Ảnh Hưởng Của Quá Trình Đô Thị Hóa Tới Công Tác Quản Lí Rác Thải Sinh Hoạt Trên Địa Bàn Thị Trấn Anh Sơn ,Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

71 218 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:57

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG -  - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA TỚI CÔNG TÁC QUẢN LÍ RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN ANH SƠN – HUYỆN ANH SƠN TỈNH NGHỆ AN Người thực : NGUYỄN THỊ DUNG Lớp : MTA Khóa : 57 Chuyên ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : TS.NGUYỄN THỊ BÍCH YÊN Địa điểm thực tập : TT ANH SƠN, H ANH SƠN T NGHỆ AN Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu tôi, có hướng dẫn tận tình từ giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Thị Bích Yên Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Ngoài ra, đề tài sử dụng số nhận xét, đánh số liệu số tác giả, quan, tổ chức khác thể tài liệu tham khảo Nếu có phát gian lận xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng kết khóa luận Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Dung iii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, thực tập tốt nghiệp, thân nhận giúp đỡ tận tình cấp ngành, tổ chức, đơn vị, cá nhân trường Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến TS Nguyễn Thị Bích Yên – Giảng viên môn Sinh Thái Nông Nghiệp– Khoa Môi Trường – Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam.Người nhiệt tình giúp đỡ bảo trình hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn dạy dỗ tận tâm toàn thể thầy cô giáo Học viện Nông Nghiệp Việt Nam năm qua Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn với Phòng Tài Nguyên Môi Trường huyện Anh Sơn tạo điều kiện giúp đỡ suốt thời gian thực tập địa phương Cuối xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến bố mẹ tôi, với bạn bè, bên cạnh tôi, động viên, khích lệ suốt trình học tập, rèn luyện Học Viện, tạo điều kiện tốt để hoàn thành khóa luận này! Do điều kiện thời gian trình độ chuyên môn hạn chế nên Khóa luận tốt nghiệp thân không tránh khỏi thiếu sót, kính mong bảo, đóng góp ý kiến thầy cô giáo để khóa luận hoàn thiện hơn! Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày…tháng…năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Dung iv MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan Đô thị hóa 1.1.1 Một số khái niệm đô thị hóa 1.2 Tổng quan rác thải sinh hoạt 1.2.1 Nguồn gốc phát sinh rác thải sinh hoạt .4 1.2.2 Đặc điểm thành phần,tính chất phân loại rác thải sinh hoạt 1.3 Tình hình phát sinh quản lí rác thải sinh hoạt giới Việt Nam .9 1.3.1 Thành phần rác thải sinh hoạt giới 1.3.2 Lượng rác thải phát sinh giới 10 1.3.3 Tình hình quản lý rác thải sinh hoạt giới 11 1.3.2 Tình hình phát sinh quản lí rác thải sinh hoạt Việt Nam 14 1.4 Tình hình đô thị hóa Việt Nam 18 1.5 Ảnh hưởng đô thị hóa tới quản lí rác thải sinh hoạt Việt Nam 21 1.5.1 Ảnh hưởng đô thị hóa tới thành phần lượng rác thải sinh hoạt phát sinh Việt Nam 21 1.5.2 Ảnh hưởng đô thị hóa tới công tác thu gom, vận chuyển xử lí rác thải sinh hoạt Việt Nam .23 Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Đối tượng nghiên cứu 26 2.2 Phạm vi nghiên cứu 26 2.3 Nội dung nghiên cứu .26 2.4 Phương pháp nghiên cứu .26 2.4.1 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: .26 2.4.2 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp : 27 2.4.3 Phương pháp xử lí số liệu 27 Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội thị trấn Anh Sơn .28 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 28 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 31 3.2 Quá trình đô thị hóa thị trấn Anh Sơn .33 3.2.1 Sự gia tăng dân số thị trấn Anh Sơn 34 v 3.2.2 Sự thay đổi thành phần kinh tế 35 3.2.3 Sự thay đổi mặt dân trí 38 3.2.4 Sự thay đổi sở hạ tầng 39 3.3 Ảnh hưởng trình đô thị hóa đến lượng, thành phần hình thức xử lí rác thải thị trấn Anh Sơn 41 3.3.1 Sự thay đổi lượng rác thải phát sinh 41 3.3.2 Sự thay đổi thành phần rác thải sinh hoạt 42 Thành phần 43 Trước năm 2004 43 Hiện Nay 43 Số phiếu 43 Tỷ lệ % 43 Số phiểu 43 Tỷ lệ % 43 Rau củ hỏng, thức ăn dư thừa,rác vườn 43 69 43 86.25 43 53 43 66.25 43 Nilon giấy, báo, bao bì, thức ăn nhanh bánh kẹo hộp 43 52 43 65 43 49 43 51.25 43 Chai,lọ,thủy tinh,sành, sứ .43 22 43 27.5 43 30 43 37.5 43 Pin, ắc quy,bóng đèn hỏng .43 17 43 21.25 43 28 43 35.5 43 3.3.3 Sự thay đổi hình thức xử lí rác thải trước sau trình đô thị hóa thị trấn 43 vi 3.3.4 Sự thay đổi nhân lực sở hạ tầng công tác quản lí rác thải sinh hoạt 45 3.4 Đánh giá trạng thu gom rác thải sinh hoạt .46 3.5 Đánh giá trạng xử lí rác thải sinh hoạt 48 3.6 Đánh giá nhận thức ý thức người dân thị trấn Anh Sơn .49 3.7 Đánh giá mức độ hài lòng người dân công tác quản lí môi trường địa phương 50 3.8 Những thuận lợi khó khăn công tác quản lí rác thải sinh hoạt 50 3.8.1 Thuận lợi 50 3.8.2 Khó khăn 51 3.9 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lí , xử lí rác thải sinh hoạt địa bàn thị Anh Sơn,huyện Anh Sơn 52 3.9.1 Giải pháp sách 52 3.9.2 Giải pháp mặt trang thiết bị -cơ sở vật chất .53 3.9.3 Giải pháp kinh tế .54 KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ .55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 16Bộ Tư Pháp Tình hình quản lí chất thải rắn Việt Nam.Đề xuất giải pháp tăng cường hiệu công tác quản lí chất thải rắn http://khpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/phapluat-ve-bao-ve-moi-truong.aspx?ItemID=257 Ngày truy cập 24/3/2016 58 vii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Thành phần chất thải rắn sinh hoạt Bảng 1.2 Nguồn gốc loại chất thải rắn sinh hoạt Bảng 1.3 Thành phần hóa học chất thải rắn sinh hoạt .8 Bảng 1.1: Lượng phát sinh chất thải rắn đô thị số nước giới 11 Bảng 1.2 Nguồn phát sinh chất thải rắn 15 Bảng 1.3 Lượng CTRSH phát sinh đô thị Việt Nam đầu năm 2007 .15 Bảng 1.4: Sự thay đổi số lượng đô thị qua năm 20 Bảng 1.5 Lượng CTRSH phân theo vùng địa lí Việt Nam đầu năm 2007 22 Bảng 1.6 Lượng CTRSH đô thị theo vùng địa lý Việt Nam đầu năm 2007 22 Bảng 3.1 Dân số tốc độ gia tăng dân số thị trấn Anh Sơn qua năm 34 36 Bảng 3.2 Số lượng sở ,doanh thu loại hình kinh doanh,công nghiệp, dịch vụ, vận tải thị trấn Anh Sơn theo thời gian .37 Bảng 3.3 Sự thay đổi số lượng giải thưởng học sinh giáo viên thị trấn theo thời gian 38 Bảng 3.4 Tình hình sử dụng đất thị trấn Anh Sơn qua năm 40 Bảng 3.5 : Sự thay đổi tỷ lệ thành phần rác thải sinh hoạt chủ yếu hộ dân ( vào năm 2004 tại) 42 Bảng 3.6 : Mức độ phổ biến hình thức xử lí rác thải năm 2004 thị trấn 44 Bảng 3.7 Sự thay đổi công tác quản lý rác thải sinh hoạt .45 Bảng 3.8 So sánh công tác thu gom rác thải trước 48 Bảng 3.9 : Mức độ hài lòng người dân công tác quản lí môi trường địa phương 50 viii DANH MỤC HÌNH MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 Thành phần 43 Trước năm 2004 43 Hiện Nay 43 Số phiếu 43 Tỷ lệ % 43 Số phiểu 43 Tỷ lệ % 43 Rau củ hỏng, thức ăn dư thừa,rác vườn 43 69 43 86.25 43 53 43 66.25 43 Nilon giấy, báo, bao bì, thức ăn nhanh bánh kẹo hộp 43 52 43 65 43 49 43 51.25 43 Chai,lọ,thủy tinh,sành, sứ .43 22 43 27.5 43 30 43 37.5 43 Pin, ắc quy,bóng đèn hỏng .43 17 43 21.25 43 28 43 35.5 43 KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ .55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 ix 16Bộ Tư Pháp Tình hình quản lí chất thải rắn Việt Nam.Đề xuất giải pháp tăng cường hiệu công tác quản lí chất thải rắn http://khpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/phapluat-ve-bao-ve-moi-truong.aspx?ItemID=257 Ngày truy cập 24/3/2016 58 x Lương Loại xe Hỗ trợ Không Chưa có Không 2.500.000 đồng Xe bò lốp, xe ô tô Thuốc tiêu độc khử trùng, diệt mầm bệnh Ngoài hỗ trợ 200.000/tháng ( Nguồn : Số liệu điều tra thực tế năm 2016) Công tác quản lí rác thải sinh hoạt có thay đổi nhanh chóng năm qua.UBND thị trấn dành quan tâm trọng công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn mỹ quan môi trường sống người dân địa phương mình.Tuy nhiên, đầu tư nhiều thiếu sót cần có nhiều biện pháp quản lí chặt chẽ hơn.Đồng thời , việc sử dụng phương tiện thu gom rác đơn giản, thô sơ đơn lẻ, quy mô nhỏ so với lượng rác thải ra.Chính vậy, mà thời gian qua UBND thị trấn quy hoạch xây dựng bãi rác thị trấn vùng phụ cận xã Hoa Sơn với diện tích khảo sát 80.000 m2 Với mong muốn xử lí hiệu lượng rác thải tương lai Đánh giá trạng quản lí rác thải sinh hoạt thị trấn Anh Sơn Quy trình xử lí rác thải sinh hoạt thị trấn nay: CTRSH Vận chuyển tới bãi rác Thu Gom Chôn lấp đốt lộ thiên Hình thức xử lí hạn chế, chưa triệt để nhiều thiếu sót việc thu gom rác thải sinh hoạt mà việc phân loại đơn giản chưa sàng lọc kĩ loại rác thải nguy hại với loại rác thải khác.Điều ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường mà tiến hành hình thức đốt chủ yếu.Bên cạnh khâu xử lí gây nhiều ảnh hưởng tới môi trường không khí bãi tập kết xử lí chưa hợp vệ sinh 3.4 Đánh giá trạng thu gom rác thải sinh hoạt Hiện nay, lượng rác sinh hoạt công nhân thu gom hầu hết đường, ngõ, ngách nên Bên cạnh đó, phương tiện thu gom 46 hộ gia đình xe bò lốp sau tập kết chỗ lên xe ô tô chở nên việc di chuyển tới bãi rác thải thuận tiện , nhanh chóng người dân hài lòng phương thức Tuy nhiên, số lượng công nhân thu gom hạn chế, địa bàn thu gom rộng khối lượng công việc tương đối lớn so với lượng người Mặt khác, địa bàn thị trấn tiến hành cho rác vào túi nilon hay bao tải để đựng rác hộ gia đình.Nên phân loại rác thải chưa thực điều cần thiết.Hiện tại,trên địa bàn thị trấn xuất vài thùng rác, không đem lại hiệu số lượng địa điểm đặt không nơi cần sử dụng So với trước đây, mà rác thải chưa tiến hành thu gom suất thu gom địa bàn thị trấn ngày/tuần.Đối với ngày bình thường việc thu gom đảm bảo lượng rác thu gom hiệu không ảnh hưởng tới môi trường sống người dân.Tuy nhiên, vào ngày cuối tuần, dịp lễ lượng rác xả nhiều so với thường lệ dẫn đến việc rác ứ đọng, bốc mùi không xử lí kịp thời 47 Bảng 3.8 So sánh công tác thu gom rác thải trước Công tác thu gom tác thải Công tác thu gom rác Tần suất thu gom Ca làm việc Phí thu gom Lượng thu gom trước Chưa tiến hành thu gom Không Không Không.vì chưa có việc thu thải ngày/ tuần Sáng sớm chiều tối 16.470.000 đồng/tháng Hầu hết thu gom nên rác thải vứt bừa bãi gom nên môi trường gây ô nhiễm môi trường xung quanh nghiêm trọng ( Nguồn : Số liệu thống kê phòng tài nguyên môi trường huyện Anh Sơn năm 2012) 3.5 Đánh giá trạng xử lí rác thải sinh hoạt Với yêu cầu xã hội hóa công tác môi trường bối cảnh xây dựng môi hình nông thôn mới, nay, rác thải địa bàn thị trấn Anh Sơn thu gom tập trung tập kết bãi rác Đồng Tu để tiến hành đốt lộ thiên chôn lấp.Việc tiến hành xử lí góp phần vào việc giữ gìn vệ sinh môi trường sống cho hầu hết hộ dân , đồng thời giải vấn đề rác thải sinh ngày nhiều mà thị trấn đà phát triển mặt.Hầu hết người dân thấy thay đổi rõ rệt mà việc thu gom rác thải tiến hành hài lòng giải pháp này.Tuy nhiên, việc xử lí có thiếu sót nghiêm trọng.Khi mà việc đốt lộ thiên diễn có nhiều loại rác thải khác dễ sinh khí dioxin không giải tốt phần khói bụi sinh ra.Bên cạnh đó, mật độ dân số ngày tăng, lượng rác thải sinh ngày lớn việc đốt lộ thiên mà không xây dựng lò đốt hợp vệ sinh gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân, lượng rác khu tập kết bị tải chưa kịp xử lí triệt để.Không vậy, hộ dân sống gần khu vực tập kết bãi 48 rác chịu ảnh hưởng việc không khí bị ô nhiễm mùi.Bởi vậy, cần có biện pháp triệt để mang tính quy mô dài hạn so với để xử lí rác thải 3.6 Đánh giá nhận thức ý thức người dân thị trấn Anh Sơn Trong trình vấn hộ dân sinh sống địa bàn thị trấn, hầu hết hộ ủng hộ đồng tình việc đóng phí tiến hành thu gom rác thải sinh hoạt.Người dân cho rằng, việc tiến hành thu gom rác thải sinh hoạt góp phần vào việc bảo vệ môi trường sống trở nên xanh –sạch – đẹp hơn.Bên cạnh đó, có số hộ không đồng tình cho việc thu gom không thật cần thiết họ tự xử lí nhà mà không cần đóng phí Khi hỏi nhận thức ông (bà) việc phân loại rác thải nguồn có tới 63 hộ chiếm 78,75% có hiểu biết phân loại rác thải nguồn.Tuy nhiên, hỏi việc người dân không tiến hành phân loại họ ý thức việc phân loại rác quan trọng việc xử lí hầu hết người cho phân loại nguồn sau đổ lẫn vào xử lí việc phân loại không hiệu quả, hộ dân đem tái sử dụng bán chai lọ , giấy ,báo cho người thu mua phế liệu lại cho chung vào túi để chờ người thu gom.Mặc dù vậy, người dân mong quyền thị trấn có biện pháp tốt để tiến hành phân loại rác nguồn đạt hiệu tốt 49 3.7 Đánh giá mức độ hài lòng người dân công tác quản lí môi trường địa phương Bảng 3.9 : Mức độ hài lòng người dân công tác quản lí môi trường địa phương Mức độ Rất hài lòng Hài lòng Khá hài lòng Không hài lòng Trước đô thị hóa Sau đô thị hóa Số phiếu Tỷ lệ % Số phiếu Tỷ lệ % 0 12 15 0 43 53,75 13 16,25 19 23,75 67 83,75 7,5 ( Nguồn: Điều tra thực tế 2016) Nhìn vào bảng điều tra, số 80 hộ vấn có 15 hộ bày tỏ thái độ hài lòng công tác quản lí sau đô thị hóa, 43 hộ tỏ hài lòng lại 25 hộ có thái độ hài lòng không hài lòng công tác quản lí.Tìm hiểu nguyên nhân làm mức độ người dân không tích cực họ sống khu vực mà lượng rác thải xả với số lượng lớn hay khu vực gần bãi tập kết rác.Đối với hộ sống nơi vào dịp lễ, tết, cuối tuần việc rác thải chưa kịp xử lí tồn đọng rác thải hay việc đốt rác thải , tập kết rác làm ô nhiễm không khí xung quanh môi trường sống hộ dân.Tuy nhiên, hầu hết tỏ thái độ tích cực công tác quản lí.Như vậy, nhìn chung công tác quản lí môi trường địa phương có thay đổi tích cực rõ ràng , góp phần làm thay đổi diện mạo th trấn trình phát triển 3.8 Những thuận lợi khó khăn công tác quản lí rác thải sinh hoạt 3.8.1 Thuận lợi - Thị trấn Anh Sơn có vị trí thuận lợi để thu gom rác thải không rộng, nên việc tiến hành thuận lợi - Trong công tác thu gom rác thải sinh hoạt thị trấn Anh Sơn hầu hết người dân ủng hộ đồng tình 50 - Ý thực công việc thu gom rác thải vệ sinh môi trường người dân tương đối cao gần đồng với tầng lớp nhân dân mà hộ gia đinh tự giác việc thu gom rác thải gia đình - Bên cạnh đó, nguồn kinh phí phục vụ cho việc chi trả thu gom xử lí rác thải sinh hoạt nguồn ngân sách người dân đóng góp UBND thị trấn Anh Sơn có đầu tư đóng góp định việc đầu tư cấp kinh phí cho hoạt động thu gom rác thải - Đồng thời, có biện pháp xử phạt sở sản xuất vi phạm làm ô nhiễm môi trường địa bàn thị trấn 3.8.2 Khó khăn - Đối với ngày bình thường tần suất thu gom ngày/ tuần hợp lí.Tuy nhiên, vào dịp lễ, cuối tuần lượng rác thải môi trường lớn mà rác tồn đọng chờ đến ngày thu gom lâu dẫn đến việc ô nhiễm môi trường xảy có số trường hợp mà vứt rác bừa bãi không chờ việc thu gom - Lượng công nhân thu gom so với địa bàn thị trấn nên khối lượng công việc lớn, có khó khăn trở ngại định trình thu gom : bỏ sót địa điểm thu gom rác thải không thu gom triệt để dẫn đến hiệu công tác quản lí rác thải sinh hoạt chưa cao - Hoạt động tuyên truyền, giáo dục ý thức người dân bảo vệ môi trường phân loại rác nguồn chưa hưởng ứng nhiệt tình diễn thường xuyên - Bên cạnh phổ biến việc thu gom rác thải khối, xóm việc đề cập đến biện pháp giảm lượng rác thải phát sinh hướng dẫn việc tái sử dụng rác thải cho số mục đích chưa thực hiện.Bởi vậy, nhiều nguồn tài nguyên mà người lãng phí khả sử dụng 51 - Hiện nay, địa bàn thị trấn, chưa có thùng rác nên việc thu gom diễn chưa hiệu quả, hợp lí triệt để - Công tác tuyên truyền, tập huấn cho người dân bảo vệ môi trường, phong trào nhiều mang tính chất phát động nên hộ dân chưa thực nghiêm túc theo quy định - Thị trấn chưa có mức phí xử phạt cụ thể hợp lí cho trường hợp cố tình vi phạm đổ rác bừa bãi, không thực thu gom rác tác động mặt tinh thần,khích lệ - Ngoài ra, bãi rác thị trấn bãi rác lộ thiên chưa có quy hoạch thật phù hợp hiệu quả.Còn xảy nhiều tượng phát sinh từ nước rỉ rác, hay ô nhiễm mùi, nguồn dich bệnh tiềm ẩn chưa kịp xử lí - Mức lương công nhân đội thu gom rác thải sinh hoạt thấp chưa có sách đãi ngộ hợp lí xứng đáng với công sức bỏ nên họ chưa thực ý thức trách nhiệm công tác bảo vệ môi trường 3.9 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lí , xử lí rác thải sinh hoạt địa bàn thị Anh Sơn,huyện Anh Sơn 3.9.1 Giải pháp sách * Đối với quyền - Công nhân thực việc khâu thu gom, vận chuyển, xử lí rác thải sinh hoạt phải xếp vào ngành lao động độc hại nên cần có chế độ tiền lương, sách đãi ngộ, phụ cấp hợp lí đồng thời trang bị thêm vật dụng bảo hộ lao động phù hợp - Có sách khen thưởng tổ chức có thành tích tốt công việc bảo vệ môi trường - Phòng TNMT huyện Anh Sơn cần tăng cường việc bồi dưỡng đạo tạo nâng cao trình độ, lực bộ môi trường.Thường xuyên cử cán môi trường khu xóm để tuyên truyền, tập huấn cho người dân công 52 tác bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức việc phân loại rác nguồn, tận dùng loại rác thải tái chế * Đối với tổ chức, cá thể - Vận động đoàn thể, cá nhân, tổ chức tham gia tích cực phòng trào, hoạt động để phổ biến sâu rộng ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường - Thường xuyên sử dụng phương tiện thông tin- truyền thông khối xóm để người dân ý thức nguy xảy môi trường ô nhiễm tác động tượng trái dất ngày nóng lên đến người - Rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường trường học cho học sinh để em – người làm chủ đất nước sau ý thức hơn, có trách nhiệm với việc bảo vệ môi trường mà sống 3.9.2 Giải pháp mặt trang thiết bị -cơ sở vật chất - Theo kết điều tra khảo sát cho thấy, địa bàn thị trấn chưa thực việc đặt thùng rác tất tuyến đường, ngõ, hẻm Điều làm cho việc thu gom rác gặp nhiều trở ngại mà hiệu thu gom rác chưa cao Bởi mà cần đầu tư kinh phí vào việc sử dụng thùng rác đảm bảo tiêu chuẩn vào việc thu gom - Đầu tư thiết bị bảo hộ lao động cho người thu gom , vận chuyển rác thải.Bên cạnh đó, nâng cấp phương tiện chuyên chở rác từ xe bò lốp sử dụng xe để vừa đảm bảo cho việc thu gom rác hơp lí lại hợp vệ sinh an toàn cho người lao động - Xây dựng lò đốt hợp vệ sinh, đảm bảo tiêu chuẩn không gây ô nhiễm tác động tiêu cực tới môi trường sống xung quanh người dân - Tuyên truyền, khuyến khích người dân hạn chế sử dụng túi nilon, sản phẩm có tính chất tương tự 53 - Thực nghiêm chỉnh quy tắc an toàn bảo hộ lao động, nghiêm túc trình làm việc có trách nhiệm công việc thu gom rác thải - Áp dụng tiến khoa học vào việc tái sử dụng loại rác thải có khả tái chế vào mục đích khác : phát điện, cung cấp lượng 3.9.3 Giải pháp kinh tế - Có biện pháp xử phạt mạnh tay để răn đe làm gương cho trường hợp cố tình vứt rác bừa bãi, đổ rác không nơi quy định hay hành động xả rác thải môi trường - Tăng mức phí thu gom rác hộ dân để người dân có ý thức trách nhiệm , đồng thời nâng cao hiệu công tác thu gom xử lí rác thải - Tích cực áp dụng nguyên tắc “ người gây ô nhiễm phải trả tiền” để hạn chế trường hơp cố tình vi phạm 54 KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ Kết luận Qua kết nghiên cứu ảnh hưởng đô thị hóa đến công tác quản lí rác thải sinh hoạt địa bàn thị trấn Anh Sơn,huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An rút số kết luận sau: - Điều kiện tự nhiên thị trấn Anh Sơn thuận tiện việc thực công tác quản lí rác thải sinh hoạt - Hiện nay, kinh tế thị trấn đà phát triển với việc thu nhập bình quân tăng 3,35 lần so với năm 2004 lên đến 38,5 triệu đồng/năm/người Tốc độ tăng trưởng giữ mức ổn định nhanh Doanh thu đem lại từ việc mở rộng sở sản xuất ngành công nghiệp dịch vụ tăng từ 3-4 lần so với năm 2004 - Đô thị hóa diễn ra, bên cạnh tích cực mà đem lại kéo theo nhiều hệ lụy mặt môi trường Lượng rác thải phát ngày tăng lên mặt số lượng vào năm 2005 3030 /năm đến năm 2015 5183 tấn/năm Điều làm gia tăng áp lực lên môi trường sống người - Hiện tại, 9/10 khối thực công tác thu gom rác thải tập trung.Tuy nhiên, có nhiều bất cập trình quản lí rác thải Kiến nghị - Cần tuyên truyền sâu rộng tới người dân kiến thức rác thải công tác bảo vệ môi trường nhằm mục đích nâng cao hiệu thu gom xử lí rác thải - Nâng cao vai trò cộng đồng công tác bảo vệ giữ gìn môi trường xanh –- sạch-đẹp - Chính quyền địa phương cần có đầu tư nhiều vào hệ thống thu gom xử lí rác thải.Tập trung triển khai đặt thùng rác hợp vệ sinh tuyến đường quốc lộ ngõ hẻm khu dân cư để thuận tiện cho việc 55 thu gom.Bên cạnh đó, đầu tư trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân thu gom rác, có sách hợp lí để nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ thu gom - Có biện pháp xử lí thích đáng, phù hợp với trường hợp cố ý xả rác thải môi trường vừa mang tính răn đe, đồng thời để người nâng cao vai trò , trách nhiệm công tác bảo vệ môi trường 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Bộ tài nguyên & Môi trưởng (2011) Báo cáo môi trường quốc gia Cục bảo vệ môi trường (2008) Xây dựng mô hình triển khai thí điểm việc phân loại, thu gom xử lý rác thải sinh hoạt cho khu đô thị Cục Phát triển đô thị (2009) Quyết đinh 445/QĐ-TTg ngày 07/04/2009 Thủ tướng Chính Phủ Phê duyệt điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 Hồ Thị Trà, Lương Đức Anh, Cao Trường Sơn (2012), giáo trính quản lý môi trường, NXB Đại học Nông Nghiệp 5.Nguyễn Anh Hoa (2006) Môi trường việc quản lí chất thải rắn.Sở khoa học công nghệ môi trường Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Nông (2011) Hiện trạng giải pháp quản lí,tái sử dụng rác thải sinh hoạt khu vực đô thị Thành Phố Thái Nguyên Nguyễn Trung Việt ,Trần Thị Mỹ Diệu (2007) Quản lí chất thải rắn Phòng Tài Nguyên Môi trường huyện Anh Sơn (2015) Báo cáo tình hình thực trạng, quy hoạch quản lí rác thải địa bàn huyện Anh Sơn 9.Phòng Tài Nguyên Môi trường huyện Anh Sơn (2012) Hiện trạng chất thải Thị trấn 10 Phòng Tài Nguyên Môi trường huyện Anh Sơn (2004) Niên Giám Thống Kê huyện Anh Sơn từ năm 2004-2014 11 Ủy ban nhân dân thị trấn Anh sơn (2015) Báo cáo kết thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 nhiệm vụ, giải pháp thực kết hoạch năm phát triển kinh tế -xã hội năm 2016 12 Ủy ban nhân dân thị trấn Anh Sơn (2010) Kế hoạch kinh tế xã hội năm 2006-2010 57 13 Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn (2005) Phụ lục tình hình kinh tế- xã hội thời kì 2001-2005 mục tiêu, tiêu chủ yếu thời kì 2006-2010 14 Bách khoa toàn tư mở Wikipedia Đô thị hóa https://vi.wikipedia.org/wiki/ %C4%90%C3%B4_th%E1%BB%8B_h%C3%B3a Ngày truy cập 23/3/2016 15 Bài giảng đô thị hóa trình phát triển đô thị http://timtailieu.vn/tailieu/bai-giang-do-thi-hoa-va-qua-trinh-phat-trien-do-thi-28950/ ngày truy cập 24/3/2016 16 Bộ Tư Pháp Tình hình quản lí chất thải rắn Việt Nam.Đề xuất giải pháp tăng cường hiệu công tác quản lí chất thải rắn http://khpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/phap-luat-ve-bao-ve-moitruong.aspx?ItemID=257 Ngày truy cập 24/3/2016 `17 GS.TS Lê Văn Khoa Phân loại chất thải rắn sinh hoạt trại nguồn, tái chế tái sử dụng giải pháp có ý nghĩa kinh tế, xã hội môi trưởng đô thị http://vacne.org.vn/phan-loai-chat-thai-ran-sinh-hoat-tai-nguon-taiche-va-tai-su-dung-la-giai-phap-co-y-nghia-kinh-te-xa-hoi-va-moi-truongo-cac-do-thi/24735.html ngày truy cập 24/3/2016 18 KTS Trần Lan Hương Đô thị hóa thực trạng giải pháp http://cus.vnu.edu.vn/content/tin-tuc-su-kien/do-thi-hoa-thuc-trang-va-giaiphap Ngày truy cập 23/3/2016 19 Lê Xuân Quế Cộng Rác thải : Nguồn lượng tái tạo quan trọng http://nangluongvietnam.vn/news/vn/khoa-hoc-va-cong-nghe/rac-thainguon-nang-luong-tai-tao-quan-trong.html ngày truy cập 24/3/2016 20 Tạp chí tài Suy ngẫm chiến lược đô thị hóa Việt Nam http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/suy-ngamve-chien-luoc-do-thi-hoa-cua-viet-nam-58699.html ngày truy cập 24/3/2016 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA 58 Hình Thùng rác tự chế trước thu gom Hình Bãi rác tự phát chợ thị trấn Anh Sơn 59 Hình Thùng rác đặt không hợp lí 60
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh Hưởng Của Quá Trình Đô Thị Hóa Tới Công Tác Quản Lí Rác Thải Sinh Hoạt Trên Địa Bàn Thị Trấn Anh Sơn ,Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An, Ảnh Hưởng Của Quá Trình Đô Thị Hóa Tới Công Tác Quản Lí Rác Thải Sinh Hoạt Trên Địa Bàn Thị Trấn Anh Sơn ,Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An, Ảnh Hưởng Của Quá Trình Đô Thị Hóa Tới Công Tác Quản Lí Rác Thải Sinh Hoạt Trên Địa Bàn Thị Trấn Anh Sơn ,Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay