Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuất Rau Đến Số Lượng Giun Đất Tại Xã Yên Đồng, Ý Yên, Tỉnh Nam Định

110 151 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:44

i HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: Đánh giá ảnh hưởng thuốc bảo vệ thực vật sản xuất rau đến số lượng giun đất xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định Người thực : ĐINH THỊ HẢO Lớp : KHĐC Khóa : 56 Chuyên ngành : KHOA HỌC ĐẤT Giáo viên hướng dẫn : TS NGUYỄN ĐÌNH THI Địa điểm thực tập : Ý YÊN- NAM ĐỊNH Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN ii Tôi xin cam đoan khóa luận tự điều tra nghiên cứu hướng dẫn thầy giáo TS Nguyễn Đình Thi Để hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp này, em sử dụng tài liệu ghi mục tài liệu tham khảo,ngoài không sử dụng tài liệu mà không ghi Nếu sai, em xin chịu hình thức kỷ luật hội đồng theo quy định Sinh viên thực Đinh Thị Hảo LỜI CẢM ƠN iii Với lòng biết ơn sâu sắc em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo TS Nguyễn Đình Thi, thầy tận tình hướng dẫ em suốt trình thực khóa luận tốt nghiệp Bản khóa luận tốt nghiệp hoàn thành, phần lớn nhờ vào ý kiến,định hướng bảo thầy Em xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô khoa Môi trường truyền thụ kiến thức quý giá suốt thời gian em học trường Qua em mong tương lai nhận bảo nhiệt tình thầy cô để em trưởng thành lĩnh vực chuyên môn Sinh viên thực Đinh Thị Hảo iv MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii DANH SÁCH PHỤ LỤC .viii DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT .ix Ký hiệu, chữ viết tắt Diễn giải ix DANH MỤC BẢNG x Trang x DANH MỤC HÌNH xii Trang xii MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .2 1.1 Khái quát chung rau, tình hình sản xuất tiêu thụ rau giới Việt Nam 1.1.1 Khái niệm rau 1.1.2 Tình hình sản xuất rau Việt Nam giới 1.1.2.1 Tình hình sản xuất rau Việt Nam 1.1.2.2 Tình hình sản xuất rau giới 1.1.3 Tình hình tiêu thụ rau Việt Nam giới .4 1.1.3.1 Tình hình tiêu thụ rau Việt Nam 1.1.3.2 Tình hình tiêu thụ rau giới 1.2 Giới thiệu chung thuốc bảo vệ thực vật 1.2.1 Khái niệm thuốc bảo vệ thực vật 1.2.2 Các dạng thuốc BVTV 1.2.3 Các nhóm thuốc BVTV .6 1.2.4 Tác dụng thuốc BVTV .7 v 1.2.5 Kĩ thuật sử dụng thuốc 1.3.1 Phân loại theo nhóm chất hóa học 1.3.2 Phân loại theo nguồn gốc 1.3.3 Phân loại theo tính độc thuốc 10 1.3.4 Phân loại theo thời gian phân hủy 10 1.3.5 Phân loại theo đường xâm nhập .11 1.4 Ảnh hưởng thuốc bảo vệ thực vật 11 1.4.1 Con đường phát tán thuốc BVTV môi trường 11 1.4.2 Ảnh hưởng thuốc BVTV đến môi trường nước .13 1.4.3 Ảnh hưởng thuốc BVTV đến môi trường đất 15 1.4.4 Tác động thuốc BVTV đến hệ sinh thái nông nghiệp 17 1.4.5 Ảnh hưởng dư lượng thuốc BVTV lên người động vật 22 1.5 Tình hình sử dụng thuốc BVTV Việt Nam 24 1.6 Khái quát chung nông nghiệp bền vững 27 1.6.1 Khái niệm nông nghiệp bền vững 27 1.6.2 Sự cần thiết phải phát triển nông nghiệp bền vững 27 1.6.3 Tình hình sản xuất nông nghiệp bền vững giới Việt Nam 28 1.6.3.1 Tình hình sản xuất nông nghiệp bền vững Việt Nam 28 1.6.3.2 Tình hình sản xuất nông nghiệp bền vững giới 28 1.6.4 Mô hình canh tác rau theo hướng an toàn triển khai nước ta 29 1.7 Hệ giun đất vùng sản xuất rau 29 1.7.1 Khái niệm giun đất 29 1.7.2 Vai trò giun đất kết cấu đất phát triển trồng .30 1.7.3 Ảnh hưởng thuốc bảo vệ thực vật tới hệ giun đất nước ta 30 CHƯƠNG 32 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 vi 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 32 2.2 Nội dung nghiên cứu .32 2.3 Phương pháp nghiên cứu 33 2.3.1 Thông tin thứ cấp 33 2.3.2 Thông tin sơ cấp 33 2.3.2.1 Điều tra 33 2.3.2.2 Lấy mẫu phân tích đất: pH, OM, Nts, Pts Kts 33 2.3.2.3 Lấy mẫu xác định số lượng giun đất 33 2.3.3 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu nghiên cứu 35 CHƯƠNG 37 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định .37 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 37 3.1.1.1 Vị trí địa lý .37 3.1.1.2 Đặc điểm địa hình 37 3.1.1.3 Khí hậu 37 3.1.1.4 Tài nguyên 38 3.1.2 Tình hình phát triển kinh tế- xã hội 38 3.1.2.1 Dân số- lao động 38 3.1.2.2 thực trạng phát triển ngành nông nghiệp 39 3.1.2.3 Đánh giá tiềm xã .40 3.2 Tình hình sản xuất rau xã Yên Đồng 41 3.2.1 Diện tích, chủng loại, cấu trồng 41 3.2.2 Tình hình sản xuất rau xã 42 3.3 Kết thực trạng sử dụng thuốc BVTV canh tác rau xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 43 3.3.1 Chủng loại, số lượng thuốc BVTV người dân sử dụng nhiều sản xuất rau .44 vii 3.3.2 Thực trạng kinh doanh thuốc BVTV địa bàn xã 46 3.4 Ảnh hưởng thuốc BVTV tới số lượng giun đất canh tác rau xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 52 3.6 Nhận thức quyền người dân việc lạm dụng thuốc BVTV sản xuất nông nghiệp 59 3.6.1 Chính quyền 59 3.6.2 Người dân .60 3.7 Đề xuất số giải pháp sử dụng hợp lý thuốc BVTV nhằm phát triển bền vững bảo vệ môi trường 61 3.7.1 Đối với phía quan quản lí 61 3.7.2 Đối với người sử dụng 64 3.7.3 Đối với hộ kinh doanh, phân phối thuốc BVTV 68 CHƯƠNG 70 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70 1.Kết luận .70 TÀI LIỆU THAM KHẢO .73 DANH SÁCH PHỤ LỤC viii DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Ký hiệu, chữ viết tắt Diễn giải Bộ NN& PTNN : Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn BVTV : Bảo vệ thực vật CTNH : Chất thải nguy hại FAO : Tổ chức Lương thực Nông Nghiệp Liên Hợp Quốc HDSD : Hướng dẫn sử dụng HTXDVNN : Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp KDC : Khu dân cư Kts : Kali tổng số NXB : Nhà xuất Nts : Đạm tổng số OM : Chất hữu Pts : Lân tổng số PTNNBV : Phát triển nông nghiệp bền vững TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh UBND : Ủy ban nhân dân WHO : Tổ chức Y tế Thế giới ix DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 1.1: Phân loại độc tính thuốc BVTV tổ chức Y tế giới tổ chức Nông Lương Thế Giới 10 Bảng 1.2 Phân loại thuốc BVTV theo thời gian phân hủy 10 Bảng 1.3: Thời gian tồn lưu thuốc BVTV đất .17 Bảng 3.1: Hiện trạng sử dụng đất xã Yên Đồng 38 Bảng 3.2: Dân số xã Yên Đồng .38 Bảng 3.3: Diện tích loại trồng xã Yên Đồng năm 2013-2015 42 Bảng 3.4: Số lượng loại rau trồng phạm vi nông hộ 43 Bảng 3.5: Chủng loại thuốc BVTV người dân sử dụng phổ biến canh tác rau truyền thống xã Yên Đồng 44 Bảng 3.6: Chủng loại thuốc BVTV người dân sử dụng phổ biến mô hình sản xuất rau an toàn xã Yên Đồng 45 Bảng 3.7: Các loại thuốc BVTV bán xã Yên Đồng .47 Bảng 3.8: Cách thức sử dụng thuốc BVTV người dân xã Yên Đồng 49 Bảng 3.9: Số lượng giun đất điểm nghiên cứu hai mô hình sản xuất rau địa bàn xã Yên Đồng đợt 53 Bảng 3.10: Số lượng giun đất điểm nghiên cứu hai mô hình sản xuất rau địa bàn xã Yên Đồng đợt 54 x 11.Sự thay đổi môi trường nước có ảnh hưởng tới gia đình không: -Không □ - Có □ 12.Sự thay đổi biểu nào: -Xuất mùi khó chịu (hôi, tanh…) □ - Lượng nước sử dụng cho sinh hoạt, trồng trọt ngày giảm □ - Số lượng sinh vật (tôm, cua, cá…) giảm sông, ngòi □ 13.Sức khỏe bị ảnh hưởng sử dụng, tiếp xúc với nguồn nước □ ……………………………………………………………… 14.Sự thay đổi chất lượng nước nguyên nhân đâu: -Do việc xả nguồn nước bẩn, nước thải sông, ngòi □ - Do việc sử dụng phân bón, thuốc BVTV sản xuất liều làm ngấm vào môi trường nước □ - Do ý thức việc bảo vệ nguồn nước chưa cao □ - Nguyên nhân khác: …………………………………………………… 15.Gia đình có biện pháp biện pháp thay đổi, cải thiện chất lượng nước ? -Sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm □ - Cần lắp đặt hệ thống nước thải sinh hoạt, chăn nuôi phù hợp □ - Việc bón phân phun thuốc cần liều lượng, quy trình, thời gian □ - Tăng cường việc trồng loại rau sạch, sử dụng phân bón, thuốc BV TV □ - Ý kiến khác: ………………………………………………………… 16.Theo gia đình, việc sử dụng phân bón, thuốc BVTV có ảnh hưởng đến sức khỏe người không: -Không □ - Có, ảnh hưởng □ - Có, ảnh hưởng nhiều □ 84 17.Sự ảnh hưởng thể nào: -Ảnh hưởng thông qua trình phun thuốc bón phân cho trồng □ - Ảnh hưởng thông qua việc sử dụng nông sản có sử dụng phân bón, thuốc BVTV □ - Ảnh hưởng thông qua việc sử dụng, tiếp xúc với nguồn nước có hàm lượng phân bón thuốc BVTV □ 18.Công tác tập huấn, tuyên truyền môi trường địa phương a Địa phương có tập huấn, tuyên truyền vấn đề môi trường trình sản xuất nông nghiệp không ? Có  Không  b Nếu có ông/bà có tham gia hay không ? Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Không  19.Tại địa phương đưa giải pháp nhằm hạn chế, cải thiện vấn đề môi trường chưa: -Chưa có □ - Đã có, tình hình triển khai chưa tốt □ - Đã có, tình hình triển khai tốt □ 20.Tại địa phương có bãi chôn lấp bao, hộp đựng thuốc BVTV sau sử dụng chưa, mật độ chúng ? Chưa có □ Đã có, mức độ □ Đã có, mức độ trung bình □ Đã có, mức độ nhiều □ 21.Những khó khăn gặp phải trình sản xuất tiêu thụ rau địa phương a Trong sản xuất: …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 85 b Trong tiêu thụ: …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 22.Gia đình có ý định mở rộng diện tích rau màu không? Không □ Có □ ( mở rộng theo hướng nào) …………………………………………………………………………… … 23.Ý kiến đóng góp chủ hộ: …………………………………………………………………………… … Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Ông/Bà Yên Đồng, ngày… tháng … năm 2015 Phụ lục 86 PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ KINH DOANH Tên đề tài: Thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sản xuất rau ảnh hưởng chúng đến số lượng giun đất xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định Hộ số:… SĐT:………………………… Địa điểm : Ngày ./ / 2015 I Thông tin hộ gia đình Họ tên người vấn : Tuổi : Giới tính Nghề nghiệp : Trình độ học vấn Số nhân khẩu: .Nam: .Nữ: Bác ( Anh/chị) cho biết nguồn thu nhập gia đình từ đâu? II Thông tin tình hình kinh doanh thuốc BVTV Bác (Anh/chị) cho biết tổng mức đầu tư cho việc kinh doanh bao nhiêu? Bác (Anh/chị) cho biết thuốc BVTV kinh doanh nhập từ nguồn nào? Bác (Anh/chị) cho biết gia đình có giấy phép kinh doanh thuốc BVTV không? Có Không 87 Bác (Anh/chị) cho biết gia đình có tập huấn trước kinh doanh thuốc BVTV không? Có Không Bác (Anh/chị) cho biết gia đình có tư vấn cho người sử dụng đến mua sản phẩm thuốc BVTV không? Có Không Bác (Anh/chị) cho biết người dân đến mua thuốc thường theo tiêu chí gì? - Mua theo hướng dẫn người có chuyên môn - Mua theo kinh nghiệm - An toàn sử dụng - Giá rẻ Bác (Anh/chị) cho biết gia đình có bán thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học không? Có Không Bác (Anh/chị) cho biết gia đình có bán thuốc nằm danh mục cấm, thuốc giả không? Có Không Bác (Anh/chị) cho biết gia đình bán loại thuốc BVTV nào? - Thuốc trừ sâu - Thuốc trừ bệnh - Thuốc trừ cỏ - Tất loại 88 10 Bác (Anh/chị) cho biết gia đình bán thuốc BVTV thuộc dạng nào? - Dạng nước - Dạng bột - Cả dạng 11 Bác (Anh/chị) cho biết gia đình bán khoảng loại thuốc? 12 Bác (Anh/chị) cho biết loại thuốc mà gia đình kinh doanh? STT Tên hoạt chất Tên thương phẩm Yên Đồng, ngày……tháng … năm 2015 Chủ hộ Người điều tra 89 (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 90 Phụ lục TCVN phương pháp xác định lấy mẫu đất TCVN 4046 – 85 ĐẤT TRỒNG TRỌT - PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU Soil - Method of sampling Tiêu chuẩn quy định nguyên tắc chung phương pháp lấy mẫu đất trồng để phân tích Mẫu đất đối tượng chủ yếu công tác phân tích đất Mẫu đất phải điển hình, phản ảnh đặc điểm vùng đại diện phù hợp với yêu cầu nghiên cứu 1.PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU ĐẤT NÔNG HÓA 1.1 Mẫu đất nông hóa dùng để nghiên cứu đất mặt nông hóa phục vụ cho công tác xây dựng đồ nông hóa, đạo bón phân thâm canh 1.2 Mẫu đất nông hóa mẫu hỗn hợp, lấy cách trộn nhiều mẫu riêng biệt lấy từ nhiều vị trí khác vùng đất mà mẫu đại diện 1.3 Lấy mẫu đất nông hóa vào mùa khô trước bón phân để trồng trọt sau thu hoạch 1.4 Mẫu đất nông hóa lấy độ sâu canh tác, tùy theo đặc điểm trồng, độ sâu bón phân yêu cầu nghiên cứu để quy định độ sâu lấy mẫu thích hợp 1.5 Mỗi mẫu đất trồng hóa hỗn hợp gồm từ 15-25 mẫu đất riêng biệt trộn với Các mẫu riêng biệt trộn với nhau, lấy mẫu hỗn hợp có khối lượng khoảng 0,5 kg 1.6 Các mẫu đất lấy vùng đất đại diện theo quy tắc > quy tắc > nhằm phân bố vị trí mẫu vùng đất 1.6.1 Qui tắc đường thẳng góc: lấy điểm A trung tâm đám đất, kẻ đường thẳng vuông góc với qua A Theo đường thẳng vuông góc, lấy 91 mẫu thứ A tùy theo diện tích số mẫu định lấy để xác định khoảng cách vị trí hai mẫu (Hình 1) Hình 1.6.2 Quy tắc >: theo đường dích dắc có góc tạo thành nhau, phân bố toàn diện tích đám đất Tùy theo diện tích có số mẫu định lấy để xác định khoảng cách vị trí hai mẫu (hình 2) Hình 1.7 Tuyệt đối không lấy mẫu đất nông hóa vị trí đặc biệt nơi đỗ phân gia súc, phân vô cơ, vôi… vị trí gần bờ 1.8 Mật độ mẫu đất nông hóa hỗn hợp phụ thuộc vào địa hình, đặc điểm đất đai, đặc điểm trồng yêu cầu nghiên cứu 1.9 Lấy mẫu đất nông hóa khoan, xẻng … Đảm bảo độ sâu, đủ khối lượng khối đất đồng toàn độ sâu lấy mẫu PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ, ĐÓNG GÓI MẪU ĐẤT NGOÀI ĐỒNG 2.1 Mẫu đất gói giấy (nếu khô), túi vải Mỗi mẫu đất phải có nhãn ghi rõ: 92 - Số hiệu ký hiệu mẫu; - Địa điểm lấy mẫu (nông trường, trạm trại, HTX); - Vị trí lấy mẫu (cánh đồng, đồi, thửa…); - Độ sâu lấy mẫu; - Ngày, tháng, năm lấy mẫu; - Tên họ người lấy mẫu - Cơ quan lấy mẫu; 2.2 Các mẫu đất lấy đồng ruộng phải hong khô phòng thoáng bóng râm Sau đóng gói cẩn thận Những mẫu đất lấy để phân tích yếu tố cần có cách xử lý riêng quy định thủ tục phân tích 93 Phụ lục TCVN phương pháp xác định số lượng giun đất (sử dụng phương pháp mù tạc) TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6859-3: 2004 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT Ô NHIỄM LÊN GIUN ĐẤT PHẦN 3: HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC ĐỊA Soil quality - Effects of pollutants on earthworms Part 3: Guidance on the determination of effects in field situations Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn mô tả kỹ thuật xác định ảnh hưởng chất lên giun đất thực địa, cung cấp sở để xác định ảnh hưởng hóa chất sử dụng kết hợp đất Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 5979: 1995 (ISO 10390: 1994), Chất lượng đất - Xác định pH TCVN 6642: 2000 (ISO l0694: 1995), Chất lượng đất - Xác định hàm lượng cacbon hữu cacbon tổng số sau đốt khô (phân tích nguyên tố) TCVN 6651: 2000 (ISO 11274: 1998), Chất lượng đất - Xác định đặc tính giữ nước - Phương pháp phòng thí nghiệm TCVN 6862: 2001 (ISO 11277: 1998), Chất lượng đất - Xác định phân bố cấp hạt đất khoáng - Phương pháp rây sa lắng Đơn vị 94 Tỷ lệ sử dụng chất thử tính kilogam hecta (kg/ha) lit hecta (l/ha) chất sử dụng Khi dùng chế phẩm tỷ lệ sử dụng tính lượng hoạt chất sử dụng 95 Nguyên tắc So sánh loài số lượng giun đất thu từ ô lấy mẫu xử lý chất thử nghiệm với loài số lượng giun thu từ ô đối chứng ô chuẩn Khoảng thời gian nghiên cứu phụ thuộc vào đặc tính chất thử, thông thường năm Các ngày lấy mẫu chọn nằm thời kỳ hoạt động giun đất Việc lấy mẫu cung cấp số lượng giun đất tương đối không cần thiết phải định số tuyệt đối Phép thử thiết kế ngẫu nhiên hoàn toàn với bốn lần lặp lại Sử dụng phương pháp phân tích thống kê số lượng loài thu từ lần lấy mẫu để xác định ảnh hưởng việc xử lý Chú thích - Phép thử tạo mẫu giun ô đất xử lý dùng cho phân tích ảnh hưởng dư lượng chất thử nghiệm phù hợp Lấy mẫu quần thể giun đất 5.1 Khái quát Vì cần phải lấy số lượng lớn mẫu thử khoảng thời gian ngắn nhất, phương pháp học thu nhặt tay, rửa đãi sàng nói chung vất vả Tuy nhiên phương pháp học cho phép lấy mẫu giun không hoạt động thời tiết Với mục đích phép thử mô tả đây, chủ yếu sử dụng phương pháp tách formalđehyt (Raw 1959), phương pháp mù tạc phương pháp tách điện phương pháp Oktett (Thielemann 1986, Cuendet et al 1991) Các phương pháp tách sử dụng giun đất hoạt động Để tăng hiệu phương pháp nên sử dụng kết hợp với phương pháp thu nhặt tay (Lee 1985) Các mẫu cá thể lấy theo dạng phân bố ngẫu nhiên ô đất thử 5.2 Phương pháp tách formalđehyt 96 Dung dịch formalđehyt (0,2 %) đưa vào đồng với tỷ lệ từ lit/0,25 m2 đến 10 lit/0,25 m2 Dung dịch formalđehyt đưa vào ô thử thành đến phần theo khả ngấm Thời gian để formalđehyt tác động tổng cộng 30 phút Tất giun bề mặt đất vùng lấy mẫu thu nhặt lại cho vào chất lỏng bảo quản (formol % cồn 70 %) (xem 8.1) Sau thời gian tác động 30 phút, kiểm tra kỹ bề mặt đất lớp cỏ phủ bên để thu nhặt giun khó nhìn thấy (thường bé loài giun nhỏ Aporrectodea rosea) 5.3 Phương pháp tách mù tạc Trước tách ngày, trộn 60 g bột mù tạc với lit nước cất Ngay trước sử dụng, cho thêm lit nước cất vào dung dịch nhũ tương sử dụng giống cách sử dụng dung dịch formalđehyt Cách tiến hành thực giống phương pháp tách formalđehyt mô tả 5.2 97 98
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuất Rau Đến Số Lượng Giun Đất Tại Xã Yên Đồng, Ý Yên, Tỉnh Nam Định, Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuất Rau Đến Số Lượng Giun Đất Tại Xã Yên Đồng, Ý Yên, Tỉnh Nam Định, Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuất Rau Đến Số Lượng Giun Đất Tại Xã Yên Đồng, Ý Yên, Tỉnh Nam Định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay