Đánh Giá Thực Trạng Và Giải Pháp Quản Lý Chất Thải Chăn Nuôi Lợn Tại Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

95 263 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:43

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: “ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI LỢN TẠI XÃ THẠCH NGỌC, HUYỆN THẠCH HÀ, TỈNH HÀ TĨNH” Người thực hiện : TRẦN THỊ MƠ Lớp : MTA Khóa : 57 Chuyên ngành : MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS ĐOÀN VĂN ĐIẾM Hà Nội - 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: “ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI LỢN TẠI XÃ THẠCH NGỌC, HUYỆN THẠCH HÀ, TỈNH HÀ TĨNH” Người thực hiện : TRẦN THỊ MƠ Lớp : MTA Khóa : 57 Chuyên ngành : MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS ĐOÀN VĂN ĐIẾM Địa điểm thực tập : Xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh Hà Nội - 2016 LỜI CẢM ƠN Được đồng ý khoa Môi trường - Trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hướng dẫn thầy giáo Đoàn Văn Điếm, thời gian ba tháng, em thực khóa luận tốt nghiệp với nội dung đề tài: “Đánh giá thực trạng giải pháp quản lý chất thải chăn nuôi lợn xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh” Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến thầy Đoàn Văn Điếm giúp đỡ hướng dẫn em hoàn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa, đặc biệt Bộ môn Sinh thái Nông nghiệp góp ý, giúp đỡ em chỉnh sửa hoàn thiện đề tài Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán UBND xã Thạch Ngọc cung cấp tài liệu tạo điều kiện thuận lợi cho em trình thực đề tài Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè ủng hộ, giúp đỡ, động viên em suốt thời gian học tập nghiên cứu Do thời gian thực có hạn nên đề tài không tránh khỏi nhiều thiếu sót Kính mong góp ý, nhận xét, bổ sung thầy cô bạn sinh viên để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Người thực hiện (Ký, ghi rõ họ tên) Trần Thị Mơ i MỤC LỤC MỤC LỤC ii 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU NGHIÊN CỨU .2 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.1 HIỆN TRẠNG PHÁT SINH CHẤT THẢI CHĂN NUÔI 1.1.1 Khái niệm chất thải quản lý chất thải 1.1.2 Chất thải chăn nuôi 1.1.3 Thực trạng phát sinh loại chất thải chăn nuôi .6 1.1.3.1 Tình hình phát sinh chất thải chăn nuôi Bảng 1.1: Khối lượng phân nước tiểu gia súc thải ngày đêm Bảng 1.2: Lượng phân gia súc thải ngày Bảng 1.3: Thành phần hóa học số loại phân gia súc Bảng 1.4: Thành phần hóa học phân gia súc Bảng 1.5: Thành phần hóa học nước tiểu lợn có khối lượng 70 - 100 kg Bảng 1.6: Thành phần nước tiểu gia súc .9 Bảng 1.7: Một số tiêu nước thải chăn nuôi lợn .10 Bảng 1.8: Danh sách Quốc gia có tổng đàn lợn nái lớn giới năm 2014 13 1.2.2 Tình hình chăn nuôi lợn Việt Nam .13 Bảng 1.9: Số trang trại chăn nuôi phân theo vùng ở Việt Nam 14 Bảng 1.10: Số lượng lợn phân theo vùng ở Việt Nam 15 1.3.2 Ảnh hưởng tới môi trường nước 17 1.3.3 Ảnh hưởng tới môi trường không khí .19 Hình 1.3: Ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt chất thải chăn nuôi lợn .20 1.4.1 Hiện trạng quản lý xử lý chất thải chăn nuôi 22 Bảng 1.11: Thực trạng quản lý xử lý chất thải chăn nuôi ở Việt Nam 24 1.4.2 Một số biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi có hiệu ở Việt Nam .25 ii 1.5 CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHĂN NUÔI 27 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 29 Chất thải chăn nuôi lợn địa bàn xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 29 2.2 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 29 2.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 29 2.4.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp .30 Bảng 2.1: Các phương pháp phân tích chất lượng nước 31 2.4.3 Phương pháp xử lý số liệu .32 CHƯƠNG III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33 3.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI XÃ THẠCH NGỌC, HUYỆN THẠCH HÀ, TỈNH HÀ TĨNH 33 3.1.1 Điều kiện tự nhiên xã Thạch Ngọc 33 Bảng 3.1: Một số tiêu khí hậu ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 35 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội xã Thạch Ngọc .36 Bảng 3.2: Tổng hợp giá trị kinh tế cấu ngành kinh tế ngành 36 Bảng 3.3: Hiện trạng sử dụng đất xã Thạch Ngọc năm 2015 .38 (Nguồn: UBND xã Thạch Ngọc, 2015) 38 3.2.1.2 Tình hình sản xuất nông nghiệp 39 3.2.2 Tình hình chăn nuôi lợn xã Thạch Ngọc 40 Bảng 3.4: Thực trạng phát triển chăn nuôi ở xã Thạch Ngọc năm 2015 40 Bảng 3.5: Quy mô chăn nuôi địa bàn xã Thạch Ngọc .42 3.3 HIỆN TRẠNG PHÁT SINH CHẤT THẢI CHĂN NUÔI LỢN .43 3.3.1 Hiện trạng phát sinh chất thải rắn 43 Bảng 3.6: Khối lượng chất thải rắn phát sinh từ chăn nuôi lợn xã Thạch Ngọc 44 3.3.2 Hiện trạng phát sinh nước thải chăn nuôi 44 Bảng 3.7: Phát sinh nước thải chăn nuôi lợn địa bàn xã Thạch Ngọc 45 3.3.3 Hiện trạng phát sinh khí thải chăn nuôi lợn 45 Bảng 3.8: Phát sinh khí thải chăn nuôi lợn địa bàn xã Thạch Ngọc 46 iii 3.4.1 Hiện trạng quản lý môi trường chăn nuôi quyền 46 3.4.1.1 Tổ chức quản lý môi trường .46 3.4.1.2 Hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường 46 Bảng 3.9: Tỷ lệ hộ tham gia hoạt động quản lý môi trường xã Thạch Ngọc tổ chức 46 3.4.2 Tình hình quản lý chất thải chăn nuôi lợn hộ gia đình 49 Bảng 3.10: Tỷ lệ hình thức thu gom chất thải địa bàn 50 xã Thạch Ngọc 50 3.4.3 Các phương pháp xử lý chất thải chăn nuôi địa bàn xã 53 Các hình thức xử lý chất thải .53 Bảng 3.12: Vị trí lấy mẫu nước thải xã Thạch Ngọc 57 Bảng 3.13: Kết phân tích mẫu nước thải 57 3.6 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI LỢN TẠI XÃ THẠCH NGỌC 64 3.6.2 Giải pháp quản lý 65 - Tăng cường đào tạo tập huấn cho cán thú y, người chăn nuôi lợn kiến thức môi trường công tác phòng chống dịch bệnh chăn nuôi lợn, tháng/lần tháng/lần 66 4.2 KIẾN NGHỊ .70 Phụ lục 2: Vị trí lấy mẫu nước thải xã Thạch Ngọc 83 Phụ lục 3: Kết phân tích mẫu nước thải 84 iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BOD5 : Nhu cầu oxy sinh hóa BTNMT : Bộ Tài nguyên Môi trường CKBVMT : Cam kết bảo vệ môi trường COD : Nhu cầu oxy hóa học DO : Lượng oxy hòa tan EM : (Effective Microorganisms) Sinh vật hữu hiệu Komix USM : Thay hoàn toàn phân chuồng LWMEA : Quản lý chất thải vật nuôi ở Đông Á NĐ - CP : Nghị định - Chính phủ NN & PTNT : Nông nghiệp Phát triển Nông thôn QCVN : Quy chuẩn Việt Nam TCCP : Tiêu chuẩn cho phép TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TSS : Tổng số chất rắn lơ lửng UBND : Ủy ban nhân dân v DANH MỤC BẢNG MỤC LỤC .ii 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.1 HIỆN TRẠNG PHÁT SINH CHẤT THẢI CHĂN NUÔI 1.1.1 Khái niệm chất thải quản lý chất thải 1.1.2 Chất thải chăn nuôi 1.1.3 Thực trạng phát sinh loại chất thải chăn nuôi 1.1.3.1 Tình hình phát sinh chất thải chăn nuôi .6 Bảng 1.1: Khối lượng phân nước tiểu gia súc thải ngày đêm Bảng 1.2: Lượng phân gia súc thải ngày Bảng 1.3: Thành phần hóa học số loại phân gia súc Bảng 1.4: Thành phần hóa học phân gia súc Bảng 1.5: Thành phần hóa học nước tiểu lợn có khối lượng 70 - 100 kg .9 Bảng 1.6: Thành phần nước tiểu gia súc Bảng 1.7: Một số tiêu nước thải chăn nuôi lợn 10 Bảng 1.8: Danh sách Quốc gia có tổng đàn lợn nái lớn giới năm 2014 13 1.2.2 Tình hình chăn nuôi lợn Việt Nam 13 Bảng 1.9: Số trang trại chăn nuôi phân theo vùng ở Việt Nam .14 Bảng 1.10: Số lượng lợn phân theo vùng ở Việt Nam 15 1.3.2 Ảnh hưởng tới môi trường nước 17 1.3.3 Ảnh hưởng tới môi trường không khí 19 Hình 1.3: Ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt chất thải chăn nuôi lợn 20 1.4.1 Hiện trạng quản lý xử lý chất thải chăn nuôi 22 Bảng 1.11: Thực trạng quản lý xử lý chất thải chăn nuôi ở Việt Nam .24 1.4.2 Một số biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi có hiệu ở Việt Nam 25 vi 1.5 CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHĂN NUÔI 27 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 29 Chất thải chăn nuôi lợn địa bàn xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh .29 2.2 PHẠM VI NGHIÊN CỨU .29 2.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 29 2.4.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 30 Bảng 2.1: Các phương pháp phân tích chất lượng nước .31 2.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 32 3.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI XÃ THẠCH NGỌC, HUYỆN THẠCH HÀ, TỈNH HÀ TĨNH .33 3.1.1 Điều kiện tự nhiên xã Thạch Ngọc 33 Bảng 3.1: Một số tiêu khí hậu ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 35 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội xã Thạch Ngọc 36 Bảng 3.2: Tổng hợp giá trị kinh tế cấu ngành kinh tế ngành 36 Bảng 3.3: Hiện trạng sử dụng đất xã Thạch Ngọc năm 2015 38 3.2.1.2 Tình hình sản xuất nông nghiệp .39 3.2.2 Tình hình chăn nuôi lợn xã Thạch Ngọc 40 Bảng 3.4: Thực trạng phát triển chăn nuôi ở xã Thạch Ngọc năm 2015 .40 Bảng 3.5: Quy mô chăn nuôi địa bàn xã Thạch Ngọc 42 3.3 HIỆN TRẠNG PHÁT SINH CHẤT THẢI CHĂN NUÔI LỢN 43 3.3.1 Hiện trạng phát sinh chất thải rắn 43 Bảng 3.6: Khối lượng chất thải rắn phát sinh từ chăn nuôi lợn xã Thạch Ngọc 44 3.3.2 Hiện trạng phát sinh nước thải chăn nuôi 44 Bảng 3.7: Phát sinh nước thải chăn nuôi lợn địa bàn xã Thạch Ngọc 45 3.3.3 Hiện trạng phát sinh khí thải chăn nuôi lợn 45 Bảng 3.8: Phát sinh khí thải chăn nuôi lợn địa bàn xã Thạch Ngọc 46 Bảng 3.9: Tỷ lệ hộ tham gia hoạt động quản lý môi trường xã Thạch Ngọc tổ chức .46 vii 3.4.2 Tình hình quản lý chất thải chăn nuôi lợn hộ gia đình 49 Bảng 3.10: Tỷ lệ hình thức thu gom chất thải địa bàn .50 xã Thạch Ngọc .50 3.4.3 Các phương pháp xử lý chất thải chăn nuôi địa bàn xã .53 Các hình thức xử lý chất thải 53 Bảng 3.12: Vị trí lấy mẫu nước thải xã Thạch Ngọc .57 Bảng 3.13: Kết phân tích mẫu nước thải 57 3.6 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI LỢN TẠI XÃ THẠCH NGỌC 64 - Tăng cường đào tạo tập huấn cho cán thú y, người chăn nuôi lợn kiến thức môi trường công tác phòng chống dịch bệnh chăn nuôi lợn, tháng/lần tháng/lần .66 4.2 KIẾN NGHỊ 70 Phụ lục 2: Vị trí lấy mẫu nước thải xã Thạch Ngọc 83 Phụ lục 3: Kết phân tích mẫu nước thải 84 viii tiêu BOD5 vượt từ 9,09 - 31,34 lần so với TCCP, COD vượt từ 6,40 - 15,46 lần so với TCCP, TSS vượt 4,23 - 7,80 lần so với tiêu chuẩn cho phép, hàm lượng tổng coliform vượt 7,2 lần Chăn nuôi địa bàn xã Thạch Ngọc ngày phát triển đồng nghĩa với lượng chất thải thải lớn Để quản lý môi trường chăn nuôi có hiệu bền vững, quyền địa phương cần tổ chức máy Quản lý chuyên nghiệp lập quỹ quản lý môi trường Trên sở đó, quyền xã nhân dân địa phương thực giải pháp quản lý kỹ thuật để giảm thiểu lượng chất thải phát sinh môi trường Chính quyền xã nên đầu tư trang thiết bị, hỗ trợ vốn cho người dân để xây dựng chuồng trại công trình xử lý chất thải hợp lý, đặc biệt mô hình xử lý chất thải hầm Biogas 4.2 KIẾN NGHỊ Bên cạnh thành tựu đạt được, phát triển chăn nuôi gây ảnh hưởng xấu đến môi trường Để ngăn chặn kịp thời khắc phục có hiệu ô nhiễm môi trường sở chăn nuôi Một số kiến nghị nhằm giả vấn đề ô nhiễm môi trường chăn nuôi sau: - Đối với quyền xã, thôn: Chính quyền địa phương nên nâng cao nhận thức cho người dân, tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường chăn nuôi xử lý chất thải Ứng dụng công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi, nhân rộng mô hình xử lý chất thải chăn nuôi hầm Biogas, xử lý sau Biogas trang trại chăn nuôi lớn Kêu gọi tổ chức đoàn, hội xã bảo vệ môi trường Cộng đồng cần tăng cường hình thức tham gia, hỗ trợ trực tiếp cho quan quản lý môi trường địa phương để bảo vệ môi trường chăn nuôi 70 - Đối với hộ chăn nuôi Có trách nhiệm nghiêm chỉnh chấp hành quy định bảo vệ môi trường Các hộ chăn nuôi nên xây dựng hệ thống xử lý nước thải thải môi trường, áp dụng biện pháp làm giảm mùi hôi chuồng trại sử dụng chế phẩm EM, Komix USM, Khuyến khích hộ chăn nuôi sáng tạo, ứng dụng hiệu công nghệ xử lý chất thải giảm thiểu ô nhiễm môi trường 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu sách Antoine Pouilieute, Bùi Bá Bổng, Cao Đức Phát (2010), Báo cáo Chăn nuôi Việt Nam triển vọng 2010, Ấn phẩm tổ chức PRISE Pháp Bùi Xuân An (2007), Nguy tác động đến môi trường hiện trạng quản lý chất thải chăn nuôi vùng Đông Nam Bộ, NXB Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Trương Thanh Cảnh (2010), Kiểm soát ô nhiễm môi trường sư dụng kinh tế chất thải chăn nuôi, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, T16 Bùi Hữu Đoàn (2010), Viện chăn nuôi tạp chí khoa học công nghệ chăn nuôi, số 23 - - 2010 Bùi Hữu Đoàn, Nguyễn Xuân Trạch, Vũ Đình Tôn (2011), Quản lý chất thải chăn nuôi, NXB Nông Nghiệp Phạm Bích Hiên (2012), Nghiên cứu vi sinh vật để xư lý chất thải chăn nuôi dạng rắn, NXB Đại học Khoa học Tự nhiên Nguyễn Khoa Lý (2008), Ô nhiễm môi trường hoạt động chăn nuôi thú y giải pháp khắc phục, B/C Cục Thú Y Nguyễn Thị Hoa Lý, Hồ Kim Thoa (2001), Tình hình ô nhiễm nước ngầm trại chăn nuôi khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, tạp chí Thú Y - số Nguyễn Thị Hoa Lý (2004), Nghiên cứu xư lý chất thải chăn nuôi 10 Ngô Kế Sương Nguyễn Lân Dũng (1997), Sản xuất khí đốt (biogas) kỹ thuật lên men kỵ khí, NXB Nông Nghiệp 11 Tổng Cục Môi trường (2006), Sổ tay xư lý nước thải, NXB Xây dựng 12 UBND xã Thạch Ngọc (2015), Quy hoạch xây dựng Nông thôn xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 72 13 UBND xã Thạch Ngọc (2016), Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 13 HĐND xã Thạch Ngọc khóa XVIII nhiệm kỳ 2011 - 2016 Tài liệu online 14 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, TT 04/2010/TT – BNNPTNT,http://law.omard.gov.vn/Default.aspx? tabid=40&Type&5&Linhvuc&8, ngày 15/1/2010 15 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, TT17/2011/TT – BNNPTNT,http://law.omard.gov.vn/Default.aspx? tabid=40&Type&5&Linhvuc&8, ngày 25/10/2011 16 Bộ Tài Nguyên Môi Trường (2012), Xư lý chất thải chăn nuôi, http://kttvttb.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=759:x-lycht-thi-chn-nuoi-la-chn-cong-ngh-nao-&catid=73:mc-tintc,%20nga%CC %80y%2026/4/2013, ngày 26/4/2013 17 Trương Thanh Cảnh ctv (1997 - 1998), Công nghệ xư lý nước thải ngành chăn nuôi gia súc, http://vanlam.com.vn/en/index.php/news/detail/55, 2011 18 Chăn nuôi Việt Nam, http://channuoivietnam.com/thong-ke-channuoi/, 2015 19 Linh Chi (2015), Chăn nuôi lợn trước yêu cầu hội nhập, http://nguoichannuoi.vn/chan-nuoi-lon-truoc-yeu-cau-hoi-nhap-nd435.html, ngày 08/06/2015 20 Chu Văn, Lợi ích từ việc sư dụng chế phẩm chăn nuôi, http://www.chephamsinhhoc.com.vn/2013/03/che-pham-sinh-hoc-trong-channuoi.html, 2011 21 Nguyễn Tấn Dũng, Giải toán ô nhiễm môi trường chăn nuôi,http://www.tinmoi.vn/giai-bai-toan-o-nhiem-moi-truong-trong-channuoi-01885585.html, ngày 9/5/2012 73 22 Dự án LWMEA, Công nghệ xư lý chất thải vật nuôi hầm biogas,http://isponre.gov.vn/home/tin-tuc/332-cong-nghe-xu-ly-chat-thai-vatnuoi-bang-ham-biogas 23 Đào Lệ Hằng Vòng luẩn quẩn: “Chăn nuôi gây ô nhiễm – ô nhiễm hại chăn nuôi”, http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vivn/72/13/45/1245/Vong-luan-quan-chan-nuoi-gay-o-nhiemo-nhiem-hai-channuoi.aspx, ngày 05/10/2007 24 Trương Đình Hoài – khoa Chăn nuôi Nuôi trồng Thủy sản, Hội thảo “chất thải chăn nuôi – hiện trạng giải pháp”, http://www.hua.edu.vn/khoa/cnts/index.php? option=com_content&task=view&id=1015&Itemid=327 , ngày 30/11/2009 25 X.Hợp (2012), Xư lý chất thải chăn nuôi: Lựa chọn công nghệ nào? http://www.monre.gov.vn/v35/default.aspx? tabid=428&CateID=115530&Code=UVOC115530, ngày 29/3/2012 26 Pig International, Những quốc gia công ty có số lượng heo nhiều giới, http://goldcoin.com.vn/vi/news/nhung-quoc-gia-va-cong-ty-coso-luong-heo-nhieu-nhat-the-gioi-54, 2015 27 Phương Thảo, tinmoitruong.vn, Chất thải chăn nuôi không xư lý tốt thảm họa, http://www.tinmoitruong.vn/chat-thai/cha-ttha-i-ra-n-trong-chan-nuoi-ne-u-khong-xu ly to-t-se la tha-m-hoa_7_46043_1.html, ngày 03/11/2015 28 Hoangthom1517, tình hình chăn nuôi giới, http://huougiong.com/huong-dan-chan-nuoi-gia-suc/tinh-hinh-chan-nuoi-lontren-the-gioi/, ngày 11/11/2013 29 Tổng cục thống kê, kết tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản, https://gso.gov.vn/default.aspx? tabid=408&idmid=4&ItemID=13398, 2011 30 Tổng cục thống kê (2015), https://gso.gov.vn/default.aspx? tabid=430&idmid=3, 2015 74 Tài liệu tiếng Anh 31 Prof Anthony J McMichael PhD, John W Powles PhD, Colin D Butler PhD, Prof Ricardo Uauy PhD 9/2007 Pood, livestock production, energy, climate change and health.The Lancet Volume 370, Issue 9594, Pages 1253 – 1263, October 2007 75 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu điều tra phỏng vấn nông hộ (Quản lý chất thải chăn nuôi lợn) I/ THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘ GIA ĐÌNH Họ tên chủ hộ: .nam/nữ Địa chỉ: Thành phần tham gia lao động gia đình? A Người nhà làm B Có thuê thêm người làm C Đáp án khác Nguồn thu nhập gia đình Ông/ Bà phụ thuộc vào ngành nghề nào? A Trồng trọt C Thủy sản B Chăn nuôi D Ngành khác Ngành nghề phụ (nếu có): …………………………………………… II/ NỘI DUNG ĐIỀU TRA Hình thức chăn nuôi Số lượng vật nuôi gia đình bao nhiêu? .(con) Hình thức chăn nuôi gia đình ông (bà)? A Chăn thả B Nuôi nhốt C Cả Loại thức ăn gia đình ông (bà) sử dụng chăn nuôi? A Thức ăn tự chế biến B Cám ăn thẳng Thiết kế chuồng chăn nuôi C Cám gạo D Thức ăn khác Diện tích sử dụng chăn nuôi:……………… m2 Nền chuồng gia đình làm vật liệu gì? 76 A Đất C Gạch B Xi măng D Vật liệu khác 10 Thiết kế chuồng gia đình gì? A Có bậc nằm có ngăn chứa phân nước tiểu riêng B Không có bậc riêng 11 Chuồng trại chăn nuôi gia đình ông (bà) có mái hay không? A Có B Không 12 Nhà ở gia đình cách chuồng trại bao xa? A Dưới 10 m C 30 - 50m B 10 - 30m D Trên 50m Hiện trạng phát sinh và xử lý chất thải chăn nuôi lợn 13 Rửa chuồng trại lần/ngày 14 Nước rửa chuồng chăn nuôi gia đình có xử lý không? A Có B Không 14.1 Nếu không xư lý nước thải chăn nuôi gia đình đổ đâu? A Kênh mương C Sông B Ao D Khu vực khác 14.2 Gia đình áp dụng biện pháp xư lý nước thải nào? A Ao hồ sinh học C Ao lắng B Hầm Biogas D Biện pháp khác 14.3 Nếu gia đình ông (bà) có sư dụng hầm Biogas vui lòng cho biết số thông tin sau: - Số lượng hầm Biogas sử dụng gia đình:… hầm - Thể tích hầm Biogas gia đình bao nhiêu:…………………….m3 - Năm xây hầm Biogas:……………… - Hình thức hoạt động: A Thường xuyên B Gián đoạn - Tần suất hoạt động:………………ngày/tuần - Hiện có đảm bảo nhu cầu hay không? A Có B Không 77 - Nếu không xin nêu lý do: …………………………… - Sử dụng biogas khí thu sử dụng mục đích gì? A Bón cho trồng B Hình thức khác 15 Các hình thức sử dụng nước thải chăn nuôi lợn gia đình? A Thải môi trường B Tưới C Hầm Biogas D Hình thức khác 16 Gia đình có thu gom chất thải rắn định kì hay không? A Có - Hình thức thu gom gì? B Không A Tách riềng chất thải rắn lỏng B Trộn lẫn chất thải rắn lỏng C Áp dụng phương pháp - Số lần thu gom (nếu có): …………………….lần/ngày 17 Gia đình có áp dụng biện pháp xử lý chất thải rắn hay không? A Có B Không 17.1 Chất thải rắn không xư lý đổ đâu? A Đưa xuống ao cho cá B Bón cho C Bán phân tươi D Đổ nơi khác 17.2 Biện pháp xư lý gia đình áp dụng? A Ủ bón ruộng C Ủ chế phẩm vi sinh B Hầm Biogas D Biện pháp khác 17.3 Gia đình có sư dụng chế phẩm vi sinh không? A Có B Không 18 Mục đích sử dụng chất thải rắn gia đình? A Ủ phân C Bán phân 78 B Bón D Nuôi cá E Hầm Biogas 19 Điều kiện chồng trại có ảnh hưởng đến thu gom xử lý chất thải gia đình không? A Có B Không 20 Cách thức xử lý vật nuôi chết dịch bệnh chăn nuôi gia đình? A Đốt B Chôn thông thường C Chôn theo hướng dẫn quan thú y 21 Gia đình ông (bà) có thực biện pháp khử mùi chuồng trại hay không? A Có - Biện pháp sử dụng (nếu có): B Không A Đệm trấu B Phun chế phẩm C Mùn cưa D Khác Những ảnh hưởng chất thải 22 Theo ông (bà) chăn nuôi lợn có ảnh hưởng đến môi trường sống? A Ảnh hưởng nhiều B Ảnh hưởng 79 C Không ảnh hưởng 23 Theo ông (bà) chăn nuôi lợn có ảnh hưởng đến môi trường không khí? A Không ảnh hưởng C Khó chịu B Hơi khó chịu D Rất khó chịu 24 Ông (bà) thấy chất lượng môi trường so với trước nào? A Không ảnh hưởng C Xấu B Tốt 25 Theo ông/bà chăn nuôi có ảnh hưởng đến môi trường nước xung quanh không? A Không ảnh hưởng C Bẩn B Hơi bẩn D Rất bẩn 26 Gia đình ông (bà) có thường xuyên gặp phải phản ánh tiêu cực hộ gia đình xung quanh không? A Thường xuyên B Thỉnh thoảng C Không 27 Theo ông (bà) việc chăn nuôi lợn gia đình có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe gia đình không? A Ảnh hưởng nhiều B Ảnh hưởng C Chưa ảnh hưởng - Nếu có ảnh hưởng, xin ông (bà) cho biết gia đình thường hay mắc bệnh gì? A Bệnh da B Bệnh hô hấp C Bệnh tiêu hóa D Bệnh khác Công tác quản lý địa phương 28 Gia đình ông (bà) có tiếp cận thông tin quản lý xử lý chất thải chăn nuôi không? A Có B Không 80 - Ông (bà) tiếp cận thông tin từ nguồn (nếu có)? A Đọc sách, báo B Xem tivi, nghe đài, internet C Chương trình tuyên truyền xã, thôn D Nguồn khác 29 Hiện ở địa phương ông (bà) sinh sống, quyền địa phương có hoạt động quản lý chất thải chăn nuôi nào? A Tuyên truyền đến hộ gia đình C Mở lớp tập huấn B Loa phát D Các họp E Làm vệ sinh môi trường F Ra quy định chất thải chăn nuôi 30 Gia đình có tham gia hoạt động bảo vệ môi trường không? A Thường xuyên B Hiếm C Thỉnh thoảng C Không - Lý không tham gia (nếu có): …………………………………… …………………………… …………………………………… …………………………… 31 Theo Ông/Bà cần phải làm để giảm ảnh hưởng chất thải chăn nuôi tới môi trường? …………………………………… …………………………… …………………………………… …………………………… …………………………………… …………………………… 32 Ông (bà) đánh công tác quản lý xử lý chất thải chăn nuôi quyền địa phương? A Hài lòng B Chấp nhận C Không hài lòng 33 Ông/Bà có kiến nghị với quan chức việc hỗ trợ quản lý xử lý chất thải chăn nuôi? …………………………………… …………………………… …………………………………… …………………………… QUAN SÁT CỦA PHỎNG VẤN VIÊN …………………………………… …………………………… …………………………………… …………………………… 81 Xin chân thành cảm ơn ý kiến Ông /Bà! Ngày… tháng… năm 2016 Người điều tra Chữ ký chủ hộ Trần Thị Mơ 82 Phụ lục 2: Vị tri lấy mẫu nước thải xã Thạch Ngọc STT Ki hiệu NT1 NT2 NT3 NT4 Quy mô chăn nuôi Chủ sở chăn nuôi Ông Phan Danh Thống Ông Trần Danh Đại Ông Nguyễn Trí Sỹ Ông Trần Văn Tuấn Địa điểm Thôn Ngọc Sơn Thôn Mộc Hải Thôn Đại Long Thôn Đông Châu 83 (con) Lợn nái 11 16 28 34 Lợn thịt 95 118 250 274 Phụ lục 3: Kết phân tich mẫu nước thải STT Thông số pH COD BOD5 TSS NH4+ Tổng N Tổng P Coliform Đơn vị NT1 - Mẫu NT2 NT3 NT4 7,26 7,32 7,55 7,19 960 673,3 1086,6 2320 648,5 454,8 734,0 1567,2 423 757 780 517 mg/l 62,95 31,67 61,30 57,02 332,72 204,28 327,85 311,07 39,65 54,88 48,05 56,78 CFU/100 ml 23.500 31.000 36.200 23.100 84
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Thực Trạng Và Giải Pháp Quản Lý Chất Thải Chăn Nuôi Lợn Tại Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, Đánh Giá Thực Trạng Và Giải Pháp Quản Lý Chất Thải Chăn Nuôi Lợn Tại Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, Đánh Giá Thực Trạng Và Giải Pháp Quản Lý Chất Thải Chăn Nuôi Lợn Tại Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay