Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Một Số Mô Hình Nuôi Trông Thủy Sản Đến Chất Lượng Nước Xã Vũ Di, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

75 253 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:43

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG & - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ MÔ HÌNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC XÃ VŨ DI, HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC Người thực : NGUYỄN THỊ NGỌC MAI Lớp : K57-MTC Khóa : 57 Chuyên ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS HOÀNG THÁI ĐẠI Địa điểm thực tập : VŨ DI – VĨNH TƯỜNG – VĨNH PHÚC Hà Nội – 2016 ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian thực tập, nghiên cứu triển khai đề tài khóa luận tốt nghiệp đến hoàn thành khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể cá nhân giúp đỡ, tạo điều kiện tốt cho hoàn thành đề tài Trước tiên, xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS.TS Hoàng Thái Đại – cán giảng dạy khoa Tài Nguyên Môi Trường – Học viện Nông Nghiệp Việt Nam trực tiếp hướng dẫn suốt trình nghiên cứu thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Tài Nguyên Môi Trường trang bị kiến thức bản, hữu ích phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu đề tài cho công tác sau Đồng thời xin chân thành cảm ơn giúp đỡ vô điều kiện cán xã Vũ Di huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc, động viên người thân bạn bè, hoàn thành đề tài theo kế hoạch giao Với thời gian có hạn kinh nghiệm hạn chế nên việc nghiên cứu đề tài không tránh khỏi sai sót Kính mong đóng góp ý kiến thầy cô bạn để đề tài hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Mai i MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC .ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv CRSD : Dự án Nguồn lợi ven biển phát triển bền vững iv DANH MỤC BẢNG .v DANH MỤC HÌNH vii MỞ ĐẦU CHƯƠNG .3 TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 1.1 Cơ sở khoa học kiểm soát chất lượng nước nuôi trồng thủy sản 1.1.1 Khái niệm nuôi trồng thủy sản 1.1.2 Vai trò, hình thức nuôi, hệ thống nuôi trồng thủy sản .3 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản 12 1.1.4 Các tiêu đánh giá chất lượng nước mặt nuôi trồng thủy sản 14 1.2 Hiện trạng hoạt động nuôi trồng thủy sản 16 1.2.1 Hoạt động nuôi trồng thủy sản Việt Nam 16 1.2.2 Tình hình nuôi trồng thủy sản Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc 17 1.2.3 Ảnh hưởng nuôi trồng thủy sản đến môi trường 18 CHƯƠNG 24 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 24 NGHIÊN CỨU .24 2.1 Đối tượng nghiên cứu 24 2.2 Phạm vi nghiên cứu .24 2.3 Nội dung nghiên cứu 24 2.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 24 2.3.2 Tình hình chung NTTS môi trường xã Vũ Di 24 2.3.3 Tình hình quản lý môi trường nuôi trồng thủy sản xã Vũ Di 24 2.3.4 Hiện trạng môi trường nước mặt nuôi trồng thủy sản xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 25 2.3.5 Đề xuất số giải pháp cải thiện chất lượng nước NTTS 25 ii 2.4 Phương pháp nghiên cứu .25 2.4.1 Phương pháp thu thập số liệu 25 2.4.2 Phương pháp phân tích số liệu .26 CHƯƠNG 28 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .28 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc .28 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 28 3.1.2 Các nguồn tài nguyên 30 3.1.3 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 31 3.1.4 Tình hình quản lý sử dụng đất xã Vũ Di 35 3.2 Tình hình chung NTTS môi trường xã Vũ Di 36 3.3 Tình hình quản lý môi trường nuôi trồng thủy sản xã Vũ Di 42 3.4 Hiện trạng môi trường nước mặt nuôi trồng thủy sản xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 45 QCVN 38:2011/BTNMT 46 51 3.5 Đề xuất số giải pháp cải thiện chất lượng nước NTTS 53 3.5.1 Giải pháp quản lý môi trường 53 3.5.2 Giải pháp kỹ thuật 55 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .57 Kết luận .57 Kiến nghị 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 2.Bộ Tài nguyên Môi trường (2012) “Báo cáo trạng môi trường Quốc Gia – Môi trường nước mặt lục địa” 59 3.Bộ Tài nguyên Môi trường (2015) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt QCVN 08:2015/ BTNMT, Hà Nội 59 PHỤ LỤC 61 iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATTP : An toàn thực phẩm BOD5 : Nhu cầu oxy sinh hóa BTNMT : Bộ Tài nguyên Môi trường COD : Nhu cầu oxy hóa học CRSD : Dự án Nguồn lợi ven biển phát triển bền vững CT : Chỉ thị FAO : Tổ chức lượng thực nông nghiệp Liên Hợp Quốc GCNQSD : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HĐND : Hội đồng nhân dân KVA : K – Kilo, V – Volt, A – Ampere NTTS : Nuôi trồng thủy sản PTNT : Phát triển Nông thôn QCVN : Quy chuẩn Việt Nam TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam THCS : Trung học sở UBND : Ủy ban nhân dân iv DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Giá trị giới hạn thông số nước mặt dùng cho mục đích bảo vệ đời sống thủy sinh Error: Reference source not found Bảng 1.2 Một số yếu tố hóa lý ảnh hưởng đến loài thủy sản Error: Reference source not found Bảng 1.3 Giá trị giới hạn thông số chất lượng nước mặt cho nuôi trồng thủy sản cột B1 – QCVN 08:2015/BTNMTError: Reference source not found Bảng 1.4 Sản lượng thủy sản Việt Nam năm 2013, 2014 Error: Reference source not found Bảng 2.1 Tọa độ vị trí lấy mẫu Error: Reference source not found Bảng 2.2 Các tiêu phân tích Error: Reference source not found Bảng 3.1 Thực trạng hệ thống dân cư xã Vũ Di Error: Reference source not found Bảng 3.2 Hiện trạng sử dụng đất năm 2015 xã Vũ Di Error: Reference source not found Bảng 3.3 Diện tích số hộ nuôi hình thức nuôi trồng thủy sản .Error: Reference source not found Bảng 3.4 Kỹ thuật nuôi trồng hai mô hình xã Error: Reference source not found Bảng 3.5 Những thuận lợi khó khăn hai hình thức nuôi Error: Reference source not found Bảng 3.6 Ý kiến hộ nuôi môi trường nước nuôi trồng thủy sản năm 2016 Error: Reference source not found Bảng 3.7 Thuận lợi khó khăn nguồn cấp nước Error: Reference source not found Bảng 3.8 Kết quan trắc nước mặt ao nuôi trồng thủy sản vào tháng Các tiêu so sánh quy chuẩn Việt Nam ban hành QCVN 38:2011/BTNMT Error: Reference source not found v vi DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Xuất thủy sản Việt Nam 1993 – 2014 Error: Reference source not found Hình 1.2 Sản lượng thủy sản Việt Nam qua năm (nghìn tấn) Error: Reference source not found Hình 3.1 Biểu đồ biễu diễn nồng độ pH số hộ NTTS Error: Reference source not found Hình 3.2 Biểu đồ biễu diễn nồng độ DO (mg/l) số hộ NTTS Error: Reference source not found Hình 3.3 Biểu đồ biễu diễn nồng độ BOD5 (mg/l) số hộ NTTS Error: Reference source not found Hình 3.4 Biểu đồ biễu diễn nồng độ COD (mg/l) số hộ NTTS Error: Reference source not found Hình 3.5 Biểu đồ biễu diễn nồng độ PO43- (mg/l) số hộ NTTS Error: Reference source not found Hình 3.6 Biểu đồ biễu diễn nồng độ TSS (mg/l) số hộ NTTS Error: Reference source not found Hình 3.7 Biểu đồ biễu diễn nồng độ NH4+ (mg/l) số hộ NTTS Error: Reference source not found Hình 3.8 Biểu đồ biễu diễn nồng độ NO3- (mg/l) số hộ NTTS Error: Reference source not found vii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, hàng thủy sản xuất đóng vai trò quan trọng việc tăng thu nhập ngoại tệ mạnh cho đất nước Theo Tổng cục thống kê, ước tính giá trị sản xuất thủy sản năm 2014 đạt gần 188 nghìn tỷ đồng, tăng 6.5% so với kỳ năm ngoái Trong giá trị nuôi trồng thủy sản ước đạt 155 nghìn tỷ đồng giá trị khai thác thủy sản ước đạt 73 nghìn tỷ đồng Những năm tới, nhu cầu mặt hàng thủy sản giới tăng cao, thị trường mở rộng nên ngành khai thác, nuôi trồng thủy sản Việt Nam có tiềm phát triển Tuy nhiên đôi với phát triển tác động khó lường lên môi trường nước vùng nuôi vùng lân cận khác hoạt động NTTS đặt vấn đề cấp bách cần giải Đó vấn đề cân lợi ích kinh tế bảo vệ môi trường, lợi ích trước mắt lợi ích lâu dài Tình trạng ô nhiễm môi trường xảy nghiêm trọng NTTS phần lớn chất hữu dư thừa từ thức ăn đọng lại đáy áo nuôi Ngoài ra, hóa chất, kháng sinh sử dụng trình nuôi trồng dư đọng lại mà không xử lý Chất lượng nước NTTS bị ô nhiễm, dẫn đến việc giảm suất chất lượng thủy sản; nhiều chi phí để phục hồi môi trường thiệt hại mà NTTS gây cho ngành khác Vì để ngành NTTS phát triển bền vững, vừa phải trọng đến sản xuất, vừa phải quan tâm giải đến vấn đề bảo vệ môi trường NTTS Hiện nay, toàn huyện Vĩnh Tường có 1.500 diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản Tính riêng quý III năm 2015, sản lượng thủy sản địa bàn huyện ước đạt 1.275 tấn, tăng 30 so với kỳ năm 2014 Xã Vũ Di nằm trung tâm huyện Vĩnh Tường, xã nông với tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 54.39 ha; sản lượng trung bình 315 tấn/năm Tuy nhiên kỹ thuật nuôi trồng người dân hạn chế chưa có nhiều giống cho suất cao, chất lượng tốt nên chất lượng nước nước ngày có nguy bị ô nhiễm, gây tác động xấu đến phá triển - NO3- ao giao động mức tương đối thấp, từ 0.499 – 2.783 mg/l, thấp nhiều lần so với giới hạn QCVN 08:2015/BTNMT QCVN 38:2011/BTNMT hành Hàm lượng ngưỡng thấp có tác động tích cực đến phát triển cá Hình 3.8: Biểu đồ biễu diễn nồng độ NO3- (mg/l) số hộ NTTS  Đánh giá chung kết phân tích nước NTTS xã Vũ Di Giá trị DO quan trắc ao dao động từ 1.88 – 3.31 mg/l, không đáp ứng QCVN 08: 2015 (cột B1) QCVN 38: 2011 (≥ 4) Giá trị BOD5 100% ao vượt QCVN 08: 2015 (cột B1) Giá trị COD quan trắc mẫu ao dao động từ 28 – 88 mg/l, 3/4 số mẫu vượt quy chuẩn QCVN 08:2015, cột B1 chiếm 75% Giá trị PO43- dao động từ 0.001 – 0.013 mg/l, 100% giá trị PO 43- mẫu đạt chuẩn QCVN 08: 2015, cột B1 Giá trị TSS dao động từ 58 – 168 mg/l, 100% mẫu vượt QCVN 08:2015, cột B1; so với QCVN 38: 2011 có 3/4 mẫu vượt quy chuẩn 52 Giá trị NH4+ dao động 0.25 – 2.765 mg/l Có 2/4 mẫu vượt QCVN 08: 2015, cột B1 QCVN 38: 2011 Giá trị NO3- quan trắc dao động từ 0.499 – 2.783 mg/l, đạt chuẩn QCVN 08: 2015, cột B1 QCVN 38: 2011  Nguyên nhân ảnh hưởng chất lượng nước ao nuôi Do hộ thải nhiều phân chuồng (lợn, bò) nước thải đậu vào ao nuôi Ảnh hưởng việc trồng lúa: lúa ngập nước xảy trình phân hủy tiêu hao oxy Các chất thải cá thải trình nuôi Công tác quản lý hộ chưa thật nghiêm ngặt 3.5 Đề xuất số giải pháp cải thiện chất lượng nước NTTS 3.5.1 Giải pháp quản lý môi trường a Tăng cường công tác tập huấn cho hộ NTTS, ưu tiên cán tham gia NTTS nhiều năm Nội dung lớp tập huấn nên tập trung vào xử lý nguồn nước, xử lý nước ao nuôi thủy sản b Khuyến khích tạo điều kiện hộ NTTS theo hình thức kết hợp lúa – cá, NTTS tập trung, theo hướng trang trại Chi phí đầu tư ban đầu không lớn mang lại nhiều lợi ích kinh tế Đây tiền đề để hộ áp dụng biện pháp bảo vệ môi trường giảm rủi c Bổ sung hoàn thiện hệ thống văn pháp luật quản lý Nhà nước bảo vệ môi trường NTTS Hiện nay, vấn đề bảo vệ môi trường nói chung NTTS nói riêng có nhiều bất cập Chúng ta ban hành văn luật, nhiên văn hướng dẫn thực thi chưa đồng Các quy định mang tính chất hành chính, mệnh lệnh điều chỉnh quan hệ NTTS liên quan đến môi trường cần bước thay quy định bình đẳng, ngang quyền, phù hợp với dân luật tập quán Các quy định pháp luật hành hoạt động NTTS cần rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định pháp luật cho phù hợp với quy định Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 Điều tạo điều kiện thuận lợi 53 cho nhà hoạch định sách, quan địa phương có kế hoạch chủ động hoạt động NTTS Tăng cường lực phân định rõ trách nhiệm quan, tổ chức, đơn vị, ặc biệt sở việc thi hành pháp luật, giám sát, tra, kiểm tra xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật hoạt động NTTS có ảnh hưởng tới môi trường d Xây dựng sách bảo vệ môi trường cho cán NTTS Cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm BVMT hộ NTTS Tăng cường thể chế, pháp luật, sách quản lý nhà nước BVMT NTTS Tăng cường áp dụng chương trình kiểm soát phòng ngừa dư lượng phân bón, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, phòng chống thiên tai Cần tăng cường chương trình ứng dụng khoa học kỹ thuật NTTS BVMT áp dụng chương trình phòng chống dịch hại tổng hợp (IPM) Mở rộng chương trình hợp tác quốc tế liê quan đến BVMT nói chung môi trường NTTS nói riêng e Nâng cao lực việc lập kế hoạch quản lý thực sách quan quản lý môi trường NTTS Việc lập kế hoạch thực sách, giải pháp BVMT NTTS theo cách tiếp cận dựa vào nhu cầu, yêu cầu phải định hướng đào tạo không cho người đnag công tác lĩnh vực BVMT thủy sản, mà cho bên tham gia khác Với mục đích đảm bảo chất lượng hiệu bền vững sách, giải pháp, việc cần thiết có đội ngũ cán có kỹ trình độ từ cấp trung ương đến cấp huyện để tổ chức triển khai theo phương pháp tham gia Nhóm cán trung ương đạo, hướng dẫn cho cán cấp huyện người tổ chức lớp tập huấn cấp xã thôn Ngoài cần tăng cường công tác giám sát – đánh giá quan quản lý môi trường Các quan ban ngành, đơn vị cấp giám sát thường xuyên hoạt động thực sánh, giải pháp mà đơn vị đảm nhận Kết giám sát, đánh giá chia sẻ, phổ biến rộng rãi 54 áp dụng để điều chỉnh kế hoạch phương pháp tiếp ân nhằm tăng hiệu thực sách, giải pháp 3.5.2 Giải pháp kỹ thuật Sau phân tích kết quan trắc chất lượng nước ao nuôi so sánh với quy chuẩn, ta áp dụng số biện pháp cải tiến kỹ thuật ao nuôi sau đây:  Tăng DO ao ao nuôi hầu hết có hàm lượng DO thấp: DO giảm dễ dàng phát cá không ăn hay bơi lên bề mặt nước để thở DO đo đồng hồ điện tử với đồng hồ đo oxy có sẵn từ cửa hàng kinh doanh trang thiết bị phòng thí nghiệm dụng cụ chứa hóa chất cần thiết - Giữ ao thoáng, tăng khả khuếch tán, thả thêm thực vật thủy sinh phù hợp - Sử dụng quạt khí, sục nước - Thay nước giàu O2 - Chú ý thời điểm cần cung cấp thêm O2 cho ao nuôi - Điều chỉnh mật độ thả cá, quản lý thức ăn, phân bón - Theo dõi DO thường xuyên, đặc biệt ao nuôi bán thâm canh  Quản lý chất thải ao nuôi (làm giảm hàm lượng BOD 5, COD TSS) - Sử dụng loại thức ăn phù hợp, hệ số thức ăn thấp, tan nước - Nếu sử dụng cá tạp thức ăn tự chế bảo đảm trình chế biến để cá sử dụng tối đa lượng thức ăn cung cấp - Sử dụng lưới thức ăn để điều chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp, theo dõi cá bắt mồi - Hạn chế thải phân, nước tiểu chăn nuôi xuống ao nuôi - Hệ thống tuần hoàn bao gồm lắng loại bỏ chất thải thức ăn thừa, lọc sinh học giúp loại bỏ chất thải độc hại Nhựa lọc sinh học trở nên phổ biến chúng cản ánh sáng dễ dàng để làm  Giảm hàm lượng amoniac ao (ao A1, A4) 55 - Sục khí tăng DO Thiết bị sục khí khác có sẵn paddlewheels (tăng diện tích nước ôxy hấp thụ), khuấy thổi - Cải tạo ao tốt trước nuôi - Duy trì mật độ nuôi phù hợp, quản lý thức ăn - Sử dụng hóa chất trường hợp khẩn cấp dùng muối ăn - Trong ương nuôi sử dụng hệ thống lọc sinh học chuyển NH thành NO3- Quản lý mật độ tảo phù hợp để tiêu thụ NH 4+ (dùng vôi dolomit: 100 – 200 kg/ha 10 ngày) 56 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Điều kiện tự nhiên phù hợp cho việc NTTS Đặc biệt thích hợp cho việc chuyển đổi đất vùng trũng suất cấy lúa thấp sang NTTS kết hợp trồng lúa Kinh tế - xã hội có bước chuyển mạnh mẽ năm gần Vũ Di xã nông, năm gần nghề NTTS dần phát triển với tổng diện tích nuôi trồng toàn xã 45.05 Hình thức nuôi trồng bán thâm canh nhiều hộ đầu tư Tuy nhiên nay, hình thức nuôi trồng chủ yếu xã nuôi kết hợp cá – lúa Hình thức vốn đầu tư ban đầu không lớn, mang lại hiệu kinh tế (khoảng 100 triệu/năm) gặp rủi ro so với hình thức bán thâm canh Đối tượng nuôi hộ chủ yếu là: Cá trôi, cá mè, cá chép, cá rô phi Đường Nghiệp, cá trắm cỏ, Hầu hết hộ nuôi chưa có hệ thống xử lý trước thải môi trường Sau – vụ nuôi, nước NTTS xả trực tiếp hệ thống kênh mương gây ảnh hưởng đến người động thực vật xung quanh nguồn nước có chứa chất dinh dưỡng hữu Chất lượng nước ao nuôi phân tích vào tháng cho thấy số thông số vượt quy chuẩn chưa ảnh hưởng đến nhiều đến trình sinh trưởng phát triển cá Tuy cần trọng công tác theo dõi, kiểm tra cải tạo chất lượng trình nuôi trồng thủy sản Cần phát huy mô hình mang lại hiệu kinh tế cao có lợi môi trường Công tác quản lý kỹ thuật nuôi trồng cần trọng để cải thiện chất lượng nước ao Và có biện pháp xử lý nước ao nuôi trước thải vào môi trường Kiến nghị Đề nghị UBND huyện hỗ trợ thêm kinh phí hàng năm để xây dựng hệ thống mạng lưới quan trắc đến tận xã nhằm kiểm soát chặt chẽ vùng nuôi tránh lây lan dịch bệnh 57 UBND huyện có chính sách hỗ trợ, đầu tư kinh phí nâng cấp đồng bộ hệ thống và trang thiết bị các trạm kiểm định thuỷ sản để nâng cao công tác kiểm dịch và bảo vệ môi trường Hàng năm UBND huyện trích phần kinh phí cho công tác điều tra, xây dựng dự án xử lý khu vực ô nhiễm bảo vệ thuỷ vực bị ô nhiễm, điểm ô nhiễm nghiêm trọng gây xúc cộng đồng Đối với chủ hộ nuôi phải có trách nhiệm việc quản lý bảo vệ môi trường chung xã Cũng tích cực tham gia vào lớp tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu tiếng Việt Bộ Tài nguyên Môi trường (12/12/2011) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước thủy sinh QCVN 38:2011/BTNMT, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2012) “Báo cáo trạng môi trường Quốc Gia – Môi trường nước mặt lục địa” Bộ Tài nguyên Môi trường (2015) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt QCVN 08:2015/ BTNMT, Hà Nội Đặng Thị Mai, 2014 Đánh giá trạng môi trường nước mặt khu vực nuôi tôm sú xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình – Luận văn thạc sĩ Lê Văn Cát (2006) Nước nuôi thủy sản – Chất lượng giải pháp cải thiện chất lượng Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Nguyễn Đức Hội, (2002) Quản lý chất lượng nước NTTS NXB Giáo dục Hà Nội Nguyễn Đình Trung (2004) Quản lý nước nuôi trồng thủy sản Nhà xuất Nông Nghiệp Nguyễn Phú Hòa, (2012) Chất lượng môi nước NTTS Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Nguyễn Quang Linh (2006) Giáo trình Nuôi trồng thủy sản đại cương Nhà xuất Nông nghiệp 10 Nguyễn Quang Linh, (2011) Giáo trình Hệ thống quản lý nuôi trồng thủy sản NXB Nông Nghiệp TP HồChí Minh 11 Nguyễn Thanh Phương, PGS.TS Trần Ngọc Hải, PGS.TS Dương Nhựt Long, (2009) Giáo trình nuôi trồng thủy sản Trường Đại học Cần Thơ 12 Nguyễn Thị Vân Nga, 2014 Nghiên cứu diễn biến chất lượng môi trường ao nuôi tôm thẻ chân trắng phường Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh – Luận văn thạc sĩ 13 Nguyễn Văn Tư, 2012 Bài giảng Thủy sản đại cương Trường Đại học Nông Lâm TP HồChí Minh 59 14 Trần Văn Hiếu, 2014 Đánh giá trạng môi trường khu vực cá lồng bè vịnh Bến Bèo, đảo Cát Bà, Hải Phòng – Luận văn thạc sĩ 15 UBND xã Vũ Di (2015), Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2015 phương hướng nhiệm vụ năm 2016 B 16 Tài liệu điện tử Phòng Thông tin kinh tế quốc tế Cơ hội xuất thủy sản đường hội nhập, http://www.qdfeed.com/vi/news/Tin-trong-nuoc/Cohoi-xuat-khau-thuy-san-tren-con-duong-hoi-nhap-2177/ thứ bảy 5/3/016 17 Trung Hiếu, 2015 Sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa gắn với thị trường Vinhtuong.vinhphuc.gov.vn http://vinhtuong.vinhphuc.gov.vn/pages/Detail.aspx?newsid=2004, 5/3/2016 18 Trung tâm Thông tin Nông Nghiệp PTNN Vĩnh Phúc, 2014 tháng đầu năm 2014 – Nuôi trồng thủy sản tiếp tục tăng cao, http://nnptntvinhphuc.gov.vn/index.php? action=details&idmuc=CNTS05, 5/3/2016 19 Thủy sản, vi.wikipedia.org, https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A7y_s%E1%BA%A3n , thứ bảy 5/3/016 20 Vai trò, vị trí, đặc điểm khả phát triển ngành NTTS Việt Nam 123doc.org, http://123doc.org/documents/home/document_download.php? id=1007201&t=1463043904&aut=8f67da955bdb51d34ab819074a70b03 1, ngày 5/3/2016 60 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU ĐIỀU TRA (Nông hộ) Phần 1: thông tin chung vấn Ngày vấn: Ngày…tháng…năm… Địa điểm gia đình vấn: Thôn……………… xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc Xin ông/bà cho biết: Họ tên ông/bà; Tuổi: Nghề nghiệp chính: Số nhân gia đình ông/bà…… Trong số lao động… Thu nhập bình quân/tháng gia đình ông bà:… Trang trại xây dựng từ nào? Tổng diện tích trang trại bao nhiêu? Xin ông/bà cho biết: Phần 2: Đặc điểm tình hình NTTS 10 Hình thức NTTS: Nuôi đơn Nuôi cá kết hợp trồng lúa Nuôi ghép Hình thức khác Nuôi luân canh Nuôi kết hợp hệ thống VAC 11 Hệ thống nuôi NTTS: Nuôi bán thâm canh Nuôi thâm canh Khác 12.Diện tích mặt nước NTTS ( m2) gia đình ông /bà: ………… 13 Độ sâu ao/ lồng bè (m) gia đình ông/bà:…………… 14 Bờ ao gia đình gia cố bằng: Kè đất Kè đá Kè gạch 61 15 Loại thủy sản nuôi thả chủ yếu (các loại cá, tôm gì?): ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Mật độ trung bình khoảng (con/ m2):…………………………… 16 Thời gian nuôi trồng thủy sản gia đình Một năm lứa:………………………………………………… Thời điểm thu hoạch:……………………………………………… 17 Năng suất cá: …………………………………………………… 18 Loại thức ăn thường sử dụng NTTS: Loại thức ăn Lượng dùng ( kg/con) 19.Thời gian cho ăn ngày………………………… 20 Dịch bệnh thường gặp trình nuôi trồng thủy sản ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 21 Thời gian cá thường mắc bệnh ………………………………… 22 Các biện pháp điều trị phòng ngừa dịch bệnh ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 62 23 Nguồn nước NTTS ông bà dẫn từ: Nước sông Nước mưa Giếng khoan Khác 24.Ông bà có nhận xét nguồn nước dùng cho NTTS: Rất ô nhiễm Ô nhiễm Bình thường Khá tốt 25.Trong trình nuôi ông bà sử dụng biện pháp để cải thiện chất lượng nước NTTS: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 26 Ông bà có sử dụng nguồn nước ao nuôi để làm không? Có Không Nếu có sử dụng vào mục đích gì? Tưới tiêu Rửa chuồng trại Ngâm mạ Mục đích khác 27 Nước thải khu vực NTTS thải đâu? ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 28.Khi thải nước môi trường ông/bà xả theo hình thức nào? Trực tiếp Xử lý nước trước xả thải 63 Biện pháp xử lý trước thải nước gì? ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 29 Sau thời vụ NTTS, ông/bà có cải tạo nước NTTS không? Có Không Nếu có biện pháp cải tạo gì? Thay nước, bơm thêm nước Nạo, vét bùn Khác ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… 30 Kiến nghị ông/bà đến quyền địa phương để nâng cao suất, hiệu phát triển NTTS xã? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Phần 3: Đặc điểm tình hình trồng lúa làm thức ăn cho cá 28 Diện tích ruộng trũng kết hợp trồng lúa nuôi cá? ……………………………………………………………………… 31 Độ sâu ruộng đó? ……………………………… 32 Giống lúa sử dụng để trồng? 33 Loại cá nuôi kết hợp? ………………………………………………………………………… 34.Thời vụ gieo trồng lúa? 35 Quy trình cấp nước vào ruộng? ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 36 Khi thu hoạch cá? Cuối vụ thu hay thu hoạch dần? 64 ………………………………………………………………………… ……………………………… 37 Lúa có thu hoạch hay để hoàn toàn cho cá ăn? Có K Không 38 Năng suất lúa? ……………………………………………… 39 Năng suất và sản lượng cá? ………………………………… Xin chân thành cảm ơn ông bà Người vấn Người cung cấp thông tin 65 PHỤ LỤC 2: ẢNH ĐI THỰC ĐỊA Hình Ao nuôi cá thịt tiếp nhận nước thải chăn nuôi lợn Hình Ao nuôi cá theo hình thức kết hợp lúa – cá Hình Hình ảnh bà Lê Thị Thúy làm đậu 66
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Một Số Mô Hình Nuôi Trông Thủy Sản Đến Chất Lượng Nước Xã Vũ Di, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc, Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Một Số Mô Hình Nuôi Trông Thủy Sản Đến Chất Lượng Nước Xã Vũ Di, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc, Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Một Số Mô Hình Nuôi Trông Thủy Sản Đến Chất Lượng Nước Xã Vũ Di, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay