Treasures workstation flip charts grade 04 reading

63 166 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 15:30

(SBEF  Þ Ã ÃÞ @SORW\U " 1VCMJTIFECZ.BDNJMMBO.D(SBX)JMM PG.D(SBX)JMM&EVDBUJPO BEJWJTJPOPG5IF.D(SBX)JMM$PNQBOJFT *OD  5XP1FOO1MB[B /FX:PSL /FX:PSL $PQZSJHIUªCZ.BDNJMMBO.D(SBX)JMM"MMSJHIUTSFTFSWFE/PQBSUPGUIJTQVCMJDBUJPONBZCFSFQSPEVDFEPSEJTUSJCVUFEJO BOZGPSNPSCZBOZNFBOT PSTUPSFEJOBEBUBCBTFPSSFUSJFWBMTZTUFN XJUIPVUUIFQSJPSXSJUUFODPOTFOUPG5IF.D(SBX)JMM $PNQBOJFT *OD JODMVEJOH CVUOPUMJNJUFEUP OFUXPSLTUPSBHFPSUSBOTNJTTJPO PSCSPBEDBTUGPSEJTUBODFMFBSOJOH 1SJOUFEJOUIF6OJUFE4UBUFTPG"NFSJDB  ;7:?D= EDJ;DJI  Ãp  Ãr  Ãt ;;AÃpà >;à OIJ;HOÃE;à ?II?D=à KD9> ;;AÃpà E7:HKDD;H©IÃ7D9; ;;AÃpà ;97KI;ÃEcYZeZcYZciGZVY^c\################################### ' ;ajZcXn####################################################### '& >cYZeZcYZciGZVY^c\################################# '' ;ajZcXn####################################################### )& >cYZeZcYZciGZVY^c\################################# )' ;;AÃqà ÞÃ7BAÃ?DÃJ>;Ã;I;HJ ;;AÃqà OÃHEJ>;Hà 7HJ?D ;;AÃqà 7D?J7ƒÃJ>;ÃHE=ÃH?D9;II ;ajZcXn######################################################### ( >cYZeZcYZciGZVY^c\################################### ) ;ajZcXn####################################################### '( >cYZeZcYZciGZVY^c\################################# ') ;ajZcXn####################################################### )( >cYZeZcYZciGZVY^c\################################# )) ;;AÃrà ÃÞD?C7BIÃEC;ÃEC;à ;;AÃrà >?IÃ?HBà ;7DIÃKI?D;II ;;AÃrà NFBEH?D=ÃJ>;ÃD:;HI;7Ã;HH?JEHO ;ajZcXn######################################################### * >cYZeZcYZciGZVY^c\################################### + ;ajZcXn####################################################### '* >cYZeZcYZciGZVY^c\################################# '+ ;ajZcXn####################################################### )* >cYZeZcYZciGZVY^c\################################# )+ ;;AÃsà >;ÃÞIJHED7KJÃ7D:ÃJ>;ÃD?ED ;;AÃsà OIJ?9ÃEHI; ;;AÃsà ;Ã7D:ÃD9B;ÃEC?; ;ajZcXn######################################################### , >cYZeZcYZciGZVY^c\################################### - ;ajZcXn####################################################### ', >cYZeZcYZciGZVY^c\################################# '- ;ajZcXn####################################################### ), >cYZeZcYZciGZVY^c\################################# )- ;;AÃtà >;Ã7aajhigVidghZXi^dcd[lll#bVXb^aaVcb]#Xdb qyà ?DKJ;I NJ;DI?ED ™ >cndjggZhedchZ_djgcVa! iZaal]nndjX]dhZi]Vihidgn# A^hihdbZ\j^YZa^cZhndjjhZ [dgX]ddh^c\Wdd`hidgZVY# >?D=IÃOEKÃD;;:€ ™ Wdd` ™ eZcVcYeVeZg rq ... >aajhigVidghZXi^dcd[lll#bVXb^aaVcb]#Xdb q Reading Fluency • Select a paragraph from the Fluency passage on page 11 of your Practice Book • With a partner, take turns reading the sentences aloud Adjust your reading pace so... read the sentences • Time Your Reading: Listen to the Audio CD Things you need: 7= C2 / • Practice Book Fluency Solutions Listening Library Reading Independent Reading • Choose any type of story... VcYVgi^XaZh ™ eZcVcYeVeZg s Reading Fluency 20 Minutes • Select a paragraph from the Fluency passage on page 18 of your Practice Book Extension • With a partner, take turns reading the passage • Readers
- Xem thêm -

Xem thêm: Treasures workstation flip charts grade 04 reading , Treasures workstation flip charts grade 04 reading , Treasures workstation flip charts grade 04 reading

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay