Ứng Dụng Chế Phẩm FITO – BIOMIX – RR Xử Lý Phụ Phẩm Nông Nghiệp Thành Phân Hữu Cơ Sử Dụng Trong Canh Tsac Rau Nhằm Giảm Hàm Lượng No3- Trong Rau Ăn Lá

119 94 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:42

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: Ứng dụng chế phẩm Fito- Biomix- RR xử lý phụ phẩm nông nghiệp thành phân hữu sử dụng canh tác rau nhằm giảm hàm lượng NO3- rau ăn xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên Người thực : ĐÀO THỊ THÁI Lớp : MTC Khóa : 57 Chuyên ngành : MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : TS NGUYỄN ĐÌNH THI Hà Nội - 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: Ứng dụng chế phẩm Fito- Biomix- RR xử lý phụ phẩm nông nghiệp thành phân hữu sử dụng canh tác rau nhằm giảm hàm lượng NO3- rau ăn xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên Người thực : ĐÀO THỊ THÁI Lớp : MTC Khóa : 57 Chuyên ngành : MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : TS NGUYỄN ĐÌNH THI Địa điểm thực tập : XÃ ĐỒNG THANH, HUYỆN KIM ĐỘNG, TỈNH HƯNG YÊN Hà Nội - 2016 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Đình Thi Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Tác giả Đào Thị Thái i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận chuyên ngành sinh thái môi trường, xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo TS Nguyễn Đình Thi, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt trình viết khóa luận tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô khoa Môi Trường – Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình truyền đạt kiến thức thời gian học tập khoa Với vốn kiến thức tiếp thu trình học, không tảng cho trình nghiên cứu khóa luận mà hành trang quý báu để bước vào đời cách vững vàng tự tin Tôi xin chân thành cảm ơn UBND xã Đồng Thanh, UBND huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên tạo điều kiện cho điều tra, khảo sát để có liệu viết khóa luận Cuối xin gửi đến gia đình, người thân bạn bè, người động viên, giúp đỡ thời gian thực đề tài lòng biết ơn chân thành Do điều kiện thời gian trình độ chuyên môn cò nhiều hajn chế, khóa luận không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận giúp đỡ, đóng góp ý kiến thầy, cô giáo toàn thể bạn đọc để khóa luận hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Sinh viên Đào Thị Thái ii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN II MỤC LỤC III DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT V DANH MỤC CÁC BẢNG V DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VII DANH MỤC PHỤ LỤC VIII MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU .2 YÊU CẦU NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 TỔNG QUAN VỀ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP .3 1.1.1 Khái niệm phụ phẩm nông nghiệp .3 1.1.2 Các phương thức sử dụng phụ phẩm nông nghiệp 1.1.3 Thực trạng sử dụng phụ phẩm nông nghiệp 1.1.3.2 Thực trạng sử dụng phụ phẩm nông nghiệp Việt Nam 1.2 TỔNG QUAN VỀ CHẾ PHẨM FITO- BIOMIX- RR VÀ PHÂN HỮU CƠ 11 1.2.1 Tổng quan chế phẩm Fito - Biomix - RR 11 1.2.2 Một số loại chế phẩm xử lý phụ phẩm nông nghiệp 13 1.2.2.1 Chế phẩm Hatimic 13 1.2.2.2 Chế phẩm Trichoderma 14 1.2.2.3 Chế phẩm EMIC hữu 15 1.2.2.4 Chế phẩm sinh học BioVAC 15 1.2.3 Tổng quan phân bón hữu 16 1.2.3.1 Định nghĩa 16 1.2.3.2 Phân loại .17 1.2.3.3 Hiệu loại phân hữu .17 1.3 VẤN ĐỀ TỒN DƯ NO-3 TRONG RAU ĂN LÁ 18 1.3.1 Sơ lược tình hình sản xuất tiêu thụ rau giới Việt Nam .18 1.3.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ rau Việt Nam .19 1.3.1.3 Tình hình sản xuất tiêu thụ rau tỉnh Hưng Yên .20 1.3.2 Cơ sở biện pháp làm giảm nitrat rau 22 1.3.2.1 Cơ sở khoa học .22 1.3.2.2 Cơ sở thực tiễn .24 1.3.3 Tổng quan rau cải 25 1.3.3.1 Nguồn gốc phân loại rau cải .25 1.3.3.2 Đặc điểm thực vật học rau cải 26 1.3.3.3 Yêu cầu ngoại cảnh .27 1.3.3.4 Vai trò rau cải 27 1.3.4 Vấn đề tồn dư nitrat rau ăn 28 1.3.4.1 Các yếu tố gây tồn dư nitrat rau 28 1.3.4.2 Thực trạng tồn dư nitrat 31 1.3.4.3 Ảnh hưởng NO3- tới người .34 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.1 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 36 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 36 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 36 2.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 36 iii 2.2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên .36 2.2.2 Thực trạng sản xuất nông nghiệp sử dụng phân bón canh tác rau xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên 36 2.2.3 Nghiên cứu sử dụng chế phẩm Fito- Biomix- RR xử lý rơm rạ thành phân hữu xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên 36 2.2.4 Nghiên cứu sử dụng phân hữu canh tác rau cải ngồng nhằm giảm thiểu hàm lượng NO3- rau .36 2.2.5 Đề xuất quy trình canh tác rau cải ngồng nhằm giảm hàm lượng NO3- .36 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .36 2.3.1 Thu thập số liệu thứ cấp .36 2.3.2 Thu thập số liệu sơ cấp 37 2.3.2.1 Khảo sát tình hình sản xuất rau xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên 37 2.3.2.2 Nghiên cứu quy trình kĩ thuật gieo trồng rau cải ngồng nhằm giảm hàm lượng nitrat xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên 37 2.3.3 Ứng dụng chế phẩm Fito- Biomix- RR xử lý rơm rạ thành phân hữu xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên 40 2.3.3.1 Tính toán lượng phân bón khối lượng rơm rạ cần ủ 40 2.3.3.2 Phương pháp ủ rơm rạ 42 2.3.4 Phương pháp đánh giá hiệu kinh tế 45 2.3.5 Phương pháp phân tích số liệu .46 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 47 3.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - KINH TẾ XÃ HỘI XÃ ĐỒNG THANH, HUYỆN KIM ĐỘNG, TỈNH HƯNG YÊN .47 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 47 3.1.1.1 Vị trí địa lý 47 3.1.1.2 Khí hậu thời tiết 48 3.1.1.3 Tài nguyên, môi trường 49 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội .52 3.1.2.1 Tình hình dân số lao động 52 3.1.2.2 Tình hình sở hạ tầng 53 3.1.2.3 Thực trạng phát triển kinh tế xã hội .54 3.1.3 Đánh giá tổng hợp 55 3.1.3.1 Những thuận lợi xã Đồng Thanh 55 3.1.3.2 Những vấn đề tồn cần quan tâm giải 56 3.2 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA XÃ ĐỒNG THANH 56 3.3 KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM FITO – BIOMIX - RR XỬ LÝ RƠM RẠ THÀNH PHÂN HỮU CƠ 60 3.3.1 Về biến động nhiệt độ đống ủ 60 3.3.2 Khối lượng phân hữu sau ủ 62 3.4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ HÀM LƯỢNG NO3- CỦA RAU CẢI NGỒNG 62 3.4.1 Thời gian qua thời kỳ sinh trưởng rau cải ngồng 62 3.4.2 Động thái tăng trưởng số rau cải ngồng 63 3.4.3 Động thái tăng trưởng chiều cao rau cải ngồng .65 3.4.4 Động thái tăng trưởng đường kính tán 67 3.4.5 Ảnh hưởng lượng phân bón tới suất rau cải ngồng 68 3.4.6 Ảnh hưởng lượng phân bón tới hàm lượng NO3- rau cải ngồng 69 3.4.7 Ảnh hưởng lượng phân bón tới tiêu hóa tính đât .70 3.4.8 Ảnh hưởng lượng phân bón tới hiệu kinh tế trồng rau cải .72 3.5 QUY TRÌNH CANH TÁC SỬ DỤNG PHÂN HỮU CƠ XỬ LÝ TỪ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP LÀM GIẢM HÀM LƯỢNG NO3TRONG RAU XANH 74 3.5.1 Lựa chọn công thức sử dụng phân hữu phù hợp .74 3.5.2 Quy trình canh tác rau cải ngồng sử dụng phân hữu xử lý từ phụ phẩm nông nghiệp 75 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 78 KẾT LUẬN 78 KIẾN NGHỊ 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC 86 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt ARN/ADN Diễn giải : Axít ribonucleic/Axit đêoxiribonucleic ATVSTP : An toàn vệ sinh thực phẩm BVTV : Bảo vệ thực vật CFU : Số đơn vị hình thành khuẩn lạc (Colony Forming Units) FAO : Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (Food and Agriculture Organization of the United Nations) GDP : Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) KH&CN : Khoa học công nghệ NN : Nông nghiệp NN& PTNT : Nông nghiệp phát triển nông thôn RAT : Rau an toàn TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam UBND : Ủy ban nhân dân VSV : Vi sinh vật WHO : Tổ chức y tế giới (World Health Organization) DANH MỤC CÁC BẢNG v Trang BẢNG 3.15: CÁC CHỈ TIÊU HÓA TÍNH CỦA ĐÂT TRỒNG RAU 71 vi Phụ lục 3: Quy trình kỹ thuật xử lý rơm rạ chế phẩm FITO- BIOMIX- RR Nghiên cứu quy trình kỹ thuật sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý phụ phẩm nông nghiệp thành phân bón hữu từ phòng chuyển giao kỹ thuật Công ty cổ phần công nghệ sinh học BIO GROUP Sơ đồ quy trình: Thu gom phụ TIẾN HÀNH LÀM ĐỐNG Ủ ( che phủ kín) phẩm nông nghiệp Kiểm tra dụng cụ che đậy, theo dõi diễn biến nhiệt độ đống ủ Chế phẩm FITOBIOMIX-RR (0,2kg/tấn rơm rạ) Phân NPK: 5kg/1 phụ phẩm Bổ sung nước đảm bảo độ ẩm đạt 60 70% Đảo ủ sau 10 – 15 ngày Bổ sung nước giữ độ ẩm đạt 60 - 70% Đống ủ sau 25 – 30 ngày Phân bón hữu Hướng dẫn kỹ thuật Bón vụ Kiểm tra chất lượng đống ủ Bảo quản để bón vụ sau Các bước tiến hành: Bước 1: Tiến hành thu gom phụ phẩm nông nghiệp (rơm rạ, vỏ trấu), chất đống với chiều rộng khoảng 2m tận dụng số sản phẩm hữu như: bèo tây, thân trồng bổ sung thêm bổ sung thêm phân chuồng đống ủ mau nhanh phân hủy Bước 2: Tưới nước làm ẩm rơm rạ cho đảm bảo độ ẩm rơm rạ mức 80 – 85% Bước 3: Pha chế phẩm: Tiến hành pha chế phẩm dạng dung dịch hoà tan, liều lượng pha chế phẩm cân đối cho gói 200g chế phẩm FITOBIOMIX-RR xử lý vừa hết rơm rạ, thường pha với 50 lít nước cho nồng độ phù hợp Sau dùng hỗn hợp tưới lên lớp rơm rạ, lớp 30cm tưới lượt dung dịch chế phẩm vi sinh FITO-BIOMIX-RR, bổ sung thêm NPK phân chuồng hiệu cao Cuối đánh đống lên phủ kín bạt đảm bảo nhiệt độ ủ từ 45 – 50oC Bước 4: Sau 10 - 15 ngày tiến hành kiểm tra đảo trộn để giúp rơm rạ vụn thêm, đảm bảo độ ẩm nhiệt độ đống ủ mức tối ưu Nếu phát chỗ chưa đảm bảo độ ẩm tưới bổ sung thêm nguyên liệu hoại hoàn toàn Sau 25 - 30 ngày rơm rạ phân hủy tốt thành phân ủ hữu sử dụng Phụ lục 4: Kết theo dõi nhiệt độ đống ủ nhiệt độ không khí Đơn vị: oC Ngày 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Điểm 35 39 42 61 65 67 63 61 67 56,5 54 54,5 55 57 55 62 58 56 52 55,5 51 52 49 51,5 46 47 45 43,5 48 47 44 43,5 45 Nhiệt độ đống ủ Điểm Điểm Trung bình 40 48 41,00 48 52,5 46,50 60 65 55,67 59,5 66 62,17 69 72,5 68,83 66 72 68,33 69 70,5 67,50 71,5 66 66,17 71 62 66,67 70,5 66 64,33 68,5 63 61,83 63 67,5 61,67 59 63,5 59,17 55 63 58,33 61 64,5 60,17 65 63 63,33 62 66,5 62,17 64 68 62,67 65 62,5 59,83 61 60 58,83 54 57,5 54,17 53,5 55,5 53,67 55 57,5 53,83 56 55 54,17 53 51,5 50,17 52,5 53 50,83 52 58 51,67 51,5 52 49,00 48 52,5 49,50 48,5 49 48,17 50 45 46,33 47 47,5 46,00 48 49,7 47,57 Nhiệt độ không khí 29 29,5 30 25 21 22,5 23 25,5 29 28 30 29 25 26,5 28 26 27,5 29 30 28,5 24 25 26 28,5 29 26,5 25 26 24,5 28 27 29 28 Ghi chú: Mỗi ngày theo dõi lần vào - hàng ngày Điểm chân đống ủ, điểm đống ủ điểm phía đống ủ Nguồn: Kết thí nghiệm, 2015 Phụ lục 5: Một số hình ảnh triển khai ủ phụ phẩm nông nghiệp Trải rơm rạ thành lớp Tưới nước đủ ẩm Thùng dung dịch chế phẩm Fito – Đống ủ hoàn thành Biomix - RR Che kín đống ủ nilon Đảo trộn đống ủ Phụ lục 6: Một số hình ảnh phân bón hữu sau ủ Phụ lục 7: Văn quy định phân bón hữu Các tiêu định lượng bắt buộc phân bón quy định Công văn số 512/TT - QLCL - 2014 - chứng nhận, công bố hợp quy phân bón hữu phân bón khác theo quy định Nghị định số 202/2013/NĐ-CP Bảng tiêu định lượng bắt buộc phân bón STT Chỉ tiêu Phân hữu khoáng - Hàm lượng hữu tổng số - Ẩm độ: phân bón dạng bột - Tổng hàm lượng Nts+P2O5hh + K2Ohh; Nts+P2O5hh; Nts +K2Ohh; P2O5hh + K2Ohh Phân hữu - Ẩm độ phân bón dạng bột - Hàm lượng hữu tổng số - Hàm lượng đạm tổng số (Nts) - pHH2O (đối với phân hữu bón qua lá) Phân hữu sinh học - Ẩm độ phân bón dạng bột - Hàm lượng hữu tổng số - Hàm lượng Nts - Hàm lượng axit Humic (đối với phân chế biến từ than bùn) - Tổng hàm lượng chất sinh học (đối với phân chế biến từ nguồn hữu khác) - pHH2O (đối với phân hữu sinh học bón qua lá) Phân hữu vi sinh - Ẩm độ phân bón dạng bột - Hàm lượng hữu tổng số - Mật độ chủng vi sinh vật có ích Phân vi sinh vật - Mật độ chủng vi sinh vật có ích Phân có bổ sung chất điều tiết sinh trưởng - Tổng hàm lượng chất điều tiết sinh trưởng Phân urê - Hàm lượng biuret Phân supe lân - Hàm lượng a xít tự Định lượng bắt buộc Không thấp 15% Không vượt 25% Không thấp 8% Không vượt 25% Không thấp 22% Không thấp 2,5% Trong khoảng từ -7 Không vượt 25% Không thấp 22% Không thấp 2,5% Không thấp 2,5% Không thấp 2,0% Trong khoảng từ 5-7 Không vượt 30% Không thấp 15% Không thấp 1x 106 CFU/g (ml) Không thấp 1x 108 CFU/g (ml) Không vượt 0,5% Không vượt 1,5% Không vượt 4,0% Phụ lục 8: Một số hình ảnh bố trí thí nghiệm thí nghiệm đồng ruộng Cân lượng phân bón cho ô thí nghiệm Đánh dấu ô thí nghiệm Cho phân vào ô thí nghiệm Đảo phân với đất Rải phân mặt luống Phụ lục 9: Một số hình ảnh theo dõi thí nghiệm đồng ruộng Tỉa với khoảng cách 15-20 cm Cắm biển cho công thức Tưới nước thường xuyên Theo dõi thí nghiệm Cây rau sau gieo 25 ngày Đo đường kính tán Ô thí nghiệm rau cải Thí nghiệm sau gieo 25 ngày Phụ lục 10: Một số hình ảnh lấy mẫu đất thí nghiệm Đánh dấu điểm lấy mẫu Lấy đất độ sâu 0- 20cm Mỗi công thức lấy 1kg mẫu Hỗn hợp mẫu chung Ghi mã cho mẫu đất Phụ lục 11: Một số hình ảnh lấy mẫu rau thí nghiệm Ruộng rau thu hoạch Cây rau thu hoạch Lấy mẫu từ hỗn hợp chung Lấy mẫu rau điểm đánh dấu Mỗi công thức lấy 1- kg mẫu Phụ lục 12: Kết phân tích hàm lượng NO3- rau cải ngồng Phụ lục 13: Kết phân tích Phụ lục 14: Phân tích hiệu kinh tế công thức Để đánh giá hiệu kinh tế từ công thức thí nghiệm, tiến hành hạch toán sơ diện tích ha, theo công thức: VA = GO - IC Trong đó: + VA (Value Added): Giá trị gia tăng - giá trị sản phẩm vật chất dịch vụ cho ngành sản xuất tạo năm hay chu kỳ sản xuất + GO (Gross Output): Giá trị sản xuất - giá trị tính tiền loại sản phẩm đơn vị diện tích vụ hay chu kỳ sản xuất + IC (Intemediate Cost): Chi phí trung gian - toàn khoản chi phí vật chất (trừ phần khấu hao tài sản cố định) dịch vụ sản xuất Trong nông nghiệp, chi phí trung gian bao gồm khoản chi giống, phân bón, thuốc trừ sâu Giá trị rau: tính theo thu nhập từ rau cải/ha công thức, theo suất thu giá bán buôn đia phương, thời điểm tháng 12 năm 2015 nghìn đồng/kg rau Tổng chi phí sản xuất: Tính theo nội dung chi chủ yếu đủ để so sánh hiệu công thức Loại chi phí Giống Vật tư (làm đất) Phân ure Phân lân Phân kali Phân NPK Công lao động (ủ rơm) ĐVT Đồng/gói 25gr Đồng/sào Đồng/kg Đồng/kg Đồng/kg Đồng/kg Đồng/tấn rơm Giá 50.000 80.000 10.000 3.500 14.000 10.000 50.000 So sánh chênh lệch thu nhập công thức Công Thu thức nhập (triệu Thu nhập từ thương phẩm tăng So với ĐC So với CT2 So với CT3 So với CT4 triệu % triệu % triệu % triệu % CT1 đồng) 133,42 đồng CT2 140,91 7,49 CT3 150,29 16,87 12,64 9,38 6,66 CT4 147,28 13,86 10,39 6,37 4,52 -3,01 CT5 135,10 1,26 1,68 đồng 5,61 đồng đồng -2,00 -5,81 -4,12 -15,19 -10,11 -12,18 -8,27 So sánh chênh lệch lãi công thức Công Lãi thức (triệu So với ĐC triệu % Lãi thương phẩm tăng So với CT2 So với CT3 So với CT4 triệu % triệu % triệu % đồng đồng đồng đồng CT1 đồng) 113,59 CT2 120,95 CT3 130,36 16,77 14,76 9,41 7,78 CT4 127,21 13,62 11,98 6,26 5,17 -3,15 CT5 114,90 -6,05 -5,00 -15,46 -11,86 -12,31 7,36 1,31 6,48 1,15 -2,42 -9,68 Chỉ số lãi thuần/đầu tư: để thấy hiệu đầu tư từ công thức thí nghiệm, cần tính số lãi thuần/đầu tư công thức bón, cho kết sau: Công thức CT1 Chỉ số lãi thuần/đầu tư 5,73 Chỉ số so với ĐC (%) 100,00 CT2 6,06 105,77 CT3 6,54 114,14 CT4 6,34 110,59 CT5 5,69 99,25 Phụ lục 15: Kết phân tích thống kê BALANCED ANOVA FOR VARIATE SO LA FILE THAI 27/ 12/** 12: PAGE thiet ke theo khoi ngau nhien hoan toan VARIATE V003 SO LA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 2.77896 694740 23.38 0.000 NL 410801E-01 205401E-01 0.69 0.532 * RESIDUAL 237720 297150E-01 * TOTAL (CORRECTED) 14 3.05776 218411 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCAO FILE THAI 27/ 12/** 12: PAGE thiet ke theo khoi ngau nhien hoan toan VARIATE V004 CCAO LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 14.4708 3.61770 ****** 0.000 NL 143988E-02 719941E-03 0.69 0.533 * RESIDUAL 836090E-02 104511E-02 * TOTAL (CORRECTED) 14 14.4806 1.03433 BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKINH FILE THAI 27/ 12/** 12: PAGE thiet ke theo khoi ngau nhien hoan toan VARIATE V005 DKINH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 7.67520 1.91880 ****** 0.000 NL 772013E-02 386006E-02 6.08 0.025 * RESIDUAL 507971E-02 634964E-03 * TOTAL (CORRECTED) 14 7.68800 549143 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSUAT FILE THAI 27/ 12/** 12: PAGE thiet ke theo khoi ngau nhien hoan toan VARIATE V006 NSUAT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT$ 13.2990 3.32475 ****** 0.000 NL 388003E-02 194001E-02 1.11 0.375 * RESIDUAL 139204E-01 174005E-02 * TOTAL (CORRECTED) 14 13.3168 951200 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE THAI 27/ 12/** 12: PAGE thiet ke theo khoi ngau nhien hoan toan MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 SE(N= 3) NOS 3 3 SO LA 8.10000 8.52000 9.23000 8.98000 8.24000 CCAO 29.5500 30.6900 32.0700 31.6500 29.8400 DKINH 32.8800 33.8300 34.8600 34.1600 33.1200 NSUAT 19.0600 20.1300 21.4700 21.0400 19.3000 0.995239E-01 0.186647E-01 0.145484E-01 0.240835E-01 5%LSD 8DF 0.324537 0.608637E-01 0.474407E-01 0.785339E-01 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 5 SO LA 8.61800 8.54800 8.67600 CCAO 30.7720 30.7600 30.7480 DKINH 33.7840 33.7880 33.7380 NSUAT 20.1780 20.2060 20.2160 SE(N= 5) 0.770909E-01 0.144576E-01 0.112691E-01 0.186550E-01 5%LSD 8DF 0.251386 0.471448E-01 0.367474E-01 0.608321E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE THAI 27/ 12/** 12: PAGE thiet ke theo khoi ngau nhien hoan toan F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SO LA CCAO DKINH NSUAT GRAND MEAN (N= 15) NO OBS 15 8.6140 15 30.760 15 33.770 15 20.200 STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.46735 0.17238 2.0 0.0003 1.0170 0.32328E-01 0.1 0.0000 0.74104 0.25198E-01 0.1 0.0000 0.97529 0.41714E-01 0.2 0.0000 |NL | | | 0.5320 0.5331 0.0249 0.3754 | | | |
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng Dụng Chế Phẩm FITO – BIOMIX – RR Xử Lý Phụ Phẩm Nông Nghiệp Thành Phân Hữu Cơ Sử Dụng Trong Canh Tsac Rau Nhằm Giảm Hàm Lượng No3- Trong Rau Ăn Lá, Ứng Dụng Chế Phẩm FITO – BIOMIX – RR Xử Lý Phụ Phẩm Nông Nghiệp Thành Phân Hữu Cơ Sử Dụng Trong Canh Tsac Rau Nhằm Giảm Hàm Lượng No3- Trong Rau Ăn Lá, Ứng Dụng Chế Phẩm FITO – BIOMIX – RR Xử Lý Phụ Phẩm Nông Nghiệp Thành Phân Hữu Cơ Sử Dụng Trong Canh Tsac Rau Nhằm Giảm Hàm Lượng No3- Trong Rau Ăn Lá

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay