Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Phân Bón Và Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuất Rau Đến Số Lượng Giun Đất Tại Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Hội

112 126 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:55

MỤC LỤC Tính cấp thiết đề tài Mục đích yêu cầu 2.1 Mục đích 2.2 Yêu cầu .2 1.1 Khái quát chung rau, tình hình sản xuất tiêu thụ rau giới Việt Nam 1.1.1 Khái niệm rau 1.1.2 Tình hình sản xuất rau giới Việt Nam Bảng 1.1 Diện tích, suất, sản lượng rau châu lục năm 2010 Bảng 1.2 Diện tích, suất sản lượng rau Việt Nam giai đoạn 1980 – 2010 .5 1.1.3 Tình hình tiêu thụ rau giới Việt Nam 1.2 Tình hình sử dụng phân bón canh tác rau giới Việt Nam .8 1.2.1 Tình hình sử dụng phân bón canh tác rau giới 1.2.2 Vai trò phân bón rau .9 1.2.3 Tình hình sử dụng phân bón giới 10 Bảng Lượng phân bón tiêu thụ toàn cầu .10 Bảng 1.4 Nhóm 10 nước tiêu thụ phân bón lớn toàn cầu năm 2010/2011 .11 1.2.4 Tình hình sử dụng phân bón Việt Nam 11 1.2.5 Ảnh hưởng phân bón tới môi trường sinh thái sức khỏe người 12 1.3 Tình hình sử dụng thuốc BVTV rau giới Việt Nam .16 1.3.1 Khái niệm thuốc BVTV .16 1.3.2 Phân loại thuốc BVTV 16 1.3.3 Vai trò thuốc bảo vệ thực vật với rau 17 i 1.3.4 Tình hình sử dụng thuốc BVTV giới 17 1.3.5 Tình hình sử dụng thuốc BVTV cho rau Việt Nam 19 1.3.6 Ảnh hưởng thuốc BVTV tới môi trường sinh thái sức khỏe người 21 1.4 Đánh giá ảnh hưởng phân bón thuốc BVTV .24 1.4.1 Đánh giá ảnh hưởng thuốc BVTV phân bón hóa học tới sinh vật .24 1.4.2 Đánh giá ảnh hưởng thuốc BVTV phân bón hóa học tới hệ thống canh tác rau 26 1.5 Khái quát chung nông nghiệp bền vững .27 1.5.1 Khái niệm nông nghiệp bền vững 27 1.5.2 Sự cần thiết phải phát triển nông nghiệp bền vững 27 1.5.3 Tình hình sản xuất nông nghiệp bền vững giới Việt Nam .28 29 Bảng 1.7: Diện tích gieo trồng rau năm 2011-2012 Các tỉnh .30 1.5.4 Các mô hình canh tác rau theo hướng an toàn triển khai nước ta .31 1.6 Hệ giun đất vùng sản xuất rau .32 1.6.1 Khái niệm giun đất .32 1.6.2 Vai trò giun đất kết cấu đất phát triển trồng 32 1.6.3 Ảnh hưởng phân bón thuốc bảo vệ thực vật tới hệ giun đất nước ta 33 2.1 Đối tượng nghiên cứu 36 2.2 Phạm vi nghiên cứu 36 2.2.1 Về không gian: .36 2.2.2 Về thời gian: 1/2016 – 6/2016 36 2.2.3 Về nội dung: 36 2.3 Nội dung nghiên cứu .36 ii 2.3.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế, xã hội xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 36 2.3.2 Tình hình sản xuất nông nghiệp thực trạng sản xuất rau xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 36 2.3.3 Thực trạng sử dụng phân bón canh tác rau xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 36 2.3.4 Thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật canh tác rau xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 36 2.3.5 Ảnh hưởng phân bón hóa học thuốc BVTV đến số lượng giun đất canh tác rau xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 36 2.3.6 Nhận thức người dân ô nhiễm môi trường sức khỏe người sử dụng mức phân bón thuốc BVTV canh tác rau xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 36 2.3.7 Đề xuất giải pháp phù hợp sử dụng phân bón thuốc BVTV canh tác rau xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 36 2.4 Phương pháp nghiên cứu 37 2.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 37 2.4.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 37 2.4.3 Phương pháp tổng hợp xử lý phân tích số liệu nghiên cứu 41 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội xã Yên Viên, Gia Lâm, thành phố Hà Nội 42 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 42 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội .43 Bảng 3.1 Tình hình phân bổ đất đai xã Yên Viên (2011- 2013) 44 Bảng 3.2 Tình hình nhân lao động xã Yên Viên (2011- 2013) 46 Bảng 3.3 Kết sản xuất kinh doanh xã Yên Viên (2011-2013) 48 iii 3.2 Kết tình hình sản xuất nông nghiệp thực trạng sản xuất rau xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội .53 3.2.1 Tình hình sản xuất nông nghiệp xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội .53 3.2.2 Thực trạng sản xuất rau xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội .53 Bảng 3.4 Diện tích, suất, sản lượng rau xã Yên Viên (2011 – 2013) .55 3.4 Kết thực trạng sử dụng phân bón canh tác rau xã Yên Viên, Gia Lâm, thành phố Hà Nội 56 Bảng 3.5: Các loại phân bón sử dụng sản xuất rau xã Yên Viên 56 Bảng 3.6: Lượng phân chuồng hoai mục phụ phẩm nông nghiệp sử dụng canh tác rau xã Yên Viên 57 Bảng 3.7: Lượng phân đạm sử dụng canh tác rau xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 58 Bảng 3.8: Lượng phân lân sử dụng canh tác rau xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 59 Bảng 3.9: Lượng phân kali sử dụng sản xuất rau xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 60 Bảng 3.10: Lượng phân NPK sử dụng sản xuất rau xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội .61 3.4 Thực trạng sử dụng thuốc BVTV canh tác rau xã Yên Viên, Gia Lâm, thành phố Hà Nội .62 Bảng 3.11 : Lượng thuốc BVTV sử dụng canh tác rau mô hình AT xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 63 Bảng 3.12 : Lượng thuốc BVTV sử dụng canh tác rau mô hình TT xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 63 iv 3.5 Nhận thức người dân ô nhiễm môi trường đất, nước, nông sản sử dụng mức phân bón, thuốc BVTV canh tác rau xã Yên Viên, Gia Lâm, thành phố Hà Nội 64 Bảng 3.13: Nhận thức người dân ảnh hưởng phân bón thuốc BVTV tới môi trường đất, nước, nông sản mức độ ảnh hưởng chúng 64 Bảng 3.14: Mức độ tiếp cận thông tin vấn đề sử dụng phân bón, thuốc BVTV xã Yên Viên 65 3.6 Ảnh hưởng phân bón thuốc BVTV tới số lượng giun đất canh tác rau xã Yên Viên, Gia Lâm, thành phố Hà Nội 65 3.6.1 Ảnh hưởng phân bón thuốc BVTV đến số tính chất đất mô hình sản xuất rau xã Yên Viên, huyện Gia Lâm,thành phố Hà Nội .65 Bảng 3.15: Kết phân tích đất hai MH AT MH TT xã Yên Viên .65 3.6.2 Ảnh hưởng phân bón thuốc BVTV đến số lượng giun đất hai mô hình truyền thống an toàn 66 Bảng 3.16: Số lượng giun đất khảo sát đợt xã Yên Viên mô hình TT AT .67 3.7 Đề xuất giải pháp phù hợp sử dụng phân bón, thuốc BVTV canh tác rau xã Yên Viên, Gia Lâm, thành phố Hà Nội 68 Kết Luận 70 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BVTV NN&PTNT MHTT MHAT VD MH HTX AT TT UBND : : : : : : : : : : Bảo vệ thực vật Nông nghiệp phát triển nông thôn Mô hình truyền thống Mô hình an toàn Ví dụ Mô hình Hợp tác xã An toàn Truyền thống Ủy Ban Nhân Dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Diện tích, suất, sản lượng rau châu lục năm 2010 Bảng 1.2 Diện tích, suất sản lượng rau Việt Nam giai đoạn 1980 – 2010 Bảng Lượng phân bón tiêu thụ toàn cầu 10 Bảng 1.4 Nhóm 10 nước tiêu thụ phân bón lớn toàn cầu năm 2010/2011 .11 29 Bảng 1.7: Diện tích gieo trồng rau năm 2011-2012 Các tỉnh .30 Bảng 3.1 Tình hình phân bổ đất đai xã Yên Viên (2011- 2013) 44 Bảng 3.2 Tình hình nhân lao động xã Yên Viên (2011- 2013) 46 Bảng 3.3 Kết sản xuất kinh doanh xã Yên Viên (2011-2013) 48 Bảng 3.4 Diện tích, suất, sản lượng rau xã Yên Viên (2011 – 2013) 55 Bảng 3.5: Các loại phân bón sử dụng sản xuất rau xã Yên Viên 56 Bảng 3.6: Lượng phân chuồng hoai mục phụ phẩm nông nghiệp sử dụng canh tác rau xã Yên Viên 57 Bảng 3.7: Lượng phân đạm sử dụng canh tác rau xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội .58 Bảng 3.8: Lượng phân lân sử dụng canh tác rau xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 59 Bảng 3.9: Lượng phân kali sử dụng sản xuất rau xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội .60 Bảng 3.10: Lượng phân NPK sử dụng sản xuất rau xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội .61 Bảng 3.11 : Lượng thuốc BVTV sử dụng canh tác rau mô hình AT xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 63 Bảng 3.12 : Lượng thuốc BVTV sử dụng canh tác rau mô hình TT xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 63 Bảng 3.13: Nhận thức người dân ảnh hưởng phân bón thuốc BVTV tới môi trường đất, nước, nông sản mức độ ảnh hưởng chúng .64 Bảng 3.14: Mức độ tiếp cận thông tin vấn đề sử dụng phân bón, thuốc BVTV xã Yên Viên .65 Bảng 3.15: Kết phân tích đất hai MH AT MH TT xã Yên Viên 65 Bảng 3.16: Số lượng giun đất khảo sát đợt xã Yên Viên mô hình TT AT 67 vii DANH MỤC HÌNH Tính cấp thiết đề tài Mục đích yêu cầu 2.1 Mục đích 2.2 Yêu cầu .2 1.1 Khái quát chung rau, tình hình sản xuất tiêu thụ rau giới Việt Nam 1.1.1 Khái niệm rau 1.1.2 Tình hình sản xuất rau giới Việt Nam Bảng 1.1 Diện tích, suất, sản lượng rau châu lục năm 2010 Bảng 1.2 Diện tích, suất sản lượng rau Việt Nam giai đoạn 1980 – 2010 .5 1.1.3 Tình hình tiêu thụ rau giới Việt Nam 1.2 Tình hình sử dụng phân bón canh tác rau giới Việt Nam .8 1.2.1 Tình hình sử dụng phân bón canh tác rau giới 1.2.2 Vai trò phân bón rau .9 1.2.3 Tình hình sử dụng phân bón giới 10 Bảng Lượng phân bón tiêu thụ toàn cầu .10 Bảng 1.4 Nhóm 10 nước tiêu thụ phân bón lớn toàn cầu năm 2010/2011 .11 1.2.4 Tình hình sử dụng phân bón Việt Nam 11 1.2.5 Ảnh hưởng phân bón tới môi trường sinh thái sức khỏe người 12 1.3 Tình hình sử dụng thuốc BVTV rau giới Việt Nam .16 1.3.1 Khái niệm thuốc BVTV .16 1.3.2 Phân loại thuốc BVTV 16 1.3.3 Vai trò thuốc bảo vệ thực vật với rau 17 viii 1.3.4 Tình hình sử dụng thuốc BVTV giới 17 1.3.5 Tình hình sử dụng thuốc BVTV cho rau Việt Nam 19 1.3.6 Ảnh hưởng thuốc BVTV tới môi trường sinh thái sức khỏe người 21 1.4 Đánh giá ảnh hưởng phân bón thuốc BVTV .24 1.4.1 Đánh giá ảnh hưởng thuốc BVTV phân bón hóa học tới sinh vật .24 1.4.2 Đánh giá ảnh hưởng thuốc BVTV phân bón hóa học tới hệ thống canh tác rau 26 1.5 Khái quát chung nông nghiệp bền vững .27 1.5.1 Khái niệm nông nghiệp bền vững 27 1.5.2 Sự cần thiết phải phát triển nông nghiệp bền vững 27 1.5.3 Tình hình sản xuất nông nghiệp bền vững giới Việt Nam .28 29 Bảng 1.7: Diện tích gieo trồng rau năm 2011-2012 Các tỉnh .30 1.5.4 Các mô hình canh tác rau theo hướng an toàn triển khai nước ta .31 1.6 Hệ giun đất vùng sản xuất rau .32 1.6.1 Khái niệm giun đất .32 1.6.2 Vai trò giun đất kết cấu đất phát triển trồng 32 1.6.3 Ảnh hưởng phân bón thuốc bảo vệ thực vật tới hệ giun đất nước ta 33 2.1 Đối tượng nghiên cứu 36 2.2 Phạm vi nghiên cứu 36 2.2.1 Về không gian: .36 2.2.2 Về thời gian: 1/2016 – 6/2016 36 2.2.3 Về nội dung: 36 2.3 Nội dung nghiên cứu .36 ix 2.3.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế, xã hội xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 36 2.3.2 Tình hình sản xuất nông nghiệp thực trạng sản xuất rau xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 36 2.3.3 Thực trạng sử dụng phân bón canh tác rau xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 36 2.3.4 Thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật canh tác rau xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 36 2.3.5 Ảnh hưởng phân bón hóa học thuốc BVTV đến số lượng giun đất canh tác rau xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 36 2.3.6 Nhận thức người dân ô nhiễm môi trường sức khỏe người sử dụng mức phân bón thuốc BVTV canh tác rau xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 36 2.3.7 Đề xuất giải pháp phù hợp sử dụng phân bón thuốc BVTV canh tác rau xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 36 2.4 Phương pháp nghiên cứu 37 2.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 37 2.4.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 37 2.4.3 Phương pháp tổng hợp xử lý phân tích số liệu nghiên cứu 41 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội xã Yên Viên, Gia Lâm, thành phố Hà Nội 42 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 42 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội .43 Bảng 3.1 Tình hình phân bổ đất đai xã Yên Viên (2011- 2013) 44 Bảng 3.2 Tình hình nhân lao động xã Yên Viên (2011- 2013) 46 Bảng 3.3 Kết sản xuất kinh doanh xã Yên Viên (2011-2013) 48 x TCVN 6642: 2000 (ISO l0694: 1995), Chất lượng đất - Xác định hàm lượng cacbon hữu cacbon tổng số sau đốt khô (phân tích nguyên tố) TCVN 6651: 2000 (ISO 11274: 1998), Chất lượng đất - Xác định đặc tính giữ nước - Phương pháp phòng thí nghiệm TCVN 6862: 2001 (ISO 11277: 1998), Chất lượng đất - Xác định phân bố cấp hạt đất khoáng - Phương pháp rây sa lắng Đơn vị Tỷ lệ sử dụng chất thử tính kilogam hecta (kg/ha) lit hecta (l/ha) chất sử dụng Khi dùng chế phẩm tỷ lệ sử dụng tính lượng hoạt chất sử dụng Nguyên tắc So sánh loài số lượng giun đất thu từ ô lấy mẫu xử lý chất thử nghiệm với loài số lượng giun thu từ ô đối chứng ô chuẩn Khoảng thời gian nghiên cứu phụ thuộc vào đặc tính chất thử, thông thường năm Các ngày lấy mẫu chọn nằm thời kỳ hoạt động giun đất Việc lấy mẫu cung cấp số lượng giun đất tương đối không cần thiết phải định số tuyệt đối Phép thử thiết kế ngẫu nhiên hoàn toàn với bốn lần lặp lại Sử dụng phương pháp phân tích thống kê số lượng loài thu từ lần lấy mẫu để xác định ảnh hưởng việc xử lý Chú thích - Phép thử tạo mẫu giun ô đất xử lý dùng cho phân tích ảnh hưởng dư lượng chất thử nghiệm phù hợp Lấy mẫu quần thể giun đất 5.1 Khái quát Vì cần phải lấy số lượng lớn mẫu thử khoảng thời gian ngắn nhất, phương pháp học thu nhặt tay, rửa đãi sàng nói chung vất vả Tuy nhiên phương pháp học cho phép lấy mẫu giun không hoạt động thời tiết 86 Với mục đích phép thử mô tả đây, chủ yếu sử dụng phương pháp tách formalđehyt (Raw 1959) phương pháp tách điện phương pháp Oktett (Thielemann 1986, Cuendet et al 1991) Các phương pháp tách sử dụng giun đất hoạt động Để tăng hiệu phương pháp nên sử dụng kết hợp với phương pháp thu nhặt tay (Lee 1985) Các mẫu cá thể lấy theo dạng phân bố ngẫu nhiên ô đất thử 5.2 Phương pháp tách formalđehyt Dung dịch formalđehyt (0,2 %) đưa vào đồng với tỷ lệ từ lit/0,25 m2 đến 10 lit/0,25 m2 Dung dịch formalđehyt đưa vào ô thử thành đến phần theo khả ngấm Thời gian để formalđehyt tác động tổng cộng 30 phút Tất giun bề mặt đất vùng lấy mẫu thu nhặt lại cho vào chất lỏng bảo quản (formol % cồn 70 %) (xem 8.1) Sau thời gian tác động 30 phút, kiểm tra kỹ bề mặt đất lớp cỏ phủ bên để thu nhặt giun khó nhìn thấy (thường bé loài giun nhỏ Aporrectodea rosea) 5.3 Phương pháp tách mù tạc Trước tách ngày, trộn 60 g bột mù tạc với lit nước cất Ngay trước sử dụng, cho thêm lit nước cất vào dung dịch nhũ tương sử dụng giống cách sử dụng dung dịch formalđehyt Cách tiến hành thực giống phương pháp tách formalđehyt mô tả 5.2 5.4 Phương pháp tách điện Cắm điện cực vào đất góc ô đất thử, giun đất chui lên bề mặt đưa dòng điện vào Có nhiều thiết bị tách điện khác nhau, nhiều điều kiện vận hành khác (dòng điện chiều dòng điện xoay chiều, độ sâu cắm điện cực phân đoạn điện cực, v.v .) Khi sử dụng thiết bị cách tiến hành riêng phải báo cáo Khoảng thời gian tác động tổng cộng 30 phút Sau tách 30 phút, phải kiểm tra kỹ bề mặt 87 đất để thu nhặt giun khó nhìn thấy Chuẩn bị thử Địa điểm thử 6.1.1 Lựa chọn mô tả Phép thử phải tiến hành địa điểm tương tự với địa điểm mà chất thử sử dụng cách thông thường, nơi xả tràn tháo Địa điểm thử phải nơi đất phải có loại trồng đặc tính đất giống toàn vùng Đất đồng cỏ đất trồng ăn nói chung thích hợp cho nghiên cứu thực địa với giun đất trồng chúng cung cấp quần thể giun đất cao Tuy nhiên, cần có thông tin ảnh hưởng đất ô đất trồng sử dụng miễn phải có 20 giun mét vuông đa dạng loài rõ ràng Một khu đất đồng cỏ thử nghiệm thích hợp cần đạt mật độ giun 100 cá thể mét vuông Nếu mật độ quần thể giun thấp phải lấy nhiều mẫu thử so với yêu cầu 6.1.3 Các ô đất thực nghiệm phải cung cấp quần thể hỗn hợp sinh vật sống (Bouché 1977) đại diện chung cho loại môi trường chọn Ví dụ khu đất nông nghiệp, loài quan trọng Lumbricus terrestris Aporrectodea caliginosa phải có mật độ cao vừa đủ (ít 10% quần thể) ô đất lấy làm đại diện Cẩn thận để không chọn ô đất có loài không điển hình chiếm ưu Để thoả mãn yêu cầu này, trước bắt đầu nghiên cứu phải lấy mẫu thử từ ô đất tới thử nghiệm để kiểm tra sơ phân bố loài Khi chọn địa điểm thử tránh không chọn loại đất khắc nghiệt, đất cát, đất sét đất đầm lầy Mô tả địa điểm thử phải bao gồm thông tin hóa - lý sinh học sau: 88 - phẫu diện đất; - phân bố hạt (TCVN 6862: 2001 (ISO l1277: 1998)); - hàm lượng bon hữu (TCVN 6642: 2000 (ISO 10694: 1995)); - giá trị pH (TCVN 5979: 1995 (ISO 10390: 1994)); - sức chứa ẩm đồng ruộng (thang tầng A); - mô tả thực vật Xác định đặc tính phải sử dụng phương pháp tiêu chuẩn Các phép đo vi khí hậu (nhiệt độ đất không khí, độ ẩm đất, lượng mưa, thời gian nắng) quan trọng giai đoạn sử dụng hóa chất, nhiệt độ lượng mưa phải ghi chép năm Phải nắm rõ lý lịch địa điểm thử (như việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân khoáng, bùn thải, v.v ) Chú thích - Khi thử với hóa chất cụ thể, địa điểm thử phải không tiếp xúc với hóa chất tương tự ba năm cuối 6.1.2 Duy trì trường thử Khu vực đất đồng cỏ phải che phủ thường xuyên (từ hai đến sáu lần năm) để giữ cho lớp cỏ thấp Việc che phủ phải tiến hành trước sử dụng chất thử đến hai tuần để chắn cỏ bề mặt đóng vai trò nguồn thức ăn cho giun tiếp xúc với chất thử Chỉ để lại trường lần phủ cuối trước sử dụng chất thử không tạo thành thảm cỏ bện, dính liền Trong trường hợp phủ lâu năm, lớp phủ phải để lại đồng dùng làm nguồn thức ăn cho số loài giun đất Nếu phép thử tiến hành đất trồng, phải sử dụng kỹ thuật canh tác thông thường Tuy nhiên, đất phải không xử lý trình thử lâu tốt Không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khu vực thử, không tránh phải chọn hóa chất độc cho giun đất Sử dụng hóa chất tương tự cho ô đối chứng Với mục đích làm sáng tỏ kết thử 89 nghiệm, phải lưu ý hóa chất ảnh hưởng đến giun đất tương tác dư lượng hóa chất không độc hại với chất thử xảy Trong trường hợp riêng, việc tưới ướt nhân tạo trường thử có ích giun đất hoạt động phát triển bề mặt đất có độ ẩm thích hợp Việc tưới ướt sau sử dụng chất thử tăng tiếp xúc trực tiếp giun với hóa chất thử Việc tưới nói phụ thuộc vào điều kiện vùng thử khẳng định lúc phải tới nước Tưới đến hai tuần trước lấy mẫu thuận tiện chí cần thiết cho việc lấy mẫu, điều phụ thuộc vào hoạt động giun 6.1.3 Thiết kế thực nghiệm Phép thử phải thiết kế theo ô ngẫu nhiên Từ số ngày lấy mẫu lập kế hoạch xác định diện tích bề mật ô đất thử Tuy nhiên, ô đất (= lặp lại) phải có diện tích 100 m (10 m x 10 m) Các mẫu thử lấy từ khu vực trung tâm ô đất cho xung quanh khu vực lấy mẫu có dải đất rộng từ m đến m xử lý (xem Hình 1) Chỉ dẫn Khu vực lấy mẫu Dải Đất bao xung quanh Hình Sơ đồ ô đất thử nghiệm Các mẫu lấy ngày phải cách m, khu vực 90 lấy mẫu không dùng để lấy mẫu cho ngày lấy mẫu tiếp sau Số lượng yêu cầu mẫu thử ngẫu nhiên phụ thuộc vào mật độ phân bố quần thể giun toàn vùng thử (Daniel & Bieri 1988) Với phương án thử khác (đối chứng, chất đối chiếu, chất thử), phải làm bốn lần lặp lại, lần lặp lại lấy bốn mẫu thử ngẫu nhiên (nghĩa có 16 mẫu thử riêng lẻ cho phương án thử) Đối với đất đồng cỏ, diện tích lấy mẫu thích hợp 0,25 m cho mẫu riêng biệt Nên sử dụng chụp bảo vệ kim loại nhựa có đường kính 56 cm chiều cao từ 10 cm đến 15 cm để tránh gió Đối với khu đất trồng, mật độ quần thể giun thấp phân bố không đồng chúng, phải tăng diện tích lấy mẫu lên đến m2 Đối với đất đồng cỏ, thực vật khu vực lấy mẫu phải cắt cẩn thận trước lấy mẫu để nhìn thấy thu nhặt tất giun bề mặt Phải cận thận để cửa hang giun không bị bít lại, người thu nhặt giun phải tránh không dẫm lên khu vực lấy mẫu 6.2 Kiểm tra tính hiệu phương pháp tách Hiệu phương pháp tách chọn phải kiểm tra từ đầu giai đoạn lấy mẫu Sau lấy mẫu, đào đất bên khu vực lấy mẫu đến độ sâu từ 30 cm đến 50 cm (phụ thuộc vào phân bố giun tầng đất khác nhau) để lên nhựa cho vào hộp Sau làm vỡ đất cẩn thận tay tìm giun Giai đoạn tạm nghỉ không hoạt động giun phải ghi lại Phương pháp tách lựa chọn phải thu 60 % lượng giun đất thu nhặt theo cách mô tả Phải tiến hành đào ba vùng mẫu thử trước lấy mẫu thức Khi lấy mẫu tiến hành nhiều ngày, kiểm tra tính hiệu mẫu thử ngẫu nhiên phải thực theo khoảng thời gian thích hợp để tránh thay đổi thời tiết đất bị khô 91 Cách tiến hành 7.1 Sử dụng chất thử Phải mô tả đầy đủ chất thử chất đối chiếu báo cáo thử nghiệm tính chất lý hóa giúp ích cho việc làm sáng tỏ kết thử nghiệm Khi hóa chất dự tính dùng cho đất (ví dụ hóa chất nông nghiệp), tỷ lệ sử dụng, công thức cách sử dụng phải nhà cung cấp quy định phải tuân theo Trong trường hợp vậy, thiết bị sử dụng thử nghiệm phải giống thiết bị sử dụng thực tế (ví dụ thử với thuốc bảo vệ thực vật, phải sử dụng thiết bị bơm nông nghiệp thích hợp thiết kế để phân chia thể tích theo cách) Tất thiết bị phải điều chỉnh trước sử dụng để phân chia hóa chất tốc độ tốc độ cực đại dùng thực tế Chú thích - Đối với thuốc bảo vệ thực vật dùng với nước, tỷ lệ nước sử dụng đất trồng từ 200 lít/ha đến 300 lít/ha Đối với đất đồng cỏ từ 400 lít/ha đến 800 lít/ha để độ thấm ướt đảm bảo Nếu sử dụng chất thử theo giai đoạn việc sử dụng phải tiến hành khoảng thời gian tương ứng với cách tiến hành thông thường Trong trình nghiên cứu có ảnh hưởng cố tràn ngấm hóa chất việc ứng dụng phải thực gần với hoàn cảnh thực tế tốt, việc lấy mẫu theo quy định (ví dụ việc phân bố chẵn ô đất) Ở nước ôn đới, giun đất hoạt động nhiều vào mùa xuân mùa thu, nên bắt đầu tiến hành thử nghiệm vào mùa xuân Khi thử với thuốc diệt cỏ, tất thực vật ô đất bị chết Vì điều có ảnh hưởng đến quần thể giun đất địa điểm thử thử nghiệm tốt nên tiến hành vùng đất có Đất đồng cỏ vừa cày để gieo hạt sau sử dụng 7.2 Ngày lấy mẫu Sau sử dụng chất thử, tiến hành ba lần lấy mẫu phải 92 thời kỳ hoạt động giun: Lần lấy mẫu đầu tiên: khoảng tháng sau sử dụng chất thử; Lần lấy mẫu thứ hai: khoảng đến tháng sau sử dụng chất thử; Lần lấy mẫu thứ ba: khoảng 12 tháng sau sử dụng chất thử Khoảng thời gian thử phụ thuộc vào tính chất hóa chất thử Nếu cần thiết lấy thêm mẫu phải tiến hành khoảng thời gian nửa năm thời kỳ hoạt động giun đất 7.3 Chất đối chiếu Cần thiết thử nghiệm đồng thời với chất đối chiếu (chất chuẩn độc) để có thông tin ảnh hưởng chất thử điều kiện địa điểm thực nghiệm cụ thể Hoạt chất Benomyl Carbendazim độc với giun phù hợp với mục đích (Niklab & Kennel 1978, Edwards & Brown 1982, Heimbach 1990) Tỷ lệ sử dụng hoạt chất từ kg đến kg hecta coi phù hợp để thu ảnh hưởng mong muốn (giảm mật độ từ 40% đến 80 %) Do ảnh hưởng phụ thuộc vào chế phẩm lựa chọn nên cần tiến hành phép thử sơ sử dụng nhiều tỷ lệ sử dụng khác Đánh giá phép thử 8.1 Phân loại loài giun đất Phân loại loài giun vào tài liệu thích hợp (Graff 1953, Sim & Gerard 1985), sử dụng danh pháp Easton (1983) Giun đất sau thu nhặt cố định dung dịch formađehyt % lưu giữ đưa phân loại Cồn 70 % sử dụng làm dung dịch cố định bảo quản Tuy nhiên, cồn có bất lợi tẩy trắng giun nên gây khó khăn cho việc phân loại giun Việc phân loại giun đất sống tiến hành thực địa đòi hỏi người phân loại phải có kỹ phân loại loài Tính riêng số lượng giun trưởng thành non loài Đối với giun non khó phân biệt, việc phân loại chúng dựa vào 93 khác biệt Tanylobes Epilobes Chú thích - Để thuận lợi cho việc phân biệt giun đất non khác biệt Epilobous (môi sau) Tanylobous (môi trước) cần thiết quan trọng Phần quanh miệng đốt mà bao quanh miệng, lưng mang thùy hướng phía trước gọi môi Khi giun không hoạt động, đóng vai trò nắp bịt kín xoang miệng khoang má, khác đóng vai trò quan xúc giác thụ quan cảm giác hóa học Ở Lumbricus spp., môi có thêm chức dùng để lấy cỏ vào hang Môi tiếp tục phía sau với phần quanh miệng (Zygolobous), có đường phân cách đơn giản (Prolobous), có mấu lồi ngắn dạng lưỡi phía sau (Epilobous) hay có mấu lồi dạng lưỡi kéo dài phía sau đến gian đốt phân chia phần quanh miệng phía lưng (Tanylobous) 8.2 Cân Trước cân, giun đất cố định đặt vào giấy lọc để loại bỏ dịch ướt bao quanh thể Khối lượng giun tính cho loài mức độ trưởng thành giun Tính toán biểu thị kết Xác định số giun trưởng thành giun non khối lượng chúng loài giun thu lần lấy mẫu Sử dụng phương pháp thống kê thích hợp để so sánh mẫu xử lý đối chứng Phép thử thống kê suy luận phụ thuộc vào việc giá trị lặp lại có phân bố chuẩn có đồng theo biến thiên chúng không Để kiểm tra phân bố chuẩn biến thiên đồng nhất, sử dụng tương ứng phương pháp Kolmogoroff-Smirnov Bartlett Với số liệu phân bố chuẩn đồng nhất, phép thử t bội thực phép thử Dunnett William (α = 0,05, phía) Mặt khác, phép thử U bội tiến hành, phép thử U Bonferroni phù hợp với Holm (1979) Nếu có cách xử lý tiến hành điều kiện tiên 94 (sự phân bố chuẩn, đồng nhất) quy trình thử thông số đáp ứng, sử dụng quy trình thử t Student, không quy trình phép thử U Mann-Whitney Chú thích - Phải lưu ý sử dụng phương pháp tách dựa theo tính hoạt động giun vài loài xuất nhiều so với mức đại diện Ví dụ sử dụng phương pháp tách điện giun đất trưởng thành loài Lumbricus terrestris nằm sâu đất không xuất (Cuendet et al 1991) Tương tự với loài giun nội sinh nhỏ đất, bị chết sử dụng phương pháp tách formol mức đại diện (Raw 1959) 10 Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm thông tin sau: a) viện dẫn tiêu chuẩn này; b) kết quả, mô tả điều 9; c) mô tả cụ thể chất thử thông tin tính chất hóa học, lý học để giúp hiểu rõ kết thử; d) tính chất địa điểm thử (xem 6.1.1); e) điều kiện thời tiết trình thử; f) mô tả cụ thể thiết kế phép thử kiểm soát địa điểm thử (kích thước ô đất thử, số mẫu lặp lại, số mẫu thử); g) phương pháp tách sử dụng để lấy mẫu; h) toàn số lượng khối lượng tổng cộng giun thu tất ngày lấy mẫu; i) bảng ghi chép phần trăm thay đổi ô thử, xử lý ngày thử so sánh với đối chứng; j) toàn số lượng khối lượng loài tất ngày lấy mẫu; k) bảng ghi chép số lượng khối lượng mẫu ngày lấy mẫu loài; 95 l) đồ thị biểu diễn thay đổi số lượng khối lượng cho loài riêng biệt trình thử; m) kết thu chất đối chiếu riêng; n) thao tác không quy định tiêu chuẩn cố có ảnh hưởng đến kết thử 96 PHỤ LỤC 7: BẢN ĐỒ MÔ HÌNH AT VÀ MÔ HÌNH TT TẠI XÃ YÊN VIÊN ( Trang tiếp theo) 97 PHỤ LỤC 8: SƠ ĐỒ LẤY MẪU ĐẤT, XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG GIUN ĐẤT Ở MÔ HÌNH TRỒNG RAU AT VÀ TT TẠI XÃ YÊN VIÊN (trang tiếp theo) 98 PHỤ LỤC 9: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU ĐẤT MÔ HÌNH TRỒNG RAU TẠI XÃ YÊN VIÊN (Trang tiếp theo) 99 PHỤ LỤC 10: HÌNH ẢNH BẢO QUẢN MẪU GIUN ĐẤT Ở MÔ HÌNH TẠI XÃ YÊN VIÊN Lần Lần Lần 100
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Phân Bón Và Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuất Rau Đến Số Lượng Giun Đất Tại Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Hội, Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Phân Bón Và Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuất Rau Đến Số Lượng Giun Đất Tại Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Hội, Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Phân Bón Và Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuất Rau Đến Số Lượng Giun Đất Tại Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Hà Hội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay