Hướng dẫn dạy chủ đề tích hợp

5 129 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 20:10

1.1. Khái niệm về dạy học tích hợp (DHTH)Tích hợp là một trong những quan điểm giáo dục nhằm nâng cao năng lực của người học, giúp đào tạo những người có đầy đủ phẩm chất và năng lực để giải quyết các vấn đề của cuộc sống hiện đại. DHTH là giáo viên tổ chức, hướng dẫn để học sinh biết huy động tổng hợp kiến thức, kỹ năng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm giải quyết có hiệu quả các nhiệm vụ học tập; thông qua nó hình thành những kiến thức kỹ năng mới; phát triển được những năng lực cần thiết, nhất là năng lực giải quyết vấn đề trong học tập và trong thực tiễn cuộc sống.1.3. Vai trò của dạy học tích hợpDHTH góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện của nhà trường phổ thông Góp phần giảm tải học tập cho học sinh2.1. Nguyên tắc tích hợp giáo dục– Không làm thay đổi tính đặc trưng của môn học: các kiến thức được tích hợp vào phải được tiềm ẩn trong nội dung bài học, phải có mối quan hệ logic chặt chẽ trong bài học.– Khai thác nội dung cần tích hợp một cách có chọn lọc, có tính hệ thống,đặc trưng: các kiến thức tích hợp được đưa vào bài học phải có hệ thống, được sắp xếp hợp lí làm cho kiến thức môn học thêm phong phú, sát với thực tiễn, tránh sự trùng lặp, không thích hợp với trình độ của HS, không gây quá tải, ảnh hưởng đến việc tiếp thu nội dung chính.– Đảm bảo tính vừa sức: DHTH phải phát huy cao độ tính tích cực và vốn sống của HS. Các kiến thức tích hợp đưa vào bài học phải làm cho bài học rõ ràng và bài học tường minh hơn, đồng thời tạo hứng thú cho người học. 1.1 Khái niệm dạy học tích hợp (DHTH) Tích hợp quan điểm giáo dục nhằm nâng cao lực người học, giúp đào tạo người có đầy đủ phẩm chất lực để giải vấn đề sống đại DHTH giáo viên tổ chức, hướng dẫn để học sinh biết huy động tổng hợp kiến thức, kỹ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhằm giải có hiệu nhiệm vụ học tập; thông qua hình thành kiến thức kỹ mới; phát triển lực cần thiết, lực giải vấn đề học tập thực tiễn sống 1.3 Vai trò dạy học tích hợp DHTH góp phần thực mục tiêu giáo dục toàn diện nhà trường phổ thông Góp phần giảm tải học tập cho học sinh 2.1 Nguyên tắc tích hợp giáo dục – Không làm thay đổi tính đặc trưng môn học: kiến thức tích hợp vào phải tiềm ẩn nội dung học, phải có mối quan hệ logic chặt chẽ học – Khai thác nội dung cần tích hợp cách có chọn lọc, có tính hệ thống,đặc trưng: kiến thức tích hợp đưa vào học phải có hệ thống, xếp hợp lí làm cho kiến thức môn học thêm phong phú, sát với thực tiễn, tránh trùng lặp, không thích hợp với trình độ HS, không gây tải, ảnh hưởng đến việc tiếp thu nội dung – Đảm bảo tính vừa sức: DHTH phải phát huy cao độ tính tích cực vốn sống HS Các kiến thức tích hợp đưa vào học phải làm cho học rõ ràng học tường minh hơn, đồng thời tạo hứng thú cho người học 2.2 Quy trình xây dựng chủ đề tích hợp Bước 1: Lên ý tưởng xây dựng chủ đề Giáo viên lên ý tưởng xây dựng chủ đề việc đặt số câu hỏi như: - Tại phải xây dựng chủ đề? - Chủ đề xây dựng cần kiến thức gì? Nằm môn học nào? Chương nào, môn học? - Các kiến thức tích hợp nào? (phác họa ý tưởng tích hợp theo sơ đồ tư duy) - Dự tính bước xây dựng chủ đề, vạch cách tổ chức hoạt động để phù hợp với nội dung chủ đề Bước 2: Rà soát nội dung kiến thức Để xây dựng chủ đề tích hợp phù hợp với hoàn cảnh địa phương, trình độ học sinh, GV cần rà soát kiến thức số môn học thông qua khung chương trình có từ lên ý tưởng lựa chọn chủ đề gắn với thực tế, có tính phổ biến, gắn liền với kinh nghiệm sống học sinh, phù hợp trình độ nhận thức học sinh Bước 3: Lựa chọn chủ đề - Chủ đề đưa phải xuất phát từ thực tiễn sống, phù hợp với đối tượng, trình độ học sinh, hoàn cảnh địa phương - Lựa chọn chủ đề mang tính thách thức kích thích người học dấn thân vào trình suy nghĩ làm việc điều cần thiết dạy học tích hợp - Khi lựa chọn chủ đề giáo viên cần xem chủ đề muốn xây dựng thuộc môn học, học chương trình? Tích hợp nội dung hợp lí? Các nội dung kiến thức cụ thể gì? Tên chủ đề gì? Thời lượng cho học tích hợp dự kiến bao nhiêu? Logic mạch phát triển nội dung cần tích hợp nào? - Tên chủ đề phải phản ánh nội dung chủ đề hấp dẫn học sinh tìm tòi, khám phá Bước 4: Xác định kiến thức cần thiết để giải vấn đề - Để giải cách nhuần nhuyễn vấn đề chủ đề đòi hỏi người giáo viên phải biết phân tích mối quan hệ môn học khác chủ đề phát triển kiến thức môn học, từ xác định kiến thức cần đưa vào chủ đề Các nội dung kiến thức đưa phải phù hợp với mục tiêu chủ đề đặt ra, đồng thời phải có tính gắn kết với - Để thực tốt công việc này, xác định kiến thức, GV phải có hiểu biết sâu sắc chương trình học môn, đặt chúng tính toàn vẹn chủ đề tránh việc lặp lại kiến thức cách không cần thiết Bên cạnh đó, phối hợp giáo viên môn có liên quan đến chủ đề xây dựng nội dung nhằm đảm bảo tính xác khoa học phong phú chủ đề - Việc đặt câu hỏi định hướng nội dung cần đưa vào chủ đề cần thiết, bước định hướng xây dựng nội dung kiến thức chủ đề Bước 5: Xây dựng mục tiêu dạy học chủ đề - Nguyên tắc xây dựng mục tiêu chủ đề tích hợp tuân theo nguyên tắc chung mục tiêu cần cụ thể lượng hóa - Để xác định mục tiêu chủ đề tích hợp GV cần rà soát lại kiến thức, kỹ môn Đồng thời vào cấu trúc lực chung lực chuyên biệt môn khoa học tự nhiên để xác định lực học sinh hình thành phát triển thông qua chủ đề Việc xác định mục tiêu diễn đồng thời với việc xác định nội dung, hoạt động học tập chủ đề tích hợp - Có loại kiến thức cần quan tâm tổ chức dạy học chủ đề tích hợp Đó là: + Kiến thức học: kiến thức học sinh biết sử dụng làm tảng cho việc xây dựng kiến thức mới, kiến thức mục tiêu dạy học chủ đề + Kiến thức học: Đây kiến thức dự kiến học sinh chiếm lĩnh thông qua dạy học chủ đề tích hợp, kiến thức ghi mục tiêu dạy học Những kiến thức thông thường lấy từ nội dung kiến thức trọng tâm môn học có liên quan đến chủ đề + Kiến thức sở khoa học: Một số kiến thức mở rộng, cung cấp dạng thông tin để qua tạo điều kiện học sinh rèn luyện kĩ năng, phát triển lực Những nội dung kiến thức cung cấp dạng thông tin tham khảo đọc thêm mục tiêu dạy học chủ đề Dạy học tích hợp tạo hội cho học sinh rèn luyện kĩ đa dạng thân, bao gồm kĩ môn học kĩ chung Hơn thông qua việc thực nhiệm vụ chủ đề tích hợp, học sinh vận dụng tổng hợp kiến thức, kĩ để giải vấn đề gắn liền với thực tế qua hình thành phát triển lực Bước 6: Xây dựng nội dung hoạt động dạy học chủ đề - Ở bước cần làm rõ: Chủ đề có hoạt động nào? Các hoạt động tiến hành nào? Từng hoạt động thực vai trò việc đạt mục tiêu toàn bài? - Có thể chia hoạt động theo vấn đề cần giải theo cấu trúc nội dung chủ đề Mỗi nội dung nhỏ, vấn đề cần giải chủ đề xây dựng thành vài hoạt động dạy học khác nhau, ứng với hoạt động, GV cần thực công việc sau: + Xác định mục tiêu hoạt động + Xây dựng nội dung học dạng tư liệu -học tập: phiếu học tập, phiếu điều tra + Chuẩn bị phương tiện, thiết bị dạy học cho hoạt động + Dự kiến nguồn nhân, vật lực để tổ chức hoạt động - Lập kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học: Có nhiều cách thức tổ chức hoạt động học tập ta áp dụng: hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, hoạt động theo trạm, thực dự án - Xây dựng công cụ đánh giá mục tiêu hoạt động: Mỗi hoạt động giáo viên cần có công cụ đánh giá mục tiêu hoạt động tương ứng Công cụ đánh giá câu hỏi, tập nhiệm vụ cần thực phiếu tiêu chí đánh giá hoạt động - Dự kiến thời gian cho hoạt động, nhằm đảm bảo thời lượng chương trình, phù hợp với tiến trình giảng dạy 2.3 Tổ chức hoạt động dạy học chủ đề tích hợp a Hình thức tổ chức dạy học - Bên cạnh không gian truyền thống như: phòng học, phòng thực hành thí nghiệm, phòng chức năng, hoạt động dạy học chủ đề tích hợp diễn phòng học môn, câu lạc mở rộng nhà trường như: Học tập di sản văn hóa, sở sản xuất kinh doanh, danh lam thắng cảnh, môi trường gia đình, xã hội,… - Áp dụng triệt để hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân, cặp đôi, nhóm, lớp, hỗ trợ tư vấn Phát huy vai trò chuyên gia, gia đình, cộng đồng địa phương trình tổ chức hoạt động học tập học sinh - Trong tiết dạy, có 01 tiết diễn địa điểm nhà trường có gắn với nội dung chủ đề khu di tích lịch sử, viện bảo tàng, địa danh, khu danh lam thắng cảnh, khu chế biến, sản xuất, kinh doanh b Phương pháp kỹ thuật dạy học - Chú trọng phương pháp dạy học đặc thù môn, cải tiến phương pháp dạy học truyền thống, vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học tích cực (dạy học nhóm, giải vấn đề, dạy học dự án, bàn tay nặn bột,…); kỹ thuật dạy học tích cực (động não, khăn trải bàn, sơ đồ tư duy, kỹ thuật mảnh ghép,…), mức độ vận dụng lực người học; không áp đặt mang tính hình thức Những yêu cầu áp dụng phương pháp kỹ thuật dạy học để phát triển lực học sinh thông qua dạy học chủ đề tích hợp là: - Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động người học, hình thành phát triển lực tự học (sử dụng sách giáo khoa, nghe, ghi chép, tìm kiếm thông tin, ), sở trau dồi phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo tư - Có thể chọn lựa cách linh hoạt phương pháp chung phương pháp đặc thù môn học để thực Tuy nhiên dù sử dụng phương pháp phải đảm bảo nguyên tắc “Học sinh tự hoàn thành nhiệm vụ nhận thức với tổ chức, hướng dẫn giáo viên” - Việc sử dụng phương pháp dạy học gắn chặt với hình thức tổ chức dạy học Tuỳ theo mục tiêu, nội dung, đối tượng điều kiện cụ thể mà có hình thức tổ chức thích hợp học cá nhân, học nhóm; học lớp, học lớp Cần chuẩn bị tốt phương pháp thực hành để đảm bảo yêu cầu rèn luyện kỹ thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, nâng cao hứng thú cho người học - Cần sử dụng đủ hiệu thiết bị dạy học môn học tối thiểu qui định Có thể sử dụng đồ dùng dạy học tự làm xét thấy cần thiết với nội dung học phù hợp với đối tượng học sinh Tích cực vận dụng công nghệ thông tin dạy học c Kiểm tra đánh giá - Sử dụng loại hình thức đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ sau hoạt động, phần nhằm mục đích phản hồi điều chỉnh trình dạy học (đánh giá trình); - Chuyển từ chủ yếu đánh giá kiến thức, kỹ sang đánh giá lực người học Tức chuyển trọng tâm đánh giá chủ yếu từ ghi nhớ, hiểu kiến thức, … sang đánh giá lực vận dụng, giải vấn đề thực tiễn, đặc biệt trọng đánh giá lực tư bậc cao tư sáng tạo; - Chuyển đánh giá từ hoạt động gần độc lập với trình dạy học sang việc tích hợp đánh giá vào trình dạy học, xem đánh phương pháp dạy học; - Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin kiểm tra, đánh giá: sử dụng phần mềm thẩm định đặc tính đo lường công cụ (độ tin cậy, độ khó, độ phân biệt, độ giá trị) sử dụng mô hình thống kê vào xử lý phân tích, lý giải kết đánh giá ... định hướng nội dung cần đưa vào chủ đề cần thiết, bước định hướng xây dựng nội dung kiến thức chủ đề Bước 5: Xây dựng mục tiêu dạy học chủ đề - Nguyên tắc xây dựng mục tiêu chủ đề tích hợp tuân... thiết dạy học tích hợp - Khi lựa chọn chủ đề giáo viên cần xem chủ đề muốn xây dựng thuộc môn học, học chương trình? Tích hợp nội dung hợp lí? Các nội dung kiến thức cụ thể gì? Tên chủ đề gì?... tiêu dạy học chủ đề Dạy học tích hợp tạo hội cho học sinh rèn luyện kĩ đa dạng thân, bao gồm kĩ môn học kĩ chung Hơn thông qua việc thực nhiệm vụ chủ đề tích hợp, học sinh vận dụng tổng hợp kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn dạy chủ đề tích hợp, Hướng dẫn dạy chủ đề tích hợp, Hướng dẫn dạy chủ đề tích hợp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay