nội dung ôn tập môn tin học lop4. Trường Tiểu Học Tân Hội Đông

11 249 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 15:23

Câu 1: Em hãy cho biết đâu là tên một trình duyệt web?a. Internet Explorerb. Google chromec. Bookmarkd. Tất cảCâu 2: Trình duyệt web Firefox có công cụ đánh dấu trang web thường dùng là gì?a. Favoriteb. Google chromec. Bookmarkd. tất cả Nối cột A với cột B: Ctrl + B Ctrl + U đen Kí âm nốt Dấu luyến Đuôi nốt nhạc quay xuống Dấu nối Đuôi nốt nhạc quay lên Thoát khỏi chương trình Encore em làm nào? a.Ctrl + F4 c Alt + F4 b.Shift + F4 d Ctrl + Shift + F4 Em cho trình duyệt web? a.Violympic.vn b.Internet Explorer c.Yahoo d.IOE.VN Đâu tên hộp thư điện tử: a.truongtieuhoc@gmail.co m b.truong tieu hoc@gmail.com c.trường tiểu học@gmail.com d.truongtieuhoc@gmailco m Trình duyệt web Firefox có công cụ đánh dấu trang web thường dùng gì? a Favorite b Google Chrome c Bookmark d Tất Quan sát bảng sau cho biết có cột dòng: a.5dòng, 5cột b.5dòng, 4cột c.5cột, 4dòng d.3dòng, 5cột Chia cột cho văn em thực sau: a InsertColumns b HomeColumns c Page LayoutColumns d ViewColumns Tại cửa sổ hộp thư đến em thấy dòng chữ Fwd: Re……thì là: a Thư gửi b Thư c Thư rác d Thư trả lời Để bật, tắt công cụ đánh dấu trang web em dùng tổ hợp phím nào? a Ctrl + Shift + D b Ctrl + Shift + B c Ctrl + D d Ctrl + B ... a.truongtieuhoc@gmail.co m b.truong tieu hoc@gmail.com c .trường tiểu học@ gmail.com d.truongtieuhoc@gmailco m Trình duyệt web Firefox có công cụ đánh dấu trang web thường dùng gì? a Favorite b Google... thư đến em thấy dòng chữ Fwd: Re……thì là: a Thư gửi b Thư c Thư rác d Thư trả lời Để bật, tắt công cụ đánh dấu trang web em dùng tổ hợp phím nào? a Ctrl + Shift + D b Ctrl + Shift + B c Ctrl
- Xem thêm -

Xem thêm: nội dung ôn tập môn tin học lop4. Trường Tiểu Học Tân Hội Đông, nội dung ôn tập môn tin học lop4. Trường Tiểu Học Tân Hội Đông, nội dung ôn tập môn tin học lop4. Trường Tiểu Học Tân Hội Đông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay