phân tích hiệu quả kỹ thuật, năng suất nhân tố tổng hợp và khoảng cách trong công nghệ sản xuất giữa các vùng nông nghiệp việt nam

16 154 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 16:59

Phân tích hiệu kỹ thuật, suất nhân tố tổng hợp khoảng cách công nghệ sản xuất vùng nông nghiệp Việt Nam TS Hồ Đình Bảo Email: hodinhbao@yahoo.com Tóm tắt Nghiên cứu phân tích khoảng cách công nghệ sản xuất nông nghiệp, hiệu kỹ thuật suất nhân tố tổng hợp sáu vùng nước Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích đường biên sản xuất chung (meta-frontier) số Malmquist TFP toàn cục (global Malmquist TFP index) Oh Lee phát triển (2010) cho số liệu sản xuất nông nghiệp cấp tỉnh Việt Nam giai đoạn 1990-2006 Kết phân tích thực nghiêm cho thấy: (a) Tiến công nghệ nguyên nhân chủ yếu tăng trưởng suất nông nghiệp thời gian qua; (b) Tồn khoảng cách công nghệ sản xuất nguyên nhân cho khác biệt suất vùng nông nghiệp, Miền núi phía Bắc Duyên hải miền Trung ngày tụt hậu công nghệ sản xuất; (c) Các tỉnh phía Nam có khuynh hướng tập trung nhiều vào đổi công nghệ sản xuất tỉnh phía Bắc duyên hải miền Trung tập trung nhiều vào cải thiện hiệu kỹ thuật sản xuất nông nghiệp Từ khóa: Năng suất nhân tố tổng hợp, số suất nhân tổ tổng hợp Malmquist toàn cục, hiệu kỹ thuật, cải tiến công nghệ, đường biên sản xuất chung, khoảng cách công nghệ Giới thiệu Kể từ sau đổi mới, Việt Nam đạt thành tựu to lớn phát triển kinh tế nói chung sản xuất nông nghiệp nói riêng Chỉ thị 100 (1981) Nghị Quyết 10 (1988) đặt móng ban đầu quan trọng mặt sách cho công đổi sản xuất nông nghiệp Người nông dân trở thành cá thể kinh tế độc lập Những sách góp phần chuyển Việt Nam từ nước nhập lương thực thành nước xuất lần vào năm 1989 Trong suốt giai đoạn 1990-2011, tổng sản lượng nông nghiệp Việt Nam tăng bình quân 5% năm hay 188,3% cho toàn giai đoạn (GSO, 2012) Nó góp phần quan trọng công xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực cung cấp lượng ngoại hối lớn cho yêu cầu công nghiệp hóa phát triển kinh tế đất nước Đóng góp vào tăng trưởng ấn tượng nông nghiệp, bên cạnh gia tăng yếu tố sản xuất nông nghiệp, tăng trưởng suất đóng vai trò quan trọng Tuy nhiên, với trình công nghiệp hóa chuyển dịch cấu kinh tế nay, nguồn lực sản xuất nông nghiệp ngày bị thu hẹp chuyển sang khu vực kinh tế khác đặc biệt lao động đất đai Điều gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp thời gian tới Để trì tăng trưởng nhanh, bền vững sản xuất nông nghiệp, vai trò tăng trưởng suất trở nên thiết hết Tuy nhiên thúc đẩy tăng trưởng suất hoạt động hộ sản xuất nông nghiệp, trang trại, hợp tác xã hay doanh nghiệp nông nghiệp, mà yêu cầu sách cần đáp ứng Để đưa sách phù hợp nhằm thúc đẩy tăng trưởng suất khu vực nông nghiệp, thông tin thay đổi suất thành phần giai đoạn vừa qua quan trọng Nghiên cứu thực nhằm đáp ứng yêu cầu Trên giới có nhiều nghiên cứu phân tích suất nông nghiệp thành phần Trong số nghiên cứu định lượng phổ biến sử dụng phương pháp bao liệu (DEA) (Farell, 1957) để ước lượng số suất nhân tố tổng hợp Malmquist phương pháp phân tích hàm sản xuất biên ngẫu nhiên (SFA) (Aigner Chu, 1968) Ở Việt Nam, có nhiều nghiên cứu suất nông nghiệp nhân tố ảnh hưởng đến Hầu hết nghiên cứu sử dụng phân tích định tính thống kê mô tả Cũng có số nghiên cứu phân tích định lượng suất, hiệu kỹ thuật tiến công nghệ sản xuất nông nghiệp nhiên nghiên cứu dựa giả định truyền thống tất tỉnh (hoặc hộ sản xuất) có trình độ công nghệ sản xuất thời kỳ Thực tiễn sản xuất nông nghiệp Việt Nam cho thấy giả định không phù hợp, vùng nông nghiệp có điều kiện, nguồn lực sản xuất đặc thù cấu trúc sản xuất nông nghiệp khác Từ thực tiễn đó, nghiên cứu phá bỏ giả định truyền thống nói việc sử dụng phương pháp phân tích khác – phương pháp phân tích đường biên sản xuất chung số suất tổng hợp (TFP) Malmquist toàn cục, coi vùng nông nghiệp có trình độ công nghệ khác thời kỳ Dựa giả định ước lượng khoảng cách công nghệ sản xuất vùng, suất nhân tố tổng hợp nông nghiệp thành phần Ngoài phần giới thiệu nghiên cứu kết cấu thành phần: (2) Tổng kết nghiên cứu có liên quan nước giới; (3) mô hình lý thuyết; (4) Kết ước lượng thực nghiệm; (5) số kết luận rút từ kết nghiên cứu Các nghiên cứu có liên quan Để xem xét khác biệt nhóm quan sát (các vùng nông nghiệp nghiên cứu này), phương pháp đường biên sản xuất chung sử dụng rộng rãi nhằm ước lượng cải thiện hiệu kỹ thuật, tiến công nghệ tăng trưởng suất kể từ Battese cộng (2002, 2004) xây dựng dựa khái niệm hàm sản xuất chung Hayami (1969), Hayami Ruttan (1970) đưa Một số nghiên cứu Oh (2010) Oh Lee (2010) phát triển mô hình lý thuyết để ước lượng số Malmquist TFP toàn cục phương pháp đường biên sản xuất chung thông qua bao liệu Phương pháp luận xây dựng dựa số khái niệm Pastor Lovell (2005) phát triển đường biên sản xuất nhóm, đường biên sản xuất đa thời kỳ đường biên sản xuất chung Trong phần tác giả tổng hợp số nghiên cứu chủ yếu sử dụng DEA SFA nhằm ước lượng đường biên sản xuất chung 2.1 Một số nghiên cứu sử dụng DEA nhằm ước lượng đường biên sản xuất chung số Malmquist TFP toàn cục Cho đến có có nhiều nghiên cứu sử dụng phương pháp bao liệu (DEA) nhằm ước lượng đường biên sản xuất chung Rao cộng (2003) O’Donnell cộng (2008) sử dụng mô hình DEA phân tích khác biệt suất nông nghiệp 97 nước Các nước chia thành nhóm Các tác giả Châu Mỹ khu vực có hiệu kỹ thuật cao Châu Phi thấp Châu Á nắm giữ vị trí hàng đầu công nghệ sản xuất nông nghiệp Với phương pháp tương tự, Krishnasamy Ahmed (2009) phân tích tăng trưởng suất khoảng cách 26 nước OECD Ở cấp số liệu vi mô, Breustedt cộng (2009) phân tích hiệu kỹ thuật khoảng cách công nghệ nhóm: 1.239 nông trại truyền thống 102 nông trại organic Bavaria, Đức vào năm 2005 Khác với nghiên cứu sử dụng bao liệu giản đơn tập trung vào hiệu kỹ thuật khoảng cách công nghệ thời điểm định, Oh Lee (2010) xây dựng số Malmquist TFP toàn cục nhằm đo lường xu hướng thay đổi hiệu kỹ thuật, tiến công nghệ suất thời kỳ Các tác giả ước lượng tăng trưởng suất thành phần mẫu gồm 58 nước chia thành khu vực giai đoạn 1970-2000 Oh (2010) kết hợp số với khác biệt nhóm để phát triển thành số tăng trưởng suất “nhạy cảm” Tác giả sử dụng phân tích tăng trưởng suất 46 nước chia thành khu vực giai đoạn 1992-2003 2.2 Một số nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích sản xuất biên ngẫu nhiên để ước lượng đường biên sản xuất chung Được Battese cộng (2002, 2004) đưa O’Donnell cộng (2008) phát triển phương pháp phân tích sản xuất biên ngẫu nhiên để ước lượng đường biên sản xuất chung sử dụng nhiều nghiên cứu đo lường hiệu suất Rao cộng (2003) O’Donnell cộng (2008) phân tích khác biệt suất nông nghiệp 97 quốc gia khu vực: Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Á Châu Âu giai đoạn 1986-1990 Cũng sử dụng phương pháp này, Jemaa Dhif (2005) đo lường suất nông nghiệp khoảng cách công nghệ sản xuất khu vực MENA số nước Châu Âu Chen Song (2008) ước lượng hiệu kỹ thuật khoảng cách công nghệ sản xuất khu vực bao gồm 31 tỉnh Trung Quốc vào năm 1990 Ở cấp số liệu vi mô, Moreira Bravo-Ureta (2010) đo lường hiệu kỹ thuật tỷ lệ khoảng cách công nghệ trang trại bò sữa quốc gia: Argentina, Chile Uruguay Tương tự, Mariano cộng (2010) phân tích hiệu khoảng cách công nghệ 2,000 trang trại trồng lúa vùng khí hậu Phillipine giai đoạn 1997-2007 Cho đến chưa có nghiên cứu công bố sử dụng phương pháp để ước lượng khoảng cách công nghệ sản xuất nông nghiệp khu vực khác Việt Nam Hầu hết nghiên cứu trước lĩnh vực hiệu kỹ thuật suất nông nghiệp chủ yếu theo hướng sử dụng phân tích định tính thống kê mô tả Một số nghiên cứu định lượng lĩnh vực sử dụng phương pháp bao liệu để ước lượng số Malmquist TFP truyền thống sử dụng phương pháp phân tích hàm sản xuất biên ngẫu nhiên truyền thống như: Son, Coelli Fleming (1993) – trang trại cao su; Nghiêm Coelli (2002) – ngành lúa gạo; Rios Shively (2005) – trang trại trồng cà phê; Linh (2008) – nông nghiệp nói chung; Minh Long (2008) – nông nghiệp nói chung; Kompas cộng (2009) – ngành lúa gạo Các nghiên cứu không khác biệt, mức độ thay đổi công nghệ sản xuất vùng nông nghiệp chúng giả định tất tỉnh (hộ/trang trại sản xuất nông nghiệp) có công nghệ thời kỳ Mô hình lý thuyết Trong phần xem xét phương pháp đường biên sản xuất chung sử dụng việc đo lường hiệu kỹ thuật tỷ số khoảng cách công nghệ nhóm khác tiến công nghệ xuất nhân tố tổng hợp 3.1 Đo lường hiệu kỹ thuật tỷ lệ khoảng cách công nghệ Phương pháp đo lường hiệu kỹ thuật sử dụng phạm vi mô hình biên sản xuất chung tương tự phương pháp DEA truyền thống Hình mô tả định nghĩa hiệu kỹ thuật so với đường biên sản xuất chung đường biên sản xuất nhóm Trong hình 1, xét hãng A thuộc nhóm 1, ta có hai đại lượng đo lường phi hiệu kỹ thuật Thứ phi hiệu kỹ thuật tương ứng với đường biên sản xuất chung: TE(x,q) = Do(x,q)= OB/OF (1) Trong D0(x,q) hiểu hàm khoảng cách sử dụng để đo lường phi hiệu kỹ thuật Thứ hai phi hiệu kỹ thuật tương ứng với đường biên sản xuất nhóm, định nghĩa tương tự sử dụng đường biên sản xuất nhóm thay đường biên sản xuất chung: TEk(x,q) = Dko(x,q) = OB/OD (2) TE(x,q) nhỏ TEk(x,q) Hình 1: Hiệu kỹ thuật tỷ lệ khoảng cách công nghệ mô hình đường biên sản xuất chung Sản lượng (q) H • Đường biên sản xuất chung Đường biên sản xuất nhóm E • •C F D B G • •A Đường biên sản xuất nhóm Đường biên sản xuất nhóm O Đầu vào (x) Cũng hình 1, ta thấy tồn khoảng cách đường biên sản xuất nhóm đường biên sản xuất chung Khoảng cách phản ánh mức độ lạc hậu công nghệ sản xuất nhóm so với công nghệ sản xuất chung Tỷ lệ khoảng cách công nghệ (Battese cộng sự, 2004) nhóm k định nghĩa là: TGR k ( x, q ) = Do ( x, q ) TE ( x, q ) = Dok ( x, q ) TE k ( x, q ) (3) TGR có giá trị khoảng (0,1) TGR gần tới 1, khoảng cách đường biên sản xuất nhóm đường biên sản xuất chung nhỏ Điều phản ánh công nghệ sản xuất nhóm gần công nghệ sản xuất chung Phương trình (3) viết thành: TE ( x, q) = TE k ( x, q ) × TGR k ( x, q) (4) Phương trình (4) cho thấy hiệu kỹ thuật so với đường biên sản xuất chung (TE) bao gồm phần: (a) kiến thức sản xuất tại, môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội đặc trưng nhóm (TE k) (b) khoảng cách công nghệ nhóm so với mức chung toàn quan sát (TGR) (O’Donnell cộng sự, 2008) Phương trình cung cấp sở hữu ích cho việc nâng cao hiệu kỹ thuật Nó cho thấy nhà hoạch định sách cân nhắc việc tập trung vào thân nội hãng thông qua chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ (cải thiện TE k) tập trung vào vấn đề môi trường hoạt động đầu tư hạ tầng chuyển giao công nghệ nhằm thu hẹp khoảng cách công nghệ sản xuất (O’Donnell cộng sự, 2008) Sự thay đổi khoảng cách công nghệ nói thời kỳ đo lường sau (Oh Lee, 2010): TGC = TGRt +1 TGRt (5) 3.2 Chỉ số suất nhân tố tổng hợp Malmquist toàn cục đường biên sản xuất chung Phần giới thiệu số suất nhân tố Malmquist toàn cục Pastor Lovell xây dựng (2005) Oh Lee phát triển (2010) Chỉ số suất nhân tố Malmquist toàn cục xây dựng sở số suất nhân tố tổng hợp Malmquist truyền thống Các khái niệm minh họa hình C ký hiệu cho đường sản xuất biên thời kỳ nhóm, I ký hiệu cho đường sản xuất biên nhóm qua thời kỳ G ký hiệu cho đường sản xuất biên chung cho tất nhóm thời kỳ Ví dụ, C11 C12 đường sản xuất biên nhóm thời kỳ t = t = 2; I1, I2 I3 đường biên sản xuất đa thời kỳ nhóm 1, Tổng cộng, ta có KXN đường biên sản xuất nhóm theo thời kỳ (K số nhóm N số thời kỳ), K đường biên sản xuất đa thời kỳ có đường biên sản xuất chung Đường biên sản xuất đa thời kỳ nhóm đường bao đường biên sản xuất thời kỳ Đường biên sản xuất chung đường bao đường biên sản xuất đa thời kỳ Chỉ số Malmquist TFP quan sát tương ứng với đường biên sản xuất thời kỳ nhóm k định nghĩa trình độ công nghệ thời kỳ t sau:  D ( x t +1 , q t +1 ) Dt ( x t +1 ,q t +1 )  M C ( x , q , x , q ) =  t +1 × t t Dt ( x t , q t )   Dt +1 ( x , q ) t t t +1 0.5 t +1 Hình 2: Chỉ số Malmquist TFP toàn cục q2 C3t+1 C3t C1t+1 I3 D D B A B B B A 2,2 2,2 1,2 2,1 1,1 1,1 C1t O Tương tự số Malmquist TFP đa thời kỳ cho hãng nhóm xác định công thức sau: M I ( x t , q t , x t +1 , q t +1 ) = D I ( x t +1 , q t +1 ) D I ( xt , qt ) (6) Trong DI(xt,qt) DI(xt+1,qt+1) hàm khoảng cách tương ứng với đường biên sản xuất đa thời kỳ nhóm Sử dụng phân tích Pastor Lovell (2005), số phân tách thành nhiều thành phần: M I ( x t , q t , x t +1 , q t +1 ) = Dt +1 ( x t +1 , q t +1 )  D I ( x t +1 , q t +1 ) Dt ( x t , q t )  × × I t t  t +1 t +1 Dt ( x t , q t )  Dt +1 ( x , q ) D ( x , q )  (7) Thành phần thứ phương trình (7) đo lường thay đổi hiệu kỹ thuật (TEC): Dt +1 ( x t +1 , q t +1 ) / Dt ( x t , q t ) = TE t +1 / TE t = TEC (8) I D ( x, q ) / D( x, q ) Pastor Lovell (2005); Oh Lee (2010) định nghĩa khoảng cách hoạt động tối ưu (BPG) BPG tỷ lệ hàm khoảng cách tương ứng với đường biên sản xuất đa thời kỳ hàm khoảng cách tương ứng với đường biên sản xuất nhóm thời kỳ BPG t +1 = D I ( x t +1 , q t +1 ) Dt +1 ( x t +1 , q t +1 ) (9) D I ( xt , qt ) BPG = Dt ( x t , q t ) t BPG nhận giá trị từ đến Thực chất đo lường khoảng cách từ đường biên sản xuất nhóm thời kỳ đến đường biên sản xuất đa thời kỳ nhóm BPGt+1> BPGt mô tả cải tiến công nghệ từ thời kỳ t đến thời kỳ t+1 Điều mô tả khái niệm tiến công nghệ phân tích DEA truyền thống Trong phương pháp sử dụng để mô tả khái niệm tiến công nghệ mô tả sau: BPC = BPG t +1 D I ( x t +1 , q t +1 ) D I ( x t , q t ) D I ( x t +1 , q t +1 ) Dt ( x t , q t ) = / = × BPG t Dt +1 ( x t +1 , q t +1 ) Dt ( x t , q t ) Dt +1 ( x t +1 , q t +1 ) D I ( x t , q t ) (10) Tóm lại, số Malmquist TFP đa thời kỳ viết thành: M I ( x t , q t , x t +1 , q t +1 ) = TEC × BPC (11) Vì hàm khoảng cách bậc theo sản lượng, với đại lượng vô hướng λ, ta có λ.D ( x, q) = D ( x, λ.q ) (Oh Lee, 2010) Như vậy, phương trình (10) viết thành: BPC = D I ( x t +1 , q t +1 / Dt +1 ( x t +1 , q t +1 )) D I ( x t , q t / Dt ( x t , q t )) (12) Chỉ số Malmquist TFP toàn cục xây dựng cách tương tự: D G ( x t +1 , q t +1 ) M G (x , q , x , q ) = DG (xt , qt ) t t t +1 t +1 (13) Phương trình (13) dạng trung bình nhân có đường biên sản xuất chung giai đoạn t đến t+1 D G ( x t , q t ) hàm khoảng cách tương ứng với đường biên sản xuất chung Ta phân tách MG thành nhiều thành phần:  D I (xt , qt ) D G ( x t +1 , q t +1 )  M G ( x t , q t , x t +1 , q t +1 ) = TEC × BPC ×  I t +1 t +1 ×  DG (xt , qt )   D (x , q ) (14) Thành phần dấu ngoặc liên tưởng đến khái niệm tỷ số khoảng cách công nghệ TGR giới thiệu phần trước: TGR t +1 TGR t = D G ( x t +1 , q t +1 ) = I t +1 t +1 D (x , q ) DG (xt , qt ) D I (xt , qt ) (15) (16) TGRt TGRt+1 đo lường khoảng cách đường biên sản xuất đa thời kỳ nhóm đường biên sản xuất chung TGR nhận giá trị từ đến TGR lớn minh họa đường biên sản xuất đa thời kỳ nhóm gần với đường biên sản xuất chung Biến động TGR qua thời kỳ đo lường số thay đổi khoảng cách công nghệ (TGC): TGC t ,t +1 = TGR t +1 TGR t (17) Từ đó, phương trình (14) viết thành: M G ( x t , q t , x t +1 , q t +1 ) = TEC × BPC × TGC (18) Phương trình hàm ý nâng cao suất nhân tố tổng hợp, (a) khai thác nguồn lực sản xuất cách có hiệu hơn; (b) cải tiến công nghệ sản xuất phạm vi nội nhóm; (c) cải thiện công nghệ sản xuất toàn nhóm Do tính hàm khoảng cách, phương trình (14) khai triển thành: D t +1 ( x t +1 , q t +1 ) M G (x , q , x , q ) = Dt (xt , qt ) t t t +1 t +1  D I ( x t +1 , q t +1 / D t +1 ( x t +1 , q t +1 ))   D G ( x t +1 , q t +1 / D I ( x t +1 , q t +1 ))  × ×   G t t I t t D I ( x t , q t / D t ( x t , q t ))    D ( x , q / D ( x , q ))  (19) Phương trình (19) cho phép tính toán số Malmquist TFP toàn cục thành phân toán quy hoạch tuyến tính Để tính M G, Oh Lee (2010) xây dựng toán quy hoạch tuyến tính để xác định giá trị hàm khoảng cách cho quan sát mẫu: D t ( x t , q t ) , D t +1 ( x t +1 , q t +1 ) , D I ( x t , q t / D t ( x t , q t )) , D I ( x t +1 , q t +1 / D t +1 ( x t +1 , q t +1 )), D G ( x t , q t / D I ( x t , q t )) , D G ( x t +1 , q t +1 / D I ( x t +1 , q t +1 )) từ phương pháp DEA truyền thống sử dụng hàm khoảng cách để đo lường hiệu kỹ thuật Farrell (1957) đưa Coelli cộng (2005) tổng hợp Kết ước lượng thực nghiệm 4.1 Mô tả số liệu Trong nghiên cứu này, 60 tỉnh thành nước phân chia thành vùng nông nghiệp dựa vị trí địa lý chúng: Đồng sông Hồng, Miền núi Bắc bộ, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Đồng sông Cửu Long Số liệu sử dụng nghiên cứu thu thập từ số liệu công bố niên giám Tổng cục Thống kê niên giám thông kê địa phương 60 tỉnh thành đóng góp vào sản lượng nước dựa lợi so sánh tỉnh sản xuất loại sản phẩm nông nghiệp khác Đồng sông Hồng chuyên môn hóa trồng trọt lúa gạo, rau hoa, chăn nuôi lợn gà Miền núi Bắc chuyên môn hóa trồng trọt chè, cà phê, ngô, vải, đậu tương, thuốc lá, chăn nuôi trâu, bò, lợn Các tỉnh duyên hải miền Trung chuyên môn hóa lúa gạo, ngô, lạc, mía, dưa hấu, cao su, điều nho trồng trọt, lợn gà chăn nuôi Tây nguyên có lợi so sánh sản xuất công nghiệp với quy mô sản xuất lớn cà phê, cao su, điều, tiêu, chè, ngô, phát triển quy mô chăn nuôi lớn trâu, bò lợn Đông nam chủ yếu sản xuất cao su, điều, tiêu, cà phê, mía, sắn, ăn quả, bò gà Đồng sông Cửu Long chuyên môn hóa lúa gạo với quy mô cánh đồng mẫu lớn phát triển trồng ăn rộng lớn Để ước lượng tăng trưởng suất nông nghiệp thành phần phương pháp đường biên sản xuất chung, nghiên cứu sử dụng đầu tổng hợp giá trị sản lượng nông nghiệp tính theo giá cố định năm 1994 đầu chủ yếu – lao động nông nghiệp, máy nông nghiệp, đất đai số lượng trâu bò sử dụng sản xuất Bảng tổng hợp giá trị thống kê mô tả cho vùng nông nghiệp Các số liệu bảng cho thấy khác biệt lớn vùng nông nghiệp Đồng sông Cửu Long Tây nguyên khu vực sản xuất nông nghiệp lớn Đồng sông Hồng, sông Cửu Long Duyên hải miền Trung khu vực sử dụng nhiều lao động nông nghiệp Tây nguyên, Đông Nam đồng sông Cửu Long có diện tích đất nông nghiệp rộng lớn nhiều so với khu vực khác Cũng lý mà mức độ giới hóa nông nghiệp diễn mạnh khu vực Số lượng máy nông nghiệp khu vực lớn nhiều so với phía bắc miền Trung Trâu bò sử dụng chủ yếu miền núi phía Bắc duyên hải miền Trung Bảng 1: Tổng hợp số liệu giá trị sản lượng tình hình sử dụng yếu tố sản xuất vùng nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 1990-2006 Biến Giá trị sản lượng (Tỷ đồng) Trung bình Độ lệch chuẩn Lao động (1000 người) Trung bình Độ lệch chuẩn Máy nông nghiệp (Chiếc) Đồng Miền núi Miền sông Hồng phía Bắc Trung Tây Nguyên Đông Nam Đồng sông Cửu Long 1761.9 823.7 734.7 424.5 1241.1 904.3 2301.7 2118.5 1606.7 1066.6 2932.0 1365.3 500.4 189.7 276.5 130.5 441.6 330.9 316.5 194.1 263.2 115.2 506.2 153.8 10 Trung bình 1614.9 363.0 1024.2 8478.8 2232.0 3177.3 Độ lệch chuẩn 1060.5 616.6 774.0 13194 2487.1 1976.7 Đất (1000 hectares) Trung bình 74.6 88.3 99.5 238.0 185.3 230.5 Độ lệch chuẩn 25.4 39.5 61.2 159.3 103.5 75.4 Trâu, bò (1000 con) Trung bình 20.5 113.3 67.6 17.1 18.4 6.9 Độ lệch chuẩn 11.5 32.6 81.8 5.2 13.6 6.5 Số tỉnh 11 14 12 12 Số quan sát 187 238 204 68 119 204 Nguồn: Tác giả tổng hợp số liệu từ niên giám thống kê, sở liệu GSO, Cúc Tiêm (1996), Cúc (2003), GSO (2002), GSO (2006), GSO (2007) Hình 3: Giá trị sản lượng nông nghiệp lao động đơn vị máy nông nghiệp 15 vùng sản xuất năm 1990, 2000 2006 10 Sản lượng nông nghiệ p lao động (triệu đồng người ) 10 15 20 Sản lượng nông nghiệp máy (Tỷ đồng chiếc) Đồng sông Hồng Duyên hải miền Trung Tây Nguyên Đông Nam Đồng sông Cứu Long Sự khác biệt công nghệ sản xuất vùng nông nghiệp nước nhận diện cách rõ ràng qua việc xem xét hình Hình bỏ qua tỉnh miền núi phía Bắc giá trị sản lượng máy nông nghiệp cao dẫn đến khó khăn việc nhận diện khác biệt vùng tiêu chí đồ thị Nó cho thấy đồng sông Hồng duyên hải miền Trung sử dụng máy nông nghiệp nhiều lao động tương đối so với Tây nguyên, Đông Nam đồng sông Cửu Long Trong khu vực phía Nam, Tây nguyên vùng có mức độ giới hóa nông nghiệp cao nước Hình cho thấy Tây Nguyên Đông Nam sử dụng đất nông nghiệp nhiều tương đối miền núi phía Bắc, duyên hải miền Trung đặc biệt đồng sông Hồng lại sử dụng nhiều tương đối lao động nông nghiệp 11 Các phân tích mô tả cho thấy phần khác biệt công nghệ sản xuất nông nghiệp vùng Các tỉnh phía Bắc duyên hải miền Trung sản xuất dựa nhiều vào lao động tỉnh phía Nam dựa nhiều vào yếu tố vốn đất đai Sự khác biệt cho thấy phương pháp DEA truyền thống với giả định tất tỉnh sản xuất với công nghệ sản xuất thời kỳ định không phù hợp Phương pháp đường biên sản xuất chung số Malmquist TFP toàn cục cung cấp ước lượng xác thông tin chi tiết Hình 4: Giá trị sản lượng nông nghiệp lao động đất nông nghiệp 10 15 vùng sản xuất năm 1990, 2000 2006 Sản lượng nông nghiệp lao động (triệu đồng người) 10 20 30 40 50 Sản lượng nông nghiệp đất (Triệu đồng ha) Đồng sông Hồng Miền núi phía Bắc Duyên hải miền Trung Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng sông Cửu Long 4.2 Kết ước lượng số Malmquist TFP toàn cục Trên sở mô hình lý thuyết đưa số liệu sản xuất nông nghiệp Việt Nam giai đoan 1990-2006, nghiên cứu sử dụng phần mềm DEAP 2.1 (Coelli, 1996) để giải toán quy hoạch tuyến tính Từ tính toán số Malmquist TFP toàn cục thành phần TEC, BPC TGC Kết trình bày bảng Kết tính toán cho thấy số Malmquist TFP toàn cục bình quân nước tăng 0,3% năm Trong đó, hiệu kỹ thuật giảm -0,2%, tiến công nghệ đóng góp 0,8% thay đổi khoảng cách công nghệ giảm -0,3% Do khác biệt công nghệ sản xuất nông nghiệp vùng nêu trên, xu hướng thay đổi suất nhân tố tổng hợp thành phần khác Tây nguyên cho thấy vùng có tốc độ tăng trưởng suất cao với 1,7% năm Duyên hải miền Trung 12 miền núi phía Bắc với điều kiện sản xuất khó khăn cho thấy sụt giảm suất với -1,2% -0.4% năm Năng suất tỉnh Đông Nam không thay đổi suốt giai đoạn 1990-2006 Đồng sông Hồng sông Cửu Long có tăng trưởng suất hàng năm 0,6% 0,7% Các tỉnh phía Bắc duyên hải miền Trung có kết tốt cải thiện hiệu kỹ thuật tỉnh phía Nam cho thấy kết tốt tiến công nghệ Bảng 2: Chỉ số Malmquist TFP toàn cục thành phần Vùng Đồng sông Hồng Miền núi phía Bắc Duyên hải miền Trung Tây nguyên Đông Nam Đồng sông Cửu Long Trung bình TEC BPC 1,001 1,007 1,004 0,996 1,000 1,007 0,999 1,013 0,986 1,013 0,995 1,012 0,998 1,008 Nguồn: Ước lượng tác giả TGC 0,998 0,996 0,981 1,005 1,002 1,000 0,997 TFP (MG) 1,006 0,996 0,988 1,017 1,001 1,007 1,003 Các tính toán tiến công nghệ cho thấy tranh nông nghiệp Việt Nam ngày tốt đẹp Ngoại trừ miền núi phía Bắc sụt giảm -0,4% năm, vùng khác đạt mức tiến công nghệ dương Các tỉnh phía Nam có tốc độ đổi công nghệ nhanh so với khu vực phía Bắc duyên hải miền Trung Điều cho thấy tiến công nghệ nguyên nhân cho tăng trưởng suất nông nghiệp Việt Nam thời gian qua Hai xu hướng ngược chiều hiệu kỹ thuật tiến công nghệ vùng cho thấy tỉnh phía Nam có khuynh hướng ứng dụng công nghệ sản xuất thay cải thiện hiệu sản xuất Trong tỉnh phía Bắc duyên hải miền Trung có khuynh hướng ngược lại Các tính toán thay đổi khoảng cách công nghệ cho thấy tỉnh phía Bắc duyên hải miền Trung ngày trở nên tụt hậu công nghệ sản xuất so với vùng nước Ngược lại tỉnh phía Nam đặc biệt Tây nguyên nắm giữ vai trò đầu tầu đổi công nghệ sản xuất nông nghiệp Mặc dù kết thay đổi khoảng cách công nghệ có ý nghĩa, chúng cung cấp thông tin tỷ lệ thay đổi tương đối vị trí dẫn đầu công nghệ sản xuất vùng.Vị trí công nghệ sản xuất vùng rõ ràng qua việc sử dụng tỷ lệ khoảng cách công nghệ (TGR) Bảng tổng kết tính toán tỷ lệ khoảng cách công nghệ TGR Đồng sông Cửu Long khu vực có công nghệ sản xuất nông nghiệp tốt với TGR trung bình 0,839 đa số tỉnh vùng có TGR lớn giá trị trung bình Đứng vị trí thứ đồng sông Hồng với TGR trung bình 0,718, nhiên xem xét phân phối Kernel cho thấy phần lớn tỉnh vùng có TGR thấp giá trị trung bình vùng Duyên hải miền Trung khu 13 vực lạc hậu công nghệ sản xuất nông nghiệp với TGR trung bình 0,526 đa số tỉnh vùng có TGR thấp bình quân Tây nguyên, Đông Nam miền núi phía Bắc nằm thái cực Các vùng có TGR bình quân xấp xỉ nhau, nhiên phần lớn tỉnh Tây nguyên Đông Nam có TGR lớn bình quân xu hướng ngược lại miền núi phía Bắc Bảng 3: Tổng hợp kết tỷ lệ khoảng cách công nghệ Vùng Đồng sông Hồng Miền núi phía Bắc Duyên hải miền Trung Tây Nguyên Đông Nam Đồng sông Cửu Long Trung vị 0,525 0,685 0,503 0,716 0,708 0,899 Trung bình 0,718 0,686 0,526 0,661 0,676 0,839 Độ lệch chuẩn 0,123 0,145 0,131 0,036 0,156 0,139 Min 0,559 0,474 0,360 0,607 0,494 0,576 Max 0,940 0,998 0,774 0,684 0,920 0,992 Nguồn: Ước lượng tác giả Kết hợp phát tỷ lệ khoảng cách công nghệ phân phối với kết thay đổi khoảng cách công nghệ trên, ta kết luận đồng sông Cửu Long đồng sông Hồng khu vực có công nghệ sản xuất nông nghiệp hàng đầu nước, nhiên đồng sông Hồng đánh dần vị trí giai đoạn 1990-2006 tốc độ đổi công nghệ (BPC) chậm Tây nguyên Đông Nam ngày đóng vai trò quan trọng đồ nông nghiệp Việt Nam với tốc độ thay đổi khoảng cách công nghệ lớn Duyên hải miền Trung miền núi phía Bắc nút thắt yếu công nghệ sản xuất nông nghiệp đồng thời ngày trở nên lạc hậu so với khu vực khác Kết luận Nghiên cứu áp dụng phương pháp đường biên sản xuất chung số Malmquist TFP toàn cục để phân tích thay đổi suất nông nghiệp Việt Nam thành phần Các kết ước lượng thực nghiệm nghiên cứu cho thấy: Thứ nhất, tiến công nghệ nguyên nhân tăng trưởng suất nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 1990-2006 Tiến công nghệ đóng góp phần lớn cho tăng trưởng suất hiệu kỹ thuật sử dụng yếu tố sản xuất làm giảm đáng kể giai đoạn Tất vùng nông nghiệp ngoại trừ miền núi phía Bắc có mức tiến công nghệ dương, đặc biệt tỉnh phía Nam Thứ hai, tồn khoảng cách công nghệ sản xuất vùng khoảng cách ngày rộng Chính khoảng cách lý cho khác biệt suất nông nghiệp vùng Miền núi phía Bắc duyên hải miền Trung ngày tụt hậu tỉnh phía Nam thể động đổi công nghệ sản xuất Điều hàm ý hạn chế chuyển dịch 14 nguồn lực sản xuất chuyển giao công nghệ vùng nước Khoảng cách công nghệ sản xuất vùng hoàn toàn tương ứng với tỷ lệ yếu tố sản xuất Sản xuất nông nghiệp tỉnh phía Bắc duyên hải miền Trung chủ yếu dựa vào lao động tỉnh phía Nam dựa nhiều vào đất đai máy móc Lý tốt giải thích cho khoảng cách công nghệ việc chuyển dịch lao động quy mô sản xuất nhỏ làm hạn chế mức độ giới hóa, đại hóa nông nghiệp tỉnh phía Bắc duyên hải miền Trung Thứ ba, nghiên cứu khu vực phía Nam có khuynh hướng tập trung nhiều vào tiến công nghệ để nâng cao suất nông nghiệp tỉnh phía Bắc duyên hải miền Trung tập trung nhiều vào cải thiện hiệu kỹ thuật sử dụng yếu tố sản xuất sẵn có Tài liệu Tham khảo Aigner, D J and S F Chu (1968) On estimating the industry production function American Economic Review 58(4): 826-839 Battese, G E and D S P Rao (2002) Technology gap, efficiency, and a stochastic metafrontier function International Journal of Business and Economics 1(2): 87-93 Battese, et al (2004) A metafrontier production function for estimation of technical efficiencies and technology gaps Journal of Productivity Analysis 21: 91-103 Breustedt, et al (2009) What is my optimal technology? The International Association of Agricultural Economists Conference, Beijing, China Chen, Z and S Song (2008) Efficiency and technology gap in China's agriculture: a regional metafrontier analysis China Economic Review 19: 287-296 Coelli, T J., D S P Rao, C J O’Donnell, and G E Battese (2005) An introduction to efficiency and productivity analysis, Second Edition, Springer Cúc, N S (2003) Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thời kỳ đổi Hà Nội, Việt Nam, Nhà xuất Thống kê Cúc, N S and N V Tiêm (1996) Nửa kỷ phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam: 19451995 Hà Nội, Việt Nam, Nhà xuất Nông nghiệp Farrell, M J (1957) The measurement of productive efficiency Journal of the Royal Statistical Society, Series A 120(3): 253-290 Hayami, Y (1969) Sources of agricultural productivity gap among selected countries American Journal of Agricultural Economics 51(3): 564-575 Hayami, Y and V W Ruttan (1970) Agricultural productivity differences among countries American Economic Review 60(5): 895-911 Kompas, et al (2009) Productivity, net returns and efficiency: land and market reform in Vietnam Rice Production Working Papers 09-02 ANU, Canberra, Australia Krishnasamy, G and E M Ahmed (2009) Productivity growth analysis in OECD countries: application of metafrontier functions Journal of the Korean Economy 10(2): 225-244 Linh, V H (2008) Essays on the economics of food production and consumption in Vietnam (Ph.D thesis) Graduate School, University of Minnesota, US Mariano, et al (2010) Metafrontier analysis of farm-level efficiencies and environmental-technology gaps in Philippine rice farming AARES 54th Annual Conference, Australia 15 Minh, N K and G T Long (2008) Measuring agricultural production efficiency in Vietnam Working Paper No 0813 Hanoi, Vietnam, Vietnam Development Forum Moreira, V H and Bravo-Ureta (2010) Technical efficiency and metatechnology ratios for dairy farms in three southern cone countries Journal of Productivity Analysis 33: 33-45 Mulwa, R and A Emrouznejad (2009) Economic efficiency of smallholder maize producers in Western Kenya International Journal of Operational Research 4(3): 250-267 Nghiem, H S and T Coelli (2002) The effect of incentive reforms upon productivity: Evidence from the Vietnamese rice industry Journal of Development Studies 39(1): 74-93 O’Donnell, C J (2008) An aggreagate quantity-price framework for measuring and decomposing productivity and profitability change Working Papers Australia O'Donnell, et al (2008) Metafrontier frameworks for the study of firm-level efficiencies and technology ratios Empirical Economics 34: 231-255 Oh, D H (2010) A metafrontier approach for measuring an environmentally sensitive productivity growth index Journal of Energy Economics 32: 146-157 Oh, D H and J.-d Lee (2010) A metafrontier approach for measuring Malmquist productivity index Empirical Economics 38: 47-64 Pastor, J T and C A K Lovell (2005) A global Malmquist productivity index Economics Letters 88(2): 266-271 Rao, D S P., et al (2003) Metafrontier functions for the study of inter-regional productivity differences Working Papers No.1 University of Queensland, Australia Rios, A R and G E Shively (2005) Farm size and nonparameric efficiency measurements for coffee farms in Vietnam American Agricultural Economics Association Rhode Island Son, T V H., T J Coelli, and E Fleming (1993) Analysis of the technical efficiency of state rubber farms in Vietnam Agricultural Economics 9(3): 183-201 16
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích hiệu quả kỹ thuật, năng suất nhân tố tổng hợp và khoảng cách trong công nghệ sản xuất giữa các vùng nông nghiệp việt nam, phân tích hiệu quả kỹ thuật, năng suất nhân tố tổng hợp và khoảng cách trong công nghệ sản xuất giữa các vùng nông nghiệp việt nam, phân tích hiệu quả kỹ thuật, năng suất nhân tố tổng hợp và khoảng cách trong công nghệ sản xuất giữa các vùng nông nghiệp việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay