Đánh Giá Thực Trạng Quản Lý Và Sử Dụng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Tại Xã Kim Long, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

101 120 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:36

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI XÃ KIM LONG – HUYỆN TAM DƯƠNG – TỈNH VĨNH PHÚC Sinh viên thực : DƯƠNG THỊ PHƯƠNG Lớp : MTA KHÓA : 57 Chuyên ngành : Khoa học môi trường Người hướng dẫn : TS PHAN THỊ THÚY HÀ NỘI - 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI XÃ KIM LONG – HUYỆN TAM DƯƠNG – TỈNH VĨNH PHÚC Sinh viên thực : DƯƠNG THỊ PHƯƠNG Lớp : MTA KHÓA : 57 Chuyên ngành : Khoa học môi trường Người hướng dẫn : TS PHAN THỊ THÚY Địa Điểm : Xã Kim Long , Huyện Tam Dươg, Tỉnh Vĩnh Phúc HÀ NỘI – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, số liệu kết nghiên cứu trình bày luận băn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan, việc giúp đỡ cho việc thực khóa luận cảm ơn thông tin trích dẫn khóa luận ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày ,tháng năm 2016 Sinh viên Dương Thị Phương i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp nỗ lực thân, nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình tập thể, cá nhân nước Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy cô giáo môn Sinh thái trường Học viện nông nghiệp Việt Nam tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến TS.Phan Thị Thúy tận tình hướng dẫn suốt thời gian làm khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn cô chú, anh chị công tác xã Kim Long giúp đỡ nhiều trình thực tập địa phương Đặc biệt lòng tốt, cởi mở, thân thiện bà nhân dân xã Kim Long ủng hộ giúp đỡ tận tình cho thực đề tài Cuối xin chân thành cảm ơn tới gia đình bạn sinh viên động viên, khích lệ tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày….tháng… năm 2016 Sinh viên Dương Thị Phương ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT .vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Nội dung nghiên cứu PHẦN II TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .2 2.1 Khái quát chung thuốc bảo vệ thực vật 2.1.1 Sự đời thuốc bảo vệ thực vật 2.1.2 Khái niệm thuốc bảo vệ thực vật 2.1.3 Phân loại thuốc bảo vệ thực vật 2.1.4 Các dạng thuốc BVTV 10 2.1.5 Vai trò thuốc bảo vệ thực vật 11 2.1.6 Kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV 12 2.1.7 Các hình thức tác động thuốc 17 2.2 Ảnh hưởng thuốc BVTV 18 2.2.1 Ảnh hưởng thuốc BVTV môi trường .18 2.2.2 Ảnh hưởng thuốc BVTV đến người 23 2.3 Thực trạng công tác quản lý thuốc BVTV 24 iii 2.3.1 Thực trạng công tác quản lý thuốc BVTV giới 24 2.3.2 Công tác quản lý thuốc BVTV Việt Nam .27 2.3.3 Hệ thống quản lý thuốc BVTV VN .28 2.3.4 Công tác quản lý thuốc BVTV tỉnh Vĩnh Phúc 31 2.3.5 Đánh giá chung công tác quản lý thuốc BVTV 32 PHẦN III ĐỐI TƯỢNG – NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 3.1 Đối tượng nghiên cứu 36 3.2 Phạm vi nghiên cứu 36 3.3 Nội dung nghiên cứu 36 3.3.1 Tìm hiểu điều kiện tự nhiên, KT-XH xã Kim Long .36 3.3.2 Đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp địa bàn xã Kim Long 36 3.3.3 Thực trạng quản lý thuốc BVTV địa bàn xã Kim Long 36 3.3.4 Đánh giá chung công tác quản lý thuốc BVTV xã Kim Long 37 3.3.5 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu quản lý thuốc BVTV sản xuất nông nghiệp 37 3.4 Phương pháp nghiên cứu 37 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu 37 3.4.2 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu 38 PHẦN IV KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 40 4.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội xã Đông Mỹ 40 4.1.1 Đặc điểm tự nhiên .40 4.1.2 Kinh tế - xã hội 43 4.2 Tình hình sản xuất nông nghiệp địa bàn xã Kim Long 48 4.2.1 Thực trạng sản xuất trồng nông nghiệp xã Kim Long 48 iv 4.2.2 Tình hình sản xuất nông nghiệp hộ gia đình vấn 50 4.3 Thực trạng quản lý thuốc BVTV địa bàn xã Kim Long 52 4.3.1 Hệ thống tổ chức QLNN thuốc BVTV tỉnh Vĩnh Phúc 52 4.3.2 Các biện pháp quản lý 53 4.3.3 Quản lý cửa hàng bán thuốc BVTV 57 4.4 Thực trạng sử dụng thuốc BVTV xã Kim Long 61 4.4.1 Chủng loại thuốc BVTV sử dụng địa bàn xã 61 4.4.2 Cách thức chọn thuốc BVTV 62 4.4.3 Thời điểm phun thuốc BVTV 63 4.4.4 Cách thức sử dụng thuốc BVTV 63 4.4.5 Học hỏi người dân cách sử dụng thuốc BVTV 64 4.4.6 Địa điểm mua thuốc BVTV 65 4.4.7 Số lần phun thuốc khoảng cách lần phun 66 4.4.8 Sử dụng dụng cụ BHLD tiếp xúc với thuốc BVTV 68 4.4.9 Quản lý dư lượng thuốc BVTV .69 4.5 Đánh giá chung công tác quản lý thuốc BVTV xã Kim Long 71 4.5.1 Đánh giá chung công tác quản lý thuốc BVTV cán xã Kim Long 71 4.5.2 Đánh giá hiệu quả công tác quản lý, kinh doanh thuốc ở các sở kinh doanh thuốc BVTV 72 4.5.3 Đánh giá của người dân về công tác quản lý thuốc BVTV của các cán bộ xã Kim Long 73 4.6 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu quản lý thuốc BVTV sản xuất nông nghiệp xã Kim Long 73 4.6.1 Cơ quan quản lý 73 4.6.2 Người sử dụng .75 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77 Kết luận 77 Kiến nghị 78 v TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 \ 81 ` 81 PHỤ LỤC .82 vi 4.5.3 Đánh giá của người dân về công tác quản lý thuốc BVTV của các cán bộ xã Kim Long Với gần 70% số hộ được hỏi trả lời rằng thường xuyên có cán bộ kiểm tra tình hình sâu bệnh hại Việc phát hiện sâu bệnh hại chủ yếu là các quan chức phát hiện và đó lại có các lớp tập huấn về phun thuốc BVTV cho người dân Tuy nhiên, công tác vận động, tuyên truyền còn chưa thiết thực, nhiều hộ dân ở xa địa điểm tổ chức tập huấn nên có tâm lý ngại Hơn nữa, nhiều hộ còn có nghề phụ nên cũng không tham gia được Đa số người nông dân có tin tưởng vào cán khuyến nông, công tác tuyên truyền quản lý trở nên dễ dàng 4.6 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu quản lý thuốc BVTV sản xuất nông nghiệp xã Kim Long Thuốc BVTV góp phần hạn chế phát sinh, phát triển sâu bệnh, ngăn chặn dập tắt đợt dịch bệnh phạm vi lớn, bảo đảm suất trồng, giảm thiểu thiệt hại cho nông dân Một thực tế việc sử dụng thuốc BVTV tràn nan, kiểm soát gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đất, nước, không khí, sức khỏe người môi trường sinh thái Một số giải pháp sau đề suất để giảm thiểu ô nhiễm, đồng thời tăng hiệu sử dụng 4.6.1 Cơ quan quản lý Hoàn thiện sách máy QLNN sử dụng thuốc BVTV Cần có chế, sách, biện pháp ưu đãi người nông dân cách hỗ trợ giống, đặt thu mua nông sản từ trước với giá cao, hỗ trợ thuốc BVTV sinh học có dịch bệnh xảy Để người nông dân không chạy theo lợi nhuận trước mắt mà cung cấp cho thị trường sản phẩm an toàn Một số sách thực nhằm nâng cao hiệu sử dụng thuốc BVTV xã Kim Long xây dựng mô hình rau an toàn, mô hình cánh đồng lúa an toàn, mô hình giảm thiểu nguy thuốc BVTV hệ sinh thái sức khỏe cộng đồng 73  Giải pháp thông tin truyền thông Sử dụng tổng hợp kênh thông tin, tuyên truyền: Báo, đài phát truyền hình tỉnh, hệ thống phát truyền thôn xóm, phát tờ rơi, tuyên truyền xe lưu động, nhằm chuyển tải sâu rộng đến đối tượng để người hiểu rõ làm quy định Nhà nước công tác quản lý, cung ứng thuốc BVTV Đối với người sử dụng: Nắm địa kinh doanh thuốc đáng tin cậy hệ thống có uy tín để mua thuốc, biết lựa chọn thuốc đối tượng sâu bệnh, cách phòng trừ theo nguyên tắc sử dụng thuốc Đối với cấp ngành: Thấy rõ trách nhiệm thẩm quyền việc quản lý sử dụng thuốc BVTV Tuyên truyền, vận động người dân để bao bì, chai lọ thuốc BVTV nơi quy định  Giải pháp đạo tạo, huấn luyện: • Hàng năm đào tạo, nâng cao lực quản lý cập nhật văn pháp luật cho lực lượng cán kỹ thuật, cho sở kinh doanh, kết hợp tổng kết rút kinh nghiệm, phát huy việc làm tốt, chấn chỉnh thiếu khuyết tồn • Các đối tượng cấp chứng hành nghề kinh doanh thuốc BVTV phải tập huấn bắt buộc vụ lần, trường hợp không tham gia tập huấn vụ bị thu hồi chứng nhằm mục tiêu để người bán thuốc nắm bắt kỹ thuật cách sâu sắc, tư vấn đúng, hiệu cho người tiêu dùng, đảm bảo hiệu kinh tế phòng trừ sâu bệnh hại • Hàng vụ, hàng năm bố trí đủ kinh phí để trạm BVTV, trạm khuyến nông, phòng nông nghiệp huyện phối hợp với UBND xã tăng cường công tác tập huấn sử dụng thuốc cho nông dân nhằm giảm thiểu rủi ro thuốc BVTV sức khỏe môi trường 74  Áp dụng chương trình phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM) Về công tác tra, kiểm tra cửa hàng bán thuốc BVTV Thực quy hoạch vùng kinh doanh thuốc BVTV cho cán hợp tác xã nông nghiệp sở buôn bán thuốc BVTV, đồng thời giao trách nhiệm cung ứng đầy đủ, kịp thời, thuận tiện, chủng loại, đảm bảo chất lượng bán cho người dân Đồng thời, ngăn chặn kịp thời xử phạt sở kinh doanh buôn bán thuốc tự phát, manh mún, nguồn nhập thuốc không rõ ràng dẫn đến chất lượng thuốc sử dụng không cao, chí phản tác dụng, dịch bệnh phát tán nhanh hơn, quy mô rộng gây tổn thất lớn đến suất thu hoạch UBND xã Kim Long kiểm tra xử lý trường hợp kinh doanh không đảm bảo đầy đủ quy định kinh doanh thuốc BVTV như: giấy phép kinh doanh, chứng hành nghề, chứng hạn, bán thuốc danh mục nhà nước cho phép bán loại thuốc chưa đánh giá khuyến cáo quan chuyên môn, thuốc giả, thuốc phẩm chất lượng; người bán thuốc không với tên người cấp chứng hành nghề; địa điểm bán không phù hợp, bán lẫn lộn thuốc BVTV với thức ăn chăn nuôi, hàng hóa thực phẩm nông sản khác… Đặc biệt xử lý đình trường hợp bán thuốc không giá nhà cung ứng thông báo công khai, bán thuốc theo kiểu “kê toa” xử lý kiên công khai đơn vị bị xử lý phương diện thông tin đại chúng Tăng cường công tác giám sát cộng đồng, khuyến khích người dân báo để tra chuyên ngành xử lý triệt để tình trạng vi phạm 4.6.2 Người sử dụng 4.6.2.1 Biện pháp ngăn ngừa Sử dụng giống chống chịu, luân canh, xen canh trồng Gieo trồng giống kháng sâu bệnh, bảo đảm yêu cầu phân bón nước thích hợp, tận dụng biện pháp thủ công ( bắt tay, bẫy bả ) 75 Tăng cường sử dụng phân hữu cơ, hạn chết sử dụng phân hóa học, tận dụng tàn dư thực vật rơm rạ làm phân xanh bón cho trồng Báo cáo với quan có thẩm quyền: Trong điều kiện dịch bệnh phát sinh nhanh biến đổi, phát biểu hay sinh vật lạ phải báo với quan quản lý để có biện pháp kiểm tra, cách ly xử lý Kịp thời phản ánh thay đổi bất thường sản xuất sử dụng thuốc BVTV với quan quản lý để xử lý lúc, tránh bùng phát thành dịch bệnh 4.6.2.2 Biện pháp sử dụng an toàn và hiệu quả Tuân thủ yêu cầu cách ly loại thuốc trồng: yêu cầu quan trọng việc sử dụng an toàn thuốc BVTV Tốc độ phân giải thuốc khác đáng kể mùa vụ gieo trồng Tích cực triển khai chương trình ba giảm (giảm lượng đạm bón, giảm thuốc bảo vệ thực vật, giảm lượng hạt giống gieo tỉnh phía Nam giảm lượng nước tưới tỉnh phía Bắc, ba tăng ( tăng suất, tăng chất lượng sản phẩm tăng hiệu kinh tế) Để dùng thuốc BVTV cách an toàn hiệu nông dân cần phải tuân thủ nguyên tắc Sử dụng loại thuốc BVTV từ nguyên liệu sinh học: chế phẩm có chất lượng cao, có khả phòng trừ loại sâu, bọ gây hại trồng nông, lâm nghiệp Vừa an toàn cho người sử dụng, vừa giảm ô nhiễm môi trường 76 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua công tác nghiên cứu thực trạng sử dụng quản lý thuốc BVTV xã Kim Long, đưa số kết luận sau: 1.Xã Kim Long sống phụ thuộc nghề nông với trồng chủ yếu lúa, ngô, mướp, su su loại rau màu khác trồng quanh năm 2.Cây trồng xã Kim Long đa dạng nên tình trạng sử dụng thuốc BVTV sản xuất nông nghiệp địa bàn xã phức tạp 3.Tình hình sử dụng thuốc BVTV mức cao, 100% hộ sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc hóa học chủ yếu Mức độ phun thuốc hộ dân phụ thuộc vào loại trồng, yếu tố thời tiết thị trường chưa tuân thủ theo quy tắc Người dân chủ yếu chọn thuốc theo hướng dẫn cán khuyến nông (55/90 hộ), theo người bán thuốc theo kinh nghiệm Về thời điểm phun thuốc, đa số người dân phun thuốc phát sâu bệnh (56,67%) Số hộ sử dụng hỗn hợp loại thuốc chiếm tỷ lệ cao 70% (63 hộ) Trong số hộ dùng hỗn hợp thuốc chiếm 18,89% (17 hộ) Về cách thức sử dụng, liều lượng sử dụng thuốc người dân chủ yếu theo thói quen, theo kinh nghiệm, theo phong trào với hộ xung quanh nên số loại thuốc pha đặc theo khuyến cáo Nhìn chung người dân chưa trọng đến trang phục bảo hộ phun thuốc nhiều hộ không trang bị đầy đủ bảo hộ lao động 4.Trên địa bàn xã vứt bao bì thuốc BVTV bừa bãi Khi sử dụng xong thuốc BVTV người dân vứt cánh đồng, mương ao hồ gần Đơn vị quản lý thuốc BVTV xã Kim Long chi cục BVTV tỉnh Vĩnh Phúc, trực tiếp trạm BVTV huyện Tam Dương Lực lượng chuyên môn cao xã thiếu Các quan chức chưa thắt chặt, quản lý địa điểm kinh doanh thuốc BVTV nhỏ lẻ tự phát Đã có lớp tập huấn sử dụng thuốc BVTV tỷ lệ người dân tham gia nhỏ Người dân chủ yếu mua thuốc BVTV dựa vào kinh 77 nghiệm nên nhiều có tác động định đến sống, kinh tế, sức khỏe thân hộ, rộng ngày góp phần vào vấn đề môi trường địa phương Kiến nghị Thuốc BVTV sản xuất nông nghiệp có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người dân môi trường đặc biệt Việt Nam Do điều kiện có hạn, nghiên cứu dừng lại quản lý sử dụng thuốc BVTV cần có nhiều nghiên cứu sâu toàn diện thuốc BVTV ảnh hưởng đến môi trường 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sĩ Thị Ngọc Anh (2014), Đánh giá thực trạng quản lý thuốc bảo vệ thực vật sản xuất nông nghiệp tại huyện Quốc Oai – Thành phố Hà Nội” khóa luận tốt nghiệp năm 2014 Lê Huy Bá và Lâm Minh Triết (2005), “Sinh thái môi trường ứng dụng”, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Trần Văn Chiến, Phan Trung Quý (2006) Giáo trình hóa học môi trường Nxb Nông Nghiệp Hà Nội Lưu Nguyễn Thành Công (2013), “Thực trạng việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật vấn đề ô nhiễm chế phẩm hóa học sử dụng nông nghiệp Việt Nam”, khóa luận tốt nghiệp Đỗ Văn Hòe (2005), “Thực hiện, Giám sát và chấp nhận Quy tắc ứng xử quốc tế về phân phối và sử dụng Thuốc trừ sâu”, Báo cáo trình bày tại Hội nghị Hội thải khu vực Châu Á ngày 26 – 28/7/2005, Bangkok, Thái Lan PGS.TS Trần Văn Hai (2009), “ Giáo trình hóa bảo vệ thực vật”, Bộ môn Bảo vệ thực vật, trường Đại học Cần Thơ Nguyễn Tuấn Khanh,(2010), “Đánh giá ảnh hưởng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật đến sức khỏe người chuyên canh chè Thái Nguyên hiệu biện pháp can thiệp.”, luận án tiến sĩ, trường Đại học Thái Nguyên Trần Thị Ngọc Lan (Đại học Thái Bình), Nguyễn Phượng Lê –Nguyễn Thanh Phong (Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam)(01/09/2014), Tạp chí Khoa học Phát triển “Quản lý nhà nước sử dụng thuốc BVTV hộ nông dân tỉnh Thái Bình”, tập số 12 (số 6: 836-834) TS Đặng Quốc Nam (2014), Tài liệu tập huấn dự án APHEDA-NILO ngành trồng chè http://hoahocngaynay.com/vi/hoa-hoc-va-doi-song/hoa-hoc-nongnghiep/1895-phan-loai-va-tac-dung-cua-thuoc-bao-ve-thuc-vat.html 10.Nguyễn Thị Kim Nhung,(2015), “Thực trạng sử dụng phân bón thuốc 79 bảo vệ thực vật sản xuất nông nghiệp huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc”, khóa luận tốt nghiệp, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 11.Nguyễn Trần Oánh, Nguyễn Văn Viên Cs (2007), Giáo trình Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, NXB Nông Nghiệp 12.Nguyễn Xuân Thành Cs (2005) Giáo trình Sinh học đất NXB Giáo Dục 13.TS.Trần Thị Bích Thu (2009), Báo cáo kết nghiên cứu đề tài cấp “ứng dụng sắc ký khí khối phổ để phân tích dư lượng số hóa chất bảo vệ thực vật thường dung”, Viện Dược Liệu- Bộ Y tế 14.Phùng Bảo Vân, “Một số khái niệm cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật”, 10/05/2016 `http://thegioihatgionghoa.com/khai-niem-va-cach-su-dung-thuoc-baove-thuc-vat-2.html Truy cập ngày 13/05/2016 15 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Báo cáo đánh giá tác động Dự thảo Luật Bảo vệ kiểm dịch thực vật (Kèm theo Tờ trình số 110/TTr-CP ngày 19/3/2013 Chính phủ) 16.Báo cáo Kết thực nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2015 xã Kim Long 17.Bản tin kỹ thuật Thực Phẩm Sức Khỏe- Hướng dẫn cung cấp thông tin liên quan đến tuân thủ an toàn chất lượng http://tuv-sud.vn/uploads/images/1459324495417422081269/tuv-sud-food-essentials-first-issue-2016-vietnamese-version.pdf Truy cập ngày 06/05/2016 18.Đề án đề nghị công nhận xã Kim Long - huyện Tam Dương - Tỉnh Vĩnh Phúc đô thị loại V 19.Đề án xây dựng nông thôn xã Kim Long giai đoạn 2016 – 2020 20 Viện Nghiên cứu lập pháp (5/2013), Thông tin chuyên đề: Một số vấn đề bảo vệ, kiểm dịch thực vật 80 \ ` 81 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 82 PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ Người vấn: Dương Thị Phương Địa chỉ: Lớp MTAK57 – Khoa Môi Trường – Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Thời gian vấn:………… PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG VỀ NÔNG HỘ Họ và tên nông hộ: 1.1 Nămsinh: 1.2 Giớitính: Nam /Nữ 1.3 Dântộc: 1.4 Tuổi Địa chỉ: Trìnhđộ vănhóa: Số nhân khẩu:… Số lao động gia đình:…… Nguồn thu nhập chính: Nghề phụ:…………… Tình hình kinh tế:……………… a Khá b Trung bình c Nghèo PHẦN II: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC BVTV ST Loạicây T trồng/bệnh Loại Mùavụ Diệntích thuốc sử dụng Lúa 83 Số lần phun/ vụ Liều lượng Cách sửdụng Ngô Mướp Su su … Khi ông bà sử dụng thuốc BVTV/ ông bà phun thuốc nào? a Phun định kì b Khi phát sâu bệnh c Khi có thông báo cán khuyến nông d Theo hộ xung quanh e Theo kinh nghiệm thân f Theo ngưỡng kinh tế Ông (bà) thường mua thuốc BVTV ở đâu? a Cửa hàng buôn bán thường xuyên, b Cửa hàng buôn bán ngõ xóm,nhỏ lẻ, theo thời vụ c Hợp tác xã d Chợ Vì ông (bà) lựa chọn loại thuốc đó? a Theo hướng dẫn cán khuyến nông b Theo hướng dẫn cửa hàng bán thuốc c Theo kinh nghiệm Ông (bà) học hỏi cách sử dụng thuốc BVTV nào? a Theo hướng dẫn cán khuyến nông b Theo hướng dẫn cửa hàng bán thuốc 84 c Theo hướng dẫn bao bì d Theo kinh nghiệm thân e Theo phong trào Cách thức sử dụng thuốc BVTV a Một loại b Hỗn hợp 2, loại c Hỗn hợp loại Ông (bà) có tập huấn trước phun thuốc không? a Có b Không Ông (bà) có nghe phổ biến kỹ thuật sử dụng thuốc không? a Có b Không II CÁCH PHÒNG CHỐNG CỦA NGƯỜI DÂN KHI SỬ DỤNG THUỐC BVTV Khi tiếp xúc với thuốc BVTV,ông (bà) sử dụng biện pháp an toàn nào? Biện pháp an toàn STT Ủng Găng tay Khẩu trang Mũ Kính Quần áo chống thấm Quan sát hướng gió trước phun Chọn thời gian thích hợp để phun Rửa tay xà phòng trước phun 10 Thay quần áo sau phun 11 Tắm rửa sau phun Có Không III THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI DÂN TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG 85 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Ông (bà) làm lượng thuốc bình phun a b c d e phun xong? Phun tiếp hết Phun cho trồng khác Dự trữ cho lần sau Đổ bỏ Tùy vào lượng nhiều hay để xử lý a b c d e Ông (bà) thường rửa dụng cụ pha thuốc bình phun đâu? Ngay cánh đồng Ao hồ cạnh ruộng,gần nhà Tại nhà Tiện đâu rửa Không rửa Địa điểm vứt vỏ bao bì a Đúng vị trí b Sai vị trí IV ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT Những khó khăn ông (bà) sử dụng thuốc BVTV gì? a Thiếu đất b Thiếu vốn c Thiếu thông tin dịch bệnh d Thiếu hiểu biết kĩ thuật Ông (bà) có biết quan cán phụ trách thuốc BVTV? …………………………………………………………………… Mức độ hài lòng ông (bà) công tác quản lý thuốc BVTV cán quản lý? a Hài lòng b Tạm hài lòng c Không hài lòng Ông (bà) đánh công tác quản lý cán chuyên trách? 86 Các cán có hay xuống hỏi thăm tình hình sản xuất,dịch bệnh địa phương ông (bà) không? a Có b Không c Có Ông (bà) thấy tần suất công tác tra,kiểm tra quan QLNN thuốc BVTV nào? a Thường xuyên b Thi thoảng c Không có Nguyện vọng ông (bà) sản xuất nông nghiệp địa phương? …………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác ông (bà)! Chủ hộ Kim Long, ngày … tháng …năm 2016 Người vấn 87
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Thực Trạng Quản Lý Và Sử Dụng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Tại Xã Kim Long, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc, Đánh Giá Thực Trạng Quản Lý Và Sử Dụng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Tại Xã Kim Long, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc, Đánh Giá Thực Trạng Quản Lý Và Sử Dụng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Tại Xã Kim Long, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay