Đánh Giá Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Khu Công Nghiệp Nguy Hại Tại Các Khu Công Nghiệp Quang Châu Và Vân Trung, Tỉnh Bắc Giang

89 166 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:43

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG = = = =¶¶¶ = = = = KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP NGUY HẠI TẠI CÁC KCN QUANG CHÂU VÀ KCN VÂN TRUNG, TỈNH BẮC GIANG Người thực Lớp Khóa Chuyên ngành Giáo viên hướng dẫn : : : : : LÊ THỊ THỦY MTA 57 MÔI TRƯỜNG ThS NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ HÀ NỘI - 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG = = = =¶¶¶ = = = = KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP NGUY HẠI TẠI CÁC KCN QUANG CHÂU VÀ KCN VÂN TRUNG, TỈNH BẮC GIANG Người thực Lớp Khóa Chuyên ngành Giáo viên hướng dẫn Địa điểm thực tập : : : : : : LÊ THỊ THỦY MTA 57 MÔI TRƯỜNG ThS NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, TỈNH BẮC GIANG HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu khóa luận trung thực chưa công bố công trình khác Các thông tin trích dẫn khóa luận rõ nguồn gốc Học viên Lê Thị Thủy i LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thầy giáo, cô giáo môn Quản lý Môi trường, Khoa Môi trường truyền đạt cho kiến thức quý báu tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành chương trình học suốt năm qua Đặc biệt xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích Hà dành nhiều thời gian trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình cho hoàn thành đề tài nghiên cứu Tôi xin cảm ơn Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Giang, Ban lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường Bắc Giang, lãnh đạo Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang tạo điều kiện thuận lợi cho tiếp cận thu thập thông tin, tài liệu cần thiết cho đề tài Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, người động viên giúp đỡ tinh thần, vật chất suốt trình học tập thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2016 Học viên Lê Thị Thủy ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan CTCNNH 1.2 Tình hình phát sinh quản lý CTCNNH giới 16 1.3 Tình hình phát sinh quản lý chất thải nguy hại Việt Nam .21 Chương Nội dung phương pháp nghiên cứu 32 2.1 Đối tượng nghiên cứu 32 2.2 Phạm vi nghiên cứu 32 2.3 Nội dung nghiên cứu 32 2.4 Phương pháp nghiên cứu .32 Chương 3: Kết thảo luận 34 3.1 Đặc điểm phát triển công nghiệp KCN Quang Châu KCN Vân Trung, tỉnh Bắc Giang 34 3.2 Đánh giá trạng phát sinh chất thải công nghiệp nguy hại KCN Quang Châu KCN Vân Trung, tỉnh Bắc Giang 40 3.3 Đánh giá thực trạng quản lý chất thải công nghiệp nguy hại KCN Quang Châu KCN Vân Trung 49 3.4 Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lí chất thải công nghiệp nguy hại cho KCN Quang Châu KCN Vân Trung 67 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .70 Kết luận 70 iii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Thành phần chất thải công nghiệp nguy hại sô ngành sản xuất Error: Reference source not found Bảng 1.2 Tỷ lệ CTNH chất thải số ngành công nghiệp Tp Hồ Chí Minh Bảng 1.3 Bảng phân loại CTNH theo đặc tính Error: Reference source not found Bảng 1.4 Lượng CTNH cách thức xử lý số nước giới Error: Reference source not found Bảng 1.5 Khối lượng chất thải công nghiệp số KCN khu vực Hà Nội năm 2009 Error: Reference source not found Bảng 1.6 Khối lượng chất thải rắn công nghiệp nguy hại từ số ngành công nghiệp điển hình KCN thuộc vùng KTTD phía Nam Error: Reference source not found Bảng 1.7 Chất thải công nghiệp phát sinh số tỉnh, thành phố năm 2010 Error: Reference source not found Bảng 1.8 Khối lượng CTR công nghiệp nguy hại số ngành công nghiệp điển hình KCN thuộc vùng KTTĐ phía Nam .Error: Reference source not found Bảng 3.1 Hiện trạng phát sinh chất thải rắn công nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Giang Error: Reference source not found Bảng 3.2 Khối lượng CTNH phát sinh nhà máy thuộc KCN Quang Châu năm 2015 Error: Reference source not found Bảng 3.3 Khối lượng CTNH phát sinh Công ty TNHH Wintek Việt Nam năm 2015 Error: Reference source not found Bảng 3.4 Thành phần CTCNNH số ngành sản xuất KCN Quang Châu Error: Reference source not found iv Bảng 3.5 Tình hình phát sinh CTNH nhà máy thuộc KCN Vân Trung năm 2015 Error: Reference source not found Bảng 3.6 Thành phần CTCNNH số ngành sản xuất thuộc KCN Vân Trung Error: Reference source not found Bảng 3.7 Tải lượng CTCNNH số ngành thuộc KCN Quang Châu Vân Trung Error: Reference source not found Bảng 3.8 Tình hình quản lý CTCNNH nhà máy thuộc KCN Quang Châu Error: Reference source not found Bảng 3.9 Khối lượng CTCNNH xử lý số doanh nghiệp thuộc KCN Quang Châu năm 2015 Error: Reference source not found Bảng 3.10 Khối lượng CTCNNH xử lý số nhà máy thuộc KCN Vân Trung năm 2015 Error: Reference source not found Bảng 3.11 Danh sách đăng kí sổ chủ nguồn thải nhà máy KCN Quang Châu Error: Reference source not found Bảng 3.12 Tình hình đăng kí sổ chủ nguồn thải KCN Vân Trung Error: Reference source not found v DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Sơ đồ khu công nghiệp Quang Châu 34 Hình 3.2 Cơ cấu tổ chức quản lý KCN Quang Châu .Error: Reference source not found Hình 3.3 Sơ đồ khu công nghiệp Vân Trung .Error: Reference source not found Hình 3.4 Cơ cấu tổ chức quản lý KCN Vân TrungError: Reference source not found Hình 3.5 Biểu đồ khối lượng CTCNNH phát sinh theo ngành KCN Quang Châu KCN Vân Trung.Error: Reference source not found Hình 3.6 Quy trình quản lý CTNH doanh nghiệp .Error: Reference source not found Hình 3.7 Biểu đồ thể khối lượng CTCNNH thu gom, xử lý KCN Quang Châu KCN Vân Trung Error: Reference source not found Hình 3.8 Sơ đồ hệ thống quản lý nhà nước CTCNNH tỉnh Bắc Giang Error: Reference source not found Hình 3.9 Sơ đồ tổ chức phòng kiểm soát ô nhiễm môi trường Bắc Giang Error: Reference source not found vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AM BQLKCN BTNMT BVMT CCN CTCNNH CTNH CTR CTRCN JICA KCN KH&CN KTTĐ KT – XH QLCTNH QLCTR QLMT TNHH UBND Ăn mòn Ban quản lý khu công nghiệp Bộ Tài nguyên Môi trường Bảo vệ môi trường Cụm công nghiệp Chất thảicông nghiệp nguy hại Chất thải nguy hại Chất thải rắn Chất thải rắn công nghiệp Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản Khu công nghiệp Khoa học công nghệ Kinh tế trọng điểm Kinh tế - xã hội Quản lý chất thải nguy hại Quản lý chất thải rắn Quản lý môi trường Trách nhiệm hữu hạn Ủy ban nhân dân vii MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Bắc Giang tỉnh thuộc vùng đông bắc Việt Nam Cách trung tâm Hà Nội khoảng 50km Lợi kinh tế tỉnh nông nghiệp, lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Công nghiệp ngành kinh tế có nhiều tiềm tỉnh Trên địa bàn tỉnh có khu công nghiệp hoạt động là: Khu công nghiệp Đình Trám (diện tích 127 ha), khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng (diện tích 158,70 ha), khu công nghiệp Quang Châu (diện tích 426 ha) khu công nghiệp Vân Trung (diện tích khoảng 350,30 ha), bên cạnh có 34 cụm công nghiệp sau 10 năm thực chủ trương chuyển dịch cấu kinh tế (BQL KCN Bắc Giang, 2015) Các cụm, khu công nghiệp đóng góp phần đáng kể vào tỷ trọng phát triển kinh tế công nghiệp, góp phần giải công việc cho hàng chục nghìn lao động,thực xóa đói giảm nghèo địa bàn tỉnh Xét khía cạnh môi trường khu công nghiệp nguồn phát sinh chất thải lớn địa bàn đòi hỏi phải có biện pháp quản lý bảo vệ môi trường phù hợp không trở thành nguồn gây ô nhiễm nghiêm trọng đặc biệt với chất thải nguy hại Các chất thải nguy hại không thu gom, xử lý triệt để trở thành nguồn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động người dân xung quanh khu công nghiệp Khu công nghiệp Quang Châu thành lập năm 2006 xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang với diện tích 426 ha, tính đến tháng 10/2015 tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp khoảng 45%, có 16 dự án đầu tư vào khu công nghiệp Bao gồm loại hình sản xuất đa nghành, khuyến khích đầu tư số loại hình như: Công nghệ cao, khí xác, thực phẩm … (BQL KCN Bắc Giang) nhiên việc thực chất thải mang lại giá trị kinh tế Các CTCNNH giá trị kinh tế chưa phân loại, mà thải bỏ chung với loại chất thải khác Vì việc phân loại chưa thực đạt hiệu mặt môi trường Lượng CTCNNH phát sinh sản xuất sản phẩm điện tử cao mà chủ yếu linh kiện điện tử lỗi, cho thấy trình sản xuất chưa đạt hiệu thành phẩm cao Bên cạnh tích cực thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức, trách nhiệm chủ nguồn thải công tác quản lý chất thải nguy hại, quy định pháp luật chưa thực rõ ràng nên việc kiểm soát, giám sát hoạt động phát sinh, thu gom, vận chuyển chủ nguồn thải khó khăn, thiếu xác Việc cấp phép cho sở đủ điều kiện quản lý chất thải nguy hại (vận chuyển xử lý) văn pháp luật quy định mức giá cụ thể xử lý loại chất thải nguy hại Do đơn vị vận chuyển có chênh lệch nhiều giá trị hợp đồng, dẫn đễn không rõ ràng chất lượng, hiệu xử lý chất thải khó khăn cho doanh nghiệp chủ nguồn thải, chủ sở có lượng phát sinh nhỏ CTNH Các KCN chưa có hệ thống thu gom, lưu trữ tập trung nên nhà máy tự thu gom, chuyển giao xử lý nên chưa có đồng đơn vị xử lý Dẫn đến công tác quản lý xử lý CTCNNH quan chức gặp khó khăn Tồn số sở chưa bố trí lưu giữ chất thải nguy hại, đăng ký chủ nguồn thải không báo cáo tình hình phát sinh chất thải nguy hại theo quy định 66 3.4 Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lí chất thải công nghiệp nguy hại cho KCN Quang Châu KCN Vân Trung 3.4.1 Giải pháp quản lý giám sát CTCNNH KCN Quang Châu KCN Vân Trung Tiếp tục tăng cường công tác tra, kiểm tra, hướng dẫn thực quy định quản lý CTNH để đảm bảo việc thực quy định quản lý chất thải nguy hại nhà máy như: Lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, xây dựng, bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại tạm thời, thực chế độ báo cáo theo quy định Nghiên cứu, đề xuất thực ứng dụng công nghệ thông tin việc theo dõi, giám sát, kiểm soát việc thực quy định quản lý chất thải nguy hại đảm bảo tính xác Tập huấn cho công nhân nhà máy kiến thức CTNH hướng dẫn phân loại, thu gom chất thải nguy hại nguồn Xây dựng nhà kho có mái che chắn mưa nắng để lưu trữ CTNH , có biển cảnh báo nhãn mác ghi rõ thông tin CTNH doanh nghiệp chưa có Quy hoạch bãi thải tập trung KCN để tiến hành thu gom, lưu trữ CTCNNH nhà máy KCN cách tập trung, hiệu thời gian ngắn Thống công ty thu gom, vận chuyển, xử lý CTCNNH KCN để tiện việc quản lý: Công ty cổ phần xử lý tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình 3.4.2 Giải pháp mặt kỹ thuật Giảm thiểu CTNH nguồn Áp dụng chương trình sản xuất cho nhà máy, xí nghiệp KCN để giảm thiểu phát sinh CTCNNH Nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến CTCNNH cho công nhân nhà máy để họ hiểu làm tốt công tác phân loại, thu gom CTCNNH Áp dụng số biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu phát sinh CTCNNH như: 67 • Giảm thiểu lượng thải phát sinh trình sản xuất, khâu phát sinh nhiều chất thải Nhất nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, điện lạnh lượng CTCNNH phát sinh chiếm khối lượng chủ yếu phát sinh nhiều CTNH trình lắp ráp, khối lượng CTCNNH chủ yếu đồ điện tử bị lỗi nên thải bỏ, cần hạn chế trình thải bỏ cách nâng cao tay nghề cho công nhân, để hạn chế sản phẩm lỗi Phân loại CTCNNH nguồn Phân loại chất thải nguồn mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp: giảm chi phí kiểm soát xử lý chất thải; chất thải tái chế, tái sử dụng tận dụng giảm chi phí sản xuất, chi phí xử lý; phân loại chất thải theo đặc tính nguy hại khác để có hình thức xử lý khác nhằm giảm thiểu tác động xấu đến môi trường nhất, đồng thời có cách xử lý hiệu nhất; giảm thiểu lượng CTCNNH phát sinh; … Để việc phân loại thực hiệu cần có biện pháp như: - Tổ chức tập huấn cho cán bộ, công nhân làm việc nhà máy kiến thức liên quan đến CTCNNH, phương pháp phân loại chất thải CNNH nguồn hiệu quả, … - Xây dựng phận tra, kiểm tra giám sát hoạt động phân loại chất thải thường xuyên, đánh giá hiệu hoạt động đơn vị thực hiện, chấm điểm vào điểm thi đua công đoàn để hoạt động thực tích cực Xây dựng hệ thống thu gom, vận chuyển CTCNNH Hiện tại, địa bàn tỉnh Bắc Giang nói chung, KCN Quang Châu KCN Vân Trung nói riêng chưa có hệ thống thu gom chất thải tập trung CTCNNH công ty chuyển giao cho công ty xử lý CTCNNH vận chuyển xử lý Vậy nên để đạt hiệu cao công tác xử lý CTCNNH KCN cần thực số hoạt động như: - Thực tốt công tác phân loại chất thải nguồn, chất thải tái chế, tái sử dụng đưa trở lại trình sản xuất Chất thải khả tái chế, tái sử dụng phân loại đặc điểm, thành 68 phần tính chất chất thải để thu gom, lưu trữ - Các nhà máy có khối lượng CTCNNH nhỏ, kết hợp thu gom, vận chuyển, xử lý chung với nhà máy có khối lượng lớn gần cạnh để thuận lợi việc xử lý chất thải, giảm thiểu việc kéo dài thời gian lưu trữ chất thải 69 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Khu công nghiệp Quang Châu Khu công nghiệp Quang Châu thành lập năm 2006 xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang với diện tích 426 ha, tính đến tháng 10/2015 tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp khoảng 45%, có 16 dự án đầu tư vào khu công nghiệp Tổng lượng CTCNNH KCN năm 2015 296.93 triệu tấn/ năm Trong lượng CTCNNH phát sinh từ nhà máy sản xuất sản phẩm điện tử 259.77 chiếm 87 % tổng lượng CTCNNH KCN phát sinh Tỷ lệ CTCNNH thu gom xử lý trung bình KCN Quang Châu 73.44 % so với lượng CTCNNH phát sinh Khu công nghiệp Vân Trung Khu công nghiệp Vân Trung thảnh lập năm 2007 với diện tích khu công nghiệp 350 ha, giai đoạn I đầu tư xây dựng với diện tích 150 Tính đến 10/2015 tỷ lệ lấp đầy 30% với 29 dự án đầu tư vào khu công nghiệp Tổng lượng CTCNNH KCN năm 2015 960.5 tấn, ngành sản xuất điện tử chiếm 94% tổng lượng phát sinh KCN ( 906.01 tấn/năm) Tỷ lệ CTCNNH thu gom xử lý trung bình 62% so với lượng CTCNNH phát sinh Tại KCN CTCNNH phát sinh chủ yếu từ ngành sản xuất sản phẩm điện tử, nhiên dựa vào hệ số phát thải cho thấy lượng CTCNNH phát sinh KCN Vân Trung cao gấp nhiều lần so với KCN Quang Châu Tuy nhiên, tỷ lệ CTCNNH thu gom xử lý trung bình KCN Quang Châu cao so với KCN Vân Trung.Cho thấy công tác quản lý chấp hành pháp luật môi trường KCN Quang Châu tốt 70 Một số hạn chế công tác quản lý CTCNNH KCN Quang Châu KCN Vân Trung Chưa thống mức giá hợp đồng xử lý CTCNNH địa bàn Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTCNNH KCN chưa đồng bộ, tập trung Công tác kiểm tra, kiểm soát chất thải nguy hại phát sinh phần lớn dựa chứng từ, sổ đăng ký chủ nguồn thải thống kê thủ công, thiếu đảm bảo xác tính khách quan Đề xuất số giải pháp quản lý CTCNNH phù hợp Quy hoạch bãi thải tập trung KCN để tiến hành thu gom, lưu trữ chất thải tập trung Thống đơn giá hợp đồng xử lý CTCNNH địa bàn tỉnh Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý CTCNNH nhà máy Ứng dụng công nghệ thông tin việc theo dõi, giám sát, kiểm soát việc thực quy định quản lý CTCNNH nhà máy Kiến nghị Khóa luận đưa số đề xuất để công tác quản lý CTCNNH KCN đạt hiệu hơn, mong đơn vị, quan có chức xem xét đánh giá để áp dung nhằm đạt hiệu tốt cho KCN 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Quản lý KCN tỉnh Bắc Giang (2015) Báo cáo công tác BVMT khu công nghiệp Bộ Tài nguyên Môi trường (2015) Thông tư 36/2015/TT – BTNMT, quy định quản lý chất thải nguy hại Bộ Tài nguyên Môi trường (2011) Thông tư 12/2011/TT – BTNMT, quy định quản lý chất thải nguy hại Nguyễn Đức Khiển (2003) Quản lý chất thải nguy hại NxbXây dựng Nguyễn Thị Mỹ Linh, Lê Thị Hồng Trân, Trịnh Ngọc Đào (2009) Tính toán tải lượng, dự báo phát sinh chất thải nguy hại từ khu công nghiệp địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 đề xuất giải pháp cải thiện hệ thống quản lý chất thải nguy hại Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG – HCM Quốc hội (2014) Luật số 55/2014/QH13, Luật Bảo vệ Môi trường Võ Đình Long (2008).Quản lý chất thải rắn chất thải nguy hại Trường Đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Giang (2014) Báo cáo quản lý chất thải nguy hại Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Giang (2015) Báo cáo quản lý chất thải nguy hại 10 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Giang (2015) Báo cáo tóm tắt trạng môi trường tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011 – 2015 11 Lâm Minh Triết (2006) Giáo trình quản lý chất thải nguy hại Nhà xuất xây dựng, Hà Nội 12 T Nguyễn Thị Thu (2014) Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp thực công tác quản lý chất thải nguy hại khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Luận văn Học viện Nông nghiệp Việt Nam 13 Trịnh Thị Thanh (2007) Quản lý chất thải nguy hại Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 14 Tổng cục Môi trường (2011) Báo cáo môi trường quốc gia 2011 chất thải rắn Tài liệu từ Internet Cổng thông tin điện tử Bắc Giang http://www.bacgiang.gov.vn/ Mai Dung (2011) Vài nét tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh KCN, KKT tháng đầu năm 2011.Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam http://khucongnghiep.com.vn/nghiencuu/tabid/69/articleType/ArticleView/art icleId/392/Default.aspx Lê Thành Quân (2011) Thực trạng giải pháp bảo vệ môi trường KCN 72 Đôi điều cần bàn Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam http://khucongnghiepchulai.vn/index.php/tin-tuc-su-kien/53-thc-trng-va-giiphap-bo-v-moi-trng-kcn-oi-iu-cn-ban- Trung tâm Thông tin KH & CN Quốc gia (2009) Tổng luận công nghệ xử lý chất thải rắn số nước Việt Nam http://doc.edu.vn/tai-lieu/tong-luan-ve-cong-nghe-xu-ly-chat-thai-ran-cuamot-so-nuoc-va-o-viet-nam-11137/ Lê Minh Triết (2012) Khai thác than dẫn tới nguy cạn kiệt nguồn nước Báo Công an nhân dân Online http://cand.com.vn/Xa-hoi/Khai-thac-than-dan-toi-nguy-co-can-kiet-nguonnuoc()-202154/ Anh Thi (2016) Thiệt hại không tính tiền Báo Tuổi trẻ Online http://tuoitre.vn/tin/tuoi-tre-cuoi-tuan/van-de-su-kien/chuyende/20160507/thiet-hai-khong-tinh-bang-tien/1095802.html 73 STT Tên doanh nghiệp CT cổ phần KCN Sài Gòn – Bắc Giang Phụ lục 1: Khối lượng chất thải nhà máy khu công nghiệp Quang Châu Diện Lượng CTNH Lượng CTR Loại hình sản xuất tích phát sinh (kg/ thông thường (ha) năm) (kg/năm) cho thuê đất xây dựng xong sở hạ tầng, cho thuê bán nhà, nhà xưởng, kinh doanh dịch vụ khu công nghiệp, Công ty TNHH khu dân cư đô thị Sản xuất kinh doanh, lắp ráp loại ống, NICHIRIN Việt dây phanh, ống trợ lực tay lái, ống điều hòa Nam Công ty TNHH … Thành phần, mạch điện tử, LCD, dây kết Hosiden VN Công ty TNHH nối sản xuất sản phẩm từ tính (các loại biến áp Umec Việt Nam nguồn dùng cho gia dụng, hệ thống mạng điện thoại liên lạc, hệ thống mạng vùng kỹ thuật số); Bộ nguồn nắm AC loại dùng cho máy vi tính, điện thoại di động; 74 Lượng CTNH xử lý (kg/năm) 0,10 578,00 2.200,00 319,50 1,00 656,00 43.927,00 171,00 3,00 18.279,00 66.500,00 18.279,00 4,00 5.997,00 10.800,00 5.997,00 mở dùng cung cấp mẫu cho hệ thống nhóm nguồn; sản phẩm còi nhà dùng cho hệ thống báo động; nối dùng mạng viễn thông quang học Công ty TNHH Crystar Martin Sản xuất may mặc đồ lót nữ 0,80 68,50 62.094,00 0,00 Sản xuất thức ăn chăn nuôi 3,50 163,50 60,00 163,50 181.023,67 73.150 181.023,67 3,50 113.50 80,00 0,00 0,20 11,00 4,00 161,20 Việt Nam Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi đặc khu hope Việt Nam Công ty TNHH Wintek Việt Nam Công ty cổ phần 10 cà phê hòa tan Sản xuất gia công cảm ứng (TP), thiết bị hiển thị tinh thể lỏng (LCD) mô 24,00 đun hiển thị tinh thể lỏng (LCM) Chế biến đóng gói thành phẩm cà phê hòa tan Trung Nguyên Công ty TNHH Sản xuất đệm cao su, ống bảo vệ cao su INOUE Việt Nam Công ty TNHH cho ống dây phanh ô tô, xe máy … Chế biến thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia NEWHOPE Hà cầm 75 12.678,00 38.120,00 11,00 161,20 Nội – chi nhánh Bắc Giang Công ty TNHH 11 ván dán OJI – VINAFOR Bắc Giang 12 Công ty TNHH SI FREX Việt Nam Sản xuất gỗ dán sản phẩm liên quan bóc (Veneer), gỗ xẻ, ván sàn, gỗ 4,10 17.200,00 577,28 17.200,00 ráp mạch in mềm theo công nghệ gắn 14,00 72.702,00 440.925,00 72.702,00 kết bề mặt, sx hình cảm ứng Tổng 62,10 296.932,37 713.391,43 296.027.87 dán… Sản xuất mạch in mềm, sản xuất lắp 76 Phục lục 2: Khối lượng chất thải phát sinh nhà máy KCN Vân Trung Lượng CTNH CTR thông Lượng CTNH Diện TT Tên doanh nghiệp Loại hình sản xuất phát sinh (kg/ thường xử lý tích năm) (kg/năm) (kg/năm) (ha) 16,00 59,00 0,00 0,10 916,00 2,70 0,00 0,23 475 27.300,00 0,00 1,40 đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư đô thị-thương mại dịch vụ khu vui chơi giải trí; kinh doanh dịch vụ CT TNHH FUGIANG công nghiệp; cho thuê đất có sở hạ tầng; cho thuê bán nhà xưởng; xây dựng công nghiệp, dân dụng giao thông, cầu đường, thủy lợi, công trình nước công trình điện đến 35KV Sản xuất, gia công tiêu thụ loại nhãn mác, Công ty TNHH điện tử Rongxin sản phẩm từ băng dính, sản phẩm từ vật liệu (Việt Nam) dẻo, linh phụ kiện hỗ trợ bên cho sản phẩm điện tử Công ty TNHH SMART SHIRTS GARMENTS Sản xuất kinh doanh áo sơ mi nam nữ, đồng MANUFACTURING BẮC phục loại trang phục khác GIANG 77 Công ty TNHH WOOSUNG PRECISION VIỆT NAM CÔNG TY TNHH EMW VIỆT NAM Gia công khí, xử lý tráng phủ kim loại, sản xuất loại linh kiện, phụ kiện: 785.130,00 297.000,00 785.130,00 1,00 49.104,50 3.168,25 49.099,5 1,42 387,00 21.600,00 387,00 0,25 Sản xuất linh kiện điện tử 1,62 2,38 1,58 1,00 Sản xuất linh kiện điện tử 111.261,50 901,63 111.261,5 1,00 948.912,35 309.483,67 máy ảnh, điện thoại di động, ô tô Sản xuất mô đun ăng ten điện thoại di động CÔNG TY TNHH DONGSAN Sản xuất điện tử, máy vi tính sản phẩm PRECISION VINA quang học CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ BROAD VIỆT NAM Công ty TNHH HAESUNG WATCH TECH VINA Tổng 78 947.450,67 6,30 Phụ lục 3: Hình ảnh Hình 1.Bãi rác CTRCN lộ thiên tự hình thành cạnh KCN Quang Châu QL 1A (Nguồn: Kết khảo sát, 2016) 79 Hình Khu lò đốt tái chế CTR công nghiệp Hòa Bình, xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng (Nguồn: Kết khảo sát, 2016 80
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Khu Công Nghiệp Nguy Hại Tại Các Khu Công Nghiệp Quang Châu Và Vân Trung, Tỉnh Bắc Giang, Đánh Giá Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Khu Công Nghiệp Nguy Hại Tại Các Khu Công Nghiệp Quang Châu Và Vân Trung, Tỉnh Bắc Giang, Đánh Giá Hiện Trạng Quản Lý Chất Thải Khu Công Nghiệp Nguy Hại Tại Các Khu Công Nghiệp Quang Châu Và Vân Trung, Tỉnh Bắc Giang

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay