Nghiên Cứu Xử Lý Vi Sinh Vật Có Mặt Trong Không Khí Chuồng Trại Bằng Xúc Tác Quang Hóa TIO2

54 226 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:42

HC VIN NễNG NGHIP VIT NAM KHOA MễI TRNG = = = =ảảả = = = = KHểA LUN TT NGHIP TI: NGHIấN CU X Lí VI SINH VT Cể MT TRONG KHễNG KH CHUNG TRI BNG XC TC QUANG HểA TIO2 Ngi thc hin Lp Khúa Chuyờn ngnh Giỏo viờn hng dn : : : : : TH NGA MTC 57 KHOA HC MễI TRNG ThS HONG HIP ThS V TH XUN HNG H NI - 2016 HC VIN NễNG NGHIP VIT NAM KHOA MễI TRNG = = = =ảảả = = = = KHểA LUN TT NGHIP TấN TI: NGHIấN CU X Lí VI SINH VT Cể MT TRONG KHễNG KH CHUNG TRI BNG XC TC QUANG HểA TIO2 Ngi thc hin Lp Khúa Chuyờn ngnh Giỏo viờn hng dn : : : : : TH NGA MTC 57 KHOA HC MễI TRNG ThS HONG HIP a im thc ThS V TH XUN HNG : PHềNG TH NGHIM, B MễN HểA, KHOA MễI TRNG H NI - 2016 LI CM N Trong quỏ trỡnh hon thnh khúa lun tt nghip tụi ó nhn c s giỳp , ch bo tn tỡnh ca thy cụ giỏo, gia ỡnh v bn bố Tụi xin c by t lũng bit n sõu sc ti thy giỏo hng dn ThS Hong Hip, thy PGS TS Nguyn Trng Sn, cựng cỏc ging viờn b mụn Húa Hc Khoa Mụi Trng - Hc Vin Nụng Nghip Vit Nam, cụ TS inh Th Hng Duyờn, cụ Th.S V Th Xuõn Hng b mụn vi sinh vt khoa Mụi Trng Hc Vin Nụng Nghip Vit Nam nhng ngi ó ginh nhiu thi gian, to nhiu iu kin thun li, tn tõm, tn tỡnh hng dn v truyn t kin thc, kinh nghim quý bỏu cho tụi quỏ trỡnh hc v nghiờn cu Tụi xin chõn thnh cm n s giỳp nhit tỡnh ca cỏc bn lm cựng tụi sut quỏ trỡnh thc hin nghiờn cu ny Trong quỏ trỡnh thc hin ti ny, iu kin v thi gian v trỡnh nghiờn cu ca bn thõn cũn hn ch nờn thc hin ti khú trỏnh nhng thiu sút Vỡ vy tụi rt mong nhn c s quan tõm úng gúp ý kin ca cỏc thy cụ giỏo v cỏc bn khúa lun tt nghip ny c hon thin hn Tụi xin chõn thnh cm n! H Ni, ngy 16 thỏng 05 nm 2016 (Sinh viờn ký v ghi rừ h tờn) i MC LC d) Mt s ng dng khỏc 22 ii DANH MC BNG Bng 1.1 S lng vi sinh vt khụng khớ chung nuụi (Hartung, 1994) Error: Reference source not found Bng 1.2 Cỏc c tớnh cu trỳc cỏc dng thự hỡnh ca TiO2 .Error: Reference source not found Bng 1.3 Cỏc c tớnh cu trỳc ca cỏc dng thự hỡnh ca TiO2 Error: Reference source not found Bng 2.1 Thnh phn mu x lý kho sỏt nh hng ca ngun sỏng n x lý nm mc Error: Reference source not found Bng 2.2 Thnh phn mu x lý kho sỏt nh hng ca thi gian chiu sỏng n hiu qu x lý nm mc .Error: Reference source not found Bng 2.3 Thnh phn mu x lý kho sỏt nh hng ca cng chiu sỏng n x lý nm mc Error: Reference source not found Bng 3.1 S t bo (TB) khun lc nm mc Penicillium mc lờn sau 48h nuụi cy nng pha loóng 10-6 .Error: Reference source not found Bng 3.2 Kt qu x lý nm mc bng ngun sỏng khỏc Error: Reference source not found Bng 3.3 S bo t nm trung bỡnh x lý bng xỳc tỏc quang cỏc ngun sỏng khỏc .Error: Reference source not found Bng 3.4 Hiu xut x lý nm mc t ngun sỏng khỏc Error: Reference source not found Bng 3.5 Kt qu kho sỏt nh hng ca thi gian chiu sỏng n kh nng x lý nm mc Error: Reference source not found iii Bng 3.6 S bo t nm trung bỡnh x lý bng xỳc tỏc quang cỏc khong thi gian khỏc Error: Reference source not found Bng 3.7 Hiu xut x lý nm khong thi gian khỏc Error: Reference source not found Bng 3.8 Kt qu kho sỏt nh hng ca cng chiu sỏng n kh nng x lý nm mc Error: Reference source not found Bng 3.9 S bo t nm trung bỡnh x lý bng xỳc tỏc quang cỏc cng khỏc Error: Reference source not found Bng 3.10 Hiu xut x lý nm cng khỏc .Error: Reference source not found DANH MC HèNH Hỡnh 1.1 Si nm Error: Reference source not found Hỡnh 1.2 Khun lc nm Error: Reference source not found Hỡnh 1.3 Cu trỳc t bo nm Error: Reference source not found Hỡnh 1.4 Hỡnh nh cho nm mc Penicillium Error: Reference source not found Hỡnh 1.5 Nm mc Penicillium dung sn xut phomat xanh Error: Reference source not found Hỡnh 1.6 Thuc khỏng sinh Penicillin ca ngi Error: Reference source not found Hỡnh 1.7 Nm gõy hi cho thc vt Error: Reference source not found Hỡnh 1.8 Cu trỳc tinh th cỏc dng thự hỡnh ca TiO2: rutile, (B) anatase, (C) brookite Error: Reference source not found Hỡnh 1.9: C ch xỳc tỏc quang ca cht bỏn dn Error: Reference source not found iv Hỡnh 2.1: X lý nm mc bng ốn si túc cú cng 60W Error: Reference source not found Hỡnh 3.1 Mu nm khụng khớ chung nuụi ti tri ln o Nguyờn Error: Reference source not found Hỡnh 3.2 Hỡnh nh mu nm trc x lý Error: Reference source not found Hỡnh 3.3 Biu th hin hiu xut x lý nm mc bng cỏc ngun sỏng khỏc Error: Reference source not found Hỡnh 3.4 Biu th hin hiu xut x lý nm mc cng khỏc Error: Reference source not found v M U Tớnh cp thit ca ti Ngy nay, ụ nhim mụi trng l mt nhng mi quan tõm hng u ca nhõn loi ễ nhim mụi trng khụng cũn l ca mt quc gia hay mt khu vc m ó tr thnh ton cu Vit Nam vi khong 73% dõn s sng vựng nụng thụn, phỏt trin kinh t nụng nghip v nụng thụn l mt nhng mc tiờu c ng v Nh nc ht sc chỳ trng, ú cú phỏt trin kinh t h gia ỡnh thụng qua cỏc hot ng phỏt trin chn nuụi Nhng nm qua, chn nuụi cú s tng trng nhanh c v quy mụ v giỏ tr Bờn cnh li ớch kinh t mang li, thỡ chn nuụi cng ang ny sinh rt nhiu v cht lng mụi trng, e da sc khe ca cng ng dõn c a phng v nh hng n ton b h sinh thỏi t nhiờn Theo s liu ca Tng cc thng kờ, nm 2014 n ln nc ta cú khong 26,76 triu con, n trõu bũ khong 7,75 triu con, n gia cm khong 327,69 triu Trong ú chn nuụi nụng h hin ti chim t trng khong 65-70% v s lng v sn lng T s u gia sỳc, gia cm ú cú th quy i c lng cht thi rn (phõn cht n chung, cỏc loi thc n tha hoc ri vói) n gia sỳc, gia cm thi khong trờn 76 triu tn, v khong trờn 35 triu cht thi lng (nc tiu, nc chung, nc t sõn chi, bói ng, bói chn) v hng trm triu tn cht thi khớ Phõn ca vt nuụi cha nhiu cht cha nit, pht pho, km, ng, chỡ, Asen, Niken (kim loi nng) v cỏc vi sinh vt gõy hi khỏc khụng nhng gõy ụ nhim khụng khớ m cũn lm ụ nhim t, nc mt, nc ngm Trong mụi trng khụng khớ chung nuụi, s lng vi sinh vt cú th bin thiờn t 100 n vi nghỡn trờn mt lớt khụng khớ Trờn 80% vi sinh vt khụng khớ chung nuụi l cỏc cu khun streptococci v staphylococci Ngoi ra, cú 1% l nm mc v nm men, 0,5% l coliform (cú ti liu cho rng t l ny cú th lờn n 10 15%) Vi sinh vt thng kt hp vi bi v cỏc khớ c gõy cỏc bnh hụ hp tớnh, tip xỳc mt thi gian di, kt mc, c hng v mi b nga, ho, mt , ni my ay, hen suyn d ng, phỏt ban hoc au d dy rut Do vy ụ nhim khụng khớ chung nuụi ang c cnh bỏo v cn thit phi x lý Phng phỏp xỳc tỏc quang húa TiO2 c ỏnh giỏ l cht xỳc tỏc quang húa thõn thin vi mụi trng v hiu qu, nú c s dng rng rói cho quỏ trỡnh quang phõn hy cỏc cht ụ nhim khỏc Xut phỏt t nhng thc tin trờn, tụi tin hnh nghiờn cu ti: Nghiờn cu x lý vi sinh vt cú mt khụng khớ chung tri bng xỳc tỏc quang húa TiO2 Nhm ỏnh giỏ kh nng x lý nm mc trờn xỳc tỏc quang húa mụi trng khụng khớ Mc tiờu nghiờn cu - X lý vi sinh vt khụng khớ chung tri bng xỳc tỏc quang húa TiO2 - Kho nghim kh nng x lý vi sinh vt chung tri bng xỳc tỏc TiO2 CHNG 1: TNG QUAN CC VN NGHIấN CU 1.1 Mt s c im v nm mc 1.1.1 Hỡnh dng, kớch thc v cu to ca nm mc * Hỡnh dng v kớch thc nm mc Mt s ớt nm th n bo cú hỡnh trng (yeast = nm men), a s cú hỡnh si (filamentous fungi = nm si), si cú ngn vỏch (a bo) hay khụng cú ngn vỏch (n bo) Si nm thng l mt ng hỡnh tr di cú kớch thc ln nh khỏc tựy loi ng kớnh ca si nm thng t 3-5àm, cú n 10àm, thm n 1mm Chiu di ca si nm cú th ti vi chc centimet Cỏc si nm phỏt trin chiu di theo kiu tng trng ngn (Hỡnh 1.1) Cỏc si nm cú th phõn nhỏnh v cỏc nhỏnh cú th li phõn nhỏnh liờn tip to thnh h si nm (mycelium) khớ sinh xự xỡ nh bụng Trờn mụi trng c v trờn mt s c cht t nhiờn, bo t nm, t bo nm hoc mt on si nm cú th phỏt trin thnh mt h si nm cú hỡnh dng nht nh gi l khun lc nm (Hỡnh 1.2) Hỡnh 1.1 Si nm Hỡnh 1.2: Khun lc nm * Cu to iu kin phn ng ốn UV Khụng cú xỳc Cú xỳc tỏc ốn si túc 60W Khụng cú xỳc Cú xỳc tỏc tỏc TiO2 TiO2 tỏc TiO2 TiO2 66,67*102 33,33*102 166,67*102 66,67*102 1.000.050 499.950 2.500.050 1.000.050 Tng s BTN (trong 1ml khụng khớ) Tng s BTN (trong 1mg nm sau x lý) T bng 3.3 cho thy: - Hiu qu phõn hy nm mc iu kin chiu ốn UV cao hn ốn si túc iu ny cú th xỳc tỏc TiO b khớch thớch quang húa di ỏnh sỏng UV tt hn, to nhiu gc OH* cú kh nng oxi húa mnh, dn n phõn hy cỏc bo t nm mc mnh hn - Mu cú xỳc tỏc x lý hiu qu hn mu khụng cú xỳc tỏc Khi chiu ốn UV, TiO2 hot ng nh mt cht xỳc tỏc phõn hy nm mc thnh CO v H2O ng thi ta thy chiu sỏng bng ốn si túc cng cho hiu qu x lý iu ny chng t xỳc tỏc TiO cng hot ng vựng ỏnh sỏng , mc dự kộm hn ốn UV Vỡ th ta cú th ng dng dựng ốn si túc kớch thớch phn ng TiO2 lm sch khụng khớ chn nuụi Vỡ tia UV nh hng nhiu n sc khe gia sỳc Bng 3.4 Hiu xut x lý nm mc t ngun sỏng khỏc Tng s bo t nm sau x lý 33 ốn UV ốn UV cú khụng xỳc tỏc xỳc tỏc ốn si túc ốn si túc 60W khụng 60W cú xỳc xỳc tỏc tỏc Tng s BTN trc *107 *107 *107 *107 1.000.050 499.950 2.500.050 1.000.050 99,70 99,85 99,26 99,70 x lý Tng s BTN sau x lý Hiu xut x lý (%) Hỡnh 3.3: Biu th hin hiu xut x lý nm mc bng cỏc ngun sỏng khỏc T biu 4.3 thy rừ hn hiu sut x lý nm mc bng cỏc ngun sỏng khỏc nhau: ốn UV t hiu qu hn ốn si túc v c hai trng hp, mu cú xỳc tỏc quang húa TiO dit nm tt hn mu khụng cú xỳc tỏc Ngun sỏng l tia UV hiu qu x lý mu khụng cú xỳc tỏc quang húa t 99,70%, cũn ca mu xỳc tỏc TiO2 99,85% ốn si túc mu khụng xỳc tỏc hiu qu x lý t 99,26% v mu xỳc tỏc hiu qu l 99,70% 34 3.3 Kho sỏt nh hng ca thi gian chiu sỏng n hiu qu x lý nm mc penicillium Trong phn ng x lý, yu t thi gian cn thit phõn hy i tng x lý l vụ cựng quan trng vỡ lý kinh t v cụng ngh Thớ nghim ny ó kho sỏt nh hng ca thi gian x lý n hiu qu x lý Thớ nghim c tin hnh nh ó nờu mc 3.4.3: Phng phỏp nghiờn cu- phng phỏp thc nghim trang 31 Sau khong thi gian x lý x lý nm mc bng ốn si túc cú v khụng cú xỳc tỏc quang húa TiO Tin hnh pha loóng n nng 10-3 nuụi cy lp li ln trờn mụi trng thch Sau 48h nuụi cy trờn mụi trng thch Martin, s bo t nm mc lờn c biu din bng sau, kt qu c biu din trờn bng 3.5 35 Bng 3.5: Kt qu kho sỏt nh hng ca thi gian chiu sỏng n kh nng x lý nm mc Lp li 2h 3h 4h Khụng TiO2 144 Cú TiO2 Khụng TiO2 Cú TiO2 Khụng TiO2 Cú TiO2 112 2 200 1 36 T cỏc kt qu thc nghim, ỏp dng cụng thc I mc 3.4.3 ta tớnh c s bo t nm nm trung bỡnh v ỏp dng cụng thc II mc 3.4.3 c trỡnh by trờn bng 3.6 Bng 3.6: S bo t nm (BTN) trung bỡnh x lý bng xỳc tỏc quang cỏc khong thi gian khỏc ốn si túc 60W 3h 2h iu kin phn ng Khụng cú Khụng 4h Khụng cú Cú cú xỳc Cú xỳc xỳc tỏc Cú xỳc tỏc xỳc tỏc TiO2 tỏc TiO2 TiO2 xỳc tỏc TiO2 TiO2 tỏc TiO2 Tng s BTN (1ml 152*104 3*104 166,67*102 66,67*102 133,33*102 22,8*107 45*105 2.500.050 1.000.050 1.999.950 khụng khớ) Tng s BTN (1mg nm sau x lý) Bng 3.6 cho thy, hiu qu x lý tng thi gian phn ng tng: t 3h tr i hiu qu x lý cao Mt khỏc sau 2h x lý nm khụng cú xỳc tỏc TiO2 s lng nm gim khụng ỏng k nhng cú xỳc tỏc TiO s lng nm gim i nhiu (khi khụng xỳc tỏc, tng s TB nm l 152*10 s t bo nhng cú xỳc tỏc tng s BTN nm cũn 3*104 t bo) iu ú cho thy, vai trũ ca xỳc tỏc TiO2 x lý VSV (nm mc) l quan trng v cú hiu qu cao khụng nhng vựng UV m c vựng ỏnh sỏng kh kin T cỏc s liu thu c ta cú th tớnh c hiu xut x lý theo thi gian chiu sỏng S liu c trỡnh by trờn bng 3.7 37 Bng 3.7: Hiu xut x lý nm khong thi gian khỏc Tng s BTN nm sau x lý bng ốn si túc 60W 3h 4h 2h (khụng 2h (cú 3h (cú 4h (cú (khụng (khụng xỳc tỏc) xỳc tỏc) xỳc tỏc) xỳc tỏc) xỳc tỏc) xỳc tỏc) Tng s BTN trc x ^7 *10 ^7 *10 lý Tng s BTN sau x lý Hiu xut x lý (%) 22,8*10^7 45*105 32,14 98,67 *10^ 2.500.05 99,26 *10^7 *10^7 1.000.050 1.999.950 99,70 99,99 *10^7 100 Qua bng trờn, ta thy sau 2h x lý mu khụng cú xỳc tỏc nm mc cũn nhiu; hiu qu x lý t 32,14% nhng sau 3h x lý hiu xut t 99,26% Cho thy nm b tiờu dit chiu sỏng n 3h Khi cú xỳc tỏc thỡ sau 2h hiu qu t n 98,67%, hiu qu cao hn nhiu so vi mu khụng xỳc tỏc 3.4 Kho sỏt nh hng ca cng chiu sỏng n x lý nm mc penicillium Thớ nghim c tin hnh nh ó nờu mc 3.4.3: Phng phỏp nghiờn cu- phng phỏp thc nghim trang 31 Sau 3h x lý x lý nm mc bng ốn si túc cú cng khỏc cú v khụng cú xỳc tỏc quang húa TiO2 Tin hnh pha loóng n nng 10-3 nuụi cy lp li ln trờn mụi trng thch Sau 48h nuụi cy trờn mụi trng thch Martin, s bo t nm mc lờn c biu din bng sau kt qu c biu din trờn bng 3.8 38 Bng 3.8: Kt qu kho sỏt nh hng ca cng chiu sỏng n kh nng x lý nm mc Lp li ốn si túc 40W Khụng TiO2 Cú TiO2 ốn si túc 60W Khụng TiO2 Cú TiO2 ốn si túc 75W Khụng TiO2 Cú TiO2 0 2 1 1 1 39 Qua kt qu bng trờn ta thy, cng chiu sỏng cng cao hiu qu x lý cng cao cng 75W, mu nm cú xỳc tỏc sau thi gian x lý 3h ta khụng thy bo t nm no mc lờn trờn mụi trng nuụi cy nm Martin nh sỏng cng 75W kớch thớch phn ng TiO oxi húa mc thnh CO2 v H2O nhanh cng 40W, hiu qu x lý l thp nht so vi hai cng cũn li Trong mi cng , gia mu nm cú xỳc tỏc TiO hiu qu x lý cao hn so vi mu nm khụng xỳc tỏc TiO2 T cỏc kt qu thc nghim, ỏp dng cụng thc I mc 3.4.3 ta tớnh c s bo t nm trung bỡnh v ỏp dng cụng thc II mc 3.4.3 c trỡnh by trờn bng 3.9 Bng 3.9: S bo t nm trung bỡnh x lý bng xỳc tỏc quang cỏc cng khỏc Thi gian x lý 3h 60W 40W iu kin phn ng Cú Khụng cú Khụng cú xỳc Cú xỳc xỳc tỏc tỏc TiO2 tỏc TiO2 TiO2 75W Khụng cú Cú xỳc tỏc xỳc xỳc tỏc TiO2 tỏc TiO2 Ti O2 Tng s BTN (1ml 2*10^4 1*10^4 166,67*102 66,67*102 66,67*10^2 3*10^6 15*105 2.500.050 1.000.050 1.000.050 khụng khớ) Tng s BTN (1mg nm sau x lý) 40 T cỏc s liu thu c ta cú th tớnh c hiu xut x lý theo thi gian chiu sỏng S liu c trỡnh by trờn bng 3.10 v hỡnh 3.4 Bng 3.10 Hiu xut x lý nm cng khỏc Tng s BTN nm sau x lý bng ốn si túc sau h ốn 40W ốn 40W ốn 60W ốn 60 ốn 75W ốn 75W (khụng (cú xỳc (khụng (cú xỳc (khụng (cú xỳc xỳc tỏc) tỏc) xỳc tỏc) tỏc) xỳc tỏc) tỏc) Tng s BTN trc x ^7 *10 ^7 *10 x lý Hiu xut x lý (%) *10^7 *10^7 *10^7 lý Tng s BTN sau *10^ 3*10^6 15*105 2.500.05 99,11 99,55 99,26 1.000.050 1.000.050 99,70 99,70 100 Hỡnh 3.4: Biu th hin hiu xut x lý nm mc cng khỏc T biu trờn, cng chiu sỏng cú nh hng n kh nng x lý nm mc Cng chiu sỏng cng cao thỡ hiu xut x lý hiu qu hn vỡ cng chiu sỏng cao cng ng thi lm tng nhit mụi 41 trng x lý lờn lm tng nhanh hiu qu x lý Cng chiu sỏng búng ốn 75W t hiu qu x lý cao, mu cú xỳc tỏc hiu qu cũn t 100% v mu khụng xỳc tỏc t 99,70% Cng chiu sỏng ốn 40W, hiu qu x lý mu khụng xỳc tỏc l 99,11% v mu xỳc tỏc l 99,55% Mt khỏc, ta thy nh hng ca xỳc tỏc quang n hiu xut x lý so sỏnh mu khụng xỳc tỏc v mu cú xỳc tỏc TiO2 42 CHNG 5: KT LUN V KIN NGH Kt lun ốn UV cho hiu qu x lý nm cao hn ốn si túc, nhng ốn si túc cng cho hiu qu x lý tng i (hiu sut t 99.70%) Tuy nhiờn, ốn UV khụng tt cho sc khe gia sỳc, nờn ta cú th dựng ốn si túc x lý nm mc bng xỳc tỏc quang Thi gian chiu sỏng cú nh hng n hiu qu x lý nm: sau 3h nm ó b tiờu dit ỏng k vi hiu sut l 99,26% vi mu khụng xỳc tỏc v 99,70% vi mu cú xỳc tỏc Trong ú, sau 2h x lý mu khụng xỳc tỏc hiu sut t 32,14% v cú sỳc tỏc hiu sut t 98,67% Cho thy xỳc tỏc quang gúp phn x lý nm hiu qu hn Cng chiu sỏng khụng nh hng nhiu n hiu qu x lý nm vỡ hiu sut x lý ngang Mu cú xỳc tỏc 40W (99,55%), 60W (99,70%), 75W (100%) v mu khụng xỳc tỏc l: 40W (99,11%), 60W (99,26%), 75W (99,70%) Kin Ngh Do iu kin phũng thớ nghim cũn thiu thit b, thi gian nghiờn cu ngn, nờn kt qu cũn ớt v cha kho sỏt c cỏc yu t khỏc Vỡ vy, khúa lun xin kin ngh mt s sau: - Kho sỏt quỏ trỡnh x lý nm mc bng xỳc tỏc quang húa bng ỏnh sỏng mt tri - Tin hnh nghiờn cu cỏc chng vi sinh vt khỏc cú khụng khớ chung nuụi nh Staph aureus, Staphylococcus albus, bacillus - Ti u cỏc iu kin tin hnh thớ nghim quy mụ ln ti cỏc trang tri TI LIU THAM KHO 43 I Ti liu ting Vit B Nụng Nghip B Ti nguyờn v Mụi trng, Bỏo cỏo hin trng mụi trng quc gia nm 2011, Chng trang 43 Bựi Hu on (2011), Bi ging Qun lý cht thi chn nuụi, NXB i hc Nụng nghip H Ni Bựi Xuõn ng v Nguyn Huy Vn, 2000, Vi nm dựng cụng ngh sinh hc, H Ni; NXB KHKT Bựi Hng Lam v Vn Vin Lng (2011), Giỏo trỡnh vi sinh vt i cng, An Giang Cao Th H (2006) Nghiờn cu ch to xỳc tỏc quang húa trờn c s bỏn dn TiO2 x lý cỏc cht ụ nhim hu c Bỏo cỏo khoa hc cp quc gia Cc Thng kờ (2014), Bỏo cỏo kt qu iu tra chn nuụi thi im 1/10/2014 o L Hng (2012), Thc trng v nh hng bo v mụi trng chn nuụi Phũng MTCN Cc chn nuụi o Khc An, Mỏy x lý khụng khớ ụ nhim dit khun, dit nm mc da theo hiu ng xỳc tỏc vi b lc TiO Bỏo cỏo tng kt nghim thu ti ngh nh th Vit Nam - Malaysia (2006) Nguyn Th Ngc Anh (2007), Nghiờn cu ch to xỳc tỏc quang TiO2/UV v ng dng vo vic x lý nc thi cha cỏc hp cht hu c khú phõn hy sinh hc khúa lun tt nghip c nhõn KHMT, i hc KHTN, i hc QGHN 10 Trng Thanh Cnh, 2010 Kim soỏt ụ nhim mụi trng v s dng kinh t cht thi chn nuụi NXB KHKT 11 TS Nguyn Th Hu Nghiờn cu x lý ụ nhim khụng khớ bng vt liu sn Nano TiO2/ Apatit, TiO2/ Al2O3 v TiO2/ bụng thch anh, Vin cụng ngh mụi trng 44 II 12 Ti liu ting Anh Asahi R., T Morikawa, T Ohwaki, K Aoki, Y Taga (2001).Visiblelight photocatalysis in nitrogen-doped titanium oxides Science, (293): 13 269271 Choi W Y., Termin A, Hoffmann MR (1994) The role of metal ion dopants in quantum-sized TiO2: correlation between photoreactivity and charge carrier recombination dynamics J Phys Chem, 84:136, 69 14 79 Feng LR, Lu SJ, Qiu FL (2002) Influence of transition elements dopant on the photocatalytic activities of nanometer TiO Acta Chimica Sinica, 60 (3): 463- 467 15 Ismail, A A Bahnemann, D W (2011).One-step synthesis of mesoporous platinum/titania nanocomposites as photocatalyst with enhanced pphotocatalytic activity for methanol oxidation Green Chemistry: 42816 435 Kumar D P., M V Shankar, M M Kumari, G Sadanandam, B Srinivasb and V Durgakumari (2013).Nano-size effects on CuO/TiO catalysts for highly efficient H2 production under solar light irradiation III 17 Chem Commun, 49: 9443- 9445 Tham kho t cỏc Webside http://voer.edu.vn/c/giao-trinh-mon-nam-hoc/ff44b76e 18 02 /2016 http://vast.ac.vn/khoa-hoc-va-phat-trien/nghien-cuu-co-ban/1100- Th 5, 18/ nghien-c-u-x-ly-o-nhi-m-khong-khi-b-ng-v-t-li-u-nano-tio2-vi-n19 khcnvn Th 6, 11/03/2016 http://luanvan.net.vn/luan-van/nam-moc-penicilium-22028/ 20 12/03/2016 http://luanvan.net.vn/luan-van/do-an-nghien-cuu-che-tao-vat-lieu- Th 7, tio2soi-sio2-de-xu-ly-aldehyt-trong-moi-truong-khong-khi-35935/ Th 3, 16/07/2016 45 PH LC Ph lc 1: Cụng thc mụi trng Martin: Glucose: 10g Pepton: 5g KH2PO4: 1g MgSO4: 0.5g 46 Thch: 20g Nc ct: 1000ml 47
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên Cứu Xử Lý Vi Sinh Vật Có Mặt Trong Không Khí Chuồng Trại Bằng Xúc Tác Quang Hóa TIO2, Nghiên Cứu Xử Lý Vi Sinh Vật Có Mặt Trong Không Khí Chuồng Trại Bằng Xúc Tác Quang Hóa TIO2, Nghiên Cứu Xử Lý Vi Sinh Vật Có Mặt Trong Không Khí Chuồng Trại Bằng Xúc Tác Quang Hóa TIO2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay