Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Sinh học lớp 9 trường THCS Thuận Hưng năm 2015 2016

2 117 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 15:43

Phòng GD & ĐT Long Mỹ Trường THCS Thuận Hưng ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2015 -2016 MÔN : SINH HỌC THỜI GIAN: 60 Phút ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: (2,5 điểm) Nêu nội dung phương pháp phân tích hệ lai Menđen Câu 2: (3 điểm) Trình bày chế sinh trai, gái người Quan niệm cho người mẹ định việc sinh trai hay gái hay sai? Tại sao? Câu 3: (2 điểm) Nêu diễn biến nhiễm sắc thể trình nguyên phân Câu 4: (1 điểm) Ở ruồi giấm 2n = Một tế bào ruồi giấm kì sau nguyên phân số NST tế bào bao nhiêu? Câu 5: (1,5 điểm) Nêu vai trò NST di truyền tính trạng -Hết - ĐÁP ÁN CÂU NỘI DUNG ĐIỂM - Lai cặp bố mẹ khác cặp tính trạng chủng tương phân theo dõi di truyền riêng rẽ cặp tính trạng cháu cặp bố mẹ - Dùng toán thống kê phân tích số liệu thu rút qui luật di truyền 1,5 - Ở người nữ: trình phát sinh giao tử tạo loại giao tử mang NST X gọi trứng - Ở người nam: trình phát sinh giao tử tạo hai loại giao tử (1 giao tử mang NST X giao tử mang NST Y) - Giao tử mang NST x bố kết hợp với trứng tạo hợp tử XX (sinh gái) - Giao tử mang NST Y bố kết hợp với trứng tạo thành hợp tử XY (sinh trai) Quan niệm cho người mẹ định việc sinh trai hay gái sai Vì người mẹ cho loại giao tử mang NST X Quá trình nguyên phân diễn qua kì: - Kì đầu : NST kép đóng xoắn, co ngắn nên có hình thái rõ rệt Các NST kép đính vào sợi tơ vô sắc thoi phân bào tâm động - Kì giữa: NST kép đóng xoắn cực đại xếp hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào - Kì sau: NST kép chẻ dọc tâm động thành NST đơn phân li hai cực tế bào - Kì cuối: Các NST đơn dãn xoắn dài dạng sợi mãnh dần thành nhiễm sắc chất Một tế bào ruồi giấm kì sau nguyên phân số NST tế bào 16 - NST cấu trúc mang gen - Sự biến đổi cấu trúc NST dẫn đến biến đổi đặc điểm di truyền - NST có khả nhân đôi 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ... hợp v i trứng tạo hợp tử XX (sinh g i) - Giao tử mang NST Y bố kết hợp v i trứng tạo thành hợp tử XY (sinh trai) Quan niệm cho ngư i mẹ định việc sinh trai hay g i sai Vì ngư i mẹ cho lo i giao... 1,5 - Ở ngư i nữ: trình phát sinh giao tử tạo lo i giao tử mang NST X g i trứng - Ở ngư i nam: trình phát sinh giao tử tạo hai lo i giao tử (1 giao tử mang NST X giao tử mang NST Y) - Giao tử mang... CÂU N I DUNG I M - Lai cặp bố mẹ khác cặp tính trạng chủng tương phân theo d i di truyền riêng rẽ cặp tính trạng cháu cặp bố mẹ - Dùng toán thống kê phân tích số liệu thu rút qui luật di truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Sinh học lớp 9 trường THCS Thuận Hưng năm 2015 2016 , Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Sinh học lớp 9 trường THCS Thuận Hưng năm 2015 2016 , Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Sinh học lớp 9 trường THCS Thuận Hưng năm 2015 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay