-_CAU_HOI_THEO_CHU_DE_MON_NGU_VAN_9_2015

9 98 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:47

TRƯỜNG THCS ĐA PHƯỚC HỘI TÊN CHỦ ĐỀ: THÀNH PHẦN CÂU LỚP – HK II Họ tên giáo viên: TRẦN THỊ KIM HỒNG I Mô tả chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ mức độ yêu cầu lực HS Mô tả chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ a Kiến thức: Giúp HS - Hiểu nội dung khởi ngữ thành phần biệt lập học - Nhận biết hiểu tác dụng khởi ngữ thành phần biệt lập b Kĩ - Nhận biết khởi ngữ thành phần biệt lập câu - Đặt câu có sử dụng khởi ngữ, thành phần biệt lập - Vận dung thích hợp thành phần biệt lập giao tiếp c Thái độ: - Có ý thức sử dụng khởi ngữ thành phần biệt lập - Có ý thức tạo quan hệ giao tiếp, trì giao tiếp Mô tả mức độ phát triển lực cho HS Nội dung 1.Khởi ngữ Nhận biết Nhận biết khởi ngữ Thông hiểu Hiểu đặc điểm, công dụng khởi ngữ Vận dụng thấp Biết cách sử dụng khởi ngữ nói viết, chuyển câu khởi ngữ thành câu có khởi ngữ, đặt câu có khởi ngữ Vận dụng cao Vận dụng viết đoạn văn có khởi 2.Thành phần biệt lập Nhận biết thành phần biệt lập: thành phần tình thái, thành phần cảm thán, thành phần gọiđáp, thành phần phụ Hiểu công dụng thành phần biệt lập,sắp xếp từ ngữ thành phần tình thái theo trình tự tăng dần (hay giảm dần) độ tin cậy Vận dụng hiểu biết thành phần biệt lập để tìm ví dụ thơ văn thực tiễn giao tiếp, biết đặt câu có thành phần biệt lập Vận dụng viết đoạn văn có chứa thành phần tình thái, thành phần cảm thán, thành phần gọiđáp, thành phần phụ II Xây dựng ngân hàng câu hỏi theo định hướng phát triển lực Câu hỏi nhận biết: Câu 1: Từ sau thành phần biệt lập tình thái? A.có lẽ B trời C D Đáp án: A Có lẽ Câu 2: Dùng để bộc lộ tâm lí người nói thành phần biệt lập nào? A.thành phần tình thái B thành phần cảm thán C thành phần gọi- đáp D thành phần phụ Đáp án: B thành phần cảm thán Câu 3: Trong câu: Hình ý mụ, mụ nghĩ: “ Chúng mày nhà tao, thứ chúng mày tao”, thay từ nào? A.chao ôi B C dường D theo nghĩ Đáp án: C Dường Câu 4: Từ Này câu “ – Này, bác có hôm súng bắn đâu mà nghe rát không?” thành phần biệt lập nào? A.thành phần tình thái B thành phần cảm thán C thành phần gọi- đáp D thành phần phụ Đáp án: C thành phần gọi- đáp Câu 5: Trong câu “ Chúng tôi, người- kể anh, tưởng bé đứng yên thôi.” đâu thành phần phụ chú? A B người C kể anh D tưởng bé đứng yên Đáp án: C kể anh Câu Thành phần phụ không đặt đâu ? A Giữa hai dấu gạch ngang B Giữa hai dấu ngoặc đơn C Trước dấu hai chấm D Giữa dấu gạch ngang với dấu phẩy Đáp án C Trước dấu hai chấm Câu Trước khởi ngữ thường thêm quan hệ từ nào? A Về, B của, C về, D đối với, Đáp án: C về, Câu hỏi thông hiểu: Từ in đậm câu ca dao sau thuộc thành phần câu ? Ăn ăn miếng ngon Làm chọn việc cỏn mà làm A Khởi ngữ B Phụ C Cảm thán D Tình thái Đáp án A Khởi ngữ Trong câu sau có sử dung thành phần ? Kẹo đây, lấy mà chia cho em A Phụ B Cảm thán C Khởi ngữ D Tình thái Đáp án: C.Khởi ngữ Trong câu văn sau, câu có thành phần khởi ngữ ? A Trí thông minh có thừa B Nó thông minh cẩu thả C Nó học sinh thông minh D Người thông minh lớp Đáp án: A Trí thông minh có thừa Trong câu sau câu có thành phần biệt lập tình thái ? A Các chờ đến khuya, mẹ B Hình ta đánh lớn C Trời ơi, bên đường có rắn chết D Tôi hiểu toán chưa giải Đáp án: B Hình ta đánh lớn Dòng sau xếp theo trình tự tăng dần độ tin cậy? A dường như, chắn, có lẽ, B hình như, như, là,có lẽ C chắn, có lẽ, hình như, D như, có lẽ, là, hẳn Đáp án: D như, có lẽ, là, hẳn Câu sau có sử dụng thành phần khởi ngữ ? A Cái xe lốp cũ B Nghệ thuật tiếng nói tình cảm C Làm anh làm cẩn thận D Nhưng bom nổ gần nên Nho bị choáng Đáp án: C Làm anh làm cẩn thận Xác định thành phần biệt lập gạch câu sau ? “ Chúng tôi, người- kể anh, tưởng bé đứng yên ” A tình thái B phụ C cảm thán D gọi- đáp Đáp án: B phụ Câu hỏi vận dụng thấp : Câu 1: Phân biệt thành phần biệt lập tình thái phụ ? Đáp án: - Giống nhau: Đều thành phần biệt lập không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa việc câu - Khác nhau: + Thành phần tình thái: thể cách nhìn người nói việc nói đến câu Cho ví dụ + Thành phần cảm thán: dùng để bộc lộ thái độ, tình cảm tâm lí người nói Cho ví dụ Câu 2: Đặt câu có sử dụng thành phần biệt lập phụ Đáp án: lưu ý nội dung hình thức Câu 3: Hãy viết lại câu sau cách chuyển phần in đậm thành khởi ngữ a) Anh làm cẩn thận b)Tôi hiều chưa giải Đáp án: chuyển sau a) Làm anh cẩn thận b) Hiểu hiểu giải chưa giải Câu Xác định câu có khởi ngữ đoạn trích sau cho biết tác dụng khởi ngữ câu Những chiến sĩ không chịu nhận, không chịu tan ngạt thở sợ sệt, đe dọa, mà bọn mật thám định đem áp dụng lên đầu họ, kín chung quanh họ Những câu Kiều, tiếng hát, tất giữ cho người bị giam cầm buộc chặt lấy đời thường bên ngoài, (…) (Nguyễn Đình Thi) Đáp án: Câu “Những câu Kiều, tiếng hát, tất giữ cho người bị giam cầm buộc chặt lấy đời thường bên ngoài,” câu có khởi ngữ Tác dụng: vừa nhấn mạnh câu Kiều, tiếng hát vừa làm cho câu mang tính khẳng định Câu a)Xác đinh thành phần gạch câu sau: (1đ) TH Đối với việc học tập, cách lừa dối người, việc làm người cách thể phẩm chất tầm thường, thấp b) Căn vào đâu để xác định thành phần đó? Đáp án: - Đó thành phần khởi ngữ - Căn cứ: Đứng đầu câu, trước chủ ngữ, nêu lên đề tài nói đến câu Câu hỏi vận dụng cao : Câu 1.Viết đoạn văn ngắn (khoảng 10 câu ) trình bày suy nghĩ em việc niên chuẩn bị hành trang bước vào kỉ mới, có câu chứa thành phần khởi ngữ thành phần biệt lập tình thái Câu 2.Viết đoạn văn ngắn nói cảm xúc em thưởng thức tác phẩm văn nghệ (truyện, thơ, phim, ảnh, tượng,…), đoạn văn có câu chứa thành phần tình thái cảm thán Câu viết đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ em việc niên chuẩn bị hành trang bước vào kỉ mới, có câu chứa thành phần phụ Đáp án: -Viết hình thức đoạn văn; -Dùng từ, diễn đạt tốt; -Có sử dụng thành phần câu theo yêu cầu; -Đúng nội dung III Xây dựng đề kiểm tra (theo định hướng phát triển lực) * MA TRẬN Cấp độ Nhận biết Chủ đề 1) khởi ngữ Số câu Số điểm Thông hiểu Vận dụng Tổng thấp cao cộng Nhận biết khái Hiểu thành niệm khởi phần khởi ngữ ngữ ,quan hệ từ câu đứng trước khởi ngữ 0.5 Tỉ lệ 5% 2)các Nhận biết thành thành phần biệt phần biệt lập lập Vận dụng hiểu biết khởi ngữ để viết đoạn văn 0.75 7.5% Hiểu thành phần tình thái tăng dần độ tin cậy,phân biệt tình thái phụ Số điểm 1.5 2.25 Tỉ lệ 15% 22.5% Số câu Vận dụng Vận dụng đặt câu có sử dụng thành phần phụ 0.5 5.5 1.5 2.75 15% 27.5% Vận dụng thành phần biệt lập tình thái xây dựng đoạn văn 0.5 9.5 1.5 7.25 20% 15% 72.5% TC Số câu 1 15 Số điểm 3 10 20% 30% 20% 30% 100% Tỉ lệ * ĐỀ KIỂM TRA (Thời gian làm bài: 45 phút) PHẦN I – TRẮC NGHIỆM (3đ) 1.Trong câu: Hình ý mụ, mụ nghĩ: “ Chúng mày nhà tao, thứ chúng mày tao”, thay từ nào? A.chao ôi B C dường D theo nghĩ Thành phần phụ không đặt đâu ? A Giữa hai dấu gạch ngang B Giữa hai dấu ngoặc đơn C Trước dấu hai chấm D Giữa dấu gạch ngang với dấu phẩy Từ sau thành phần biệt lập tình thái? A.có lẽ B trời C D Dùng để bộc lộ tâm lí người nói thành phần biệt lập nào? A.thành phần tình thái B thành phần cảm thán C thành phần gọi- đáp D thành phần phụ Trước khởi ngữ thường thêm quan hệ từ nào? A Về, B của, C về, Trong câu sau có sử dung thành phần ? Kẹo đây, lấy mà chia cho em A Phụ B Cảm thán C Khởi ngữ D Tình thái Trong câu văn sau, câu có thành phần khởi ngữ ? A Trí thông minh có thừa B Nó thông minh cẩu thả C Nó học sinh thông minh D Người thông minh lớp Trong câu sau câu có thành phần biệt lập tình thái ? A Các chờ đến khuya, mẹ D đối với, B Hình ta đánh lớn C Trời ơi, bên đường có rắn chết D Tôi hiểu toán chưa giải Đâu ý liên quan đến khởi ngữ ? A Bộc lộ tâm lí người nói B Nêu lên đề tài nói đến câu C Thể cách nhìn người nói việc D Dùng để tạo lập, trì quan hệ giao tiếp 10 Dòng sau xếp theo trình tự tăng dần độ tin cậy? A dường như, chắn, có lẽ, B hình như, như, là,có lẽ C chắn, có lẽ, hình như, D như, có lẽ, là, hẳn 11 Câu sau có sử dụng thành phần khởi ngữ ? A Cái xe lốp cũ B Nghệ thuật tiếng nói tình cảm C Làm anh làm cẩn thận D Nhưng bom nổ gần nên Nho bị choáng 12 Xác định thành phần biệt lập gạch câu sau ? “ Chúng tôi, người- kể anh, tưởng bé đứng yên ” A tình thái B phụ C cảm thán D gọi- đáp PHẦN II – TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1: Phân biệt thành phần biệt lập tình thái phụ ? Câu 2: Đặt câu có sử dụng thành phần biệt lập phụ Câu 3:Viết đoạn văn ngắn (khoảng 10 câu ) trình bày suy nghĩ em việc niên chuẩn bị hành trang bước vào kỉ mới, có câu chứa thành phần khởi ngữ thành phần biệt lập tình thái - HẾT - HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN I – TRẮC NGHIỆM (12 câu, câu 0.25 điểm, tổng điểm) Câu 1: - Mức tối đa: Phương án C - Mức chưa tối đa: lựa chọn phương án khác không trả lời Câu 2: - Mức tối đa: Phương án C - Mức chưa tối đa: lựa chọn phương án khác không trả lời Câu 3: - Mức tối đa: Phương án A - Mức chưa tối đa: lựa chọn phương án khác không trả lời Câu 4: - Mức tối đa: Phương án B - Mức chưa tối đa: lựa chọn phương án khác không trả lời Câu 5: - Mức tối đa: Phương án C - Mức chưa tối đa: lựa chọn phương án khác không trả lời Câu 6: - Mức tối đa: Phương án C - Mức chưa tối đa: lựa chọn phương án khác không trả lời Câu 7: - Mức tối đa: Phương án A - Mức chưa tối đa: lựa chọn phương án khác không trả lời Câu 8: - Mức tối đa: Phương án B - Mức chưa tối đa: lựa chọn phương án khác không trả lời Câu 9: - Mức tối đa: Phương án B - Mức chưa tối đa: lựa chọn phương án khác không trả lời Câu 10: - Mức tối đa: Phương án D - Mức chưa tối đa: lựa chọn phương án khác không trả lời Câu 11: - Mức tối đa: Phương án C - Mức chưa tối đa: lựa chọn phương án khác không trả lời Câu 12: - Mức tối đa: Phương án B - Mức chưa tối đa: lựa chọn phương án khác không trả lời PHẦN II – TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1: Phân biệt thành phần biệt lập tình thái phụ ? Đáp án: - Giống nhau: Đều thành phần biệt lập không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa việc câu - Khác nhau: + Thành phần tình thái: thể cách nhìn người nói việc nói đến câu Cho ví dụ + Thành phần cảm thán: dùng để bộc lộ thái độ, tình cảm tâm lí người nói Cho ví dụ -Mức tối đa: điểm- Thực đầy đủ yêu cầu -Mức chưa tối đa: điềm thực được1/3 yêu cầu -Không đạt: thực 1/3 yêu cầu Câu 2: Đặt câu có sử dụng thành phần biệt lập phụ (2đ) -Mức tối đa: điểm- Đặt câu yêu cầu nội dung hình thức -Mức chưa tối đa: điểm- Đặt câu nội dung; hình thức chưa rõ -Không đạt: đặt câu sai yêu cầu Câu 3: -Mức tối đa: điểm- Viết đoạn văn yêu cầu: +Có sử dụng khởi ngữ tình thái (1đ) +Diễn đạt tốt 1đ +Đúng hình thức đoạn văn nội dung (1đ) -Mức chưa tối đa: 1- 2.5 điểm-thực từ 1/3 đến 2/3 yêu cầu -Không đạt: không viết đoạn văn, không yêu cầu - HẾT -
- Xem thêm -

Xem thêm: -_CAU_HOI_THEO_CHU_DE_MON_NGU_VAN_9_2015, -_CAU_HOI_THEO_CHU_DE_MON_NGU_VAN_9_2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay