kinh nghiệm công tác quản lý môi trường -Thực quan trắc định kỳ để xây dựng liệu thông tin chất lượng môi trường, phục vụ cho công tác quản lý môi trường -Quy hoạch bãi chôn lấp với quy mô lớn, khả xử lý đạt hiệu suất cao hơn, tránh gây ô nhiễm môi trường sức khỏe người dân -Hỗ trợ vốn, kinh nghiệm kỹ thuật cho người dân vấn đề quản lý, xử lý chất thải chăn nuôi, chất thải rắn, chất thải sinh hoạt…… 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt Báo cáo Kết thực Kế hoạch “Điều tra, khảo sát đánh giá trạng môi trường sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung địa bàn tỉnh”, Sở TN&MT Bắc Giang, 2014 Báo cáo Kết thực Kế hoạch điều tra, phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường làng nghề truyền thống địa bàn tỉnh, Sở TN&MT Bắc Giang, 2015 Báo cáo công tác BVMT làng nghề địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2013, Chi cục BVMT, tháng 12/2013 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011 – 2015) tỉnh Bắc Giang, Sở TN&MT Bắc Giang Báo cáo công tác quản lý môi trường khu kinh tế, KCN, CCN năm 2013 địa bàn tỉnh Bắc Giang, Sở TN&MT Bắc Giang 2013 Báo cáo việc chấp hành pháp luật BVMT địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2013 tháng đầu năm 2014, Sở TN&MT Bắc Giang tháng 10 năm 2014 Chiến lược BVMT tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, UBND tỉnh Bắc Giang, tháng 12 năm 2011 Báo cáo tổng hợp dự án điều tra, phân tích, khảo sát lập báo cáo trạng ĐDSH tỉnh Bắc Giang, Sở TN&MT Bắc Giang, năm 2014 Đề án quản lý, xử lý rác thải khu vực nông thôn địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020, UBND tỉnh Bắc Giang 10 Báo cáo thực trạng công tác chủ động ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên BVMT địa bàn tỉnh, Sở TN&MT Bắc Giang tháng năm 2013 11 Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế (2015) Báo cáo kết thực kinh tế -xã hội năm 2014 phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 79 12 Báo cáo xác định khu vực ô nhiễm địa bàn huyện Yên Thế 13 Báo cáo trạng môi trường tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011- 2015 14 Phòng Thống kê huyện Yên Thế Niên giám thống kê huyện Yên năm 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 15 Báo cáo trạng chăn nuôi tỉnh Bắc Giang, 2014 16 Hồ Thị Lam Trà,Lương Đức Anh,Cao Trường Sơn, 2012,Giáo trình quản lý môi trường, Nhà xuất Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội 17 Nhà khoa học Yamane, 1967 dịch TS Nguyễn Thanh Lâm, Phương pháp nghiên cứu môi trường, NXB Đại học Nông Nghiệp Hà Nội, 2012) 18 Bộ Tài nguyên Môi trường, Báo cáo trạng môi trường quốc gia năm 2014 19.Báo cáo Kết thực Kế hoạch “Điều tra, khảo sát đánh giá trạng môi trường sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung địa bàn tỉnh”, Sở TN&MT BắcGiang, 2014 Tài liệu internet 20 http://vjol.info.vn/index.php/NNHN/article/viewFile/8455/7833 21 Wedsite: www.tnmtbacgiang.gov.vn 80
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Hiện Trạng Chất Lượng Môi Trường Tại Một Số Khu Vực Ô Nhiễm Trên Địa Bàn Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang, Đánh Giá Hiện Trạng Chất Lượng Môi Trường Tại Một Số Khu Vực Ô Nhiễm Trên Địa Bàn Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang, Đánh Giá Hiện Trạng Chất Lượng Môi Trường Tại Một Số Khu Vực Ô Nhiễm Trên Địa Bàn Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay