Nghiên Cứu Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Bằng Hỗn Hợp Vi Tải Và Vi Khuẩn

82 130 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 21:31

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG HỆ HỖN HỢP VI TẢO VÀ VI KHUẨN Người thực : ĐỖ THỊ THÙY Lớp : MTE Khóa : 57 Chuyên ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : TS NGUYỄN THỊ MINH HÀ NỘI - 2016 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG HỆ HỖN HỢP VI TẢO VÀ VI KHUẨN Người thực : ĐỖ THỊ THÙY Lớp : MTE Khóa : 57 Chuyên ngành : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn : TS NGUYỄN THỊ MINH Địa điểm thực tập : Học viện Nông nghiệp Việt Nam HÀ NỘI - 2016 i MỤC LỤC L MỤC LỤC ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu .2 Chương TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan nước thải sinh hoạt 1.1.1 Nguồn gốc nước thải sinh hoạt 1.1.2 Đặc trưng nước thải sinh hoạt 1.1.3 Thành phần đặc tính nước thải sinh hoạt 1.2 Hiện trạng nước thải sinh hoạt giới Việt Nam 1.2.1 Hiện trạng nước thải sinh hoạt giới 1.2.2 Hiện trạng ô nhiễm nước thải sinh hoạt Việt Nam 1.3 Tác động nước thải sinh hoạt tới môi trường ảnh hưởng tới sức khỏe người 1.3.1 Ảnh hưởng nước thải sinh hoạt tới sinh vật 10 1.3.2 Ảnh hưởng nước thải sinh hoạt đến môi trường không khí: 12 1.3.3 Ảnh hưởng nước thải sinh hoạt đến môi trường đất: 12 1.3.4 Ảnh hưởng nước thải sinh hoạt đến sức khỏe người .12 1.4 Các phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt .13 1.4.1 Phương pháp học 13 1.4.2 Phương pháp hóa học hóa lý 14 1.5 Cơ sở khoa học biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt vi sinh vật 17 ii 1.5.1 Đặc điểm sinh học tảo vi khuẩn, ứng dụng xử lý môi trường .17 1.5.2 Mối quan hệ vi khuẩn tảo trình xử lý nước thải 22 Chương ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1 Đối tượng nghiên cứu 24 2.2 Phạm vi nghiên cứu 24 2.3 Nội dung nghiên cứu 24 2.4 Phương pháp nghiên cứu 24 2.4.1 Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp 24 2.4.2 Phương pháp lấy mẫu phân tích tiêu chất lượng nước thải 25 2.4.3 Xác định điều kiện sinh trưởng tảo vi khuẩn theo phương pháp nuôi cấy trực tiếp môi trường chuyên tính điều kiện khác nhau: .26 2.4.4 Thử nghiệm xử lý nước thải sinh hoạt hệ hỗn hợp vi tảo vi khuẩn điều kiện bán hảo khí 30 2.4.5 Phương pháp xử lý số liệu 31 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32 3.1 Đánh giá chất lượng nước thải sinh hoạt thuộc khu vực thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội .32 3.2 Kết phân lập, tuyển chọn xác định điều kiện sinh trưởng chủng vi khuẩn sử dụng cho xử lý nước thải sinh hoạt .33 3.2.1 Khả phân giải enzyme chủng giống vi khuẩn 37 3.2.2 Khả kháng kháng sinh chủng vi khuẩn 39 3.2.3 Khả chịu nhiệt chủng giống vi khuẩn 41 3.2.4 Khả thích ứng pH chủng giống vi khuẩn 42 3.2.5 Khả sinh trưởng nguồn dinh dưỡng Cacbon chủng giống vi khuẩn .43 3.2.6 Khả sinh trưởng nguồn dinh dưỡng Nito chủng vi khuẩn 45 3.2.7 Tính đối kháng chủng chọn 47 3.2.8 Định danh sơ chủng giống vi khuẩn tuyển chọn 48 3.3 Các chủng vi tảo sử dụng 51 iii 3.4 Đánh giá hiệu xử lý thử nước thải sinh hoạt hệ hỗn hơp vi tảo vi khuẩn .52 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .62 Kết luận 62 Kiến nghị 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 PHỤ LỤC 67 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BOD CFU/ml CMC COD CT GĐC KTX NĐ NTSH QCVN TSS Nhu cầu oxy sinh hóa Số đơn vị khuẩn lạc 1ml mẫu Natri carboxymethyl cellulose Nhu cầu oxy hóa học Công thức Giảng đường C Ký túc xá Nguyễn Đăng Nước thải sinh hoạt Quy chuẩn Việt Nam Tổng chất rắn lơ lửng nước v DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Tiêu chuẩn thải nước số sở dịch vụ công trình công cộng Bảng 1.2: Nồng độ chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt đặc trưng Bảng 1.3: Khối lượng chất có nước thải sinh hoạt từ vùng nông thôn đô thị Israel Bảng 1.4 Bảng số liệu hàm lượng chất ô nhiễm có nước thải sinh hoạt xã Quảng Thịnh – thành phố Thanh Hóa Bảng 1.5 Đặc điểm sinh học loại vi tảo sử dụng .18 Bảng 2.1: Bảng tiêu đánh giá 25 Bảng 2: Thành phần môi trường LB (g/l) 26 Bảng 2.3: Thành phần môi trường thạch – peptone (g/l) 26 Bảng 2.4: Thành phần môi trường thử hoạt tính enzyme (g/l) 26 Bảng 2.5: Thành phần môi trường BBM nhân nuôi giống tảo (Chlorella sp., spirulina sp., scenedemus sp) 27 Bảng 3.1 Các tiêu đầu vào nước thải sinh hoạt 32 Bảng 3.2: Các chủng giống vi khuẩn phân lập tuyển chọn 34 Bảng 3.3: Hoạt tính phân giải enzyme chủng vi khuẩn .38 Bảng 3.4: Khả kháng kháng sinh chủng vi khuẩn (CFUx106/ml) .40 Bảng 3.4: khả chịu nhiệt chủng giống vi khuẩn (CFU/mlx106) 41 Bảng 3.5: Đánh giá khả thích ứng pH chủng vi khuẩn (CFUx107/ml) 43 Bảng 3.6: Đánh giá sinh trưởng vi khuẩn nguồn dinh dưỡng cacbon (C) 44 Bảng 3.6 Đánh giá sinh trưởng nguồn dinh dưỡng Nito (N) 45 Bảng 3.7 Đặc điểm sinh học chủng vi khuẩn tuyển chọn 49 Bảng 3.8 Điều kiện nhân giống tối ưu chủng vi khuẩn 51 Bảng 3.9 Bảng kết tiêu nước thải đầu 54 Bảng 3.10 Hiệu suất xử lý nước thải sinh hoạt vi khuẩn vi tảo 55 DANH MỤC HÌNH vi Hình 3.1 Vòng phân giải Protein số chủng vi khuẩn 38 Hình 3.2 Vòng phân giải CMC số chủng vi khuẩn 39 Hình 3.3 Vòng phân giải tinh bột số chủng vi khuẩn 39 Hình 3.4 Khả kháng kháng sinh chủng A3 A1 41 Hình 3.5 Khả chịu nhiệt số chủng vi khuẩn 42 Hình 3.6 Khả thích ứng pH số chủng vi khuẩn 43 Hình 3.7 Dinh dưỡng C, N vi khuẩn 46 Hình 3.8 Dinh dưỡng C, N vi khuẩn 47 Hình 3.9 Tính đối kháng chủng vi khuẩn .48 Hình 3.10 Hình thái khuẩn lạc tế bào vi khuẩn Bacillus coagulans (A1) 50 Hình 3.11 Hình thái khuẩn lạc tế bào vi khuẩn Pseudomonas fluorescens (A2) soi kính hiển vi 50 Hình 3.12 Hình thái khuẩn lạc tế bào vi khuẩn lạc Bacillus subtilis (A3) .50 Hình 3.13 Hình thái khuẩn lạc tế bào vi khuẩn Bacilus cereus (C2) 51 Hình 3.14 Tế bào vi tảo soi kính hiển vi 52 Hình 3.15 Bố trí thí nghiệm mẫu nước thải ngày trước phân tích 52 Hình 3.16 Các mẫu thí nghiệm sau ngày xử lý .52 Hình 3.17 Các mẫu thí nghiệm sau 14 ngày xử lý .53 vii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nước nguồn tài nguyên vô quý giá người Nước đóng vai trò thiết yếu vô quan trọng không người mà sinh vật Trái Đất Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp… toàn mặt sống Ngày nay, với bùng nổ dân số tốc độ phát triển cao ngành công, nông nghiệp… để lại nhiều hậu phức tạp, đặc biệt vấn đề ô nhiễm môi trường nước Vấn đề mối nguy đáng lo ngại nên dành quan tâm nhiều người nhiều quốc gia giới Tại Việt Nam trình đô thị hóa diễn nhanh, sở hạ tầng lại phát triển không cân xứng, đặc biệt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Việt Nam vô thô sơ, chí số vùng chưa có hệ thống xử lý nước thải Theo Hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam (VACNE), nước thải sinh hoạt chiếm khoảng 80% tổng số nước thải thành phố, nước thải sinh hoạt có chứa nhiều chất hữu dễ bị phân hủy sinh học, có thành phần vô cơ, vi sinh vật vi trùng gây bệnh nguy hiểm, nguyên nhân gây nên tình trạng ô nhiễm nước vấn đề có xu hướng ngày xấu Ước tính, có khoảng 6% lượng nước thải đô thị xử lý Một báo cáo toàn cầu Tổ chức Y tế giới (WHO) công bố hồi đầu năm 2010 cho thấy, năm Việt Nam có 20.000 người tử vong điều kiện thiếu nước với vệ sinh nghèo nàn thấp Còn theo thống kê Bộ Y tế, 80% bệnh truyền nhiễm nước ta liên quan đến nguồn nước Người dân nông thôn thành thị phải đối mặt với nguy mắc bệnh môi trường nước ngày ô nhiễm nước, việc đánh giá tiêu TSS quan trọng cần thiết xử lý nước thải Sau 14 ngày xử lý nước thải sinh hoạt hệ hỗn hợp vi tảo vi khuẩn nồng độ 5% với công thức lần nhắc lại, ta thấy hiệu xử lý TSS công thức có chênh lệch nhau, có chênh lớn CT1 với CT2, CT3 CT4 Ở công thức hàm lượng TSS xử lý sau 14 ngày từ 115 mg/l xuống 105,02 mg/l đạt 8,57 %, công thức giảm 11,53 mg/l đạt 88,97%, công thức giảm 12,77 mg/l đạt 88,89% công thức giảm 3,05 mg/l đạt 97,35% Từ ta thấy công thức (đối chứng) cho hiệu xử lý TSS thấp không đạt QCVN 14:2008 cột A gấp lần, công thức (sử dụng hệ hỗn hợp vi tảo vi khuẩn) cho hiệu xử lý TSS cao (97,35%), tiếp đến công thức (sử dụng hệ hỗn hợp vi khuẩn) công thức (sử dụng hệ hỗn hợp vi tảo) công thức đạt QCVN 14:2008 cột A (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt)  So với nghiên cứu Nguyễn Minh Phương, 2013 “nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật vi tảo lam Spirulina xử lý nước thải” hiệu xử lý TSS công thức đạt 98,01% cao CT2 (sử dụng hệ hỗn hợp vi khuẩn đạt hiệu 88,97%) CT3 (sử dụng hệ hỗn hợp vi tảo đạt hiệu 88.89%), có phần tương đương với CT4 (sử dụng hệ hỗn hợp vi tảo vi khuẩn) đạt hiệu xử lý 97,35% Vì vậy, hiệu xử lý TSS nghiên cứu có phần tương đồng  Đánh giá hiệu xử lý nito tổng số photpho tổng số Sau thời gian 14 ngày xử lý nito tổng số photpho tổng số NTSH vi tảo vi khuẩn với nồng độ 5% ta có kết xử lý N t công thức giảm từ 120,43 mg/l xuống 118,23 mg/l đạt 2,61%, kết xử lý P t công thức (công thức đối chứng) giảm từ 24,82 mg/l xuống 23,02 mg/l đạt 3,78% Ở công thức (sử dụng hệ hỗn hợp vi khuẩn) kết xử lý N t giảm 12,18 mg/l đạt 89,89%, kết xử lý Pt công thức giảm 4,06 mg/l đạt 83,62% ; công thức kết xử lý N t cao kết 59 xử lý Pt, công thức (sử dụng hệ hỗn hợp vi tảo) kết xử lý Nt giảm 15,75 mg/l đạt 86,92%, kết xử lý Pt giảm 2,48 mg/l đạt 0,71 mg/l đạt 90,00% cao kết xử lý N t công thức Ở công thức kết xử lý Nt 94,34% Pt 97,14% đạt hiệu cao công thức, đạt QCVN 14:2008 cột A (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước thải sinh hoạt)  So với nghiên cứu Nguyễn Minh Phương, 2013 “nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật vi tảo lam Spirulina xử lý nước thải” hiệu xử lý Nt đạt 90,34% hiệu xử lý P t đạt 93,01% cao hiệu xử lý hai công thức CT2 (Nt: 89,89% Pt: 83,62%) CT3 (Nt: 86,92% Pt: 90,00%) cao gấp nhiều lần CT1 (N t: 2,61%, Pt: 3,78%), so với CT4 (sử dụng hệ hỗn hợp vi tảo vi khuẩn) lại có chênh hiệu xử lý, CT4 hiệu xử lý N t: 94,34% Pt: 97,14% cao hiệu xử lý nito tổng số photpho tổng số nghiên cứu Nguyễn Minh Phương, 2013 -> công thức có phần vượt trội hiệu xử lý Nt Pt  Đánh giá hiệu xử lý coliform Kết xử lý coliform NTSH vi tảo vi khuẩn công thức (xử lý hệ hỗn hợp vi khuẩn), công thức (xử lý hệ hỗn hợp vi tảo), công thức (xử lý hệ hỗn hợp vi tảo vi khuẩn) đạt hiệu cao 99,99% đạt QCVN 14:2008 cột A (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt); công thức (công thức đối chứng) kết xử lý coliform giảm từ 4x107 MNP/100ml xuống 3,62x107 MNP/100ml đạt 9,5% không đạt QCVN 14:2008 cột A (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước thải sinh hoạt)  Từ kết đánh giá tiêu cho thấy, kết xử lý công thức có chênh lệch Tuy nhiên chênh lệch rõ rệt CT1 so với công thức 2, 4, tiêu công thức 2, hầu hết đạt QCVN 14:2008 cột A đạt hiệu xử lý cao, công thức cho hiệu xử lý thấp không đạt QCVN 14:2008 Ở công thức 2, 60 có chênh lệch tiêu, hầu hết tất tiêu công thức cho hiệu xử lý cao  So với nghiên cứu khác Nguyễn Minh Phương, 2013 “nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật vi tảo lam xử lý nước thải” hiệu xử lý chất ô nhiễm nước thải CT4 (sử dụng hệ hỗn hợp vi tảo vi khuẩn) có phần vượt trội Vì nên nghiên cứu ứng dụng công thức để xử lý NTSH đạt hiệu cao 61 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Nước thải sinh hoạt hai nơi An Đào Đào Nguyên thuộc khu vực thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội Đây nơi tập trung xả nước thải sinh hoạt hai khu vực thuộc An Đào Đào Nguyên Trong nước thải có chứa nhiều chất hữu cơ, có chất vô hòa tan, cát nhiều chất lơ lửng Dựa 28 chủng vi khuẩn phân lập nguồn khác chọn chủng vi khuẩn có khả phân hủy chất hữu cao phục vụ cho việc xử lý nước thải sinh hoạt chủng giống vi khuẩn tuyển chọn để xử lý nước thải sinh hoạt chủng có hoạt tính sinh học cao, bao gồm Bacillus Subtilis, Pseudomonas fluorescens, Bacillus coagulans, Bacilus cereu chủng vi tảo sử dụng gồm có: Chlorella vulgaris, Spirulina platensis Scenedemus môn công nghệ sinh học thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cung cấp loại tảo loại tảo đơn bào đa bào, dạng sợi, ưa sáng có khả sinh sản nhanh Kết xử lý thử NTSH hệ hỗn hợp vi tảo vi khuẩn với nồng độ 5% hỗn hợp vi tảo 5% hỗn hợp vi khuẩn thời gian 14 ngày cho thấy rõ, hiệu xử lý tiêu có nước thải sinh hoạt công thức đối chứng thấp nhiều so với công thức lại, công thức sử dụng hệ hỗn hợp vi khuẩn, công thức sử dụng hệ hỗn hợp vi tảo công thức sử dụng hệ hỗn hợp vi tảo + vi khuẩn đạt QCVN 14:2008 cột A (Quy chuẩn quốc gia chất lượng nước sinh hoạt), so với công thức công thức cho hiệu xử lý cao đạt hiệu So với nghiên cứu khác nghiên cứu sử dụng hệ hỗn hợp vi tảo vi khuẩn có phần vượt trội xử lý chất ô nhiễm có nước thải 62 Kiến nghị - Cần thực nghiệm xử lý NTSH hệ hỗn hợp vi tảo vi khuẩn quy mô lớn đem lại hiệu tốt - Cần phân lập tuyển chọn thêm chủng vi khuẩn từ nhiều nguồn nước thải khác để xử lý nhiều loại nước thải khác để tăng hiệu xử lý thực tế 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Vĩnh Lộc (2014) Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt nghệ swim – bed Bản tin Khoa học giáo dục Trần Trấn Bắc (2013) Nghiên cứu hiệu kỹ thuật nuôi sinh khối tảo Chlorella sp., sử dụng nước thải từ ao nuôi cá tra (28 (2013): 157-162) Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ Đặng Thị Sy (2005) Tảo học NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Đặng Thị Thanh Hòa (2010) Nuôi trồng ứng dụng tảo Spirulina http://doc.edu.vn/tai-lieu/nuoi-trong-va-ung-dung-tao-spirulina-1800/ Truy cập 17/01/2013 Đồng Thị Kim Loan (2009) Xử lý nước thải khu ký túc trường Đại học Nha Trang http://text.123doc.org/document/319609-tinh-hinh-nuoc-thai-o-viet-nam-va-thegioi.htm Huỳnh Thị Ánh cộng (2014) Vai trò công nghệ sinh học xử lý nước thải http://www2.hcmuaf.edu.vn/data/quoctuan/Nhom%201.pdf Truy cập 24/05/2014 Lê Văn Cát (2007) Giáo trình xử lý nước thải giàu hợp chất Nito Photpho NXB Khoa học tự nhiên công nghệ Hà Nội Lê Văn Cát (2007) Giáo trình xử lý nước thải giàu hợp chất Nito Photpho NXB Khoa học tự nhiên công nghệ Hà Nội Lê Xuân Phúc (2011) Ứng dụng vi sinh vật môi trường http://luanvan.co/luan-van/tieu-luan-ung-dung-cua-vi-sinh-vat-trong-moi-truong56457/ Truy cập 23/08/2014 10 Ngô Thụy Thùy Tâm (2009) Phát triển nuôi sinh khối tảo Spirulina platensis phòng thí nghiệm http://doan.edu.vn/do-an/luan-van-phat-trien-nuoi-sinh-khoi-taospiurlina-platensis-trong-phong-thi-nghiem-36024/ Truy cập 20/03/2014 11 Nguyễn Anh Dũng (2010) Nghiên cứu vai trò vi sinh vật trình xử lý nước thải mô hình hợp khối aeroten lọc sinh học http://www.zbook.vn/ebook/nghien-cuu-vai-tro-cua-vi-sinh-vat-trong-qua-trinh-xu-linuoc-thai-tren-mo-hinh-hop-khoi-aeroten-va-loc-sinh-hoc-42369/ Truy cập 25/11/2013 12 Nguyễn Hân Nhi (2012) Sử dụng tảo Chlorella sp., để xử lý nước thải ao nuôi cá tra điều kiện phòng thí nghiệm http://123doc.org/document/2455986-su-dung-tao- 64 Chlorella-sp-de-xu-ly-nuoc-thai-ao-nuoi-ca-tra-trong-dieu-kien-phong-thi-nghiem.htm Truy cập ngày 21/12/2014 13 Nguyễn Huân (2014) Tạp chí Nông nghiệp Việt Nam 14 Nguyễn Minh Phương (2013) Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật vi tảo lam Spirulina xử lý nước thải http://doc.edu.vn/tai-lieu/luan-van-nghien-cuu-ung-dung-vi-sinhvat-va-vi-tao-lam-spirulina-trong-xu-ly-nuoc-thai-51686/ Truy cập 20/12/2013 15 Nguyễn Minh Tuấn cộng (2012) Nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện nuôi trồng đến sinh trưởng suất thu dầu vi tảo Chlorella vulgaris nhằm làm nguyên liệu sản xuất Biodiesel Khoa hóa,Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng 16 Nguyễn Thị Loan (2013) Xử lý nước thải sinh hoạt công nghệ bùn hoạt tính http://123doc.org/document/2742395-bai-tieu-luan-xu-ly-nuoc-thai-sinh-hoat.htm? page=4 Truy cập 17/05/2015 17 Nguyễn Thị Mỹ Lan cộng (2013) Sàng lọc chủng vi tảo chứa Lipid số điểm miền nam Việt Nam ( tạp chí sinh học, 35(3): 306-312) 18 Nguyễn Trung Hiệp cộng (2015) Ứng dụng vi tảo xử lý nước thải chiết xuất nhiên liệu sinh học http://www.khoahocphothong.com.vn/news/detail/41857/ungdung-vi-tao-xu-ly-nuoc-thai-va-chiet-xuat-nhien-lieu-sinh-hoc.html Truy cập 31/08/2015 19 Nguyễn Trung Việt Trần Thị Mỹ Diệu (2009) Giáo trình xử lý nước thải NXB Công ty môi trường Tầm nhìn xanh 20 Nguyễn Văn Phước (2015) Giáo trình xử lý nước thải phương pháp sinh học NXB Đại học Quốc gia TP HCM 21 Nguyễn Văn Sức (2012) Giáo trình công nghệ xử lý nước thải NXB Đại học Quốc gia TP HCM 22 Nguyễn Xuân Như Quỳnh cộng (2015) Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt công nghệ AAO với sợi vật liệu đệm http://www.hoasen.edu.vn/vi/15741/nghien-cuu-khoa-hoc/de-tai-nghien-cuu-xu-lynuoc-thai-sinh-hoat-bang-cong-nghe-aao-voi-soi-vat#.V0OG85GLShc Truy cập 1/1/2016 23 QCVN 14:2008/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia nước thải sinh hoạt 24 TCVN 5945:2005, Tiêu chuẩn thải 25 TCVN 6271:1997, Tiêu chuẩn Việt Nam – xác định hàm lượng Photpho tổng số 26 TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008) Tiêu chuẩn Quốc gia chất lượng nước – xác định pH 65 27 TCVN 6772:2000, Tiêu chuẩn nước sinh hoạt 28 Trương Thanh Cảnh cộng (2006) Nghiên cứu xử lý nước thải đô thị công nghệ sinh học kết hợp lọc dòng ngược USBF (tập 9, số – 2006) Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM 29 Vu Lan (2011) Vi sinh vật trình xử lý nước thải sinh học http://tailieu.vn/doc/de-tai-vi-sinh-vat-trong-qua-trinh-xu-ly-nuoc-thai-sinh-hoc1282253.html Truy cập 30/11/2015 66 PHỤ LỤC Phụ lục Hình ảnh cho trình phân lập, tuyển chọn nhân sinh khối giống vi khuẩn Phân lập giống vi khuẩn Chuẩn bị giống vi khuẩn tuyển chọn Nhân sinh khối giống vi khuẩn tuyển chọn 67 Phụ lục Hình ảnh cho trình xử lý NTSH hệ hợp vi tảo vi khuẩn hình ảnh trước xử lý xử lý NTSH ngày xử lý NTSH 14 ngày 68 KẾT QUẢ XỬ LÝ THỐNG KÊ BALANCED ANOVA FOR VARIATE PH FILE THUY 22/ 5/16 15:55 :PAGE VARIATE V003 PH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT 311000 NL 441501E-01 110375E-01 * RESIDUAL 103667 12.61 0.001 1.34 0.310 12 986498E-01 822082E-02 * TOTAL (CORRECTED) 19 453800 238842E-01 BALANCED ANOVA FOR VARIATE COD FILE THUY 22/ 5/16 15:55 :PAGE VARIATE V004 COD LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT 208930 ****** 0.000 80.4506 20.1126 0.85 0.524 12 285.126 23.7605 NL 626791 * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) 19 627157 33008.3 BALANCED ANOVA FOR VARIATE BOD FILE THUY 22/ 5/16 15:55 :PAGE VARIATE V005 BOD LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT 222771 74257.0 ****** 0.000 NL 2.29645 574112 0.38 0.817 12 17.9334 1.49445 * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) 19 222791 11725.9 - 69 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NT FILE THUY 22/ 5/16 15:55 :PAGE VARIATE V006 NT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT 42856.9 14285.6 NL 278578 696444E-01 * RESIDUAL 12 3.17866 ****** 0.000 0.26 0.895 264888 * TOTAL (CORRECTED) 19 42860.3 2255.81 BALANCED ANOVA FOR VARIATE PT FILE THUY 22/ 5/16 15:55 :PAGE VARIATE V007 PT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT 1619.95 539.984 ****** 0.000 NL 649801 162450 4.75 0.016 * RESIDUAL 12 410440 342033E-01 * TOTAL (CORRECTED) 19 1621.01 85.3164 BALANCED ANOVA FOR VARIATE AMONI FILE THUY 22/ 5/16 15:55 :PAGE VARIATE V008 AMONI LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT NL * RESIDUAL 1953.47 651.156 174050 435126E-01 12 683785 569821E-01 ****** 0.000 0.76 0.571 * TOTAL (CORRECTED) 19 1954.33 102.859 - 70 BALANCED ANOVA FOR VARIATE PHOTPHAT FILE THUY 22/ 5/16 15:55 :PAGE VARIATE V009 PHOTPHAT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT 2601.39 867.130 NL 273350 683376E-01 12 408756 340630E-01 * RESIDUAL ****** 0.000 2.01 0.157 * TOTAL (CORRECTED) 19 2602.07 136.951 BALANCED ANOVA FOR VARIATE TSS FILE THUY 22/ 5/16 15:55 :PAGE VARIATE V010 TSS LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT 34841.5 11613.8 NL 251823 629558E-01 * RESIDUAL 12 3.08699 ****** 0.000 0.24 0.906 257249 * TOTAL (CORRECTED) 19 34844.8 1833.94 BALANCED ANOVA FOR VARIATE COLIFORM FILE THUY 22/ 5/16 15:55 :PAGE VARIATE V011 COLIFORM LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN SQUARES SQUARES F RATIO PROB ER LN ============================================================================= CT NL * RESIDUAL 491342E+16 163781E+16 ****** 0.000 201491E+13 503727E+12 1.00 0.446 12 604502E+13 503752E+12 * TOTAL (CORRECTED) 19 492148E+16 259025E+15 - 71 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE THUY 22/ 5/16 15:55 :PAGE 10 MEANS FOR EFFECT CT COD BOD CT NOS 7.63000 440.000 265.320 118.230 7.51000 48.1100 27.2100 12.1760 7.62000 32.5200 21.3400 15.7500 7.32000 15.4800 16.6700 6.81000 0.405483E-01 2.17993 0.546708 0.230169 0.124943 6.71710 1.68459 0.709228 SE(N= 5) 5%LSD 12DF CT NOS PH PT AMONI PHOTPHAT NT TSS 23.0200 25.0800 29.9100 105.020 4.06000 2.73000 3.46000 11.5300 2.48000 4.09000 3.93000 12.4220 0.710000 0.520000 3.34000 3.05000 SE(N= 5) 5%LSD 12DF CT NOS 0.827083E-01 0.106754 0.825385E-01 0.226826 0.254853 0.254329 0.328945 0.698927 COLIFORM 0.362000E+08 2651.00 3020.00 2432.00 SE(N= 5) 317412 5%LSD 12DF 978054 MEANS FOR EFFECT NL COD BOD NL NOS 7.47750 135.395 82.4800 38.2250 7.58000 133.967 82.4900 38.4375 7.56500 131.958 83.2725 38.0700 4 7.51750 137.022 82.6475 38.2650 7.46000 131.795 82.2850 38.2100 0.453344E-01 2.43724 0.611238 0.257337 0.139691 7.50995 1.88343 0.792941 SE(N= 4) 5%LSD 12DF NL NOS PH PT AMONI PHOTPHAT NT TSS 7.92000 8.26000 10.2275 33.0700 7.50000 8.08000 10.0250 32.9550 7.52250 8.05750 10.0150 33.1050 4 7.48500 8.14500 10.2350 33.0900 7.41000 7.98250 10.2975 32.8075 72 SE(N= 4) 5%LSD 12DF NL NOS 0.924707E-01 0.119355 0.922808E-01 0.253599 0.284934 0.284349 0.367772 COLIFORM 0.920202E+07 0.885200E+07 0.957700E+07 4 0.865202E+07 0.897709E+07 SE(N= 4) 5%LSD 12DF 0.781424 354877 0.109350E+07 - ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE THUY 22/ 5/16 15:55 :PAGE 11 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD (N= SD/MEAN | 20) DEVIATION NO BASED ON BASED ON OBS TOTAL SS RESID SS C OF V |CT % 0.90669E-01 |NL | | | | | | | | | PH 20 7.5200 0.15454 1.2 0.0006 0.3103 COD 20 134.03 181.68 4.8745 3.6 0.0000 0.5238 BOD 20 82.635 108.29 1.2225 1.5 0.0000 0.8169 NT 20 38.241 47.495 0.51467 1.3 0.0000 0.8955 PT 20 7.5675 9.2367 0.18494 2.4 0.0000 0.0159 AMONI 20 8.1050 10.142 0.23871 2.9 0.0000 0.5705 PHOTPHAT 20 10.160 11.703 0.18456 1.8 0.0000 0.1571 TSS 20 33.005 42.825 0.50720 1.5 0.0000 0.9064 7.8 0.0000 0.4459 COLIFORM 20 0.90520E+070.16094E+080.70975E+06 73
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên Cứu Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Bằng Hỗn Hợp Vi Tải Và Vi Khuẩn, Nghiên Cứu Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Bằng Hỗn Hợp Vi Tải Và Vi Khuẩn, Nghiên Cứu Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Bằng Hỗn Hợp Vi Tải Và Vi Khuẩn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay