Phân Lập Và Tuyển Chọn Vi Sinh Vật Phân Giải Lân Từ Đất Phù Sa Chua Tại Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên

63 189 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:51

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG  - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: PHÂN LẬP TUYỂN CHỌN VI SINH VẬT PHÂN GIẢI LÂN TỪ ĐẤT PHÙ SA CHUA TẠI HUYỆN PHÙ CỪ ,TỈNH HƯNG YÊN VÀ HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH Người thực : ĐAN THỊ PHƯỢNG Lớp : MTE Khóa : 57 Chuyên ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : TS ĐINH HỒNG DUYÊN ThS NGUYỄN TÚ ĐIỆP Hà Nội – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan la công trình nghiên cứu riêng Các số liệu có nguồn gốc rõ ràng kết trình bày khóa luận thu thập trình nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực khóa luận cám ơn thông tin trích dẫn khóa luận rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Đan Thị Phượng i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập vừa qua, bên cạnh cố gắng thân, nhận giúp đỡ tận tình Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thầy cô giáo, gia đình bạn bè Trước hết cho phép bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc kính trọng tới TS Đinh Hồng Duyên ThS Nguyễn Tú Điệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam quan tâm dìu dắt, tận tình hướng dẫn định hướng khoa học để hoàn thành tốt khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn ban chủ nhiệm khoa, thầy giáo, cô giáo khu vực môn Vi sinh vật, thầy cô phòng thực hành môn Hóa , Học viện Nông nghiệp Việt Nam truyền đạt cho kiến thức tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình hoàn thành khóa luận Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới gia đình, bạn bè người thân động viên, ủng hộ, giúp đỡ thực hoàn thành khóa luận Trân trọng! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Đan Thị Phượng ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC BẢNG .vi DANH MỤC HÌNH viii DANH MỤC VIẾT TẮT .ix PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1.Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu .2 1.3 Yêu cầu nghiên cứu .2 PHẦN TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Tổng quan đất chua Bảng 2.1 Mức đánh giá độ chua đất Bảng 2.2 Phân bố đất chua số khu vực giới Hình 2.1 Sơ đồ tổng quát trình phân giải lân vi sinh vật 10 2.2 Các dạng lân đất chuyển hóa đất .10 Hình 2.2 Vòng tuần hoàn lân tự nhiên 10 2.3 Tổng quan vi sinh vật phân giải lân 17 PHẦN 22 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Đối tượng nghiên cứu 22 3.2 Phạm vi nghiện cứu .22 3.3 Nội dung nghiên cứu 22 3.4 Phương pháp nghiên cứu 23 Bảng 3.1 Vị trí lấy mẫu đất .24 Hình 3.1 Quy trình sản xuất chế phẩm VSV phân gải lân 28 PHẦN 29 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29 iii 4.1 Phân lập vi sinh vật .29 Bảng 4.1 Số lượng, thành phần vi sinh vật tổng số 12 mẫu đất xã: Đông Động, Minh Châu, Nhật Quang, Phù Cừ 29 Đơn vị: x 106 (CFU/g đất) 29 Bảng 4.2 Các chủng vi sinh vật phân lập môi trường lân hữu 31 Bảng 4.3 Các chủng vi sinh vật phân lập môi trường lân vô 32 4.2 Tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả phân giải lân .32 Bảng 4.4 Hiệu suất phân giải lân hữu khó tan chủng vi sinh vật 33 Hình 4.1 Hiệu suất phân giải lân chủng vi sinh vật có khả phân giải lân hữu 34 Bảng 4.5 Khả phân giải lân vô chủng vi sinh vật .35 Bảng 4.6 Số lượng vi sinh vật mức pH khác .35 Bảng 4.7 Số lượng vi sinh vật nhiệt độ khác 36 Hình 4.2 Thử nghiệm tính an toàn hành tây chủng VSV 37 Bảng 4.8 Ảnh hưởng nguồn Cacbon đến chủng VSV .39 Hình 4.3 Ảnh hưởng nguồn Cacbon tới VK13 .39 Bảng 4.9 Ảnh hưởng nguồn Nito đến chủng VSV 40 Hình 4.4: Ảnh hưởng nguồn Nitơ tới VK13 .40 4.2.7 Hình thái, kích thước chủng vi sinh vật tuyển chọn làm chế phầm 41 4.3 Sản xuất chế phẩm vi sinh vật phân giải lân đánh giá chất lượng chế phẩm 42 Hình 4.8 Tính đối kháng chủng VSV .42 Bảng 4.10 Chất lượng chế phẩm vi sinh vật phân giải lân sau sản xuất 43 4.4 Thử nghiệm hiệu chế phẩm vi sinh vật phân giải lân bón cà chua quy mô chậu vại .44 CT1 44 CT2 44 CT3 44 CT4 44 CT5 44 CT6 44 LSD0,05 44 CV (%) 44 PHẦN 46 iv KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 46 5.1 Kết luận .46 5.2 Kiến nghị .46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 PHỤ LỤC 50 v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Mức đánh giá độ chua đất Error: Reference source not found Bảng 2.2 Phân bố đất chua số khu vực giới.Error: Reference source not found Bảng 3.1 Vị trí lấy mẫu đất Error: Reference source not found Bảng 4.1 Số lượng, thành phần vi sinh vật tổng số 12 mẫu đất xã: Đông Động, Minh Châu, Nhật Quang, Phù Cừ Error: Reference source not found Bảng 4.2 Các chủng vi sinh vật phân lập môi trường lân hữu Error: Reference source not found Bảng 4.3 Các chủng vi sinh vật phân lập môi trường lân vô Error: Reference source not found Bảng 4.4 Hiệu suất phân giải lân hữu khó tan chủng vi sinh vật Error: Reference source not found Bảng 4.5 Khả phân giải lân vô chủng vi sinh vật Error: Reference source not found Bảng 4.6 Số lượng vi sinh vật mức pH khác Error: Reference source not found Bảng 4.7 Số lượng vi sinh vật nhiệt độ khác Error: Reference source not found Bảng 4.8 Ảnh hưởng nguồn Cacbon đến chủng VSV Error: Reference source not found Bảng 4.9 Ảnh hưởng nguồn Nito đến chủng VSV.Error: Reference source not found Bảng 4.10 Chất lượng chế phẩm vi sinh vật phân giải lân sau sản xuất.Error: Reference source not found Bảng 4.11 Một số tiêu sinh trưởng phát triển cà chua Error: Reference source not found vi vii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ tổng quát trình phân giải lân vi sinh vật Error: Reference source not found Hình 2.2 Vòng tuần hoàn lân tự nhiên Error: Reference source not found Hình 3.1 Quy trình sản xuất chế phẩm VSV phân gải lân Error: Reference source not found Hình 4.1 Hiệu suất phân giải lân chủng vi sinh vật có khả phân giải lân hữu Error: Reference source not found Hình 4.2 Thử nghiệm tính an toàn hành tây chủng VSV Error: Reference source not found Hình 4.3 Ảnh hưởng nguồn Cacbon tới VK13 Error: Reference source not found Hình 4.4: Ảnh hưởng nguồn Nitơ tới VK13 Error: Reference source not found Hình 4.5 Hình thái khuẩn lạc tế bào soi kính hiển vi chủng VK1 Error: Reference source not found Hình 4.6 Hình thái khuẩn lạc tế bào soi kính hiển vi chủng VK8 Error: Reference source not found Hình 4.7 Hình thái khuẩn lạc tế bào soi kính hiển vi chủng VK13 Error: Reference source not found Hình 4.8 Tính đối kháng chủng VSV Error: Reference source not found viii DANH MỤC VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ CFU Colony forming unit – Đơn vị hình thành khuẩn lạc CMC Cacboxy methyl cenlulose CP Chế phẩm CPC Chế phẩm chung CT Công thức CTTN Công thức thí nghiệm ĐBSCL Đồng sông Cửu Long NTS Nấm tổng số NXB Nhà xuất TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam VKTS Vi khuẩn tổng số VSV Vi sinh vật XK Xạ khuẩn XKTS Xạ khuẩn tổng số ix Bảng 4.8 Ảnh hưởng nguồn Cacbon đến chủng VSV Số lượng VSV (x 106 CFU/g) Glucoza Xenluloza VS Tinh bột tan 1% 1% 1% V VK1 0,5 4,56 0,44 VK8 4,64 4,76 4,48 VK13 0,72 4,72 2,48 Chủng Saccaroza 1% 4,64 4,96 2,48 Hình 4.3 Ảnh hưởng nguồn Cacbon tới VK13 4.2.6 Đánh giá ảnh hưởng nguồn Nitơ khác đến chủng vi sinh vật Vi khuẩn sử dụng nitơ để tổng hợp nên hợp chất chứa nitơ tế bào Nguồn nito vi khuẩn sử dụng protein sản phẩm phân hủy protein (peptone), muối amoni, muối nitrat… Kết cho thấy, ba chủng vi khuẩn sinh trưởng tốt nguồn nitơ 39 Bảng 4.9 Ảnh hưởng nguồn Nito đến chủng VSV Chủng VSV Pepton 2,96 1,08 2,8 VK1 VK8 VK13 Số lượng VSV (x 106 CFU/g) Cao thịt KNO3 2,4 1,96 1,12 1,34 1,44 (NH4)2SO4 0,34 2,76 Hình 4.4: Ảnh hưởng nguồn Nitơ tới VK13 Từ bảng kết 4.9 cho thấy , chủng vi khuẩn thích ứng tốt nguồn chất thay đổi Trong VK1 thích ứng tốt với nguồn (NH4)2SO4, VK8 thích ứng tốt với nguồn KNO3, VK13 thích ứng tốt với nguồn Cao thịt Nhìn chung chủng vi sinh vật có khả thích ứng với nguồn nito hữu tốt so với nguồn nito vô cơ, nguồn nito hữu cơ, nguồn dinh dưỡng cao nấm men thích hợp với vi sinh vật nguồn pepton nguồn nito vô vi sinh vật thích ứng với nguồn NH 4+ tốt nguồn NO 3- Qua trình đánh giá hoạt tính chủng VSV ta thấy chủng vi khuẩn VK1, VK8, VK13 có khả phân giải lân cao có khả 40 sinh trưởng phát triển tốt điều kiện môi trường khác Vậy ta chọn chủng vi khuẩn để sản xuất chế phẩm vi sinh 4.2.7 Hình thái, kích thước chủng vi sinh vật tuyển chọn làm chế phầm Khuẩn lạc VK1 tròn đều, bề mặt trơn ướt, viền khuẩn lạc không nhăn, màu trắng đục, lồi, kích thước khoảng 0,2 – 0,5 cm Tiến hành nhuộm Gram thấy vi khuẩn bắt màu hồng, tế bào có dạng hình que, kích thước từ 0,5 µm Sơ ta thấy vi khuẩn VK2hc trực khuẩn, Gram âm Hình 4.5 Hình thái khuẩn lạc tế bào soi kính hiển vi chủng VK1 Khuẩn lạc VK8 dạng lan, bề mặt trơn ướt, viền khuẩn lạc nhăn, màu trắng đục, lồi Tiến hành nhuộm Gram thấy vi khuẩn bắt màu hồng, tế bào có dạng hình que, kích thuớc: từ 0,5 – 0,8 µm Sơ ta thấy vi khuẩn VK8 trực khuẩn, Gram âm Hình 4.6 Hình thái khuẩn lạc tế bào soi kính hiển vi chủng VK8 Khuẩn lạc VK13 tròn đều, bề mặt trơn ướt, viền khuẩn lạc không nhăn, màu trắn trong, lồi, kích thước 0,2 cm Tiến hành nhuộm Gram thấy vi khuẩn bắt màu 41 hồng, tế bào có dạng hình que Sơ ta thấy vi khuẩn VK13 vi khuẩn Gram âm Hình 4.7 Hình thái khuẩn lạc tế bào soi kính hiển vi chủng VK13 4.3 Sản xuất chế phẩm vi sinh vật phân giải lân đánh giá chất lượng chế phẩm 4.3.1 Kiểm tra tính đối kháng chủng vi sinh vật tuyển chọn Kiểm tra tính đối kháng chủng vi sinh vật để xem trình sinh trưởng phát triển chúng có đối kháng hay không Tiến hành thí nghiệm kiểm tra tính đối kháng chủng vi khuẩn: VK1, VK8, VK13 , từ hình 4.8 cho thấy chủng không đối kháng Như ta sử dụng tổ hợp chủng để sản xuất chế phẩm Hình 4.8 Tính đối kháng chủng VSV 4.3.2 Sản xuất đánh giá chất lượng chế phẩm vi sinh vật phân giải lân Sử dụng quy trình Bộ môn Vi sinh vật – Khoa Môi trường - Học 42 Viện Nông Nghiệp Việt Nam, sản xuất chế phẩm vi sinh vật phân giải lân theo nguyên tắc nhân sinh khối riêng rẽ môi trường dịch thể chuyển sang nuôi chất mang trùng sử dụng chủng vi khuẩn phân lập tuyển chọn (VK1 VK8 VK13) Chế phẩm vi sinh vật phân giải lân sau sản xuất tiến hành đánh giá chất lượng Kết đánh giá chất lượng chế phẩm vi sinh vật phân giải lân sau sản xuất thể bảng sau: Bảng 4.10 Chất lượng chế phẩm vi sinh vật phân giải lân sau sản xuất Chỉ tiêu pH Độ ẩm (%) VSV hữu hiệu (CFU/ml) VSV tạp (CFU/ml) Chất lượng chế phẩm VSV 7,0 34 9.1011 1.105 TCVN 6167-1996 6-8 20 - 35 ≥ 1.109 ≤ 1.106 Kết bảng 4.10 cho thấy: Chất lượng chế phẩm vi sinh vật phân giải lân sau sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam (TCVN 61671996) Độ ẩm chế phẩm sau tuần ủ 34% đảm bảo đạt TCVN 6167:1996 Độ ẩm chế phẩm sau sản xuất đạt TCVN tiêu quan trọng độ ẩm ổn định đảm bảo cho tồn vi sinh vật hữu ích chế phẩm không tạo điều kiện cho vi sinh vật tạp nhiễm chế phẩm phát triển mạnh pH = đạt tiêu chuẩn cho phép (6≤ pH ≤8) Số VSV hữu ích đạt TCVN 6167:1996 (≥ 1.109).Vi sinh vật tạp chế phẩm sản xuất nằm tiêu chuẩn cho phép (≤1.106 CFU/g) Như chế phẩm vi sinh vật phân giải lân sau sản xuất đạt TCVN dùng để bón cho đất trồng nhằm phân giải hợp chất lân khó tan có sẵn đất cung cấp cho trồng 43 4.4 Thử nghiệm hiệu chế phẩm vi sinh vật phân giải lân bón cà chua quy mô chậu vại Thí nghiệm gồm công thức, công thức lần nhắc lại (mỗi chậu 10kg đất phù sa lấy địa điểm làm thí nghiệm đồng ruộng) CT1 : 10,0 g chất mang (không nhiễm VSV chuyển hóa lân) CT2: 10,0 g chế phẩm vi sinh vật phân giải lân sản xuất từ chủng VK có khả phân giải lân phân lập từ đất phù sa chua (CP1) CT3: 10,0 g chế phẩm vi sinh vật phân giải lân sản xuất từ chủng VK có khả phân giải lân phân lập từ đất phù sa chua trộn lẫn với chế phẩm vi sinh vật phân giải lân sản xuất từ chủng VK có khả phân giải lân phân lập đất phèn (CPC) CT4: 3g N + 2,2g P2O5 + 3,3g K2O + 10,0 g chất mang (không nhiễm VSV chuyển hóa lân) CT5: 3g N + 2,2g P2O5 + 3,3g K2O + 10,0g CP1 CT6: 3g N + 2,2g P2O5 + 3,3g K2O + 10,0g CPC Kết sinh trưởng phát triển cà chua thể bảng sau: Bảng 4.11 Một số tiêu sinh trưởng phát triển cà chua Chỉ tiêu CTTN Chiều cao trung bình (cm) CT1 26 CT2 32,67 CT3 35 CT4 36 CT5 33,67 CT6 37,67 LSD0,05 5,67 CV (%) 12,3 Qua bảng số liệu ta thấy: Chu vi trung bình thân (cm) 2,43 2,27 2,7 2,6 2,5 2,63 0,37 11,5 Bán kính tán trung bình (cm) 23 25 25,33 31,67 28,67 30,33 4,12 11,7 Các công thức có sử dụng chế phẩm (CT2, CT3, CT5, CT6) cà 44 chua có sinh trưởng tốt công thức không sử dụng chế phẩm (CT1, CT4) Các công thức có bổ sung phân hóa học (CT4, CT5, CT6) tiêu chiều cao cây, chu vi thân cây, bán kính tán cao công thức không bổ sung phân hóa học (CT1, CT2, CT3) Cây cà chua bón CPC (CT3 CT6) có khả sinh trưởng tốt bón CP1 (CT2 CT5) Như trồng sinh trưởng phát triển bón chế phẩn phân vi sinh vật phân giải lân 45 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Từ 12 mẫu đất phù sa chua lấy từ xã: xã Đông Động Minh Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; xã Đình Cao Nhật Quang, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên phân lập 30 chủng vi sinh vật có 19 chủng vi khuẩn 11 chủng nấm có khả phân giải hợp chất lân khó tan để đánh giá đặc tính sinh học khác Trong có 18 chủng có khả phân giải lân hữu 12 chủng có khả phân giải lân vô Từ 30 chủng vi sinh vật phân lập tuyển chọn chủng vi khuẩn (VK1, VK8, VK13) có khả phân giải lân tốt khả thích ứng cao với môi trường, pH nhiệt độ khác nhau, sử dụng nhiều nguồn cacbon (tinh bột, Glucoza, Lactoza, Saccaroza), nhiều nguồn nito (Cao thịt, pepton, KNO3, NH4( SO4)2) Điều kiện nuôi cấy tối ưu cho chủng môi trường VKTS, pH = 7, nhiệt độ 30OC Kết kiểm tra tính an toàn thực vật chủng cho thấy chúng an toàn không đối kháng Chế phẩm VSV phân giải lân sản xuất từ chủng VK tuyển chọn đạt TCVN 6167 – 1996 Bước đầu thử nghiệm quy mô chậu vại cho thấy, cà chua có chiều cao trung bình cây, bán kính trung bình tán chu vi trung bình công thức bón chế phẩm VSV phân giải lân kết hợp với phân bón hóa học cao so với công thức bón chế phẩm bón phân hóa học 5.2 Kiến nghị Thử nghiệm hoạt tính phân giải lân khó tan nguồm lân khác FePO4 Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng phân lân vi sinh để bón cho trồng xã Đông Động Minh Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; xã Đình Cao Nhật Quang ,huyện Phù Cừ ,tỉnh Hưng Yên vùng khác Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng phân lân vi sinh bón cho loại đất khác 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Văn Bộ (1999) Trạng thái lân đất Việt Nam Kết nghiên cứu khoa học, – Viện thổ nhưỡng nông hóa NXB Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Thị Phương Chi, Phạm Thanh Hà (1999) Phối hợp chủng vi khuẩn cố định nitơ vi khuẩn hòa tan phosphate để nâng cao hiệu phân vi sinh Báo cáo khoa học Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Hà Nội 1999 NXB Khoa học kĩ thuật Trần Văn Chính (2006) Thổ nhưỡng học NXB Nông nghiệp Nguyễn Đường, Nguyễn Xuân Thành (1999) Sinh học đất NXB Nông nghiệp Nguyễn Tử Khiêm, Trần Khải (1997) Kết nghiên cứu khoa học – Viện thổ nhưỡng nông hóa NXB Nông nghiệp TCVN 6167:1996 Phân bón vi sinh vật phân giải hợp chất photphat khó tan Bộ Tài Nguyên Môi Trường TCVN 7538- 2:2005 Chất lượng đất – Lấy mẫu Bộ khoa học công nghệ Vũ Thúy Nga, Nguyễn Ngọc Quyên, Trần Thùy Tú, Phạm Văn Toán (2003) Nghiên cứu khả sinh tổng hợp IAA phân giải photphat vô khó tan vi khuẩn Bradyrhizobium Những vấn đề nghiên cứu khoa học sống Báo cáo hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc NXB KH&KT Hà Nội tr.349-352 Võ Đình Quang (1999) Trạng thái lân đất Việt Nam Kết nghiên cứu khoa học, – Viện thổ nhưỡng nông hóa NXB Nông nghiệp Hà Nội 10 Nguyễn Như Thanh, Nguyễn Xuân Thành (2004) Vi sinh vật đại cương NXB Nông nghiệp 11 Đỗ Thị Thanh Ren (1989) Hiệu phân lân lúa đất 47 phèn mặn Luận án PTS, đại học Cần Thơ Tài liệu tiếng anh 12.Borlaug Dowswell (1997) The acid lands: One of agriculture’s last frontiers.In: Plant – Soil Interactions at Low pH Moniz, A.C et al (eds.) Brazilian Soil Science Society pp 5-15 13 Chang, S C., and M L Jackson (1957) Fractionation of soil phosphorus Soil Sci 84: 133-144 14 Datta (1982) Studies on the eficacy ò a phytohormone producing phosphate solubilizing Bacillus firmus in augmenting paddy yield in acid soils of Nagaland Plant soil 69: 365-383 15 Haug (1983) Molecular aspects of aluminum toxicity CRC Crit, Rew Plant Sci.1: 345-373 16 Gaur C, Fernandez T, Costa F, Cerranti B, Massiandaro G (1992) Kinetics of phosphatase activity in organic wastes Soil Biol Biochem 17 Gerretsen, F C (1948) The influence of microorganisms on the phosphate intake by the plant Plant Soil 1: 51-81 18 J Stoklasa (1911) Biochemischer Kreislauf dé Phosphat – Ions im Boden Centrbl Bakt II, 29: 385 – 419 19 Patrick WH, Jr, Mahapatra JC (1968) Transformations and availability to rice of nitrogen and phosphorus in waterlogged soils Advances in Agronomy 24: 323-359 20 Perez (2007) Isolation and characterization of mineral phosphate – solubilizing bacteria naturally colonizing a limonitic crust in the southeastern Venezuelan region Soil Biol Biochem 39: 2905-2914 21 Von Uexkull E Mutert (1995) Global extent, development and economic impact of acid soils Plant and Soil 171: 1-15 22 Van Wambeke (1976) Formation, distribution and consequences of acid soils in agricultural development In: Proceedings of Workshop on Plant Adaptation to Mineral Stress in Problem Soils Wright, M.J and S.A.Ferrari (eds.) Spec Publ Cornell Univ., Agric Exp Stn., Ithaca, NY 48 Pp 15-24 Websites 23.Alvaro (2009), Grimer Mount (1981) Đề tài phân lập tuyển chọn vi sinh vật phân giải lân khó tan đất bazan nâu đỏ Đắk Lắc http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-nghien-cuu-phan-lap-va-tuyen-chon-visinh-vat-phan-giai-phosphate-kho-tan-tren-dat-bazan-nau-do-o-dak-lak2145/12/9/2015/ Thứ sáu, 15/1/2016 24 Kletcopki Petecbuaxki (1964) Khảo sát khả phân hủy phốt khó tiêu điều kiện lên men vi khuẩn bacillus mucilanous nga http://text.123doc.org/document/2215861-khao-sat-kha-nang-phan-huyphot-pho-kho-tieu-va-dieu-kien-len-men-vi-khuan-bacillus-mucilanouscua-nga.htm/ Thứ sáu, 22/1/2016 25 Lê Thị Thu Trang (2012) Khảo sát khả phân hủy photpho khó tiêu điều kiện lên men vi khuẩn Bacillus mucilanous nga http://text.123doc.org/document/2215861-khao-sat-kha-nang-phan-huyphot-pho-kho-tieu-va-dieu-kien-len-men-vi-khuan-bacillus-mucilanouscua-nga.htm/ Thứ sáu, 08.1.2016 26 Zdenko Rengel (2003) Handbook of Soil Acidity https://books.google.com.vn/books? id=txCB1LgaYPYC&printsec=frontcover&hl=vi#v=onepage&q&f=false /Thứ năm, 21/1/2016 49 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Khả phân giải lân hữu chủng VSV Trước tiên ta xây dựng đường chuẩn phương trình tương quan số OD nồng độ ppm dung dịch PO 4-3 để sử dụng cho việc đánh giá khả phân giải lân KH2PO4 pha nồng độ khác thực phản ứng xanh molipdate Kết thể qua bảng sau: Bảng Nồng độ KH2PO4 OD đo dãy chuẩn STT Nồng độ KH2PO4 (ppm) 0,5 Chỉ số OD 690 nm 0,441 0,734 1,374 Đường chuẩn phương trình tương quan số OD nồng độ ppm dung dịch PO43- thể qua đồ thị đây: Hình Đường chuẩn phương trình tương quan số OD nồng độ ppm dung dịch PO43Theo hình 1, phương trình tương quan số OD nồng độ ppm dung dich PO43-: y = 0,624x + 0,121 Trong đó: nồng độ PO43-; y số OD Các chủng vi sinh vật khác có khả phân giải lân khó tan 50 không giống Vì vậy, đánh giá khả phân giải chủng nhằm tuyển chọn chủng có khả phân giải lân tốt phục vụ cho việc sản xuất phân lân vi sinh Tính hiệu suất phân giải lân vô chủng vi sinh vật: Nồng độ PO43- ban đầu = 48,358 ppm Hiệu suất phân giải lân tính theo công thức: *100 H(%)= 51 Phụ lục 2: Xử lý số liệu phần mềm IRRISTART BALANCED ANOVA FOR VARIATE CHIEUCAO FILE CAY LA 28/ 1/16 14:46 :PAGE VARIATE V003 CHIEUCAO LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 199.611 39.9222 2.06 0.155 NL 23.1111 11.5556 0.59 0.574 * RESIDUAL 10 194.222 19.4222 * TOTAL (CORRECTED) 17 416.944 24.5261 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CV THAN FILE CAY LA 28/ 1/16 14:46 :PAGE VARIATE V004 CV THAN SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 371111 742222E-01 0.88 0.526 NL 121111 605555E-01 0.72 0.513 * RESIDUAL 10 838889 838889E-01 * TOTAL (CORRECTED) 17 1.33111 783007E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE BK TAN FILE CAY LA 28/ 1/16 14:46 :PAGE VARIATE V005 BK TAN SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 173.333 34.6667 3.39 0.048 NL 4.33333 2.16667 0.21 0.814 * RESIDUAL 10 102.333 10.2333 * TOTAL (CORRECTED) 17 280.000 16.4706 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CAY LA 28/ 1/16 14:46 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 CHIEUCAO 26.0000 32.6667 35.0000 36.0000 33.6667 35.0000 CV THAN 2.43333 2.26667 2.70000 2.60000 2.50000 2.63333 BK TAN 23.0000 25.0000 25.3333 31.6667 28.6667 30.3333 SE(N= 3) 2.54442 0.167221 1.84692 5%LSD 10DF 8.01756 0.526920 5.81971 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 6 CHIEUCAO 34.1667 31.5000 33.5000 CV THAN 2.41667 2.61667 2.53333 BK TAN 27.5000 26.6667 27.8333 SE(N= 6) 1.79918 0.118243 1.30597 5%LSD 10DF 5.66927 0.372589 4.11516 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CAY LA 28/ 1/16 14:46 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - 52 VARIATE CHIEUCAO CV THAN BK TAN GRAND MEAN (N= 18) NO OBS 18 33.056 18 2.5222 18 27.333 STANDARD DEVIATION C OF V |CT SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 4.9524 4.4071 12.3 0.1551 0.27982 0.28964 11.5 0.5264 4.0584 3.1990 11.7 0.0477 53 |NL | | | 0.5741 0.5131 0.8140 | | | |
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân Lập Và Tuyển Chọn Vi Sinh Vật Phân Giải Lân Từ Đất Phù Sa Chua Tại Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên, Phân Lập Và Tuyển Chọn Vi Sinh Vật Phân Giải Lân Từ Đất Phù Sa Chua Tại Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên, Phân Lập Và Tuyển Chọn Vi Sinh Vật Phân Giải Lân Từ Đất Phù Sa Chua Tại Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay