ÔN TẬP TIẾNG ANH 4_VCU

16 690 1
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 18:51

ÔN TẬP TIẾNG ANH 4_VCU.B. PHRASE VERBS1.Apply for: nộp đơn xin việc2.Fill in: điền vào 3.Sep up: cách thiết lập4.Take on: tuyển dụng5.Make progress: tiến bộ6.Have a interview: phỏng vấn7.Offer (at) a discount: đưa ra chương trình giảm giá8.Lay off: sa thảiC.FAMILY WORDS1.Application(n): đơn xin việc; apply(v) xin viêc, applicable: có thể ứng tuyển được2.Qualification(n): năng lực; Qualified(adj): đủ khả năng, đủ năng lực; Qualificatory (adj): đủ khả năng, tiêu chuẩn, Qualify(v) làm đủ tiêu chuẩn;3.Solution(n): giải pháp; solve(v): giải quyết; solvable: có thể giải quyết được4.Reference(n) tham khảo, refer(v): tham khảo,chỉ dẫn; referee: trọng tài, người giới thiệu5. Skill(n): kỹ năng; Skilful(adj): tinh xảo, giỏi, thành thạo6.Satisfaction(n): sự hài lòng; satisfy with(v): hài lòng, Satisfying(adj) vui vẻ, satisfied with (adj): cảm thấy hài lòng ÔN TẬP TIẾNG ANH 4: VOCABULARY THE WORLD OF WORK A: WOCABULARY FOLLOW TOPIC Application(n): đơn xin việc Application form: mẫu đơn xin việc Reference (n): tham khảo written reference: tài liệu tham khảo văn written reference: tài liệu tham khảo văn Qualification (n): lực, trình độ, cấp - Academic qualification: cấp chuyên môn Salary (n): lương Offer a salary of 25,000 professional qualification: trình độ chuyên môn certificate of qualification: giấy chứng nhận đủ lực Base salary: lương Monthly salary: lương tháng salary increase: việc tăng lương Wage (n): lương khoán theo ngày/tuần Wage rates: mức lương Living wage: mức lương đủ sống Minimum wage:mức lương tối thiểu Daily wage;mức lương theo ngày Bonus (n): tiền thưởng Extra bonus: mức tiền thưởng thêm Commission (n): tiền hoa hồng Sales commission: hoa hông bán hàng Overtime (n): làm thêm overtime hours: làm thêm work overtime:time overwork = overtime: làm thêm Freelance (n): làm việc tự Freelance journalist: nhà báo tự Freelace contractor: nhà thầu tự 10 Commute (v): làm hàng ngày Have to Commuter by train: làm hàng ngày tàu điện Commuter by train: làm hàng ngày tàu điện 11 Marital status: tình trạng hôn nhân Married or single? 12 Employment history: trình cong tác Job satisfaction: mức độ hài lòng với công việc Self-satisfaction:sự tự mãn 13 Capital: vốn Working capital: vốn lưu động Share capital: vốn cổ phần 14 Skill (n): kỹ Practical skill: kỹ thực hành 15 Educational history: trình học tập 16 Referee: người giới thiệu 17 Permanent address: địa thường 18 Personal ditails: thông tin cá nhân B PHRASE VERBS Apply for: nộp đơn xin việc Fill in: điền vào Sep up: cách thiết lập Take on: tuyển dụng Make progress: tiến Have a interview: vấn Management skill: kỹ quản lý Communication skill: kỹ giao tiếp Offer (at) a discount: đưa chương trình giảm giá Lay off: sa thải C FAMILY WORDS Application(n): đơn xin việc; apply(v) xin viêc, applicable: ứng tuyển Qualification(n): lực; Qualified(adj): đủ khả năng, đủ lực; Qualificatory (adj): đủ khả năng, tiêu chuẩn, Qualify(v) làm đủ tiêu chuẩn; Solution(n): giải pháp; solve(v): giải quyết; solvable: giải Reference(n) tham khảo, refer(v): tham khảo,chỉ dẫn; referee: trọng tài, người giới thiệu Skill(n): kỹ năng; Skilful(adj): tinh xảo, giỏi, thành thạo Satisfaction(n): hài lòng; satisfy with(v): hài lòng, Satisfying(adj) vui vẻ, satisfied with (adj): cảm thấy hài lòng WORD PATTERNS: MẪU CÂU - Accustomed to = used to: quen với - Aware of: nhận thức - Answerable to: đáp ứng - Be able to = capable of: có khả - Dependent on: phụ thuộc vào - Different to/ from: khác với - Suitable for: phù hợp - Satisfied with: hài lòng = pleased with - Proud of: tự hào - Famous for: tiếng - Related to: liên quan đến - Interested in: quan tâm đến - Attached to: gắn bó - Suspicious of : nghi ngờ = doubtlful about - Opposed to = object to: phản đối - Faced to: đối mặt WATCH OUT: Phân biệt: good/bad for: tốt không tốt cho (health) Smoking is bad for health Good/ bad at: tốt,giỏi/ tồi lĩnh vực (khả năng) I’m good at English Good/ bad with: yêu/ ghét người/ vật cụ thể I’m good with children Responsible to sb/ for sth: chịu trách niệm với ai/ việc Responsible for sth=be in charge of Sorry about st/ for sb: tiếc điều gì/ xin lỗi - Bonus hay với reward; pay kèm với salary; wage thường với day/hour/ week PRACTICE: Overtime Freelances Invited Academic References Previous 1’ Skills Full Referees 11 By hand Laid off 10 Take on His …………… qualification are good but he doesn’t have any … experience Officially, she work thiry-five hours a week but sometimes with ………… She does as many as fifty People working ………… time around thirty-eight hours Employees are interested in practical …… like word-processing and fluentcy in Languages Nowadays many designer or imformation technology workers are……… They want two written ………… they suggest an employer and a teacher They’ve ……… me for an interview next week We generally ……………extra staff at chrismas when it’s busy Should I fill in this form ………… Or should it be typed? 10 They have ……… 300 workers because there aren’t enough orders 11 Don’t forget to put down the name of two ……………… Bài 2: BRANDS Design(v) thiết kế Design logo Launch (v)/(n): bắt đầu chiến dịch/ kế hoạch Book Launch: mắt cuons sách Extend(v) mở rộng Extend product range: mở rộng phạm vi sản phẩm Target (v): nhằm mục tiêu Target market: thị trường mục tiêu (n): mục tiêu Penetrate (v): thâm nhậm Launch date: ngày mắt Target price: giá mục tiêu Penetrate with an idea: thấm nhuần Brand extention: mở rộng thương hiệu Brand image: hình ảnh thương hiệu Brand leader: nhãn hiệu hàng đầu Brand loyalty: thói quen sử dụng nhãn hiệu trung thành Launch a campaign: khởi động chiến dịch Brand stratching: mở rộng thương hiệu Brand awarenss: ý thức thương hieeujcuar người tiêu dùng Brand equity: chủ sở hữu thương hiệu Brand recognation: nhận diện thương hiệu 10 Brand management: quản lý thương hiệu 11 Famous brand: thương hiệu tiếng 12 Licensing right: hợp đồng cấp phép 13 Corporate strategy: chiến lược tâp đoàn 14 Copyright abuse: lạm dụng quyền 15 Illegal copying: vi phạm quyền 16 Product range: phạm vi sản phẩm Word Patterns: MẪU TỪ N + preposition - Advantage of: thuận lợi >< disadvantage of: bất lợi - Alternative to: lựa chọn - Cause of: nguyên nhân - application for : đơn xin việc - cheque for: trị giá ngân phiếu - example of: vị trí - cost of = price of : chi phí - demand for = request for: nhu cầu - invitation to: mời đến đâu -Need for: cần thiết cho - Reason for: lí - matter with= trouble with: gặp rắc rối - Fall in/of >< increase/decrease in/of: giảm >< rise in/ of: tăng - Experience of/in: có kinh nghiệm lĩnh vực - solution to: giải vấn đề (solution to the problem) - difference between: khác với Preposition + Noun: S + be + preposition N - At a good price: giá tốt - At a profit/loss: có lãi/lỗ - At cost/ price: giá - At short notice: thông báo/ghi - At your convenience: cách thuận tiện Phương tiện: By - By airmail/ email - By car/bus/train - By cheque: băng séc/ credit card: thẻ in cash: tiền mặt - By law: thông qua pháp luật - by mistake: tình cờ - for sale: để bán - in a hurry: vội vàng - in advance: tiến (pay in advance: trả trước) - in bulk: số lượng lớn - in charge: chịu trách nhiệm - in dept: nợ nần - in writing: văn - on sale: giảm giá - on the whole: nhìn chung - on time: - on businiss/schedule/hoiday/phone/loan/ hold/ order: công tác/theo kế hoạch/ nghỉ/ nợ/giữ máy/ đặt hàng - out of date: hất hạn - out of order: bị hỏng hóc - out of stock: hết hàng >< hàng kho - under (high)pressure: chịu háp lực (cao) - to my mind: theo suy nghĩ World family - Cruel (adj): ác – cruelly(adv) – cruelty(n): ác (+ to) - Advise (v) khuyên – advice (n) lời khuyên – advisory (adj) hỏi, cho ý kiến – advisor (n) người khuyên bảo, cố vấn – advisable (adj): thích hợp (+ on) - Amaze (v) làm ngạc nhiên – amazing(adj): vui vẻ - amazed (adj) bị ngạc nhiên – amazement (n)sự kinh ngạc, ngạc nhiên – amazedly (adv) + at - Discuss(v) thảo luận – Discussion: thảo luận (+about) - Improve(v): cải thiện, tiến - improvement(n) cải thiện, đổi mới, cải tiến- improver (n) người cải tiến – improveable(adj) cải tiến đc (in) - Interview (v) (n): vấn/ vấn – interviewee: người vấn – intervier: người vấn (+ with) - Admize(v) ngưỡng mộ - admiration(n): ngưỡng mộ, ca tụng + at - Proud (adj) tự hào – pride (n): niềm kiêu hãnh, hãnh diện (of) PRACTICE: Personal relatioship Features Immitaters Imitators 11 Appeal Product range Buyer Unique Product Brand Launch Modify Convenient Relation Plastic surgeon Target Selling focuses on the need of the seller, marketing on the need of the…………… What’s the best known ………of solf drink in the wold? They are trying to ………… it by projecting a sophisticated image If we want to penetrate the US, we’ll have to …………… our strategy Unless we extend our ………… we won’t attact more customers It doesn’t only ………… to kids but older people like it too People often wonder what makes a a brand different from a ………… Products are general while brands are…………… Top brands form a ………… With customers 10 A brand has USPs special ………… whish set it apart from competitors 11 Brands.had numerous……… … 12 Competent managers have to know how to position their brand in ………… to the competition 13 Managers should relate the brand’s values in a meaningful way to the consumers they have ………… 14 The brand manager is like a doctor or ………… 15 I would welcome the opportunity of meeting you in person at a time which is ……… for you BÀI 3: PROMOTION New words: Perfume (n): nước hoa Car tyre (n): bánh xe Life insurance (n): bảo hiểm nhân thọ Washing powder (N): bột giặt Publicity (n): công khai publicity department: phận công khai Attitude (n): thái độ attitude of affairs: thái độ làm việc Associate (v)(n): (+ in st with st) liên sales associate: doanh số bán hàng kết, kết hợp chi tiết business associate: đối tác kinh doanh Scientific (adj) kiến thức, khoa học scientific research: nghiên cứu khoa học scientific management: quản lý khoa học scientific approach: cách tiếp cận khoa học Laboratory(n):phòng thí nghiệm 10 Evidence (n): chứng (N không lack of evidence: thiếu chứng đếm đc) 11 Endorse(v): xác nhận endorse a check: chứng thực cuoock kiểm tra 12 Efficiency: khả năng, hiệu energy efficiency: hiệu lực operational efficiency: hiệu hoạt động 13 Scientist (n) nhà khoa học a/ an +nghề nghiệp 14 Breakfast cereal (n): ngũ cốc ăn sáng 15 Sponsor (n): người bảo hộ official sponsor: tài trợ thức 16 Appeal (adj) hấp dẫn file an appeal: nộp đơn kháng cáo (v): kháng cáo 17 Strategy(v) chiến lược Marketing strategy: chiến lược tiếp thị 18 Mystery (n) điều bí mật (adj): bí mật 19 Gimmick(n): mẹo/ mánh lới quảng cáo B Phrase verb: Unsolved mystery: bí mật chưa đc giải - Account for: chiếm % - agree on st: đồng ý gì/ agree with sb: đồng ý với - Complain to sb about st: phàn nàn với - consist of : bao gồm - look for: tìm kiếm - Pay for: chi trả - Talk to Sb about st: trao đổi/ bàn bạc với chuyện - comply with: tuân theo - Think about st: nghĩ - Think of sb: nghĩ - look forward to + Ving: mong đợi điều - comply with st: tuân theo (a rule/ a request: làm theo nguyên tắc/ thỉnh cầu) - Belong to sb: thuộc - Depend on/upon sb/st: phụ thuộc vào - Hear about st: nghe tin - Hear from sb: nghe tin - Rely on st/sb: dựa vào ai, tin ai, tin vào - Take care of sb/st: chăm soc ai/ tiếp quản = care for - Wait for sb: chờ đợi - write to: viết cho C MỘT SỐ CÔNG THỨC QUAN TRỌNG Ask sb for: xin gặp/cần liên hệ công việc với Ask sb to st: yêu cầu làm Blame sb for: đổ lỗi cho Borrow st from sb: Mượn Congratulate sb on st: chúc mừng việc Divide st into: chia thành insure st against: đảm bảo điều care insures one against error: cẩn thận đảm bảo cho người ta khỏi nhầm lẫn 8.invest st in st: đầu tư vào lĩnh vực protect sb from/ against st: bảo vệ ai/ che chở cho protect someone from (against) danger: bảo vệ khỏi bị nguy hiểm D Provide sb with st: cung cấp cho = provide st for/to sb E Spend amount of time/ money on st: xử dụng tiền thời gian vào việc F Supply sb with st: cung cấp vật cho G Thank someone for: cảm ơn điều = thanks for st H Advertise sb of th: báo cho I Advertise for sth: đăng báo tìm D WORD FAMILY Product (n) sản phẩm – productive (adj): xuất – produce(v): sản xuất, chế tạo (n) sản lượng - producer (n) nhà sản xuất promote (v) thăng chức, đẩy mạnh, xúc tiến - promotion: đề bạt, thăng chức, đẩy mạnh - promoter (n): người sáng lập, người khởi xướng – promotive (adj): đề xướng, khuyến khích contribute (v): đóng góp,góp phần – contribution(n): đóng góp, góp phần – contributor(n): người đóng góp, người cộng tác – contributory (adj): phụ thêm vào achievement(n) thành tựu – achieve (v): đạt được, giành loyal (adj) trung thành – loyalty (n) trung thành - loyally (adv): cách trung thành, kiên định Be loyal to st: trung thành với 6.persuade (v) thuyết phục, làm tin theo – persuasion (n): thuyết phục – persuasive(adj): có tài thuyết phục.Có sức thuyết phục advertise(v) quảng cáo, advertisement(n): quảng cáo, quangrcaos, mục quảng cáo – advertiser(n): người quảng cáo, đăng quảng cáo, tờ quảng cáo commerce (n) buôn bán/ thương nghiệp – commercial(adj) thuộc thương mại, buôn bán- commercialize (v): thương nghiệp hóa 10 account (n): tính toán, kê khai, tài khoản – accounable (adj): chịu trách nhiệmWatch out: - to be accountable to somebody chịu trách nhiệm trước - to be accountable for something chịu trách nhiệm - designer: nhà thiết kế + logo - copywriter: người viết quảng cáo +slogan PRACTICEm Gimmick Endorse Promotion Concentrate on Spend Fiasco Complained Copywriters Asked after Agreed on Arguing with 13 Care for congratulate About Commercials Provide In my opinion, the ………… Are the only thing worth watching on TV We need to find a famous and respected athlete to ………… our new running shoes Their ……… always have great ideas for memorable slogans We need an entirely new strategy, not just a silly………… For our next marketing campaign Mc Donald’s made a classic sales ………… blunder with it heavily advertised 25 th anniversary ofter In fact Pepsi ought to known better after a previous ………… the poor service we had receive I …………… to the manager about We currently ………… over $ 20m a year on R&D If you listen to music, you can’t ………… your homework 10 I have asked my former employer to ………… me with a reference 11 I hope you are brother’s feeling better soon When you see him, tell him I ………… him 12 The government has ………… a public inquiry into the helicopter crash 13 She is alwayss …………… her parents about what to watch on television 14 If you want to enquire ………… a motor insuarance quotation, please press 15 I don’t ………… Pop music at all, I much prefer classical music 16 I rang to …………… Jonh on getting the promotion BÀI 4: INVESTMENT A VOCABULARY Share(n) cổ phiếu, cổ phần Market share: thị phần Stock: chứng khoán Stock exchange: thị trường chứng khoán Stock market: thị trường chứng khoán Shareholder: cổ đông majority shareholder: cổ đông lớn Investment(n): đầu tư Client’s investment: đầu tư khách hàng Commission: tiền hoa hồng Profit(n) lợi nhuận Portion(n): phần Economy(n): kinh tế Devidend(n) tiền lãi cổ phần, cổ tực Float(n) lưu hành, niêm yết Capital: vốn Raise capital: tăng vốn Porfolio: danh mục đầu tư Decreased: giảm dần Increased; tăng dần Drammatically: nặng, sâu, đáng kể Went up dramatically: tăng đáng kể Fell Drammatically: giảm đáng kể Volatile: (adj): hay thay dổi, k cố định >< well – established: ổn định lớn Move suddently: thay đổi bất ngờ Crash: sụp đổ Astrology; chiêm tinh học Stopped rising and falling: không tăng k giảm B WORD FAMILY Invest in (v): dầu tư – investment(n): đầu tư – investor(n): nhà đầu tư – investible/ investable (adj) đầu tư Finance (n): tài – financial(adj): thuộc tài – financier: chuyên gia tài economic(adj): có lợi, có kinh tế - economy(n): kinh tế - economycal(adj): tiết kiệm,kinh tế - economize(V): sử dụng tiết kiệm, sử dụng tối đa – economist(n): nhà kinh tế học – economically(avd) phương diện kinh tế astrologer(n): nhà chiêm tinh học – astrologic(adj) thuật chiêm tinh – astrology(n): thuật chiêm tinh – astrological(adj): thuộc chiêm tinh học analysis(n): phân tích – analyst (N): nhà phân tích – analyse(V): phân tích – analyser(N): dụng cụ phân tích Science(N) khoa học – scientist(N): nhà khoa học – scientific(adj) xác, khoa học – sciential (adj): thuộc khoa học PRACTICE: economic planetary analysis Financial astrologer widespread crashes pleasure materials Instead he consulted a …………… Who told him that Jupiter was riding well through the centre of the skies The use of financial astrology has become ………… Later eminent economists developed theories about the …………… cycle based on planetary position With the aid of computer technology, present-dayastrologers have exmined millions of relationships between past ………… Movements Astrologers feel thay can claim that their results are based on exact scientific ………… They claim to have spotted the signs of ………… And other trends in the market I have great ………… In enclosing uor contract for your approval and signature Our cleaning …………… are safe and enviromentally friendly ... Publicity (n): công khai publicity department: phận công khai Attitude (n): thái độ attitude of affairs: thái độ làm việc Associate (v)(n): (+ in st with st) liên sales associate: doanh số bán hàng... skill: kỹ thực hành 15 Educational history: trình học tập 16 Referee: người giới thiệu 17 Permanent address: địa thường 18 Personal ditails: thông tin cá nhân B PHRASE VERBS Apply for: nộp đơn xin... notice: thông báo/ghi - At your convenience: cách thuận tiện Phương tiện: By - By airmail/ email - By car/bus/train - By cheque: băng séc/ credit card: thẻ in cash: tiền mặt - By law: thông qua
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN TẬP TIẾNG ANH 4_VCU, ÔN TẬP TIẾNG ANH 4_VCU, ÔN TẬP TIẾNG ANH 4_VCU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay