Đánh Giá Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Y Tế Tại Bệnh Viện Đa Khoa Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

82 112 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:43

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG  - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIA BÌNH, HUYỆN GIA BÌNH, TỈNH BẮC NINH” Người thực : HOÀNG THỊ HẠNH Lớp : MTB Khóa : 57 Chuyên ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : ThS NGÔ THỊ DUNG Hà Nội – 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG  - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIA BÌNH, HUYỆN GIA BÌNH, TỈNH BẮC NINH” Người thực : HOÀNG THỊ HẠNH Lớp : MTB Khóa : 57 Chuyên ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : ThS NGÔ THỊ DUNG Địa điểm thực tập : Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Bình Tỉnh Bắc Ninh Hà Nội – 2016 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu tôi, có hỗ trợ từ Giáo viên hướng dẫn ThS Ngô Thị Dung Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu trước Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực khóa luận cảm ơn thông tin trích dẫn khóa luận rõ nguồn gốc Nếu phát có gian lận nào, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng kết khóa luận Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016 Sinh viên Hoàng Thị Hạnh i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành khóa luận tốt nghiệp nhận quan tâm, giúp đỡ tận tình thầy cô giáo khoa Môi trường - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam, cá nhân, tập thể tạo điều kiện cho em học tập, nghiên cứu hoàn thành đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo, cô giáo khoa Môi trường - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam dạy dỗ, bảo ân cần, tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập, rèn luyện trường trình hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới cô giáo ThS Ngô Thị Dung tận tình giúp đỡ trực tiếp hướng dẫn suốt trình thực đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn tới tập thể cán Bệnh viện Đa khoa Gia Bình nói chung khoa Chống nhiễm khuẩn nói riêng tạo điều kiện tốt để hoàn thành đề tài đơn vị Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ vô quý báu Tôi xin chúc thầy giáo, cô giáo, cô, bác mạnh khỏe, hạnh phúc công tác tốt! Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016 Sinh viên Hoàng Thị Hạnh ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ .viii DANH MỤC SƠ ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan chất thải y tế 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Nguồn gốc phát sinh chất thải y tế 1.1.3 Thành phần chất thải y tế 1.1.4 Phân loại chất thải y tế 1.2 Ảnh hưởng chất thải y tế tới môi trường sức khỏe người 1.2.1 Ảnh hưởng chất thải y tế môi trường 1.2.2 Ảnh hưởng chất thải y tế tới sức khỏe người 10 1.3 Hiện trạng phát sinh chất thải y tế .11 1.3.1 Hiện trạng phát sinh chất thải y tế giới 11 1.3.2 Hiện trạng phát sinh chất thải y tế Việt Nam 14 1.4 Tình hình quản lý chất thải y tế giới Việt Nam .17 1.4.1 Tình hình quản lý chất thải y tế Thế Giới .17 1.4.2 Tình hình quản lý chất thải y tế Việt Nam 18 iii 1.5 Các quy định quản lý chất thải y tế 21 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1 Đối tượng nghiên cứu 24 2.2 Phạm vi nghiên cứu .24 2.3 Nội dung nghiên cứu 24 2.4 Phương pháp nghiên cứu 25 2.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 25 2.4.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 25 2.4.3 Phương pháp phân loại chất thải y tế 26 2.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 26 Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27 3.1 Đặc điểm hoạt động bệnh viện đa khoa huyện Gia Bình .27 3.1.1 Vị trí địa lý .27 3.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 27 3.1.3 Chức năng, nhiệm vụ bệnh viện .28 3.1.4 Quy mô cấu tổ chức bệnh viện .28 3.1.5 Tình hình hoạt động y tế bệnh viện 29 3.2 Hiện trạng phát sinh chất thải bệnh viện huyện Gia Bình 31 3.2.1 Hiện trạng phát sinh chất thải rắn 31 3.2.2 Hiện trạng phát sinh nước thải bệnh viện 35 3.3 Hiện trạng quản lý chất thải bệnh viện bệnh viện huyện Gia Bình 37 3.3.1 Tổ chức quản lý thực thi pháp luật quản lý chất thải bệnh viện 37 3.3.2 Công tác phân loại, thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn y tế 39 3.3.3 Công tác thu gom, xử lý nước thải 46 3.3.4 Đánh giá chung công tác quản lý chất thải y tế bệnh viện đa khoa Gia Bình .51 3.3.5 Các vấn đề tồn hệ thống quản lý chất thải y tế bệnh viện đa khoa Gia Bình 52 iv 3.4 Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quản lý chất thải y tế bệnh viện Gia Bình, Bắc Ninh 53 3.4.1 Xây dựng hệ thống quản lý môi trường 53 3.4.2 Giải pháp cụ thể 54 3.4.3 Giải pháp hành .55 3.4.4 Giải pháp quản lý chất thải rắn bệnh viện .55 3.4.5 Giải pháp quản lý nước thải bệnh viện 57 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ\ 58 Kết luận 58 Kiến nghị 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHỤ LỤC .63 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BV : Bệnh viện BVTW : Bệnh viện Trung ương BTNMT : Bộ Tài nguyên Môi trường BYT : Bộ Y tế BOD5 : Nhu cầu oxy sinh học CTR : Chất thải rắn CTRYT : Chất thải rắn y tế CTRYTNH : Chất thải rắn y tế nguy hại CTYT : Chất thải y tế CTYTNH : Chất thải y tế nguy hại COD : Nhu cầu oxy hóa học QCVN : Quy chuẩn Việt Nam vi - Xây dựng phương án kế hoạch thực phương án - Lựa chọn thực phương án khả thi 3.4.3 Giải pháp hành - Bệnh viện cần thành lập ban đạo quản lý chất thải bệnh viện theo số yêu cầu thống mục đích thành lập - Tách riêng phận môi trường khỏi khoa chống nhiễm khuẩn thành lập phòng quản lý chất thải riêng Phòng môi trường cần có đội ngũ cán đào tạo có kiến thức chuyên sâu quản lý xử lý chất thải bệnh viện, tập huấn thường xuyên - Xây dựng quy định phân loại, thu gom niêm yết khoa phòng để người thực - Đáp ứng kinh phí quản lý xử lý chất thải bệnh viên - Phải có quy định xử phạt với cá nhân, khoa, phòng vi phạm quy định quản lý chất thải y tế bệnh viện, hoạt động để đánh giá thi đua khoa, phòng 3.4.4 Giải pháp quản lý chất thải rắn bệnh viện 3.4.4.1 Phân loại, thu gom rác thải biện pháp quản lý Hiện bệnh viện đa khoa Gia Bình gặp khó khăn công tác phân loại rác thải nguồn Nguyên nhân dẫn tới việc rác thải không phân loại theo quy định là: • Bác sĩ, y tá hộ lý lúc có ý thức, trách nhiệm việc phân loại rác thải • Bệnh nhân người nhà bệnh nhân không hiểu biết chất thải bệnh viện, tác hại phương pháp phân loại nên họ ý thức việc bỏ rác vào nơi quy định Để hạn chế nguyên nhân trên, đưa giải pháp sau: 1.Thường xuyên có lớp tập huấn, buổi thảo luận nhắc nhở, trang bị kiến thức quy trình phân loại loại rác thải Nâng cao ý thức cán công nhân viên bệnh viện 2.Trang bị kiến thức cho người bệnh người nhà bệnh nhân việc cho in tờ thông báo, pano có nội dung nói chất thải bệnh viện 55 phương pháp phân loại Những thông báo đặt nơi dễ nhìn gần cửa vào, phòng chờ, nơi khám bệnh,… chúng phải có nội dung ngắn gọn dễ hiểu, dễ nhớ 3.Trang bị bệnh viện “ Sổ tay quản lý phân loại chất thải bệnh viện” Trong sổ tay, kiến thức cần trình bày ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu Sổ trang bị kiến thức về: - Tính nguy hại chất thải bệnh viện - Nguồn phát sinh chất thải bệnh viện - Phương pháp phân loại chất thải - Biện pháp quản lý rác thải bệnh viện 4.Bố trí đủ hệ thống thùng, túi hộp thu gom rác thải vị trí hợp lý khoa phòng 5.Đưa nội dung bảo vệ môi trường – phân loại chất thải vào nội quy, quy trình thực thao tác chuyên môn khoa, phòng nội quy buồng bệnh dán nơi dễ nhìn buồng bệnh 3.4.4.2 Vận chuyển chất thải a Vận chuyển bệnh viện • Quy hoạch tuyến đường vận chuyển bệnh viện cho giảm tối đa việc va chạm với người lại bệnh viện, chướng ngại vật, tránh vận chuyển chất thải qua khu chăm sóc bệnh nhân • Lên lịch quy định thời gian tần suất thu gom, vận chuyển chất thải để tránh vận chuyển vào cao điểm, đảm bảo rác không tồn đọng • Có hồ sơ thu gom chất thải buồng bệnh b Vận chuyển tới nơi xử lý Đối với chất thải sinh hoạt cần hợp đồng với công ty môi trường huyện Gia Bình vận chuyển xử lý riêng Đối với chất thải y tế không đốt vận chuyển đến nơi xử lý cần tuân thủ quy định nghiêm ngặt kiểm soát chặt chẽ Phải có xe chuyên dụng để vận chuyển rác thải đảm bảo yêu cầu sau: - Xe phải có kí hiệu riêng để dễ nhận biết - Có khoang dành riêng cho loại chất thải, không dồn chung 56 loại chất thải với - Cabin thùng xe phải kín - Thuận tiện cho việc vệ sinh khử khuẩn - Mỗi xe phải có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, huấn luyện kỹ cần thiết, có trang thiết bị bảo hộ lao động đầy đủ c Lưu giữ chất thải bệnh viện Hiện khu lưu trữ chất thải bệnh viện đa khoa Gia Bình tồn nhiều sai sót Khu nhà lưu trữ chất thải chưa đạt tiêu chuẩn: rác thải sinh hoạt để lộ bên gây vệ sinh thẩm mỹ Vì cần có giải pháp giải tình trạng này: - Bệnh viện cần đầu tư nâng cấp lại hệ thống kho lưu giữ, đảm bảo đủ diện tích lưu giữ chất thải - Có kế hoạch đào tạo, nâng cao ý thức trách nhiệm cán quản lý kho rác 3.4.5 Giải pháp quản lý nước thải bệnh viện Thu gom nước thải mắt xích quan trọng việc quản lý xử lý nước thải bệnh viện, thu gom không tốt dù hệ thống xử lý, công nghệ, thiết bị có đại tới đâu không đạt mục tiêu loại bỏ nguy từ nước thải Nếu thu gom nước thải tốt giúp tách lượng nước thải phải xử lý đặc biệt Như làm giảm chi phí cho việc xử lý nước thải, tăng độ bền công trình hệ thống không làm việc tải a Nước thải sinh hoạt Nước thải loại phát sinh từ hoạt động: tắm rửa, giặt giũ, nhà bếp, nhà ăn, văn phòng,… Lượng nước thải chiếm tỉ lệ lớn tổng lượng nước thải bệnh viện, thành phần nước thải không chứa hóa chất độc hại từ hoạt động khám chữa bệnh nên thu gom đường ống riêng dẫn thẳng tới khu xử lý chung Nước thải từ khu nhà vệ sinh xử lý sơ bể tự hoại nên dẫn thẳng tới hệ thống xử lý chung bệnh viện 57 b.Nước thải từ phòng xét nghiệm, chụp X – quang Do nước thải từ khoa phòng có hàm lượng chất phóng xạ cao nên phải thu gom vào hệ thống cống riêng dẫn vào bể thu gom chất thải phóng xạ bệnh viện c.Nước thải từ khoa phòng khám điều trị khác Nước thải có nồng độ vi sinh vật cao chứa nhiều hóa chất, thuốc sử dụng trình điều trị có chứa chất ức chế vi sinh vật phát triển, cần phải xử lý sơ trước đưa vào xử lý sinh học d.Thu gom nước mưa Nước mưa từ tòa nhà bệnh viện thu gom vào đường ống riêng dẫn vào bể thu gom nước mưa Lượng nước mưa qua xử lý sơ tận dụng để đáp ứng phần lượng nước cấp cho bệnh viện, tiết kiệm chi phí nước cấp Nước mưa chảy tràn qua mặt có mức độ ô nhiễm thấp thu gom, xử lý sơ hố ga để giữ lại cặn trước thoát hệ thống cống thoát nước mưa khu vực KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ\ Kết luận Trên sở nghiên cứu, phân tích trạng chất thải rắn y tế, nước thải phát sinh công tác quản lý chất thải y tế bệnh viện Đa khoa Gia Bình, xin đưa số kết luận sau: *Bệnh viện đa khoa Gia Bình hoạt động với quy mô 130 giường bệnh Số bệnh nhân nội trú ngày tăng số ngày điều trị trung bình có xu hướng giảm * Hiện trạng phát sinh chất thải y tế bệnh viện + Chất thải rắn y tế 58 - Thành phần CTR bệnh viện: rác thải thông thường chiếm 75%, rác thải tái chế chiếm 4%, rác thải nguy hại chiếm 21% - Khối lượng chất thải rắn y tế có thay đổi, dao động ngày tuần, thường tăng vào ngày đầu tuần giảm dần ngày cuối tuần + Một ngày bệnh viện sử dụng khoảng 200- 220 m3/ngày lượng nước thải khoảng 175 m3/ngày * Tình hình quản lý chất thải y tế bệnh viện + Chất thải rắn y tế Rác thải rắn nguy hại sau thu gom xử lý phương pháp đốt Ngoài ra, bệnh viện ký hợp đồng với công ty môi trường đô thị để xử lý chất thải thông thường bán chất thải rắn tái chế cho công ty thu mua phế liệu + Nước thải y tế - Hiện bệnh viện có đủ hệ thống dẫn nước thải riêng loại Biện pháp xử lý nước thải chủ yếu bệnh viện biện pháp thủ công, sử dụng dung dịch Cloramin B để xử lý nước thải trước xả môi trường * Công tác quản lý chất thải y tế bệnh viện khoa, phòng thực giám sát trực tiếp cán khoa, phòng Tuy nhiên, số bệnh phẩm chưa phân loại đúng, nhân viên thu gom không chịu mang bảo hộ lao động, nhận thức quần chúng việc quản lý chất thải chưa cao Kiến nghị Với thực trạng quản lý chất thải y tế bệnh viện đa khoa Gia Bình trên, đưa số kiến nghị: Đầu tư thêm kinh phí phục vụ cho công tác quản lý chất thải bệnh viện, hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải 59 Thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động quản lý chất thải y tế Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho hộ lý, y tá Cần tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức tác hại chất thải y tế cho người, đặc biệt bệnh nhân người nhà bệnh nhân Kiên xử lý hành vi vi phạm luật Bảo vệ môi trường, quy định bệnh viện, đồng thời có chế độ khen thưởng thích đáng cho khoa, phòng, cá nhân thực tốt quy chế quản lý chất thải 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2004) Chất thải rắn – Báo cáo diễn biến môi trường Việt Nam, Hà Nội Bộ Y tế (2003) Tài liệu hướng dẫn quy trình chống nhiễm khuẩn bệnh viện tập Nhà xuất Y học, Hà Nội Bộ Y tế (2006) Sức khỏe môi trường NXB Y học, Hà Nội Bộ Y tế (2007) Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT việc ban hành quy chế quản lý chất thải y tế Bộ Y tế (2009) Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Y tế giai đoạn 20092015, Quyết định số 1783/QĐ-BYT ngày 28/5/2009, Bộ Y tế, Hà Nội Bộ Y tế (2010) Báo cáo Hội nghị "Tổng kết ngành y tế năm 2009 triển khai công tác y tế năm 2010", Hà Nội Bộ Y tế - Cục Quản lý khám chữa bệnh (2014) “Dự án tăng cường chất lượng nguồn nhân lực khám chữa bệnh” Quản lý bệnh viện NXB Y học DEA (2004) Quản lý chất thải y tế cho tỉnh Nghệ An, Nghệ An Đặng Thị Vui (2010) Đánh giá thực trạng, đề xuất số biện pháp quản lý chất thải rắn y tế bệnh viện nội tiết trung ương thành phố Hà Nội Luận văn tốt nghiệp Đại học nông nghiệp Việt Nam 10 Đinh Hữu Dung, Nguyễn Thị Thu, Đào Ngọc Phong, Vũ Thị Vựng & CS (2003) “Nghiên cứu thực trạng, tình hình quản lý chất thải y tế bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh, đề xuất giải pháp can thiệp” Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Môi trường toàn quốc năm 2015, Hà Nội 11 Nguyễn Huy Nga (2004) Bảo vệ môi trường sở y tế Nhà xuất Y học, Hà Nội 61 12 Phạm Ngọc Châu (2004) Môi trường bệnh viện nhìn từ góc độ quản lý chất thải NXB Thế Giới, năm 2004 13 Vũ Thị Hoa (2014) “Đánh giá công tác quản lý chất thải bệnh viện Quân Y 103 quận Hà Đông – thành phố Hà Nội” Luận văn thạc sỹ, 2014 14 Sở Y tế Hà Nội (1998) Báo cáo hội thảo quản lý chất thải y tế Hà Nội, 1998 15 Viện Y học lao động vệ sinh môi trường (2012) Báo cáo kết điều tra trạng môi trường sở y tế tỉnh miền Bắc Báo cáo tổng kết đề tài Nghiên cứu khoa học Bộ Y tế 16 Ktangain P Harding Ak (2009) The management of medical waste some hospitals 17 WHO (1998) Starting health – care waste management in medical insitutions 18 WHO (2000) Managing medical waste in developing country, Geneva, 2000 19 WHO (2011) Managing HCW Diposal – Guidelineon How to Construc, Use, anh maintain a Waste Disposal Unit, Geneva, 2011 20 US EPA (2012) Medical Waste 62 PHỤ LỤC PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Y Tế Tại Bệnh Viện Đa Khoa Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Đánh Giá Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Y Tế Tại Bệnh Viện Đa Khoa Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh, Đánh Giá Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Y Tế Tại Bệnh Viện Đa Khoa Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay