Đánh Giá Hiện Trạng Quản Lý Và Xử Lý Nước Thải Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

71 108 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:43

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG  - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN LƯƠNG TÀI, BẮC NINH” Người thực : NGUYỄN THỊ THỦY Lớp : MTB Khóa : 57 Chuyên ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : ThS NGÔ THỊ DUNG Hà Nội – 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG  - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN LƯƠNG TÀI, BẮC NINH” Người thực : NGUYỄN THỊ THỦY Lớp : MTB Khóa : 57 Chuyên ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : ThS NGÔ THỊ DUNG Địa điểm thực tập : Bệnh viện Đa khoa huyện Lương Tài Tỉnh Bắc Ninh Hà Nội – 2016 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng những số liệu, kết quả nghiên cứu bài khóa luận tốt nghiệp với đề tài “ Đánh giá hiện trạng quản lý và xử lý nước thải tại bệnh viện đa khoa huyện Lương Tài, Bắc Ninh” là trung thực và chưa được công bố bất cứ nghiên cứu nào Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện khóa luận này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn khóa luận này đều đã được chỉ rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng Sinh viên i năm 2016 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp, cố gắng lỗ lực thân, nhận giúp đỡ nhiệt tình tập thể cá nhân khác Trước tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo Ngô Thị Dung, người tận tình hướng dẫn, bảo suốt tập tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Đình Sang - Cán phụ trách môi trường chung Bệnh viện Đa khoa huyện Lương Tài, Bắc Ninh cô, chú, anh, chị phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện tận tình giúp đỡ thời gian thực tập Bệnh viện Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy cô giáo Học viện Nông Nghiệp Việt Nam nói chung thầy cô khoa Môi trường nói riêng, trang bị cho kiến thức vô quý báu để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp tạo hành trang vũng để trường Tôi xin chân thành cảm ơn Bố Mẹ, anh, chị, bạn bè động viên, giúp đỡ hoàn thành tốt khóa luận Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới tất cả! Hà Nội, Ngày tháng Sinh viên ii năm 2016 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC SƠ ĐỒ vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan nước thải bệnh viện .3 1.1.1 Khái niệm chung nước thải bệnh viện 1.1.2 Nguồn gốc nước thải bệnh viện .3 1.1.3 Đặc trưng của nước thải bệnh viện 1.2 Ảnh hưởng nước thải bệnh viện tới người và môi trường 1.2.1 Ảnh hưởng tới người 1.2.2 Ảnh hưởng tới môi trường .9 1.3 Hiện trạng công tác quản lý, xử lý nước thải bệnh viện Việt Nam giới 11 1.3.1 Trên giới 11 1.3.2 Tại Việt Nam .15 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 Đối tượng nghiên cứu 23 2.2 Phạm vi nghiên cứu 23 2.3 Nội dung nghiên cứu 23 2.3.1 Giới thiệu bênh viện .23 2.3.2 Hiện trạng nước thải bệnh viện .23 2.3.3 Thực trạng công tác quản lý nước thải Bệnh viện 23 2.3.4.Thực trạng xử lý nước thải Bệnh viện .23 2.3.5 Đánh giá nhận thức mức độ quan tâm cán bộnhân viên môi trưởng bệnh viện bênh nhân, người nhà bệnh nhân công tác quản lý, biện pháp xử lý nước thải bệnh viện 23 2.3.6 Đề xuất giải pháp quản lý để nâng cao hiệu công tác quản lý, xử lý nước thải bệnh viện 23 2.4 Phương pháp nghiên cứu 23 iii 2.4.1 Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp 23 2.4.2 Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp .24 2.4.3 Phương pháp tổng hợp phân tích 24 2.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 24 Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 3.1 Tổng quan bệnh viện huyện Lương Tài, Bắc Ninh .25 3.1.1 Vị trí lịch sử hình thành phát triển .25 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ bệnh viện 25 3.1.3 Quy mô, cấu tổ chức, tình hình khám chữa bệnh BV 27 3.2.Hiện trạng nước thải bệnh viện 30 3.2.1 Nguồn phát sinh nước thải 30 3.2.2 Lượng nước thải phát sinh 31 3.2.3 Đặc trưng, thành phần nước thải Bệnh viện 32 3.3 Thực trạng công tác quản lý xử lý nước thải bệnh viện 33 3.3.1 Thực trạng công tác quản lý nước thải bệnh viện 34 3.3.2 Thực trạng công tác thu gom xử lý nước thải bệnh viện 34 3.4 Đánh giá cán nhân viên môi trường, bệnh nhân người nhà bệnh nhân công tác quản lý xử lý nước thải bệnh viện .42 3.4.1 Đánh giá cán nhân viên môi trường 42 3.4.2 Đánh giá bệnh nhân người nhà bệnh nhân .43 3.5 Đề xuất giải pháp quản lý xử lý nước thải để nâng cao hiệu công tác quản lý 44 3.5.1 Đánh giá chung công tác quản lý xử lý nước thải bệnh viện 44 3.5.2 Đề xuất số giải pháp quản lý xử lý nước thải bệnh viện .46 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49 Kết luận .49 Kiến nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC .52 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BV BTNMT BYT HTXL QCVN TT CT NĐ VSV XLNT TSS BOD5 COD WHO QĐ QLCT UBND CTYT CK I CK II TCVN Bệnh viện Bộ Tài Nguyên Môi Trường Bộ y tế Hệ thống xử lý Quy chuẩn Việt Nam Thông tư Chỉ thị Nghị định Vi sinh vật Xử lý nước thải Tổng chất rắn lơ lửng Nhu cầu oxy sinh học Nhu cầu oxy hóa học Tổ chức y tế Thế giới Quy định Quản lý chất thải Ủy ban nhân dân Chất thải y tế Chuyên khoa I Chuyên khoa II Tiêu chuẩn Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Lượng nước thải ở các bệnh viên Bảng 1.2: Đặc trưng thành phần nước thải bệnh viện Bảng 1.3: Hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện 20 Bảng 1.4: Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện ở Việt Nam 21 v Bảng 1.5: Số bệnh viện có hệ thống Xử lý nước thải và các nhóm công nghệ đã áp dụng .22 Bảng 3.1: Tình hình khám chữa bệnh BV qua năm .30 Bảng 3.2: Thống kê lượng nước ước tính sử dụng hàng ngày bệnh viện 32 Bảng 3.3: Tính chất mẫu nước thải BV Đa khoa huyện Lương Tài, Bắc Ninh (27-6-2015) .33 Bảng 3.4: Thực trạng thu gom xử lý nước thải Bệnh viện .35 Bảng 3.5: Kết thông số đầu nước thải y tế bệnh viện Đa khoa Lương Tài, Bắc Ninh (27-6-2015) 41 Bảng 3.6: Kết điều tra bệnh nhân người nhà bệnh nhân công tác quản lý xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa huyện Lương Tài .43 vi trường nhiệm vụ 3.5.2 Đề xuất số giải pháp quản lý xử lý nước thải bệnh viện Để tạo niềm tin vững từ quan ban ngành, niềm tin từ bệnh nhân, làm tốt công tác khám chữa bệnh bệnh viện cần quan tâm công tác vệ sinh môi trường nói chung, công tác quản lý xử lý nước thải nói riêng Công tác quản lý xử lý nước thải bệnh viện phải quan tâm cách toàn diện tất khâu, từ khâu thu gom đến khâu xử lý, có hạn chế đến mức tác động rủi ro mà nước thải y tế gây môi trường cộng đồng Vấn đề thu gom, vệ sinh chung Vệ sinh môi trương bệnh viện điều kiện để quản lý chất thải y tế nói chung nước thải nói riêng Để ngăn ngừa việc lây nhiễm phòng, ban phòng ban với cần vệ sinh sẽ, khử trùng thường xuyên, đảm bảo công tác không cho nước thải thất thoát, rò rỉ bên môi trường Để công tác thu gom nước thải đạt hiệu quả, Bệnh viện nên nâng cấp sửa chữa lại hệ thống đường ống dẫn nước thải nơi bị hư hỏng, đảm bảo không bị rò rỉ thất thoát ngấm xuống đất hay chảy tràn bề mặt Các cống rãnh bị tù đọng nước sau khu điều trị khu nhà ăn bệnh viện cần vệ sinh thường xuyên, tránh lây lan dịch bệnh, gây mùi khó chịu cho khu vực gần Nước rửa dụng cụ y tế phòng mổ, phòng giặt, phòng phẫu thuật cần khử trùng chloramine B 0,5% để giảm bớt tính độc hại, tránh lây nhiễm mầm bệnh lan truyền bệnh viện Nhằm tăng cường hiệu xử lý tiết kiệm chi phí cho công tác vận hành xử lý nước thải, bệnh viện nên xây dựng lại hệ thống thu gom, phân tách nước mưa, nước chảy tràn nước thải riêng Lương nước mưa theo hệ thống cống dẫn ngồn thải không chứa chất độc hại, vi trùng, vi khuẩn gây bệnh Lượng nước thải từ khoa dẫn hệ thống XLNT 46 Cần thông tắc dọn vệ sinh cống thải, mương dẫn thoát nước từ trạm xử lý hệ thống mương chung thành phố tránh nguy ngập úng vào mùa mưa Công nhân vận hành đào tạo yêu cầu kỹ thuật viên hệ thống xử lý nước thải cao Vấn đề xử lý Xử lý nước thải khâu then chốt mang tính chất định Các nguy lây nhiễm, phát tán mầm bệnh, hay ô nhiễm môi trường,… từ nước thải bệnh viện ngăn chặn hay không, phần lớn ohuj thuộc vào trình xử lý nước thải Bệnh viện nên đầu tư thêm số hợp khối hệ thống XLNT để đáp ứng công suất xử lý NTBV cho định hướng phát triển từ năm 2015-2020 Bệnh viện cần có kế hoạch đào tạo thêm cán chuyên trách môi trường, tập huấn thường xuyên đảm bảo cho kỹ thuật chuyên môn công tác vận hành trạm xử lý Bệnh viện cần thành lập khoa kiểm soát nhiễm khuẩn riêng để công tác vệ sinh môi trường đạt hiệu cao Vận hành kỹ thuật hệ thống XLNT để đảm bảo nước thải đạt tiêu chuẩn/quy chuẩn chất lượng thải Thường xuyên tiến hành quan trắc giám sát chất lượng môi trường Việc kiểm tra hệ thống xử lý nước thải trình vận hành tránh xảy cố làm ảnh hưởng tới môi trường Về sở vật chất, trang thiết bị Bên khu chứa rác lắp đặt cống thoát nước để thuận tiện cho sinh sau lần vận chuyển rác đem xử lý, nước thải theo hệ thống cống đưa hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Bệnh viện cần xây dựng nâng cấp hệ thống đường ống bị hư hỏng đảm bảo không rò rỉ nước thấm xuống đất gây ô nhiễm nguồn nước ngầm Phòng chống cố môi trường trình vận hành 47 Lắp đặt thiết bị an toàn cho đường dây tải điện thiết bị tiêu thụ điện nhằm hạn chế mức tối đa rủi ro cháy nổ chập điện Nâng cao nhận thức Tăng cường nhận thức cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân công tác giữ gìn vệ sinh môi trường nói chung quản lý, xử lý nước thải bệnh viện nói riêng, sử dụng nước tiết kiệm, mức độ nguy hiểm nước thải đến môi trường xung quanh cách tuyên truyền qua loa đài, phát tờ rơi,… Tại bệnh viện chưa có khoa kiểm soát nhiễm khuẩn có phòng phụ trách môi trường chịu trách nhiệm vệ sinh môi trường BV, xử lý chất thải y tế, khử trùng thiết bị y tế, quần áo, chăn cho bệnh nhân, cán nhân viên y tế, nhiên việc thực quy chế quản lý chất thải rắn nước thải chưa đầy đủ thường xuyên Phân loại chất thải rắn chủ yếu điều dưỡng, hộ lý thực hiện, thu gom XLNT cán chuyên môn đảm nhiệm, chủ yếu quan tâm đến vận hành sửa chữa máy móc, chưa có văn rõ ràng trách nhiệm thành viên công tác quản lý chất thải 48 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Bệnh viện Đa khoa huyện Lương Tài, Bắc Ninh với tổng diện tích 16945m2 Hiện Bệnh viện với quy mô 130 giường bệnh Hiện toàn nước thải bệnh viện nước mưa thoát chung vào đường cống xả thẳng vào cống thải sau thải ao phía sau bệnh viện, với lưu lượng khoảng 131 m3/ngày,đêm Hệ thống cống bệnh viện chưa hoàn chỉnh, nhiều đoạn cống nổi, vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng làm ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh hoạt động bệnh viện Công nghệ xử lý nước thải xây dựng khuôn viên, phía sau bệnh viện đa khoa huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh Với diện tích khu xử lý 320m2 bệnh viện áp dụng công nghệ hệ thống xử lý nước thải y tế khối FRP - Johkasou (Nhật Bản), với công suất xử lý 150m 3/ngày đêm Nước thải đầu bệnh viện đạt tiêu chuẩn nước thải y tế QCVN 28:2010/BTNMT, cột B Kiến nghị Với thực trạng quản lý xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh trên, đưa số kiến nghị sau: - Bệnh viện cần lắng nghe góp ý bệnh nhân, người nhà bệnh nhân môi trường bệnh viện để đưa phương pháp quản lý môi trường tốt - Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ Đối với khía cạnh đề tài: đề tài chưa sâu tìm hiểu nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng đến HTXL nước thải Cần có đề tài nghiên cứu cách chi tiết chuyên sâu 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Nguyễn Duy Bảo (2008), Khảo sát hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Hà Nội, Viện y học lao động vệ sinh môi trường Nguyễn Thanh Bình (2013), Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện Quân y thực trạng giải pháp, Kỷ yếu khoa học của… Bộ y tế (2006), Sức khỏe môi trường, Nhà xuất Y học Hà Nội Bộ y tế (2010), Dự thảo báo cáo quản lý nguy môi trường dự án hỗ trợ xử lí chất thải bệnh viện nguồn vốn vay ngân hàng Thế giới Bộ Y tế (2011), Dự thảo đề án giảm thải Bệnh viện giai đoạn 2012 – 2020 Công ty cổ phần xây dựng môi trường Hà Nội (2009), Tài liệu hướng dẫn vận hành trạm xử lý nước thải bệnh viện Ngân hàng phát triển Châu Á, (2006) Chiến lược Quốc Gia quản lí chất thải nguy hại Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo Nguyễn Đức Khiển (2003), Quản lý chất thải nguy hại, NXB Xây dựng Hà Nội, tr 40 – 43 Hoàng Thị Liên (2009), Nghiên cứu thực trạng số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, luận văn thạc sỹ, Đại học Thái Nguyên 10 Nguyễn Xuân Nghiêm (2009), Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện, Kỷ yếu hội thảo – Sở Tài Nguyên & Môi Trường TP.HCM 11.Hoàng Trọng Vũ (2009), Khảo sát trạng xử lý nước thải bệnh viện địa bàn TP.HCM đề xuất giải pháp khắc phục, luận văn thạc sỹ, Đại học Bách khoa TP.HCM 12 Vụ điều trị (2009), Kết khảo sát trạng xử lý chất thải 80 bệnh viện, báo cáo Bộ Y Tế 50 TÀI LIỆU Internet 13 Bách khoa toàn thư http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%A5th%E1%BA%A3i truy cập thứ 2, 12/3/2016 14 Ngô Kim Chi – Viện hóa học hợp chất thiên nhiên; Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, 2009 http://vea.gov.vn/vn/truyenthong/tapchi/nctd42009/pages thứ 2, 12/3/2016 15 Hoàng Nhung Chung quanh việc xử lý chất thải bệnh viện http://amc.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tin-thoi-su-chuyen-nganh/1124-chungquanh-viec-xu-ly-chat-thai-benh-vien.html thứ 6, 16/3/2016 16 Môi trường xanh Hệ thống xử lý nước thải y tế Bệnh viện Đa khoa An Phú http://moitruongxanh.vn/san_pham/chi_tiet/he-thong-xu-ly-nuoc-thai-y-tebenh-vien-da-khoa-an-phu thứ 7, 17/3/2016 17 Thu Phương 56% số bệnh viện chưa có hệ thống xử lý nước thải http://www.vietnamplus.vn/56-so-benh-vien-chua-co-he-thong-xu-ly-nuocthai/148687.vnp thứ 7, 17/3/2016 18 Thanh Toàn Gần 90% hệ thống xử lý nước thải y tế dự phòng không đạt chuẩn http://www.baomoi.com/Gan-90-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-cua-y-tedu=phong-khong-dat-chuan/82/11978434.epi thứ 5, 22/3/2016 19 Huyền Thương Quảng Nam đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế http://www.baomoi.com/Quang-Nam-dau-tu-xay-dung-he-thong-xu-ly-nuocthai-y-te/14813082308.epi thứ 6, 23/3/2016 20 Tổng cục Môi trường Công nghệ công trình phù hợp xử lý nước thải bệnh viện http://vea.gov.vn/truyenthong/tapchimt/gpcnx42009/Pages/C%C3%B4ng-ngh %E1%BB%87-v%C3%A0-c%C3%B4ng-tr%C3%ACnh-ph%C3%B9-h %E1%BB%A3p-x%E1%BB%AD-1%C3%BD-n%C6%B0%E1%BB %9Bc-th%E1%BA%A3i-b%E1%BB%87nh-vi%E1%BB%87n.aspx thứ 7, 24/3/2016 51 PHỤ LỤC Phụ lục 1: QCVN 28:2010/BTNMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 28:2010/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI Y TẾ National Technical Regulation on Health Care Wastewater HÀ NỘI - 2010 Lời nói đầu QCVN 28:2010/BTNMT Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải y tế biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học Công nghệ Vụ Pháp chế trình duyệt ban hành theo Thông tư số 39/2010/TTBTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI Y TẾ National Technical Regulation on Health Care Wastewater QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn quy định giá trị tối đa cho phép thông số chất ô gây nhiễm nước thải y tế sở khám, chữa bệnh 1.2 Đối tượng áp dụng Quy chuẩn áp dụng tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thải nước thải y tế môi trường 1.3 Giải thích thuật ngữ Trong Quy chuẩn này, thuật ngữ hiểu sau: 1.3.1 Nước thải y tế dung dịch thải từ sở khám, chữa bệnh 1.3.2 Nguồn tiếp nhận nước thải nguồn: nước mặt, vùng nước biển ven bờ, hệ thống thoát nước, nơi mà nước thải y tế thải vào QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 2.1 Nước thải y tế phải xử lý khử trùng trước thải môi trường 2.2 Giá trị tối đa (Cmax) cho phép thông số chất gây ô nhiễm nước thải y tế thải nguồn tiếp nhận tính sau: Cmax = C x K Trong đó: C giá trị thông số chất gây ô nhiễm, làm sở để tính toán Cmax, quy định Bảng K hệ số quy mô loại hình sở y tế, quy định Bảng Đối với thông số: pH, Tổng coliforms, Salmonella, Shigella Vibrio cholera nước thải y tế, sử dụng hệ số K = Bảng - Giá trị C thông số ô nhiễm TT Thông số Đơn vị Giá trị C A B - 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5 pH BOD5 (20oC) mg/l 30 50 COD mg/l 50 100 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 100 Sunfua (tính theo H2S) Amoni (tính theo N) Nitrat (tính theo N) Phosphat (tính theo P) mg/l mg/l mg/l mg/l 1,0 30 4,0 10 50 10 Dầu mỡ động thực vật mg/l 10 20 10 11 Tổng hoạt độ phóng xạ α Tổng hoạt độ phóng xạ β 0,1 1,0 0,1 1,0 12 Tổng coliforms Bq/l Bq/l MPN/ 3000 5000 13 Salmonella KPH KPH 14 Shigella KPH KPH 15 Vibrio cholerae KPH KPH Ghi chú: - KPH: Không phát 100ml Vi khuẩn/ 100 ml Vi khuẩn/ 100ml Vi khuẩn/ 100ml - Thông số Tổng hoạt độ phóng xạ α β áp dụng sở khám, chữa bệnh có sử dụng nguồn phóng xạ Trong Bảng 1: - Cột A quy định giá trị C thông số chất gây ô nhiễm làm sở tính toán giá trị tối đa cho phép nước thải y tế thải vào nguồn nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt - Cột B quy định giá trị C thông số chất gây ô nhiễm làm sở tính toán giá trị tối đa cho phép nước thải y tế thải vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt - Nước thải y tế thải vào cống thải chung khu dân cư áp dụng giá trị C quy định cột B Trường hợp nước thải y tế thải vào hệ thống thu gom để dẫn đến hệ thống xử lý nước thải tập trung phải khử trùng, thông số chất gây ô nhiễm khác áp dụng theo quy định đơn vị quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung 2.3 Giá trị hệ số K Bảng 2- Giá trị hệ số K Loại hình Quy mô Bệnh viện ≥ 300 giường < 300 giường Cơ sở khám, chữa bệnh khác PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH Giá trị hệ số K 1,0 1,2 1,2 3.1 Phương pháp xác định giá trị thông số ô nhiễm nước thải bệnh viện thực theo tiêu chuẩn quốc gia sau đây: - TCVN 6492:1999 (ISO 10523:1994) Chất lượng nước - Xác định pH; - TCVN 6001 - 1:2008 Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy hoá sau n ngày (BODn) – Phần 1: Phương pháp pha loãng cấy có bổ sung allylthiourea; - TCVN 6491:1999 (ISO 6060:1989) Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy hóa học (COD); - TCVN 6625:2000 (ISO 11923:1997) Chất lượng nước - Xác định chất rắn lơ lửng cách lọc qua lọc sợi thuỷ tinh; - TCVN 6637:2000 (ISO 10530:1992) Chất lượng nước - Xác định sunfua hòa tan - Phương pháp đo quang dùng metylen xanh; - TCVN 5988:1995 (ISO 5664:1984) Chất lượng nước - Xác định amoni Phương pháp chưng cất chuẩn độ; - TCVN 6180:1996 (ISO 7890 – 3:1988) - Chất lượng nước - Xác định nitrat - Phương pháp trắc phổ dùng axit sunfosalixylic; - TCVN 6494:1999 - Chất lượng nước - Xác định ion Florua, Clorua, Nitrit, Orthophotphat, Bromua, Nitrat Sunfat hòa tan sắc ký lỏng ion; - Phương pháp xác định tổng dầu mỡ động thực vật thực theo US EPA Method 1664 Extraction and gravimetry (Oil and grease and total petroleum hydrocarbons); - TCVN 6053:1995 Chất lượng nước - Đo tổng hoạt độ phóng xạ anpha nước không mặn Phương pháp nguồn dày; - TCVN 6219:1995 Chất lượng nước - Đo tổng hoạt độ phóng xạ beta nước không mặn; - TCVN 6187 - 1:2009 (ISO 9308 - 1:2000/Cor 1:2007) Chất lượng nước - Phát đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt escherichia coli giả định - Phần - Phương pháp màng lọc; - TCVN 6187 - 2:1996 (ISO 9308 - 2:1990) Chất lượng nước - Phát đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt escherichia coli giả định - Phần 2: Phương pháp nhiều ống; - TCVN 4829:2001 Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung phương pháp phát Salmonella; - SMEWW 9260: Phương pháp chuẩn 9260 - Phát vi khuẩn gây bệnh (9260 Detection of Pathogenic Bacteria, Standard methods for the Examination of Water and Wastewater) ; 3.2 Chấp nhận áp dụng phương pháp xác định theo tiêu chuẩn quốc tế có độ xác tương đương cao tiêu chuẩn quốc gia Khi chưa có tiêu chuẩn quốc gia để xác định thông số quy định Quy chuẩn áp dụng tiêu chuẩn quốc tế TỔ CHỨC THỰC HIỆN 4.1 Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thải nước thải y tế môi trường phải tuân thủ quy định Quy chuẩn 4.2 Cơ quan quản lý nhà nước môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực Quy chuẩn 4.3 Trường hợp tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn mục 3.1 Quy chuẩn sửa đổi, bổ sung thay áp dụng theo văn Phụ lục 2: HÌNH ẢNH THỰC TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN LƯƠNG TÀI, BẮC NINH Ảnh 1: Bệnh viện Đa khoa huyện Lương Tài, Bắc Ninh Ảnh 2: Hình ảnh rãnh thải bị xuống cấp lắp đậy Ảnh 3: Cống thải nước thải sau xử lý CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU ĐIỀU TRA ( Đối với bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân) “ Đánh giá hiện trạng quản lý và xử lý nước thải tại bệnh viện đa khoa huyện Lương Tài, Bắc Ninh” Phiếu số:…… I.Thông tin chung: Họ tên người được phỏng vấn :……………… Tuổi :… Nam  Nữ  Địa chỉ: ………………………………………………………………………… Nghề nghiệp: …………………………………………………………………… Ngày phỏng vấn: ………………………………………………………………… II Nội dung Câu 1: theo ông(bà) nhận định thì hiện trạng môi trường nước thải hiện thế nào?  Ô nhiễm  Bình thường  Rất ô nhiễm Câu : Ông( bà) thấy hiện trạng quản lý nước thải hiện tại bệnh viện thế nào?  Tốt  Bình thường  Chưa tốt Câu 3: Nước sinh hoạt hàng ngày ông( bà ) thấy có đủ không?  Có  Không Câu 4: Chất lượng nước sinh hoạt của BV ông(bà) thấy thế nào?  Sạch  Bình thường  Bẩn Câu 5: Theo ông (bà) thấy nước thải ở khu vực nào thải là nhiều nhất và ô nhiễm nhất: ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Câu 6: Tại BV có tuyên truyền vệ sinh môi trường không?  Có  Không Nếu có thì tuyên truyền bằng phương pháp nào?  Phát tờ rơi  Đài phát  Tuyên truyền  Hình thức khác Câu 7: Xin ông(bà) cho ý kiến đóng góp để công tác quản lý nước thải tại bệnh viện được tốt hơn: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………… Xin chân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của ông ( bà)! Người được phỏng vấn Người điều tra
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Hiện Trạng Quản Lý Và Xử Lý Nước Thải Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Lương Tài, Bắc Ninh, Đánh Giá Hiện Trạng Quản Lý Và Xử Lý Nước Thải Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Lương Tài, Bắc Ninh, Đánh Giá Hiện Trạng Quản Lý Và Xử Lý Nước Thải Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Lương Tài, Bắc Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay