Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Hoạt Động Sản Xuất Lúa Tại Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

98 125 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:35

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG & KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA TẠI HUYỆN ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN Người thực Lớp : NGÔ TRÍ HÀO : MTC Khóa : 57 Ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : TS ĐINH THỊ HẢI VÂN HÀ NỘI - 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG & KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÚA TẠI HUYỆN ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN Người thực Lớp Khóa Chuyên ngành Giáo viên hướng : : : : : NGÔ TRÍ HÀO MTC 57 KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG TS ĐINH THỊ HẢI VÂN dẫn Địa điểm thực tập : HUYỆN ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Đánh giá ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất lúa tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An” công trình nghiên cứu thân Những phần sử dụng tài liệu tham khảo khóa luận nêu rõ phần tài liệu tham khảo Các số liệu kết trình bày khóa luận hoàn toàn trung thực, sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Ngô Trí Hào i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập rèn luyện Học viện Nông nghiệp Việt Nam, em nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô khoa người dạy dỗ, hướng dẫn em năm tháng học tập trường, trang bị cho em kiến thức, đạo đức tư cách người cán khoa học kỹ thuật Trong suốt trình thực đề tài, em nhận quan tâm, giúp đỡ nhiều tập thể cá nhân trường Bằng lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn thầy cô Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô TS Đinh Thị Hải Vân ân cần bảo tận tình trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn cán Phòng NN&PTNT huyện Đô Lương tạo điều kiện giúp đỡ em tận tình suốt thời gian thực tập Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới gia đình bạn bè động viên, giúp đỡ em hoàn thành tốt công việc học tập, nghiên cứu suốt trình học tập vừa qua Vì thời gian có hạn thân chưa có kinh nghiệm thực tiễn nên đề tài không tránh khỏi sai sót, kính mong góp ý thầy cô giáo bạn để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Ngô Trí Hào ii MỤC LỤC HÀ NỘI - 2016 ii LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH vii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Yêu cầu nghiên cứu Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .4 1.1 Tổng quan biến đổi khí hậu 1.1.1 Khái niệm biến đổi khí hậu 1.1.2 Biểu biến đổi khí hậu 1.1.3 Nguyên nhân biến đổi khí hậu 1.2 Tình hình biến đổi khí hậu giới Việt Nam .9 1.2.1 Tình hình biến đổi khí hậu giới 1.2.2 Tình hình biến đổi khí hậu Việt Nam 10 1.3 Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến tình hình sản xuất nông nghiệp .13 1.3.1 Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến tình hình sản xuất nông nghiệp giới .13 1.3.2 Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến tình hình sản xuất nông nghiệp Việt Nam 17 1.4 Biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu sản xuất nông nghiệp 19 1.4.1 Biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu sản xuất nông nghiệp giới 20 1.4.2 Biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu sản xuất nông nghiệp Việt Nam .24 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .29 2.1 Đối tượng nghiên cứu 29 2.2 Phạm vi nghiên cứu 29 2.3 Nội dung nghiên cứu 30 2.4 Phương pháp nghiên cứu 30 2.4.1 Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp 30 2.4.2 Phương pháp thu thập tài liệu sơ cấp 31 2.4.3 Phương pháp xử lý số liệu .31 Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An .32 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 32 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 34 3.2 Diễn biến biến đổi khí hậu huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An 37 3.2.1 Diễn biến nhiệt độ 37 3.2.2 Diễn biến lượng mưa 41 3.2.3 Diễn biến số nắng 43 3.2.4 Diễn biến số ngày nắng nóng, nắng nóng gay gắt số ngày rét đậm, rét hại .44 3.2.5 Diễn biến bão 47 3.3 Hiện trạng sản xuất lúa huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An 48 3.4 Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến sản xuất lúa huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An 52 3.4.1 Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến diện tích sản xuất lúa 53 iii 3.4.2 Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến suất lúa 58 3.4.3 Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến lịch thời vụ 62 3.4.4 Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến cấu trồng 63 3.5 Các biện pháp thích ứng sản xuất lúa huyện Đô Lương 65 Trong điều kiện ảnh hưởng tác động biến đổi khí hậu, sản xuất nông nghiệp ngày khó khăn Hạn hán, bão lũ với tần suất, mức độ ngày bất thường, nhiệt độ trung bình tăng cao, số ngày nắng nóng, rét đậm rét hại nhiều hơn, sâu bệnh phát triển nhiều Trước tình hình đó, việc thích ứng trồng biện pháp cần thiết để nông nghiệp đứng vững trước biến đổi khí hậu 66 Chuyển đổi cấu trồng – vật nuôi 67 3.6 Đề xuất biện pháp thích ứng sản xuất nông nghiệp với biến đổi khí hậu huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An 74 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 Kết luận 76 Kiến nghị 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO .78 PHỤ LỤC 80 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ATNĐ BĐKH BTNMT CNH – HĐH ĐBSCL FAO IPCC IPM KT – XH NN&PTNT NTTS Tmax Ttb UNDP UNFCCC Áp thấp nhiệt đới Biến đổi khí hậu Bộ Tài nguyên Môi trường Công nghiệp hóa – đại hóa Đồng sông Cửu Long Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc Ủy ban liên phủ biến đổi khí hậu Chương trình quản lí dịch hại tổng hợp Kinh tế – Xã hội Nông nghiệp Phát triển nông thôn Nuôi trồng thủy sản Nhiệt độ tối cao Nhiệt độ trung bình Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc Công ước khung Liên Hiệp Quốc tế biến đổi khí hậu v DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Loại hình thời tiết có liên quan tới hiểm họa tự nhiên theo vùng Việt Nam .11 Bảng 1.2: Các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu lĩnh vực trồng trọt 28 Bảng 3.1: Xu hướng biến đổi nhiệt độ trung bình huyện Đô Lương giai đoạn 1961 - 2012 38 Bảng 3.2: Tổng số ngày nắng nóng, nắng nóng gay gắt rét đậm, rét hại huyện Đô Lương giai đoạn 1961 - 2010 45 Bảng 3.3: Xu hướng biến đổi bão giai đoạn 1961 - 2010 48 Bảng 3.4: Diện tích lúa hộ vấn xã Văn Sơn Giang Sơn Đông năm trước 57 Bảng 3.5: Diện tích nhiễm số sâu bệnh hại điển hình lúa huyện Đô Lương giai đoạn 2010 - 2015 .60 Bảng 3.6: Lịch thời vụ lúa huyện Đô Lương .62 năm 2010 2015 62 Bảng 3.7: Diện tích số trồng huyện Đô Lương năm 2010 năm 2015 64 Đơn vị: 64 Bảng 3.8: Biện pháp thích ứng với BĐKH sản xuất lúa 72 người dân huyện Đô Lương 72 vi DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Bản đồ huyện Đô Lương 29 Hình 3.1: Hiện trạng sử dụng đất huyện Đô Lương năm 2013 .33 Hình 3.2: Diễn biến xu nhiệt độ trung bình năm huyện Đô Lương giai đoạn 1961 2012 39 Hình 3.3: Diễn biến nhiệt độ trung bình tối cao, nhiệt độ trung bình tối thấp huyện Đô Lương giai đoạn 1961 - 2012 40 Hình 3.4: Diễn biến xu tổng lượng mưa năm .41 huyện Đô Lương giai đoạn 1961 - 2012 41 Hình 3.5: Diễn biến xu tổng lượng mưa tháng tháng huyện Đô Lương giai đoạn 1961 - 2012 .42 Hình 3.6: Diễn biến xu số nắng năm huyện Đô Lương giai đoạn 1961 - 2012 44 Hình 3.7: Diễn biến xu số ngày nắng nóng, nắng nóng gay gắt huyện Đô Lương giai đoạn 1961 – 2012 46 Hình 3.8: Diễn biến xu số ngày rét đậm, rét hại 47 huyện Đô Lương giai đoạn 1961 - 2012 47 Hình 3.9: Tổng diện tích suất lúa năm 50 huyện Đô Lương giai đoạn 2010 - 2015 50 Hình 3.11: Diện tích suất lúa vụ Xuân (a) vụ Hè thu (b) 51 huyện Đô Lương giai đoạn 2010 - 2015 52 Hình 3.12: Tần suất phun thuốc BVTV năm trước 62 Hình 3.10: Nhận thức người dân BĐKH huyện Đô Lương 66 Hình 3.13: Diện tích NTTS huyện Đô Lương 69 giai đoạn năm 2010 – 2015 .69 vii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, biến đổi khí hậu (BĐKH) xem vấn đề nóng bỏng - yếu tố quan trọng, có tác động toàn diện đến phát triển bền vững toàn giới Do ảnh hưởng BĐKH, thiên tai phạm vi toàn cầu đã, xảy với tần suất nhiều hơn, phức tạp hơn, cường độ tăng mạnh làm trầm trọng thêm mức độ ảnh hưởng thiên tai Xét quy mô toàn cầu, số ngày đông giảm hầu khắp vùng vĩ độ trung bình, số ngày cực nóng tăng lên số ngày cực lạnh giảm Các kiện mưa lớn tăng lên nhiều vùng lục địa khác từ khoảng sau năm 1950, chí nơi có tổng lượng mưa giảm Trong giai đoạn 1995 - 2005 có năm số lượng bão Bắc Đại Tây Dương vượt chuẩn (so với giai đoạn 1981 2000) Hạn hán nặng kéo dài quan trắc nhiều vùng khác với phạm vi rộng lớn hơn, đặc biệt vùng nhiệt đới cận nhiệt đới từ sau năm 1970 (IPCC, 2007) Với BĐKH diễn phạm vi toàn cầu làm cho thiên tai ngày gia tăng số lượng, cường độ mức độ ảnh hưởng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội Và lĩnh vực chịu ảnh hưởng mạnh mẽ BĐKH sản xuất nông nghiệp Việt Nam nằm vùng nhiệt đới gió mùa, năm ổ bão khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thường xuyên đối mặt với loại hình thiên tai, năm nước ta chịu nhiều tác động bất lợi thiên tai, làm thiệt hại người vô to lớn Trong 12 năm gần (1996 - 2008), loại thiên tai bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, úng ngập hạn hán thiên tai khác làm thiệt hại đáng kể người tài sản, làm chết tích 9.600 người, giá trị thiệt hại tài sản ước tính chiếm khoảng 1,5% GDP/năm Mức độ thiên tai Việt Nam ngày gia tăng quy mô chu kỳ Trong công tác bảo vệ thực vật: Sự phát triển sâu bệnh gắn chặt với mùa vụ, loại trồng, trình độ thâm canh yếu tố khí tượng thuỷ văn hàng năm Bệnh đạo ôn có mối quan hệ với lúa nhiễm bệnh, phương pháp bón phân thời tiết âm u độ ẩm cao Bệnh khô vằn có quan hệ với mật độ gieo cấy, phương pháp bón phân, điều tiết nước đặc biệt độ ẩm, nhiệt độ ruộng lúa Do cần nắm yếu tố khí tượng diễn vụ sản xuất, sử dụng giống tốt, phân bón đầy đủ cân đối…là yếu tố hạn chế sâu bệnh gây hại Trên sở diễn biến khí hậu thời tiết mà dự tính, dự báo tình hình diễn biến, phát sinh, phát triển loại sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời triệt để Về khoa học kĩ thuật: ngành Khí tượng Thuỷ văn cần làm tốt công tác dự tính dự báo để xây dựng phương án có tính chuẩn xác cao cho sản xuất vụ, năm dài Tiếp tục tiến giống, biện pháp canh tác, chuyển đổi cấu mùa vụ hợp lý,…để khai thác yếu tố thuận, né tránh yếu tố bất thuận.Vận dụng quy luật diễn biến thời tiết năm nhiều năm tới dự báo khí hậu để có kế hoạch đạo sản xuất nông nghiệp Cần tu sửa công trình thuỷ nông có, tiếp tục xây dựng số công trình nhằm đảm bảo ngày tốt nhu cầu nước tưới tiêu cho trồng, vật nuôi Trong thời gian gần việc ứng dụng khoa học kỹ thuật Nông nghiệp cho kết tốt Tuy nhiên, điều kiện khí hậu có nhiều biến động việc hiểu rõ mối quan hệ: biến động khí hậu, thời tiết trồng vấn đề cần thiết Để có chiến lược phát triển Nông nghiệp bền vững lâu dài phải hiều rõ quy luật biến đổi khí hậu ứng dụng tiến khoa học vào Nông nghiệp 75 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Đô Lương huyện nông tỉnh Nghệ An, vùng đất trù phú phì nhiêu thích hợp cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt trồng lúa Tuy nhiên năm gần đây, tình hình BĐKH ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất lúa huyện Đô Lương Tình hình BĐKH huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An giai đoạn 1961 – 2012 diễn phức tạp, thay đổi thất thường: Nhiệt độ trung bình, nhiệt độ tối đa, nhiệt độ tối thấp có xu hướng tăng lên Nhiệt độ trung bình có xu hướng tăng lên 0,19oC qua thập kỷ, nhiệt độ tối đa tăng 0,14 oC qua thập kỷ nhiệt độ tối thấp tăng 0,22 oC qua thập kỷ Lượng mưa trung bình năm có xu hướng thay đổi bất thường Số nắng có xu hướng giảm Số ngày nắng nóng, nắng nóng gay gắt có xu hướng tăng số ngày rét đậm, rét hại lại có xu hướng giảm Tần suất bão đổ có xu hướng giảm cường độ bão ngày gia tăng xuất muộn trước Tình hình sản xuất lúa Đô Lương biến động qua năm Trong vòng năm trở lại (từ 2010 – 2015), diện tích sản xuất lúa thay đổi thất thường, vụ Hè thu thay đổi rõ rệt Bên cạnh đó, suất có biến động theo năm, vụ Hè thu thường có suất thấp vụ Xuân phải chịu ảnh hưởng nhiều từ thời tiết nắng nóng, hạn hán, bão lũ, ngập lụt sâu bệnh BĐKH ảnh hưởng tới sản xuất lúa huyện Đô Lương tương đối nặng nề, không diện tích, suất mà lịch thời vụ, cấu trồng Đặc biệt năm gần đây, lịch thời vụ có xu hướng thay đổi vụ Xuân vụ Hè thu Vụ Xuân có xu hướng gieo trồng muộn để tránh đợt rét đậm rét hại vụ Hè thu có xu hướng thu hoạch sớm để tránh 76 đợt mưa lớn bão muộn Đồng thời, cấu trồng có thay đổi để giảm thiểu bất lợi thời tiết Trong bối cảnh BĐKH ngày phức tạp người dân huyện Đô Lương có nhiều biện pháp thích ứng với tượng thời tiết cực đoan chuyển đổi cấy trồng từ lúa sang ngô, mía, đậu xanh, chuyển đổi giống từ IR 1820, IR 17494, Xi 23… sang Khang dân cải tiến, Kinh sở ưu 1588… Ngoài bố trí giống thời vụ cách hợp lí Các biện pháp phần thích ứng với BĐKH, giúp giảm thiểu thiệt hại BĐKH gây Từ thực trạng hoạt động sản xuất lúa huyện Đô Lương đề xuất số biện pháp thích ứng làm tốt công tác bảo vệ thực vật, ứng dụng tiến khoa học kĩ thuật, tu sửa công tác thủy lợi Kiến nghị Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An cần thử nghiệm nhân rộng mô hình sản xuất lúa suất cao thích ứng tình hình BĐKH nhiều Phòng NN&PTNT huyện Đô Lương cần thường xuyên phổ biến kỹ thuật canh tác giống lúa mới, phương pháp phòng trừ sâu bệnh, kỹ thuật chăm sóc cho trồng, điều chỉnh cấu giống thời vụ gieo trồng phù hợp với đặc điểm thời tiết đất đai địa phương để đem lại suất cao Vấn đề đánh giá ảnh hưởng BĐKH tới sản xuất nông nghiệp hoạt động sản xuất lúa vấn đề cấp bách quan tâm nhiều xã hội Tuy nhiên, giới hạn thời gian khả nghiên cứu nên đề tài nhiều thiếu sót Vì vậy, nên có đề tài, nghiên cứu khác chuyên sâu vấn đề để giúp cho người dân huyện Đô Lương vùng miền khác ngày có sống phát triển 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Bộ Tài nguyên Môi trường (2008), Tài liệu hội thảo “Tham vấn quốc gia chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu nước biển dâng” Bộ Tài nguyên Môi trường (2012), Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam Bộ Nông Nghiệp Phát triển nông thôn (2007), Chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai, ứng phó giảm nhẹ đến năm 2020 Cục Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ Quốc Gia (2013), Tổng luận “Chiến lược phát triển nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu kỉ 21” Cục Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ Quốc Gia (2008), Tổng luận “Tác động biến đổi khí hậu toàn cầu dâng cao nước biến” Đào Xuân Học (2009), Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn, Bài trình bày Hội thảo Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu, ngày 31/7/2009 Hội An - Quảng Nam IMHEN(2015), Báo cáo đặc biệt Việt Nam quản lý rủi ro thiên tai tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu Phòng NN&PTNT huyện Đô Lương (2010), Báo cáo kết thực phương án chống hạn cho Vụ sản xuất Hè thu, vụ Mùa 2010 phương án chuyển đổi cấu trồng tình hình thời tiết không thuận lợi thời gian qua Phòng NN&PTNT huyện Đô Lương (2011), Báo cáo sơ tình hình sản xuất Hè thu, vụ Mùa 2011 tiến độ sản xuất vụ Đông 2011 đến ngày 12/10/2011 78 10 Phòng NN&PTNT huyện Đô Lương (2012), Báo cáo tình hình thiệt hại mưa lớn gây địa bàn huyện Đô Lương từ ngày 03 – 06/09/2012 11 Phòng NN&PTNT huyện Đô Lương (2013), Báo cáo tình hình thiệt hại gió lốc gây địa bàn huyện Đô Lương ngày 28/04/2013 12 Phòng NN&PTNT huyện Đô Lương (2013), Báo cáo tình hình thiệt hại mưa lũ bão số số 11 gây địa bàn huyện Đô Lương 13 Phòng NN&PTNT huyện Đô Lương (2015), Báo cáo tình hình thiệt hại hạn hán gây tháng 8/2015 14 Phòng NN&PTNT huyện Đô Lương (2016), Báo cáo tình hình rét đậm, rét hại gây từ ngày 22 - 28/01/2016 15 Sở Nông nghiệp Và Phát triển nông thôn Nghệ An (2015), Báo cáo tổng hợp‘‘Rà soát bổ sung quy hoạch phương án phòng chống lụt bão, lũ ống, lũ quét địa bàn tỉnh Nghệ An’’ 16 Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Môi trường (2011), Tài liệu hướng dẫn “Đánh giá tác động biến đổi khí hậu xác định giải pháp thích ứng” Tài liệu tiếng Anh IPCC (2007), IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 IPCC (2014), Climate Change 2014 Synthesis Report Summary for Policymakers Tài liệu Internet Đức Phường (2008), Nông nghiệp toàn cầu mối đe dọa từ biến đổi khí hậu http://tiasang.com.vn/Default.aspx? tabid=67&News=1879&CategoryID=8, Ngày 03/06/2008 Hân Hòa (2015), Biến đổi khí hậu tác hại http://mtnt.hoinongdan.org.vn/sitepages/news/1104/31503/bien-doikhi-hau-va-nhung-tac-hai, Ngày 27/04/2015 79 Ngọc Thọ (2013), Đối phó với biến đổi khí hậu: Ngành Nông nghiệp cần chủ động, http://tietkiemnangluong.vn/d6/news/Doi-pho-voi-bien-doi-khi-hau- Nganh-Nong-nghiep-can-chu-dong-115-109-4133.aspx, Ngày 11/09/2013 Viện Khoa Học Nông Nghiệp Việt Nam (2011), Nông nghiệp nông dân trước biến đổi khí hậu, http://www.vaas.org.vn/nong-nghiep-vanong-dan-truoc-bien-doi-khi-hau-a12503.html, Ngày 02/05/2011 Vũ Thế Tường (2015), Thích ứng trồng trước biến đổi khí hậu, http://nhandan.com.vn/cuoituan/chuyen-de/item/26547602-thich-ungcay-trong-truoc-bien-doi-khi-hau.html, Ngày 05/06/2015 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN HỘ NÔNG DÂN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG Phiếu số:…… TRƯỜNG HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG PHIẾU ĐIỀU TRA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 80 PHẦN THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NÔNG HỘ 1.Họ tên người vấn:…………………………………………… Quan hệ với chủ hộ:………………………………………………………… Tuổi:……………………………………………………………………… Nam  Giới tính: Nữ  Địa chỉ:……………………………………………………………………… Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………… Dân tộc:…………………………………………………………………… Số nhân khẩu:………(người) Loại hộ gia đình năm trước Hiện Khá giả Trung bình Cận nghèo Nghèo Khác 10 Nghề nghiệp: 1 Công chức, viên chức 2 Công nhân 3 Làm nông nghiệp 4 Ngư nghiệp 5 Kinh doanh, buôn bán, dịch vụ 6 Ngành nghề khác (ghi rõ)……………………………………………… 11 Trình độ văn hóa người vấn:………………………… PHẦN THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 12 Xin ông bà cho biết thông tin sau sản xuất lúa? năm trước Diện tích (m ) 81 Hiện Lịch thời vụ: Xuân: Hè thu: Năng suất (tạ/sào) Xuân: Hè thu: Tần suất phun thuốc BVTV (lần/vụ) Tỉ lệ diện tích lúa đảm bảo nước (%) 13 Nếu có bão, ông/bà làm để ứng phó sản xuất nông nghiệp trước bão đổ bộ? □ Rút cạn nước đồng ruộng để chống úng □ Thay đổi lịch thời vụ □ Thay đổi giống thân cứng cây, chống đổ gặp bão □ Thu hoạch sớm □ Không làm □ Không biết □ Khác 14 Nếu có bão, ông/bà áp dụng biện pháp để khắc phục sản xuất nông nghiệp? □ Thay đổi lịch thời vụ □ Buộc tránh bị đổ □ Không có biện pháp □ Khác 15 Nếu có rét đậm rét hại ông/bà áp dụng biện pháp để ứng phó sản xuất nông nghiệp? □ Gieo lại mạ □ Che phủ mạ (bằng nilon chiếu đèn) 82 □ Thay đổi lịch thời vụ □ Bơm thêm nước với mực nước - cm để giữ ấm chân ruộng □ Bón thêm tro trồng có khả chịu rét □ Thay đổi giống □ Không làm □ □ Khác 16 Nếu có nắng nóng, nắng nóng gay gắt, ông/bà áp dụng biện pháp để ứng phó sản xuất nông nghiệp? □ Bơm thêm nước vào ruộng □ Giữ nước cho đồng ruộng □ Chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang chăn nuôi □ Để đất trống □ Thay đổi giống trồng có khả chịu hạn cao □ Không làm □ Không biết □ Khác 17 Xin ông/ bà cho biết, đánh giá ông bà tượng thời tiết sau so với năm 2011? Hiện tượng thời tiết Ít Rét đậm, rét hại Khô hạn Nắng nóng kéo dài Bão Lũ Ngập lụt Mưa lớn Khác Vẫn cu Nhiều Không có PHẦN KIẾN NGHỊ 83 Ông/bà có kiến nghị (ý kiến) nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất địa phương: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ ông (bà)! Người vấn 84 PHỤ LỤC BẢNG ANOVA TRA GIÁ TRỊ XU HƯỚNG VÀ MỨC Ý NGHĨA CỦA CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG Nhiệt độ trung bình năm Tháng Intercept X Variable Tháng Intercept X Variable Tháng Intercept X Variable Tháng Intercept X Variable Tháng Intercept X Variable Tháng Intercept X Variable Tháng Intercept X Variable Tháng Intercept X Variable Tháng Intercept X Variable Tháng 10 Intercept X Variable Tháng 11 Intercept X Variable Tháng 12 Intercept Coefficient s -18.483298 0.0181396 Standard Error 27.49400326 0.01384003 t Stat -0.672267 1.3106633 P-value 0.504508914 0.195960043 Lower 95% -73.70663 -0.009659 Upper 95% 36.740033 0.0459381 Lower 95.0% -73.7066289 -0.0096589 Upper 95.0% 36.74003265 0.045938136 Coefficient s -49.60263 0.0342698 Standard Error 36.71181969 0.018480127 t Stat -1.351135 1.8544156 P-value 0.182734578 0.069582076 Lower 95% -123.3405 -0.002849 Upper 95% 24.13523 0.0713883 Lower 95.0% -123.34049 -0.00284859 Upper 95.0% 24.13522968 0.071388263 Coefficient s 1.5041951 0.0097636 Standard Error 30.09105421 0.015147342 t Stat 0.0499881 0.6445765 P-value 0.960331019 0.52214809 Lower 95% -58.93547 -0.020661 Upper 95% 61.943856 0.040188 Lower 95.0% -58.935466 -0.02066071 Upper 95.0% 61.94385622 0.040187953 Coefficient s -11.347031 0.0180751 Standard Error 24.6777141 0.012422356 t Stat -0.459809 1.4550439 P-value 0.647646658 0.151906939 Lower 95% -60.91368 -0.006876 Upper 95% 38.219617 0.0430261 Lower 95.0% -60.913678 -0.00687596 Upper 95.0% 38.21961702 0.043026109 Coefficient s 14.910672 0.0063588 Standard Error 15.98541752 0.008046797 t Stat 0.9327671 0.7902277 P-value 0.355422792 0.433126806 Lower 95% -17.19698 -0.009804 Upper 95% 47.018328 0.0225213 Lower 95.0% -17.196984 -0.00980366 Upper 95.0% 47.01832805 0.022521268 Coefficient s -38.919043 0.0342377 Standard Error 11.80265386 0.005941262 t Stat -3.297482 5.7627052 P-value 0.001800677 5.10461E-07 Lower 95% -62.62537 0.0223044 Upper 95% -15.21271 0.0461711 Lower 95.0% -62.6253708 0.02230437 Upper 95.0% -15.2127149 0.046171118 Coefficient s 10.585705 0.0093289 Standard Error 10.99293746 0.005533664 t Stat 0.962955 1.6858442 P-value 0.340204296 0.098057416 Lower 95% -11.49426 -0.001786 Upper 95% 32.665669 0.0204436 Lower 95.0% -11.4942601 -0.0017858 Upper 95.0% 32.6656693 0.020443587 Coefficient s 7.0308433 0.0105835 Standard Error 7.494686686 0.003772702 t Stat 0.9381104 2.8052833 P-value 0.352697357 0.007143027 Lower 95% -8.022678 0.0030058 Upper 95% 22.084365 0.0181612 Lower 95.0% -8.02267792 0.0030058 Upper 95.0% 22.08436455 0.018161194 Coefficient s -12.108103 0.0194991 Standard Error 8.839275926 0.004449546 t Stat -1.369807 4.3822742 P-value 0.176867572 6.02519E-05 Lower 95% -29.86231 0.010562 Upper 95% 5.6461055 0.0284363 Lower 95.0% -29.8623109 0.01056196 Upper 95.0% 5.646105528 0.028436309 Coefficient s -9.2855818 0.0169799 Standard Error 15.86389051 0.007985622 t Stat -0.585328 2.1263081 P-value 0.56095966 0.038437293 Lower 95% -41.14914 0.0009403 Upper 95% 22.57798 0.0330195 Lower 95.0% -41.1491436 0.0009403 Upper 95.0% 22.57798005 0.033019486 Coefficient s -34.713076 0.0283868 Standard Error 22.61550323 0.011384273 t Stat -1.534924 2.4935133 P-value 0.131106681 0.016002353 Lower 95% -80.13765 0.0055209 Upper 95% 10.711499 0.0512528 Lower 95.0% -80.1376513 0.00552085 Upper 95.0% 10.71149887 0.05125282 Coefficient s -7.5757485 Standard Error 25.00044714 t Stat -0.303025 P-value 0.763128389 Lower 95% -57.79062 Upper 95% 42.639127 Lower 95.0% -57.7906244 Upper 95.0% 42.63912743 85 X Variable Năm Intercept X Variable 0.0132677 0.012584814 1.0542645 0.296829847 -0.01201 0.0385451 -0.01200962 0.038545066 Coefficient s -13.603513 0.018885 Standard Error 8.716736857 0.004387862 t Stat -1.56062 4.3039182 P-value 0.124921263 7.804E-05 Lower 95% -31.11159 0.0100717 Upper 95% 3.9045681 0.0276983 Lower 95.0% -31.1115944 0.01007172 Upper 95.0% 3.904568051 0.02769828 Nhiệt độ trung bình tối thấp Tháng Intercept X Variable Tháng Intercept X Variable Tháng Intercept X Variable Tháng Intercept X Variable Tháng Intercept X Variable Tháng Intercept X Variable Tháng Intercept X Variable Tháng Intercept X Variable Tháng Intercept X Variable Tháng 10 Intercept X Variable Tháng 11 Intercept X Variable Tháng 12 Coefficients -53.017352 0.0344872 Standard Error 25.94980092 0.013062703 t Stat -2.043074 2.6401261 P-value 0.046333675 0.011026079 Lower 95% -105.1391 0.00825 Upper 95% -0.895643 0.0607244 Lower 95.0% -105.139061 0.00824997 Upper 95.0% -0.89564287 0.060724396 Coefficients -70.938487 0.0441031 Standard Error 29.86108649 0.01503158 t Stat -2.375616 2.9340309 P-value 0.021393659 0.005040384 Lower 95% -130.9162 0.0139113 Upper 95% -10.96073 0.0742949 Lower 95.0% -130.916245 0.0139113 Upper 95.0% -10.9607298 0.074294939 Coefficients -1.7958099 0.0104082 Standard Error 26.74688739 0.013463944 t Stat -0.067141 0.7730427 P-value 0.946737306 0.443136396 Lower 95% -55.51851 -0.016635 Upper 95% 51.926895 0.0374513 Lower 95.0% -55.5185142 -0.01663492 Upper 95.0% 51.92689451 0.03745133 Coefficients -11.568915 0.0168616 Standard Error 21.12273409 0.010632837 t Stat -0.5477 1.585805 P-value 0.586334918 0.119088459 Lower 95% -53.99518 -0.004495 Upper 95% 30.857345 0.0382183 Lower 95.0% -53.9951752 -0.00449508 Upper 95.0% 30.85734486 0.038218289 Coefficients -20.565477 0.0224665 Standard Error 27.39572357 0.013790557 t Stat -0.750682 1.6291213 P-value 0.456362467 0.109572479 Lower 95% -75.59141 -0.005233 Upper 95% 34.460453 0.0501656 Lower 95.0% -75.5914071 -0.00523266 Upper 95.0% 34.46045332 0.050165639 Coefficients -37.882713 0.0320382 Standard Error 8.814041604 0.004436844 t Stat -4.297996 7.220942 P-value 7.95753E-05 2.70863E-09 Lower 95% -55.58624 0.0231265 Upper 95% -20.17919 0.0409499 Lower 95.0% -55.5862365 0.02312653 Upper 95.0% -20.1791894 0.040949854 Coefficients -12.250634 0.0191444 Standard Error 7.978910701 0.004016453 t Stat -1.535377 4.7665022 P-value 0.130995599 1.65605E-05 Lower 95% -28.27675 0.0110771 Upper 95% 3.7754801 0.0272117 Lower 95.0% -28.2767475 0.01107715 Upper 95.0% 3.775480088 0.027211712 Coefficients -9.2602631 0.0173241 Standard Error 6.522519824 0.003283329 t Stat -1.419737 5.2763966 P-value 0.161889351 2.84286E-06 Lower 95% -22.36113 0.0107294 Upper 95% 3.8406036 0.0239189 Lower 95.0% -22.3611297 0.01072939 Upper 95.0% 3.840603561 0.023918909 Coefficients -18.559885 0.0214878 Standard Error 15.56576135 0.007835549 t Stat -1.192353 2.7423486 P-value 0.238750995 0.008443006 Lower 95% -49.82464 0.0057496 Upper 95% 12.704867 0.037226 Lower 95.0% -49.8246365 0.00574964 Upper 95.0% 12.70486705 0.037225968 Coefficients -29.728489 0.0261014 Standard Error 14.81002056 0.007455121 t Stat -2.007323 3.5011382 P-value 0.050135873 0.000984708 Lower 95% -59.47529 0.0111274 Upper 95% 0.0183126 0.0410755 Lower 95.0% -59.4752909 0.01112736 Upper 95.0% 0.018312578 0.04107546 Coefficients 2.8964195 0.0081314 Standard Error 25.58653135 0.012879839 t Stat 0.1132009 0.6313294 P-value 0.910324545 0.530700933 Lower 95% -48.49564 -0.017738 Upper 95% 54.28848 0.0340013 Lower 95.0% -48.4956412 -0.0177385 Upper 95.0% 54.2884802 0.03400134 86 Intercept X Variable Năm Intercept X Variable Coefficients 3.1296885 0.0067722 Standard Error 39.94874363 0.020109541 t Stat 0.0783426 0.3367647 P-value 0.93786822 0.73770376 Lower 95% -77.10972 -0.033619 Upper 95% 83.369102 0.0471634 Lower 95.0% -77.1097245 -0.03361902 Upper 95.0% 83.36910157 0.047163385 Coefficients -21.628493 0.0216105 Standard Error 9.121218711 0.004591472 t Stat -2.371228 4.7066644 P-value 0.021622623 2.0297E-05 Lower 95% -39.949 0.0123883 Upper 95% -3.307986 0.0308328 Lower 95.0% -39.949 0.01238827 Upper 95.0% -3.3079861 0.030832758 87 Nhiệt độ trung bình tối cao Tháng Intercept X Variable Tháng Intercept X Variable Tháng Intercept X Variable Tháng Intercept X Variable Tháng Intercept X Variable Tháng Intercept X Variable Tháng Intercept X Variable Tháng Intercept X Variable Tháng Intercept X Variable Tháng 10 Intercept X Variable Tháng 11 Intercept X Variable Tháng 12 Intercept X Variable Năm Coefficients -26.402572 0.0239059 Standard Error 27.66633335 0.013926778 t Stat -0.954321 1.7165413 P-value 0.344512219 0.092253025 Lower 95% -81.97204 -0.004067 Upper 95% 29.166894 0.0518786 Lower 95.0% -81.9720379 -0.00406687 Upper 95.0% 29.16689394 0.051878645 Coefficients -50.891586 0.0365562 Standard Error 38.60337052 0.019432302 t Stat -1.31832 1.8812054 P-value 0.193404103 0.065773018 Lower 95% -128.4287 -0.002475 Upper 95% 26.645566 0.0755871 Lower 95.0% -128.428737 -0.00247478 Upper 95.0% 26.64556598 0.07558708 Coefficients -4.4545723 0.0145782 Standard Error 33.92127485 0.017075412 t Stat -0.131321 0.8537558 P-value 0.896048446 0.397312158 Lower 95% -72.58746 -0.019719 Upper 95% 63.678313 0.0488752 Lower 95.0% -72.5874579 -0.01971874 Upper 95.0% 63.67831343 0.048875208 Coefficients -17.301825 0.0232956 Standard Error 34.44565372 0.017339376 t Stat -0.502293 1.34351 P-value 0.617666194 0.185172818 Lower 95% -86.48796 -0.011532 Upper 95% 51.884307 0.0581228 Lower 95.0% -86.4879567 -0.01153154 Upper 95.0% 51.88430661 0.058122788 Coefficients 53.138798 -0.010275 Standard Error 21.33516164 0.01073977 t Stat 2.4906677 -0.956729 P-value 0.016116463 0.343307439 Lower 95% 10.285865 -0.031847 Upper 95% 95.991731 0.0112964 Lower 95.0% 10.2858648 -0.03184651 Upper 95.0% 95.9917314 0.011296417 Coefficients -12.664232 0.0234977 Standard Error 18.06601587 0.009094136 t Stat -0.700998 2.5838278 P-value 0.486554285 0.01274012 Lower 95% -48.95089 0.0052316 Upper 95% 23.622428 0.0417638 Lower 95.0% -48.9508931 0.00523157 Upper 95.0% 23.62242846 0.041763789 Coefficients 57.849403 -0.011968 Standard Error 18.25797463 0.009190764 t Stat 3.1684458 -1.302172 P-value 0.002614081 0.198824493 Lower 95% 21.177181 -0.030428 Upper 95% 94.521624 0.0064922 Lower 95.0% 21.1771813 -0.03042815 Upper 95.0% 94.52162396 0.00649224 Coefficients 28.717915 0.0020343 Standard Error 12.99864106 0.006543302 t Stat 2.2093013 0.3108937 P-value 0.031762954 0.757173887 Lower 95% 2.6093762 -0.011108 Upper 95% 54.826454 0.0151769 Lower 95.0% 2.60937622 -0.01110834 Upper 95.0% 54.82645411 0.015176881 Coefficients -7.3926795 0.0192964 Standard Error 15.62854684 0.007867154 t Stat -0.473024 2.452776 P-value 0.638254536 0.017707757 Lower 95% -38.78354 0.0034947 Upper 95% 23.998181 0.035098 Lower 95.0% -38.7835397 0.00349472 Upper 95.0% 23.99818067 0.035098009 Coefficients -1.5306895 0.0150775 Standard Error 17.54227188 0.008830491 t Stat -0.087257 1.7074406 P-value 0.930815599 0.093943426 Lower 95% -36.76538 -0.002659 Upper 95% 33.704001 0.0328141 Lower 95.0% -36.7653795 -0.00265902 Upper 95.0% 33.70400054 0.032814104 Coefficients -35.482259 0.0307728 Standard Error 25.47139026 0.012821879 t Stat -1.393024 2.4000217 P-value 0.169775422 0.020159449 Lower 95% -86.64305 0.0050193 Upper 95% 15.678534 0.0565263 Lower 95.0% -86.6430519 0.00501929 Upper 95.0% 15.67853413 0.056526291 Coefficients 18.412384 0.0020713 Standard Error 25.17211589 0.01267123 t Stat 0.7314595 0.1634658 P-value 0.467912935 0.870810623 Lower 95% -32.1473 -0.02338 Upper 95% 68.972066 0.0275222 Lower 95.0% -32.1472991 -0.0233796 Upper 95.0% 68.97206641 0.027522227 88 Intercept X Variable Coefficients 0.166507 0.0140702 Standard Error 10.30114923 0.005185429 t Stat 0.0161639 2.7134182 P-value 0.987167941 0.009110903 89 Lower 95% -20.52396 0.003655 Upper 95% 20.856974 0.0244855 Lower 95.0% -20.5239601 0.003655 Upper 95.0% 20.8569742 0.024485479 ... KHẢO .78 PHỤ LỤC 80 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ATNĐ BĐKH BTNMT CNH – HĐH ĐBSCL FAO IPCC IPM KT – XH NN&PTNT NTTS Tmax Ttb UNDP UNFCCC Áp thấp nhiệt đới Biến đổi khí hậu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Hoạt Động Sản Xuất Lúa Tại Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An, Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Hoạt Động Sản Xuất Lúa Tại Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An, Đánh Giá Ảnh Hưởng Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Hoạt Động Sản Xuất Lúa Tại Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay