Đánh Giá Hiện Trạng Công Tác Quản Lý Nước Thải Tại Khu Công Nghiệp Thụy Vân, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

84 24 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:36

MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii DANH MỤC BẢNG iv DANH MỤC HÌNH vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Yêu cầu nghiên cứu Chương 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Một số khái niệm liên quan .4 1.2 Khái niệm nước thải công nghiệp 1.3 Tổng quan Khu công nghiệp 1.3.1 Tình hình phát triển KCN Việt Nam 1.3.2 Hiện trạng môi trường nước thải KCN Việt Nam 1.4 Tác động nước thải từ Khu công nghiệp đến môi trường xung quanh 16 1.5 Các biện pháp quản lý nước thải Khu công nghiệp Việt Nam 17 1.6 Các nguyên nhân dẫn đến hạn chế quản lý nước thải KCN Việt Nam 22 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 26 NGHIÊN CỨU 26 2.1 Đối tượng nghiên cứu 26 2.2 Phạm vi nghiên cứu .26 2.3 Nội dung nghiên cứu 26 2.4 Phương pháp nghiên cứu 26 2.4.1 Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp 26 2.4.2 Phương pháp thu thập tài liệu sơ cấp .26 i 2.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 27 Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .27 3.1 Địa điểm nghiên cứu 28 3.1.1 Vị trí địa lý 28 3.1.2 Lịch sử hình thành phát triển khu công nghiệp 29 3.1.3 Vai trò kinh tế, xã hội 31 3.2 Hiện trạng nước thải 32 3.2.1 Nguồn phát sinh 32 3.2.2 Đặc tính nước thải .36 3.2.3 Diễn biến chất lượng nước xung quanh khu công nghiệp từ năm 2011 đến năm 2015 40 a Kết quan trắc chất lượng môi trường nước xung quanh khu công nghiệp .40 b Chất lượng quản lý nước thải khu công nghiệp qua công tác tra, kiểm tra phản hồi cộng đồng 43 3.3 Hiện trạng quản lý, xử lý nước thải khu công nghiệp .46 3.3.1 Bộ máy quản lý môi trường .46 3.3.2 Các hồ sơ, văn môi trường áp dụng khu công nghiệp 48 3.3.3 Hệ thống sở hạ tầng kỹ thuật thu gom xử lý nước thải 49 3.4 Giải pháp đề xuất để nâng cao hiệu quản lý nước thải khu công nghiệp 55 3.4.1 Những thành tựu hạn chế công tác quản lý nước thải khu công nghiệp 55 3.4.2 Giải pháp đề xuất 57 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 Kết luận 60 Kiến nghị 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BQL Ban quản lý BTNMT Bộ tài nguyên môi trường BVMT Bảo vệ môi trường CCN Cụm công nghiệp CNH-HĐH Công nghiệp hóa – đại hóa CTR Chất thải rắn ĐBSCL Đồng sông Cửu Long ĐTM Đánh giá tác động môi trường FDI Đầu tư trực tiếp nước KCN Khu công nghiệp KCX Khu chế xuất KKT Khu kinh tế KTTĐ Kinh tế trọng điểm LVS Lưu vực sông QCVN Quy chuẩn Việt Nam TCMT Tổng cục môi trường TN&MT Tài nguyên Môi trường TNHH Trách nhiện hữu hạn TTCP Tiêu chuẩn cho phép UBND Ủy ban Nhân dân XLNT Xử lý nước thải iii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Mức thu phí nước thải không chứa kim loại nặng 21 Bảng 1.2 Mức thu phí nước thải chứa kim loại nặng 21 Bảng 3.1 Thống kê số lượng doanh nghiệp hoạt động theo ngành nghề giai đoạn 2011-2015 31 Bảng 3.2 Thống kê giá trị sản xuất công nghiệp doanh nghiệp khu công nghiệp Thụy Vân giai đoạn 2011-2015 32 Bảng 3.3 Kết phân tích chất lượng nước thải đầu vào bể thu gom nước thải KCN Thụy Vân giai đoạn 2011-2015 38 Theo quy định, lượng nước thải nhà máy KCN Thụy Vân vào sản xuất phải đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B trước đưa vào hồ chứa theo yêu cầu báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường duyệt Nhưng thực tế hệ thống thu gom nước thải KCN chưa xây dựng xong nên nước thải nhà máy không thu gom triệt để, chảy tràn xuống khu vực xung quanh gây mùi hôi thối cảnh quan môi trường công cộng Mặt khác, việc vận hành công trình xử lý nước thải nhà máy gặp phải cố, cộng với lượng nước thải tích tụ lâu ngày hồ chứa không xử lý nên gây ô nhiễm ngày trầm trọng Trong doanh nghiệp hoạt động KCN Thụy Vân có nhà máy phát sinh nước thải công nghiệp, với lượng nước thải khoảng 1.000m3/ngày Trong có số nhà máy cam kết xử lý đạt cột B tiêu chuẩn Việt Nam như: Nhà máy giặt mài nhuộm Công ty TaiRyong Vina, nhà máy sản xuất bao cao su Công ty Dong Kuc Vina, nhà máy tinh bột ngô, nhà máy sản xuất tinh bột biến tính Công ty CP Hoá chất Đại Thịnh, nhà máy mạ kẽm nhúng nóng Công ty CP Việt Vương, xưởng giặt tẩy Công ty Seshin Việt Nam, nhà máy sản xuất bia Công ty cổ phần bia rượu Hùng Vương Nước thải sau xử lý nhà máy thu hồi hồ chứa tập trung KCN Riêng, xưởng giặt, tẩy Công ty Seshin Việt Nam nhà máy sản xuất bia Công ty cổ phần Bia rượu Hùng Vương chưa có hệ thống xử lý nước thải Toàn nước thải sinh hoạt nước thải công nghiệp phát sinh từ sở sản xuất KCN Thụy Vân thu gom bơm hồ chứa có dung tích khoảng 700.000-800.000 m3 xử lý tạm bắng men vi sinh, sau chảy mương tưới tiêu xã Thụy Vân đổ kênh Lâm Hạc trước tiêu sông Hồng Tuy nhiên, từ năm 2015, KCN xây dựng xong nhà máy xử lý nước thải tập trung với công suất 5000 m3/ ngày đêm nên nước thải xả môi trường đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định 40 Bảng 3.4 Kết thống kê diễn biến chất lượng nước xả mương tưới tiêu từ năm 20112015 41 Bảng 3.5 Kết phân tích chất lượng nước thải KCN Thụy Vân năm 2015 52 iv v DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Tình hình phát triển KCN (thành lập theo Quyết định Thủ tướng Chính phủ) tính đến năm 2009 Hình 1.2 Tỷ lệ gia tăng lượng nước thải từ KCN tỷ lệ gia tăng tổng lượng nước thải từ lĩnh vực toàn quốc .9 Hình 1.3 Diễn biến hàm lượng COD số sông nội thành thuộc LVS Nhuệ - Đáy 2007-2011 10 Hình 1.4 Hàm lượng NH4+ đoạn qua Thái Nguyên năm 2007 - 2011 11 Hình 1.5 Diễn biến hàm lượng TSS lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn 12 năm 2007 - 2011 12 Hình 1.6 Diễn biến hàm lượng BOD5 sông Đồng Nai từ sau cửa đập Trị An đến cầu Hóa An năm 2007 – 2011 13 Hình 1.7 Diễn biến hàm lượng COD dọc sông Tiền sông Hậu 14 giai đoạn 2008-2011 14 Hình 3.1 Bản đồ hành khu vực dự án KCN Thụy Vân 28 Hình 3.2 Hình ảnh góc khu công nghiệp Thụy Vân .30 Hình 3.3 Kết phân tích BOD5 công ty cổ phần Đại Thịnh Công ty Dong KuK Vina giai đoạn 2011-2013 34 Hình 3.4 Kết phân tích COD công ty cổ phần Đại Thịnh Công ty Dong KuK Vina giai đoạn 2011-2013 35 Hình 3.5 Cống xả thải từ KCN Thụy Vân hai khu vực cánh đồng Con Gái đồng Láng Bỗng 44 Hình 3.6 Đơn khiếu nại người dân xã Vĩnh Phú 45 Hình 3.7 Sơ đồ mối quan hệ hệ thống quản lý môi trường KCN Thụy Vân 46 Hình 3.8 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Thụy Vân 50 vi MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trên thực tế phát triển nước giới năm qua chứng tỏ việc thành lập khu công nghiệp giải pháp quan trọng việc đẩy mạnh công nghiệp hóa- đại hóa phát triển kinh tế- xã hội đất nước Nhằm thực thành công mục tiêu chiến lược Nghị Quyết đại hội Đảng lần thứ VIII “ đưa nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020” hàng loạt khu công nghiệp công nghệ cao thành lập xây dựng vào hoạt động Sự hình thành phát triển khu công nghiệp đã, mang lại hiệu kinh tế cho nước nhà Phú Thọ tỉnh thuộc khu vực miền núi, trung du phía Bắc, nằm khu vực giao lưu vùng Đông Bắc, đồng sông Hồng Tây Bắc (vị trí địa lý mang ý nghĩa trung tâm tiểu vùng Tây – Đông - Bắc) Với vị trí “ngã ba sông” cửa ngõ phía Tây Thủ đô Hà Nội, Phú Thọ cách Hà Nội 80 km, cách sân bay Nội Bài 60 km, cách cửa Lào Cai, cửa Thanh Thuỷ 200 km, cách Hải Phòng 170 km cảng Cái Lân 200 km Như coi Phú Thọ cầu nối tỉnh vùng Tây – Đông Bắc với nước quốc tế Với lợi vị trí chiến lược, nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực, có quỹ đất dồi để phát triển kinh tế, Phú Thọ nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh công tác quy hoạch chuẩn bị đầu tư; đào tạo nguồn nhân lực; phát triển khu đô thị, dịch vụ du lịch; giải kịp thời kiến nghị thủ tục hành cho doanh nghiệp Nhằm tạo điều kiện tốt để nhà đầu tư sản xuất kinh doanh hiệu Trong thời gian qua cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỉ trọng nông nghiệp tăng tỷ trọng công nghiệp – dịch vụ, kết cấu hạ tầng có bước phát triển, đứng đầu thu hút đầu tư tỉnh khu vực Tây Bắc Việt Nam, thu ngân sách tăng 1,34 lần so với năm 2010 Đến hết tháng 10 năm 2015, toàn tỉnh thu hút 458 dự án, có 111 dự án với vốn đầu tư nước (FDI) với tổng vốn đầu tư gần 603,3 triệu USD 347 dự án nước với tổng vốn đầu tư đăng kí 34 nghìn tỷ đồng Việt Nam Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2013 tỉnh đứng thứ 54/63, năm 2014 vượt lên đứng thứ 39 Cùng với mục tiêu chung nước nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa – đại hóa, Phú Thọ tăng cường đầu tư xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp Hiện nay, địa bàn tỉnh có khu công nghiệp có diện tích 2000 cụm công nghiệp với diện tích 120 với số dự án công nghệ cao, quy mô lớn, đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng vào sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, bên cạnh đóng góp tích cực, trình phát triển khu công nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức lớn ô nhiễm môi trường chất thải, nước thải khí thải công nghiệp, đặc biệt nước thải Nếu biện pháp xử lý hợp lý gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sức khỏe nhân dân phát triển bền vững tỉnh Bởi vậy, hệ tạo áp lực lớn lên công tác quản lý môi trường tỉnh Phú Thọ nói chung công tác quản lý nước thải khu công nghiệp địa bàn thành phố Việt Trì nói riêng Xuất phát từ lý trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Đánh giá trạng công tác quản lý nước thải Khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ” Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Hiện trạng môi trường nước công tác quản lý nước thải Khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý xử lý nước thải Khu công nghiệp Yêu cầu nghiên cứu - Đánh giá trạng môi trường nước xung quanh khu công nghiệp Thụy Vân - Phân tích trạng công tác quản lý nước thải KCN Thụy Vân - Đưa số giải pháp giúp nâng cao hiệu công tác quản lý nước thải KCN Thụy Vân Chương 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Một số khái niệm liên quan Quản lý môi trường họat động lĩnh vực quản lý xã hội; có tác động điều chỉnh họat động người dựa tiếp cận có hệ thống kỹ điều phối thông tin, vấn đề Môi trường liên quan đến người; xuất phát từ quan điểm định lượng, hướng tới phát triển bên vững sử dụng hợp lý tài nguyên (Lưu Đức Hải, 2001) Khu công nghiệp nơi tập trung doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm công nghiệp thực dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới đất đai ngăn cách với khu dân cư xung quanh Hay hiểu, khu công nghiệp khu chuyên sản xuất hàng công nghiệp thực dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, thành lập theo điều kiện, trình tự thủ tục quy định (Hồ Thị Lam Trà, Lương Đức Anh, Cao Trường Sơn, 2012) Những khu công nghiệp có quy mô nhỏ thường gọi cụm công nghiệp Trước tác động tiêu cực tới môi trường gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước, đất, không khí với gia tăng chất thải rắn nguy hại, KCN xem tác nhân làm suy thoái môi trường nghiêm trọng ảnh hưởng xấu tới sức khỏe cộng đồng dân cư 1.2 Khái niệm nước thải công nghiệp Theo Tiêu chuẩn Việt Nam 5980-1995 ISO 6107/1-1980: Nước thải nước thải sau sử dụng tạo trình công nghệ không giá trị trực tiếp trình Nước thải công nghiệp nước thải phát sinh từ trình công nghệ sở sản xuất, dịch vụ công nghiệp, từ nhà máy xử lý nước thải tập trung có đấu nối nước thải sở công nghiệp 14 Văn phòng phủ (2013) Nghị định số 25/2013/NĐ- CP Chính phủ ngày 29/03/2013 quy định phí bảo vệ môi trường nước thải Tài liệu internet 15 Nguyễn Việt Anh Những thành tựu thách thức xử lý nước thải công nghiệp đô thị Việt Nam https://congnghiepxanh.wordpress.com/2015/10/09/nhung-thanh-tuu-coban-va-thach-thuc-trong-xu-ly-nuoc-thai-do-thi-va-cong-nghiep-o-vietnam/ Thứ 3, 16/03/2016 16.Hương Giang Những vấn đề đặt xử lý nước thải khu công nghiệp Thụy Vân http://nguoiphutho.com/doanh-nghiep-doanh-nhan/tintuc-doanh-nghiep/nhung-+van-de-dat-ra-trong-viec-xu-ly-nuoc-thai-okhu-cong-nghiep-thuy-van.html Thứ 6, 29/04/2016 17.Văn Hào Dân Thụy Vân mòn mỏi ô nhiễm http://baotintuc.vn/xahoi/dan-thuy-van-mon-moi-vi-o-nhiem-20140905225928136.htm.Thứ 6, 20/04/2016 18.Phi Hùng- Cao Nguyên Người nông dân nghèo 13 năm kêu cứu cho quê hương khỏi ô nhiễm http://laodong.com.vn/lao-dong-doi-song/nguoinong-dan-ngheo-13-nam-keu-cuu-cho-que-huong-khoi-o-nhiem163333.bld thứ 6, 29/04/2016 19.Hoàng A Lờ, Hương Ly Những bất cập khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Phú Thọ http://www.baomoi.com/nhung-bat-cap-o-khucong-nghiep-cum-cong-nghiep-tinh-phu-tho-ky-1-doi-thay-tu-congnghiep/c/9761320.epi Thứ 6, 29/04/2016 20 Đức Tiệp Việt Trì, Phú Thọ: KCN Thụy Vân 13 năm phá hủy môi trường http://moitruongvaphapluat.vn/tin-tuc/viet-tri-phu-tho-kcn-thuyvan-13-nam-pha-huy-moi-truong-4163.html Thứ 6, 29/04/2016 21 Hoàng Văn Khu công nghiệp Thụy Vân đầu độc người dân http://www.kinhtenongthon.com.vn/Phu-Tho-Khu-cong-nghiep-ThuyVan-dau-doc-nguoi-dan-2-41823.html Thứ 6, 29/04/2016 64 65 PHỤ LỤC 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... BQL Ban quản lý BTNMT Bộ tài nguyên môi trường BVMT Bảo vệ môi trường CCN Cụm công nghiệp CNH-HĐH Công nghiệp hóa – đại hóa CTR Chất thải rắn ĐBSCL Đồng sông Cửu Long ĐTM Đánh giá tác động môi... gian qua, thực chủ trương, sách Đảng Nhà nước đẩy mạnh phát triển công nghiệp tiến trình CNH- HĐH đất nước, KCN đầu mối quan trọng thu hút vốn đầu tư, đặc biệt vốn đầu tư nước Tính từ năm 1991
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Hiện Trạng Công Tác Quản Lý Nước Thải Tại Khu Công Nghiệp Thụy Vân, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Đánh Giá Hiện Trạng Công Tác Quản Lý Nước Thải Tại Khu Công Nghiệp Thụy Vân, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Đánh Giá Hiện Trạng Công Tác Quản Lý Nước Thải Tại Khu Công Nghiệp Thụy Vân, Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay