Đánh Giá Công Tác Quản Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Trên Địa Bàn Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

95 121 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:31

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG & KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGỌC XÁ, HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ Người thực : NGUYỄN THỊ MINH Lớp : MTB Khóa : K57 Chuyên ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn :ThS HỒ THỊ THÚY HẰNG HÀ NỘI- 2016 i HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG & KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGỌC XÁ, HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ Người thực Lớp Khóa Chuyên ngành Giáo viên hướng dẫn Địa điểm thực tập : NGUYỄN THỊ MINH : MTB : K57 : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG :ThS HỒ THỊ THÚY HẰNG : PHÒNG TNMT HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH HÀ NỘI- 2016 ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian qua, với nỗ lực thân với giúp đỡ thầy cô quan thực tập tốt nghiệp em hoàn thành khóa luận với đề tài: “Đánh giá công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả” Để hoàn thành tốt đề tài này, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Th.S Hồ Thị Thúy Hằng, người tận tình hướng dẫn, định hướng tạo điều kiện thuận lợi để em khảo sát thực tế, có hội tiếp cận sát với nội dung nghiên cứu, giúp em thực tốt mục tiêu đề tài Em xin chân thành cám ơn anh chị phòng tài nguyên môi trường huyện Quế Võ tạo điều kiện cho em thu thập tài liệu thông tin liên quan tới đề tài Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô khoa Môi Trường truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu, dạy dỗ em suốt trình học tập để trang bị kiến thức áp dụng vào trình thực đề tài Do thời gian trình độ nhiều hạn chế nên khóa luận không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp tích cực quý thầy cô Xin chân thành cảm ơn Em xin gửi tới quý thầy cô quý quan lời chúc tốt đẹp nhất! Sinh viên thực Nguyễn Thị Minh iii MỤC LỤC 16 Nguyễn Văn Lâm Tình hình quản lý chất thải rắn Việt Nam đề xuất giải pháp tăng cường hiệu công tác quản lý chất thải rắn http://moitruongviet.edu.vn/tinh-hinh-quan-ly-ran-tai-viet-nam-de-xuat-cac-giai-phaptang-cuong-hieu-qua-cong-tac-quan-ly-chat-thai-ran-chat-thai/ Ngày 5/ 11/ 1015 73 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CT Chất thải CTR Chất thải rắn CTRSH Chất thải rắn sinh hoạt QLCTRSH Quản lý chất thải rắn sinh hoạt BVMT Bảo vệ môi trường VSMT Vệ sinh môi trường URENCO Công ty môi trường đô thị UBND Ủy ban nhân dân v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Các nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt Việt Nam 11 Bảng 2.2: Chất thải rắn đô thị phát sinh năm 2009- 2025 .12 Bảng 2.3: Lượng CTRSH phát sinh đô thị Việt Nam năm 2007 13 Bảng 2.4: Bảng phân loại chất thải rắn sinh hoạt nguồn 15 Bảng 3.1: Dự báo lượng chất thải rắn sinh hoạt .30 phát sinh thu gom tới năm 2025 30 Bảng 4.1: Dân số xã Ngọc Xá năm 2015 .34 Bảng 4.2: Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt xã Ngọc Xá 36 Bảng 4.3: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh thôn .37 Bảng 4.4: Phần trăm mục đích phân loại 86 hộ có phân loại 39 Bảng 4.5: Bảng tính lợi ích thu từ việc bán số loại rác thải .40 Bảng 4.6: Nhân lực vật lực thôn xã Ngọc Xá .42 Bảng 4.7: Mô tả tuyến thu gom chất thải rắn sinh hoạt xã Ngọc Xá 48 Bảng 4.8: Đặc điểm vị trí điểm trung chuyển rác xã Ngọc Xá 52 Bảng 4.9 Bảng đánh giá công tác thu gom CTRSH 54 Bảng 4.10: Tính chi phí, lợi ích việc phân loại nguồn để tái chế, 59 tái sử dụng rác thải 59 Bảng 4.11: Bảng dự báo số lượng xe đẩy tay cần thiết tương lai 62 Bảng 4.12: So sánh thay đổi tần suất thu gom 63 Bảng 4.13: Giải pháp cho tuyến thu gom CTRSH 64 Bảng 4.14: Giải pháp cho điểm trung chuyển rác thải 67 vi DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Những hợp phần chức hệ thống quản lý CTR Hình 2.2: Hệ thống quản lý chất thải số đô thị lớn Việt Nam Hình 2.3: Nguyên tắc quản lý xử lý chất thải Hình 2.4: Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 11 Hình 4.1: Sơ đồ vị trí địa lý xã Ngọc Xá 33 Hình 4.2: Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt xã Ngọc Xá 36 Hình 4.3: Thành phần rác thải sinh hoạt xã Ngọc Xá 38 Hình 4.4: Sơ đồ thu gom rác thải sinh hoạt xã Ngọc Xá 41 Hình 4.5: Quá trình thu gom rác thải thôn Hữu Bằng 43 Hình 4.6: Hình ảnh xe thu gom CTRSH số điểm trung chuyển 44 Hình 4.7: Đánh giá tần suất thu gom người dân 45 Hình 4.8: Mong muốn tần suất thu gom hộ dân không đồng ý với tần suất thu gom 46 Hình 4.9: Sơ đồ tuyến thu gom chất thải rắn sinh hoạt xã Ngọc Xá 47 Hình 4.10: Điểm tập kết rác thôn Cựu Tự 51 Hình 4.11: Điểm trung chuyển rác thôn Cựu Tự trước ngày thu gom 52 Hình 4.12: Sơ đồ phân loại CTRSH nguồn 61 vii Phần ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần rác thải sinh hoạt vấn đề nan giải xã hội mà công tác quản lý, sở hạ tầng kỹ thuật, trình độ nhân lực, công nghệ không phát triển tương ứng so với tốc độ gia tăng rác thải Những hệ từ tải bãi chôn lấp, ô nhiễm điểm thu gom, tập kết, bãi đổ thải không hợp vệ sinh làm gia tăng ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước gia tăng mầm bệnh Đặc biệt, khu đô thị, khu đông dân cư toán quản lý xử lý lượng rác thải khổng lồ phát sinh hàng ngày tìm lời giải Theo số liệu Cục thống kê Báo cáo trang môi trường quốc gia năm 2011 cho thấy, nước, khu đô thị hàng ngày có khoảng 27 triệu chất thải rắn phát sinh, có 60% chất thải rắn sinh hoạt Tuy nhiên, hiệu thu gom đạt từ 60 – 80% tùy thuộc vào mức độ phát triển đô thị Tại khu vực nông thôn, tỷ lệ thấp nhiều Ngọc Xá xã có kinh tế phát triển huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Trong năm gần đây, gia tăng tiêu dùng với xu hướng chuyển dịch hoạt động kinh tế sang mô hình sản xuất công nghiệp dẫn tới tập trung đông dân cư lao động nguyên nhân làm lượng chất thải rắn địa bàn tăng lên nhanh chóng thành phần ngày phức tạp Mặc dù hoạt động thu gom, xử lý rác thải tiến hành từ năm 2013 nhiên trình thực thi nhiều bất cập tình trạng rơi vãi thu gom, ứ đọng điểm tập kết hay phàn nàn người dân điểm tập kết rác không quy định, đề tồn công tác quản lý rác thải địa phương Xuất phát từ thực tiễn trên, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt địa bàn xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đề xuất giải pháp nâng cao hiệu Phần TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Các hợp phần quản lý chất thải rắn sinh hoạt Việt Nam Theo NĐ 59/2007/NĐ-CP quản lý chất thải rắn, chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) chất thải rắn (CTR) phát thải sinh hoạt cá nhân, hộ gia đình, nơi công cộng Lượng thành phần thay đổi tùy thuộc vào hoạt động phát sinh khác Hiện nay, áp lực từ gia tăng dân số, thay đổi điều kiện sống thói quen sử dụng làm cho lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ngày nhiều thành phần ngày phức tạp, phát sinh môi trường không quản lý cách CTRSH gây nhiều ảnh hưởng xấu tới môi trường sức khỏe người Theo luật BVMT năm 2014, quản lý chất thải trình phòng ngừa, giảm thiểu, giám sát, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế xử lý chất thải Và để quản lý chất thải đạt hiệu cao cần phải thực tốt tất khâu quy trình quản lý chất thải Ở số nước phát triển giới Nhật Bản, Singapo, Mỹ vấn đề quản lý chất thải rắn thực tốt từ khâu phát sinh, phân loại chất thải đến thu gom, xử lý Tại Việt Nam công tác quản lý CTRSH dừng lại việc thu gom, đổ thải xử lý phần Trong đó, công tác phân loại nguồn phân loại trước xử lý; công tác thu gom trung chuyển điểm tập kết nhiều bất cập Sơ đồ tổng thể hệ thống quản lý chất thải rắn số nước Việt Nam trình bày hình 2.1 Trong sơ đồ này, nguồn phát sinh chất thải hoạt động người có làm phát sinh chất thải rắn, hoạt động đa dạng bao gồm từ khu dân cư, khu hành chính, khu sản xuất, chợ khu thương mại lớn, 19 Lê Thanh Những kinh nghiệm bước đầu quản lý chất thải rắn http://baobacninh.com.vn/news_detail/87689/nhung-kinh-nghiem-buoc-dautrong-quan-ly-chat-thai-ran-.html Thứ 3, ngày 23/6/2015 20 Nguyễn Trung Việt, Trần Thị Mỹ Diệu(2006) Giáo trình quản lý chất thải rắn sinh hoạt Công ty Môi trường Tầm Nhìn Xanh 74 PHỤ LỤC I : Mẫu phiếu điều tra 75 PHỤ LỤC II Tổng hợp phiếu điều tra hộ dân Bảng 1: Thôn Hữu Bằng Mục TT Số phiếu Họ tên Phân loại đích phân loai nhựa 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nguyễn Đinh Thụy Nguyễn Đình Vỉn Nguyễn Bá Mầm Nguyễn Văn Tám Nguyễn Đình Phao Hoàng Văn Trường Nguyễn Bá Ước Nguyễn Văn Sang Nguyễn Đình Huân Nguyễn Văn Xuân Nguyễn Văn Quế Nguyễn Văn Ngọc Nguyễn Văn Chín Nguyễn Văn Yến Nguyễn Văn Cờ Nguyễn Minh Tiến Đỗ Đức Hoàn Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Văn Hùng Đỗ Đức Thanh Nguyễn Văn Đoàn Nguyễn Văn Dần Nguyễn Thị Đũi Vũ Quang Hải Nguyễn Văn Thao 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 Mục đích phân loai kim loại Mục đích đích phân phân loai loai thức giấy ăn Xử lý Thu rác gom tồn lưu ĐG tần suất thu gom Tần suất mong muốn ĐG ĐG Điểm thời công tập gian tác kết, thu thu trung gom gom chuyển thừa 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 Ảnh Mục 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 ĐG hưởng điểm từ tập điểm kết, tập trung kết, chuyển trung 0 0 0 1 1 1 1 0 chuyển 0 0 1.3 0 1.2.3 1.3 1.3 1.2.3 1 1.2 0 0 ĐG mức phí thu gom 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Công Tổ tác chức tuyên thực truyền tuyên CTQL truyền CTRS CTQLC H 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 TRSH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Nguyễn Văn Tiễn Đỗ Đức Minh Hà Như Khánh Đỗ Đức Phương Đỗ Đức Dũng Nguyễn Văn Hán Đỗ Đức Chi Đỗ Đức Thi Nguyễn Văn Tuẩn Nguyễn Thị Lan Đỗ Đức Nam Đỗ Đức Hiếu Nguyễn Bá Bài Nguyễn Văn Đoan Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Văn Hà Nguyễn Bá Liễu Nguyễn Văn Khuyến Đỗ Đức Thắng Đỗ Đức Chiến Nguyễn Văn Tuê Nguyễn Bá Thường Đỗ Đức Hoàn Đỗ Đức Chính Nguyễn Văn Đoàn Đỗ Đức Nghĩa 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 77 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Bảng 2: Thôn Cựu Tự Mục TT Số phiếu Họ tên Phân loại đích phân loai nhựa 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Nguyễn Bá Minh Phan Đình Doãn Nguyễn Văn Thanh Trần Danh Quân Trần Danh Minh Hoàng Văn Công Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Thế Chủng Trần Danh Thanh Nguyễn Đình Thư Nguyễn Bá Tuynh Nguyễn Văn Hà Nguyễn Đức Hành Trần Văn Dao Trần Thọ Chuyển Nguyễn Đức Chuyên Nguyễn Bá Minh Nguyễn Thế Tiến Nguyễn Đức Nghiệp Nguyễn Thế Thắng Nguyễn Bá Thông Nguyễn Bá Phương Nguyễn Bá Phỉnh Trần Bá Dư Nguyễn Thế Hòe Nguyễn Đình Hợp Phạm Văn Tiến Nguyễn Thị Sáu Hoàng Thị Vui 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 Mục đích phân loai kim loại Mục Mục đích đích phân phân loai loai thức giấy ăn 1 3 3 3 1 1 3 1 4 3 1 1 Thu rác gom tồn lưu tần suất thu gom Tần suất mong muốn ĐG ĐG Điểm thời công tập gian tác kết, thu thu trung gom gom chuyển 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 thừa 1 Xử lý ĐG 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1,2 1 78 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 ĐG Ảnh điểm hưởng tập từ điểm kết, tập kết, trung trung chuyển chuyển 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2.3 0 1,2,3 0 0 0 0 2,3 0 Công tác ĐG mức tuyên phí thu truyền gom CTQLCT RSH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Hoàng Thị Hồng Đỗ Văn Thắng Trần Danh Luật Trần Danh Oánh Trần Bá Thuyết Trần Danh Nên Hoàng Thị Lập Trần Thọ Tuyền Nguyễn Thị Ngân Phan Đình Toàn Trần Danh Tuyền Nguyễn Bá Mai Trần Danh Thanh Nguyễn Văn Thêm Nguyễn Đức Hằng Nguyễn Văn Hà Nguyễn Đình Thưa 2 1 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 0 2 2 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 1,3 0 0 0 2,3 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Bảng 3: Thôn Phùng Dị Mục TT Số phiếu Họ tên Phân loại đích phân loai nhựa 9 Nguyễn Quốc Toản Nguyễn Văn Nguyên Nguyễn Thị Quyên Phạm Công Lanh Nguễn Văn Tiên Nguyễn Bá Sơ Hoàng Đình Khâm Nguyễn Thế Tám Nguyễn Thế Bính 1 1 1 1 3 1 1 Mục đích phân loai kim loại Ảnh Mục Mục đích đích phân phân loai loai thức giấy ăn Xử lý Thu rác gom tồn lưu ĐG tần suất thu gom Tần suất mong muốn ĐG ĐG Điểm thời công tập gian tác kết, thu thu trung gom gom chuyển thừa 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 79 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 ĐG hưởng điểm từ tập điểm kết, tập trung kết, chuyển trung 0 0 0 chuyển 0 0 0 0 Công ĐG tác mức tuyên phí truyền thu gom CTQLC TRSH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tổ chức thực tuyên truyền CTQLC TRSH 2 2 2 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Phạm Công Lơi Nguyễn Thế Chính Nguyễn Thế Mộc Hoàng Thế Trường Hoàng Đình Khang Hoàng Đình Kham Phạm Công Mão Nguyễn Văn Hưởng Nguyễn Bá Trán 1 1 2 1 2 3 1 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Bảng 4: Thôn Long Khê Mục TT Số phiếu Họ tên Phân loại đích phân loai nhựa 9 Hoàng Ngọc Thất Ngô Bá Tươi Hoàng Ngọc Phà Nguyễn Đình Lực Nguyễn Đăng Cương Trần Văn Đối Hoàng Thị Huế Trần Thị Khen Nguyễn Bá Xuân 1 1 1 1 3 3 1 Mục đích phân loai kim loại Mục đích đích phân phân loai loai thức giấy ăn Xử lý Thu rác gom tồn lưu ĐG tần suất thu gom Tần suất mong muốn ĐG ĐG Điểm thời công tập gian tác kết, thu thu trung gom gom chuyển thừa 1 Ảnh Mục 1 1 1 1 1 2 2 80 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 ĐG hưởng điểm từ tập điểm kết, tập trung kết, chuyển trung 2 0 0 0 chuyển 0 0 0 0 Công ĐG tác mức tuyên phí truyền thu gom CTQLC TRSH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tổ chức thực tuyên truyền CTQLC TRSH 2 2 2 2 Bảng 5: Thôn Kim Sơn Mục TT Số phiếu Họ tên Phân loại đích phân loai nhựa 5 Nguyễn Thành Long Nguyễn Bá Chuyền Trần Bá Nhàn Nguyễn Thị Thoa Nguyễn Bá Ước 1 1 3 3 Mục đích phân loai kim loại Ảnh Mục Mục đích đích phân phân loại loai thức giấy ăn Xử lý Thu rác gom tồn lưu ĐG tần suất thu gom Tần suất mong muốn ĐG ĐG Điểm thời công tập gian tác kết, thu thu trung gom gom chuyển thừa 1 1 1 1 0 0 81 1 2 0 1 1 3 1 2 2 ĐG hưởng điểm từ tập điểm kết, tập trung kết, chuyển trung 0 0 chuyển 0 0 ĐG mức phí thu gom 2 2 Công Tổ tác chức tuyên thực truyền tuyên CTQL truyền CTRS CTQLC H 2 2 TRSH 2 2 Tổng hợp phiếu điều tra người thu gom Bảng Thôn Phùng Dị TT Số phiếu Nguồn Họ tên thu gom Nguyễn Thị Hạ Nguyễn Thị Hòa 1 Tần suất thu gom 1 ĐG tần suất TG 1 ĐG thời gian TG 1 Diện tích thu gom 1 ĐG tuyến thu gom NN tuyến TG chưa hợp lý 1.3 ĐG trang thiết bị TG,VC Điểm Ý thức ĐG Chính Tập huấn tập kết người mức sách rác dân lương đại ngộ CTBVMT 2 2 2 0 2 Điểm Ý thức ĐG Chính Tập huấn tập kết người mức sách rác dân lương đại ngộ CTBVMT 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 Bảng Thôn Hữu Bằng TT Số phiếu Nguồn Họ tên thu gom Nguyễn Thị Trung Nguyễn Thị Hoa Đỗ Thị Nghế Nguyễn Thị Đũi Nguyễn Thị Hệ Nguyễn Thị Vui Đỗ Thị Dẫu Trần Thị Lượt 1 1.2 1 1 Tần suất thu gom 1 1 1 1 ĐG tần suất TG 2 2 2 2 ĐG thời gian TG 1 1 1 1 Diện tích thu gom 1 1 1 1 ĐG tuyến thu gom 2 2 2 NN tuyến TG chưa hợp lý 1 1.3 1.3 1 ĐG trang thiết bị TG,VC 3 3 3 3 Bảng Thôn Cựu Tự TT Số phiếu Họ tên Nguồ Tần ĐG tần ĐG Diện ĐG NN ĐG Điểm Ý thức ĐG Chính Tập huấn n thu suất thu suất thời tích thu tuyến tuyến trang tập kết người mức sách CTBVMT gom gom TG gian gom thu TG thiết bị rác dân lương đại ngộ 82 TG 7 Nguyễn Thị Toán Trần Thị Thắm Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Chuyện Nguyễn Thị Họa Trần Thị Thơ Lê Minh Chiêu 1 1.2.4 1.2.4 1.2 1.2.4 1 1 1 1 1 1 1 1 gom 1 1 1 2 2 2 chưa hợp lý 1 1 1.3 TG,VC 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 Điểm Ý thức ĐG Chính tập kết người mức sách rác dân lương đại ngộ 2 1 2 0 2 2 2 Bảng Thôn Kim Sơn TT Số phiếu Họ tên Nguyễn Thị Hồng Hoàng Thị Thoa Nguồn thu gom 1 Tần suất thu gom 2 ĐG ĐG tần thời suất TG gian TG 1 1 Diện tích thu gom 1 83 ĐG tuyến thu gom 1 NN tuyến TG chưa hợp lý 0 ĐG trang thiết bị TG,VC 2 Tập huấn CTBVMT 2 Bảng Thôn Long Khê TT Số phiếu Họ tên Nguyễn Thị Ừ Nguyễn Thị Chiêm Trần Văn Sóc Nguồn Tần thu suất thu gom gom 1.3.5 1.4 1.4 1 ĐG ĐG tần thời suất TG gian TG 1 1 Diện tích thu gom 1 84 ĐG tuyến thu gom 2 NN tuyến TG chưa hợp lý 1 ĐG trang thiết bị TG,VC 3 Điểm Ý thức ĐG Chính tập kết người mức sách rác dân lương đại ngộ 2 2 2 2 0 Tập huấn CTBVMT 2 Bảng tính điểm Bảng 1: Bảng tính điểm dành cho hộ gia đình Phân loại Có Không ĐG công tác thu gom 1.Tốt Còn rơi vãi Chưa thu gom hết Mục đích phân loại Bán đồng nát Ủ phân Tái sử dụng Nuôi gia súc Điểm tập kết, trung chuyển Có Không Thu gom Có Không ĐG điểm tập kết, trung chuyển Có Không Xử lý rác tồn lưu 1.Đốt 2.Tự chôn lấp 3.Đổ bừa bãi Hình thức khác Ảnh hưởng từ Phát sinh mùi điểm tập kết, Phát sinh vật thể trung chuyển nhẹ túi nilon Làm phát sinh ruồi nhặng Ảnh hưởng tới giao thông Ảnh hưởng khác ĐG tần suất thu gom 1.Hợp lý 2.Chưa hợp lý ĐG mức phí thu gom 1.Cao Trung bình Thấp Tần suất 1.1ngày/ lần mong 2 ngày/ lần muốn Khác Công tác 1.Có tuyên truyền Không CTQLCTRSH ĐG thời gian thu gom Tổ chức tuyên 1.Chính quyền xã, thôn, truyền xóm CTQLCTRSH Hội phụ nữ Đoàn niên Khác 1.Hợp lý Chưa hợp lý Bảng 2: Bảng tính điểm dành cho người thu gom rác 85 Nguồn thu gom 1.Hộ gia đình Trường học Ủy ban xã Chợ 5.Trạm y tế Nguồn khác ĐG trang thiết bị TG,VC 1.Đáp ứng tình hình tương lai Đáp ứng tình hình không đáp ứng nhu cầu tương lai không đáp ứng nhu cầu Tần suât thu gom lần/ tuần lần/tuần Khác Hợp lý Chưa hợp lý Điểm tập kết rác 1.Có Không ĐG thời gian thu gom Diện tích thu gom Hợp lý 2.Chưa hợp lý ĐG mức lương Phù hợp Không phù hợp Có Không Chính sách đãi ngộ 1.Bảo hộ lao động Thay dụng cụ Bảo hiểm Chính sách khác ĐG tuyến thu gom Hợp lý Chưa hợp lý Tập huấn 1.Có công Không tác bảo vệ môi trường Nguyên nhân tuyến thu gom chưa hợp lý Lượng rác chở tải so với khả chuyên chở xe Lượng rác chở so với khả chuyên chở xe Lý khác ĐG tần suất thu gom Ý thức Tốt người Chưa tốt dân 86 PHỤ LỤC III Bảng 1: Số liệu cân khối lượng rác phát sinh Hộ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nhân 3 5 4 6 4 5 4 4 5 13/10/2015 17/10/015 20/10/2015 24/10/2015 9 10 11 9,5 3,5 10,5 9,5 11 10 10 10 9,5 10,5 13 7,5 11 11 12 10 7,5 9,5 5,5 10,5 10,5 10 5,5 2,5 10 10 12 11 12 12 12 11 10,5 11 15 11 9,5 4,5 12.5 13 10 4,5 9,5 10,5 9,5 10,5 9,5 11 10,5 12,5 12,5 11,5 10 11 16 9 13 13 10 7,5 10,5 11 11 9,5 13 8,5 12,5 12 13 13 12,5 10,5 12 11 15 10 4,5 10 5,5 13.5 14.5 Bảng 2: Bảng khối lượng thành phần CTRSH 87 Thành phần Rác thực phẩm Giấy, bìa Nhựa Kim loại Nilon Thủy tinh, cao su, sành sứ, gạch đá Chất thải nguy hại Tổng kg 18 1,5 2,5 1,5 0,2 25,7 kg 19 2 0,5 2,5 28 Bảng 3: Tính khối lượng nguồn thải 13/10/2015 17/10/2015 20/10/2015 24/10/2015 Tổng Kg/ ngày Tổng (kg/ ngày) Chợ 100 120 105 120 445 31,75 Trường Trạm xá 95 100 90 100 7.5 385 25.5 27,5 1,82 6.396,567 Hộ gia đình 6335,46 Bảng 4: Bảng số thùng lượng thu gom Ngày Long Khê Cựu Tự Kim Sơn Hữu Bằng Phùng Dị 13/10/2015 17/10/2015 20/10/2015 24/10/2015 15 17 16 16 3 20 20 13 20 0 88 Số xe thu gom (xe) 41 45 38 39 KL thu gom (kg/ngày) 4045.33 3330 3749.33 2886
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh Giá Công Tác Quản Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Trên Địa Bàn Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Đánh Giá Công Tác Quản Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Trên Địa Bàn Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Đánh Giá Công Tác Quản Lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt Và Đề Xuất Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Trên Địa Bàn Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay