Thiết Kế Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Khu Công Nghiệp Lai Vu, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

140 40 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:32

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM LÊ HỒNG DUY THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP LAI VU, HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG Chuyên ngành: Khoa học môi trường Mã số: 60 44 03 01 Người hướng dẫn khoa học: TS Trịnh Quang Huy NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Lê Hồng Duy i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hoàn thành luận văn, cho phép bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo Trịnh Quang Huy tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn công nghệ , Khoa Môi trường - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức Công ty cổ phần xây dựng CN môi trường Việt Nam giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích hoàn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Lê Hồng Duy ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG .vii DANH MỤC HÌNH ix TRÍCH YẾU LUẬN VĂN .x THESIS ABSTRACT .xi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1 1.2 GIẢ THUYẾT KHOA HỌC 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI, Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 PHÂN LOẠI, ĐẶC TRƯNG TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP 2.1.1 Phân loại, nguồn gốc phát sinh nước thải đô thị khu công nghiệp 2.1.2 Đặc trưng nước thải đô thị, khu công nghiệp 2.2 HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM VÀ VẤN ĐỀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM 2.3 THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÁC CÔNG NGHỆ TRONG QUẢN LÝ NƯỚC THẢI 10 2.3.1 Giai đoạn tiền xử lý 2.3.2 Giai đoạn xử lý cấp 2.3.3 Giai đoạn xử lý cấp (Trần Đức Hạ, 2006) iii 2.3.4 Sau xử lý PHẦN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .30 3.1 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 30 3.2 THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 30 3.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 30 3.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .30 3.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.5.1 Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp 3.5.2 Phương pháp khảo sát thực địa 3.5.3 Phương pháp lấy mẫu bảo quản 3.5.4 Chỉ tiêu phân tích phương pháp đo 3.5.5 Phương pháp tính toán công trình xử lý 3.5.8 Phương pháp so sánh 3.5.7 Phương pháp xử lý số liệu trình bày kết PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 35 4.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA KHU CÔNG NGHIỆP LAI VU, TỈNH HẢI DƯƠNG 35 4.1.1 Đặc điểm tự nhiên 4.1.2 Đặc điểm kinh tế xã – xã hội khu vực nghiên cứu 4.2 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP LAI VU, TỈNH HẢI DƯƠNG 45 4.2.1 Hiện trạng môi trường nước 4.2.2 Hiện trạng hệ thống cấp nước thoát nước công nghiệp Lai Vu 4.3 PHÂN TÍCH LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 48 4.3.1 Cơ sở lựa chọn dây chuyền công nghệ XLNT 4.3.2 Xác định đặc trưng ô nhiễm khu vực đến năm 2020 4.3.3 Phân tích số công nghệ xử lý nước thải áp dụng 4.3.4 Lựa chọn hệ thống xử lý nước thải cho khu công nghiệp Lai Vu, tỉnh Hải Dương 4.4 TÍNH TOÁN HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯƠC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP LAI VU, TỈNH HẢI DƯƠNG 62 iv 4.4.1 Ngăn tiếp nhận 4.4.2 Mương dẫn nước thải 4.4.3 Bể lắng cát ngang 4.4.4 Máng đo lưu lượng 4.4.5 Bể điều hòa 4.4.6 Bể lắng đợt 4.4.7 Hệ thống AAO 4.4.8 Bể lắng đợt II 4.4.9 Trạm khử trùng nước thải 4.5 TÍNH TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH .87 4.5.1 Chi phí xây dựng (các bể, mặt bằng, nhà) 4.5.2 Chi phí máy móc, thiết bị điện nước, hệ thống an toàn 4.5.3 Chi phí quản lý vận hành PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 92 5.1 KẾT LUẬN 92 5.2 KIẾN NGHỊ 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO .94 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BOD5 Nhu cầu oxy sinh học ngày BVMT Bảo vệ môi trường BTCT Bê tông cốt thép COD Nhu cầu oxi hoá học CTNH Chất thải nguy hại ĐTM Đánh giá tác động môi trường KCN Khu công nghiệp HTXLNT Hệ thống xử lý nước thải GHCP Giới hạn cho phép NM Nhà máy SX Sản xuất SP Sản phẩm QC Quy chuẩn QCVN Quy chuẩn Việt Nam TCCP Tiêu chuẩn cho phép TSS Tổng rắn lơ lửng UBND Ủy ban nhân dân PCCC Phòng cháy chữa cháy vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1.Tiêu chuẩn thải nước số sở dịch vụ công trình công cộng .6 Bảng 2.2 Thành phần nước thải sinh hoạt khu dân cư (Trần Đức Hạ, 2006) .7 Bảng 2.3 Nhu cầu cấp nước lượng nước thải số ngành công nghiệp (Trần Đức Hạ, 2006) Bảng 2.4 Lượng xạ cần thiết để khử trùng tia cực tím .22 Bảng 3.1 Các thông số phân tích 33 Bảng 4.1 Tần suất hướng gió lặng gió 38 Bảng 4.2 Tốc độ gió trung bình lớn .39 Bảng 4.3 Số nắng trung bình 39 Bảng 4.4 Lượng mưa tháng năm 40 Bảng 4.5 Độ ẩm không khí trung bình tháng năm .41 Bảng 4.6 Quy hoạch sử dụng đất khu công nghiệp Lai Vu, Hải Dương 42 Bảng 4.7: Hiện trạng sử dụng đất doang nghiệp Khu công nghiệp năm 2015 43 Bảng 4.8 Chất lượng nước mặt khu vực tiếp nhận xung quanh khu công nghiệp Lai Vu, Tỉnh Hải Dương 45 Bảng 4.9 Chất lượng nước ngầm số doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp 46 Bảng 4.10 Tính toán tiêu chuẩn cấp nước tương đương 47 Bảng 4.11 Giá trị tính toán thông số ô nhiễm sở tính toán cho giá trị tối đa cho phép nước thải sinh hoạt 49 Bảng 4.12 Lượng chất bẩn tính cho người ngày đêm 50 Bảng 4.13 Đặc trưng ô nhiễm nước thải đô thị khu công nghiệp Lai Vu cần xử lý .51 Bảng 4.14 Nồng độ giới hạn số chất ô nhiễm nước thải đô thị 51 Bảng 4.15 Kết tính toán song chắn rác 67 Bảng 4.16 Kết tính toán bể lắng cát ngang 71 Bảng 4.17 Kết tính toán bể lắng đợt I 77 Bảng 4.18 Kết tính toán hệ thống AAO 83 vii Bảng 4.19 Kết tính toán bể lắng đợt II 85 Bảng 4.20 Khối lượng xây dựng 88 Bảng 4.21 Bảng tính giá trị xây lắp 89 Bảng 4.22 Bảng giá thiết bị 90 Bảng 4.23 Bảng chi phí điện 91 viii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Song chắn rác .12 Hình 2.2 Sơ đồ cấu tạo bể lắng đứng 14 Hình 2.3 Giá thể vi sinh vật bể lọc sinh học ngập nước 16 Hình 2.4 Sơ đồ cấu tạo bể lọc sinh học 17 Hình 2.5 Cấu tạo hoạt động đĩa quay sinh học 18 Hình 2.6 Bể hiếu khí truyền thống .18 Hình 2.7 Bể hiếu khí thổi khí kéo dài 19 Hình 2.8 Mương oxy hóa 20 Hình 2.9 Bãi lọc trồng 21 Hình 2.10 Sân phơi bùn 29 Hình 4.1 Vị trí khu côn nghiệp Lai Vu, tỉnh Hải Dương 35 Hình 4.2 Sơ đồ nguyên tắc dây chuyền công nghệ xử lý hoàn chỉnh 53 Hình 4.3 Sơ đồ hoạt động bể Aeroten truyền thống 54 Hình 4.4 Sơ đồ hoạt động hệ thống aeroten hoạt động theo mẻ SBR 55 Hình 4.5 Sơ đồ xử lý sinh học AAO 56 Hình 4.6 Sơ đồ nguyên lý hoạt động bể lọc sinh học 57 Hình 4.7 Sơ đồ nguyên tắc hoạt động kênh oxy hóa tuần hoàn 58 Hình 4.8 Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải đô thị 61 Hình 4.9 Sơ đồ cấu tạo song chắn rác 63 Hình 4.10 Sơ đồ bể lắng cát ngang hình chữ nhật .68 Hình 4.11 Sơ đồ cấu tạo máng Parsan 71 ix nước - Xác định asen Phương pháp đo hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua) - SMEWW 3114.B:2012 - SMEWW 3120.B:2012 15 Cadimi (Cd) - TCVN 6197:2008 Chất lượng nước Xác định cadimi phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử; - SMEWW 3113.B:2012; - SMEWW 3120.B:2012 16 Chì (Pb) - TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi chì Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử lửa - SMEWW 3113.B:2012; - SMEWW 3120.B:2012; 17 Tổng Crom - TCVN 6222:2008 Chất lượng nước Xác định crom Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử - SMEWW 3111.B:2012; - SMEWW 3120.B:2012; 18 Crom VI (Cr6+) - TCVN 6658:2000 (ISO 11083:1994) - Chất lượng nước - Xác định Crom VI - Phương pháp đo phổ dùng 1,5-Diphenylcacbazid; - SMEWW 3500-Cr.B:2012 - TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi chì Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử lửa 19 Đồng (Cu) - EPA 6010.B; - SMEWW 3111.B:2012; - SMEWW 3120.B:2012; 20 Kẽm (Zn) - TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi chì Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử lửa - EPA 6010.B; - SMEWW 3111.B:2012; 114 - SMEWW 3120.B:2012; - TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi chì Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử lửa 21 Niken (Ni) - EPA 6010.B; - SMEWW 3111.B:2012; - SMEWW 3120.B:2012; 22 Sắt (Fe) - TCVN 6177:1996 (ISO 6332:1988) - Chất lượng nước - Xác định sắt phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10 - phenantrolin - SMEWW 3111.B:2012; - SMEWW 3500-Fe.B:2012; - TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999) - Chất lượng nước - Xác định thủy ngân 23 Thủy ngân (Hg) - TCVN 7724:2007 (ISO 17852:2006) - Chất lượng nước - Xác định thủy ngân - Phương pháp dùng phổ huỳnh quang nguyên tử; - EPA 7470.A; - SMEWW 3112.B:2012; 24 Mangan (Mn) - TCVN 6002:1995 (ISO 6333:1986) - Chất lượng nước - Xác định mangan - Phương pháp trắc quang dùng fomaldoxim - SMEWW 3111.B:2012; 25 Chất hoạt động bề- TCVN 6336:1998 (ASTM D 2330:1988) - Phương mặt pháp thử chất hoạt động bề mặt metylen xanh 26 Tổng dầu, mỡ - TCVN 7875:2008 Nước - Xác định dầu mỡ Phương pháp chiếu hồng ngoại; - SMEWW 5520.B:2012; 27 Tổng Phenol - TCVN 6216:1996 (ISO 6439:1990) - Chất lượng nước - Xác định số phenol Phương pháp trắc phổ dùng 4-aminoantipyrin sau chưng cất - TCVN 7874:2008 - Nước - Xác định phenol dẫn xuất phenol - Phương pháp sắc ký khí chiết lỏng115 lỏng; - SMEWW 5530:2012 - TCVN 6634:2000 (ISO 8245:1999) - Chất lượng Tổng cacbon hữu nước - hướng dẫn xác định cacbon hữu tổng số (TOC) cacbon hữu hòa tan (DOC); 28 (Total Organic - SMEWW 5319.B:2012; Carbon, TOC) - SMEWW 5310.C:2012; 29 DDTs 31 Dieldrin - TCVN 9241:2012 - Chất lượng nước - Xác định thuốc trừ sâu clo hữu cơ, polyclobiphenyl clorobenzen Phương pháp sắc ký khí sau chiết lỏng-lỏng; 32 Aldrin - EPA 8081.B; 30 BHC Heptachlor & 33 Heptachlorepoxide - EPA 8270.D - TCVN 6053:2011 (ISO 9696:2007) - Chất lượng Tổng hoạt độ phóng 34 nước - Đo tổng hoạt độ phóng xạ alpha nước xạ α không mặn - Phương pháp nguồn dày - TCVN 6219:2011 (ISO 9697:2008) Chất lượng nước Tổng hoạt độ phóng 35 - Đo tổng hoạt độ phóng xạ beta nước không mặn xạ β - Phương pháp nguồn dày 36 E.coli 37 Coliform - TCVN 6187-2:1996 (ISO 9308-2:1990(E)) Chất lượng nước - Phát đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt escherichia coli giả định Phần 2: Phương pháp nhiều ống (số có xác suất cao nhất); - TCVN 6187-2:1996 (ISO 9308-2:1990(E)) Chất lượng nước - Phát đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt escherichia coli giả định Phần 2: Phương pháp nhiều ống (số có xác suất cao nhất); - SMEWW 9221.B:2012; 3.2 Chấp nhận phương pháp phân tích hướng dẫn tiêu chuẩn quốc gia quốc tế khác có độ xác tương đương cao tiêu chuẩn viện dẫn mục 3.1 116 TỔ CHỨC THỰC HIỆN 4.1 Quy chuẩn áp dụng thay QCVN 08:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt ban hành định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường 4.2 QCVN 38:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh QCVN 39:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước dùng cho tưới tiêu ban hành kèm theo Thông tư số 43/2011/TT-BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quy chuẩn có hiệu lực thi hành 4.3 Cơ quan quản lý nhà nước môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực quy chuẩn 4.4 Trường hợp tiêu chuẩn viện dẫn mục 3.1 quy chuẩn sửa đổi, bổ sung thay áp dụng theo văn 117 QCVN 40:2011/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP National Technical Regulation on Indus trial Wastewater HÀ NỘI - 2011 118 Lời nói đầu QCVN 40:2011/BTNMT Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất l ượng nước biên soạn thay QCVN 24:2009/BTNMT, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt ban hành theo Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP National Technical Regulation on Industrial Wastewater QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn quy định giá trị tối đa cho phép thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp xả nguồn tiếp nhận n ước thải 1.2 Đối tượng áp dụng 1.2.1 Quy chuẩn áp dụng tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải công nghiệp nguồn tiếp nhận nước thải 1.2.2 Nước thải công nghiệp số ngành đặc thù áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia riêng 1.2.3 Nước thải công nghiệp xả vào hệ thống thu gom nhà máy xử lý nước thải tập trung tuân thủ theo quy định đơn vị quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung 1.3 Giải thích thuật ngữ Trong Quy chuẩn này, thuật ngữ hiểu sau: 1.3.1 Nước thải công nghiệp nước thải phát sinh từ trình công nghệ sở sản xuất, dịch vụ công nghiệp (sau gọi chung l sở công nghiệp), từ nhà máy xử lý nước thải tập trung có đấu nối nước thải sở công nghiệp 119 1.3.2 Nguồn tiếp nhận nước thải là: hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư; sông, suối, khe, rạch; kênh, mương; hồ, ao, đầm; vùng nước biển ven bờ có mục đích sử dụng xác định QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 2.1 Giá trị tối đa cho phép thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp xả vào nguồn tiếp nhận nước thải 2.1.1 Giá trị tối đa cho phép thông số ô nhiễm n ước thải công nghiệp xả vào nguồn tiếp nhận nước thải tính toán sau: Cmax = C x Kq x Kf Trong đó: - Cmax giá trị tối đa cho phép thông số ô nhiễm n ước thải công nghiệp xả vào nguồn tiếp nhận nước thải - C giá trị thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp quy định Bảng ; - Kq hệ số nguồn tiếp nhận nước thải quy định mục 2.3 ứng với lưu lượng dòng chảy sông, suối, khe, rạch; kênh, mương; dung tích hồ, ao, đầm; mục đích sử dụng vùng nước biển ven bờ; - Kf hệ số lưu lượng nguồn thải quy định mục 2.4 ứng với tổng lưu lượng nước thải sở công nghiệp xả vào nguồn tiếp nhận nước thải; 2.1.2 Áp dụng giá trị tối đa cho phép Cmax = C (không áp dụng hệ số Kq Kf) thông số: nhiệt độ, màu, pH, coliform, Tổng hoạt độ phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β 2.1.3 Nước thải công nghiệp xả vào hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư chưa có nhà máy xử lý nước thải tập trung áp dụng giá trị Cmax = C quy định cột B Bảng 2.2 Giá trị C thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp quy định Bảng 120 Bảng 1: Giá trị C thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp TT Thông số Đơn vị Giá trị C A B oC 40 40 Pt/Co 50 150 - đến 5,5 đến Nhiệt độ Màu pH BOD5 (20oC) mg/l 30 50 COD mg/l 75 150 Chất rắn lơ lửng mg/l 50 100 Asen mg/l 0,05 0,1 Thuỷ ngân mg/l 0,005 0,01 Chì mg/l 0,1 0,5 10 Cadimi mg/l 0,05 0,1 11 Crom (VI) mg/l 0,05 0,1 12 Crom (III) mg/l 0,2 13 Đồng mg/l 2 14 Kẽm mg/l 3 15 Niken mg/l 0,2 0,5 16 Mangan mg/l 0,5 17 Sắt mg/l 18 Tổng xianua mg/l 0,07 0,1 19 Tổng phenol mg/l 0,1 0,5 20 Tổng dầu mỡ khoán g mg/l 10 21 Sunfua mg/l 0,2 0,5 22 Florua mg/l 10 23 Amoni (tính theo N) mg/l 10 24 Tổng nitơ mg/l 20 40 25 Tổng phốt (tính theo P) mg/l 26 Clorua mg/l 500 1000 (không áp dụng xả 121 vào nguồn nước mặn, nước lợ) 27 Clo dư mg/l 28 Tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu mg/l 0,05 0,1 29 Tổng hoá chất bảo vệ thực vật phốt hữu mg/l 0,3 30 Tổng PCB mg/l 0,003 0,01 31 Coliform vi khuẩn/100ml 3000 5000 32 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 0,1 33 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1,0 1,0 Cột A Bảng quy định giá trị C thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp xả vào nguồn nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; Cột B Bảng quy định giá trị C thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; Mục đích sử dụng nguồn tiếp nhận nước thải xác định khu vực tiếp nhận nước thải 2.3 Hệ số nguồn tiếp nhận n ước thải Kq 2.3.1.Hệ số Kq ứng với l ưu lượng dòng chảy sông, suối, khe, rạch; kênh, mương quy định Bảng đây: Bảng 2: Hệ số Kq ứng với l ưu lượng dòng chảy nguồn tiếp nhận n ước thải Lưu lượng dòng chảy nguồn tiếp nhận n ước thải (Q) 122 Hệ số Kq Đơn vị tính: mét khối/giây (m 3/s) Q £ 50 0,9 50 < Q £ 200 200 < Q £ 500 1,1 Q > 500 1,2 Q tính theo giá trị trung bình lưu lượng dòng chảy nguồn tiếp nhận nước thải 03 tháng khô kiệt 03 năm liên tiếp (số liệu quan Khí tượng Thuỷ văn) 2.3.2 Hệ số Kq ứng với dung tích nguồn tiếp nhận nước thải hồ, ao, đầm quy định Bảng đây: Bảng 3: Hệ số Kq ứng vớidung tích nguồn tiếp nhận nước thải Dung tích nguồn tiếp nhận n ước thải (V) Hệ số Kq Đơn vị tính: mét khối (m 3) V ≤ 10 x 106 0,6 10 x 106 < V ≤ 100 x 106 0,8 V > 100 x 106 1,0 V tính theo giá trị trung bình dung tích hồ, ao, đầm tiếp nhận nước thải 03 tháng khô kiệt 03 năm liên tiếp (số liệu quan Khí tượng Thuỷ văn) 2.3.3 Khi nguồn tiếpnhận nước thải số liệu lưu lượng dòng chảy sông, suối, khe, rạch, kênh, mương áp dụng Kq = 0,9; hồ, ao, đầm số liệu dung tích áp dụng Kết = 0,6 2.3.4 Hệ số Kq nguồn tiếp nhận nước thải vùng nước biển ven bờ, đầm phá nước mặn nước lợ ven biển Vùng nước biển ven bờ dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh, thể thao v giải trí nước, đầm phá nước mặn nước lợ ven biển áp dụng Kq = Vùng nước biển ven bờ không dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh, thể thao giải trí nước áp dụng Kq = 1,3 2.4 Hệ số lưu lượng nguồn thải Kf 123 Hệ số lưu lượng nguồn thải Kf quy định Bảng d ưới đây: Bảng 4: Hệ số lưu lượng nguồn thải Kf Lưu lượng nguồn thải (F ) Hệ số Kf Đơn vị tính: mét khối/ng ày đêm (m3/24h) F ≤ 50 1,2 50 < F ≤ 500 1,1 500 < F ≤ 5.000 1,0 F > 5.000 0,9 Lưu lượng nguồn thải F tính theo lưu lượng thải lớn nêu Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Cam kết bảo vệ môi trường Đề án bảo vệ môi trường PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH 3.1 Lấy mẫu để xác định chất lượng nước thải áp dụng theo hướng dẫn tiêu chuẩn quốc gia sau : - TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-1:2006) – Chất lượng nước – Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu kỹ thuật lấy mẫu; - TCVN 6663-3:2008 (ISO 5667-3: 2003) - Chất lượng nước - Lấy mẫu Hướng dẫn bảo quản xử lý mẫu; - TCVN 5999:1995 (ISO 5667 -10: 1992) - Chất lượng nước - Lấy mẫu Hướng dẫn lấy mẫu nước thải 3.2 Phương pháp xác định giá trị thông số kiểm soát ô nhiễm nước thải công nghiệp thực theo tiêu chuẩn quốc gia quốc tế sau đây: - TCVN 4557:1988 Chất lượng nước - Phương pháp xác định nhiệt độ; - TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008) Chất lượng nước - Xác định pH ; - TCVN 6185:2008 - Chất lượng nước - Kiểm tra xác định màu sắc; - TCVN 6001-1:2008 (ISO 5815-1:2003), Chất lượng nước – Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau n ngày (BODn) – Phần 1: Phương pháp pha loãng cấy có bổ sung allylthiourea ; 124 - TCVN 6001-2:2008 (ISO 5815-2:2003), Chất lượng nước – Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau n ngày (BODn) – Phần 2: Phương pháp dùng cho m ẫu không pha loãng; - TCVN 6491:1999 (ISO 6060:1989) Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy hoá học (COD) ; - TCVN 6625:2000 (ISO 11923:1997) Chất lượng nước - Xác định chất rắn lơ lửng cách lọc qua lọc sợi thuỷ tinh; - TCVN 6626:2000 Chất lượng nước - Xác định asen - Phương pháp đo ph ổ hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydro); - TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999) Chất lượng nước - Xác định thuỷ ngân; - TCVN 6193:1996 Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi chì Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử lửa; - TCVN 6222:2008 Chất lượng nước - Xác định crom - Phương pháp đo ph ổ hấp thụ nguyên tử; - TCVN 6658:2000 Chất lượng nước – Xác định crom hóa trị sáu – Phương pháp trắc quang dùng 1,5 – diphenylcacbazid ; - TCVN 6002:1995 Chất lượng nước – Xác định mangan – Phương pháp trắc quang dùng formaldoxim; - TCVN 6177:1996 Chất lượng nước – Xác định sắt phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10- phenantrolin; - TCVN 6665:2011 (ISO 11885:2007) Chất lượng nước- Xác định nguyên tố chọn lọc phổ phát xạ quang Plasma cặp cảm ứng ( ICP-OES) ; - TCVN 6181:1996 (ISO 6703 -1:1984) Chất lượng nước - Xác định xianua tổng; - TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304 -1:2007) Chất lượng nước – Xác định anion hòa tan phương pháp sắc kí lỏng ion – Phần 1: Xác định bromua, clorua, florua, nitrat, nitr it, phosphat sunphat hòa tan; - TCVN 6216:1996 (ISO 6439:1990) Chất lượng nước - Xác định số phenol - Phương pháp trắc phổ dùng 4-aminoantipyrin sau chưng cất; 125 - TCVN 6199-1:1995 (ISO 8165/1:1992) Chất lượng nước- Xác định phenol đơn hoá trị lựa chọn Phần 1: Phương pháp sắc ký khí sau làm giàu chiết; - TCVN 5070:1995 Chất lượng nước - Phương pháp khối lượng xác định dầu mỏ sản phẩm dầu mỏ; - TCVN 7875:2008 Nước – Xác định dầu mỡ – Phương pháp chiếu hồng ngoại; - TCVN 6637:2000 (ISO 10530:1992) Chất lượng nước-Xác định sunfua hoà tan- Phương pháp đo quang dùng metylen xanh ; - TCVN 5988:1995 (ISO 5664:1984) Chất lượng nước - Xác định amoni Phương pháp chưng cất chuẩn độ; - TCVN 6620:2000 Chất lượng nước - Xác định amoni - Phương pháp điện thế; - TCVN 6638:2000 Chất lượng nước - Xác định nitơ - Vô hóa xúc tác sau kh hợp kim Devarda; - TCVN 6202:2008 (ISO 6878:2004) Chất lượng nước - Xác định phôt Phương pháp đo ph ổ dùng amoni molipdat ; - TCVN 8775:2011 Chất lượng nước - Xác định coliform tổng số - Kỹ thuật màng lọc; - TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1: 2000) Chất lượng nước - Phát đếm escherichia coli vi khuẩn coliform Phần 1: Phương pháp lọc màng; - TCVN 6187-2:1996 (ISO 9308 -2:1990(E)) Chất lượng nước - Phát đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt escherichia coli giả định Phần 2: Phương pháp nhiều ống (số có xác suất cao nhất); - TCVN 6225-3:2011 (ISO 7393-3:1990) Chất lượng nước - Xác định clo tự clo tổng số Phần – Phương pháp chuẩn độ iot xác định clo tổng số ; - TCVN 7876:2008 Nước – Xác định hàm lượng thuốc trừ sâu clo hữu Phương pháp sắc ký khí chiết lỏng-lỏng; - TCVN 8062:2009 Xác định hợp chất phospho hữu sắc ký khí - Kỹ thuật cột mao quản; 126 - TCVN 6053:2011 Chất lượng nước - Đo tổng hoạt độ phóng xạ anpha nước không mặn - Phương pháp nguồn dày; - TCVN 6219:2011 Chất lượng nước - Đo tổng hoạt độ phóng xạ beta nước không mặn 3.3 Chấp nhận phương pháp phân tích hướng dẫn tiêu chuẩn quốc gia quốc tế có độ xác tương đương cao tiêu chuẩn viện dẫn mục 3.2 v tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế ban hành chưa viện dẫn quy chuẩn TỔ CHỨC THỰC HIỆN 4.1 Quy chuẩn áp dụng thay QCVN 24:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường 4.2 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố mục đích sử dụng nguồn nước Hệ số Kq quy hoạch sử dụng nguồn nước phân vùng tiếp nhận nước thải 4.3 Cơ quan quản lý nhà nước môi trường vào đặc điểm, tính chất nước thải công nghiệp mục đích sử dụng nguồn tiếp nhận để lựa chọn thông số ô nhiễm đặc trưng giá trị (giá trị C) quy định Bảng việc kiểm soát ô nhiễm môi trường 4.4 Trường hợp tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn Quy chuẩn sửa đổi, bổ sung thay áp dụng theo tiêu chuẩn 127 ... GHCP Giới hạn cho phép NM Nhà máy SX Sản xuất SP Sản phẩm QC Quy chuẩn QCVN Quy chuẩn Việt Nam TCCP Tiêu chuẩn cho phép TSS Tổng rắn lơ lửng UBND Ủy ban nhân dân PCCC Phòng ch y ch a ch y vi DANH... nước tương đối s ch, đáp ứng tiêu chuẩn dùng nước Ở nước phát triển, nước mưa sử dụng thu gom hiệu Nước mưa thu gom sử dụng cho mục đ ch sản xuất, sinh hoạt, phòng ch y ch a ch y tưới cây… trường... loại sở d ch vụ công trình công cộng nêu bảng 1.1 Bảng 2.1.Tiêu chuẩn thải nước số sở d ch vụ công trình công cộng Nguồn nước thải Đơn vị tính Nhà ga, sân bay Hành kh ch Kh ch sạn Kh ch Lưu lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết Kế Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Khu Công Nghiệp Lai Vu, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương, Thiết Kế Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Khu Công Nghiệp Lai Vu, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương, Thiết Kế Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Khu Công Nghiệp Lai Vu, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay