Đánh Giá Thực Trạng Quản Lý Và Sử Dụng Phân Bón, Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuát Nông Nghiệp Tại Phường Kim Sơn, Tỉnh Quản Ninh

77 30 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:33

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: “ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÂN BÓN, THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI PHƯỜNG KIM SƠN, THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH” Người thực : VŨ THỊ THÙY DUNG Lớp : MTC Khóa : 57 Chuyên ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn: TS TRẦN DANH THÌN Hà Nội - 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: “ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÂN BÓN, THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI PHƯỜNG KIM SƠN, THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH” Người thực : VŨ THỊ THÙY DUNG Lớp : MTC Khóa : 57 Chuyên ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : TS TRẦN DANH THÌN Địa điểm thực tập : KIM SƠN, ĐÔNG TRIỀU, QUẢNG NINH Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu tôi, có hướng dẫn tận tình TS Trần Danh Thìn Các số liệu kết nghiên cứu khóa luận trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu trước đây, thông tin trích dẫn khác khóa luận thể phần tài liệu tham khảo Nếu có phát gian lận xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2016 Sinh viên Vũ Thị Thùy Dung i LỜI CẢM ƠN Trong trình thực khóa luận tốt nghiệp, cố gắng thân, đã nhận nhiều giúp đỡ từ thầy, cô khoa Môi trường, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam giúp đỡ cán địa phương, xin bày tỏ lòng biết ơn với giúp đỡ Để có kết nghiên cứu này, đã nhận hướng dẫn tận tình, chu đáo TS Trần Danh Thìn- đã hướng dẫn nhiệt tình giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài Tôi nhận giúp đỡ, tạo điều kiện UBND phường Kim Sơn; hộ nông dân, chủ sở kinh doanh, cán quản lý địa bàn; với động viên, tạo điều kiện từ gia đình bạn bè Với lòng biết ơn, xin chân thành cảm ơn tất giúp đỡ quý báu đó! Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2016 Người thực Vũ Thị Thùy Dung ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN .II MỤC LỤC III DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT V DANH MỤC BẢNG BIỂU .VIII DANH MỤC HÌNH .XI MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU-YÊU CẦU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 2.2 Yêu cầu nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHÂN BÓN VÀ THUỐC BVTV 1.1.1 Khái niệm chung .3 1.1.2 Phân loại phân bón thuốc BVTV .3 1.2 ẢNH HƯỞNG PHÂN BÓN VÀ THUỐC BVTV ĐẾN CÂY TRỒNG VÀ MÔI TRƯỜNG 1.2.1 Ảnh hưởng phân bón 1.2.2 Ảnh hưởng thuốc BVTV 11 1.3 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG PHÂN BÓN, THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 14 1.3.1 Tình hình sử dụng phân bón, thuốc BVTV giới .14 1.3.2 Tình hình sử dụng phân bón, thuốc BVTV Việt Nam 16 1.4 CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÂN BÓN, THUỐC BVTV 19 1.4.1 Về phân bón 20 1.4.2 Về thuốc BVTV .20 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 21 2.2 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 21 2.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 21 2.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 22 2.4.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 22 2.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 23 iii CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .24 3.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA PHƯỜNG KIM SƠN 24 3.1.1 Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên .24 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 25 3.2 THỰC TRẠNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI PHƯỜNG KIM SƠN 29 3.3 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHÂN BÓN TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA PHƯỜNG KIM SƠN 30 3.3.1 Thực trạng sử dụng phân bón hữu 30 3.3.2 Thực trạng sử dụng phân bón vô .31 3.3.3 Đánh giá thực trạng sử dụng phân bón người dân .35 3.4 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC BVTV TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI PHƯỜNG KIM SƠN 36 3.4.1 Tình hình sử dụng thuốc BVTV 37 3.4.2 Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc BVTV địa phương 49 3.5 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ PHÂN BÓN, THUỐC BVTV TẠI PHƯỜNG KIM SƠN 50 3.5.1 Thực trạng kinh doanh phân bón, thuốc BVTV phường Kim Sơn .50 3.5.2 Thực trạng quản lý phân bón, thuốc BVTV địa bàn .51 3.5.3 Đánh giá thực trạng quản lý phân bón, thuốc BVTV phường Kim Sơn 54 3.6 NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ VIỆC SỬ DỤNG PHÂN BÓN, THUỐC BVTV 56 TRÊN ĐỊA BÀN 3.7 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÂN BÓN, THUỐC BVTV ĐƯỢC HỢP LÝ, HIỆU QUẢ 57 3.7.1 Giải pháp sách, pháp luật 57 3.7.2 Giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân 57 3.7.3 Giải pháp đào tạo kiến thức .58 3.7.4 Giải pháp kiểm tra, quản lý sở kinh doanh 58 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 KẾT LUẬN 60 KIẾN NGHỊ 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHỤ LỤC 64 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BHYT : Bảo hiểm y tế BVTV : Bảo vệ thực vật HTX : Hợp tác xã IFA : Hiệp hội Công nghiệp Phân bón Quốc tế TNHH : Trách nhiệm hữu hạn UBND : Ủy ban nhân dân NXB : Nhà xuất v DANH MỤC BẢNG BIỂU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU-YÊU CẦU NGHIÊN CỨU 2.1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.2 YÊU CẦU NGHIÊN CỨU 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHÂN BÓN VÀ THUỐC BVTV 1.1.1 KHÁI NIỆM CHUNG 1.1.2 PHÂN LOẠI PHÂN BÓN VÀ THUỐC BVTV Bảng 1.1 Phân loại nhóm độc theo Tổ chức Y tế giới (LD50 mg/kg chuột) 1.2 ẢNH HƯỞNG PHÂN BÓN VÀ THUỐC BVTV ĐẾN CÂY TRỒNG VÀ MÔI TRƯỜNG 1.2.1 ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN 1.2.2 ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC BVTV 11 1.3 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG PHÂN BÓN, THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 14 1.3.1 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG PHÂN BÓN, THUỐC BVTV TRÊN THẾ GIỚI 14 1.3.1.1.Tình hình sử dụng phân bón giới: 14 1.3.2 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG PHÂN BÓN, THUỐC BVTV TẠI VIỆT NAM 16 1.3.2.2.Tình hình sử dụng thuốc BVTV Việt Nam .19 1.4 CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÂN BÓN, THUỐC BVTV 19 1.4.1 VỀ PHÂN BÓN 20 1.4.2 VỀ THUỐC BVTV 20 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 21 2.2 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 21 2.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .21 2.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .22 2.4.1 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU THỨ CẤP 22 2.4.2 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU SƠ CẤP 22 2.4.3 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 23 3.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA PHƯỜNG KIM SƠN 24 3.1.1 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 24 3.1.2 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI 25 viii 3.1.2.1 Tình hình kinh tế 25 Bảng 3.1 Tình hình nuôi trồng thủy sản phường Kim Sơn 26 3.1.2.2 Văn hóa – xã hội 27 3.2 THỰC TRẠNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI PHƯỜNG KIM SƠN .29 Bảng 3.2 Thực trạng trồng trọt năm 2015 phường Kim Sơn 29 Bảng 3.3 Một số công thức luân canh địa bàn phường Kim Sơn 30 3.3 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHÂN BÓN TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA PHƯỜNG KIM SƠN 30 3.3.1 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHÂN BÓN HỮU CƠ 30 Bảng 3.4 Lượng phân bón hữu sử dụng 30 3.3.2 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHÂN BÓN VÔ CƠ 31 Bảng 3.5 Mức độ sử dụng phân đạm số trồng phường 32 Bảng 3.6 Mức độ sử dụng phân lân số trồng phường .33 Bảng 3.7 Mức độ sử dụng phân kali số trồng phường 33 3.3.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHÂN BÓN CỦA NGƯỜI DÂN 35 Bảng 3.8 Đánh giá thực trạng sử dụng phân bón người dân 35 3.4 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC BVTV TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI PHƯỜNG KIM SƠN 36 3.4.1 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC BVTV 37 Bảng 3.9 Một số loại thuốc BVTV sử dụng phường Kim Sơn 37 Bảng 3.10 Cách chọn thuốc BVTV người dân phường Kim Sơn 41 Bảng 3.11 Thực trạng sử dụng thuốc BVTV sản xuất nông nghiệp 42 Bảng 3.12 Cách sử dụng thuốc BVTV người dân 43 Bảng 3.13 Nồng độ phun số lần phun số loại thuốc sử dụng địa bàn .43 Bảng 3.14 Cách xử lý bao bì thuốc BVTV người dân 45 Bảng 3.15 Nơi giải đáp thắc mắc cho người dân 46 Bảng 3.16 Thực trạng sử dụng dụng cụ BHLD phun thuốc BVTV .47 3.4.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC BVTV TẠI ĐỊA PHƯƠNG 49 Bảng 3.17 Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc BVTV người dân 49 3.5 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ PHÂN BÓN, THUỐC BVTV TẠI PHƯỜNG KIM SƠN 50 3.5.1 THỰC TRẠNG KINH DOANH PHÂN BÓN, THUỐC BVTV Ở PHƯỜNG KIM SƠN 50 3.5.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ PHÂN BÓN, THUỐC BVTV TRÊN ĐỊA BÀN 51 3.5.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ PHÂN BÓN, THUỐC BVTV TẠI PHƯỜNG KIM SƠN 54 Bảng 3.18 Đánh giá thực trạng quản lý phân bón, thuốc BVTV địa bàn phường Kim Sơn 54 3.6 NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ VIỆC SỬ DỤNG PHÂN BÓN, THUỐC BVTV TRÊN ĐỊA BÀN .56 Bảng 3.19 Ý kiến người dân quản lý địa bàn 57 ix 3.7 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÂN BÓN, THUỐC BVTV ĐƯỢC HỢP LÝ, HIỆU QUẢ 57 3.7.1 GIẢI PHÁP VỀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT 57 3.7.2 GIẢI PHÁP VỀ TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO NGƯỜI DÂN 57 3.7.3 GIẢI PHÁP VỀ ĐÀO TẠO KIẾN THỨC 58 3.7.4 GIẢI PHÁP VỀ KIỂM TRA, QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ KINH DOANH 58 KẾT LUẬN 60 KIẾN NGHỊ 61 x hiệu (Trần Thuyết, 2016) UBND thị xã Đông Triều Phòng Kinh tế Trung tâm dịch vụ kĩ UBND phường thuật nông nghiệp thị xã Cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV (nguồn: điều tra, 2016) Hình 3.3 Sơ đồ hệ thống quản lý sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV phường Kim Sơn Thị xã có cán chuyên trách khuyến nông Toàn thị xã Đông Triều có khoảng 200 cửa hàng buôn bán, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, có 70 cửa hàng có giấy phép hoạt động kinh doanh, còn lại 130 cửa hàng hoạt động trái phép Công tác kiểm tra tiến hành thường xuyên với tần suất tháng/lần với hình thức có thông báo trước văn kiểm tra ngẫu nhiên Đối với sở giấy phép kinh doanh, địa phương tiến hành kiểm tra xử lý vi phạm hành chính, cố tình vi phạm tịch thu sản phẩm để tiêu hủy Đối với việc kiểm tra phát sở có kinh doanh sản phẩm cấm thu hồi giấy phép với sở có giấy phép, đình hoạt động với sở giấy phép, xử phạt vi phạm hành chính, tiêu hủy sản phẩm cấm theo đúng pháp lệnh Phương thức quản lý sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV thống kê danh sách sở kinh doanh địa bàn, phân loại cửa 52 hàng có giấy phép kinh doanh cửa hàng giấy phép; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn chủ sở thực thủ tục, hồ sơ để đăng kí kinh doanh Thị xã có tổ chức buổi thăm đồng thường xuyên định kì tháng kết hợp cán thị xã cán khuyến nông xã phường Sau buổi thực tế, cán đã rút số vấn đề bất cập phát sinh sau: việc sử dụng phân bón, thuốc BVTV người dân tùy tiện, chưa thực đúng theo nguyên tắc sử dụng; người dân thường lạm dụng phân đạm thuốc BVTV cho trồng; bao bì phân bón, thuốc BVTV còn bừa bãi đồng ruộng Địa phương thường xuyên tổ chức buổi tập huấn kiến thức cho người dân hộ kinh doanh Nội dung buổi tập huấn là: nhận biết loại dịch hại, thời điểm gây hại, đối tượng gây hại sâu bệnh; cách sử dụng phân bón, thuốc BVTV để hạn chế phòng trừ sâu bệnh hại; bố trí thời vụ trồng hợp lý, lựa chọn giống có sức chống chịu tốt để gieo trồng… Tuy nhiên, thực tế cho thấy buổi tập huấn có hỗ trợ kinh phí tham gia người dân tham gia, tự giác người dân chưa cao Từ việc áp dụng kiến thức hướng dẫn còn hạn chế, người dân thực theo tập quán, thói quen chưa có hiểu biết nhiều loại phấn bón, thuốc BVTV mà sử dụng Bên cạnh việc người dân vứt bừa bãi bao bì thuốc BVTV đồng ruộng gây ô nhiễm môi trường Theo điều tra phường Kim Sơn có cán khuyến nông phụ trách toàn hoạt động dịch vụ nông nghiệp mà tuổi tác cán đã lớn Địa bàn rộng, lực lượng thiếu nên việc quản lý phân bón, thuốc BVTV phường còn nhiều khó khăn Việc sử dụng phân bón, thuốc BVTV người địa bàn chủ yếu theo thói quen, kinh nghiệm theo hướng dẫn chủ sở kinh doanh Đến mùa vụ hay giai đoạn dịch hại 53 phát sinh, cán phường thông qua đài phát phường thường xuyên cập nhật thông tin, phương thức phòng trừ, thời điểm phun trừ dịch bệnh, loại thuốc nên sử dụng… để thông tin đến bà nông dân Ngoài còn có văn hướng dẫn gửi đến trưởng- phó khu để kịp thời đạo, khoanh vùng dập dịch có dịch hại xảy cánh đồng khu Người dân phường đã có ý thức tham gia vào buổi tập huấn, hội thảo tổ chức hội trường khu phường Tuy nhiên việc áp dụng vào thực tiễn còn gặp nhiều hạn chế, khó khăn trình độ học vấn người dân còn thấp, nhận thức chưa sâu 3.5.3 Đánh giá thực trạng quản lý phân bón, thuốc BVTV phường Kim Sơn Bảng 3.18 Đánh giá thực trạng quản lý phân bón, thuốc BVTV địa bàn phường Kim Sơn Thực Thuận lợi Khó khăn + Số lượng sở kinh + Các sở kinh Giải pháp + Học tập nâng trạng doanh nhiều doanh đa số hoạt cao kiến thức, kinh + Các sở kinh doanh động trái phép xin giấy phép doanh có mặt hàng đa dạng (chỉ sở kinh hoạt động kinh phân phong phú, đáp ứng doanh có giấy doanh bón, nhu cầu người dân phép) + Trang bị bảo thuốc + Họ không buôn bán + Các sở kinh hộ bán hàng BVTV sản phẩm cấm doanh nhỏ lẻ, (găng tay, nằm rải rác gần trang) khu dân cư + Thường xuyên + Trình độ kiến cập nhật tin tức thức người sản phẩm bán thuốc phân bón, thuốc phân bón, thuốc BVTV thị BVTV còn thấp trường 54 + Việc bày bán mặt hàng chưa đảm bảo an Thực + Đã tổ chức toàn + Thực tế, trạng buổi thăm đồng, nắm bắt buổi thăm đồng cán quản lý quản lý tình hình sản xuất nông chưa hiệu quả, trạm khuyến phân nghiệp, dịch hại mang tính nông bón, trồng địa bàn chất hình thức phường thuốc + Hoạt động kiểm + Công tác + Nâng cao chất BVTV tra sở kinh doanh kiểm tra chưa xử lượng buổi đẩy mạnh lý triệt để tập huấn + Tuyên truyền, phổ biến sai phạm + Hoạt động loại phân bón, thuốc chủ kinh doanh kiểm tra, xử lý + Bổ sung thêm BVTV thích hợp với + Các buổi tập sở kinh loại trồng, loại huấn còn thiếu doanh cần dịch hại đến người dân nội dung thực nghiêm qua buổi tập huấn thực hành gắn ngặt hệ thồng phát liền với thực tế phường + Sự quản lý + Các buổi hội thảo, tập chưa chặt chẽ huấn nâng cao kiến thức cấp cho sở kinh doanh ngành liên quan, người dân tổ thiếu nhân lực chức đặn quản lý + Đã có hố thu gom bao bì thuốc BVTV cánh đồng Chính quyền địa phương đã có nhiều nỗ lực công tác quản lý phân bón, thuốc BVTV địa bàn Về đã phổ biến loại phân bón, thuốc BVTV cần sử dụng cho mùa vụ, loại dịch hại qua hệ thống 55 loa phát thanh, đạo đến trưởng khu, người chịu trách nhiệm Các buổi tập huấn, hội thảo tổ chức định kì lần/vụ cho người dân, hộ kinh doanh lần/ năm Các buổi tập huấn người dân đánh giá tốt, phần đã cung cấp cho người dân kiến thức liên quan đến trồng, phân bón, thuốc BVTV, cách sử dụng chúng đúng cách góp phần bảo vệ môi trường xung quanh Các hố thu gom bao bì -công trình kết hợp đoàn niên cán khuyến nông- đã mang lại hiệu định góp phần giảm tỷ lệ bao bì vứt bừa bãi đồng ruộng Tuy nhiên lực lượng quản lý còn mỏng yếu, việc quản lý còn nhiều bất cập Các sở kinh doanh còn nhỏ lẻ, khó kiểm soát hết Số lượng buổi tập huấn không đáp ứng đủ nhu cầu tham gia người dân Trình độ hiểu biết người dân tác động phân bón thuốc BVTV đến môi trường còn chưa cao nên việc tuyên truyền, tập huấn còn gặp nhiều khó khăn 3.6 Nhận thức người dân công tác quản lý việc sử dụng phân bón, thuốc BVTV địa bàn Qua điều tra phỏng vấn cho thấy, người dân sử dụng phân bón, thuốc BVTV cách bừa bãi, vượt mức khuyến cáo cao dẫn đến lượng tồn dư hóa chất đất trồng lớn, gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe người Nhưng người dân lại không quan tâm đến lượng tồn dư đó, họ quan tâm việc trồng phát triển tốt tránh sâu bệnh Các loại phân bón thành nhiều đợt khác với lượng bón lớn Các loại thuốc BVTV phun nhiều lần, họ thấy không hiệu quả, họ lại tiếp tục phun lần tự ý tăng nồng độ thuốc với mong muốn diệt trừ sâu hại tốt Khi hỏi việc phân bón, thuốc BVTV ảnh hưởng đến môi trường đa phần người dân nói chúng ảnh hưởng gì, số người nghĩ hóa chất gây ô nhiễm môi trường không khí, 56 nước: làm chết loại thiên địch, loài thủy sinh, cá mương…ở khu vực xung quanh Có ý kiến còn cho phun thuốc BVTV nhiều dẫn đến tình trạng nhờn thuốc, ví dụ loại cỏ lăn, cỏ chỉ, cỏ lá, loại sâu tơ… Bảng 3.19 Ý kiến người dân quản lý địa bàn Hội thảo, tập huấn Công tác quản lý Ý kiến Có tham gia Không tham gia Hợp lý Chưa hợp lý Tỷ lệ (%) 46,7 53,3 66,7 33,3 ( nguồn: điều tra, n=45, 2016) Khi có buổi tập huấn mở phường, có 21/45 hộ tham gia chiếm 46,7% Điều cho thấy gần nửa số hộ dân tiếp cận với kiến thức phân bón, thuốc BVTV Khi lựa chọn phân bón, thuốc BVTV người dân chủ yếu dựa vào hướng dẫn người bán hàng Theo bảng kết điều tra người dân công tác quản lý phân bón, thuốc BVTV quyền địa phương, 30/45 hộ hỏi cho công tác quản lý đã hợp lý, 15/45 hộ cho còn thiếu sót việc đạo, tuyên truyền kiến thức tới người dân việc quản lý sở kinh doanh chưa đủ chặt chẽ 3.7 Đề xuất số giải pháp quản lý, sử dụng phân bón, thuốc BVTV hợp lý, hiệu 3.7.1 Giải pháp sách, pháp luật - Tăng cường công tác phổ biến pháp luật phân bón, thuốc BVTV: cập nhật kiến thức chuyên môn văn pháp luật mới, danh mục thuốc BVTV phép sử dụng, hạn chế sử dụng cấm sử dụng nông nghiệp - Địa phương cần có thêm sách biểu dương cá nhân, tổ chức thực tốt quy định kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV, phân bón an toàn, hiệu 3.7.2 Giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân 57 - Sử dụng phương tiện thông tin đại chúng đài phát để tuyên truyền cho người dân kiến thức khoa học kĩ thuật trồng, phân bón, thuốc BVTV - Địa phương cần có sách vận động, khuyến khích người dân sử dụng sản phẩm hữu sinh học thân thiện với môi trường - Chú ý thu gom xử lý vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng, dung dịch thuốc BVTV thừa đúng quy định - Người dân cần trang bị đầy đủ dụng cụ BHLD sử dụng thuốc BVTV để bảo vệ sức khỏe - Mở lớp tập huấn kiến thức chuyên sâu cho cán để nâng cao chất lượng buổi tuyên truyền cho người dân 3.7.3 Giải pháp đào tạo kiến thức - Đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, lực quản lý cho cán phụ trách - Tập huấn chuyên môn cho chủ sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV địa bàn - Tiến hành trao đổi kinh nghiệm, tập huấn khoa học kĩ thuật cách sử dụng phân bón, thuốc BVTV đúng cách cho người dân để mang lại hiệu phòng trừ dịch hại tốt - Thực tốt nguyên tắc đúng phòng trừ dịch hại: Đúng thuốc; Đúng nồng độ - liều lượng; Đúng lúc; Đúng cách 3.7.4 Giải pháp kiểm tra, quản lý sở kinh doanh - Đẩy mạnh công tác kiểm tra sở kinh doanh, quy hoạch đánh giá chất lượng sở giúp người dân dễ dàng chọn lựa sản phẩm tốt - UBND phường cần chủ động phối hợp với quan chuyên môn ngành nông nghiệp tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV, phân bón; phát xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật trường hợp vi phạm Thông báo công khai 58 trường hợp vi phạm để tăng tính răn đe, hạn chế tình trạng tái phạm - Tổ chức cho chủ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành tốt quy định pháp luật quản lý, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV Cấp giấy phép hoạt động kinh doanh cho sở đủ điều kiện - Thiết lập đường dây thông tin liên lạc để người dân phản ánh sở kinh doanh vi phạm cho quan có thẩm quyền 59 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Phường Kim Sơn có trục đường quốc lộ 18A chạy ngang qua thuận lợi cho giao thông vận tải, phát triển kinh tế xã hội Phường bước phát triển, đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp dịch vụ Cơ sở hạ tầng đầu tư mở rộng phục vụ nhu cầu sản xuất đời sống nhân dân Diện tích đất nông nghiệp có xu hướng giảm Tuy nhiên, nông nghiệp ngành kinh tế quan trọng phường với tổng diện tích gieo trồng 480,4ha, diện tích trồng lúa chiếm 95,1% Các trồng khác ngô, cà chua, dưa chuột… trồng rải rác cánh đồng Tất hộ sản xuất điều tra có sử dụng phân bón vô cho trồng Lượng phân hữu sử dụng ít, có 2/45 hộ dùng phân hữu cho 100% hộ sản xuất có sử dụng thuốc BVTV để phòng trừ dịch hại cho trồng Các loại thuốc có nguồn gốc hóa học chủ yếu Người dân thường kết hợp 2-3 loại thuốc lần phun để tiết kiệm công sức, thời gian Việc sử dụng bảo hộ lao động người dân chưa đầy đủ gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người phun Bao bì phân bón, thuốc BVTV đã xử lý thu gom hố thu gom đặt cánh đồng Các sở kinh doanh còn nhỏ lẻ, phân tán khu dân cư khiến việc quản lý khó khăn Đa phần sở kinh doanh chưa có giấy phép buôn bán hoạt động Công tác quản lý còn nhiều thiếu sót Đề xuất số giải pháp để nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng phân bón, thuốc BVTV: giải pháp tuyên truyền, đào tạo, huấn luyện, giải pháp kiểm tra, xử lý sở kinh doanh… 60 Kiến nghị 1.Tăng cường công tác kiểm tra, thăm đồng, thông tin đến người dân cách nhanh vấn đề sản xuất, giống trồng, dịch hại cách phòng trừ 2.Phát triển mô hình sản xuất kinh doanh an toàn, thân thiện với môi trường Thúc đẩy sử dụng loại phân bón, thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học mang lại hiệu cho trồng 3.Tăng cường tổ chức buổi tập huấn kiến thức khoa học kĩ thuật, an toàn lao động, an toàn thực phẩm để người dân sử dụng phân bón, thuốc BVTV cách hiệu an toàn 4.Công tác kiểm tra quản lý sở kinh doanh cần nâng cao, xử lý nghiêm vi phạm, có hình thức khen thưởng sở kinh doanh tốt 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt Lê Huy Bá (1997) Môi trường tập NXB Khoa học kỹ thuật Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết (2000) Sinh thái môi trường ứng dụng NXB khoa học kỹ thuật Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2015) Thông tư 03/2015/TTBNNPTNT ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật phép sử dụng, cấm sử dụng Việt Nam công bố mã HS thuốc bảo vệ thực vật phép sử dụng, cấm sử dụng Việt Nam Nguyễn Văn Bộ (2005) Bón phân cân đối hợp lý cho trồng NXB Nông Nghiệp, Hà Nội Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2006) Bài giảng hóa bảo vệ thực vật Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Nguyễn Thị Quý Mùi (2001) Phân bón cách sử dụng NXB Nông Nghiệp Nguyễn Trần Oánh, Nguyễn Văn Viên, Bùi Trọng Thủy (2007) Giáo trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật NXB Nông nghiệp Sổ tay hành phường Kim Sơn (2010) UBND phường Kim Sơn (2015) Báo cáo kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội kiểm điểm công tác đạo, điều hành UBND phường năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 Tài liệu internet 10 Cục Trồng Trọt http://www.cuctrongtrot.gov.vn/ 11.Daily Theme Các tác nhân gây ô nhiễm đất, http://lythuyetxaydung.com/cac-tac-nhan-gay-o-nhiem-dat/ Chủ nhật, 31/08/2014 12.Ngô Dũng Một số loại phân bón phổ biến vai trò phân bón 62 http://tincay.com/mot-so-loai-phan-bon-pho-bien-va-vai-tro-cua-phanbon/ Thứ ba, 29/09/2015 13.Nguyễn Tiến Dũng Thực trạng thị trường phân bón Việt Nam công tác quản lý tốt chất lượng sản xuất supe lân NPK Lào Cai http://apromaco.vn/thuc-trang-thi-truong-phan-bon-o-viet-nam-hiennay-va-cong-tac-quan-ly-tot-chat-luong-trong-san-xuat-supe-lan-va-npklao-cai/, Thứ năm, 15/08/2013 14.Nguyễn Quang Hiếu Tăng cường quản lý việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật http://www.baomoi.com/Tang-cuong-quan-ly-viec-su-dung-thuocbao-ve-thuc-vat/c/7931840.epi Thứ năm, 23/02/2012 15.Nguyễn Thị Thanh Huyền Tác hại thuốc hóa chất bảo vệ thực vật sức khỏe người môi trường http://baodaklak.vn/channel/3681/201011/Tac-hai-cua-thuoc-hoa-chatbao-ve-thuc-vat-doi-voi-suc-khoe-con-nguoi-va-moi-truong-1964612/ Thứ hai, 01/11/2010 16.Phạm Hoạch Đông Triều: "Luồng gió mới" sản xuất nông nghiệp http://www.baoquangninh.com.vn/kinh-te/201410/dong-trieu-luong-giomoi-trong-san-xuat-nong-nghiep-2246683/ Thứ năm, 30/10/2014 17.Phan Thị Phẩm Đánh giá trạng đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường phân phối sử dụng thuốc bảo vệ thực vật http://doc.edu.vn/tai-lieu/luan-van-nghien-cuu-danh-gia-hien-trang-vade-xuat-cac-giai-phap-bao-ve-moi-truong-trong-phan-phoi-va-su-dungthuoc-bao-50195/ Thứ ba, 10/12/2013 18.Trương Hợp Tác Ảnh hưởng việc sử dụng phân bón đến môi trường người http://hatthocvang.com/thong-tin-bai-viet/anh-huong-cuaviec-su-dung-phan-bon-den-moi-truong-va-con-nguoi_181.aspx ba, 17/12/2013 63 Thứ 19.Đoàn Minh Tin Báo cáo ngành phân bón http://images1.cafef.vn/Images/Uploaded/DuLieuDownload/PhanTichB aoCao/Nganhphanbon_0615_FPTS.pdf Thứ tư, 10/06/2015 20.Trần Thuyết Đông Triều: thành lập Trung Tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, http://www.qtv.vn/channel/6091/201601/dong-trieu-thanh-laptrung-tam-dich-vu-ky-thuat-nong-nghiep-2466842/ Thứ ba, 26/01/2016 21.VINACHEM Sản lượng phân bón nước đủ nhu cầu vào năm 2015 http://www.vinachem.com.vn/tin-tuc/tin-thi-truong-san-phamvnc/san_luong_phan_bon_trong_nuoc_du_nhu_cau_vao_nam_2015.html Thứ tư, 20/11/2013 22.Nguyễn Văn Vinh Phân bón vô môi http://hoahocngaynay.com/vi/hoa-hoc-va-doi-song/hoa-hoc-nongnghiep/551-28112010.pdf Chủ nhật, 28/11/2010 PHỤ LỤC 64 trường Ảnh 1: Người dân phun thuốc BVTV cho lúa Ảnh 2: Người dân bón phân cho lúa 65 Ảnh 3: Cách bảo quản thuốc BVTV sở kinh doanh địa bàn Ảnh 4: Thực trạng thu gom bao bì thuốc BVTV cánh đồng khu Nhuệ Hổ 66
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Thực Trạng Quản Lý Và Sử Dụng Phân Bón, Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuát Nông Nghiệp Tại Phường Kim Sơn, Tỉnh Quản Ninh, Đánh Giá Thực Trạng Quản Lý Và Sử Dụng Phân Bón, Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuát Nông Nghiệp Tại Phường Kim Sơn, Tỉnh Quản Ninh, Đánh Giá Thực Trạng Quản Lý Và Sử Dụng Phân Bón, Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trong Sản Xuát Nông Nghiệp Tại Phường Kim Sơn, Tỉnh Quản Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay