Thiết kế môn học kết cấu bê tông cốt thép

29 211 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 15:36

Thiết kế môn học Kết cấu tông cốt thép I Nhiệm vụ thiết kế Thiết kế dầm chữ T cho đờng ô tô nhịp giản đơn, tông cốt thép thờng, thi công phơng pháp đúc riêng phần công trờng II Các số liệu thiết kế - Chiều dài nhịp L = (m) - Hoặt tảI thiết kế : HL - 93 - Hệ số cấp đờng :K=1 : bf = 190 - Bề rộng cánh - (cm) : bf + 30 cm = 220 cm Khoảng cách tim dầm - Tĩnh tải mặt cầu phận phụ rải : DW = (kN/m) - Hệ số phân bố ngang tính cho mô men : mgM = 0,54 - Hệ số phân bố ngang tính cho lực cắt : mgQ = 0,52 - Hệ số phân bố ngang tính cho độ võng : mg = 0,5 - Độ võng cho phép hoặt tải : L / 800 - tông có : fc = 35 - Tỷ trọng tông : c = 25 (kN/m3 ) - cốt thép (theo ASTM 615 M ) : fy = 420 - Tiêu chuẩn thiết kế : MPa MPa Theo tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN-272-05 III Các yêu cầu 3-1 Thuyết minh - Chọn cấu tạo mặt cắt dầm - Tính toán nội lực dầm chủ (mô men lực cắt) theo trạng tháI giới hạn (mặt cắt gối, dv , L/4, L/2) - Vẽ biểu đồ bao mô men lực cắt - Tính duyệt mômen uốn, bố trí cốt thép dọc chủ mặt cắt nhịp - Tính duyệt lực cắt, bố trí cốt đai, xác định vị trí cắt cốt thép - Duyệt hai nội dung : Nứt độ võng 3-2 Bản vẽ Thể nội dung vẽ A1 : - Vẽ 1/2 mặt dầm, vẽ mặt cắt đại diện, bố trí cốt thép cánh - Vẽ biểu đồ bao vật liệu - Bóc tách cốt thép, thống vật liệu Phần I : Thuyết minh tính toán A Xác đinh sơ kích th ớc mặt cắt ngang dầm 1.1 Chiều cao dầm h Chiều cao dầm h đợc chọn theo điều kiện cờng độ điều kiện độ võng, không thay đổi suốt chiều dài nhịp, h thờng đợc chọn theo công thức kinh nghiệm sau : h = 1 ữ L 10 20 h = (0,6 ữ 1,2) m Chiều cao nhỏ dầm T giản đơn tông cốt thép thờng theo quy định tiêu chuẩn 22 TCN 272-05: hmin = 0,07xL = 0,07x = 0,56 m Vậy ta chọn chiều cao dầm h = 0.7 m = 700 cm 1.2 Bề rộng sờn dầm bw ta chọn loại dầm T có bầu dầm, nên thờng chọn kích thớc dầm thờng nhỏ, phía gối thờng mở rộng để chịu lực cục bộ, nhng phạm vi đồ án cha đề cập tính toán yếu tố nên bề rộng sờn dầm không đổi suốt chiều dài nhịp Chiều rộng b w đợc chọn chủ yếu theo yêu cầu thi công cho dễ đổ tông với chất lợng tốt Thờng chọn bw = 15 ữ 20 cm Ta chọn chiều rộng sờn bw = 20 cm 1.3 Chiều dày cánh Việc chọn chiều dày cánh phụ thuộc vào điều kiện chịu lực cục vị trí xe tham gia chị lực tổng thể phận khác Theo kinh nghiệm chọn hf = 12 ữ 20 cm Chọn hf = 18 cm 1.4 Chiều Rộng Bản Cánh : Theo điều kiện đề cho : b = 190 cm 1.5 Chọn kích thớc bầu dầm Xác định kích thớc bầu dầm phải vào việc bố trí cốt thép chủ mặt cắt dầm (số lợng thanh, khoảng cách thanh), nhiên bớc ta cha có thông số trên, nên việc chọn kích thứơc bầu dầm thờng dựa đồ án điển hình nên đảm bảo cho bề rộng bầu b phải bố trí đợc bốn cột cốt thép chiều cao h1 bầu dầm phảI bố trí đợc tối thiểu hàng cốt thép Ta chọn : b1 = 35 cm h1 = 20 cm 1.6 Tính Sơ Bộ Kích Trọng lợng Bản Thân Của Dầm Trên m Dài : Diện tích mắt cắt ngang dầm (thực tế) : A = 1,9x0,18 + 0,1x0,1 + 0,065x0,065 + (0,7 - 0,18 - 0,2 ) x 0,2 + 0,2x0,35 = 0,4902 m2 =>DC = A.bt = 0,4902 x25 = 12.25 kN/m bt : trọng lợng riêng tông 1.7 Các kích thớc vát đợc thể nh hình vẽ mặt cắt ngang dầm : 1.8 Xác định kích thớc tính toán a Chiều rộng hữu hiệu cánh beff Bề rộng cánh hữu hiệu dầm tông không lấy qúa giá trị nhỏ ba trị số sau : - L =2m với L chiều dài nhịp - Khoảng cách hai tim dầm : 220 cm - 12hf + bw = 12.18 + 20 = 236 cm Và bề rộng cánh tính toán không đợc lớn bề rộng cánh chế tạo b f = 180 cm Vì ta lấy beff = 180 cm b Chiều cao bầu dầm qui đổi h1qd chiều dày cánh qui đổi hfqd - Diện tích tam giác chỗ vát cánh : S1 = 0,5 x 10 x10 = 50 cm2 - Chiều dày cánh qui đổi : h qd f = hf + S1 x50 = 18 + = 18,62 cm b bw 180 18 - Diện taích tam giác chỗ vát bầu dầm : S2 = 0,5x6.5x6,5 = 21.12 cm2 - Chiều cao bầu dầm qui đổi : h1qd = h1 + xS 2 x 21,12 = 19 + = 22,25 cm b1 bw 33 20 Ta có mặt cắt ngang tính toán dầm : B Tính toán nội lực dầm chủ theo trạng thái giới hạn Theo trạng thái giới hạn (TTGH) cờng độ I, mômen lực cắt mặt cắt i đợc xác định công thức : M i = {1,25.M DC + 1,5.M DW + mg M [1,75.M L + 1,75.m.M XTK (1 + IM )] Qi = {1,25.QDC + 1,5.QDW + mg Q [1,75.QL + 1,75.m.Q XTK (1 + IM )] } } Theo TTGH sử dụng ta lại có công thức tính Mi Qi : M i = {1.M DC + 1.M DW + mg M [1.M L + 1.M XTK (1 + IM )]} Qi = {1.QDC + 1.QDW + mg Q [1.QL + 1.Q XTK (1 + IM )] } Trong : - : hệ số điều chỉnh tải trọng xác định công thức = D R I 0,95 (TCN 1.3.2.1-2) Với đờng quốc lộ trạng thái giới hạn sử dụng trạng thái giới hạn cờng độ : D = 0,95 ; R = 1,05 ; I = 0,95 ; với trạng thái giới hạn sử dụng = (TCN 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5) - IM = 0,25 : Lực xung kích, với TTGH cờng độ TTGH sử dụng (TCN 3.6.2.1) - mgM, mgQ : Hệ số phân bố mô men, hệ số phân bố lực cắt mgM = 0,54 ; mgQ = 0,62 - 1,25 ; 1,75 ; 1,5 ; : Hệ số tải trọng ( TCN bảng 3.4.1-1 3.4.1-2) - MDC , QDC : Mômen, lực cắt mặt cắt i tác dụng trọng lợng thân dầm DC - MDW , QDW : Mômen, lực cắt mặt cắt i tác dụng tĩnh tải DW - ML , QL : Mô men, lực cắt mặt cắt i tác dụng tải trọng rải - MXTK , QXTK : Mô men, lực cắt mặt cắt i tác dụng hoạt tải xe thiết kế (xe tải thiết kế , xe hai trục) * Để xác định giá trị thành phần nội lực ta sử dụng phơng pháp đờng ảnh hởng Chia dầm thành 10 đoạn chiều dài dầm 12 m tơng ứng với mặt cắt từ đến 10, đoạn có chiều dài 0,8 m : Vẽ đờng ảnh hởng mô men lực cắt lần lợt cho mặt cắt từ đến 10 Khi giá trị mô men lực cắt phần đợc xác định nh sau - MDC = DC wM , QDC = DC.wQ Với DC trọng lợng thân dầm 1m dài, đợc tính nh sau : Diện tích mắt cắt ngang dầm (thực tế) : A = 1,9x0,18 + 0,1x0,1 + 0,065x0,065 + (0,7 - 0,18 - 0,2 ) x 0,2 + 0,2x0,35 = 0,4902 m2 DC = A.bt = 0,4902 x25 = 12.25 kN/m , bt : trọng lợng riêng tông wM : diện tích đờng ảnh hởng mô men mặt cắt thứ i , m2 wQ : tổng đại số diện đờng ảnh hởng lực cắt mặt cắt thứ i , m2 - MDW = DW.wM , QDW = DW.wQ DW = 5kN/m : tĩnh tải - ML = 9,3.wM ; QL = 9,3 w1Q W1Q : Diện tích phần lớn đờng ảnh hởng lực cắt - MXTK , QXTK : Xếp xe thiết kế (xe tải thiết kế xe hai trục) lên đờng ảnh hởng mô men lực cắt lần lợt nên mặt cắt, giá trị MXTK , QXTK giá trị vị trí nguy hiểm tác dụng hoạt tải xe thiết kế Đờng ảnh hởng mô men tiết diện : - Tại mặt cắt : x = 0,8 m - Tại mặt cắt : x = 1,6 m - Tại mặt cắt : x = 2,4 m - Tại mặt cắt : x = 3,2 m - Tại mặt cắt : x = m (giữa nhịp) Từ đó, ta tính đợc mô men hai trạng thái giới hạn Bảng tính : xi 0.678 wM MDC MDW ML MXTK Micđ Misd 2,48 30,45 13,67 23,11 123,44 214,36 139,92 0,8 1,6 2,4 3,2 2,88 5,12 6,72 7,68 35,29 62,75 82,36 94,12 98,04 15,84 28,16 36,96 42,24 44 26,78 47,62 62,50 71,42 74,4 141,55 239,36 314,16 359,04 561 246,76 424,93 557,72 637,39 873,28 161,14 278,19 365,12 417,28 560,90 Biểu đồ bao mô men có dạng : Đờng ảnh hởng lực cắt tiết diện : - Tại mặt cắt gối : x = - Tại mặt cắt : x = 0,8 m - Tại mặt cắt : x = 1,6 m - Tại mặt cắt : x = 2,4 m - Tại mặt cắt : x = 3,2 m - Tại mặt cắt : x = m 10 a M r = M n = 0,9 ì 0,85abf c' d e 0,395 = 0,9 ì 0,85 ì 0,395 ì 1,9 ì 35 ì 103 ì 0,5357 = 6796( kNm) Mr > Mu= 873,28 (kNm) Nên dầm đủ khả chịu mô men + > Kiểm tra lợng cốt thép tối đa: c a 3,95 = = = 0,092 < 0,42 (TCN 5.7.3.3.1-1) d e 1d e 0,8 ì 53,57 Nh lợng cốt thép tối đa thoả mãn + > Kiểm tra lợng cốt thép tối thiểu: f c' 0,03 fy Với : tỷ lệ cốt thép chịu kéo diện tích tiết diện As 53,21 f c' 35 = = = 4,22% > 0,03 = 0,03 ì = 0,25% d ì bw 63 ì 20 fy 420 Vậy : Lợng cốt thép tối thiểu thoả mãn D Tính toán chống cắt Và Bố Trí Cốt Đai : Biểu thức kiểm toán: Vn > Vu Vn : Sức kháng danh định, đợc lấy giá trị nhỏ hai giá trị {Vc + Vs ; 0,25 f c'bv d v } Với : Vc = 0,083 Vs = f c' d v bv (N ) Av f v d v (cot g + cot g ).sin s (N ) Trong : bV : bề rộng bụng hữu hiệu, lấy bề rộng bụng nhỏ chiều cao dV , bv = bW =200(mm) Chiều cao chịu cắt hữu hiệu dV + + 15 dV = max { 0,9d e ; 0,72h; d e a / 2} 0,9de = 0,9 ì 535,7 = 482,13 (mm) 0,72h = 0,72 ì 700 =504 (mm) de- a/2 = 535,7 42,5/2 = 514,45 (mm) Từ ta thấy dV = 514,45 (mm) + s (mm) : cự ly cốt thép đai + : Hệ số khả bêtông bị nứt chéo truyền lực kéo + : Góc nghiêng ứng suất nén chéo , : đợc xác định cách tra đồ thị tra bảng + + : Góc nghiêng cốt thép ngang với trục dọc, =900 : Hệ số sức kháng, với bêtông thờng =0,9 + AV : Diện tích cốt thép bị cắt cự ly s (mm) VS : Khả chịu lực cắt cốt thép (N) + VC : Khả chịu lực cắt bêtông (N) + VU : Lực cắt tính toán (N) Kiểm tra điều kiện chịu lực cắt theo khả chịu lực tông vùng nén : + Vn = (0,25 f c'bv d v ) = 0,9 ì 0,25 ì 35 ì 103 ì 0,2 ì 0,514 = 809,55(kN ) Vu = 354.69(kN ) < Vn = 809,55(kN ) Tính góc hệ số : +Tính toán ứng suất cắt Vu 354.69 ì 10 v= = = 3,83 ( N / mm ) d v bv 0,9 ì 514,45 ì 200 +Tính v 3,83 = = 0,109 < 0,25 f c' 35 + Giả sử =450 tính biến dạng cốt thép chịu kéo theo công thức : Mu 873,28 + 0,5 ì Vu ì cot g + 0,5 ì 354,69 ì 10 ì cot g 45o d 514,45 x = v = E s ì As 2.105 ì 5321 = 0,46 ì 10 Tra bảng ta đợc =30,40 tính lại ta đợc x = 0,58 ì 10 Tiếp tục tra bảng ta đợc =32,20 tính lại ta đợc x = 0,56 ì 10 16 Tiếp tục tra bảng ta đợc =320 tính lại ta đợc x = 0,562 ì 10 Ta lấy =320 Tra bảng có =2,36 Khả chịu lực cắt bêtông : Vc = 0,083 f c' d v bv = 0,083 ì 2,36 ì 35 ì 514,45 ì 200 = 111152.4398 ( N ) Yêu cầu khả chịu lực cắt cần thiết cốt thép : Vu 354,69 ì 10 Vs = Vc = 111152.4398 = 282947,56 ( N ) 0,9 Khoảng cách bố trí cốt thép đai lớn : Av f y d v cot g smax = Vs fY = 420 Mpa : Giới hạn chảy quy định với cốt thép đai =300 : Góc nghiêng với ứng suất nén chéo dV = 514,45 mm VS = 282947,56(N) AV : Diện tích cốt thép đai (mm2) Chọn cốt thép đai số 10, d = 9,5 mm, diện tích mặt cắt ngang : AV = ì 71 = 142 (mm2) Vậy ta tính đợc smax 142 ì 420 ì 514,45 ì cot g 30 o = = 178,82(mm) 282947,56 Ta chọn khoảng cách bố trí cốt đai s = 20(cm) Kiểm tra lợng cốt thép đai tối thiểu Lợng cốt thép đai tối thiểu : bs 200 ì 200 Av 0,083 f c' v = 0,083 ì 35 ì = 46,76(mm ) fy 420 mà AV= 142(mm2) > AVmin =46,76 (mm2) thoả mãn Kiểm tra khoảng cách tối đa cốt thép đai : Ta có : 0,1 f c' d v bv = 0,1ì 35 ì 514,45 ì 200 = 360115 ( N ) > Vu = 354690 ( N ) Nên ta kiểm tra theo điều kiện sau : 17 s 0,8dv = 0,8x514,45= 411,56(mm) => Thỏa mãn s =200 mm 600 mm => Thỏa mãn Kiểm tra cho điều kiện đảm bảo cho cốt thép dọc không bị chảy dới tác dụng tổ hợp mômen, lực dọc trục lực cắt : Khả chịu cắt cốt thép đai : Av f y d v cot g 142 ì 420 ì 514,45 ì cot g 30 o Vs = = = 172061.5503 ( N ) s 200 Vs > Vs ( yeu cau ) = 172061.5503 As f y = 53,21 ì 280 = 432267.3732 ( N ) M u Vu 0873,28 354,69 ì 10 + 0,5Vs cot g = + 0,5 ì 172061,55 cot g 30 o d v 967,7 ì 0,9 0,9 = 327341,09 As f y > M u Vu + 0,5Vs cot g d v Đảm bảo cho cốt dọc không bị chảy E Kiểm soát nứt Tại mặt cắt tuỳ thuộc vào giá trị nội lực bêtông bị nứt hay không Vì để tính toán kiểm soát nứt ta phải kiểm tra xem mặt cắt có bị nứt hay không Để tính toán xem mặt cắt có nứt hay không ngời ta coi phân bố ứng mặt cắt ngang tuyến tính tính ứng suất kéo fc bêtông Mặt cắt ngang tính toán 18 Diện tích mặt cắt ngang : Ag = 18,62 ì 190+(70-18,62-22,25) ì 20 + 22,25 ì 35 = 0.472225 (cm ) Xác định vị trí trục trung hoà : 18,62 ì 190 ì 108,66 + 73,56 ì 20 ì 65,53 + 28,75 ì 33 ì 14,375 yt = = 49,5(cm) 4722,25 Mô men quán tính tiết diện nguyên : 190 ì 18,6253 Ig = + 190 ì 18,625 ì (108,66 74,69) + 12 20 ì 73,56 + + 20 ì 73,56 ì (65,53 74,69) + 12 35 ì 28,753 + + 35 ì 28,75 ì (14,375 74,69) = 1836582,6 (cm ) 12 Tính ứng suất kéo tông: Ma 580,984 ì 10 fc = yt = ì 0,495 = 15,658( MPa) Ig 1836582,6 ì 10 19 ( Ma : mô men tính toán trạng thái giowis hạn sử dụng ) Cờng độ chịu kéo uốn tông : f r = 0,63 f c' = 0,63 ì 35 = 3,73( MPa) f c 0,8 f r Vậy mặt cắt coi bị nứt Xác định khả chịu kéo lớn cốt thép trạng thái giới hạn sử dụng Z f sa = ; , f y 1/ ( ) d ì A c Trong : + dc : chiều cao phần bêtông tính từ thớ chịu kéo tâm gần nhất, theo bố trí cốt thép ta có dc = 40 mm + A : Đợc tính diện tích phần bêtông có trọng tâm với cốt thép chủ chịu kéo đợc bao mặt mặt cắt ngang đờng thẳng song song với trục trung hòa, chia cho số lợng Bằng cách tìm ngợc giải phơng trình phơng pháp xấp xỉ ta tìm đợc : 20 Ta cần tìm vùng diện tích vùng tông có trọng tâm với cốt thép chịu kéo : Ta có phơng trình sau : x 228,2 x ì ( x + 228,2) + (350 x) ì x ì ( + 228,2) + 228,2 ì 350 ì 2 = 128 x + (350 x) ì x + 84150 Thử dần ta đợc : x = 70,5 (mm) => A = 89525 (mm2) => A = A/14 = 89525/14 = 8385,7 (mm2) + Z : Thông số bề rộng vết nứt Xét điều kiện bình thờng Z = 30000 N/mm Z 30000 = = 400,8( MPa) ( d c ì A) 1/ ( 50 ì 8385,7 ) 1/ 0,6 f y = 0,6 ì 280 = 252( MPa) f sa = 400,8( MPa) Tính toán ứng suất sử dụng cốt thép -Tính diện tích tơng đơng tiết diện bị nứt Với n tỷ lệ môđun đàn hồi cốt thép tông : n= Es Ec Es = 2.105 (Mpa) Ec = 0,043 c1,5 f c' =0,043 ì 25001,5 ì 35 =31798,9 (Mpa) 2.10 n= = 6,29 chọn n=7 31798,9 -Xác định vị trí trục trung hòa dựa vào phơng trình mômen tĩnh với trục trung hòa không hf h y S = h f ( b bw ) h y + bw ( h y ) nAs ( y d1 ) 2 Thay số 21 hf h y S = h f ( b bw ) h y + bw ( h y ) nAs ( y d1 ) = 2 18,625 70 y 18,625 ì (190 20 ) 70 y ì 91,8 ì ( y 15,6 ) = + 20 ì ( 70 y ) y = 56,25(cm) b fc y h d TTH bw fs d1 h1 As b1 Tiết diện xác định Icr Biểu đồ ứng suất + Tính mômen quán tính tiết diện nứt trục trung hoà : bh 3f hf I cr = + bh f h y 12 bw ( h y h f + ) + nAs ( y d1 ) 164 ì 18,6253 18,625 20 ì ( 70 89,78 18,6259 ) = + 164 ì 118,625 ì 70 89,78 + 12 + ì 91,8 ì ( 89,78 15,6 ) = 763683,2cm + Tính ứng suất cốt thép trạng thái sử dụng : M f s = n a ( y d1 ) I cr 580,984 ì 10 ( 89,78 15,6) = 212,07( MPa) = 6ì 763683,2 ì10 Với Ma : mômen tính toán trạng thái giới hạn sử dụng + Kiểm tra : 22 fs = 212,07Mpa < fsa =400,8 Mpa => Đạt F Tính độ võng Xác định vị trí bất lợi xe tải thiết kế : + Xét trờng hợp ba trục nhịp: Vị trí bất lợi xe đợc xác định theo công thức : x= 36 L 184,9 1056.25L2 10724, L + 26810,5 7 (L=8m) = 1,467 m Kiểm tra điều kiện trục xe nhịp : x = 1,467 m < L/2 = m L - x - 8,6 = -2,067 < Điều kiện Không thoả mãn + Xét trơng hợp có trục nhịp : Độ võng nhịp xe tải thiết kế trục đầu cách gối đoạn x : y = P1 y1 ( x) + P1 y ( x) ( ) ( ) P1 3L2 x x P1 3L2 ( L x 4,3) 4( L x 4,3) + 48 EI 48EI Với P1 = 0,145 (MN), P2 = 0,035(MN) (Hoạt tải : HL-93) Để tìm vị trí bất lợi ta cần xét x L / Điều kiện để trục nhịp trục 35kN phải nhịp, có nghĩa : L - X - 4.3 = 23 Để tìm vị trí độ võng lớn ta tính đạo hàm bậc độ võng cho không : 0,0525 L2 0,87 x + 0,87( L x 4,3) + 0,21( L x 0,86) y' = =0 48 EI 0,0525 L2 0,87 x + 0,87( L x 4,3) + 0,21( L x 0,86) = 21x + (216 L + 1109,4) x 5,25 L2 + 21( L 8,6) + 87( L 4,3) = Giải ta đợc hai nghiệm : x1 = 1056,25L2 10724,2 L + 26810,5 (loại giá trị lớn) 36 L 184,9 + 7 1056,25 L2 10724,2 L + 26810,5 36 L 184,9 x2 = 7 1056,25 ì 10724,2 ì + 26810,5 36 ì 184,9 = = 2,24(m) 7 Kiểm tra điều kiện trục xe nhịp : x = 2,24m < L/2 = 4,00 (m) L - X - 4,3 = 1,08 (m) > 24 => Điều kiện thỏa mãn Xác định mômen quán tính hữu hiệu : I = min{ I g ; I e } Trong : Ig = 1836582,6 (cm4 ): Mômen quán tính tiết diện nguyên Ie (mm4) : Mômen hữu hiệu, tính theo công thức : M M cr I g + cr .I cr I e = M a Ma Với : Mcr : Mômen nứt Ig 6732933,52 ì10 M cr = f r = 3,73 ì = 138.285( KNm) yt 746,9 M cr Ma 3 138.285 = = 0,00103 1358,84 778150.7985 Ie = 0,00103 ì 6732933,52 +[1 0,015] ì 1836582,6 = 778150.7985 (cm4) =>I = min{ I g ; I e } = Ie = 1836582,6 cm4 = 18,365 10-3 (m4) Độ võng xe tải thiết kế gây xác định theo công thức : P1 3L2 x x P1 3L2 ( L x 4,3) 4( L x 4,3) y= + 48EI 48 EI Với : P1 = 0,145 MN P2 = 0,35 MN L = 8m x = 2,24 m E = Ec = 31798,9 Mpa = 31798,9 MN/m2 I = 18,365 10-3 m4 ( ) ( ) Thay vào ta tính đợc : y =-0.003146429 m Tính toán độ võng hoạt tải gây : Độ võng ta vừa tính cha tính đến hệ số phân bố ngang hệ số xung kích tính võng Bây ta phải xét hệ số Kết tính độ võng xe tải thiết kế : f1 = mg(1+IM)y = 0,5 ì 1,25 ì 3,14 = 1,96 (mm) Độ võng tải trọng : 25 5qL4 ì ( 0,5 ì 0,0093) ì yL = = = 0.001002249m 384 Ec I 384 ì 31798,9 ì 39,315286.10 Kết tính toán độ võng 25% xe tải thiết kế với tải trọng thiết kế : f2 = 0,25mg(1+IM)y + yl = 0,25 ì 0,5 ì 1,25 ì 3,14 + 3,17 = 0.000215641 m =0,215mm =>fmax = max{f1 ; f2} = 1,96(mm) f =>fmax < L ì = 8000 ì =10,00( mm) l 800 => Đạt G Tính toán vẽ biểu đồ bao vật liệu Tính toán mômen kháng tính toán dầm bị cắt uốn cốt thép Để tiết kiệm thép, số lợng cốt thép chọn tính với mặt cắt có mô men lớn lần lợt đợc cắt để phù hợp với hình bao mô men Công việc đợc tiến hành sở nguyên tắc sau: Các cốt thép đợc cắt nh cốt thép lại mặt phẳng cắt phải đối xứng qua mặt phẳng uốn dầm phải có phần ba số số cốt thép cần thiết mặt cắt nhịp đợc kéo neo gối dầm Không đợc cắt, uốn cốt thép góc cốt đai Tại mặt cắt không đợc cắt cạnh Với nguyên tắc trên, ta có đợc số lần cần phải tính lại khả chịu lực mặt cắt thẳng góc tơng ứng với diện tích cốt thép lại Cụ thể nh sau: + Tính chiều cao vùng nén quy đổi As f y 0,851 ( b bw ) h f f c' a= 0,85bw f c' Nếu a>1h f = 0,108m TTH qua sờn cánh mô men + kháng tính toán : 26 h a M r = M n = 0,85ab w f c' d e ữ+ 0,851 ( b bw ) h f f c' d e f ữ 2 Nếu a
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế môn học kết cấu bê tông cốt thép, Thiết kế môn học kết cấu bê tông cốt thép, Thiết kế môn học kết cấu bê tông cốt thép

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay