Nghiên cứu áp dụng mô hình đồng bộ trong cơ sở dữ liệu phân tán (tt)

23 220 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 15:24

Nghiên cứu áp dụng mô hình đồng bộ trong cơ sở dữ liệu phân tán (tt)Nghiên cứu áp dụng mô hình đồng bộ trong cơ sở dữ liệu phân tán (tt)Nghiên cứu áp dụng mô hình đồng bộ trong cơ sở dữ liệu phân tán (tt)Nghiên cứu áp dụng mô hình đồng bộ trong cơ sở dữ liệu phân tán (tt)Nghiên cứu áp dụng mô hình đồng bộ trong cơ sở dữ liệu phân tán (tt)Nghiên cứu áp dụng mô hình đồng bộ trong cơ sở dữ liệu phân tán (tt)Nghiên cứu áp dụng mô hình đồng bộ trong cơ sở dữ liệu phân tán (tt)Nghiên cứu áp dụng mô hình đồng bộ trong cơ sở dữ liệu phân tán (tt)Nghiên cứu áp dụng mô hình đồng bộ trong cơ sở dữ liệu phân tán (tt)Nghiên cứu áp dụng mô hình đồng bộ trong cơ sở dữ liệu phân tán (tt)Nghiên cứu áp dụng mô hình đồng bộ trong cơ sở dữ liệu phân tán (tt)Nghiên cứu áp dụng mô hình đồng bộ trong cơ sở dữ liệu phân tán (tt)Nghiên cứu áp dụng mô hình đồng bộ trong cơ sở dữ liệu phân tán (tt)Nghiên cứu áp dụng mô hình đồng bộ trong cơ sở dữ liệu phân tán (tt) HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG - TRẦN VĂN HIỂN LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT (Theo định hướng ứng dụng) HÀ NỘI - 2016 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG - TRẦN VĂN HIỂN NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG HÌNH ĐỒNG BỘ TRONG SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN Chuyên ngành : KHOA HỌC MÁY TÍNH Mã số: 60.48.01.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HÀ HẢI NAM HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan nghiên cứu riêng hướng dẫn khoa học PGS.TS Hà Hải Nam Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tôi xin chịu trách nhiệm công trình nghiên cứu HỌC VIÊN Trần Văn Hiển Luận văn hoàn thành tại: HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS HÀ HẢI NAM Phản biện 1: ………………………………………………………………… Phản biện 2: ………………………………………………………………… Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông Vào lúc: ngày tháng năm 2017 thể tìm hiểu luận văn tại: - Thư viện Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông DANH MỤC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt CSDL DataBase sở liệu DDB Distributed DataBase sở liệu phân tán TCP Transmission Control Protocol Giao thức mạng QGIS Quantum Geographic Phần mềm hệ thống Information System thông tin địa lý TCLN Tổng cục Lâm nghiệp FRMS Web Forest Resource Monitoring Hệ thống giám sát tài System nguyên rừng Business Intelligence and Kinh doanh thông minh Reporting Tools công cụ báo cáo BIRT ĐTKKR Điều tra kiểm kê rừng NFIS National Forest Inventory Hệ thống kiểm kê rừng System quốc gia Module Quantum Geographic Modul phần mềm hệ Information System thống thông tin địa lý Module QGIS PosgreSQL Hệ quản trị CSDL SOA Service-Oriented Architecture Kiến trúc định hướng dịch vụ SAN Story Area Network DANH MỤC CÁC BẢNG Số liệu bảng Tên bảng Trang Bảng 2.1 So sánh phương pháp nhân 20 Bảng 3.1 Cấu hình đồng cho bảng 30 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số liệu hình vẽ Tên hình vẽ Trang Hình 1.1 hình hệ CSDL phân tán 10 Hình 1.2 Lược đồ trình thiết kế từ xuống 14 Hình 2.1 Phân mảnh ngang 21 Hình 2.2 Phân mảnh dọc 22 Hình 2.3 hình triển khai đồng 23 Hình 2.4 Phân mảnh hổn hợp 24 Hình 3.1 Kiến trúc khái niệm Hệ thống theo dõi 26 diễn biến tài nguyên rừng Hình 3.2 hình triển khai SymmetricDS 28 Hình 3.3 chế hoạt động Symmetricds 39 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin chân thành gửi cảm ơn đến PGS.TS Hà Hải Nam, người trực tiếp hướng dẫn giúp hoàn thành luận văn Với nhiệt tình kiến thức sâu rộng thầy giúp vượt qua hạn chế kiến thức chuyên môn để tập trung hoàn thành tốt luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, Ban Chủ nhiệm Khoa sau Đại học thầy, giảng dạy suốt thời gian theo học Học viên Công nghệ Bưu Viễn thông Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng chấm đề cương nhiều góp ý quý báu cho đề cương luận văn từ bước đầu hình thành ý tưởng xây dựng Cuối cùng, xin cảm ơn quan tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập nghiên cứu làm luận văn Xin chân thành cảm ơn! MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Với phát triển ngành công nghệ thông tin, giao dịch điện tử ngày tăng số lượng đòi hỏi đảm bảo chất lượng, đặc biệt lĩnh vực quan trọng tài ngân hàng, chứng khoán, thương mại điện tử, đấu giá Việc xử lý thông tin người dùng từ dịch vụ phải đảm bảo thời gian thực không chấp nhận cho việc gián đoạn, độ trễ cao thời gian chết Từ yêu cầu thực tế, tính cấp thiết giải pháp đồng liệu Các giải pháp phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu người dùng, doanh nghiệp mặt kỹ thuật, dễ dàng triển khai giá thành hợp lý Với mục đích, ý nghĩa nêu trên, xin chọn Đề tài “Nghiên cứu áp dụng hình đồng sở liệu phân tán” để làm luận văn tốt nghiệp Nội dung luận văn gồm ba phần: Mở đầu, Nội dung Kết luận Trong phần Nội dung ba chương: Chương 1: Tổng quan sở liệu phân tán Chương 2: Vai trò đồng sở liệu phân tán hình Chương 3: Thử nghiệm đánh giá Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu hình đồng sở liệu phân tán, từ đề xuất hình áp dụng thực tiễn tiến hành cài đặt, thử nghiệm đánh giá Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung vào nghiên cứu hình đồng sở liệu phân tán Giới hạn phạm vi nghiên cứu hình đồng sở liệu phân tán Phương pháp nghiên cứu: Tìm hiểu sở liệu phân tán, nghiên cứu hình đồng sở liệu phân tán mặt lý thuyết kết hợp với thử nghiệm đánh giá kết thông qua hình thử nghiệm 7 II NỘI DUNG Luận văn cấu trúc với chương sau: Chương I: Tổng quan sở liệu phân tán Chương I, trình bày khái niệm sở liệu phân tán, hệ quản trị sở liệu phân tán, hệ sở liệu phân tán lý để sử dụng sở liệu phân tán Sau đưa vấn đề sở liệu phân tán, chương I đưa vấn đề thiết kế hệ sở liệu phân tán Chương II: Vai trò đồng sở liệu phân tán hình ứng dụng Chương II, tập trung giới thiệu toán đồng bộ, vấn đề liên quan đến phân mảnh liệu phân mảnh ngang, phân mảnh dọc đưa hình triển khai đồng liệu Chương III: Thử nghiệm đánh giá Chương III, trình bày vào kiến trúc đề xuất để thử nghiệm, hình triển khai SymmetricDS kịch kiểm thử đồng Trong luận văn tả Hệ thống theo dõi diễn biến tài nguyên rừng Việt Nam III KẾT LUẬN CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 1.1 Giới thiệu sở liệu (CSDL) phân tán 1.1 Các khái niệm CSDL phân tán sở liệu phân tán tập hợp nhiều sở liệu liên đới logic phân bổ mạng máy tính Trong khái niệm hai thuật ngữ quan trọng định nghĩa “liên đới logic” “phân bố mạng máy tính” - Liên đới logic: Toàn liệu sở liệu phân tán số thuộc tính ràng buộc chúng với nhau, điều giúp phân biệt sở liệu phân tán với tập hợp sở liệu cục tập tin lưu trữ vị trí khác mạng máy tính - Phân bổ mạng máy tính: Toàn liệu sở liệu phân tán không lưu trữ nơi mà lưu trữ trạm thuộc mạng máy tính, điều giúp phân biệt sở liệu phân tán sở liệu tập trung đơn lẻ - Hệ quản trị sở liệu phân tán: Một hệ thống phần mềm cho phép quản lý hệ sở liệu phân tán làm cho phân tán trở nên “trong suốt” người dùng - Hệ sở liệu phân tán: Được xây dựng dựa hai công nghệ Ccơ sở liệu mạng máy tính Một hệ sở liệu phân tán “tập hợp tập tin” lưu trữ riêng rẽ nút mạng máy tính Để tạo hệ Ccơ sở liệu phân tán tập tin liên đới logic mà chúng phải cấu trúc truy xuất qua giao diện chung - Hệ sở liệu phân tán nhất: Các sở liệu cục tất nơi (Site) dùng chung hệ quản trị sở liệu - Hệ CSDL phân tán không nhất: Các sở liệu cục nơi (Site) không dùng chung hệ quản trị sở liệu 9 Hình 1.1: hình hệ sở liệu phân tán 1.1.2 Các lý để sử dụng sở liệu phân tán? - Các tổ chức cấu trúc phân tán; - Cần kết nối sở liệu sẵn; - Sự lớn mạnh tổ chức; - Giảm chi phí truyền thông; - Tăng độ tin cậy tính sẵn sàng 1.2 Các vấn đề sở liệu phân tán Phần so sánh sở liệu phân tán với sở liệu tập trung số đặc điểm: điều khiển tập trung, độc lập liệu, giảm thừa liệu, cấu trúc vật lý phức tạp để truy xuất hiệu 1.2.1 Điều khiển tập trung 1.2.2 Độc lập liệu 1.2.3 Giảm thừa liệu 1.2.4 Độ tin cậy qua giao dịch phân tán 1.2.5 Cải thiện hiệu 10 1.2.6 Dễ dàng mở rộng hệ thống 1.2.7 Tính toàn vẹn, phục hồi điều khiển tương tranh 1.3 Các vấn đề thiết kế hệ sở liệu phân tán Thiết kế hệ sở liệu phân tán cần phải chọn vị trí đặt liệu chương trình mạng máy tính Đối với hệ quản trị sở liệu phân tán, việc phân tán ứng dụng đòi hỏi hai điều: - Phân tán hệ quản trị sở liệu; - Phân tán chương trình ứng dụng chạy hệ quản trị sở liệu Trong phần này, thảo luận ngắn gọn hai phương pháp thiết kế sở liệu phân tán: Phương pháp thiết kế từ xuống từ lên 1.3.1 Quá trình thiết kế từ xuống (top-down) Hình 1.2: Lược đồ trình thiết kế từ xuống 11 CHƯƠNG II VAI TRÒ CỦA ĐỒNG BỘ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN VÀ CÁC HÌNH ỨNG DỤNG 2.1 Giới thiệu toán đồng Đồng hóa liệu trình việc thiết lập thống hệ thống cập nhật liên tục trì tính quán hệ thống hai kịch đưa cho việc đồng hóa liệu doanh nghiệp: Một là, thường việc chia sẻ liệu: Dữ liệu khách hàng, liệu sản phẩm, liệu nhân viên, hệ thống hỗ trợ khách hàng, hệ thống toán hóa đơn Để đảm bảo cho trình sản xuất công ty kiểm tra, hoạt động cần phải đăng nhập Mặc số ứng dụng hệ thống sử dụng liệu, liệu cần phải đồng với hệ thống khác Hai là, với phát triển Internet gia tăng việc kinh doanh quốc tế, nhiều doanh nghiệp lựa chọn để phân phối hệ thống họ mặt địa lý nhằm giảm độ trễ chi phí việc sử dụng mạng lưới tăng độ tin cậy (giảm nguy thiên tai ảnh hưởng đến vị trí) Các hệ thống tất điểm địa điểm cần phải liệu liệu địa điểm sửa đổi liệu cần phải đồng tất địa điểm 2.2 Các hình đồng CSDL phân tán 2.2.1 Các vấn đề phân mảnh liệu Mục đích việc phân mảnh liệu tạo đơn vị cấp phát logic, cho chi phí để thực truy vấn thông tin thấp Các thuộc tính quan hệ xem đơn vị cấp phát, làm cho việc cấp phát trở nên phức tạp 2.2.2 Lý phân mảnh liệu Trong thiết kế sở liệu phân tán cần phải thực phân mảnh liệu vì: 12 - Trong hệ quản trị sở liệu, quan hệ lưu trữ dạng bảng chiều Các thao tác sở liệu thực bảng - Việc phân rã quan hệ thành nhiều mảnh, mảnh xử lý đơn vị liệu, cho phép thực nhiều giao dịch đồng thời 2.2.3 Các kiểu phân mảnh kiểu phân mảnh: - Phân mảnh ngang - Phân mảnh dọc - Phân mảnh hỗn hợp 2.2.4 Các quy tắc phân mảnh quy tắc phải tuân thủ phân mảnh sở liệu quan hệ:  Quy tắc 1: Tính đầy đủ  Quy tắc 2: Tính phục hồi  Quy tắc 3: Tính tách biệt 2.2.5 Các phương án phân phối Giả sử sở liệu phân mảnh, người ta cần phải định phân phối phân mảnh tới trạm khác mạng Khi liệu phân phối, không nhân nhân Việc cấp phát liệu phải thực cho thỏa mãn hai yêu cầu sau: - Chi phí thấp nhất; - Hiệu lớn nhất: Giảm thiểu thời gian đáp ứng tăng tối đa lưu lượng hệ thống vị trí 2.2.6 Thông tin yêu cầu Thông tin cần cho thiết kế phân tán chia làm mục: - Thông tin sở liệu - Thông tin ứng dụng - Thông tin mạng truyền thông 13 - Thông tin hệ thống máy tính 2.2.7 Phân mảnh ngang Phân mảnh ngang: Là sở liệu phân hoạch thành sở liệu con, sở liệu tập hợp thỏa mãn số tính chất (cho trước) hai loại phân mảnh ngang là: - Phân mảnh nganh nguyên thủy: Là phân mảnh ngang thực vị từ quan hệ - Phân mảnh ngang dẫn xuất: Là phân rã quan hệ dựa vị từ quan hệ khác 2.2.8 Phân mảnh dọc Là chia sở liệu thành sở liệu gồm tập hợp thuộc tính với giá trị chúng tập thuộc tính sở liệu cho 2.2.9 Đồng phân mảnh ngang/dọc Giả sử R quan hệ phân mảnh thành mảnh: { F1, F2 ,Fi} i=1, n Giả sử Fi triển khai vị trí Si; R triển khai vị trí S0, T1 hình triển khai sau: 14 R S0 F1 F2 Fi Fn N Hình 2.3: hình triển khai đồng Các hình đồng phân loại sau:  Đồng chiều từ R Fi: Mỗi thay đổi liệu R thay đổi phải đồng tới mảnh Fk vị trí Sk tương ứng  Đồng chiều từ Fi R: Mỗi thay đổi liệu Fk, thay đổi phải đồng tới R S0  Đồng hai chiều R Fi: Các thay đổi liệu K đồng tới Fk ngược lại 2.2.11 Phân mảnh hỗn hợp Trong đa số trưởng hợp, phân mảnh ngang phân mảnh dọc đơn giản cho lược đồ sở liệu không đủ đáp ứng yêu cầu từ ứng dụng 2.2.12 Nhân liệu Là trình chép liệu lưu nhiều trạm Trong hệ quản trị sở liệu phân tán nhiều phân biệt hai trường hợp: - Một đối tượng đặc quyền - Tất đóng vai trò đối xứng 15 CHƯƠNG III THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 3.1 Kiến trúc đề xuất đề xuất thử nghiệm Hình 3.1: Miêu tả kiến trúc khái niệm Hệ thống theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, gồm hợp phần chính: Ứng dụng Desktop, Ứng dụng Web Bộ sở liệu trung tâm hình Hệ thống theo dõi diễn biến tài nguyên rừng áp dụng theo phân mảnh ngang Ứng dụng Desktop Ứng dụng Web Đồng hóa Mạng nội MẠNG INTERNET Bộ sở liệu trung tâm Hình 3.1: Kiến trúc khái niệm Hệ thống theo dõi diễn biến tài nguyên rừng 16 3.2 Các chức Ứng dụng Desktop - Biên tập thay đổi liệu đồ 3.3 Các chức Ứng dụng Web - Hiển thị liệu đồ 3.4 Các chức hệ thống sở liệu trung tâm Lưu trữ liệu toàn quốc ĐTKKR liệu theo dõi diễn biến tài nguyên rừng cấp Trung ương Các Ứng dụng Desktop cài đặt máy tính đặt cấp xã, huyện, tỉnh Trung ương Hệ thống dựa phần mềm mã nguồn mở  CSDL tài nguyên rừng sử dụng PostgreSQL  Ứng dụng desktop phải dựa QGIS  Geoserver sử dụng để công bố liệu qua giao tiếp tiêu chuẩn 3.5 Máy chủ Thành phần máy chủ Hệ thống vận hành máy chủ ảo với hiệu cao Hệ điều hành hỗ trợ gồm có: Ubuntu Server Microsoft Windows Server 2008 Các máy chủ ứng dụng gồm có: Apache Tomcat Cấu hình đưa ra: Hiện 02 máy chủ với hiệu cao (mỗi máy vi xữ lý) Trên máy chủ thực ảo hóa hạ tầng máy chủ Ngoài ra, hệ thống lưu trữ đặc chủng hệ thống SAN 3.6 Môi trường người dùng Người dùng truy cập hệ thống thông qua giao diện Desktop trình duyệt Web Thành phần Desktop hệ thống chạy tốt máy tính bình thường cài đặt hệ điều hành Microsoft Windows XP hay phiên OS Trong trường hợp sử dụng Ứng dụng Web hệ thống cần hỗ trợ công cụ lướt web phổ thông như: Internet Explorer, Firefox and Google Chrome, phiên lưu hành từ năm 2010 Thành phần ứng dụng desktop bao gồm ứng dụng QGIS tùy biến Ứng dụng báo cáo cài đặt máy tính cán kiểm lâm cấp huyện; thành 17 phần ứng dụng Web cài đặt máy chủ đặt TCLN sở liệu dóng gói kèm theo Thành phần ứng dụng desktop gọi sở liệu CỤC BỘ sở liệu cài đặt máy chủ đặt TCLN gọi CSDL trung tâm chế đồng liệu đảm bảo liệu lưu trữ sở liệu CỤC BỘ quán với liệu lư trữ sở liệu TRUNG TÂM Việc đồng liệu thực thông qua thành phần đồng liệu Hình 3.2 minh họa việc triển khai thành phần đồng Hình 3.2: hình triển khai SymmetricDS Thành phần đồng liệu phía ứng dụng khách, tên SymmetricDSClient, tích hợp với ứng dụng Báo cáo Thành phần ứng dụng desktop Chức quan lý trình đồng phần ứng dụng Báo cáo chạy máy tính cục Thành phần đồng liệu phía ứng dụng chủ, tên SymmetricDSServer, cài đặt máy chủ trung tâm kết nối với SymmetricDSClient thông qua mạng Internet để đồng liệu hướng đồng bộ: 1) từ sở liệu trung tâm đến sở liệu cục bộ; 2) Từ sở liệu cục đến sở liệu trung tâm: 18 3.7 Đồng liệu ứng dụng Desktop 3.8 Các kịch kiểm thử đồng Kịch 1: Tải liệu từ máy chủ Mục đích: Kiểm thử đồng từ sở liệu trung tâm tới sở liệu cục với dung lượng liệu lớn tả: Đăng nhập vào Ứng dụng Báo cáo máy cục sử dụng tài khoản kiểm thử cho huyện (tài khoản cung cấp sẵn gói cài đặt); Đảm bảo kết nối Internet sẵn sàng; Click biểu tượng “Bắt đầu đồng bộ”; Click biểu tượng “Tải liệu từ máy chủ”; Đợi tất liệu huyện tải từ máy chủ trung tâm (kiểm tra trạng thái cửa sổ đồng liệu) Quá trình tải liệu nhiều thời gian Điệu kiện kiểm thử thành công: Tất lô liệu diễn biến tải Đếm số ghi bảng liệu liệt kê Bảng 3.1: Cấu hình đồng cho bảng sở liệu cục Kịch 2: Đồng liệu dụng chế độ trực tuyến Mục đích: Kiểm thử chức đồng từ sở liệu cục lên sở liệu trung tâm nhập liệu chế độ trực tuyến tả: Đăng nhập vào Ứng dụng Báo cáo máy cục sử dụng tài khoản kiểm thử cho huyện (tài khoản cung cấp sẵn gói cài đặt); Đảm bảo kết nối Internet sẵn sàng; Click biểu tượng “Bắt đầu đồng bộ”; Đăng nhập vào Ứng dụng QGIS tùy biến sử dụng tài khoản bước 1; Chọn lô bắt đầu biên tập liệu không gian thuộc tính lô; 19 Đăng nhập vào thành phần ứng dụng FRMS Web sử dụng tài khoản cấp tỉnh; Kiểm tra lô biên tập máy tính cục sử dụng Ứng dụng QGIS tùy biến Điều kiện kiểm thử thành công: Lô xem ứng dụng FRMS Web giá trị thuộc tính, không gian với lô biên tập máy tính cục sử dụng Ứng dụng QGIS tùy biến Kịch 3: Đồng liệu dụng chế độ ngoại tuyến Mục đích: Kiểm thử chức đồng liệu từ sử liệu cục lên sở liệu trung tâm nhập liệu chế độ ngoại tuyến tả: Đảm bảo chức đồng không chạy; Đăng nhập vào ứng dụng QGIS tùy chỉnh sử dụng tài khoản kiểm thử cho tỉnh (tài khoản cung cấp sẵn gói cài đặt); Chọn lô bắt đầu biên tập liệu không gian thuộc tính lô; Đăng nhập vào Ứng dụng báo cáo máy cục sử dụng tài khoản bước 2; Đảm bảo kết nối Internet sẵn sàng; Click biểu tượng “Bắt đầu đồng bộ”; Đăng nhập vào thành phần ứng dụng FRMS Web sử dụng tài khoản cấp tỉnh; Kiểm tra lô biên tập máy tính cục sử dụng Ứng dụng QGIS tùy biến Điều kiện kiểm thử thành công: Lô xem ứng dụng FRMS Web giá trị thuộc tính, không gian với lô biên tập máy tính cục sử dụng Ứng dụng QGIS tùy biến Kịch 4: Đồng liệu theo hai hướng chế độ trực tuyến Mục đích: Kiểm thử chức đồng theo hai hướng nhập liệu chế độ trực tuyến 20 tả: Kịch cần hai máy tính cục bộ: Máy A Máy B cài sẵn phân hệ Ứng dụng desktop (Ứng dụng QGIS Ứng dụng Báo cáo) Trên Máy A: Đăng nhập vào Ứng dụng Báo cáo máy cục sử dụng tài khoản kiểm thử cho huyện (tài khoản cung cấp sẵn gói cài đặt); Đảm bảo kết nối Internet sẵn sàng’ Click biểu tượng “Bắt đầu đồng bộ”; Đăng nhập vào Ứng dụng QGIS tùy biến sử dụng tài khoản bước 1; Chọn lô bắt đầu biên tập liệu không gian thuộc tính lô Trên Máy B: Đăng nhập vào Ứng dụng Báo cáo máy cục sử dụng tài khoản kiểm thử sử dụng cho Máy A (tài khoản cung cấp sẵn gói cài đặt); Đảm bảo kết nối Internet sẵn sàng; Click biểu tượng “Bắt đầu đồng bộ”; Đăng nhập vào Ứng dụng QGIS tùy biến sử dụng tài khoản bước 1; Kiểm tra lô biên tập Máy A Điều kiện kiểm thử thành công: Lô Máy B liệu thuộc tính liệu không gian giống với lô biên tập Máy A 21 KẾT LUẬN Sau trình tạp trung nghiên cứu hướng dẫn tận tình PGS.TS Hà Hải Nam, Luận văn sâu nghiên cứu hình kỹ thuật đồng sở liệu phân tán thực tế triển khai Tổng cục Lâm nghiệp với Hệ thống theo dõi diễn biến tài nguyên rừng nước Cụ thể luận văn nêu lên nội dung sau: Giới thiệu tổng quan CSDL phân tán; Vai trò tâm quan trọng việc đồng sở liệu phân tán hình thực việc đồng sở liệu phân tán; Đưa toán kiểm thử đánh giá cụ thể kịch đồng hình kiểm thử với Hệ thống theo dõi diễn biến tài nguyên rừng nước đáp ứng yêu cầu việc quản lý tài nguyên rừng nước ta từ Trung ương đến địa phương Những số liệu cụ tình hình tài nguyên rừng thu từ hệ thống, từ phương hướng xử lý cố rừng xẩy Từ kết đạt được, thời gian tới Luận văn tiếp tục mở rộng nghiên cứu nghiên cứu để áp dụng cho số hệ thống thực tế sở liệu lớn ... vi nghiên cứu: Luận văn tập trung vào nghiên cứu mô hình đồng sở liệu phân tán Giới hạn phạm vi nghiên cứu mô hình đồng sở liệu phân tán Phương pháp nghiên cứu: Tìm hiểu sở liệu phân tán, nghiên. .. sở liệu phân tán Chương 2: Vai trò đồng sở liệu phân tán mô hình Chương 3: Thử nghiệm đánh giá Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu mô hình đồng sở liệu phân tán, từ đề xuất mô hình áp dụng thực tiễn... quan sở liệu phân tán Chương I, trình bày khái niệm sở liệu phân tán, hệ quản trị sở liệu phân tán, hệ sở liệu phân tán lý để sử dụng sở liệu phân tán Sau đưa vấn đề sở liệu phân tán, chương I đưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu áp dụng mô hình đồng bộ trong cơ sở dữ liệu phân tán (tt), Nghiên cứu áp dụng mô hình đồng bộ trong cơ sở dữ liệu phân tán (tt), Nghiên cứu áp dụng mô hình đồng bộ trong cơ sở dữ liệu phân tán (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay