Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Biện Pháp Quản Lý Chất Thải Chăn Nuôi Lợn Tại Xã Đức Long, Đức Thọ, Hà Tĩnh

97 185 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:53

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI LỢN TẠI XÃ ĐỨC LONG, HUYỆN ĐỨC THỌ, TỈNH HÀ TĨNH Người thực : HOÀNG THỊ HUYỀN Lớp : MTA Khóa : 57 Ngành : MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS HOÀNG THÁI ĐẠI TS TRẦN VĂN ĐẠT HÀ NỘI - 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI LỢN TẠI XÃ ĐỨC LONG, HUYỆN ĐỨC THỌ, TỈNH HÀ TĨNH Người thực : HOÀNG THỊ HUYỀN Lớp : MTA Khóa : 57 Ngành : MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS HOÀNG THÁI ĐẠI TS TRẦN VĂN ĐẠT Địa điểm thực tập : PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG, HUYỆN ĐỨC THỌ, TỈNH HÀ TĨNH HÀ NỘI - 2016 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu, đến hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Môi trường với đề tài: “Đánh giá trạng đề xuất biện pháp quản lý thải chăn nuôi lợn địa bàn xã Đức Long, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh” Tôi xin cảm ơn sâu sắc tới quý thầy cô khoa Môi trường, Học viện Nông Nghiệp Hà Nội truyền đạt bồi dưỡng cho kiến thức, phương pháp học tập nghiên cứu chuyên môn Tôi xin cảm ơn Phòng TNMT huyện Đức Thọ, UBND xã Đức Long giúp qúa trình làm khóa luận, cung cấp số liệu xác bổ ích Tôi xin cảm ơn toàn hộ dân xã giúp thời gian khảo sát, điều tra vấn địa phương Tôi xin tỏ lòng biết ơn chân thành đến PGS.TS Hoàng Thái Đại dành nhiều thời gian tâm huyết, tận tình hướng dẫn bảo suốt trình thực đề tài Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình bên, tạo điều kiện cho hoàn thành chương trình học trường Cùng bạn bè ủng hộ, giúp đỡ để tự tin vượt qua khó khăn học tập Tôi xin chân thành cảm ơn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên i MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG .v DANH MỤC HÌNH vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Yêu cầu nghiên cứu Chương1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .3 1.1 Tổng quan vấn đề chăn nuôi 1.1.1 Hiện trạng phát triển chăn nuôi 1.1.2 Môi trường chăn nuôi 1.2 Chất thải chăn nuôi vấn đề môi trường 1.2.1 Khái niệm chất thải chăn nuôi 1.2.2 Thành phần, tính chất chất thải chăn nuôi Việt Nam 1.2.3 Ảnh hưởng chất thải chăn nuôi đến môi trường 1.2.4 Thực trạng quản lý chất thải chăn nuôi việt Nam 1.2.5 Cơ sở pháp lý quản lý chất thải chăn nuôi Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.2 Phạm vi nghiên cứu 2.3 Nội dung nghiên cứu 2.4 Phương pháp nghiên cứu 2.4.1 Phương pháp thu thập thông tin Phương pháp khảo sát thực địa Phương pháp vấn bán cấu trúc (Phương pháp KIP) Phương pháp điều tra bảng hỏi Phương pháp khối lượng, thể tích ii Phương pháp lấy mẫu, bảo quản mẫu phân tích 2.4.2 Phương pháp xử lý số liệu Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .28 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Đức Long 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 3.2 Tình hình chăn nuôi xã Đức Long 3.2.1 Chăn nuôi theo quy mô trang trại 3.2.2 Chăn nuôi theo quy mô hộ gia đình 3.3 Hiện trạng phát sinh chất thải chăn nuôi lợn xã Đức Long 3.3.1 Hiện trạng phát sinh chất thải rắn chăn nuôi lợn xã Đức Long 3.3.2 Hiện trạng phát sinh chất thải lỏng 3.3.3 Hiện trạng phát sinh chất thải khí 3.4 Hiện trạng quản lý chất thải chăn nuôi xã Đức Long 3.4.1 Cơ cấu quản lý 3.4.2 Hiện trạng quản lý chất thải chăn nuôi lợn trang trại chăn nuôi lợn nái siêu nạc tập trung cấp bố mẹ xã Đức Long 3.4.3 Hiện trạng quản lý chất thải chăn nuôi quy mô hộ gia đình 3.5 Đề xuất số biện pháp quản lý chất thải chăn nuôi địa bàn xã Đức Long 3.5.1 Quy mô trang trại 3.5.2 Quy mô hộ gia đình KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .76 Kết luận TÀI LIỆU THAM KHẢO .77 PHỤ LỤC 80 iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BOD Nhu cầu oxy sinh hóa (Biochemistry Oxygen Demand) BNNPTNT Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn BVMT Bảo vệ môi trường COD Nhu cầu oxy hóa học (Chemistry Oxygen Demand) CTR Chất thải rắn QCVN Quy chuẩn Việt Nam T-N Nitơ tổng số (Total Nitrogen) T-P Photpho tổng số UBND Ủy ban nhân dân iv DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Diễn biến số lượng lợn phân theo vùng Việt Nam giai đoạn 2005 – 2015 Error: Reference source not found Bảng 1.2 Số lượng trang trại chăn nuôi phân theo vùng nước ta .Error: Reference source not found Bảng 1.3 Thành phần (%) phân gia súc, gia cầm Error: Reference source not found Bảng 1.4 Ước tính lượng nước tính lượng nước tiểu dựa vào trọng lượng gia súc .Error: Reference source not found Bảng 1.5 Các chất tạo mùi nước thải chăn nuôi .Error: Reference source not found Bảng 1.6 Lượng khí phát sinh phân hủy phân .Error: Reference source not found Bảng 2.1 Các thông số phân tích Error: Reference source not found Bảng 3.1 Tổng hợp biến trình nhiệt độ qua tháng năm 2015 Error: Reference source not found Bảng 3.2 Tổng hợp biến trình lượng mưa, lượng bốc qua tháng năm 2015 .Error: Reference source not found Bảng 3.3 Năng suất trồng Error: Reference source not found Bảng 3.4 Số lượng lợn nuôi hàng năm trang trại Error: Reference source not found Bảng 3.5 Số lượng lợn phân theo lứa tuổi thời điểm nghiên cứu Error: Reference source not found Bảng 3.6 Quy mô chăn nuôi lợn Error: Reference source not found Bảng 3.7 Bảng số liệu điều tra số lượng loại vật nuôi tháng đầu năm 2016 với kỳ năm 2015 xã Đức Long .Error: Reference source not found Bảng 3.8 Số lượng lợn theo thôn xã Error: Reference source not found v Bảng 3.9 Ước tính lượng phân lợn thải hàng năm cuả trang trại Error: Reference source not found Bảng 3.10 Lượng nước tiểu lợn tạo hàng năm trang trại lợn nái siêu nạc tập trung cấp bố mẹ xã Đức Long Error: Reference source not found Bảng 3.11 Giá trị thông số ô nhiễm có nước thải trang trại Error: Reference source not found Bảng 3.12 Tổng lượng nước tiểu phát sinh thôn xã Đức Long Error: Reference source not found Bảng 3.13 Kết phân tích số tiêu lý hóa sinh học mẫu nước thải chăn nuôi lợn địa bàn xã Error: Reference source not found Bảng 3.14 Lượng khí thải phát sinh từ hoạt động phân hủy phân trang trại Error: Reference source not found Bảng 3.15 Lượng khí thải phát sinh từ hoạt động phân hủy phân thôn xã Đức Long Error: Reference source not found Bảng 3.16 Những tồn nguyên nhân công tác quản lý Error: Reference source not found vi DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Biểu đồ thể hiệ biến động số lượng lợn bò giai đoạn 2005 - 2015 .Error: Reference source not found Hình 1.2 Sơ đồ ảnh hưởng chăn nuôi đến môi trường Error: Reference source not found Hình 1.3 Mục đích sử dụng phân trình chăn nuôi lợn theo điều tra số huyện thuộc TP.HCM Error: Reference source not found Hình 3.1 Bản đồ xã Đức Long .Error: Reference source not found Hình 3.2 Biểu đồ thể tổng thu nhập ngành kinh tế năm 2015 Error: Reference source not found Hình 3.3 Cơ cấu việc làm người dân xã Đức Long năm 2015 .Error: Reference source not found Hình 3.4 Quy trình sản xuất lợn giống trang trại Error: Reference source not found Hình 3.5 Hình ảnh lợn nái trang trại .Error: Reference source not found Hình 3.6 Số lượng lợn nuôi phân theo lứa tuổi thôn xã Đức Long Error: Reference source not found Hình 3.7 Biểu đồ thể hệ số phát sinh CTR trung bình phân theo lứa tuổi lợn trang trại Error: Reference source not found Hình 3.8 Hố thu gom phân, bể biogas, chất thải đổ môi trường hộ gia đình Error: Reference source not found Hình 3.9 Tổng lượng CTR phát sinh theo lứa tuổi lợn thôn xã Đức Long Error: Reference source not found Hình 3.10 Lượng nước trung bình(a) tổng lượng nước rửa chuồng(b) sử dụng cho trang trại .Error: Reference source not found Hình 3.11 Biểu đồ thể tổng lượng nước sử dụng hệ số nước sử dụng cho hoạt động tắm, rửa chuồng trại Error: Reference source not found vii Hình 3.12 Biểu đồ giá trị thông số TSS mẫu nước thải so với QCVN 01-79:2011/BNNPTNT Error: Reference source not found Hình 3.13 Biểu đồ giá trị thông số BOD5 mẫu nước thải so với QCVN 01-79:2011/BNNPTNT Error: Reference source not found Bảng 1.1 Diễn biến số lượng lợn phân theo vùng Việt Nam giai đoạn 2005 – 2015 .4 Bảng 1.2 Số lượng trang trại chăn nuôi phân theo vùng nước ta Bảng 1.3 Thành phần (%) phân gia súc, gia cầm Bảng 1.5 Các chất tạo mùi nước thải chăn nuôi 10 Bảng 1.6 Lượng khí phát sinh phân hủy phân 11 Bảng 2.1 Các thông số phân tích 27 Bảng 3.1 Tổng hợp biến trình nhiệt độ qua tháng năm 2015 .29 Bảng 3.2 Tổng hợp biến trình lượng mưa, lượng bốc qua tháng năm 2015 .30 Bảng 3.3 Năng suất trồng 32 Bảng 3.5: Số lượng lợn phân theo lứa tuổi thời điểm nghiên cứu 39 Bảng 3.6 Quy mô chăn nuôi lợn 39 Bảng 3.7 Bảng số liệu điều tra số lượng loại vật nuôi tháng đầu năm 2016 với kỳ năm 2015 xã Đức Long 41 Bảng 3.8 Số lượng lợn theo thôn xã 42 Bảng 3.9 Ước tính lượng phân lợn thải hàng năm cuả trang trại 45 Bảng 3.10 Lượng nước tiểu lợn tạo hàng năm trang trại lợn nái siêu nạc tập trung cấp bố mẹ xã Đức Long 50 Bảng 3.11 Giá trị thông số ô nhiễm có nước thải trang trại 51 Bảng 3.12 Tổng lượng nước tiểu phát sinh thôn xã Đức Long 54 Bảng 3.13 Kết phân tích số tiêu lý hóa sinh học mẫu nước thải chăn nuôi lợn địa bàn xã 55 viii Từ thực xin đề xuất số biện pháp quản lý chất thải chăn nuôi lợn sau: 3.5.1 Quy mô trang trại Nhằm nâng cao chất lượng môi trường đầu chất thải trang trại cần thực biện pháp quản lý hiệu - Trang trại cần phải đảm bảo quy mô công suất đăng ký với cấp quyền - Tăng cường kiểm tra giám sát tình hình môi trường trang trại, kiểm tra chất lượng chất thải - Tăng cường công tác giáo dục nhận thức môi trường chăn nuôi cho công nhân viên, có chế độ khen thưởng hình phạt thích đáng cho công nhân không làm quy định - Không tích trữ phân lâu dài để tránh mùi hôi thối Qua kết phân tích mẫu nước thải trang trại ta thấy hiệu hệ thống xử lý chưa cao Từ thực trạng cần phải đánh giá lại hiệu trình xử lý cho hạng mục để biết đạt không đạt từ có biện pháp sửa chữa khắc phục nhằm nâng cao hiệu 3.5.2 Quy mô hộ gia đình 3.5.2.1 Quản lý theo quy mô Từ kết phân tích mẫu nước thải hộ gia đình ta đề xuất biện pháp dựa theo quy mô chăn nuôi phân theo số lượng đầu Đối với hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không đáng kể (1-2 con), hộ chăn nuôi có quy mô lớn từ trở lên phải quản lý chất thải chặt Những hộ có số lượng đạt từ 20 trở lên phải có cam kết đảm bảo chất lượng môi trường trình chăn nuôi 3.5.2.2 Quản lý theo công cụ kinh tế - Nghiêm cấm hành vi xả thải trực tiếp môi trường - Cần xây dựng định mức thu phí xả thải môi trường 72 - Theo điều tra, số hộ cho thiếu kinh phí 34,6% thiếu sở vật chất để phát triển chăn nuôi 18,9% xã cần có sách hỗ trợ chăn nuôi cụ thể như: Cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ nguồn vốn, - Phân tích lợi ích lâu dài việc đầu tư hệ thống xử lý chất thải lợi ích kinh tế sức khỏe 3.5.2.3 Quản lý dựa theo công cụ luật pháp- sách - Mọi hộ dân cần tuân thủ nghiêm túc văn pháp luật, sách tài khóa, văn liên quan bảo vệ môi trường nơi sinh sống - Chính quyền xã cần thành lập quy định chung, hương ước môi trường chăn nuôi dựa theo ý kiến người dân - Ban hành sách hỗ trợ chăn nuôi 3.5.2.4 Quản lý mặt kỹ thuật - Hỗ trợ kỹ thuật xây hầm biogas phù hợp với quy mô, diện tích - Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ kỹ thuật xử lý phân ủ, sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý - Khuyến khích chăn nuôi đệm lót sinh học - Xử lý chất thải chăn nuôi ủ phân hữu (Compost): Sử dụng chủ yếu bã phế thải thực vật, phân động vật mà thông qua hoạt động trực tiếp hay gián tiếp vi sinh vật phân hủy làm tăng cao chất lượng sản phẩm, tạo nên phân bón hữu giàu chất dinh dưỡng cung cấp cho trồng Chọn chỗ đất không ngập nước, trải lớp rác bã phế thải trồng trọt dầy khoảng 20cm, sau lót lớp phân gia súc gia cầm khoảng 2050% so với rác (Có thể tưới phân lỏng, mùn hoai), tưới nước để có độ ẩm đạt 45-50% lại lại trải tiếp lớp rác, bã phế thải trồng trọt lên trên… đến đống ủ đủ chiều cao (Không sử dụng cỏ tranh, cỏ gấu để ủ) Dùng ni lông, bạt… đủ lớn để che kín đống phân ủ Cứ khoảng tuần đảo đống phân ủ bổ xung nước cho đủ độ ẩm khoảng 45-50%, che ni long, bạt kín lại cũ Ủ phân phương pháp hoàn toàn nhờ lên men tự nhiên, không chất thải hữu (Compost) sử dụng chủ yếu(Tuy nhiên bổ sung men vào đống ủ tốt hơn) 73 - Xử lý công nghệ ép tách phân Đây công nghệ đại nhập vào nước ta chưa lâu hiệu nhiều nhà chăn nuôi quan tâm áp dụng Dựa nguyên tắc “lưới lọc” máy ép tách hầu hết tạp chất nhỏ đến nhỏ hỗn hợp chất thải chăn nuôi, tùy theo tính chất chất rắn mà có lưới lọc phù hợp Khi hỗn hợp chất thải vào máy ép qua lưới lọc chất rắn giữ lại, ép khô để xử lý riêng lượng nước theo đường riêng chảy xuống hầm KSH xử lý tiếp Độ ẩm sản phẩm (Phân khô) điều chỉnh tùy theo mục đích sử dụng Quá trình xử lý đầu tư ban đầu tốn đại, nhanh, gọn, tốn diện tích biện pháp hiệu trang trại chăn nuôi lợn, trâu bò theo hướng công nghiệp - Xử lý nước thải ô xi hóa Phương pháp thường dùng bể lắng nước thải + Xử lý sục khí Ở bể gom nước thải (Không phải KSH) người ta dùng máy bơm sục khí xuống đáy bể với mục đích làm cho chất hữu nước thải tiếp xúc nhiều với không khí trình ô xi hóa xảy nhanh, mạnh Đồng thời kích thích trình lên men hiếu khí, chuyển hóa chất hữu cơ, chất khí độc sinh trở thành chất gây hại tới môi trường Sau lắng lọc nước thải giảm ô nhiễm môi trường dùng tưới cho ruộng đồng + Xử lý ô-zôn (O3) Để xử lý nhanh, triệt để chất hữu khí độc sinh tra bể gom nước thải, bể lắng, người ta bổ sung khí ô-zôn (O3)vào trình sục khí xử lýhiếu khí nhờ máy tạo ô-zôn công nghiệp Ô-zôn chấtkhông bềndễ dàng bị phân hủy thành ôxy phân tử ôxy nguyên tử: O3 → O2 + O Ô xy nguyên tử tồn thời gian ngắn có tính ô xi hóa mạnh làm cho trình xử lý chất thải nhanh hữu hiệu Ngoài trình tiêu diệt lượng vi rút, vi khuẩn, nấm mốc khử mùi 74 dung dịch chất thải So với phương pháp sục khí phương pháp có tốn hiệu Tuy nhiên, cần ý thận trọng sử dụng ôzôn xử lý môi trường phải có nồng độ phù hợp, không dư thừa ô-zôn chất gây độc 75 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Sau thời gian thực đề tài: ‘‘Đánh giá trạng đề xuất biện pháp quản lý chất thải chăn nuôi lợn địa bàn xã Đức Long, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh” rút số kết luận sau: - Đức Long xã đồng huyện Đức Thọ, có đầy đủ điều kiện tự nhiên kinh tế-xã hội để phát triển ngành chăn nuôi - Trên địa bàn xã Đức Long có chăn nuôi lợn theo quy mô trang trại (tổng đàn 2000 con) chăn nuôi hộ gia đình phát triển không đồng thôn Quy mô hộ gia đình chủ yếu chăn nuôi nhỏ lẻ, tự phát với nguồn thức ăn chủ yếu tận dụng phế phụ phẩm nông nghiệp - Qua điều tra, phân tích khối lượng chất thải phát sinh khu vực lớn chưa có biện pháp quản lý hiệu đặc biệt chất thải khí Chất lượng môi trường sau xả thải chưa đảm bảo trang trại hộ gia đình (So sánh tiêu vật lý, hóa học, sinh học với QCVN 0179:2011/BNNPTNT) - Tình hình quản lý chất thải địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực nhìn chung chưa hiệu - Từ tình hình thực tế địa phương đưa số biện pháp quản lý phù hợp Kiến nghị Do thời gian nghiên cứu có hạn nên đề tài đưa số kiến nghị sau: Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát phát sinh khí thải chăn nuôi ảnh hưởng chúng đến môi trường Đánh giá tình hình quản lý chất thải trang trại khác để đề xuất biện pháp quản lý phù hợp đảm bảo môi trường 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Thị Tịnh Ấu, Giáo trình Luật Chính sách môi trường, Đại học Nông ngiệp Hà Nội, 2010 Báo cáo chất thải chăn nuôi – Hiện trạng giải pháp, Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2009 Vũ Trọng Bình, Đào Đức Huấn, Nguyễn Mạnh Cường, Chính sách phát triển chăn nuôi Việt Nam thực trạng, thách thức chiến lược đến năm 2020, trung tâm Phát triển Nông thôn, Viện sách phát triển NNNT Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Thông tư 04/2010/TTBNNPTNT Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Thông tư 71/2011/TTBNNPTNT Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, QCVN 01- 79:2011/BNNPTNT Trương Thanh Cảnh, Kiểm soát ô nhiễm môi trường sử dụng chất thải chăn nuôi, nhà xuất khoa học kỹ thuật, 2010 Đặng Kim Chi – Hoàng Thu Hương, Báo cáo trạng kinh tế xã hội, môi trường giải pháp cải thiện môi trường làng nghề Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam Dự án Việt Nam – Đan Mạch hợp tác phát triển môi trường, Bộ TN& MT, 11/2007 Cục chăn nuôi, Ô nhiễm môi chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung giải pháp khắc phục, 2008 10 Cục chăn nuôi Hà Tĩnh, Thống kê, diễn biến đàn gia súc, gia cầm giai đoạn 2010- 2015 11 Bùi Hữu Đoàn, Nguyễn Xuân Trạch, Vũ Đình Tôn, Bài giảng quản lý chất thải chăn nuôi, nhà xuất Nông nghiệp, 2011 77 12 Trần Mạnh Hải, Giải pháp xử lý nước thải chăn nuôi lợn phương pháp sinh học phù hợp với điều kiện Việt Nam, luận văn thạc sĩ Hóa Môi trường, 2008 13 Đào Lệ Hằng, Thực trạng định hướng bảo vệ môi trường chăn nuôi, phòng MTCN – Cục chăn nuôi, 2009 14 Nguyễn Khoa Lý, Ô nhiễm môi trường hoạt động chăn nuôi thú y giải pháp khắc phục, Báo cáo thú y, 2008 15 Tạp chí Khoa học Phát triển 2010: Tập 8, số 6: 959 – 968 16 Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Đức Thọ, Báo cáo quy hoạch KH Đức Thọ, 2015 17 Tổng cục Thống kê, Kết qủa điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản, 2011 18 Tổng Cục chăn nuôi, Biểu đồ diễn biến số lượng đàn lợn giai đoạn 2005 – 2015 19 Tổng Cục chăn nuôi, Biểu đồ diễn biến số lượng đàn bò giai đoạn 2005 – 2015 20 Tổng cục Thống kê, Diễn biến số lượng lợn phân theo vùng lãnh thổ sinh thái Việt Nam, 2015 21 Trịnh Quang Tuyên, Thực trạng ô nhiễm môi trường xử lý chất thải chăn nuôi lợn trang trại tập trung, Tạp chí khoa học công nghệ chăn nuôi, số 23, tháng 4/2010 22 Ủy ban nhân dân xã Đức Long, Số liệu thống kê chăn nuôi xã Đức Long năm 2015 23 Ủy ban nhân dân xã Đức Long, Đánh giá kế hoạch xây dựng Nông thôn mới, 2015 24 Viện chăn nuôi, Kết qủa đánh giá trạng môi trường chuồng nuôi tình hình xử lý chất thải sở chăn nuôi tập trung, 2006 78 Tài liệu nước 25 Hill, D.T, Toller, E.W & Holmberg,R.D The kinetis of inhition methane fermentation of swine manure Ag Waste 1974 26 Intergrated Solid waste Management – Quản lý chất thải rắn, McBraw Hill Tài liệu từ Internet 27 Báo Tài nguyên môi trường, 2/8/2014 http://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong-va-phat-trien/201408/hatinh-buc-tu-moi-truong-tai-cac-trang-trai-chan-nuoi-515584/ 28 Xử lý chất thải chăn nuôi lựa chọn công nghệ nào?, Đài khí tượng thủy văn Trung bộ, 12/3/2012 http://www.kttvttb.vn/index.php? option=com_content&view=article&id=759:x-ly-cht-thi-chn-nuoi-lachn-cong-ngh-nao-&catid=73:mc-tin-tc 29 Đánh giá hiệu xử lý chất thải chăn nuôi lợn hầm biogas, TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế tập 73, số 4, năm 2012 http://text.123doc.org/document/1239173-danh-gia-hieu-qua-xu-lynuoc-thai-chan-nuoi-lon-bang-ham-biogas-quy-mo-ho-gia-dinh-o-thuathien-hue-ppt.htm 30 Chất thải chăn nuôi vấn nạn Việt Nam http://www.tinmoitruong.vn/xa-hoi/chat-thai-chan-nuoi van-nan-moicua-viet-nam_46_47018_1.html 31 Đánh giá trạng quản lý chất thải trang trại chăn nuôi xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, 5/10/2011 http://khotailieu.com/luan-van-do-an-bao-cao/nong-lam-nghiep/channuoi/danh-gia-hien-trang-quan-ly-chat-thai-trang-trai-chan-nuoi-lon-taixa-lien-nghia-huyen-van-giang-tinh-hung-yen-va-de-xuat-mot-sophuong-phap-quan-ly.html 79 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Số liệu tính toán hệ số sử dụng nước hoạt động tắm rửa chuồng chăn nuôi lợn thôn xã Đức Long Bảng 1: Thống kê số lượng lợn theo lứa tuổi thôn xã Đức Long Thôn Long Sơn Đồng Vịnh Thịnh Cường Phượng Thành Hợp Lộc Long Lập Cầu Đôi Tổng Lợn sữa Lợn choai Lợn thịt hậu bị Lợn nái 37 21 490 59 38 17 216 70 36 19 162 34 29 35 131 72 13 11 81 20 51 35 162 110 1131 291 Tổng 607 341 251 267 125 99 1694 (Nguồn: UBND xã Đức Long) Bảng 2: Thôn Long Sơn Tần suất Lượng Hệ số sử Số lượng tắm rửa nước sử STT Họ tên chủ hộ dụng lợn (con) chuồng dụng (lít/con/ngày) (lần/ngày) (lít/ngày) Lê Thị Ái 0.5 40 16 Trần Văn Du 10 150 15 Nguyễn Kim Hạnh 20 300 15 Trần Thị Loan 10 150 15 Nghiêm Trực 10 200 20 Nguyễn Trọng Dũng 21 350 16.667 Hoàng Văn Thụ 45 1500 16.667 Trần Ngọc Sơn 10 150 15 Trần Quốc Đạt 17 300 17.647 10 Đinh Thị Thủy 20 350 17.5 11 Lê Quang Tuấn 30 1200 20 12 Nguyễn Kim Đường 30 750 25 Tổng 228 5440 17.457 (Nguồn: Số liệu điều tra, 5/3/2016) 80 Bảng 3: Thôn Hợp Lộc STT Họ tên chủ hộ Số lượng lợn (con) Phan Thị Tứ Phan Văn Hội Phạm Thanh An Trần Thước Trần Văn Giáp Võ Đường Tổng 22 43 12 10 92 Tần suất tắm rửa chuồng (lần/ngày) 0.5 1 0.3 Lượng nước sử dụng (lít/ngày) Hệ số sử dụng (lít/con/ngày) 20 350 1200 150 120 10 1850 13.333 15.909 13.953 12.5 12 16.667 14.06 (Nguồn: Số liệu điều tra, 7/3/2016) Bảng 4: Thôn Đồng Vịnh STT 10 11 12 13 Họ tên chủ hộ Trần Tư Hoàng Ngọc Hà Lê Xuân Đệ Lê Minh Đức Lê Xuân Lộc Nguyễn Quang Căn Nguyễn Trọng Dần Nguyễn Quang Bân Trần Trọng Thu Lê Văn Tứ Hoàng Văn Nam Lê Văn Ngụ Lê Mạnh Hùng Tổng Số lượng lợn (con) 12 20 40 20 10 25 12 10 20 22 206 Tần suất tắm rửa chuồng (lần/ngày) 0.5 0.5 1 1 1 0.5 Lượng nước Hệ số sử sử dụng dụng (lít/ngày) (lít/con/ngày) 150 12.5 30 15 300 15 40 16 1200 15 350 17.5 150 15 400 16 150 12.5 120 12 350 17.5 350 15.909 40 13.333 3630 14.865 (Nguồn: Số liệu điều tra, 8/3/2016) 81 Bảng 5: Thôn Thịnh Cường STT 10 11 Họ tên chủ hộ Trần Tuấn Dũng Trần Xuân Việt Lê Văn Lương Hoàng Hữu Nghi Lê Văn Ninh Trần Xuân Lý Trần Huỳnh Trần Hữu Số Trần Thanh Hiếu Hoàng hữu Hiếu Hoàng thị Lan Tổng Số lượng lợn (con) 40 10 30 10 33 164 Tần suất tắm rửa chuồng (lần/ngày) 1 0.5 1 0.5 1 0.5 Lượng nước sử dụng (lít/ngày) 600 100 75 150 120 450 75 150 120 600 100 2540 Hệ số sử dụng (lít/con/ngày) 15 12.5 15 16.667 12 15 15 15 15 18.182 16.667 15.092 (Nguồn: Số liệu điều tra, 9/3/2016) Bảng 6: Thôn Phượng Thành STT Họ tên chủ hộ Hoàng Thị Hương Nguyễn Tuân Nguyễn Nê Nguyễn Văn Đông Trần Việt Cường Trần Văn Thống Trần Huỳnh Nguyễn Văn Hiếu Trần Quốc Hiệu Tổng Số lượng lợn (con) 108 22 12 176 Tần suất tắm Lượng nước Hệ số sử dụng rửa chuồng sử dụng (lít/con/ngày) (lần/ngày) (lít/ngày) 1500 13.889 100 12.5 300 13.636 0.5 50 12.5 150 12.5 0.5 60 15 0.5 75 15 120 13.333 0.5 50 12.5 2405 13.429 (Nguồn: Số liệu điều tra, 10/3/2016) 82 Bảng 7: Thôn Long Lập S T Họ tên chủ hộ T Tần suất Lượng Số lượng tắm rửa nước sử lợn (con) chuồng dụng 10 11 48 (lần/ngày) 0.3 1 0.5 1 0.5 (lít/ngày) 50 100 100 50 150 150 50 650 Nguyễn Bình Võ Tâm Phạm Lâm Nguyễn Ái Lê Anh Dũng Nguyễn Thị Yến Lê Hoàn Tổng Hệ số sử dụng (lít/con/ngày) 16.667 12.5 14.286 10 15 13.636 12.5 13.513 (Nguồn: Số liệu điều tra, 11/3/2016) Bảng 8: Thôn Cầu Đôi ST T Họ tên chủ hộ Trần Văn Phương Bùi Hữu Tuấn Tổng Số lượng lợn (con) Tần suất tắm rửa chuồng (lần/ngày) 0.2 0.3 1 Hệ số sử Lượng nước sử dụng dụng (lít/ngày) (lít/con/ng 15 19 ày) 4.5 (Nguồn: Số liệu điều tra, 11/3/2016) 83 Phụ lục 2: Lượng chất thải phát sinh (CTR, nước thải) Bảng 1: Lượng CTR lợn trang trại phân theo lứa tuổi Loại lợn theo lứa Số lượng tuổi (con) Lợn sữa Lợn choai Lợn Thịt hậu bị Lợn nái Lợn đực giống 413 521 507 520 16 Lượng CTR cân lần (kg/ngày) 83.4 298.1 516 660 22 Lượng Lượng CTR cân lần CTR cân lần (kg/ngày) 81.7 296.9 517.8 657.4 23 (kg/ngày) 82.7 295.7 517 663 22.5 Lượng CTR trung bình (kg/con/ngày) 0.2 0.57 1.02 1.269 1.406 ( Nguồn: Số liệu cân, 8/4/2016) Bảng 2: Tổng lượng CTR lợn thải theo lứa tuổi thôn Thôn Long Sơn Đồng Vịnh Thịnh Cường Phượng Thành Hợp Lộc Long Lập Cầu Đôi Tổng Lượng CTR theo lứa tuổi (kg/ngày) Lợn sữa Lợn choai Lợn thịt Lợn nái 7.4 11.97 499.8 74.93 7.6 9.69 220.32 88.9 7.2 10.83 165.24 43.18 5.8 19.95 133.62 91.44 2.6 6.27 82.62 25.4 1.8 2.28 52.02 44.45 1.71 1.27 32.4 62.7 1153.62 369.57 Tổng 594.1 326.5 226.5 250.8 116.9 100.6 2.98 (Nguồn: Số liệu tính toán, 4/2016) 84 Bảng 3: Lượng nước sử dụng cho hoạt động tắm, rửa chuồng thôn Thôn Long Sơn Đồng Vịnh Thịnh Cường Phượng Thành Hợp Lộc Long Lập Cầu Đôi Tổng số Hệ số sử dụng nước Lượng nước sử lợn (con) (Lít/con/ngày) dụng (Lít/ngày) 607 351 251 267 125 99 17.46 14.87 15.09 13.43 14.06 13.51 4.5 10598 5219.4 3787.6 3585.8 1757.5 1337.5 18 (Nguồn: Số liệu tính toán, 4/2016) Bảng 5: Ước tính lượng nước rửa chuồng ngày trang trại Loại lợn Lợn sữa Lợn choai Lợn thịt hậu bị Lợn nái Lợn đực giống Tổng Số lượng 413 521 507 520 16 1977 Tổng lượng Lượng nước trung nước bình dành cho lợn (m3/ngày (lít/con/ngày) 3151.19 7.63 8398.52 16.12 12598.95 24.85 8403.2 16.16 350.08 21.88 32901.94 (Nguồn: Số liệu tính toán, 4/2016) 85 Bảng 6: Ước tính lượng nước rửa chuồng tạo năm trang trại Lượng Lượng nước Loại lợn Lợn sữa Lợn choai Lợn thịt hậu bị Lợn nái Lợn đực giống Tổng nước rửa Số lượng dùng cho Thời gian chuồng (con/năm) nuôi 2234 1913 1892 520 16 6575 (lit/con/ngày) năm 7.63 16.12 24.85 16.16 21.88 (m3/năm) 357.95 1850.3 5406.9 3067.2 127.78 10810 21 60 115 365 365 (Nguồn: Số liệu điều tra,tính toán, 4/2016) 86
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Biện Pháp Quản Lý Chất Thải Chăn Nuôi Lợn Tại Xã Đức Long, Đức Thọ, Hà Tĩnh, Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Biện Pháp Quản Lý Chất Thải Chăn Nuôi Lợn Tại Xã Đức Long, Đức Thọ, Hà Tĩnh, Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Biện Pháp Quản Lý Chất Thải Chăn Nuôi Lợn Tại Xã Đức Long, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay