TUYỂN CHỌN 900 bài tập TRẮC NGHIỆM TRỌNG tâm môn TOÁN LUYỆN THI THPT QG 2017

136 125 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 17:45

TRẦN MINH TIẾN FACEBOOK: https://www.facebook.com/tranminhtien.hcmus ĐỀ THI KỲ 001 KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 Bài thi môn: Toán Đề thi có … trang Thời gian làm bài: 90 phút Cho hình lăng trụ đứng ABC.A ' B ' C ' có đáy tam giác ABC vuông C, CA  x1 ,CB  x chiều cao CC'  x Gọi D, E, F trung điểm cạnh AB, B' C' AA' Chọn hệ trục tọa độ Oxyz cho O trùng với C, Ox CA, Oy CB Oz CC ' Trả lời câu hỏi từ Câu đến Câu 5x12 x 22 x 32 B dvtt 48 5x1x x C dvtt Câu 2: Tính diện tích tam giác DEF theo x1 , x , x3 x1 , x , x  0 2 x1 x  4x 22 x 32  9x12 x 22 dvdt 2 C x x  9x 22 x 32  4x12 x 32 dvdt A C' A' F B' C A D Câu 1: Tính thể tích tứ diện CDEF theo x1 , x , x3 x1 , x , x  0 5x1x x A dvtt 48 E B 5x12 x 22 x 32 D dvtt 2 x1 x  4x 22 x 32  9x12 x 32 dvdt 2 D x x  9x 22 x 32  4x12 x 22 dvdt B Câu 3: Giả sử tồn giá trị x4 cho x  x  x  x1 x  0, x    Tìm xác giá trị x4 biết bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện CDEF trường hợp R  A x  B x  C x  17 179 20 D x  Cho ba mặt phẳng   : 2x  3y  z   0,  : x  y   0,   : x  y  z  Xét đường thẳng d      , m     ,       Trả lời câu hỏi từ Câu đến Câu Câu 4: Có khẳng định sai khẳng định ? A B x y 1 z   1 5 y z x  4 : m :   C D A B C 11 d,   sin   1 :     : d  P , P    n        P 1; 1; 4 2 :  : Câu 5: Biết ba đường thẳng d, m, đồng quy điểm P x P ; y P ; z P  Tính x P  y P  zP ? Câu 6: D Phương trình hình chiếu d' đường thẳng d mặt phẳng  a b x 1 y  z    ,a1 , b ,c  , phân số tối giản Tính tổng a1  b2  c ? a1 b2 c3 b2 c A 28 B 16 Biên soạn – Tổng hợp: TRẦN MINH TIẾN C 27 có dạng D 15 Facebook – SĐT: 0943 303 007 Cho hình lập phương ABCD.A ' B' C 'D' có cạnh 4a cm  Gọi E, F, G trung điểm cạnh BB',CD, A ' D' khoảng cách hai đường thẳng EG C ' F d  30 cm Chọn hệ trục tọa độ Oxyz cho O trùng với B' , Ox B'A' , Oy B ' C ' Oz B' B Trả lời câu hỏi từ Câu đến Câu Câu 7: Tính xác độ dài đoạn AB C B E A F D B' C' D' G A' 1 B AB  cm  C AB  cm  D AB  1cm  cm Câu 8: Gọi  góc hai đường thẳng EG C ' F Tính xác sin  ? A AB  B sin   C sin   2 Câu 9: Gọi H, I, K trung điểm cạnh AB,CC', A 'C' A sin   B Tính khoảng cách từ điểm B' đến mặt phẳng HIK  ? A d  B', HIK  14 cm H C F E A 14 cm C d  B', HIK   cm  B d  B', HIK  D sin   D B' I C' K 14 D' cm G A' Câu 10: Cho hình chóp S.ABC Trên đoạn thẳng SA,SB,SC lấy ba điểm D,E,F khác với D d  B', HIK  S Hãy chọn khẳng định sai A C VS.DEF SD SE SC VS.ABC SA SB SF B VS.DEF SD SF SE VS.ABC SA SB SC D VS.DEF SF SE SD VS.ABC SA SB SC VS.DEF SE SD SF VS.ABC SA SB SC Câu 11: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A' B'C' có cạnh (hình vẽ minh họa bên) G,G' tâm đường tròn ngoại tiếp A' ABC, A ' B' C' , I trung điểm BC Xác định bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ cho A R  12 21 C R  B R  12 D R  21 Biên soạn – Tổng hợp: TRẦN MINH TIẾN G' C' B' A G B I C Facebook – SĐT: 0943 303 007 Câu 12: Cho hình nón đỉnh S có đáy hình tròn C tâm O , bán kính R  5a , chiều cao h  4a Gọi 12 a Xác định a biết S SAB  2000 C a  D a  A, B hai điểm đường tròn đáy Cho biết d O, SAB  A a  40 B a  10 Câu 13: Trong mệnh đề sau, mệnh đề ? A Số đỉnh số mặt hình đa diện B Tồn hình đa diện có số đỉnh số mặt C Tồn hình đa diện có số cạnh số đỉnh D Tồn hình đa diện có số cạnh mặt Câu 14: Cắt hình nón N đỉnh S cho trước mặt phẳng qua trục nó, ta tam giác vuông cân có cạnh huyền x cm  Xác định x biết khối cầu nội tiếp hình nón tích V A 10  B C 7  10 D  10 Câu 15: Trong mặt phẳng P cho hai đường thẳng  l song song với nhau, cách khoảng r Khi quay mặt phẳng P xung quanh  đường thẳng l sinh mặt tròn xoay gọi mặt trụ tròn xoay Khi l gọi là: A Đường sin l B Bán kính mặt trụ C Đường sinh r D Trục Câu 16: Cho mặt cầu S  bán kính R  Một hình trụ T có đường cao 2x x  0 nội tiếp mặt cầu S Gọi Vt thể tích hình trụ T Đặt A  max Vt , chọn giá trị gần với A ? A 0, 60 B 1,81 C 7, 26 Câu 17: Khẳng định sau ? A C     3 sin x  3 cos x dx  B  sin x  cos x dx  D  Câu 18: Tính giá trị biểu thức A  A  648 B Câu 19: Cho hàm số f  x  sin x ln x  1 x14  biết x32       x2  x1 C 2017 sin x  cos x dx   sin x  cos x dx   tan x  256 Giả sử đặt t    x Biên soạn – Tổng hợp: TRẦN MINH TIẾN D 2, 42 dx    x  x1  , x1 , x  12 D 47 1296  f x dx viết thành dạng sau Facebook – SĐT: 0943 303 007 A  sin   t dt   ln   t  1   sin t  C    ln   t  1   Câu 20: Nếu A  B  dt D  a a sin t   ln   t  1   dt sin t   ln   t  1   dt  f x dx  ,  f x dx  1 với a   f x dx bằng: B C D Câu 21: Hãy tìm khẳng định sai khẳng định sau: A C sin x  cos x   sin x  cos x   dx   B sin x  cos x dx  D     3 sin x  cos x  sin x  cos x dx     sin x  cos x dx    sin x  cos x sin x  cos x sin x  cos x dx dx Câu 22: Cho hình vẽ bên Tính diện tích miền phẳng giới hạn đường y  f x , y  g x hình vẽ 15 10 f(x) = 1 + x2 g(x) = 10 15 2 1 A S   1 C S  2 B S   D S   1 Câu 23: Cho hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số f x liên tục đoạn a; a  , trục Ox hai đường thẳng x  a, x  a quay quanh trục Ox, ta khối tròn xoay Thể tích khối tròn xoay tính công thức sau (biết f x hàm số chẵn): a A V   a  f x dx   a B V    f x dx   a C V  2  Câu 24: Tìm môđun số phức w  z1  , biết z1  A 29 B 41 Biên soạn – Tổng hợp: TRẦN MINH TIẾN C 1  3i3  i  iz 2 2i 1  i 26 a  f x dx D V  2 f  x  dx    z  D 1  3i3  i 2 2i 1  i Facebook – SĐT: 0943 303 007 Câu 25: Biết phương tình z  az  b  có nghiệm z1   i , nghiệm lại ? A z   4i B z   i C z   i D z  4  5i Câu 26: Số phức thỏa mãn điều kiện có điểm biểu diễn phần tô màu vàng hình ?    b   A z  a  bi,    1 z        b   C z  a  bi,    1 z      b   B z  a  bi,   1  z   b   D z  a  bi,   1  z  Câu 27: Hình vẽ sau biểu diễn số phức z mặt phẳng tọa độ, biết z  phần thực z nhỏ phần ảo A B C D Biên soạn – Tổng hợp: TRẦN MINH TIẾN Facebook – SĐT: 0943 303 007 Câu 28: Cho A  1  i 100 A  4i 1  i  1  i Tính xác giá trị A 98 96 B 2, 25.1015 C 2,25.1010 Câu 29: Chọn mệnh đề thích hợp để điền vào chỗ trống: “ D 0,1 z 1 số thực …” z 1 B z số thực khác A z   i C z2   i D z số thực khác  Câu 30: Đường cong hình đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? 15 10 5 10 15 A y  x  2x  B y  x  2x  C y  x  2x  D y   x  2x  B C D Câu 31: Cho hàm số y  Số tiệm cận đồ thị hàm số bằng: x2 Câu 32: Cho hàm số y  x  m x   2m  1 x  Mệnh đề sau ? A A m  hàm số nghịch biến C m  hàm số có cực đại cực tiểu B Hàm số có cực đại cực tiểu D m  hàm số nghịch biến Câu 33: Kết luận sau tính đơn điệu hàm số y  A Hàm số đồng biến khoảng  ; 1  1;   2x  ? x1 B Hàm số luôn đồng biến  \1 C Hàm số nghịch biến khoảng  ; 1  1;   D Hàm số luôn nghịch biến  \1 Câu 34: Cho hàm số y  x3  2x  3x  Toạ độ điểm cực đại đồ thị hàm số cho là: 3 Biên soạn – Tổng hợp: TRẦN MINH TIẾN Facebook – SĐT: 0943 303 007 A  1;   2 B  3;   3 C 1; 2  D Câu 35: Trên khoảng  0;   hàm số y   x  3x  : A Có giá trị nhỏ 1;  B Có giá trị lớn 1 C Có giá trị nhỏ 1 D Có giá trị lớn A Đồ thị hàm số cắt trục hoành B Đồ thị hàm số có tâm đối xứng Câu 36: Cho hàm số y  f  x   ax  bx2  cx  d,a  Khẳng định sau sai ? C Hàm số có cực trị D lim f(x)   x Câu 37: Khoảng cách điểm cực trị đồ thị hàm số y  B A C x  mx  m : x 1 Câu 38: Hàm số y  2x  x nghịch biến khoảng: A  0;1 B 1;   C 1;  D D  0;  Câu 39: Khi sản xuất vỏ lon sữa có hình trụ, nhà thiết kế đặt mục tiêu cho chi phí nguyên liệu làm vỏ lon nhất, tức diện tích toàn phần hình trụ nhỏ Muốn thể tích khối trụ V diện tích toàn phần hình trụ nhỏ bán kính đáy R bằng: A R  V 2 B R  V  C R    V 2 D R  V  Câu 40: Cho hàm số y   x   2m  1 x  m  3m  x  có đồ thị (C m ) Giá trị m để (C m ) có điểm cực đại cực tiểu nằm hai phía trục tung là: A  m  x  Câu 41: Rút gọn biểu thức A  A A  x Câu 42: Nếu a x 5 m  C  m  B  m  a A  a  1, b  3 2 3 2 x1 B A  x2 (với x  ) ta được: D m  C A  x3 D A  x4 B  a  1,  b  C a  1, b  D a  1,  b  C  \1 D log b  log b thì:  Câu 43: Tập xác định hàm số y   x A  ; 1   1;   B  A  ; 2    3;   B   :   Câu 44: Tập xác định hàm số y  log x  x  là:  ; 2   3;   Câu 45: Đạo hàm hàm số y  ln x  là: x Biên soạn – Tổng hợp: TRẦN MINH TIẾN C  2;   1; 1 D   2;  Facebook – SĐT: 0943 303 007 A ln x  B  ln x x2 Câu 46: Tập nghiệm phương trình log A   5; B 5; 5  5x C   x  21  là: C  log Câu 47: Nghiệm phương trình x  4.3x  45  là: A x  B x  Câu 48: Tập nghiệm bất phương trình A  2;   B  ;  C x   x2  log    x  D 5; log 5  là: C  0;  D  D x  D  0;   Câu 49: Một người gửi số tiền tỷ đồng vào ngân hàng với lãi suất 6% năm Biết không rút tiền khỏi ngân hàng sau năm số tiền lãi nhập vào vốn ban đầu Nếu không rút tiền lãi suất không thay đổi sau năm người nhận số tiền (kết làm tròn đến hàng trăm): A 276 281 600 B 350 738 000 C 298 765 500 D 338 226 000 A 2a  2b  B a  b  C 2a  b  D 2a  b Câu 50: Cho biết log 30  a; log 30  b Hãy biểu diễn log 30 1350 theo a b: Biên soạn – Tổng hợp: TRẦN MINH TIẾN Facebook – SĐT: 0943 303 007 ĐỀ THI KỲ 002 KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 Bài thi môn: Toán Đề thi có … trang Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, điểm A  1; 2;  , B  3; 3;  ,C  1; 1;  : A thẳng hàng A nằm B C C thẳng hàng B nằm C A B thẳng hàng C nằm A B D ba đỉnh tam giác Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A  1; 1;1 , B  0; 1; 2  điểm M thay đổi mặt phẳng tọa độ  Oxy  Gía trị lớn biểu thức T  MA  MB là: A B 12 C 14 D Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho bốn điểm A  0; a;  , B  0; 0; b  ,C  2; 0;  , D 1; 1; 1 Giả sử  Q  mặt phẳng thay đổi luôn qua đường thẳng CD cắt đường thẳng 1 Oy , Oz điểm A, B Tồn m  a  b  cho diện tích tam giác ABC đạt giá 2 trị nhỏ Tìm m A m  B m  C m  D m  Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng    : Ax  By  Cz  D  đường thẳng x  x  ta  d :  y  y  ta Xét phương trình A  x0  ta   B  y  ta   C  z  ta   D   1 Giả sử phương z  z  ta  trình  1 vô nghiệm, khẳng định sau ?    A cos d,     B d     C d / /    D d     2  C  ;  ;1  3  D Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A  0; 2; 1 B  1; 1;  Tọa độ điểm M thuộc đoạn thẳng AB cho: MA  2MB là: 1 1 A  ;  ;  2 2 B  2; 0;   1; 3; 4  Câu 6: Cho tứ diện ABCD có hai măt ABC, BCD tam giác cạnh a nằm mặt phẳng vuông góc với Thể tích khối tứ diện ABCD là: A 3a B a3 C a3 x   t  Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho d1 :  y   3t , d z   t  vị trí tương đối hai đường thẳng cho ? A Trùng B Song song Biên soạn – Tổng hợp: TRẦN MINH TIẾN C Cắt D 3a  x   2t  :  y  2  t Nhận xét sau  z   3t  D Chéo Facebook – SĐT: 0943 303 007 ĐỀ THI KỲ 017 KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 Bài thi môn: Toán Đề thi có … trang Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A  3; 2;  B  1; 2;  Tìm tọa độ trung điểm I đoạn thẳng AB A I  2; 2;1 B I  1; 0;  C I  2; 0;  D I  2; 2; 1  C u   1; 3; 1  D u   1; 2;  x   Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :  y   3t  t    Vecto z   t  vecto phương d ?   A u1   0; 3; 1 B u   1; 3; 1 Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A  1; 0;  , B  0; 2;  , C  0; 0;  Phương trình phương trình mặt phẳng  ABC  ? x y z x y z x y z x y z             B C D 2 2 2 3 2 Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình phương trình mặt A cầu có tâm I  1; 2; 1 tiếp xúc với mặt phẳng  P  : x  2y  2z   ? A C  x  1   y     z  1  x  1   y     z   2 2 2   B D  x  1   y     z  1   x  1   y     z  1  2 2 Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : x1 y z5   mặt phẳng 3 1  P  : 3x  3y  2z   Mệnh đề ? A d cắt không vuông góc với  P  B d vuông góc với  P  C d song song với  P  D d nằm  P  Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A  2; 3; 1 B  5; 6; 2  Đường thẳng AB cắt mặt phẳng  Oxz  điểm M Tính tỉ số A AM  BM B AM 2 BM AM BM C AM  BM D AM 3 BM Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng  P  song song cách hai đường thẳng d1 : A C  P  : 2x  2z    P  : 2x  2y   x2 y z x y 1 z   ; d2 :   1 1 1 1 Biên soạn – Tổng hợp: TRẦN MINH TIẾN B D  P  : 2y  2z    P  : 2y  2z   Facebook – SĐT: 0943 303 007 Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, xét điểm A  0; 0; 1 , B  m; 0;  , C  0; n;  , D  1; 1; 1 , với m  0, n  m  n  Biết m, n thay đổi, tồn mặt cầu cố định tiếp xúc với mặt phẳng  ABC  qua d Tính bán kính R mặt cầu ? B R  A R  C R  D R  Câu 9: Đường nối tâm hai mặt kề bên hình lập phương có độ dài Thể tích khối lập phương bằng: A 210 B 210 C 214 D 216 Câu 10: Cho tứ diện ABCD tích khối ABCD 126, hai tam giác ABC ABD có diện tích 21 M điểm thuộc cạnh CD d1, d2 khoảng cách từ M đến mặt phẳng  ABC   ABD  Vậy  d A 18  d  bằng: B 20 C 22 D 24 Câu 11: Cho hình vẽ: Tam giác SOA vuông O có MN / /SO với M, N nằm cạnh SA, OA Đặt SO  h không đổi Khi quay hình vẽ quanh SO tạo thành hình trụ nội tiếp hình nón đỉnh S có đáy hình tròn tâm O bán kính R  OA Tìm độ dài MN để thể tích khối trụ lớn h h C MN  A MN  h h D MN  B MN  Câu 12: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A' B'C' có cạnh AB  a , góc hai mặt phẳng  A ' BC   ABC  60 Tính theo a thể tích tứ diện B’ABC khoảng cách từ B đến mặt phẳng  AB' C  A VB' ABC  a3 a ,d  B VB' ABC  a3 3a ,d  a3 a a3 a ,d  ,d  D VB' ABC  4 Câu 13: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thang cân ABCD với AB  2a, BC  CD  DA  a C VB' ABC  SA   ABCD  Một mặt phẳng qua A vuông góc với SB cắt AB, SC, SD M, N, P Tính đường kính khối cầu ngoại tiếp khối ABCDMNP a Câu 14: Cho hình chóp tứ giác có cạnh đáy a cạnh bên A Thể tích khối A a B a C 2a D R= nón ngoại tiếp hình chóp là: a a a a B C D 12 12 6 Câu 15: Một hình lập phương có cạnh A Thể tích khối trụ ngoại tiếp hình lập phương là: A A a B 4a Biên soạn – Tổng hợp: TRẦN MINH TIẾN C a D 2a Facebook – SĐT: 0943 303 007 Câu 16: Xét hộp bóng bàn có dạng hình hộp chữ nhật Biết hộp chứa vừa khít ba bóng bàn xếp theo chiều dọc, bóng bàn có kích thước Phần không gian trống hộp chiếm: A 47,64% B 65,09% C 82,55% D 83,3% Câu 17: Cho f  x  hàm chẵn liên tục đoạn   2;  Khẳng định khẳng định ? A C  f  x  dx  2 B  f  x  dx  2  f  x  dx 2 2 Câu 18: Tìm nguyên hàm H hàm số f  x   A H  21001 ln 2x   C H  999 31001  C 3x  D  f  x  dx  2 f  x  dx 2 2  f  x  dx  2 21000 31000  2x   3x  12 B H  21001 ln 2x   3999 ln 2x    C 3x  D H  999 31001  C 3x  3999 ln 2x    C 3x   Câu 19: Một vật chuyển động với vận tốc 10  m / s  tăng tốc với gia tốc a  t   2t  t m / s  Tính quãng đường S  m  mà vật khoảng thời gian 12 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc A S  120 B S  2424 C S  720 B I  3  ln C I  3  10 ln 2 D I  3  ln 2 C I   D I    sin x  11cos x dx sin x  cos x Câu 20: Tính tích phân I   A I  3  5ln 2  sin1000 x dx Câu 21: Tính tích phân I   1000 x  cos1000 x sin  A I    2 1000   B I    4 1000  D S  3576 Câu 22: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường 4x  y 4y  x2 A B C 16 D 32 Câu 23: Ký hiệu  H  hình phẳng giới hạn đường y  xe , y  0, x  0, x  Tính thể tích x V khối tròn xoay thu quay hình  H  xung quanh trục hoành A V    e   B V    e  1 C V    3e   D V    3e  1 A 2 B 14 C D -14 Câu 24: Cho số phức z thỏa mãn   i  z  14  2i Tính tổng phần thực phần ảo z Biên soạn – Tổng hợp: TRẦN MINH TIẾN Facebook – SĐT: 0943 303 007 Câu 25: Cho số phức z thỏa mãn   3i  z   i   z Môđun số phức w  13z  2i có giá trị ? 26 C 10 D  13 13 Câu 26: Cho số phức z thỏa mãn iz   i  Tính khoảng cách từ điểm biểu diễn z mặt A 2 B phẳng tọa độ Oxy đến điểm M  3; 4  A B 13 C 10 D 2 Câu 27: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z  2z   4i Phát biếu sau sai? B Số phức z  i có môđun A z có phần thực -3 C z có phần ảo D z có môđun 97 C 10 D 97 Câu 28: Cho phương trình z  2z  10  Gọi z1 z hai nghiệm phức phương trình cho Khi giá trị biểu thức A  z1  z 2 A 10 B 20 bằng: 10 Câu 29: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện 2  i  z  1  Phát biểu sau sai ? A Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I  1; 2  B Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn có bán kính R  C Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn có đường kính 10 D Tập hợp điểm biểu diễn số phức z hình tròn có bán kính R  Câu 30: Đường cong hình đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? 15 10 5 10 15 Biên soạn – Tổng hợp: TRẦN MINH TIẾN Facebook – SĐT: 0943 303 007 A y  x  3x  Câu 31: Cho hàm số y  B y  x  3x  f  x g  x sau khẳng định ? C y  x4  x  D y  x3  3x  với f  x   g  x   , có lim f  x   lim g  x   1 Khẳng định x  x  A Đồ thị hàm số cho tiệm cận ngang, tiệm cận đứng B Đồ thị hàm số cho có tiệm cận ngang, tiệm cận đứng C Đồ thị hàm số có nhiều tiệm cận ngang D Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận ngang đường thẳng y  y  1 Câu 32: Hỏi hàm số y  4x  nghịch biến khoảng ? A  ;  B  0;     C   ;     D  ; 5  Câu 33: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên hình Số đường tiệm cận ngang đồ thi hàm số y  f  x  là: x  f  x  f x A Câu 34: Hàm số y  A m   \ 1; 1   1 B C D B m   \  1; 1 C m    1; 1 D m   \  1; 1 min   B  max  min   C  max  min   D  max  B m  C m  D m   1 x  mx  x  nghịch biến  khi: Câu 35: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số: f  x    x  x min   A  max  Câu 36: Cho hàm số y  điểm phân biệt A, B A m  x  có đồ thị  C  đường thẳng d : y  x  m Tìm m để d cắt  C  2x  Câu 37: Cho hàm số y  x3  mx2  m có đồ thị  C m  Tìm tất giá trị thực m để đồ thị  C m  2 có hai điểm cực đại A B thỏa mãn AB vuông góc đường thẳng d : y  x A m   C m   2 m  Biên soạn – Tổng hợp: TRẦN MINH TIẾN B m   m  D m   Facebook – SĐT: 0943 303 007 5x  với m tham số thực Chọn khẳng định sai: x  4x  m A Nếu m  4 đồ thị hàm số có tiệm cận ngang Câu 38: Cho hàm số y  B Nếu m  4 đồ thị hàm số có tiệm cận ngang tiệm cận đứng C Nếu m  4 đồ thị hàm số có tiệm cận đứng tiệm cận ngang D Với m số thực hàm số có hai tiệm cận đứng Câu 39: Người ta cần chế tạo ly dạng hình cầu tâm O, đường kính 2R Trong hình cầu có hình trụ tròn xoay nội tiếp hình cầu Nước chứa hình trụ Hãy tìm bán kính đáy r hình trụ để ly chứa nhiều nước A r  R B r  2R C r  2R D r  Câu 40: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y     ;    A m   m  C  m   Câu 41: Tập nghiệm bất phương trình x A  2; 1  1;  B 1; 2 B  cot x  đồng biến khoảng cot x  m B m  4 D m    ln x  là:  C 1;  D 1;  C  0;   D  Câu 42: Tập nghiệm bất phương trình log x  25  log  10x  là: A  \5 R  0;    5;   Câu 43: Hàm số hàm số có đồ thị phù hợp với hình vẽ bên: 15 10 5 10 15 Biên soạn – Tổng hợp: TRẦN MINH TIẾN Facebook – SĐT: 0943 303 007 A y  e x B y  e  x C y  log D y  log ,5 x x Câu 44: Cho a số thực dương khác Xét hai số thực x1 , x Phát biểu sau ? A Nếu a x1  a x2  a  1 x1  x   B Nếu a x1  a x2  a  1 x1  x   C Nếu a x1  a x2 x1  x D Nếu a x1  a x2 x1  x Câu 45: Số nghiệm thực phân biệt phương trình x  5.2 x   là: A B C Câu 46: Cho số thực a  b  Mệnh đề sau sai ? B ln A ln(ab)2  ln(a )  ln(b ) a C ln    ln a  ln b b  ab   21  ln a  ln b  a D ln    ln(a )  ln(b ) b Câu 47: Hàm số y  log (4x  x  m) có tập xác định D   khi: A m  D B m  C m  D m  Câu 48: Cho  ,  số thực Đồ thị hàm số y  x , y  x khoảng  0;   cho hình vẽ bên Khẳng định ? 10 y = xα y = xβ 15 10 5 10 15 A      B      C      D      Câu 49: Tập nghiệm bất phương trình ln  x  1 x   x    1  là: A 1;    3;   B 1;    3;   B 2; 4  C  ; 1   2;  D  ; 1   2;  C 1  D 1  2  Câu 50: Tập nghiệm phương trình log x   log 2x là:    A     Biên soạn – Tổng hợp: TRẦN MINH TIẾN  2;1  Facebook – SĐT: 0943 303 007 ĐỀ THI KỲ 018 KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 Bài thi môn: Toán Đề thi có … trang Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A  1; 1; 1 , B  0; 1; 2  điểm M thay đổi mặt phẳng tọa độ  Oxy  Giá trị lớn biểu thức T  MA  MB là: A B 12 C 14 D Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, điểm A  1; 2;  , B  3; 3;  , C  1;1;  A thẳng hàng A nằm B C C thẳng hàng B nằm C A B thẳng hàng C nằm A B D ba đỉnh tam giác Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A  0; 2; 1 B  1; 1;  Tọa độ điểm M thuộc đoạn thẳng AB cho MA = 2MB là: 1 1 A  ;  ;  2 2 B  2; 0;  2  C  ;  ;1  3  D A M  3; 1;  B M  0; 2; 4  C M  6; 4;  D M  1; 4; 2  Câu 4: Tìm giao điểm d : x 3 y 1 z    P  : 2x  y  z   1  1; 3; 4  Câu 5: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho A  2; 0;  , B  0; 3;1 ,C  3; 6;  Gọi M điểm nằm đoạn BC cho MC  2MB Độ dài đoạn AM là: A 3 B C 29 D 30 Câu 6: Cho mặt cầu S có phương trình x  y  z  2ax  2by  a  b z  a  b  1  Biết tâm mặt cầu nằm mặt phẳng P cố định mặt cầu qua hai điểm cố định A, B a, b thay đổi Khẳng định sau khẳng định ?  1 1 1 A P : x  y  z  B A 1;1; 0 , B  ; ;   3   1 1 4  D A 1;1;1 , B  ; ;   3  C P : x  y  z  Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A 1; 2; 3 , tìm  biết  mặt phẳng qua điểm A 1; 2; 3 cắt ba tia Ox,Oy,Oz A, B,C cho tứ diện OABC nhỏ A 6x  3y  2z  18  C 6x  3y  z  15  Câu 8: Cho đường thẳng d : B 6x  3y  2z  18  D 6x  3y  z  15  x 1 y  z   mặt phẳng   : 2y  z   Viết phương trình mặt phẳng  ' đối xứng với mặt phẳng  qua đường thẳng d A 2y  z   B 2y  z  31 0 Biên soạn – Tổng hợp: TRẦN MINH TIẾN C 2y  z   D 2y  z   Facebook – SĐT: 0943 303 007 Câu 9: Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác cạnh 2a thể tích a Tính chiều cao h hình chóp cho: 3a A h  h  3a 3a B h  C h  3a D Câu 10: Hình đa diện tâm đối xứng ? A Tứ diện X Y B Bát diện C Hình lập phương D Lăng trụ lục giác Câu 11: Cho tứ diện ABCD tích 12 G trọng tâm tam giác BCD Tính thể tích V khối chóp A.GBC A V  B V  C V  D V  Câu 12: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A' B'C' có đáy ABC tam giác vuông cân A, cạnh AC  2 Biết AC' tạo với mặt phẳng  ABC  góc 60 AC'  Tính thể tích V khối đa diện ABCB' C' A V  B V  16 C V  D V  16 Câu 13: Cho khối nón  N  có bán kính đáy diện tích xung quanh 15 Tính thể tích V khối nón  N  A V  12 B V  20 C V  36 D V  60 Câu 14: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A' B'C' có độ dài cạnh đáy a chiều cao h Tính thể tích V khối trụ ngoại tiếp lăng trụ cho A V a h B V  a h C V  3a h D V  a h Câu 15: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A' B' C' D' có AB  a, AD  2a, AA'  2a Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABB' C' 3a 3a C R  D R  2a Câu 16: Cho hai hình vuông có cạnh xếp chồng lên cho đỉnh X A R  3a B R  hình vuông tâm hình vuông lại (như hình vẽ bên) Tính thể tích V vật thể tròn xoay quay mô hình xung quanh trục XY A V    125   Biên soạn – Tổng hợp: TRẦN MINH TIẾN B V    125  2  12 Facebook – SĐT: 0943 303 007 C V    125   24 D V  Câu 17: Cho x  2016! , A    125   1 1    A có giá trị bằng: log x log x log x log 2016 x A B log2016 A B Câu 18: Phương trình log 24 x  log x.log  C 2016! D Không tính C D  x   có số nghiệm là: Câu 19: Mệnh đề sai mệnh đề sau ? x  6x  x  10 A Hàm số F  x   G  x   nguyên hàm hàm số 2x  2x  B Hàm số F  x    sin x G  x    cos 2x nguyên hàm hàm số C Hàm số F  x   x  2x  nguyên hàm hàm số f  x   x 1 x  2x  D Hàm số f  x   sin x nguyên hàm hàm số f  x   cos x Câu 20: Nhờ ý nghĩa hình học tích phân, tìm khẳng định sai khẳng định sau A C   sin   xdx   sin 2xdx B  ln 1  x  1 dx   ln 1  x  dx      Câu 21: Nếu A 8068 a D     x  e dt     dx   x  e x 2 t dx   ex dx a  f x dx  2017 ,  f xdx  6051 với a   f x dx bằng: B 4034 C 12204867 D Câu 22: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường bên (miền tô màu hình vẽ) Biên soạn – Tổng hợp: TRẦN MINH TIẾN Facebook – SĐT: 0943 303 007 A 28 B 25 C 22 D 26  , y  Gọi S diện tích hình phẳng giới hạn D, V thể tích vật tròn xoay quay D quanh Ox Chọn mệnh đề Câu 23: Cho hình phẳng D giới hạn y  tan x,x  0, x  mệnh đề sau:   A S  ln 2, V      3    B S  ln 2,V      3    C S  ln 3, V      3    D S  ln 3, V      3  u 2  A   u  10  z  18 Tìm môđun số phức u  z  2i ? z2 u  u  u     B  C  D   u  20  u  10  u  10    A 44  117i B 44  117i Câu 24: Cho số phức z thỏa mãn z   Câu 25: Cho số phức z  4  3i Tính z  2z C 132  351i D 132  177i Câu 26: Tập hợp điểm mặt phẳng phức biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện z số ảo ? A Hai đường phân giác y  x y  x góc phần tư C Đường phân giác góc phần tư thứ B Trục ảo D Trục hoành Câu 27: Cho số phức z thỏa mãn iz   3  i   Trong mặt phẳng phức, đồ thị hiển thị quỹ tích điểm biểu diễn z A B C D Biên soạn – Tổng hợp: TRẦN MINH TIẾN Facebook – SĐT: 0943 303 007 Câu 28: Kí hiệu z1 ; z hai nghiệm phức phương trình z  3z   Tính giá trị biểu thức z1  z A B C Câu 29: Cho số phức z thỏa mãn z   2i    z   3i  Tìm số phức z A z   2i D B z  2i  C z   3i D Không tồn z thỏa mãn Câu 30: Đồ thị hình hàm số nào: ( 1;2) 15 10 5 10 15 (1; 2) A y  x3  3x B y  x  3x A y  3x  B y  3x  C y  x  2x D y  x  2x2 C y  3x  D y  3x  x  2x  3x  có đồ thị  C  Tiếp tuyến  C  song song với đường thẳng  : y  3x  có phương trình là: Câu 31: Cho hàm số y  26 Câu 32: Hàm số y  x  3x2  9x  đồng biến khoảng: A  1;  B  3; 1 C  ; 3  D Câu 33: Cho hàm số y  f  x  xác định liên tục  có bảng biến thiên: x  y  y’   Biên soạn – Tổng hợp: TRẦN MINH TIẾN +   3;   29   Facebook – SĐT: 0943 303 007 Khẳng định sau ? A Hàm số có giá trị cực đại C Hàm số có hai điểm cực trị B Hàm số có GTLN 1, GTNN  D Đồ thị hàm số không cắt trục hoành Câu 34: Giá trị nhỏ hàm số y  x   A  B Câu 35: Hàm số y  x4  3x  có: A Một cực đại hai cực tiểu C Một cực đại đoạn x C 3 1   ;  bằng:   D -5 B Một cực tiểu hai cực đại D Một cực tiểu Câu 36: Giá trị m để đường thẳng d : x  3y  m  cắt đồ thị hàm số y  cho tam giác AMN vuông điểm A  1;  là: A m  B m  C m  6 2x  hai điểm M, N x1 D m  4 Câu 37: Hàm số f  x  có đạo hàm f '  x  khoảng K Hình vẽ bên đồ thị hàm số f  x  khoảng K Số điểm cực trị hàm số f  x  là: A B C A m  B m  C  m  D Câu 38: Với tất giá trị m hàm số y  mx   m  1 x   2m có cực trị: Câu 39: Với giá trị tham số m hàm số y   1;   ? A m  B m  Biên soạn – Tổng hợp: TRẦN MINH TIẾN m  D  m   m  1 x  2m  m  C  m  xm nghịch biến khoảng D  m  Facebook – SĐT: 0943 303 007 Câu 40: Một nhà có dạng tam giác ABC cạnh dài 10  m  đặt song song cách mặt đất h  m  Nhà có trụ A, B, C vuông góc với  ABC  Trên trụ A người ta lấy hai điểm M, N cho AM  x,AN  y góc  MBC   NBC  90 để mái phần chứa đồ bên Xác định chiều cao thấp nhà A B 10 A x  2 B x  4 A y'  x ln B y'  x ln A x  14 B A D   4;   B D    1;    Câu 41: Giải phương trình log x   Câu 42: Tính đạo hàm hàm số y  log x Câu 43: Giải bất phương trình log  3x  1  x3  C 10 D 12 C x  D x  C y'  x 13x D y'  ln 13 C x  D x   Câu 44: Tìm tập xác định D hàm số y  ln x  4x C D   ; 1   3;   10 D D   1;  Câu 45: Đồ thị đồ thị hàm số đáp án sau: 15 10 (1;2) 5 10 15 A y  2x B y  3x C y  4x D y  2x2 C log a   B   D B  2log a Câu 46: Cho biểu thức B  3  log a log a 25 với a dương, khác Khẳng định sau khẳng định ? A B  a  B B  2a  Biên soạn – Tổng hợp: TRẦN MINH TIẾN Facebook – SĐT: 0943 303 007 x4 Câu 47: Tính đạo hàm hàm số y  log   x4 A y '  x4  x   ln B y '  x   ln C y'  x Câu 48: Cho log 15  a,log 10  b Tính log 50 theo a b  a  b  1 C log 50  a  b A log 50    ln D y'  x   ln 2 B log 50  a  b  D log 50  2a  b Câu 49: Cho bất phương trình log x  log  2x  1  log  4x    Chọn khẳng định đúng: A Tập nghiệm bất phương trình chứa tập  2;   B Nếu x nghiệm bất phương trình log x  log C Tập nghiệm  x D Tập nghiệm bất phương trình  x  Câu 50: Một người gởi 100 triệu đồng vào ngân hàng theo kì hạn năm với lãi suất 1,75% năm sau năm người thu số tiền 200 triệu Biết tiền lãi sau năm cộng vào tiền gốc trước trở thành tiền gốc năm Đáp án sau gần số năm thực tế A 41 năm B 40 năm Biên soạn – Tổng hợp: TRẦN MINH TIẾN C 42 năm D 43 năm Facebook – SĐT: 0943 303 007 ...ĐỀ THI KỲ 001 KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 Bài thi môn: Toán Đề thi có … trang Thời gian làm bài: 90 phút Cho hình lăng trụ đứng ABC.A '... MINH TIẾN Facebook – SĐT: 0943 303 007 ĐỀ THI KỲ 002 KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 Bài thi môn: Toán Đề thi có … trang Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Trong không gian với hệ... 16,61 D 63,11 Facebook – SĐT: 0943 303 007 ĐỀ THI KỲ 004 KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 Bài thi môn: Toán Đề thi có … trang Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Trong không gian với hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỂN CHỌN 900 bài tập TRẮC NGHIỆM TRỌNG tâm môn TOÁN LUYỆN THI THPT QG 2017, TUYỂN CHỌN 900 bài tập TRẮC NGHIỆM TRỌNG tâm môn TOÁN LUYỆN THI THPT QG 2017, TUYỂN CHỌN 900 bài tập TRẮC NGHIỆM TRỌNG tâm môn TOÁN LUYỆN THI THPT QG 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay