Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Tại Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà Tĩnh

78 58 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:32

MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU .iv DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC HÌNH vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Yêu cầu nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU .2 1.1 Tổng quan chất thải rắn 1.1.1 Khái niệm chất thải 1.1.2.Phân loại chất thải 1.1.3 Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn 1.2 Tổng quan chất thải sinh hoạt 1.2.1 Khái niệm chất thải sinh hoạt 1.2.2 Thành phần chất thải rắn sinh hoạt .7 1.2.3 Tác động chất thải sinh hoạt đến môi trường, xã hội sức khỏe cộng đồng 1.3 Hiện trạng quản lý rác thải sinh hoạt giới Việt Nam .9 1.3.1 Tình hình quản lý rác thải sinh hoạt số nước giới 1.3.2 Tình hình quản lý rác thải sinh hoạt Việt Nam 15 1.4 Các phương pháp xử lý rác thải sinh hoạt .18 1.4.1 Phương pháp chôn lấp 18 1.4.2 Phương pháp sản xuất khí sinh học .20 1.4.3 Phương pháp đốt 22 1.4.4 Phương pháp ủ làm phân 23 Chương ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 24 NGHIÊN CỨU 24 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 24 i 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 25 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu .25 2.2 Nội dung nghiên cứu 25 2.3 Phương pháp nghiên cứu .25 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 25 2.3.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 25 2.3.3 Phương pháp phân loại xác định thành phần rác thải sinh hoạt .27 2.3.4 Phương pháp tính hệ số phát thải .27 2.3.5 Phương pháp dự báo tính lượng rác thải sinh hoạt .27 2.3.6 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu .28 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Hộ Độ 29 3.1.1 Điều kiện tự nhiên .29 3.1.2 Điều kiện kinh tế-xã hội .31 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội 33 3.2 Hiện trạng phát sinh RTSH xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tĩnh Hà Tĩnh .35 3.2.1 Nguồn phát sinh RTSH xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà , tĩnh Hà Tĩnh 35 3.2.2 Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt .36 3.2.3 Thành phần tính chất chất thải rắn sinh hoạt 40 3.3 Công tác quản lý, thu gom xử lý rác thải sinh hoạt xã Hộ Độ 42 3.3.1 Tỷ lệ thu gom phân loại rác thải sinh hoạt .42 3.3.2 Phương thức quản lý xử lý rác thải sinh hoạt địa bàn xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tĩnh Hà Tĩnh .43 3.3.3 Ưu, nhược điểm công tác thu gom, quản lý RTSH xã Hộ Độ .48 3.3.3.1 Những ưu điểm 48 - Cán môi trường chưa đào tạo chuyên môn môi trường 49 - Quản lý RTSH thiếu nhiều khâu chưa tiến hành phân loại rác thải nguồn; chưa tái sử dụng RTSH rác hữu 49 - Trên địa bàn chưa áp dụng mức phạt trường hợp đổ rác bừa bãi, không nơi quy định, hình thức tuyên truyền VSMT 49 ii - Về thu phí VSMT chưa hợp lý, qua điều tra cho thấy khối lượng RTSH phát sinh hộ thu nhập cao thu nhập thấp khác nhau, dẫn đếnmột số hộ gia đình không đóng phí VSMT Vì cần điều chỉnh lại mức thu phí VSMT nhóm hộ cho phù hợp 49 - Các hoạt động tuyên truyền dừng lại mức độ thu gom mà không tập trung vào khía cạnh giảm thiểu tăng tỉ lệ tái chế Nhận thức cộng đồng dân cư BVMT an toàn sức khỏe liên quan tới công tác quản lý RTSH chưa cao .49 - Công tác xử lý rác thải nhiều yếu kém: xử lý thủ công, lạc hậu, chưa có biện pháp công nghệ xử lý tiên tiến 49 3.4 Dự báo gia tăng chất thải rắn sinh hoạt đến năm 2025 .50 3.5 Nhận thức cộng đồng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn .51 3.5.1 Ý kiến người dân việc thu gom rác thải công tác bảo vệ môi trường địa bàn nghiên cứu .52 3.5.2 Ý kiến tổ VSMT, ban cán quản lý .55 3.6 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý, xử lý RTSH địa bàn xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tĩnh Hà Tĩnh 55 3.6.1 Giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng 55 3.6.2 Giải pháp nâng cao lực quản lý cho cán phụ trách công tác quản lý CTRSH 56 3.6.3 Giải pháp thay đổi phí vệ sinh môi trường 57 3.6.4 Giải pháp kỷ thuật 58 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 Kết luận 61 Kiến nghị 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHỤ LỤC 66 iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU Từ viết tắt Nghĩa đầy đủ - BVMT : Bảo vệ môi trường - CTR : Chất thải rắn - CTRSH : Chất thải rắn sinh hoạt - KH - XH : Kinh tế - Xã hội - QĐ : Quyết định - RTSH : Rác thải sinh hoạt - Sd : Standard Deviatio – Độ lệch chuẩn - VSMT : Vệ sinh môi trường - TB : Trung bình - TNMT : Tài nguyên môi trường - UBND : Ủy ban nhân dân iv DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 17 Bảng 1.2: Quy mô bãi chôn lấp 20 Bảng 3.1 Dự báo quy mô lao động .32 Bảng 3.2 Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt địa bàn xã Hộ Độ .36 Bảng 3.3 Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt xã Hộ Độ lượng rác thu gom 36 Bảng 3.4 Khối lượng RTSH trung bình ngày nhóm hộ xóm 38 Bảng 3.5 Tổng hợp kết cân rác thôn .39 Bảng 3.6: Tổng hợp lượng rác thải phát sinh địa bàn nghiên cứu 39 Bảng 3.7 Khối lượng RTSH toàn xã Hộ Độ 39 Bảng 3.8 Thành phần chất thải rắn địa bàn xã Hộ Độ 42 Bảng 3.9 Kết thu gom phân loại rác qua năm địa bàn xã Hộ Độ 42 Bảng 3.10 Cơ sở vật chất thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt 44 Bảng 3.11 Mức thu phí môi trường xã Hộ Độ 46 Bảng 3.12 Bảng tỷ lệ % cách xử lý RTSH người dân huyện xã Hộ Độ 47 Bảng 3.13 Bảng dự báo khối lượng CTRSH địa bàn xã Hộ Độ đến năm 2025 51 Bảng 3.14 Đánh giá người dân chất lượng thu gom CTRSH .52 Bảng 3.15 Bảng thu phí vệ sinh môi trường hộ gia đình theo thành phần kinh tế 57 v DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Sơ đồ nguồn gốc phát sinh chất thải rắn Hình 1.2 Các nguồn phát sinh chất thải sinh hoạt Hình 1.3 Dạng tồn chất thải sinh hoạt Hình 1.4: Bộ máy quản lý chất thải rắn Nhật Bản .12 Hình 1.5: Tổ chức quản lý chất thải rắn Singapore 13 Hình 3.1 Sơ đồ vị trí địa lý xã Hộ Độ .29 Hình 3.2 Biểu đồ thể tỷ (%) thành phần rác thải 41 Hình 3.3 Xe chở chất thải rắn sinh hoạt đến bãi xử lý xã Hộ Độ .45 Hình 3.4 Hệ thống thu gom vận chuyển rác thải 46 Hình 3.5 Biểu đồ trạng xử lý chất thải rắn sinh hoạt xã Hộ Độ 47 Hình 3.6 Biểu đồdự báo khối lượng RTSH địa bàn xã đến năm 2025 51 Hình 3.7 Đánh giá tần suất thu gom RTSH người dân 53 Hình 3.8 Mong muốn tần suất thu gom hộ dân không đồng ý với tần suất thu gom 53 Hình 3.9 Nhận xét người dân mức độ tuyên truyền, tập huấn quản lý rác thải VSMT54 Hình 3.10 Hướng dẫn phân loại rác nguồn 58 Hình 3.11 Sơ đồ phân loại CTRSH nguồn 59 vi MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế nước ta có bước chuyển mạnh mẽ, trình công nghiệp hóa, đại hóa diễn khẩn trương, nhằm đáp ứng nhu cầu lợi ích người Cho đến nay, không phát triển thành phố, khu đô thị lớn nước ta, mà mở rộng quận, huyện thị trấn, phạm vi nhỏ hẹp làng, xã Song song với trình phát triển dẫn đến vấn đề nan giải gây ô nhiễm môi trường ngày tăng cao trở nên xúc, ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường, cảnh quan sức khỏe cộng đồng Lượng rác thải thải từ sinh hoạt hoạt động sản xuất người ngày nhiều mức độ gây ô nhiễm môi trường ngày nghiêm trọng nhiều vùng khác nhau.Với quan tâm Đảng Chính phủ, hoạt động bảo vệ môi trường nước ta có chuyển biến tích cực, đạt thành tựu to lớn năm qua Xã Hộ Độ xã nằm phía Nam cửa ngõ huyện Lộc Hà, giáp ranh với thành phố Hà Tĩnh Là vị trí quan trọng cho việc phát triển kinh tế, giao lưu văn hoá an ninh quốc phòng huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh khu vực Miền Trung Là nơi có số đường giao thông trọng điểm chạy qua Vì hoạt động kinh tế xã tương đối phát triển, đồng thời dân số xã tăng nên nhu cầu tiêu dùng người dân tăng theo Các chợ, quán ăn, dịch vụ phục vụ người dân ngày phong phú đa dạng, dẫn đến lượng rác thải tăng lên nhiều Rác thải sinh hoạt vấn đề xúc, tình trạng vứt xả rác bừa bãi diễn khắp nơi, đường, ao hồ, sông ngòi, lượng rác thải tập trung nhiều gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, gây ách tắc dòng chảy, làm ô nhiễm nguồn nước mặt vị trí có chứa rác ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt hàng ngày người dân Tuy nhiên, điều đáng quan tâm chưa có giải pháp cụ thể việc xử lý nguồn thải phát sinh Công tác quản lý, quy hoạch xử lý chưa triệt để, rác thải thu gom tập trung số bãi rác lộ thiên, không tiến hành xử lý, chôn lấp, làm vệ sinh công cộng, gây ô nhiễm môi trường Đặc biệt, bãi rác nguy gây bệnh dịch, nguy hại đến sức khỏe người Hiện ngày xã Hộ Độ thải với lượng chất thải hàng ngày tương đối lớn, đòi hỏi phải có biện pháp quản lý xử lý thích hợp, nhằm giảm ô nhiễm môi trường cải thiện môi trường sống, lao động sản xuất nhân dân xã, giúp cho xã hòa nhập với tốc độ tăng trưởng kinh tế chung huyện Lộc Hà Giữ gìn cảnh quan môi trường đẹp Xuất phát từ thực trạng mà em định chọn đề tài: “Đánh giá trạng đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh” Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đánh giá trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, từ đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu quản lý rác thải sinh hoạt địa phương Yêu cầu nghiên cứu - Tìm hiểu điều kiện kinh tế - xã hội liên quan đến phát sinh rác thải sinh hoạt địa phương - Tìm hiểu thực trạng phát sinh rác thải sinh hoạt công tác quản lý rác thải sinh hoạt địa phương - Đánh giá ảnh hưởng rác thải sinh hoạt đến môi trường địa phương - Đánh giá thực trạng quản lý rác thải sinh hoạt địa phương địa phương - Đề xuất số giải pháp quản lý rác thải rắn sinh hoạt địa phương Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan chất thải rắn 1.1.1 Khái niệm chất thải Chất thải vật chất mà người dùng không muốn sử dụng thải ra, nhiên số ngữ cảnh ý nghĩa với người lại lợi ích người khác Trong sống, chất thải hình dung chất không sử dụng với chất độc xuất từ chúng Theo Luật bảo vệ môi trường chất thải vật chất thể rắn, lỏng, khí thải từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt từ hoạt động khác (Quốc hội CHXHCNVN 2005) Chất thải rắn chất thải không dạng lỏng, không hòa tan thải từ hoạt động sinh hoạt, nông nghiệp,công nghiệp Chất thải rắn bao gồm bùn cặn, phế phẩm nông nghiệp, xây dựng, khai thác mỏ 1.1.2.Phân loại chất thải - Theo vị trí hình thành: người ta phân biệt rác hay chất thải rắn nhà nhà, đường phố, chợ - Theo thành phần hóa học vật lý: người ta phân biệt theo thành phần hữu cơ, vô cơ, cháy được,không cháy được, kim loại, phi kim loại da, giẻ vụn, cao su, chất dẻo - Theo chất nguồn tạo thành: Chất thải rắn chia thành loại sau: + Chất thải sinh hoạt: chất thải liên quan đến hoạt động người, nguồn tạo thành chủ yếu từ khu dân cư, quan, trường học, trung tâm dịch vụ, thương mại Chất thải sinh hoạt có thành phần bao gồm kim loại, sành sứ, thủy tinh, gạch ngói vỡ, đất, đá, cao su, chất dẻo, thực phẩm dư thừa hạn sử dụng, xương động vật, tre, gỗ, lông gà vịt, vải, giấy, rơm, rạ, xác động vật, vỏ rau quả… Chất thải thực phẩm bao gồm thức ăn thừa, rau loại mang chất dễ bị phân hủy sinh học, trình phân hủy tạo mùi khó chịu, đặc biệt điều kiện thời tiết nóng ẩm Ngoài loại thức ăn dư thừa từ gia đình có thức ăn dư thừa từ nhà bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn, ký túc xá, chợ (Nguyễn Văn Phước, 2008) Chất thải chủ yếu từ động vật phân, bao gồm phân người phân loại động vật khác.Chất thải lỏng chủ yếu từ bùn ga, cống rãnh, chất thải từ khu vực sinh hoạt khu dân cư Tro chất dư thừa thải bỏ bao gồm: loại vật liệu sau đốt cháy, sản phẩm sau đun nấu than, củi, chất thải dễ cháy khác gia đình, kho công sở, quan, xí nghiệp, loại xỉ than + Chất thải rắn công nghiệp: chất thải phát sinh từ hoạt động công nghiệp,tiểu thủ công nghiệp Các nguồn phát sinh chất thải gồm: Các phế thải vật liệu trình sản xuất công nghiệp, tro, xỉ nhà máy nhiệt điện, phế thải nhiên liệu phục vụ cho sản xuất, bao bì đóng gói sản phẩm + Chất thải xây dựng: Là chất thải đất, đá, gạch ngói, bê tông vỡ hoạt động phá vỡ, xây dựng công trình chất thải xây dựng gồm: Vật liệu xây dựng trình dỡ bỏ công trình xây dựng Đất đá việc đào móng trình xây dựng Các vật liệu kim loại, chất dẻo, Các chất thải từ hệ thống sở hạ tầng kỹ thuật trạm xử lý nước thiên nhiên, nước thải sinh hoạt, bùn cặn từ cống thoát nước thành phố + Chất thải nông nghiệp: chất thải mẩu bùn thừa thải từ hoạt động nông nghiệp như: trồng trọt, thu hoạch loại trồng, sản phẩm thải từ chế biến sữa, lò giết mổ o Theo mức độ nguy hại, chất thải rắn chia thành loại: + Chất thải nguy hại: Bao gồm loại hóa chất dễ gây phản ứng, độc hại, chất sinh học dễ thối rữa, chất dễ cháy, nổ chất phóng xạ, Hộ sản xuất kinh doanh hộ có khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh nhiều nên mức phí vệ sinh môi trường cao Tiếp đến hộ công nhân viên chức cuối hộ nông nghiệp có khối lượng chất thải rắn sinh hoạt nên phí vệ sinh môi trương nhóm hộ Mức thu phí tăng lên giúp cho việc đầu tư trang thiết bị việc thu gom, vận chuyển xử lý rác thải 3.6.4 Giải pháp kỷ thuật 3.6.4.1 Tiến hành phân loại chất thải rắn nguồn Cán chuyên môn hướng dẫn chi tiết phương thức thực phân loại hướng dẫn hộ gia đình tận dụng vật dụng có sẵn nhà để làm thùng đựng rác phân loại Bước đầu thực phân loại, CTRSH hộ dân đựng thùng riêng biệt : + Thùng : chứa CTR hữu chất thải rắn dễ phân hủy, xuất phát từ việc nấu ăn thải ăn uống hàng ngày người dân + Thùng : chứa CTR vô thành phần rác tái chế Tại khu công cộng quyền địa phương có trách nhiệm hỗ trợ kinh phí, đầu tư để thùng rác chứa ngăn có ghi rõ ràng cho người biết loại CTR nên bỏ vào thùng Hình 3.10 Hướng dẫn phân loại rác nguồn 58 Qua điều tra cho thấy thành phần hữu CTRSH địa bàn xã Hộ Độ tương đối cao (67,5%) có tỷ lệ hộ làm nông nghiệp địa phương nhiều, đó, phương pháp phân loại CTRSH phù hợp với địa phương Khi đó, tiết kiệm khoảng ngân sách lớn cho nhà nước chi cho việc xử lý CTRSH mà tiết kiệm chi phí mua phân bón ruộng, đồng thời giảm áp lực lên môi trường Hình 3.11 Sơ đồ phân loại CTRSH nguồn 3.6.4.2 Thực tái chế, tái sử dụng CTRSH Để thực tốt biện pháp này, trước tiên xã phải đảm bảo công tác phân loại CTRSH nguồn CTRSH sau phân loại thu hồi lựa chọn phương pháp tái chế - tái sử dụng phù hợp với loại chất thải rắn cụ thể 59 + CTRSH hữu : thực phương pháp ủ kị khí – biogas hay phương pháp ủ hiếu khí – compost + CTRSH vô phân loại lần đem tái chế sử dụng - Khuyến khích người dân tái sử dụng giảm thiểu chất thải : sử dụng túi chợ nhiều lần thay cho việc dùng bao bóng, túi nilon lần chợ, hệ thống bán lẻ 3.6.4.3 Về công tác thu gom Trước việc phân loại CTR nguồn triển khai đại trà, địa phương cần bước thay đổi phương thức thu gom giới hóa công tác thu gom - Đầu tư thay phương tiện xuống cấp, đồng thời tăng thêm lượng xe để đảm bảo khả chuyên chở xe - Đầu tư hệ thống xe rác kín hai ngăn để chứa RTSH hộ dân, vừa đáp ứng cho công tác phân loại CTR nguồn, vừa đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường, CTRSH lưu chứa lâu không bị bốc mùi khó chịu hay phân hủy gây sản sinh vi sinh vật gây bệnh cho môi trường xung quanh khu vực lưu chứa 60 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua trình điều tra thực tế hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, thu số kết luận sau: + Xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh nằm vị trí thuận lợi tỉnh, nơi trung tâm phát triển kinh tế xã hội, nơi cung cáp dịch vụ phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ du lịch, có tiềm phát triển kinh tế nhanh nên lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày cao Năm 2016, địa bàn xã với số dân khoảng 8404 người, trung bình người dân thải 0,55 kg/người/ngày lượng rác thải phát sinh hàng ngày 1693 tấn/năm Một lượng nhỏ CTR sinh hoạt lại ý thức người dân chưa cao nên đổ rác không nơi quy định, vứt xuống ao hồ gây ô nhiễm môi trường, mỹ quan làng xã + Thành phần rác thải địa bàn xã tùy thuộc vào đặc tính nhóm hộ Bao gồm thành phần vô cơ, hữu cơ, chất tái chế phần chất nguy hại, có thành phần hữu chiếm tỷ lệ cao với 67,5%, thành phần tái chế chiếm 21%, thành phần chất thải nguy hại chiếm tỷ lệ nhỏ với 5%, cuốc nhóm loại rác không thuộc nhóm ( thủy tinh, đất, gạch đá…) chiếm 6,5% + Công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thực khu vực mức trung bình với hiệu suất thu gom đạt 55,8% năm 2015 Tuy nhiên bên cạnh chất thải rắn sinh hoạt chưa phân loại nguồn, chưa áp dụng phương pháp phân loại thu gom hợp vệ sinh + Tại khu vực nghiên cứu, công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt quan tâm chưa mức + Công tác tuyên truyền giáo dục môi trường cho người dân thực hiệu chưa cao, dẫn đến ý thức người dân việc bảo vệ môi trường thấp gây khó khăn cho công tác quản lý + Dự báo dân số kèm theo khối lượng chất thải rắn sinh hoạt 10 năm sau 61 + Đề xuất số biện pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt để đạt hiệu cao Kiến nghị Để công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn xã thực tốt hơn, đề tài đưa số kiến nghị sau: Mỗi thôn nên xây dựng bãi chứa rác thải hợp vệ sinh riêng để dễ tiện cho việc quản lý Tổ chức phổ biến kiến thức môi trường cho người dân đồng thời cần có chế tài xử phạt đơn vị, cá nhân xả rác bừa bãi không nơi quy định nhằm nâng cao ý thức người dân Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng toàn xã phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức người dân quản lý rác thải sinh hoạt bảo vệ môi trường Phát triển hệ thống thu phí để cân cho công tác quản lý, tăng cường đầu tư, xây dựng sở vật chất, kỹ thuật cho công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt UBND xã Hộ Độ chủ động lập kế hoạch, phương án quy hoạch, xây dựng, triển khai công tác thu gom, xử lý, chế biến CTR địa bàn thôn, đạo thôn thực tốt công tác Nâng cao lực, trình độ chuyên môn cho công nhân, cán chuyên trách môi trường Tạo phối kết hợp chặt chẽ UBND xã với cán thôn để dễ hoạt động hiệu công tác quản lý chất thải 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2010), Báo cáo môi trường Quốc gia, Tổng quan môi trường Việt Nam Bộ Tài nguyên Môi trường (2010), Báo cáo diễn biến môi trường Việt Nam, chất thải rắn Cục Bảo vệ Môi trường (2004),Báo cáo diễn biến Môi trường Quốc gia năm 2004, Chất thải rắn Hà Nội Cục Bảo vệ môi trường (2008), Dự án “Xây dựng mô hình triển khai thí điểm việc phân loại, thu gom xử lý rác thải sinh hoạt cho thị trấn, thị tứ, cấp huyện, cấp xã” Cục Bảo vệ môi trường (2009), Báo cáo tổng hợp kết thực dự án “ Tổng hợp, xây dựng mô hình thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt cho thị trấn, thị tứ, cấp huyện, cấp xã” Định Quốc Cường (2005), Nghiên cứu phương pháp quẩn lý rác thải, Trường đại học Lâm nghiệp Lê Văn Khoa (2009), Khoa học môi trường, NXB Giáo dục Ngô Thị Minh Thúy, Lê Hồng Trân (2012), Nghiên cứu đánh giá trạng, dự báo khối lượng CTRSH phát sinh đề xuất giải pháp quản lý thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, sở TN&MT Tây Ninh Nguyễn Trung Việt, Trần Thị Mỹ Diệu (2004), Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, NXB GREEN EYE 10.Nguyễn Song Tùng (2007), Thực trạng đề xuất số giải pháp quản lý chất thải rắn huyện Triệu Phong – Quảng Trị, ĐHQG Hà Nội 11 Nguyễn Văn Phước (2008), Giáo trình quản lý xử lý chất thải rắn NXB Xây Dựng, Hà Nội 63 12.Phạm Ngọc Đăng (2011), Cơ sở khoa học thực tiễn lập kế hoạch quản lý môi trường Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 13 Quốc hội CHXHCNVN (2005) Luật Bảo vệ Môi trường, số 52/2005/QH11, Nhà xuất trị Quốc gia Hà Nội 14.Sở Tài nguyên Môi trường Ninh Bình (2007), Báo cáo quan trắc môi trường 2004, 2005, 2006, 2007 15.Trần Thanh Lâm (2004),Quản lý môi trường địa phương, NXB Xây dựng 16.Trần Hiếu Nhuệ, Ứng Quốc Dũng, Nguyễn Thị Kim Thái (2001) Quản lý chất thải rắn, tập 1: Quản lý chất thải rắn đô thị, NXB Xây Dựng 17.Trần Thị Mỹ Diệu, Nguyễn Trung Việt (2007),Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, Công ty môi trường tầm nhìn xanh 18.Tổng cụ môi trường (2010), Tình hình phát sinh chất thải rắn sinh hoạt Việt Nam, ngày 15/9/2010 19.Viện khoa học thủy lợi (2006), Dự án tổng hợp, xây dựng môi hinh thu gom, xử lý rác cho thị trấn, thị tứ cấp huyện, cấp xã 2006 Tài liệu mạng 20.Vấn đề quản lý chất thải rắn Việt Nam http://www.chatthainguyhai.net/index.asp? newsid=1250&PageNum=52 21.Hàng ngàn rác thải ngày: Vẫn chôn lấp (2011) http://dce.mpi.gov.vn/tinnoibat/tabid/314/articleType/ArticleView/artic leId/1172/Hng-ngn-tn-rc-thi-mi-ngy-Vn-ch-chn-lp.aspx 22.Thảo Lan (2010) Áp lực chất thải rắn đô thị http://www.monre.gov.vn/v35/default.aspx? tabid=428&cateID=24&id=32739&code=PP5UB32739 23.Phân loại chất thải rắn sinh hoạt nguồn, tái chế tái sử dụng giải pháp có ý nghĩa kinh tế, xã hội môi trường đô thị (2010) http://www.vacne.org.vn/default.aspx?newsid=4735 24.Chất thải rắn sinh hoạt: thu gom xử lý, Viện Môi trường Nông nghiệp, (13 / 12 / 2015) http://www.iae.vn/NewDetails/chat-thai-ran-sinh-hoat-thu-gom-va-xuly-106-5 25.Phân loại – thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, Cộng Đồng Xanh JSC http://congdongxanh.biz/bai-viet/phan-loai-thu-gom-va-xu-ly-rac-thaisinh-hoat-656.htm ,Tháng Năm 6th, 2015 64 65 PHỤ LỤC Phụ lục KHỐI LƯỢNG RÁC THẢI CỦA 15 HỘ ĐẠI DiỆN THÔN ĐỒNG XUÂN thôn đồng xuân 10 11 12 13 14 15 Tổng Trung bình Sd (độ lệch chuẩn) số 6 5 4 75 lần 2.3 2.1 2.3 1.8 2.4 2.3 2.1 3.1 2.6 2.1 2.5 3.4 2.9 36.9 x 0.53 0.49 x : hệ số phát sinh RTSH kg/người/ngày 66 lần 2.1 2.5 1.5 3.6 2.9 2.2 2.3 3.7 1.9 2.3 2.1 3.9 2.7 38.7 0.51 lần 2.5 2.3 2.9 2.2 4.1 2.8 2.9 3.4 2.9 3.7 2.3 2.4 2.5 4.3 3.1 44.3 0.59 TB ngày 2.3 2.1 2.5 1.8 3.3 2.6 2.4 3.1 2.7 3.3 2.1 2.2 2.3 3.8 2.9 39.9 2.6 0.5 Phụ lục KHỐI LƯỢNG RÁC THẢI CỦA 15 HỘ ĐẠI DiỆN THÔN VĨNH THỌ thôn Vĩnh Thọ 10 11 12 13 14 15 Tổng TB Sd (Độ lệch chuẩn) số 6 4 4 65 4.3 0.51 lần 3.1 1.5 2.1 2.5 2.2 1.9 2.5 2.7 2.4 1.3 1.2 1.6 29 lần 2.9 1.6 2.5 2.3 0.8 2.5 2.1 1.9 1.3 3.7 2.1 1.3 1.9 0.8 28.7 x: 0.51 0.44 x : hệ số phát sinh RTSH kg/người/ngày 0.44 lần 4.5 2.1 3.2 3.5 1.5 2.8 2.7 2.1 4.5 1.8 2.6 2.8 1.9 42 TB ngày 3.5 1.7 2.6 2.7 1.1 2.5 2.2 2.3 1.8 3.6 2.5 1.3 1.7 2.1 1.2 33.2 2.2 0.75 0.64 Phụ lục KHỐI LƯỢNG RÁC THẢI CỦA 15 HỘ ĐẠI DiỆN THÔN XUÂN TÂY thôn xuân tây số lần 1.1 4.2 2.5 lần 4.4 1.1 2.8 67 lần 1.5 1.6 3.5 TB ngày 1.2 4.5 1.2 2.9 10 11 12 13 14 15 tổng TB Sd ( Độ lệch chuẩn) 5 4 73 4.8 4.5 3.2 3.5 1.7 2.6 2.1 3.1 1.9 2.6 2.5 39.5 3.5 3.2 1.5 2.8 4.5 2.5 2.2 2.9 3.5 41.9 5.8 4.1 3.1 3.2 2.5 3.1 3.4 4.6 52.4 x 0.61 0.54 0.57 x : hệ số phát sinh RTSH kg/người/ngày 0.71 4.7 3.6 3.5 1.7 2.5 2.7 4.2 2.3 2.6 2.9 3.7 44.6 2.9 1.1 Phụ lục KHỐI LƯỢNG RTSH TB NGÀY CỦA CÁC NHÓM HỘ TRONG TOÀN XÃ số NHÓM HỘ NGHÈO NHÓM HỘ TRUNG hộ số 6 7 6 NHÓM HỘ GIÀU BÌNH KL RTSH KL RTSH số kg/ngày 2.3 2.1 2.6 1.8 3.4 3.5 1.7 2.6 2.8 5 4 68 kg/ngày 2.7 2.4 3.2 2.7 3.3 2.6 2.3 2.4 1.8 KL RTSH số 4 4 kg/ngày 2.1 2.2 2.4 3.8 2.9 2.5 1.4 1.7 2.1 10 1.1 11 1.2 12 4.5 13 1.2 14 2.9 15 4.8 tổng 79 38.5 TB 5.2 2.5 sd 1.1 x 0.48 x : hệ số phát sinh RTSH 5 68 4.5 0.61 3.6 3.6 3.6 1.7 2.6 2.7 41.2 2.7 0.6 4 66 4.4 1.2 4.2 2.3 2.7 2.9 3.7 38.1 2.5 0.8 0.57 kg/người/ngày MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI XÃ HỘ ĐỘ, HUYỆN LỘC HÀ, TĨNH HÀ TĨNH RÁC TẤP VEN ĐƯỜNG LÀM MẤT MỸ QUAN ĐƯỜNG LÀNG 69 NGƯỜI DÂN XỬ LÝ RÁC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT 70 TỔ VSMT THU GOM RÁC BẰNG Ô TÔ PHỎNG VẤN NÔNG HỘ TẠI KHU DÂN CƯ 71 72
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Tại Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà Tĩnh, Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Tại Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà Tĩnh, Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Tại Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà Tĩnh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay