Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Phát Triển Du Lịch Tại Khu Du Lịch Sinh Thái Tràng An Đến Môi Trường Và Đời Sống Người Dân Tại Xã Ninh Xuân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

158 80 0
  • Loading ...
1/158 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:38

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ THANH HUẾ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI TRÀNG AN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN TẠI XÃ NINH XUÂN, HUYỆN HOA LƯ, TỈNH NINH BÌNH Chuyên ngành: Khoa học môi trường Mã số: 60 44 03 01 Người hướng dẫn khoa học: TS Đinh Thị Hải Vân NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị, nghiên cứu Trong luận văn có sử dụng thông tin từ nhiều nguồn liệu khác nhau, thông tin trích dẫn sử dụng ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thanh Huế i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, chân thành cảm ơn dạy dỗ, quan tâm giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo, cô giáo, Ban Giám đốc Học viện, Ban chủ nhiệm khoa,… Sau thời gian thực tập tốt nghiệp để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, nỗ lực thân, nhận dạy dỗ, quan tâm giúp đỡ nhiệt tình nhiều tập thể, cá nhân Học viện Tôi xin chân thành cảm ơn ban chủ nhiệm khoa, toàn thể thầy cô giáo khoa Môi trường trang bị cho kiến thức, tạo điều kiện cho hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Sự hướng dẫn, bảo tận tình cô giáo TS.Đinh Thị Hải Vân suốt trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình tập thể cán UBND xã Ninh Xuân toàn thể người dân xã Ninh Xuân tạo điều kiện giúp đỡ thời gian thực tập tốt nghiệp Cuối xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè người xung quanh hết lòng tạo điều kiện, động viên, giúp đỡ bên suốt trình học tập rèn luyện Do trình độ thời gian có hạn nên đề tài tránh khỏi thiếu sót hạn chế Vì vậy, mong nhận quan tâm, đóng góp ý kiến thầy giáo, cô giáo bạn học viên Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thanh Huế ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH TRÍCH YẾU LUẬN VĂN PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 GIẢ THUYẾT KHOA HỌC 1.3 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI, Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN PHẦN TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ PHÁT TRIỂN CỦA DU LỊCH SINH THÁI 2.1.1 Khái niệm du lịch sinh thái 2.1.2 Vai trò phát triển du lịch sinh thái 2.2 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 2.2.1 Tình hình phát triển du lịch giới 2.2.2 Tình hình phát triển du lịch Việt Nam 2.3.3 Phát triển du lịch tác động đến xã hội giới 2.4 TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐẾN KINH TẾ, MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 2.4.1 Phát triển du lịch kinh tế Việt Nam 2.4.2 Phát triển du lịch môi trường Việt Nam 2.4.3 Phát triển du lịch văn hóa - xã hội Việt Nam PHẦN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 ĐỊA ĐIỂM NGHİÊN CỨU 3.2 THỜI GİAN NGHIÊN CỨU 3.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU iii 3.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.5.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 3.5.2 Thu thập số liệu sơ cấp 3.5.3 Phương pháp phân tích sinh kế bền vững 3.5.4 Phương pháp phân tích thống kê 3.5.5 Phương pháp tính số chất lượng môi trường nước sông (WQI) 3.5.6 Phương pháp tính số chất lượng môi trường không khí (AQI) 3.5.7 Phương pháp phân tích kinh tế lượng - mô hình Holt - Winter 3.5.8 Phương pháp phân tích sử dụng tương quan hồi quy đa biến PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ SỰ HÌNH THÀNH KHU DU LỊCH SINH THÁI TRÀNG AN 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 4.1.2 Kinh tế - xã hội hình thành văn hóa tâm linh Phân hóa khu chức 4.2 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI TRÀNG AN VÀ CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG, KINH TẾ VÀ XÃ HỘI 4.2.1 Tình hình khách du lịch doanh thu khu du lịch sinh thái Tràng An 4.2.2 Hoạt động du lịch khu du lịch sinh thái Tràng An tác động đến môi trường 4.2.3 Hoạt động du lịch khu du lịch sinh thái Tràng An tác động đến kinh tế 4.2.4 Khu du lịch sinh thái Tràng An tác động đến xã hội 4.3 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THÍCH ỨNG VỚI SỰ THAY ĐỔI SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN XÃ NINH XUÂN THÔNG QUA CÁC NGUỒN VỐN SINH KẾ 4.3.1 Đánh giá tác động hoạt động du lịch khu du lịch sinh thái Tràng An đến nguồn vốn sinh kế người dân xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình iv 4.3.2 Đánh giá lực thích ứng hộ gia đình xã Ninh Xuân hình thành khu du lịch sinh thái 4.4 ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt DLST GDP ITC Trade Map KBT KDL DFID QĐ TB UBND UNESCO UNWTO UNEP WHO TSS DO BOD5 COD VOC TSP Du lịch sinh thái Tổng sản phẩm nội địa, tức tổng sản phẩm quốc nội Thống kê thương mại phát triển kinh doanh quốc tế Khu bảo tồn Khu du lịch Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh Quyết định Trung bình Ủy ban nhân dân Cơ quan Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên Hợp Quốc Tổ chức du lịch giới Chương trình môi trường Liên Hợp Quốc Tổ chức Y tế giới Tổng chất rắn lơ lửng nước Hàm lượng oxigien hòa tan Nhu cầu oxigien sinh hóa ngày Nhu cầu oxigien hóa học Các hợp chất hữu dễ bay Tổng bụi lơ lửng vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Cách tính điểm dành cho mối quan hệ gia đình Bảng 3.2 Cách tính điểm dành cho mối quan hệ làng xóm Bảng 3.3 Bảng quy định giá trị BPi qi thông số pH Bảng 4.1 Lượng khách tham quan khu du lịch sinh thái Tràng An theo mùa (lượt người tham quan) Bảng 4.2 Dự báo lượng khách tham quan khu du lịch sinh thái Tràng An từ tháng đến tháng năm 2016 (lượt người tham quan) Bảng 4.3 Khả dự báo xác mô hình Bảng 4.4 Dự báo doanh thu khu du lịch sinh thái Tràng An tháng tháng năm 2016 (triệu đồng) Bảng 4.5 Lượng chất thải rắn nước thải phát sinh từ du khách tham quan khu du lịch sinh thái Tràng An Bảng 4.6 Nguồn nước sinh hoạt người dân xã Ninh Xuân Bảng 4.7 Tổng lượng khí thải từ xe máy khách du lịch KDL sinh thái Tràng An Bảng 4.8 Tổng lượng khí thải từ ô tô khách du lịch KDL sinh thái Tràng An Bảng 4.9 Xử lý rác thải xã Ninh Xuân Bảng 4.10 Các loại nhà vệ sinh xã Ninh Xuân Bảng 4.11 Khối lượng chất thải rắn chăn nuôi xã Ninh Xuân Bảng 4.12 Cách xử lý chất thải chuồng trại chăn nuôi xã Ninh Xuân Bảng 4.13 Đánh giá tính bền vững môi trường tự nhiên theo ý kiến người dân xã Ninh Xuân Bảng 4.14 Đóng góp GhDP cho tỉnh Ninh Bình từ khu du lịch sinh thái Tràng An Bảng 4.15 Sự thay đổi thu nhập trung bình hộ xã Ninh Xuân Bảng 4.16 Sự thay đổi thu nhập người dân xã Ninh Xuân trước sau hình thành khu du lịch sinh thái Tràng An Bảng 4.17 Thu nhập nữ giới nghề xã Ninh Xuân Bảng 4.18 Thu nhập nam giới nghề xã Ninh Xuân vii Bảng 4.19 Đánh giá tính bền vững kinh tế theo ý kiến người dân xã Ninh Xuân Bảng 4.20 Hiện trạng sử dụng đất xã Ninh Xuân năm Bảng 4.21 Thực trạng thu hồi đất nông nghiệp xã Ninh Xuân Bảng 4.22 Sự thay đổi cấu lao động xã Ninh Xuân (n=60) 93 Bảng 4.23 Tỷ lệ lao động làm việc khu du lịch sinh thái Tràng An Bảng 4.24 Lao động thường xuyên mùa vụ làm việc khu du lịch sinh thái Tràng An Bảng 4.25 Quan điểm người dân mối quan hệ gia đình xã Ninh Xuân Bảng 4.26 Quan điểm người dân mối quan hệ làng xóm xã Ninh Xuân Bảng 4.27 Đánh giá tính bền vững xã hội theo ý kiến người dân xã Ninh Xuân Bảng 4.28 Số lao động gia đình Bảng 4.29 Trình độ học vấn xã Ninh Xuân Bảng 4.30 Tỷ lệ tham gia hoạt động xã hội người dân xã Ninh Xuân Bảng 4.31 Sự thay đổi diện tích đất trồng lúa hộ sang đất phục vụ du lịch Bảng 4.32 Đánh giá thay đổi mức sống người dân sau hình thành khu du lịch sinh thái Tràng An gia đình xã Ninh Xuân Bảng 4.33 Đánh giá thuận lợi công việc sau hình thành khu du lịch sinh thái Tràng An gia đình xã Ninh Xuân Bảng 4.34 Đánh giá nguồn vốn tác động lên sinh kế người dân trước sau hình thành khu du lịch sinh thái Tràng An gia đình xã Ninh Xuân Bảng 4.35 Các hoạt động thích ứng với hình thành khu du lịch người dân làm nông nghiệp xã Ninh Xuân (n=60) Bảng 4.36 Đánh giá hài lòng công việc sau hình thành khu du lịch sinh thái Tràng An gia đình xã Ninh Xuân (n=60) viii ix 130 131 Tổng lượng khách Date: 04/15/16 Time: 11:08 Sample: 2008M01 2015M09 Included observations: 93 Method: Holt-Winters Multiplicative Seasonal Original Series: SER01 Forecast Series: SER01SM Date: 04/15/16 Time: 11:08 Sample: 2008M01 2015M09 Included observations: 93 Method: Holt-Winters Multiplicative Seasonal Original Series: SER01 Forecast Series: SER01SM Parameters: Alpha Beta Gamma Sum of Squared Residuals Root Mean Squared Error Parameters: Alpha Beta Gamma Sum of Squared Residuals Root Mean Squared Error End of Period Levels: 0.7000 0.1300 0.1000 2.26E+11 49326.40 Mean Trend Seasonals: 2014M10 2014M11 2014M12 2015M01 2015M02 2015M03 2015M04 2015M05 2015M06 2015M07 2015M08 2015M09 498959.8 4349.463 1.005606 1.473992 1.534871 1.360823 1.314289 0.841356 0.877222 0.537800 0.516382 0.771867 0.928536 0.837255 End of Period Levels: Doanh thu Date: 04/15/16 Time: 11:19 Sample: 2008M01 2015M09 Included observations: 93 Method: Holt-Winters Multiplicative Seasonal Original Series: SER01 Forecast Series: SER01SM Parame ters: Alpha Beta Gamma Sum of Squared Residuals Root Mean Squared Error 132 Mean Trend Seasonals: 0.460 0.020 0.140 5.64E +15 77861 73 2014M10 2014M11 2014M12 2015M01 2015M02 2015M03 2015M04 2015M05 2015M06 2015M07 2015M08 2015M09 End of Period Levels: Mean Trend Seasonals: 2014M10 2014M11 2014M12 2015M01 2015M02 2015M03 2015M04 2015M05 2015M06 2015M07 2015M08 2015M09 93213528 1406436 0.925854 1.313076 1.357478 1.412021 1.432134 1.564863 1.048994 0.415997 0.448965 0.637414 0.739491 0.703711 GDP Date: 04/15/16 Time: 11:20 Sample: 2009 2015 Included observations: Method: Holt-Winters Multiplicative Seasonal Original Series: SER01 Forecast Series: SER01SM Parameters: Alpha Beta Gamma Sum of Squared Residuals Root Mean Squared Error End of Period Levels: 0.9000 0.5000 0.1400 6.113832 0.934561 Mean Trend Seasonals: 133 2011 2012 2013 2014 2015 0.255887 -0.448285 0.320062 0.211733 0.457162 2.477591 1.533452 Đánh giá tương quan nguồn thu nhập xã Đánh giá thay đổi thu nhập trước sau du lịch 134 135 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG PHIẾU PHỎNG VẤN HỘ GIA ĐÌNH TẠI XÃ NINH XUÂN HUYỆN HOA LƯ TỈNH NINH BÌNH Phần A Thông tin chung (Đánh dấu (*) người trả lời vấn) Xin Ông/Bà cho biết số thông tin hộ gia đình: Tình STT Họ tên Giới tính Tuổi Quan hệ trạng Trình độ với chủ hộ hôn văn hóa nhân 1.Kết 1.Nam 1.Chủ hộ 2.Nữ hôn 4/10=5/12; 2.Vợ/chồng 2.Độc 7/10=9/12; thân 9/12=11/12; 3.Con 4.Cháu 5.Bố/mẹ 6.Ông/bà Quy ước: Nghề Nơi nghiệp làm việc 1.Nông nghiệp 2.Học sinh/Sinh 10/10=12/12; viên 3.Công Trung cấp; nhân Cao đẳng; 4.Làm thuê 5.Buôn bán Đại học; Trên đại học 6.Công chức NN 7.Về hưu Anh/chị/em 8.Khác (ghi 8.Khác (ghi rõ) rõ) Năm Năm 2007 2014 Phần B Phát triển du lịch bền vững xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình I Lĩnh vực kinh tế B1 Nhà tài sản Xin Ông/Bà cho biết nhà gia đình loại nhà xây dựng từ năm nào? 136 ……………………………………………………………………… Xin Ông/Bà cho biết tài sản gia đình có: STT 10 Những tài sản Xe đạp Xe máy Xe con/ xe tải Tủ lạnh, tủ cấp đông… Điều hòa Bình nóng lạnh Điện thoại di động… Tivi, đài, đầu DVD… Khác(ghi rõ): Năm 2007 Năm 2014 Lý Tổng giá trị B2 Thông tin sử dụng đất hộ gia đình Xin Ông/Bà cho biết thông tin diện tích đất đai (sào m2) hộ: STT Loại đất Năm 2007 Năm 2014 Lý Nông nghiệp Đất Đất khác (mua, thuê…) Tổng Xin Ông/Bà cho biết gia đình có chuyển đất cho khu du lịch sinh thái Tràng An không? – Có – Không Nếu có, xin Ông/Bà cho biết gia đình chuyển diện tích (sào m2) cho khu du lịch sinh thái Tràng An: Lần Lần Lần Loại Diện Tiền Diện Tiền Diện Tiền Diện Tiền STT đất tích đền bù tích đền bù tích đền bù tích đền bù Đất nông nghiệp Đất Đất khác Tổng 137 Xin Ông/Bà cho biết hình thức sử dụng đất nông nghiệp gia đình 7a Diện tích gia đình sử dụng: Lý do: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 7b Diện tích cho thuê: Lý do: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 7c Diện tích bỏ hoang: Lý do: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 7d Diện tích chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp: Lý do: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 7e Diện tích bán: Lý do: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 7f Diện tích cho mượn: Lý do: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 7g Diện tích thuê thêm đất nông nghiệp: Lý do: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… B3 Trồng trọt Xin Ông/Bà cho biết diện tích suất trồng gia đình có: Các loại Năm 2007 Năm 2014 STT Diện tích Năng suất Diện tích Năng suất trồng Lúa nước Cây rau màu Cây vườn nhà Cây rừng Các loại khác B4 Chăn nuôi Xin Ông/Bà cho biết số lượng vật nuôi gia đình có: STT Các loại vật nuôi Năm 2007 Năm 2014 Lý Dê 138 Gà Lợn Vịt Bò Trâu Khác B5 Tổng thu nhập Xin Ông/Bà cho biết tổng thu nhập gia đình: STT Nguồn thu Năm 2007 Năm 2014 Lý Trồng trọt Lúa nước Các loại rau màu Vườn nhà Đất rừng Khác Chăn nuôi Dê Gà Lợn Vịt Bò Trâu Khác Thủy sản Cá Ốc Khác Du lịch Công việc toàn thời gian Công việc bán thời gian Lương ổn định du lịch Các nguồn khác (cho, biếu, tặng…) Tổng nguồn thu II Lĩnh vực xã hội B6 Lao động việc làm 10 Xin Ông/Bà cho biết ảnh hưởng tới việc làm gia đình sau xuất khu du lịch sinh thái Tràng An? S Tiêu chí Quy mô sản xuất Nơi thực Thu nhập Số T lao T động Tên việc Tăng Giữ Giảm Tại Nơi Cả Tăng Giữ Giảm sử làm nguy địa khác hai nguy dụng 139 ên phươ ng ên chín h Sản xuất nông nghiệp Nghề phụ Buôn bán Việc làm khác (ghi rõ) 11 Xin Ông/Bà cho biết sau thu hồi đất gia đình gặp khó khăn chuyển đổi nghề nghiệp? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Xin Ông/Bà cho biết công việc gia đình có thuận lợi công việc trước đây? 1.Thuận lợi nhiều Vẫn Không thuận lợi 12 Xin Ông/Bà cho biết gia đình có hài lòng với công việc tại? Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Không hài lòng 13 Xin Ông/Bà cho biết thu nhập gia đình từ lĩnh vực nghề nghiệp nào? Nông Nghiệp Phi nông nghiệp (Cụ thể nghề nghiệp……………………………………………………………………………) 14 Xin Ông/Bà cho biết gia đình có dự định tiếp tục thay đổi công việc hay không? Có Không 15 Xin Ông/Bà cho biết công việc truyền thống địa phương phù hợp không? Có Không 16 Xin Ông/Bà cho biết sau thu hồi đất thu nhập gia đình có thay đổi không? Tăng lên 140 Vẫn giữ nguyên Giảm 17 Xin Ông/Bà cho biết mức sống gia đình trước so với nay? 1.Tăng lên 2.Vẫn giữ nguyên 3.Giảm 18 Xin Ông/Bà cho biết mong muốn gia đình để đảm bảo công việc cho gia đình? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 19 Xin Ông/Bà cho biết nguồn vốn hỗ trợ gia đình gặp khó khăn từ đâu? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 20 Xin Ông/Bà cho biết hàng năm gia đình có tổ chức liên hoan, du lịch, văn hóa – văn nghệ không? Có Không Số lần năm: 21 Xin Ông/Bà cho biết Ông/Bà có tham gia hoạt động cộng đồng (hội phụ nữ, hộ niên, hội văn nghệ…) hay không? Có Không Hình thức tham gia: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 22 Xin Ông/Bà cho biết thay đổi thành viên gia đình có xuất khu du lịch sinh thái Tràng An? Quan hệ bố mẹ tốt trước Quan hệ bố mẹ Quan hệ bố mẹ xấu trước Quan hệ vợ chồng tốt trước Quan hệ vợ chồng Quan hệ vợ chồng xấu trước Có thành viên gia đình bị mắc vào tệ nạn xã hội 23 Xin Ông/Bà cho biết thay đổi thành viên cộng đồng có xuất khu du lịch sinh thái Tràng An? Quan hệ cá nhân cộng đồng tốt trước Quan hệ cá nhân cộng đồng Quan hệ cá nhân cộng đồng xấu trước 141 Có thành viên cộng đồng bị mắc vào tệ nạn xã hội I Lĩnh vực môi trường B1 Chất thải rắn 24 Xin Ông/Bà cho biết rác thải sinh hoạt có thu gom không? STT Các thông tin chi tiết Năm 2007 Tần xuất thu gom Phí thu gom 25 Nếu không, xin Ông/Bà cho biết gia đình xử lý nào? STT Cách xử lý rác Năm 2007 Chôn, ủ Đốt Đổ vào chuồng gia súc Đổ vứt đường Khác Năm 2014 Năm 2014 26 Xin Ông/Bà cho biết loại hố xí gia đình sử dụng: STT Các loại hố xí Năm 2007 Năm 2014 Không có nhà vệ sinh Hai ngăn Một ngăn Tự hoại Thấm dội nước Nhà tiêu đào cải tiến Khác 27 Xin Ông/Bà cho biết cách xử lý chuồng trại chăn nuôi gia đình: STT Cách xử lý Năm 2007 Năm 2014 Thải trực tiếp môi trường Nuôi cá Bán Ủ Biogas Khác B2 Nước 28 Xin Ông/Bà cho biết nguồn nước sinh hoạt chủ yếu gia đình lấy từ: STT Nguồn nước sử dụng Năm 2007 Năm 2014 Nước mưa Nước giếng chưa qua lọc Nước giếng lọc Nước sông, hồ… Nước ao Nước cấp (chi phí) Khác 29 Xin Ông/Bà cho biết nguồn nước tưới trồng chủ yếu vườn gia đình: STT Nguồn nước sử dụng Năm 2007 Năm 2014 Nước sông, hồ… Nước ao 142 Nước giếng Khác 30 Xin Ông/Bà cho biết nguồn nước thải gia đình xử lý nào? STT Cách xử lý Năm 2007 Năm 2014 Thải trực tiếp đất Thải trực tiếp ao, hồ, sông… Xử lý sơ nước thải Khác 31 Xin Ông/Bà cho biết quyền địa phương có thường xuyên tuyên truyền vấn đề bảo vệ môi trường không? 1.Thường xuyên 2.Thỉnh thoảng 3.Không Xin Ông bà mô tả rõ ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Ông/Bà! 143 ... công ty,các khu du l ch, nhà hàng, kh ch sạn chuyên ch , đưa rước hành kh ch theo tuyến tua riêng Các d ch vụ ăn uống thu hút lượng lớn lao động tham gia Nhờ có du l ch, mà d ch vụ ăn uống có điều... thống kê lượng kh ch (1994) đạt triệu, trước kế ho ch năm vượt dự báo Tổ ch c Du l ch giới năm Từ năm 1990 đến năm 2007 lượng kh ch du l ch trì mức tăng trưởng với số Kh ch du l ch quốc tế tăng... nhiều s ch phương pháp quản lý DLST, du l ch cộng đồng hay, đem đến học giá trị cho địa điểm nghiên cứu nói riêng du l ch Ninh Bình nói chung Kh ch du l ch quốc tế đến Thủ đô với nhiều mục đ ch,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Phát Triển Du Lịch Tại Khu Du Lịch Sinh Thái Tràng An Đến Môi Trường Và Đời Sống Người Dân Tại Xã Ninh Xuân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình, Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Phát Triển Du Lịch Tại Khu Du Lịch Sinh Thái Tràng An Đến Môi Trường Và Đời Sống Người Dân Tại Xã Ninh Xuân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình, Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Phát Triển Du Lịch Tại Khu Du Lịch Sinh Thái Tràng An Đến Môi Trường Và Đời Sống Người Dân Tại Xã Ninh Xuân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay