ÔN TẬP LÝ THUYẾT ANH 7 HỌC KÌ II (Chi tiết)

15 321 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 16:24

ÔN TẬP THUYẾT ANH HỌC II I Các thì: Thì đơn: a Cách dùng: - Để diễn tả việc diễn - Để diễn tả thói quen diễn hàng ngày - Nói thật hiển nhiên b Cấu trúc: ĐỐI VỚI ĐỘNG TỪ TOBE ĐỐI VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG Loại câu Cấu trúc Ví dụ Cấu trúc Ví dụ She does her homework Khẳng She is a doctor (Cô làm tập nhà cô ấy) S + am/is/are + … S + V/Vs/es + … định (Cô bác sĩ) They their homework (Họ làm tập nhà họ.) S + do/does + NOT + Vnguyên mẫu + … Lưu ý: She doesn’t her homework (Cô không làm tập nhà cô ấy) She isn’t a doctor Do not = don’t : dùng chủ ngữ Phủ định S + am/is/are + NOT + … They don’t their homework (Cô bác sĩ) số nhiều (we, they, ) chủ ngữ I (Họ không làm tập nhà họ) Does not = doesn’t : dùng chủ ngữ số ( he, she, it…) Câu nghi vấn: Câu nghi vấn: Do/ Does + S + Vnguyên mẫu …? Does she her homework ? Am/Is/Are + S + …? (Cô làm tập nhà cô phải không?) Is she a doctor ? Trả lời: Trả lời: Yes, she does (Cô có phải bác sĩ không?) Yes, S + do/ does Yes, S + am/is/are (Vâng, vậy) Yes, she is No, S + do/ does + NOT No, S + am/is/are + NOT Do they their homework ? (Vâng, vậy) Lưu ý: Lưu ý: (Họ làm tập nhà họ phải không?) No she isn’t Do : dùng chủ ngữ số nhiều (we, Ta viết tắt sau: No, they don’t (Không, thế) they, ) chủ ngữ I is not = isn’t Nghi vấn – (Không, thế) Does : dùng chủ ngữ số ( he, are not = aren’t Câu hỏi she, it…) Câu hỏi: Câu hỏi: Từ hỏi + am/is/are + S + …? Who is she ? Từ hỏi + do/ does + S + Vnguyên mẫu…? What does she in her free time? Lưu ý: Từ hỏi : (Cô làm vào thời gian rảnh rỗi cô ấy?) (Cô ?) Lưu ý: Từ hỏi cấc từ: What (cái gì), where (ở đâu), She reads books She is my sister What (cái gì), where (ở đâu), when when ( lúc nào), why (tại (Cô đọc sách.) (Cô chị gái tôi) ( lúc nào), why (tại sao), how (như sao), how (như nào)… nào)… - c Một số từ nhận biết hiên đơn: Các trạng từ tần suất: often, usually, sometimes, … Một số từ : every + time (every day, every month, every night,…) d Cách thêm s, es vào động từ: • Động từ tận ch, o, s, sh, x, z ta thêm es Ví dụ: watch >he watches ; go > she goes ; miss she misses ; wash > he washes ; mix > she mixes ; doze > he dozes ; • Khi động từ tận y, ta đổi y thành i thêm es: Ví dụ: fly > it flies • Tất động từ lại, ta thêm s Ví dụ: I like ice-cream = thích kem • Ngoại lệ: have > has e Cách phát âm s/ es: Có cách phát âm phụ âm cuối “s” sau: - /s/:Khi từ có tận phụ âm vô /f/, /t/, /k/, /p/ , /ð/ Ví dụ Units / 'ju:nits/ Stops / stɒps/ Topics / 'tɒpiks Laughes / lɑ:fs/ Breathes / bri:ðs/ - /iz/:Khi từ có tận âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường có tận chữ ce, x, z, sh, ch, s, ge) Ví dụ Classes / klɑ:siz/ washes /wɒ∫iz/ Watches / wɒt∫iz/ Changes /t∫eindʒiz/ - /z/:Khi từ có tận nguyên âm phụ âm hữu lại Ví dụ Plays / pleiz/ Bags / bægz/ speeds / spi:dz/ Thì tiếp diễn: a Cách dùng: - Diễn tả hành động, việc diễn - Nói kế hoạch lên sẵn thực hiên tương lai gần b Cấu trúc: LOẠI CÂU CẤU TRÚC VÍ DỤ Tam is playing football now (Tâm chơi đá banh bây giờ) Khẳng định S + am/is/are + Ving + … We are going to the zoo at the moment (Chúng đến sở thú vào lúc này) Tam isn’t playing football now (Tâm không chơi đá banh bây giờ) Phủ định S + am/is/are + NOT + Ving + … We aren’t going to the zoo at the moment (Chúng không đến sở thú vào lúc này) Nghi vấn – câu hỏi Is Tam playing football now ? (Có phải Tâm chơi đá banh ?) Yes, he is Câu nghi vấn: Am/Is/Are + S + Ving + … ? (Vâng, thế) Trả lời: Yes, S + am/is/are No, S + am/is/are + NOT Are they going to the zoo at the moment ? (Có phải họ đến sở thú lúc không ?) No, they aren’t (Không, không phải) Câu hỏi: What are you doing now ? Từ hỏi + am/is/are + S + Ving + …? (Bạn làm ?) I am listening to music (Tôi nghe nhạc.) c Một số từ nhận biết tiếp diễn: - Now, right now, at the moment, at this time, at that time, at present… - Look!, Listen!, Be quiet! ,… - To night d Cách thêm –ing vào động từ: • • • • Nguyên tắc 1: Động từ tận e, ta bỏ e thêm ing Ví dụ: take => taking drive => driving Nhưng không bỏ e động từ tận ee Ví dụ: see => seeing agree => agreeing Nguyên tắc 2: Động từ tận ie, ta biến ie thành ying Ví dụ: die => dying lie => lying Nhưng động từ tận y giữ nguyên y thêm ing Ví dụ: hurry => hurrying Nguyên tắc 3: Ta nhân đôi phụ âm cuối trước thêm -ing động từ âm tiết tận “1 nguyên âm + phụ âm” Ví dụ: win => winning put => putting Nguyên tắc 4: Trong trường hợp động từ có từ hai âm tiết trở lên, ta nhân đôi phụ âm dấu nhấn âm rơi vào âm tiết cuối Ví dụ: perˈmit => perˈmitting preˈfer => preˈferring Nhưng không nhân đôi phụ âm dấu nhấn âm không rơi vào âm tiết cuối Ví dụ: open => opening enter => entering Thì khứ đơn: a Cách dùng: Dùng để diễn tả hành động việc diễn kết thúc khứ, không ảnh hưởng b Cấu trúc: ĐỐI VỚI ĐỘNG TỪ TOBE ĐỐI VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG Loại câu Cấu trúc Ví dụ Cấu trúc Ví dụ Khẳng S + was/were + … She was a doctor S + V2/ed + … She did her homework định Lưu ý: (Cô bác sĩ) (Cô làm tập nhà cô ấy) Was : dùng chủ ngữ số They did their homework (he, she, it ) chủ ngữ (Họ làm tập nhà họ.) I Were : dùng chủ ngữ số nhiều ( we , they, ) Phủ định Nghi vấn – Câu hỏi S + was/were + NOT + … Câu nghi vấn: Was/Were + S + …? Trả lời: Yes, S + was/ were No, S + was/were + NOT Lưu ý: Ta viết tắt sau: was not = wasn’t were not = weren’t She wasn’t a doctor (Cô chưa bác sĩ) Was she a doctor ? (Có phải cô bác sĩ không?) Yes, she was (Vâng, vậy) No she wasn’t (Không, thế) Câu hỏi: Từ hỏi + was/were + S + …? Where was he in last summer ? Lưu ý: Từ hỏi : (Anh đâu vào mùa hè vừa What (cái gì), where (ở đâu), ?) He was in Ha Noi when ( lúc nào), why (tại (Anh Hà Nội) sao), how (như nào)… S + did + NOT + Vnguyên mẫu + … Lưu ý: Did not = didn’t : dùng với tất chủ ngữ Câu nghi vấn: Did + S + Vnguyên mẫu …? Trả lời: Yes, S + did No, S + did + NOT She didn’t her homework (Cô không làm tập nhà cô ấy) They didn’t their homework (Họ không làm tập nhà họ) Did she her homework ? (Cô làm tập nhà cô phải không?) Yes, she did (Vâng, vậy) Did they their homework ? (Họ làm tập nhà họ phải không?) No, they didn’t (Không, thế) Câu hỏi: Từ hỏi + did + S + Vnguyên mẫu…? Lưu ý: Từ hỏi cấc từ: What (cái gì), where (ở đâu), when ( lúc nào), why (tại sao), how (như nào)… c Một số từ nhận biết khứ đơn: - last + time: last night, last year, last summer, last month, … - Yesterday, ago - In 1290, in 1990, in 1780… d Cách thêm –ed vào động từ: • • Quy tắc 1: Thêm ED vào động từ kết thúc đuôi "e" "ee" việc thêm d cuối động từ Ví dụ: Live > Lived Love > loved Agree > agreed Believe > Believed Invite > Invited Quy tắc 2: Thêm ED động từ tận phụ âm "y" ta có trường hợp  Trường hợp 1: Trước "y" phụ âm, ta biến y thành i trước thêm –ed Ví dụ: Study > Studied Worry > Worried Marry > Married Carry > Carried What did she last night? (Cô làm vào tối qua?) She read books (Cô đọc sách.)  Trường hợp 2: Trước y nguyên âm, ta thêm –ed bình thường Ví dụ: Play > Played Stay > Stayed Enjoy > Enjoyed • Quy tắc 3:  Trường hợp 1: Đối với động từ âm tiết, tận nguyên âm + phụ âm (trừ từ kết thúc h, w, x, y), phải gấp đôi phụ âm trước thêm ed: Ví dụ: Stop > Stopped Fit > Fitted Plan > Planned  Trường hợp 2: Đối với động từ có vần có dấu nhấn vần cuối vần có cấu tạo âm trường hợp nói trên, phải gấp đôi phụ âm trước thêm ed: Ví dụ: pre’fer > preferred per’mit > permitted  Đối với trường hợp có kết thúc đuôi h, w, x, y dúng ta thêm ED bình thường không gấp đôi phụ âm  Đối với trường hợp khác Thêm ED vào động từ bình thường Ví dụ: Want > Wanted Look > Looked Finish > Finished Help > Helped e Cách phát âm –ed: - /id/ /əd/:Khi động từ có tận phụ âm /t/ /d/ Ví dụ: Wanted / wɒntid / Needed / ni:did / - /t/:Khi động từ tận phụ âm vô /p/, /f/, /k/, /s/, /∫/, /ʧ/ Ví dụ: Stoped / stɒpt / Laughed / lɑ:ft / Cooked / kʊkt / Sentenced / entənst / Washed / wɒ∫t / Watched / wɒt∫t / -/d/:Khi động từ tận nguyên âm phụ âm lại Ví dụ: Played / pleid / Opened / əʊpənd / -Một số trường hợp ngoại lệ: Một số từ kết thúc –ed dùng làm tính từ, đuôi –ed phát âm /id/: Ví dụ: Aged:/ eidʒid / (Cao tuổi lớn tuổi) Dogged:/ dɒgid / (Gan góc, gan lì, bền bỉ) Ragged:/ rægid / (Rách tả tơi, bù xù) Blessed:/ blesid / (Thần thánh, thiêng liêng) Naked:/ neikid / (Trơ trụi, trần truồng) Wicked:/ wikid / (Tinh quái, ranh mãnh, nguy hại) Crooked:/ krʊkid / (Cong, oằn, vặn vẹo) Learned:/ lɜ:nid / (Có học thức, thông thái, uyên bác) Wretched:/ ret∫id / (Khốn khổ, bần cùng, tồi tệ) Thì khứ tiếp diễn: a Cách dùng: - Diễn tả hành động diễn thời điểm khứ - Hành động xảy có hành động khác xảy đến b Cấu trúc: LOẠI CÂU CẤU TRÚC VÍ DỤ Khẳng định S + was/were + Ving + … She was discussing with her colleague when I saw her (Cô ta tranh luận với đồng nghiệp trông thấy cô ta) They were trying to shoot someone when I suddenly appeared (Họ cố bắn đột ngột xuất hiện) Phủ định S + was/were + NOT + Ving + … She wasn’t smiling while you was singing (Cô ta cười cậu hát) I wasn’t singing while she was studying (Tôi hát lúc cô ta học) Was you singing while she was studying? (Có phải cậu hát lúc cô học không?) Câu nghi vấn: Yes, I was Was/Were + S + Ving + … ? Nghi vấn – câu hỏi Trả lời: Yes, S + was/were No, S + was/were + NOT (Vâng, thế) Were they trying to shoot someone when I suddenly appeared (Có phải họ cố bắn đột ngột xuất không ?) No, they weren’t / No, they were not (Không, thế.) Câu hỏi: Từ hỏi + was/were + S + Ving + …? c Một số từ nhận biết khứ tiếp diễn: While (trong khi); When (Khi); at that time (vào thời điểm đó);… Ví dụ: At that time, I was looking for “Forever” book on the bookstore near my house (Vào thời điểm đó, tìm sách Forever hiệu sách gần nhà) When she opened the door, her boyfriend was kissing another girl (Khi cô mở cửa, người yêu cô hôn cô gái khác) While they were doing their homework, the teacher was checking the key answer (Trong họ làm cô giáo kiểm tra đáp án) Thì tương lai đơn : a Cách dùng: Where were they talking when you saw them? (Bọn họ nói chuyện đâu cậu thấy họ?) Diễn đạt việc thực tương lai Đưa lời yêu cầu, đề nghị, lời mời Diễn đạt dự đoán b Cấu trúc: - LOẠI CÂU CẤU TRÚC VÍ DỤ They will pass the exam Khẳng định S + will + Vnguyên mẫu + … (Họ vượt qua kiểm tra) S + will + NOT + Vnguyên mẫu + … Lưu ý: They will not pass the exam Phủ định will not = won’t Nghi vấn – câu hỏi (Họ không vượt qua kiểm tra) Will they pass the exam ? (Có phải họ vượt qua kiểm tra không ?) Câu nghi vấn: No, they will not / No, they won’t Will + S + Vnguyên mẫu + … ? Trả lời: (Không, không phải) Will she be a doctor ? Yes, S + will No, S + will + NOT (Có phải cô trở thành bác sĩ ?) Yes, she will (Vâng, thế) Câu hỏi: Where will you go tomorrow ? Từ hỏi + will + S + Vnguyên mẫu + …? ( Bạn đâu vào ngày mai?) I will go to the zoo (Tôi sở thú) c Một số từ nhận biết: tomorrow , next day/week/ year/ century… Thì tương lai gần: a Cách dùng: - Diễn đạt việc thực tương lai có kế hoạch cụ thể - Diễn đạt dự đoán có b Cấu trúc: LOẠI CÂU CẤU TRÚC VÍ DỤ I am going see a film at the cinema tonight (Tôi xem phim rạp chiếu phim tối nay.) Khẳng định S + am/is/are + going to + Vnguyên mẫu + … She is going to buy a new car next week (Cô mua xe vào tuần tới.) I am not going to attend the class tomorrow because I’m very tired (Tôi không tham dự lớp học ngày mai mệt.) Phủ định S + am/is/are + NOT + going to + Vnguyên mẫu + … She isn’t going to sell her house because she has had enough money now (Cô không bán nhà cô cô có đủ tiền rồi.) Nghi vấn – câu hỏi Câu nghi vấn: Are you going to fly to America this weekend? Am/Is/Are + S + going to + Vnguyên mẫu + … ? Trả lời: (Bạn bay tới Mỹ vào cuối tuần à?) Yes, I am Yes, S + am/is/are No, S + am/is/are + NOT (Vâng, thế) Is he going to stay at his grandparents’ house tonight? (Cậu lại nhà ông bà cậu tối phải không?) No, he isn’t (Không, không phải) Where are you going to this summer? Câu hỏi: Từ hỏi + am/is/are + S + going to + Vnguyên mẫu + …? (Bạn định làm vào mùa hè này?) I am going to visit my grandmother this summer (Tôi đến thăm bà vào mùa hè này.)  Lưu ý: - Động từ “GO” chia tương lai gần ta sử dụng cấu trúc: S + is/ am/ are + going Chứ ta không sử dụng: S + is/ am/ are + going to + go Ví dụ: - I am going to the party tonight (Tôi tới bữa tiệc tối hôm nay.) c Một số dấu hiệu nhận biết tương lai gần: - in + thời gian: … (in minutes: phút nữa) - tomorrow: ngày mai - Next day: ngày hôm tới - Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ tháng tới/ năm tới III Giới từ: - to look after: chăm sóc - tobe good at: giỏi - to be scared / afraid of: sợ hãi - to look for: tìm kiếm - tobe good for: tốt cho - to receive a letter from nhận thư từ - to look at: nhìn - to take care of: chăm sóc - to send a postcard to sb from sw: gởi cho - to smile at: cười với - to take part in : tham gia - to be worried about: lo lắng - Vegetables have dirt from the farm on them: - There was a wide selection of meat on the stall - It was a blue skirt with white flowers on it - She sliced the beef into the trips - You should add a little salt to the spinach - You should eat a plenty of fruit - I’m glad to hear you’re feeling better - They will come for dinner - There is a play on at the New age theater - They watch T.V through the window - Hoa sets the table with plates, bowls and chopsticks – Take your temperature IV Cách dùng neither, either, too, so: Đứng đầu câu (thường phải đảo ngữ) Kh¼ng So + tobe / modal (can, have to,…) / V + S Đứng cuối câu S + tobe / modal V (can, have to,…) / V , too ®Þnh Ví dụ: I like cat She likes cat  I like cat and so does she Phñ ®Þnh Neither + tobe / modal (can, have to…) / do/does/did + S Ví dụ: I don’t like cat She doesn’t like cat  I don’t like cat and neither does she Ví dụ: I like cat She likes cat  I like cat and she like cat, too./ I like cat and she does, too S + toben’t / modaln’t (can not, shouldn’t,…)/ don’t/ doesn’t/ didn’t ,either Ví dụ: I don’t like cat She doesn’t like cat  I don’t like cat and she doesn’t either V Trạng từ tính từ: Cấu trúc: Trạng từ (adv) Cách dùng - Trạng từ thường thành phần bổ sung ý nghĩa cho động từ câu Đứng sau động từ thường Ex: Tom wrotethe memorandum carelessly Đứng trước tính từ Ex:- It's a reasonably cheap restaurant, and the food was extremely good - She is singing loudly Vị trí Đứng trước trạng từ khác Ex: - Maria learns languages terribly quickly - He fulfilled the work completely well Đứng đầu câu, bổ nghĩa cho câu Ex: Unfortunately,the bank was closed by the time I got here Tính từ (adj) - Tính từ từ dùng để tính chất, màu sắc, trạng thái, - Tính từ dùng để mô tả tính chất hay cung cấp thêm thông tin cho danh từ Đứng sau động từ To be Ex: My job is so boring Đứng sau số động từ cố định khác (chủ điểm quan trọng): become, get, seem, look, appear, sound, smell, taste, feel, remain, keep, make Ex: - As the movie went on, it became more and more exciting - Your friend seems very nice - She is getting angry - You look so tired! - He remained silent for a while Đứng trước danh từ Ex: She is a famous business woman Cách chuyển từ tính từ sang trạng từ: Trường hợp 1: Chuyển tính từ sang trạng từ tiếng anh cách thêm đuôi “ly” ADJ + LY -> ADV Ví dụ: Fluent -> fluently Interesting Beautiful -> beautifully Quick Lưu ý thêm đuôi “ly”: - Khi tính từ tận “le” ta bỏ “e” cộng thêm “y” Ví dụ: Gentle -> gently Simple -> interestingly -> quickly -> simply Terrible -> terribly Horrible -> horribly - Tính từ tận đuôi “ic” ta thêm “al” cộng thêm “ly” Ví dụ: Economic -> economically Tragic -> tragically - Tính từ tận “y” ta đổi “y” -> i + ly Ví dụ: Easy -> easily Happy -> happily Probable -> probably Dramatic Fantastic -> dramatically -> fantastically Angry Busy -> angrily -> busily Trường hợp 2: Tính từ biến đổi hoàn toàn chuyển sang trạng từ: Good -> well Trường hợp 3: Một số tính từ biến đổi sang trạng từ giữ NGUYÊN Ví dụ: Hard -> hard Daily -> daily Straight -> straight Fast -> fast Near -> near Low -> low Late -> late Far -> far High -> high Early -> early Right -> right Monthly -> monthly Wrong -> wrong VI Một số cấu trúc khác: Modal verb: can (có thể) / ought to (phải) / must (phải)/ could (có thể)/ have to (phải) …+ Vnguyên mấu Ví dụ: I can play badminton (Tôi chơi cầu lông) She can play soccer (Cô chơi đá banh) Động từ theo sau thêm ing: love / like / enjoy + Ving Ví dụ: I like playing video games (Tôi thích chơi trò chơi điện tử.) Lan likes reading books (Lan thích đọc sách.) Lời mời - Lời đề nghị : Câu mời Trả lời Đồng ý: What about + Ving + ….? How about + Ving + …? Yes, let’s (Vâng, làm/đi.) Ví dụ How about going fising this afternoon? (Chiều câu đi?) That’s a good idea (Đó ý kiến hay đấy.) Yes Good idea (Vâng Ý kiến hay đấy.) Yes, go ahead (Văng, tiến hành nào/đi.) That’s a good idea (Đó ý kiến hay đấy.) Let’s + Vnuyên mẫu … Why don’t we + Vnuyên mẫu +….? Từ chối: - No, let’s not (Không, đừng.) - No, it’s not a good idea (Không, ý kiển hay.) Would you like + To - Vnguyên mẫu + …? Đồng ý: Yes, I’d love to Từ chối: Yes, I’d love to But … Let's our homework together (Chúng ta làm tập nhà đi.) Yes, let’s (Vâng, làm đi) Why don't we sit here? (Chúng ta ngồi đi.) No, it’s not a good idea (Không, ý kiến hay.) - Would you like some coffee? (Bạn muốn cà phê không ?) - Yes, please (Vâng, cảm ơn) Diễn tả thích gì: Cấu trúc prefer + to V + rather than + V Ví dụ I like watching TV better than playing video games (Tôi thích xem ti vi chơi trò chơi điện tử.) I prefer watching football to playing it (Tôi thích xem bóng đá chơi bóng đá.) I prefer to drive rather than travel by train (Tôi thích tự lái xe du lịch tàu) Một số câu hỏi thường gặp: How tall are you / is he? = What is your height / his height? (Hỏi chiều cao) How heavy are you? = What is your weight? = How much you weigh? ( Hỏi cân nặng) What’s the matter with you? = What’s wrong with you? (Hỏi thăm tình trạng người khác) Một số cụm từ thường dùng khác: a Cụm từ : Take part in = participate in = join in : tham gia vào Take care of = look after : trông nom Don’t forget + to V = Remember + to V : nhớ / đừng quên làm Talk to sbd about smt = Tell sbd about smt : nói với điều Buy smt for sbd = buy + O + smt : mua cho Tobe / to get used to + N/ V-ing b Tốn thời làm việc đó: It takes + O + time + to V S + to spend + time /money + on N / V-ing = S + spends + time + V-ing = It + to take + O + time/ money + to V ... không làm tập nhà cô ấy) They didn’t their homework (Họ không làm tập nhà họ) Did she her homework ? (Cô làm tập nhà cô phải không?) Yes, she did (Vâng, vậy) Did they their homework ? (Họ làm tập. .. pass the exam ? (Có phải họ vượt qua kì kiểm tra không ?) Câu nghi vấn: No, they will not / No, they won’t Will + S + Vnguyên mẫu + … ? Trả lời: (Không, không phải) Will she be a doctor ? Yes,... Is he going to stay at his grandparents’ house tonight? (Cậu lại nhà ông bà cậu tối phải không?) No, he isn’t (Không, không phải) Where are you going to this summer? Câu hỏi: Từ hỏi + am/is/are
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN TẬP LÝ THUYẾT ANH 7 HỌC KÌ II (Chi tiết), ÔN TẬP LÝ THUYẾT ANH 7 HỌC KÌ II (Chi tiết), ÔN TẬP LÝ THUYẾT ANH 7 HỌC KÌ II (Chi tiết)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay