bộ giáo dục và đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại học

2 100 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 17:08

Bộ 12 đề luyện thi đại học các khối A,B,C,D kèm đáp án_____________________________________________ Câu I (ĐH : 2,5 điểm; CĐ : 3,0 điểm) Cho hàm số : (1) ( là tham số). 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m 2. Tìm k để ph−ơng trình: − có ba nghiệm phân biệt. 3. Viết ph−ơng trình đ−ờng thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số (1). Câu II.(ĐH : 1,5 điểm; CĐ: 2,0 điểm) Cho ph−ơng trình : (2) ( là tham số). 1 Giải ph−ơng trình (2) khi 2. Tìm để ph−ơng trình (2) có ít nhất một nghiệm thuộc đoạn 1. Câu III. (ĐH : 2,0 điểm; CĐ : 2,0 điểm ) 1. Tìm nghiệm thuộc khoảng của ph−ơng trình: 5 2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đ−ờng: bộ giáo dục đào tạo Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao ĐẳnG năm 2002 -Môn thi : toán Đề thức (Thời gian làm bài: 180 phút) _ Câu I (ĐH : 2,5 điểm; CĐ : 3,0 điểm) Cho hàm số : (1) ( tham số) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số (1) Tìm k để ph−ơng trình: − có ba nghiệm phân biệt m Viết ph−ơng trình đ−ờng thẳng qua hai điểm cực trị đồ thị hàm số (1) Câu II.(ĐH : 1,5 điểm; CĐ: 2,0 điểm) Cho ph−ơng trình : (2) Giải ph−ơng trình (2) ( tham số) Tìm để ph−ơng trình (2) có nghiệm thuộc đoạn [ 1] Câu III (ĐH : 2,0 điểm; CĐ : 2,0 điểm ) Tìm nghiệm thuộc khoảng ph−ơng trình: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đ−ờng: Câu IV.( ĐH : 2,0 điểm; CĐ : 3,0 điểm) Cho hình chóp tam giác đỉnh có độ dài cạnh đáy a Gọi trung điểm cạnh Tính theo diện tích tam giác , biết mặt phẳng ( vuông góc với mặt phẳng Trong không gian với hệ toạ độ Đêcac vuông góc Oxyzcho hai đ−ờng thẳng: lần l−ợt ∆ ∆ a) Viết ph−ơng trình mặt phẳng chứa đ−ờng thẳng b) Cho điểm Tìm toạ độ điểm thuộc song song với cho đ−ờng đoạn thẳng có độ dài nhỏ đ−ờng thẳng Câu V.( ĐH : 2,0 điểm) thẳng Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Đêcac vuông góc Oxy, xét tam giác vuông , ∆ ph−ơng trình đ−ờng thẳng thuộc bán kính đ−ờng tròn nội tiếp Tìmvàtọa độ trọng tâm tam giáctrục đỉnh hoành Cho khai triển nhị thức: (n số nguyên d−ơng) Biết khai triển C số hạng thứ t− , tìm Hết Ghi chú: 1) Thí sinh thi cao đẳng không làm Câu V 2) Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh: ⎜⎜ ... Hết Ghi chú: 1) Thí sinh thi cao đẳng không làm Câu V 2) Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh: ⎜⎜ ... Tìmvàtọa độ trọng tâm tam giáctrục đỉnh hoành Cho khai triển nhị thức: (n số nguyên d−ơng) Biết khai triển C số hạng thứ t− , tìm Hết Ghi chú: 1) Thí sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: bộ giáo dục và đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại học, bộ giáo dục và đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại học, bộ giáo dục và đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay