Nghiên Cứu Các Biện Pháp Xử Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Của Người Dân Tộc Tày Tại Xã Nông Hạ, Tỉnh Bắc Kạn

84 163 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:35

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG = = = =¶¶¶ = = = = KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT CỦA NGƯỜI DÂN TỘC TÀY TẠI Xà NÔNG HẠ, HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH BẮC KẠN Người thực : LÈNG BÍCH HẠNH Lớp : MTA Khóa : 57 Chuyên ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : ThS NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG HÀ NỘI - 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG = = = =¶¶¶ = = = = KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT CỦA NGƯỜI DÂN TỘC TÀY TẠI Xà NÔNG HẠ, HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH BẮC KẠN Người thực : LÈNG BÍCH HẠNH Lớp : MTA Khóa : 57 Chuyên ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : ThS NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG Địa điểm thực tập : Xà NÔNG HẠ, HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH BẮC KẠN HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận riêng tôi, nghiên cứu cách độc lập Các số liệu thu thập tài liệu cho phép công bố đơn vị cung cấp số liệu Các tài liệu tham khảo có nguồn gốc rõ ràng Các kết nêu khóa luận hoàn toàn trung thực chưa có công bố tài liệu Hà Nội, ngày …tháng … năm 2016 Sinh viên Lèng Bích Hạnh i LỜI CẢM ƠN Sau bốn năm học tập, rèn luyện tu dưỡng Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Để hoàn thành trình thực tập tốt nghiệp, nỗ lực thân, nhận giúp đỡ tập thể, cá nhân trường Xuất phát từ lòng kính trọng biết ơn, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám đốc học viện, Ban chủ nhiệm khoa Môi Trường, toàn thể thầy, cô giáo trang bị cho kiến thức bản, hữu ích phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu đề tài công tác sau Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ThS Nguyễn Thị Hương Giang, giảng viên khoa Môi Trường, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam tận tình hướng dẫn giúp đỡ suốt trình thực tập để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn đến UBND xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn giúp đỡ, tạo điều kiện cho trình điều tra thu thập số liệu phục vụ nội dung đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn đến người dân địa phương nhiệt tình giúp đỡ trình thu thập thông tin, khảo sát thực địa, chụp ảnh minh họa Bên cạnh đó, muốn gửi lời cảm ơn gia đình, bạn bè, người động viên, giúp đỡ suốt trình học tập, rèn luyện trường trình nghiên cứu, hoàn thành đề tài thực tập tốt nghiệp Hà Nội, ngày… tháng… năm 2016 Sinh viên Lèng Bích Hạnh ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii DANH MỤC VIẾT TẮT .vi MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu .2 Yêu cầu nghiên cứu Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 1.1 Tổng quan chất thải rắn sinh hoạt 1.1.1 Các khái niệm liên quan Khái niệm chất thải: Tại khoản 12 Điều Luật bảo vệ môi trường 2014 thì: “Chất thải vật chất thể rắn, lỏng, khí thải từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoạt động khác” Như vậy, chất thải tất thứ vật chất từ đồ ăn, đồ dùng, chất phế thải sản xuất, dịch vụ, y tế, mà người không dùng thải bỏ Khái niệm chất thải rắn: “Chất thải rắn chất thải thể rắn, sệt (còn gọi bùn thải) thải từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoạt động khác”(Nghị định số 38/2015/NĐ – CP ngày 24/4/2015 quản lý chất thải phế liệu) .3 Khái niệm chất thải rắn sinh hoạt: Có nhiều khái niệm chất thải rắn sinh hoạt hay gọi rác thải sinh hoạt Thuật ngữ tiếng anh Minicipal solid waste viết tắt MSW (hay Domestic/Residential solid Waste) 1.1.2 Nguồn phát sinh, phân loại thành phần chất thải rắn sinh hoạt 1.1.2.1 Nguồn phát sinh 1.1.2.2 Phân loại .5 1.1.2.3 Thành phần 1.2.1 Hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt 1.2.1.1 Hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt giới 1.2.1.2 Hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt Việt Nam 1.2.2 Tác động chất thải rắn sinh hoạt 11 1.2.2.1 Ảnh hưởng đến môi trường không khí .11 1.2.2.2 Ảnh hưởng đến môi trường nước 12 1.2.2.3 Ảnh hưởng rác thải tới môi trường đất .12 1.2.2.4 Ảnh hưởng chất thải rắn đến cảnh quan đô thị 13 1.2.2.5 Ảnh hưởng rác thải sức khoẻ người 13 1.3 Chính sách quản lý chất thải rắn sinh hoạt Việt Nam 14 1.3.1 Hệ thống quản lý chất thải rắn sinh hoạt .14 1.3.2 Mục tiêu nhiệm vụ sách quản lý 16 iii 1.4 Kinh nghiệm quản lý xử lý chất thải rắn sinh hoạt dân tộc người Việt Nam 18 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1 Đối tượng nghiên cứu .24 2.2 Phạm vi nghiên cứu 24 2.3 Nội dung nghiên cứu 24 2.4 Phương pháp nghiên cứu .24 2.4.1 Lựa chọn địa điểm nghiên cứu 24 2.4.3 Thu thập tài liệu sơ cấp 25 2.4.3.1 Điều tra phiếu điều tra bảng hỏi 25 2.4.3.2 Khảo sát thực địa 25 2.4.4 Xử lý số liệu 25 Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 3.1 Giới thiệu địa điểm nghiên cứu 26 3.1.1 Điều kiện tự nhiên .26 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội .27 3.1.2.1 Tình hình kinh tế .27 3.1.2.2 Tình hình xã hội 27 3.1.3 Đặc điểm dân tộc Tày xã Nông Hạ 28 3.2 Thực trạng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt người dân tộc Tày xã Nông Hạ 32 3.2.1 Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình người dân tộc Tày 32 3.2.3 Thành phần chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình người Tày 38 3.3 Các phương pháp xử lý chất thải hộ gia đình người dân tộc Tày xã Nông Hạ 40 3.3.1 Phương pháp xử lý chất thải phát sinh nhà .40 3.3.2 Phương pháp xử lý chất thải phát sinh chăn nuôi 43 3.3.3 Phương pháp xử lý chất thải khác .46 3.4 Đánh giá phương pháp xử lý chất thải 49 3.4.1 Ưu điểm .49 3.4.2 Nhược điểm 50 3.4.3 Giải pháp đề xuất 53 Tuyên truyền nâng cao nhận thức 53 Áp dụng khoa học – kỹ thuật 55 Tăng cường nguồn lực cho việc cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường 56 Chính sách địa phương 56 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 Kết luận 59 iv Kiến nghị 60 v DANH MỤC VIẾT TẮT BVMT Bảo vệ môi trường CTR Chất thải rắn CTRSH Chất thải rắn sinh hoạt CTNH Chất thải nguy hại ĐBSH Đồng sông Hồng ĐBSCL Đồng sông Cửu Long GDP Tổng sản phẩm quốc gia ISWM Quản lý tổng hợp chất thải rắn HĐND - UBND Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân KT - XH Kinh tế - Xã hội LCTRSHPS Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh MSW Minicipal solid waste NS & VSMT Nước Vệ sinh môi trường TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh THCS Trung học sở TN & MT Tài nguyên Môi trường UPA - USA Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ WHO Tổ chức y tế giới vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Phân loại rác thải .Error: Reference source not found Bảng 1.2 Thành phần chất thải rắn Error: Reference source not found Bảng 1.3 Thành phần chất thải sinh hoạt Hà Nội, Hải Phòng TP HCM Error: Reference source not found Bảng 1.4 Lượng phát sinh chất thải rắn đô thị số nước .Error: Reference source not found Bảng 1.5 CTRSH phát sinh số tỉnh, thành phố năm 2011 Error: Reference source not found Bảng 2.1 Số lượng hộ điều tra địa điểm nghiên cứu .Error: Reference source not found Bảng 3.1 Tổng hợp cấu thành phần dân tộc xã Nông Hạ năm 2015 Error: Reference source not found Bảng 3.2 Tổng hợp điều kiện nhà thôn.Error: Reference source not found Bảng 3.3 Chất thải từ thực phẩm dư thừa phát sinh nhà bếp .Error: Reference source not found Bảng 3.4 Hiện trạng nhà vệ sinh hộ gia đình người dân tộc Tày 35 Bảng 3.5 Điều kiện chuồng trại chăn nuôi hộ gia đình người dân tộc Tày Error: Reference source not found Bảng 3.6 Lượng phát thải chất thải rắn chăn nuôi xã Nông HạError: Reference source not found Bảng 3.7 Thành phần CTRSH hộ gia đình người dân tộc Tày xã Nông Hạ Error: Reference source not found Bảng 3.8 Hình thức xử lý chất thải từ thực phẩm dư thừa hộ gia đình người Tày Error: Reference source not found Bảng 3.9 Tình hình xử lý phân chăn nuôi xã Nông Hạ Error: Reference source not found Bảng 3.10 Tỷ lệ hộ điều tra chọn cách xử lý rác thải khác Error: Reference source not found vii Bảng 3.11 Ưu điểm xử lý chất thải rắn hộ gia đình người Tày Error: Reference source not found Bảng 3.12 Thiệt hại gây cho vật nuôi dịch bệnh xã Nông Hạ Error: Reference source not found viii - Khuyến khích hộ gia đình người Tày xây dựng công trình vệ sinh môi trường góp phần cải thiện vệ sinh môi trường - Tập huấn kỹ thuật xây dựng nhà tiêu, hố ủ phân, nhà tắm, chuồng trại chăn nuôi…cho người dân tộc Tày xã đội xây dựng thôn/bản - Hỗ trợ người dân mua chế phẩm sinh học để giảm mùi hôi thối chất thải (phân, nước, rác) 58 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Nông Hạ xã nằm phía Bắc huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, có tuyến quốc lộ chạy qua song song với dòng sông Cầu, địa bàn có nhiều dân tộc sinh sống, dân tộc Tày chiếm 54,3% dân cư toàn xã Xã có 13/15 thôn có người dân tộc Tày sinh sống Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 15,6 triệu đồng/người/năm Hoạt động kinh tế sản xuất nông nghiệp lâm nghiệp Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt họ gia đình dân tộc Tày chủ yếu từ hoạt động sinh hoạt gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ Thành phần chất thải hữu chiếm cao tổng lượng phát sinh, chất thải vô chiếm ít, chất thải nguy hại Chưa có tổ vệ sinh môi trường thu gom chất thải sinh hoạt nên việc xử lý chất thải hộ gia đình người dân tộc Tày hộ gia đình toàn xã tự xử lý Các hình thức xử lý chủ yếu thiêu đốt thải tự môi trường cho rác tự phân hủy thải sông, suối cạnh nhà Nhìn chung, môi trường sống người dân tộc Tày xã Nông Hạ chưa bị ô nghiễm nghiêm trọng thành phố lớn, số hộ gia đình biết cách xử lý chất thải sinh hoạt biễn pháp đơn giản Bên cạnh đó, phần lớn người dân xử lý cách xả rác môi trường sống thiếu công trình thiết yếu như: nhà vệ sinh, hố rác chứa chất thải, chuồng trại chăn nuôi hợp lý Một số giải pháp đưa nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đồng bào dân tộc Tày xã Nông Hạ Các giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, tăng cường nguồn lực cho việc cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường phù hợp với điều kiện thôn Tuy nhiên, tập tục sinh hoạt người dân tộc Tày chưa quan tâm nhiều đến việc vệ sinh môi trường sống nên việc bảo vệ môi trường xã Nông Hạ vùng nông thôn miền núi gặp nhiều khó khăn 59 Kiến nghị - Tăng cường giáo dục cộng đồng nâng cao hiểu biết người dân lợi ích phân loại rác nguồn, tác hại chất thải sinh hoạt đến môi trường sống nâng cao ý thức bảo vệ môi trường - Phổ biến kiến thức cho người dân vệ sinh nhà ở, chuồng trại chăn nuôi, đường làng, ngõ xóm đảm bảo môi trường sống sạch, ngăn ngừa dịch bệnh - Phổ biến kiến thức tầm quan trọng việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiệu quả, hướng dẫn quy trình xử lý rác phù hợp với điều kiện thực tế địa phương hộ gia đình - Thành lập tổ hoạt động bảo vệ môi trường cấp xóm, phát huy vai trò tổ chức quần chúng đoàn niên, hội Phụ nữ, hội cựu chiến binh,… - Tuyên truyền, khuyến kkhích người dân thu gom đổ rác nơi quy định - Tăng cường biện pháp xử phạt để tạo cho người dân ý thức cao hơn, có trách nhiệm với công tác quản lý CTRSH 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Bộ Tài nguyên Môi trường, Báo cáo trạng môi trường quốc gia chất thải rắn, 2011 Chính phủ, Nghị định số 38/2015/NĐ – CP ngày 24/4/2015 quản lý chất thải phế liệu, 2015 Trịnh Quang Huy (2012), Bài giảng xử lý chất thải rắn, Đại học Nông nghiệp Hà Nội Lê Văn Khoa (2004), Khoa học môi trường giai đoạn 2010-2015, NXB Giáo dục Võ Đình Long, Nguyễn Văn Sơn (2008) Quản lý chất thải rắn chất thải nguy hại NXB Trường đại học công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hoa Lý (2004), Một số vấn đề liên quan đến việc xử lý nước thải chăn nuôi, lò mổ Tạp chí khoa học nông nghiệp, Số Nguyễn Văn Mạn (2006) Bộ môn sức khỏe môi trường NXB Y học Hà Nội Trần Quang Ninh (2009) Tổng luận công nghệ xử lý chất thải rắn số nước Việt Nam Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Bảo vệ môi trường 10 Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, 2009 11 Nguyễn Xuân Thành cộng (2011), Giáo trình công nghệ sinh học xử lý môi trường, NXB Lao động - xã hội, Hà Nội 12 Hồ Thị Lam Trà, Lương Đức Anh, Cao Trường Sơn (2012), Quản lý môi trường, NXB Đại học Nông Nghiệp, Hà Nội 13 UBND xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn (2015), Thuyết minh đề án xây dựng nông thôn xã Nông Hạ giai đoạn 2011 - 2015 14 UBND xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn (2015), Báo cáo Kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 15 Nguyễn Trung Việt, Trần Thị Mỹ Diệu (2008), Giáo trình quản lý chất thải rắn sinh hoạt, Đại học Văn Lang Tài liệu Online 61 16 Thế Anh Mô hình lò thu gom rác thải Nghĩa Đô – Bảo Yên http://laocai.gov.vn/sites/baoyen/Tintucsukien/tinnoibat/Trang/20150825 153450.aspx Thứ 7, 30/01/2016 17 Tuấn Anh Khi đồng bào Dao giữ gìn vệ sinh môi trường http://www.tinmoitruong.vn/bao-ve-moi-truong/khi-dong-bao-dao-giugin-ve-sinh-moi-truong_80_39191_1.html Chủ nhật, 31/01/2016 18 Nguyễn Hiến Dân tự xây lò đốt rác bảo vệ moi trường http://thoibaokinhdoanh.vn/Kinh-doanh-xanh-16/Don-Phong-Bac-KanDan-tu-xay-lo-dot-rac-bao-ve-moi-truong-17029.html Chủ nhật, 31/01/2016 19 Lê Văn Khoa Phân loại chất thải rắn sinh hoạt nguồn, tái chế tái sử dụng giải pháp có ý nghĩa kinh tế, xã hội, môi trường đô thị http://vacne.org.vn/phan-loai-chat-thai-ran-sinh-hoat-tai-nguon-tai-cheva-tai-su-dung-la-giai-phap-co-y-nghia-kinh-te-xa-hoi-va-moi-truong-ocac-do-thi/24735.html Thứ 2, 01/02/2016 20 Nguyễn Ngọc Nông Hiện trạng giải pháp quản lý, tái sử dụng rác thải sinh hoạt khu vực đô thị Thành phố Thái Nguyên http://qlkh.tnu.edu.vn/theme/details/822/hien-trang-va-giai-phap-quan-lytai-su-dung-rac-thai-sinh-hoat-khu-vuc-do-thi-tai-thanh-pho-thai-ng, Thứ 2, 01/02/2016 21 Thu Vân Bản Chăn Nuôi giữ gìn vệ sinh môi trường baolaichau.vn/xahoi/ban-chan-nuoi-giu-gin-ve-sinh-moi-truong Thứ 2, 01/02/2016 22 Võ Hạ Trâm Cách phân loại quy trình thu gom rác http://www.tinmoitruong.vn/hoi-va-dap/cach-phan-loai-rac-thai-va-quytrinh-thu-gom-rac_70_35664_1.html Thứ 3, 02/02/2016 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Một số hình ảnh rác thải sinh hoạt xã Nông Hạ 62 Hình 1: Người dân thôn Bản Tết tận dụng đất trống ven đường làng đổ rác Hình 2: Nhà tiêu tạm bợ hộ gia đình dân tộc Tày thôn Reo Dài 63 Hố phân đầy không xử lý Hình 3: Chất thải từ nhà tắm, nhà vệ sinh, chuồng nuôi xả trực tiếp sông 64 Hình 4: Chăn thả lợn chuồng nuôi 65 Phụ lục 2: Phiếu điều tra hộ gia đình Mã số phiếu: ………… PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ GIA ĐÌNH Hiện trạng xử lý chất thải rắn hộ gia đình người Tày xã Nông Hạ - Chợ Mới – Bắc Kạn I THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘ ĐƯỢC PHỎNG VẤN Họ tên người vấn: Tuổi: Giới tính:  Nam  Nữ Dân tộc: Nghề nghiệp: Trình độ học vấn: Số điện thoại liên lạc: Địa chỉ: Số nhân khẩu: 10.Thuộc nhóm hộ:  nghèo  trung bình   giàu 11.Tổng thu nhập hộ năm vừa qua: (triệu VND) II NỘI DUNG ĐIỀU TRA A ĐIỀU KIỆN NHÀ Ở, MÔI TRƯỞNG VỆ SINH CỦA HỘ GIA ĐÌNH Điều kiện nhà 12 Tổng diện tích nhà ông bà m2: ………………… 13 Nhà Ông/Bà thuộc loại sau đây? (chọn phương án) a b c d Nhà kiên cố Nhà bán kiên cố Nhà tạm Khác 14 Phòng bếp Ông/Bà sử dụng thuộc loại sau đây? a b c d e Bếp khép kín nhà Bếp riêng ghép với phòng khép kín nhà Bếp riêng nằm nhà Bếp chung với hộ khác nằm nhà Không có bếp 15 Hộ gia đình Ông/Bà sử dụng loại nhà tắm đây? a Nhà tắm riêng khép kín nhà b Nhà tắm chung với nhà vệ sinh c Nhà tắm riêng nằm nhà 66 d Nhà tắm chung với hộ khác nhà e Không có nhà tắm Hiện trạng nhà vệ sinh 16 Gia đình Ông/Bà sử dụng loại nhà vệ sinh sau đây? a b c d e f Tự hoại Hố xí hai ngăn Hố xí ngăn Cầu tiêu thải trực tiếp vào nguồn nước (cầu tõm – tiếng địa phương) Không có nhà vệ sinh Khác: 17 Theo Ông/Bà, điều kiện nhà vệ sinh đảm bảo vệ sinh chưa? a Đảm bảo tốt điều kiện vệ sinh b Đáp ứng yêu cầu vệ sinh c Chưa đáp ứng yêu cầu điều kiện vệ sinh B HIỆN TRẠNG PHÁT SINH VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TRONG HỘ GIA ĐÌNH 67 Hiện trạng chất thải sinh hoạt 18 Gia đình Ông/Bà có loại rác thải sinh hoạt sau chúng xử lý nào? STT Loại rác Có: Không: Ước tính khối lượng kg/ngày Hình thức xử lý Làm thức ăn cho gia súc, gia cầm Bán Đốt Ủ phân compost Vứt môi trường (vườn, kênh, mương, đường) Chôn lấp Dịch vụ thu gom rác nhà Khác Thức ăn thừa Lá Túi ni long Giấy, bìa, báo cũ Vỏ chai, lọ Rác thải khác Hiện trạng chất thải chăn nuôi 19 Gia đình Ông/Bà có chăn nuôi gia súc, gia cầm hay không? a Có b Không 20 Số lượng nuôi? a Lợn: ……………………… b Gà: ……………………… c Khác: …………………………… 21 Khoảng cách từ chuồng nuôi lợn gia súc khác đến khu vực sau mét? a Tới nguồn nước sinh hoạt: ………………………….(m) b Tới nhà ở: ……………………………………………(m) c Tới bếp ăn: ………………………………………… (m) 22 Nguồn nước dùng cho chăn nuôi 68 a b c d Nước máy Nước mưa Nước sông, ao mương Nước khác: 23 Có phun tiêu độc khử trùng định kỳ không? a Có b Không 24 Nếu “Có”, tần suất phun là: 25 Phân gia súc, gia cầm gia đình xử lý nào? STT Phân Các hình thức xử lý lợn Có: Không: Phân gà Phân trâu, Có: bò Không: Có: Không: 0 Các loại phân gia súc gia cầm khác Có: Không: Sử dụng bể biogas Ủ phân Thu gom phân để bán Làm đệm lót sinh học Làm thức ăn cho cá Bón trực tiếp cho trồng Thải bỏ môi trường Các biện pháp khác 26 Trong trình chăn nuôi có thường xẩy bệnh dịch không? a Có 69 b Không 27 Nếu có xin Ông/Bà cho biết thông tin? Bệnh dịch Năm Nguyên Số chết nhân Thiệt hại Hình thức xử kinh tế lý C ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỚI CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG, Xà HỘI 28 Trong gia đình Ông/Bà, có thành viên mắc bệnh sau không? STT Loại bệnh Thành viên mắc bệnh Đau mắt Bệnh da (nấm, viêm da v.v.) Bệnh đường hô hấp 70 Độ tuổi Nguyên nhân mắc bệnh Bệnh đường ruột (tiêu chảy, dịch tả, thương hàn) 29 Theo Ông/Bà, trạng chất thải rắn sinh hoạt địa bàn dẫn đến vấn đề sau đây? STT Vấn đề Có Không Ô nhiễm nguồn nước Mất vệ sinh môi trường Gây ảnh hưởng đến sức khoẻ Gây mùi khó chịu Tăng nguy dịch bệnh (hô hấp, da, tiêu chảy, dịch tả v.v.) Vấn đề khác 30 Ông/bà tham gia tập huấn, tiếp cận với hoạt động tuyên truyền khác nội dung sau hay chưa? Theo Ông/bà nội dung có quan trọng không (xin Ông?bà cho điểm theo thang điểm mức độ quan trọng nội dung kiến thức, điểm cao nhất, điểm thấp nhất) STT Nội dung Trả lời Tầm Có: quan Ko: trọng (thang điểm 5) Phổ biến kiến thức NS&VSMT Hướng dẫn thực hành vệ sinh môi trường gia đình Hướng dẫn thực hành xử lý rác thải sinh hoạt Hướng dẫn kỹ thuật xử lý chất thải chăn nuôi Hướng dẫn kỹ thuật xử lý nước sinh hoạt 71 Phổ biến công nghệ NS&VSMT Phổ biến sách NS&VSMT địa phương Hướng dẫn thủ tục hành tiếp nhận tài trợ NS&VSMT Nội dung khác (xin nêu cụ thể) Xin chân thành cảm ơn hợp tác Ông/Bà! 72
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên Cứu Các Biện Pháp Xử Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Của Người Dân Tộc Tày Tại Xã Nông Hạ, Tỉnh Bắc Kạn, Nghiên Cứu Các Biện Pháp Xử Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Của Người Dân Tộc Tày Tại Xã Nông Hạ, Tỉnh Bắc Kạn, Nghiên Cứu Các Biện Pháp Xử Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Của Người Dân Tộc Tày Tại Xã Nông Hạ, Tỉnh Bắc Kạn

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay