Thực Trạng Sử Dụng Phân Bón Và Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuất Nông Nghiệp Tại Xã An Lạc, Chí Linh, Hải Dương

88 170 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:51

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG = = = =¶¶¶ = = = = KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHÂN BÓN VÀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI Xà AN LẠC, THỊ Xà CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG Người thực : PHAN THỊ ÁNH TUYẾT Lớp : MTC Khóa : 57 Chuyên ngành : MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS NGUYỄN XUÂN THÀNH HÀ NỘI – 2016 ii HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG = = = =¶¶¶ = = = = KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHÂN BÓN VÀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI Xà AN LẠC, THỊ Xà CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG Người thực : PHAN THỊ ÁNH TUYẾT Lớp : MTC Khóa : 57 Chuyên ngành : MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS NGUYỄN XUÂN THÀNH Địa điểm thực tập : Xà AN LẠC, THỊ Xà CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG HÀ NỘI – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu tôi, có hướng dẫn tận tình từ Giảng viên hướng dẫn PGS TS Nguyễn Xuân Thành Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa công bố công trình trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Ngoài đề tài sử dụng số nhận xét, đánh số liệu số tác giả, quan, tổ chức khác thể tài liệu tham khảo Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2016 Sinh viên Phan Thị Ánh Tuyết i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực đề tài, nỗ lực thân, nhận giúp đỡ quý báu nhiều thầy, cô giáo, người thân gia đình bạn bè Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn PGS TS Nguyễn Xuân Thành, người tận tình bảo suốt trình thực khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo Bộ môn Vi sinh vật, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi tận tình giúp đỡ hoàn thành khóa luận Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất bạn bè gia đình, người hết lòng giúp đỡ suốt trình thực đề tài tốt nghiệp Một lần xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày … tháng… năm 2015 Học viên Phan Thị Ánh Tuyết ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu tôi, có hướng dẫn tận tình từ Giảng viên hướng dẫn PGS TS Nguyễn Xuân Thành Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa công bố công trình trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Ngoài đề tài sử dụng số nhận xét, đánh số liệu số tác giả, quan, tổ chức khác thể tài liệu tham khảo .i Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2016 i Sinh viên i Phan Thị Ánh Tuyết i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC HÌNH vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .vii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục đích yêu cầu nghiên cứu đề tài .2 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu PHẦN II: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Tổng quan tình hình sử dụng phân bón 2.1.1 Khái quát chung phân bón .3 2.1.2 Tình hình sản xuất sử dụng phân bón 13 2.2 Tình hình sử dụng hóa chất BVTV 17 2.2.1 Khái quát chung BVTV hóa chất BVTV .17 2.2.2Tình hình sản xuất sử dụng thuốc BVTV 30 PHẦN III: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 33 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu .33 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 33 3.2 Nội dung nghiên cứu .33 iii 3.2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội xã An Lạc .33 3.2.2 Tình hình sản xuất nông nghiệp xã An Lạc 33 3.2.3 Thực trạng sử dụng phân bón thuốc BVTV cho trồng xã An Lạc .33 3.2.4 Đề xuất số giải pháp quản lý, sử dụng phân bón thuốc BVTV hiệu 34 3.3 Phương pháp nghiên cứu 34 3.3.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp .34 3.3.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 34 3.3.3 Phương pháp xử lý số liệu 35 PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội xã An Lạc 36 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 36 4.1.2 Điều kiện kinh tế, xã hội 39 4.2 Tình hình sản xuất nông nghiệp địa bàn xã An Lạc 43 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2014 .43 4.2.2 Diện tích, suất, sản lượng số loại trồng xã An Lạc năm 2014 .44 4.3 Thực trạng sử dụng phân bón thuốc BVTV cho trồng xã An Lạc 45 4.3.1 Tình hình kinh doanh, quản lý phân bón, thuốc BVTV xã An Lạc 45 4.3.2 Thực trạng sử dụng phân bón người dân xã An Lạc 48 4.3.3 Thực trạng sử dụng thuốc BVTV người dân xã An Lạc 55 4.3.4 Nhận thức người dân xã An Lạc việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc BVTV ảnh hưởng tới môi trường 61 4.3.5 Đánh giá chung thuận lợi, khó khăn sử dụng phân bón, thuốc BVTV người dân xã An Lạc 66 4.4 Đề xuất số giải pháp quản lý, kinh doanh sử dụng phân bón, thuốc BVTV hiệu 68 PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 5.1 Kết luận 69 5.2 Kiến nghị 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 iv DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Ảnh hưởng phân khoáng tới chất bị xói mòn đất Bảng 2.2: Tác dụng bón phối hợp phân N, P, K loại vi sinh vật .7 Bảng 2.3: Ảnh hưởng loại phân hữu đến vi sinh vật đất (%) .8 Bảng 2.4: Lượng phân bón tiêu thụ toàn cầu 13 Bảng 2.5: Nhóm nước sản xuất phân Ure, Kali, DAP/MAP .14 NPK loại năm 2009 14 Bảng 2.6: Các loại phân bón phổ biến Việt Nam 14 Bảng 2.7: Tình hình chất lượng phân bón qua kiểm tra 15 Bảng 2.8: Ước tính tổn thất côn trùng cỏ dại gây Ấn Độ (%) .17 Bảng 2.9: Phân loại nhóm độc thuốc BVTV theo WHO .23 Bảng 2.10: Ảnh hưởng thuốc trừ cỏ vi sinh vật đất 27 Bảng 2.11: Ảnh hưởng thuốc trừ sâu đến vi sinh vật 28 Bảng 2.12: Dự báo phát thải khí nhà kính Việt Nam .29 Nông nghiệp .39 Tiểu thủ công nghiệp – ngành nghề 40 Thương mại, dịch vụ 41 Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng đất xã An Lạc năm 2014 43 Bảng 4.2: Diện tích, suất sản lượng số trồng xã An Lạc năm 2014 45 Bảng4.3: Một số loại phân bón thường sử dụng sản xuất nông nghiệp xã năm 2014 48 Bảng 4.4 : Cách bón phân hóa học cho số trồng xã An Lạc 49 Bảng 4.5: Lượng phân bón hóa học bón cho số trồng xã 51 Bảng 4.7: Cách thức sử dụng phân hữu người dân xã An Lạc 55 Bảng 4.8: Phân loại số loại thuốc BVTV thường dùng xã năm 2014 56 Bảng 4.9: Số lần phun thời gian cách ly thuốc BVTV 58 Bảng 4.10: Phương thức phun thuốc BVTV người dân 59 Bảng 4.11: Cách xử lý tàn dư thực vật, sản phẩm phụ sau thu hoạch 64 người dân xã An Lạc 64 v DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: So sánh mức độ thiệt hại đối tượng dịch hại gây tới 18 suất lúa Việt Nam (Nguồn: Huỳnh Văn Nghi, 2014) 18 Hình 2.2: Phần trăm doanh số bán hàng toàn cầu hóa chất BVTV năm 2008 31 Hình 4.1: Sơ đồ vị trí xã An Lạc thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 36 Hình 4.2: Cơ cấu kinh tế xã An Lạc 39 năm 2014 39 Nông nghiệp .39 Tiểu thủ công nghiệp – ngành nghề 40 Thương mại, dịch vụ 41 Hình 4.3: Hiệu công tác thu gom xử lý bao bì phân bón 47 thuốc BVTV xã An Lạc 47 Hình 4.4: Cách lựa chọn thời điểm sử dụng thuốc BVTV người dân 60 Hình 4.5: Các triệu chứng thường gặp sau phun thuốc BTVT người dân xã An Lạc 61 Hình 4.6: Tỷ lệ người dân sử dụng đồ bảo hộ lao động phun thuốc BVTV 63 Hình 4.7: Cách xử lý thuốc BVTV dư sau phun .65 người dân xã An Lạc 65 Hình 4.8: Đánh giá người dân ảnh hưởng sử dụng phân bón hóa học thuốc BVTV môi trường 66 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Kí hiệu viết tắt Giải thích từ viết tắt BVTV Bảo vệ thực vật CHXHCNVN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam DTTN Diện tích tự nhiên ĐBSH Đồng sông Hồng ĐHNNI Đại học Nông Nghiệp I ĐSVK Đốm sọc vi khuẩn FAO Tổ chức lương thực giới GTSX Giá trị sản xuất HCBVTV Hóa chất bảo vệ thực vật HTX Hợp tác xã IFA Hiệp hội Phân bón giới NXB Nhà xuất OBV Ốc bươu vàng PTNN Phát triển nông thôn THCS Trung học Cơ sở TNMT Tài nguyên Môi trường TT CN Tiểu thủ công nghiệp VP UBND Văn phòng Ủy ban Nhân dân VSV Vi sinh vật vii thức thu gom bao bì phân bón thuốc BVTV theo quy định Tuy nhiên, công tác thu gom, xử lý trì khoảng năm, sau loại rác thải nguy hại lại bị vứt bừa bãi bờ ruộng Có nhiều mùa vụ, tổ thu gom hoạt động người dân ý thức sử dụng bể chứa rác Như vậy, ý thức tham gia xây dựng hợp tác người dân không cao nên việc thu gom tiêu hủy bao bì, chai lọ, vỏ đựng phân bón thuốc bảo vệ thực vật đồng ruộng không đảm bảo vệ sinh, đặc biệt gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường đất, nước không khí • Về việc xử lý tàn dư thực vật, sản phẩm phụ sau thu hoạch Bảng 4.11: Cách xử lý tàn dư thực vật, sản phẩm phụ sau thu hoạch người dân xã An Lạc Cách xử lý Vùi xuống đất Đốt bỏ ruộng Ủ làm phân Mục đích khác Số hộ trả lời Số hộ chọn Tỷ lệ % chọn 60 42 70 60 12 20 60 10 16,67 60 6,67 (Nguồn: Kết điều tra nông hộ năm 2015) Theo bảng 4.11, có gần 90% hộ dân xã An Lạc nhận thức vai trò việc sử dụng tàn dư thực vật, sản phẩm phụ sau thu hoạch để vùi trả lại đất (70%) ủ làm phân bón (chiếm 16,67%) Thời gian gần đây, người dân xã sử dụng phổ biến máy gặt nhằm tiết kiệm thời gian sức lực Sau thu hoạch, người dân việc mang thóc nhà, hầu hết tàn dư thực vật bỏ lại ruộng.Vì vậy, cách làm giới chuyên ngành đánh giá cao có tác động tích cực trực tiếp đến chất lượng đất, giúp trả lại cho đất hầu hết nguyên tố dinh dưỡng mà trồng lấy từ đất, có tác dụng bảo toàn nguồn dự trữ dinh dưỡng đất lâu dài Nếu kết hợp việc cày vùi rơm rạ với việc bón phân hàng vụ cho lúa bảo toàn dinh dưỡng N, P, K, S cho lúa tăng khả dự trữ dinh dưỡng cho đồng ruộng Tuy nhiên, 20% số hộ dân đốt bỏ rơm rạ đồng gần 7% người dân sử dụng vào mục đích khác đun nấu, làm thức ăn chăn nuôi,… 64 Việc đốt rơm, rạ gây ô nhiễm môi trường không khí Nếu đốt đồng nhiều lần lâu dài làm cho đất biến chất trở nên chai cứng Đây hành động lãng phí bỏ nguồn dinh dưỡng lớn cho đất Việc đốt bỏ hay vùi tàn dư thực vật xuống đất phụ thuộc vào thời tiết thời gian canh tác cho vụ gia đình • Về việc xử lý phân bón, thuốc BVTV dư thừa Hầu hết loại phân bón sử dụng hình thức bón vãi trực tiếp dư với lượng lớn đem sử dụng cho lần bón sau, dư với lượng dùng loại phân hòa tan 100% số hộ vấn tiếp tục bón lượt hai hết Điều lãng phí phân bón, tăng chi phí người dân mà ảnh hưởng tới chất lượng trồng gây nguy hại cho môi trường Đối với thuốc BVTV, sau pha phun chưa hết, lượng thuốc lại bình phun phun thêm lượt cho hết (83,3%) súc rửa bình phun kênh mương ruộng Hình 4.7: Cách xử lý thuốc BVTV dư sau phun người dân xã An Lạc (Nguồn: Số liệu điều tra nông hộ năm 2015) Đây nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tăng dư lượng thuốc BVTV đồng ruộng ngày Đặc biệt, việc đổ bỏ thuốc BVTV rửa dụng cụ chứa 65 thuốc kênh mương gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước làm chết loại sinh vật sống đất nước • Nhận thức người dân ảnh hưởng sử dụng phân bón thuốc BVTV tới môi trường Hình 4.8: Đánh giá người dân ảnh hưởng sử dụng phân bón hóa học thuốc BVTV môi trường (Nguồn: Số liệu điều tra nông hộ năm 2015) Phần lớn người dân nhận thức ảnh hưởng tiêu cực việc lạm dụng phân bón hóa học thuốc BVTV tới môi trường xung quanh (70% cho ô nhiễm độc hại, 23,33% cho mức ô nhiễm, độc hại), khoảng gần 7% cho lượng phân bón thuốc BVTV họ sử dụng nằm khả tự làm môi trường Qua vấn, 100% nông hộ vấn nhận thức chất lượng đất canh tác họ chai cứng, bạc màu cằn cỗi sau vụ canh tác, đồng thời họ có ý thức quan tâm tới biện pháp cải tạo đất trồng làm cỏ, bón vôi, bón phân hữu cơ, cày bừa, xới xáo tăng độ thoáng khí cho đất, … nhiên, họ lại chưa có đủ hiểu biết lượng phân bón phù hợp không gây hại cho môi trường Chính vậy, nâng cao nhận thức cho người dân kỹ thuật canh tác gắn với bảo vệ môi trường việc cẩn thiết 4.3.5 Đánh giá chung thuận lợi, khó khăn sử dụng phân bón, thuốc BVTV người dân xã An Lạc 66 Sử dụng phân bón thuốc BVTV góp phần tăng suất trồng, từ giúp tăng đáng kể thu nhập cho người dân xã An Lạc, nhiên gặp phải số hạn chế sau:  Về sử dụng phân bón Tình hình sử dụng phân bón người dân xã An Lạc nói chung chưa hợp lý thiếu khoa học lạm dụng mức phân bón hóa học, lượng phân hữu bón cho trồng lại so với nhu cầu dinh dưỡng mục tiêu bảo vệ môi trường Phân hữu chủ yếu dùng phân hữu vi sinh đóng gói bán thị trường Ngoài ra, người dân xã phổ biến hình thức bón phân hữu sau ủ hoai mục Tuy nhiên, lợi nhuận trước mắt, người dân giảm lượng phân hữu nhiều so với nhu cầu dinh dưỡng thay phân hóa học Các loại phân bón vô người dân sử dụng đa dạng, chủ yếu loại phân đạm, phân lân, phân kali phân hỗn hợp NPK Tất loại phân bị sử dụng vượt lượng khuyến cáo, đặc biệt phân đạm phân hỗn hợp NPK Phần lớn người dân chưa có đủ kiến thức sử dụng phân bón hiệu quả, thường sử dụng theo cảm tính, điều không làm tăng chi phí mua phân bón mà gây chai cứng, chua đất, ô nhiễm nguồn nước mặt nước ngầm  Về sử dụng thuốc BVTV Việc dụng thuốc BVTV người dân xã An Lạc gặp phải tình trạng chung lạm dụng, sử dụng chưa hiệu Điều thể qua việc người dân tùy tiện tăng số lần nồng độ, liều lượng phun theo kinh nghiệm thân Hệ làm tăng dư lượng thuốc BVTV đất, tốn chi phí, không diệt triệt để sâu, bệnh mà diệt sinh vật có ích đất, nước, gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới sức khỏe người 67 Bên cạnh đó, nhiều hộ dân chưa tuân thủ thời gian cách ly thuốc Đối với thuốc BVTV có thời gian cách ly dài từ 7-15 ngày, số người dân thiếu hiểu biết quan tâm đến lợi nhuận rút ngắn 3-6 ngày, có gần 60% hộ dân trì thời gian cách ly từ 5-6 ngày loại trồng Điều gây nguy hại tới sức khỏe người dùng thuốc người tiêu thụ sản phẩm Ngoài ra, điều đáng quan tâm 100% người dân chưa sử dụng đầy đủ loại bảo hộ lao động 3,3% không sử dụng mũ, 80% không sử dụng găng tay 100% không sử dụng kính mắt Có thể thấy nhận thức người dân chưa cao việc bảo vệ sức khỏe thân Sau phun thuốc BVTV, người dân chưa thực việc bỏ bao bì thuốc vào bể thu gom riêng, phần lớn vứt bừa bãi ruộng Có tới 88,3% lượng thuốc BVTV dư sau phun thường phun lại hết, 16,6% bỏ súc rửa bình phun kênh mương ruộng Hành động gây ô nhiễm nguồn nước tưới, làm chết hàng loạt loại sinh vật có ích sống cánh đồng 4.4 Đề xuất số giải pháp quản lý, kinh doanh sử dụng phân bón, thuốc BVTV hiệu Việc hạn chế ảnh hưởng thuốc BVTV sức khoẻ người môi trường trách nhiệm quyền, quan quản lý chuyên ngành người dân địa bàn xã Đối với quyền địa phương - Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra đại lý kinh doanh phân bón thuốc BVTV - Xây dựng bổ sung lại bể thu gom bao bì phân bón, thuốc BVTV bị vỡ đồng ruộng, thường xuyên thu gom dọn cỏ khu vực đặt bể - Cần có biện pháp thích hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức việc bảo vệ môi trường sức khoẻ cộng đồng, hướng dẫn cho nông dân địa tin cậy để mua phân bón thuốc BVTV 68 Đối với người kinh doanh phân bón thuốc BVTV - Hướng dẫn cho người mua để chọn loại sử dụng đạt hiệu cao - Tham gia lớp tập huấn, có kiến thức sâu rộng phân bón thuốc BVTV Đối với người tiêu dùng Để đảm bảo sử dụng phân bón thuốc BVTV có hiệu quả, cần thực biện pháp sau: • • - Về sử dụng phân bón: Bón phân theo nguyên tắc “Năm đúng” Sử dụng biện pháp kỹ thuật để hạn chế ô nhiễm sử dụng phân bón Về sử dụng thuốc BVTV Áp dụng kỹ thuật sử dụng thuốc theo nguyên tắc “Bốn đúng” Sử dụng đủ đồ bảo hộ phun thuốc BVTV Có ý thức thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng bỏ vào bể thu gom - Tham gia đầy đủ buổi tập huấn, tiếp thu khuyến cáo cán khuyến nông sử dụng hợp lý, an toàn phân bón thuốc BVTV PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận - An Lạc xã có nông nghiệp lâu đời Năm 2014, diện tích đất sản xuất nông nghiệp 704,56ha, đất trồng lúa nước 232,61 ha, chiếm 33,01% tổng diện tích đất nông nghiệp toàn xã Lúa trồng chủ đạo với suất năm 2014 đạt 6,5 tấn/ha Các trồng màu chủ yếu là: Ngô, đậu tương, lạc, bí đao, khoai sọ, khoai lang đem lại giá trị kinh tế cao 69 - Về phân bón, người dân xã An Lạc sử dụng chủ yếu phân hữu vô cơ, nhiên lượng phân sử dụng không đảm bảo tính cân đối hợp lý Trong đó, lượng phân hữu sử dụng từ khoảng 6,8–25,9 tấn/ha Phân hữu chủ yếu phân vi sinh bán thị trường Lượng tàn dư thực vật vùi trả lại cho đất sau thu hoạch (chiếm 70%), phần nhỏ trộn phân chuồng làm phân hoai mục để bón cho (16.67%) Lượng phân hữu sử dụng thấp so với tiêu chuẩn (1,22–1,6 lần).Phân vô chủ yếu phân đạm, kali, lân NPK Các loại phân chủ yếu sử dụng để bón lót bón thúc Lượng phân đạm sử dụng từ 18,8–177,8 kg/ha, gấp 0,94–1,78 lần so với khuyến cáo; Phân lân sử dụng từ 66,7- 93,2 kg/ha, gấp 0,97 – 1,39 lần so với khuyến cáo; Phân kali sử dụng từ 45,5– 138,9 kg/ha, gấp 0,76 – 1,51 lần so với khuyến cáo Do đó, cần bón phân theo nguyên tắc “Năm đúng” sử dụng biện pháp kỹ thuật để hạn chế ô nhiễm sử dụng phân bón - Về thuốc BVTV, tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật xã An Lạc diễn phổ biến, loại thuốc sử dụng đa dạng, thời gian cách ly chưa đảm bảo Trong trình sử dụng thuốc BVTV người dân không trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động: 100% số hộ không sử dụng kính; 3,3% số hộ không đội mũ; đặc biệt có tới 80% số hộ dân không sử dụng găng tay phun thuốc BVTV Sau phun xong, người dân chưa có ý thức vứt bao bì thuốc vào bể thu gom theo quy định Điều gây ảnh hưởng xấu tới môi trường: đất, nước, không khí ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người, cảnh quan văn hóa nông nghiệp nông thôn Do vậy, cần áp dụng kỹ thuật sử dụng thuốc theo nguyên tắc “Bốn đúng”; Sử dụng đủ đồ bảo hộ phun thuốc BVTV; Có ý thức thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng bỏ vào bể thu gom; Tham gia đầy đủ buổi tập huấn, tiếp thu khuyến cáo cán khuyến nông sử dụng hợp lý, an toàn phân bón thuốc BVTV 70 5.2 Kiến nghị - Chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, tra thường xuyên kiểm soát chất lượng phân bón, thuốc BVTV kinh doanh địa bàn - Để phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn bền vững cần tăng cường công tác khuyến nông, phổ biến kĩ thuật sử dụng phân bón thuốc BVTV; Tổ chức mô hình sản xuất lúa, trồng rau màu an toàn nâng cao ý thức người dân trình sử dụng phân bón thuốc BVTV 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2015) Thông tư ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật phép sử dụng, cấm sử dụng Việt Nam công bố mã HS thuốc bảo vệ thực vật phép sử dụng, cấm sử dụng Việt Nam Số 03/2015/TT-BNNPTNT Nguyễn Văn Bộ (2005) Bón phân cân đối hợp lý cho trồng NXB Nông Nghiệp Phương Chi (2013) Kỹ thuật chăm sóc đất phân bón giống NXB Hồng Đức Nguyễn Mạnh Chinh Cs (2000) Cỏ dại ruộng lúa biện pháp phòng trừ NXB Nông Nghiệp Đặng Thị Dung (2006) Thành phần sâu hại lúa, sâu nhỏ côn trùng ký sinh vụ mùa 2005 Gia Lâm- Hà Nội Tạp chí Khoa học Phát triển Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, số 2/2006 Nguyễn Như Hà Cs (2010) Giáo trình phân bón I NXB Nông Nghiệp Phạm Quang Hà Cs (2013) Sử dụng phân bón mối quan hệ với sản xuất lương thực, bảo vệ môi trường giảm phát thải khí nhà kính Tạp chí Nông nghiệp Phát triển nông thôn (ISSN 1859-4581) Tháng 3/2013 Đỗ Văn Hàm (2007) Giáo trình sức khỏe nghề nghiệp NXB Y Học Đào Xuân Hoằng (2005) Kỹ thuật tổng hợp hóa chất Bảo vệ thực vật NXB Khoa Học Kỹ Thuật 10 Võ Minh Kha (2003) Sử dụng phân bón phối hợp cân đối (nguyên lý giải pháp) NXB Nghệ An 11 Lê Nam Khánh Cs (2010) Sổ tay thực hành bảo vệ thực vật NXB Đại học Nông Nghiệp Hà Nội 12 Phạm Bích Ngân Cs (2006) Ảnh hưởng thuốc trừ sâu tới sức khỏe người phun thuốc Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, tập 9, số 2/ 2006 13 Nguyễn Trần Oánh Cs (2007) Giáo trình Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật NXB Nông Nghiệp 72 14 Nguyễn Xuân Thành Cs (2005) Giáo trình Sinh học đất NXB Giáo Dục 15 Lê Văn Tri (2001) Hỏi- đáp phân bón NXB Nông Nghiệp 16 Hà Minh Trung Cs (1998) Nghiên cứu ảnh hưởng hóa chất độc hại dùng nông nghiệp tới sức khỏe người Các biện pháp khắc phục Đề tài cấp nhà nước 11-08 Viện Bảo vệ thực vật TÀI LIỆU INTERNET 17 Nguyễn Văn Bộ (2013) Nâng cao hiệu sử dụng phân bón Việt Nam http://iasvn.org/upload/files/3MYNIWP50D1.%20NVBo-ok.pdf Truy cập ngày 02/07/2015 18 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2011) Tổng quan sản xuất quản lý nhà nước phân bón- Phân bón với môi trường Bản tin lãnh đạo, phần 2, số 6-2011 http://xttm.agroviet.gov.vn/Site/vivn/76/tapchi/69/107/1382/Default.aspx Truy cập ngày 22/07/2015 19.Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ (2009) Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu http://bvtvphutho.vn/Home/hieubietthuocbvtv/2009/76/Huong-dan-kythuat-su-dung-thuoc-bao-ve-thuc-vat-an.aspx Truy cập ngày 25/07/2015 73 20.Cẩm Hà (2012) Phân loại phân bón vai trò trồng http://vietcert.org/component/content/article/313-hop-quy/513-hop-quy-phanbon.html Truy cập ngày 04/06/2015 21 Vũ Thị Thùy Ninh (2013) Hiện trạng cung ứng xuất nhập phân bón Việt Nam http://iasvn.org/upload/files/8AL6KVBC013.%20VTTNinh-ok.pdf Truy cập ngày 06/06/2015 22 Lê Quốc Phong (2011) Sản xuất tiêu thụ phân bón giới http://thuvienso.edu.vn/bao-cao-san-xuat-va-tieu-thu-phan-bon-the-gioile-quoc-phong Truy cập ngày 22/07/2015 23 Nguyên Thanh (2014) Hiểm họa từ thuốc bảo bệ thực vật http://vinhlong.mard.gov.vn/ContentDetail.aspx?Id=11683&CatId=15 Truy cập ngày 05/06/2015 24 Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành phố Hồ Chí Minh (2010) Sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật hợp lý kỹ thuật để bảo vệ suất- phẩm chất rau, an toàn cho người môi trường http://www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/tonghop/lists/posts/post aspx?Source=/tonghop&Category=Tr%E1%BB%93ng+tr%E1%BB %8Dt&ItemID=149&Mode=1 Truy cập ngày 25/07/2015 74 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG PHÂN BÓN VÀ THUỐC BVTV TẠI Xà AN LẠC Một số sở kinh doanh phân bón thuốc BVTV địa bàn xã An Lạc 75 Vỏ bao bì thuốc BVTV bị vứt bừa bãi đồng ruộng 76 Người dân phun thuốc trừ cỏ cho lúa không sử dụng găng tay Hình ảnh người dân xã An Lạc đốt rơm rạ cánh đồng sau thu hoạch 77 Những bể thu gom bao bì thuốc BVTV cánh đồng xã An Lạc 78 ... thực vật CHXHCNVN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam DTTN Diện tích tự nhiên ĐBSH Đồng sông Hồng ĐHNNI Đại học Nông Nghiệp I ĐSVK Đốm sọc vi khuẩn FAO Tổ chức lương thực giới GTSX Giá trị sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực Trạng Sử Dụng Phân Bón Và Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuất Nông Nghiệp Tại Xã An Lạc, Chí Linh, Hải Dương, Thực Trạng Sử Dụng Phân Bón Và Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuất Nông Nghiệp Tại Xã An Lạc, Chí Linh, Hải Dương, Thực Trạng Sử Dụng Phân Bón Và Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuất Nông Nghiệp Tại Xã An Lạc, Chí Linh, Hải Dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay