Quản trị rủi ro trong hoạt động xuất khẩu gạo của Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu Kiên Giang

113 128 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 15:18

B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRUÔNG ĐẠI HỌC NHA TRANG TRẦN THỊ LỆ HOÀI QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY TNHH MTV XNK KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC s ĩ Khánh Hòa-Nẵm 2013 m B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRUỜNG ĐẠI HOC NHA TRANG TRÀN TH Ị LỆ HOÀI QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY TNHH MTV XNK KIÊN GIANG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã so: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC sĩ NG Ư Ờ I H Ư Ớ N G DÂN K H O A H ỌC: TS NG U Y ÊN TH Ị TRÂ M ANH B M H k -m im LỜI CAM ĐOAN o sE Q lso Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết quà nêu luận văn trung thực Những kết luận, giải pháp kiến nghị luận văn chưa công bố công trình khoa học Nội dung luận văn có tham kháo sử dụng tài liệu, thông tin đăng tái kênh thông tin khác theo danh mục tài liệu tham khảo cùa luận văn Kiên Giang, ngày 20 tháng năm 2013 Tác giả luận văn TRÀN THỊ LỆ HOÀI 11 LỜI CẢM ƠN C3ÊŨIỈO Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Ọuý Thây, Cô công tác Tnrờng Dại học Nha Trang Thầy, Cô trường Đại học Nha Trang mời giảng đă tận tâm truyền đạt kiến thức tạo điều kiện giúp đờ hoàn thành chương trình Cao học chuyên ngành Quan trị kinh doanh Xin chân thành cám ơn kính trọng sâu sắc đến Tiến sĩ Nguyễn Thị Trâm Anh, người dà tận tình chi dẫn suốt trình xây dựng dề cương dộng viên thực hoàn thành luận văn nàv Chân thành cám ơn Ban Giám đốc Công ty TNI1ỈI MTV Xuất nhập khâu Kiên Giang đà đồng ý cho plicp theo học lớp cao học Quan trị kinh doanh Trường Đại học Nha Trang Chân thành cám ơn gia đình, bạn bò, đồng nghiệp đà tạo điều kiện tốt cho suốt thời gian làm luận văn tốt nghiệp Kiên Giang, ngày 20 tháng năm 2013 Tác giã luận văn TRẢN THỊ LỆ HOÀI 111 MỤC LỤC T rang Lời cam đoan i Lời cảm n ii Mục lụ c iii Danh mục từ viết t a t .vi Danh mục bàng vii Danh mục hình vè, sơ đ viii PHÀN MỞ Đ À U 1 Tính cấp thiết đề tà i Tồng quan nghiên cứu liên quan đến đề tà i Mục tiêu nghiên c ứ u 4 Đối tượng phạm vi nghiên c ứ u Phương pháp nghicn cứu Ý nghĩa đồ tài .5 Điểm đề tài Kết cấu luận v ă n CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN c BẢN VÈ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT DỘNG XUẤT KHÁU L I Một số vấn đê chung xuất k hâu 1.1.1 Khái n iệm 1.1.2 Dặc điểm xuất khấu 1.1.3 Vai trò cua xuất khấu gạo 1.2 Các hình thức xuất chù yếu 10 1.2.1 Xuất khấu trực tiếp 10 1.2.2 Xuất gián tiếp (uỳ thác) 11 1.3 Các rủi ro bàn hoạt động xuất khâu 12 1.3.1 Khái niệm rủi ro 12 1.3.2 Rủi ro hoạt động xuất k hấu 13 1.4 Phân loại rủi ro xuất .13 1.4.1 Nhóm rủi ro xuất yếu tố khách quan: 13 1.4.2 Nhóm rủi ro xuất yếu tố chủ quan: 16 1.5 Ọuàn trị rủi ro hoạt động xuất khấu 23 iv 1.5.1 Nhận biết rủi ro có thê xảy xuất khấu: .24 1.5.2 Đo lường rùi ro xảy xuất k h ấu : .25 1.5.3 Giám sát rủi ro tron» xuất khấu 26 1.5.4 Kiểm soát rủi ro xuất khâu 26 1.5.5 Báo cáo đánh giá quàn trị rủi ro xuấtkhấu 27 1.6 Sự cằn thiết tăng cường quản trị rủi ro xuất khẳu gạo Công ty TNHH MTV Xuất Nhập khấu Kiên Giang (Kigimex) 27 1.6.1 Xuất phát từ vai trò quản trị rủi ro xuất k h ẩ u 27 1.6.2 Xuất chứa đựng nhiều rủi r o 28 1.6.3 Tồn thất từ rủi ro xảy xuất thường lớn (tại Kigimex) 28 1.6.4 Năng lực quán trị rủi ro tốt điều kiện quan trọng dể nâng cao chất lượng hiệu hoạt động kinh doanh cùa doanh nghiệp 30 1.6.5 Xu hội nhập quốc tế toàn cầu hóa dòi hòi phái nâng cao lực quán trị rủi ro 30 CHƯ ƠNG 2: T H Ụ C TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO DỐI VỚI HOẠT DỘNG XUẤT KHẤU GẠO CỦA CÒNG TY TNHH MTV XNK KIÊN G IA N G 33 2.1 Giới thiệu tổng quan Công ty TNHH MTV Xuất Nhập khâu Kiên G iang 33 2.1.1 Tóm tắt trình hình thành phát triển 34 2.1.2 Cơ cấu tổ chức hoạt dộng Công t y 35 2.1.3 Các sản phẩm, dịch v ụ 37 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh Công ty giai đoạn 2007 - 2012 39 2.1.5 Tình hình xuất khâu gạo thời gian giai đoạn 2007-2012 42 2.2 Thực trạng quan trị rủi ro hoạt động xuất khâu gạo Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Kiên Giang 46 2.2.1 Nhận biết rủi ro có thề xảy hoạt dộng xuất khấu gạo 46 2.2.2 Đo lường rủi ro hoạt dộng xuất khấu gạo 71 2.2.3 Giám sát rủi ro hoạt dộng xuất khầu g o 73 2.2.4 Kiêm soát rủi ro hoạt động xuất khâu gạo 74 2.2.5 Báo cáo đánh giá quản trị rủi ro hoạt động xuất khâu g o 76 2.3 Đánh giá thực trạng quán trị rủi ro xuất khâu gạo Công ty Kigimcx 76 2.3.1 Nhừng thành tựu đạt Kigimex công tác quan trị rủi ro hoạt động xuất gạo .76 V 2.3.2 Những tồn cùa Công ty Kigimex công tác quản trị rủi ro XK gạo 77 CHƯONG 3: CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG XU ÁT KHẤU GẠO CHO CÔNG TY TNHH MTV XNK KIÊN G IA N G 82 3.1 Định hướng hoạt động kinh doanh cùa Công ty năm tới 82 3.2 Mục tiêu quản trị rủi ro hoạt dộng xuất khâu gạo cua Công ty Kigimex 82 3.3 Các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro xuất gạo cho Công ty Kigimex .83 3.3.1 Tiếp tục trọng, nàng cao vai trò công tác quản trị rủi ro hoạt động xuất khấu gạo 83 3.3.2 Bồi dường nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn nâng cao tinh thần trách nhiệm cho dội ngù cán nhân viên 84 3.3.3 Lựa chọn thị trường đối tác đủ tin c ậ y 85 3.3.4 Tăng cường nừa việc giám sát thực hợp đồng xuất k h ấ u 88 3.3.5 Tạo lập mối quan hệ với ngân hàng tốt nhằm nâng cao lực tài 86 3.3.6 Đầu tư trang thiết bị đại đc bảo đàm việc thu thập thông tin đầy đủ, cập nhật xác phục vụ quan trị rủi r 87 3.3.7 Tham gia xây dựng chuồi giá trị 87 3.3.8 Xây dựng chiến lược quán trị rủi ro phù hợp với dặc điềm, qui mô, lực quàn trị kinh doanh Công ty 88 3.4 Các kiến nghị Nhà nước, Hiệp hội lương thực Việt Nam 89 3.4.1 Thiết lập sách ngoại thương có tính chiến lược trì chế điều hành xuất nhập khấu ôn định, lâu dài nhằm hạn chế rủi ro trị, pháp lý 89 3.4.2 Nhanh chóng thiết lập trung tâm thông tin phòng ngừa hạn chế rủi ro XK 90 3.4.3 Tăng cường hoạt dộng xúc tiến thương mại, nâng cao hiệu hoạt động cua phận làm công tác thương vụ nước ngoài, Hiệp hội lương thực Việt Nam 90 3.4.4 Mớ rộng hoạt dộng tài trợ, tư vấn xuất 91 KẾT LU Ậ N 94 Kết luận 94 Hạn chế đề tài 94 Dc xuất hướng nghiên cứu m ới 94 TÀI LIỆU THAM KHÁO 95 VI DANH MỤC CÁC TÙ VIẾT TẮT CAD : Cash against Documents (Giao chứniỉ từ nhận tiên ngay) CNCA : Conselho Nacioncal de Cerregadores (Giấy chứng nhận Hội đồng Vận tải Ọuốc gia) DN : Doanh nghiệp ĐVT : Đơn vị tính FOB : Free on Board (Giao hàng dọc mạn tàu) ISO : Organization for Standardization (Tô chức tiêu chuân hoá) KHKD : Ke hoạch Kinh doanh L/C : Letter o f Credit (Tín dụng thư) MTV : Một thành viên NHNN : Ngân hàng nhà nước NK : Nhập khâu QTRR : Quản trị rủi ro TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TTỌT : Thanh toán quốc tế T/T : Telegraphic Transfer (Chuyến tiền bàng diện) USD : Dô la Mỹ USDA : Bộ Nông nghiệp Mỹ VFA : Hiệp hội lương thực Việt Nam VN : Việt Nam VNĐ : Đồng Việt Nam VOER : Vietnam Open Education Resourses (Nguồn giáo dục mở Việt Nam) VSATTP : Vệ sinh an toàn thực phâm WTO : Tồ chức thương mại the giới XK : Xuất khấu XNK : Xuất nhập VII DANH MỤC CÁC BẢNG Số liỉệu Tên bảng Trang 2.1 Báo cáo kết hoạt động SXKD giai đoạn 2007-2012 41 2.2 Sàn lượng xuất gạo Kigimex giai đoạn 2007-2012 43 2.3 Kim ngạch xuất gạo Kigimex giai doạn 2007-2012 43 2.4 Hình thức xuất gạo Kigimex giai đoạn 2007-2012 44 2.5 Cơ cấu lợi nhuận ngành gạo Kigimex giai đoạn 2007-2012 45 2.6 Biến động nguồn vốn Kigimex giai đoạn 2007-2012 49 2.7 Cơ cấu vốn vay kinh doanh gạo Kigimex năm 2007-2012 52 2.8 Giá mua nguyên liệu bình quân Kigimex năm 2007-2012 53 2.9 Gạo nguycn ỉiộu thu mua Kigimcx giai đoạn 2007-2012 54 2.10 Giá xuất khấu trung bình Kigimex giai đoạn 2007-2012 56 2.11 Thị trường xuất khấu cua Kigimex giai đoạn 2007-2012 59 Ị2 Cơ cấu nguyên liệu thu mua chế biến Kigimex giai doạn 2007-2012 2.13 Cơ cấu loại gạo xuất khâu Kigimex năm 2007-2012 63 2.14 Bảng tổng két rủi ro Kigimex năm 2007-2012 70 2.15 Cơ cấu loại rủi ro XK Kigimex năm 2007-2012 72 2.16 Khả lường rủi ro XK Kigimex nãm 2007-2012 73 thành phẩm 52 viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, s o ĐÒ Tên hình Mô hình quản trị rủi ro 24 Trụ sở Công ty Kigimex Kiên Giang 33 Sơ đồ cấu tố chức cùa Kigimcx 35 Sản phâm gạo Kigimex 37 Sản phẩm cá cơm sấy khô Kigimex 38 Thị phần XK bình quân Kigimex giai đoạn 2007-2012 44 Chi số GDP cua Việt Nam giai đoạn 2007-2012 47 Chi sổ giá tiêu dùng Việt Nam giai đoạn 2007-2012 48 Tỷ giá VND/USD giai đoạn 2008-2012 50 Tốc dộ tăng trường kim niĩạch sán lượng xuất khấu Kigimex giai đoạn 2007-2012 55 Tỷ lộ bình quân phươns thức TTQT Kigimcx giai đoạn 2007-2012 65 Chuỗi giá trị Gạo xuất 88 khâu gạo, cân chứa đựng nhừng công việc bàn như: xác định rủi ro, mô tả rủi ro, lượng hoá rủi ro, phân tích rủi ro, xếp hạng rủi ro, đánh giá rủi ro, lập báo cáo rủi ro, xử lý rủi ro, theo dõi kiểm soát quy trình quản trị rủi ro Kcm theo quy trình quản trị rủi ro hoạt động xuất khâu gạo Kigimex cần phái có hệ thống nhừng phương pháp luận công cụ phục vụ công tác quàn trị rủi ro đồng dược thiết kế cho công doạn khác quy trình kinh doanh xuất khâu gạo Công ty Đối với Kigimex, công xây dựng chiến lược quản trị rủi ro tồng thể mang tính dài hạn chưa đề cập đc xây dựng mà nay, vắn đề liên quan đến quản trị rùi ro chi dược xây dựng dựa nghiên cứu từ yếu tố hoạt dộng xuất khấu gạo Do đó, đê xây dựng chiến lược quàn trị rủi ro phù hợp, Kigimex cần thực sô biện pháp cụ thè sau: - Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro phải phù hợp với đặc điềm, tính chất, nội dung, qui mô, phạm vi cua hoạt động xuất khấu gạo Đồng thời phù hợp với mô hình tố chức máy Công ty - Năng lực quán lý, điều hành cùa nhà quản trị phải phù hợp với quyền hạn, trách nhiệm giao - Phân công chức năng, nhiệm vụ rõ ràng đôi với cá nhân phái dựa lực cua cá nhân nhằm phát huy tối đa khả năng, sở trường cá nhân - Thực chế giám sát lẫn thành viên Công ty nhằm bồ sung thiếu sót cho đố đạt hiộu tốt 3.4 Các kiến nghị dối với Nhà nước, Hiệp hội lương thực Việt Nam Đối với rủi ro chủ yếu liên quan đến nguyên nhân khách quan, vai trò Nhà nước, Hiộp hội lương thực Việt Nam quan trọng, tác động lớn đến hoạt động cua doanh nghiệp xuất khâu gạo nói chung Kigimcx nói riêng Vỉ vậy, nhàm nâng cao hiệu quà công tác quản trị rủi ro Công ty, kiến nghị Nhà nước, Hiệp hội lương thực Việt Nam cần: 3.4.1 Thiết lập sách ngoại thưong có tính chiến lược trì CO' chế điều hành xuất nhập ổn định, lâu dài nhằm hạn chế rúi ro trị, pháp lý 90 Doanh nghiệp tham gia vào kinh doanh quốc tế, thiết lập chiến lược kinh doanh, ký kết đàm phán thực hợp đồng xuất dựa sách kinh tế vĩ mô chế điều hành xuất nhập khấu cùa Nhà nước Do vậy, việc ốn định sách kinh tế vĩ mô, đặc biệt sách ngoại thương, sách điều hành tý giá hối đoái vấn dề cần thiết Nhà nước Bộ ngành, Hiệp hội lương thực Việt Nam cằn phái đề nhừng sách thuận lợi giúp cho doanh nghiệp hoạt động xuất khâu chủ dộng đối phó cỏ thay đôi Hiện vấn đề doanh nghiệp Việt Nam quan tâm nhiều sách ưu đài xuất chưa thật rò ràng, văn bàn pháp luật chồng chéo, quan chức chưa thực giúp đờ doanh nghiệp Dc phát huy tính chu động, tích cực doanh nghiệp việc phòng ngừa hạn chế rủi ro xuất khầu, trì nâng cao kim ngạch xuất khâu vai trò Nhà nước, Chính phu việc ồn định sách kinh tế vĩ mô, đặc biệt sách ngoại thương quan trọng có ý nghĩa chiến lược Nhà nước cần phải đàm bão công tục đàm phán tham gia 3.4.2 Nhanh chóng thiết lặp trung tâm thông tin phòng ngừa hạn chế rủi ro xuất Hiện nhiều nước trcn giới cơi thông tin tiền bạc Trong xu bùng nổ thông tin, việc cập nhật thay đoi thông tin nhanh chóng giới nay, việc nắm bắt, đánh giá sàng lọc thông tin vấn đề mang ý nghĩa kinh tế lớn doanh nghiệp xuất khấu Việc nắm bất thông tin xác giá cả, nhu cầu thị trường, dự báo dược nhừng biến dộng cung cầu thị trường giới điều kiện tiên đê doanh nghiệp giành thắng lợi dạt hiệu kinh tế cao Vì Nhà nước, Hiệp hội lương thực Việt Nam cần hồ trợ cung cấp thông tin, dự báo diễn biến tình hình biến động lương thực trcn giới, cảnh báo thị trường xuất khâu có thồ xảy rủi ro toán trước ký hợp đồng xuất nhằm mục ticu vừa khuyến khích mạnh xuất khẩu, vừa tạo điều kiện thuận lợi nìra cho doanh nghiệp đế hạn chế tối đa rủi ro xuất 3.4.3 Tăng cưòng hoạt động xúc tiến thưong mại, nâng cao hiệu hoạt động cúa phận làm công tác thưong vụ ỏ* nước ngoài, Hiệp hội lưong thực vriệt Nam 91 Trong nhiều năm qua, Việt Nam đà 111Ờ nhiều thương vụ nhiêu nước giới vai trò quan hạn chế Hoạt động xúc tiến thương mại chưa đóng vai trò đòn việc thực chiến lược mạnh xuất khâu Các thương vụ trước chủ yếu quan tâm đến hiệp định liên quan phu hay mặt hàng cấp quốc gia dóng vai trò cầu nối cho doanh nghiệp tham gia vào thị trường nước sở Trong hoạt động xúc tiến thương mại, kinh nghiệm cho thấy việc mạnh tầm vĩ mô có nhiều ưu điểm mang lại hiệu Sờ dĩ doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp xuất Việt Nam, đa số chưa có tiềm lực tài du mạnh dề có thê tự tiến hành hoạt động xúc tiến thương mại qui mô lớn nước tập đoàn quốc tế, Công ty xuyên quốc gia đa quốc gia Do đó, hồ trợ từ phía Nhà nước, Hiệp Hội lương thực cần thiết, cấp bách đê hoạt động thương mại đạt hiệu cao mong muốn Cơ quan thương vụ Việt Nam nước cần phải cung cấp thông tin xác, kịp thời tình hình kinh tế, thị trường giới cho doanh nghiệp, quan nghiên cửu thương mại, trung tâm thông tin thương mại nước Hiệp Hội lương thực Việt Nam cần tăng cường tìm kiếm thị trường mới, tham gia đâu thầu có hiệu quả, ký kết hợp đông xuất khâu gạo tặp trung với số lượng lớn đê hồ trợ doanh nghiệp giải hàng tồn kho, đảm bão nguồn vốn tiếp tục kinh doanh Tóm lại, quan thương vụ, Hiệp Hội phải đỏng vai trò cầu nối cho hoạt động xúc tiến thương mại cùa Viột Nam nước cua nước Việt Nam nhằm nâng cao lực cạnh tranh cùa doanh nghiệp 3.4.4 M rộng hoạt động tài trợ , tư vấn xuất khâu Trong bối cành quốc tế có nhiều bất lợi cho xuất khâu cùa Việt Nam doanh nghiệp phái dộc lập tác chiến thị trường nước ngoài, hoạt động tài trợ tư vấn xuất khấu dỏng vai trò việc tăng kim ngạch xuất khấu hạn chế rủi ro xuất khâu Hiện tiềm lực tài doanh nghiệp xuất khấu yếu, lực công nghệ thua thiệt so với nhiều nước nên trợ giúp Nhà nước doanh nghiệp gặp rủi ro Biện pháp đau tiên phải thành lập quì quốc gia hồ trợ xuất khấu Trong nhiều năm, Việt Nam đà thực phụ thu với nhiều mặt hàng xuất khấu việc sử dụng quĩ hoạt động chưa hiệu quả, chưa thực giúp doanh nghiệp giải khó khăn cùa 92 Trong thời gian gần đây, Bộ thương mại đà thành lập quĩ khen thưởng xuất nlìập khâu dành cho doanh nghiệp tìm thị trường mặt hàng ý nghĩa cua việc làm chi có tính chất động viên mà chưa có hiệu thiết thực Quì thường nhỏ so với chi phí bỏ nên chưa thực khuyến khích doanh nghiệp thực quan tâm Đa số doanh nghiệp dược thưởng chi doanh nghiệp nho, qui mô lô hàng dược thướng không lớn, lô hàng có tính chất chào hàng nhiều mang mục đích thương mại Ngoài ra, Nhà nước cần phải dành nhiều ưu đâi tín dụng nừa cho doanh nghiệp xuất nhập khấu phải dành ưu đâi cho ngành hàng cụ thể, tránh tình trạng tràn lan doanh nghiệp mạnh chạy, doanh nghiệp ưu đài chưa thực doanh nghiệp có nâng lực xuất Các ngân hàng thương mại nên chủ dộng việc cắp vốn cho lô hàng xuất khấu Ngoài nên thành lập quĩ báo hiểm xuất khấu, quì có thề thu từ thương vụ xuất có tính chất Công ty Bào hiêm xuất nhập khâu Theo thông kê Tômi Công ty Bảo hiêm Việt Nam tỷ lệ bào hiểm xuất chiếm tỳ lệ nhỏ toàn kim ngạch xuất khấu Hầu hết doanh nghiệp Việt Nam thực xuất theo phương thức FOB nên phần bảo hiềm xuất hầu hết Công ty nước thực Điều làm cho doanh nghiệp tương có thê hạn chế dược rủi ro thực chất doanh nghiệp không chủ dộng khách hàng thụ dộng khâu tiêu thụ hàng Ngoài ra, Chính phù Bộ ngành cần chủ động tài trợ cho doanh nghiệp làm ăn có hiệu thay đồi công nghệ ché biến Nhà nước cần chù động đàm phán giúp doanh nghiệp tiếp cặn thị trường nước mà doanh nghiệp dó gặp khó khãn, không đu tiềm tài quan hệ dề thiết lập hợp dồng xuất khâu Trong tương lai hoạt động tài trợ xuất khâu trở nên khó khăn ràng buộc hiệp định thương mại song phương đa phương tuỳ tình giai đoạn khác Nhà nước có thê thực nhiều biện pháp tài trợ linh hoạt Công cụ tài trợ có nhiều không thiết phái tiền, tín dụns mà nlìừng cách gián tiếp giấy phcp sử dụng tài nguyên với giá ưu đài, giảm tiền sứ dụng dẩt góp vốn liên doanh Nhà nước có thề tài trợ để mờ rộng sản xuất với mặt hàng nước thực có nhu cầu, giúp doanh nghiệp đồi công nghệ, cạnh tranh lành mạnh thị trường nước 93 Tóm tắt Chuông Vận dụng kiến thức rủi ro nội dung quan trị rủi ro xuất khâu chương tình hình thực tc xuất khấu, rủi ro thực trạng quán trị rủi ro hoạt động xuất khâu gạo Công ty Kigimex chương 2, dề tài đà bước phân tích loại rủi ro, nguyên nhân gây rủi ro, tồn công tác quản trị rủi ro từ dó giúp tác giả đưa giải pháp quản trị rủi ro nhàm ngăn ngừa hạn chế rủi ro này, đông thời đưa số kiến nghị Nhà nước, Hiệp hội Lương thực Việt Nam nham gia tăng hiệu sản xuất, kinh doanh xuất cùa Công ty chương Nhùng giải pháp kiến nghị nêu dù chi mang tính khái quát, chưa thật sâu vào giai pháp cụ nhiên thực cần thiết để tăng cường hoàn thiện quán trị rủi ro hoạt dộng xuất khầu Công ty Kigimex Mặc dù nhừng giải pháp kiến nghị chi mang tính khái quát song đề tài hy vọng đỏ nhùng tảng bán, định hướng phát triên giải pháp riêng biệt cho phát triển bền vững Kigimex tương lai 94 KÉT LUẬN K ế t l u ậ n Trcn sờ vận dụng tống hợp phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi đối tượng nghiên cứu, dề tài đâ hoàn thành nhiệm vụ sau: Thứ nhất, đề tài đà khái quát dược vấn dề ban rủi ro quản trị rủi ro hoạt dộng xuất cùa doanh nghiệp Thứ hai, đề tài phân tích thực trạng quàn trị rủi ro hoạt động kinh doanh xuất khâu gạo Kigimex Thứ ba, đề tài đưa số giải pháp nhàm tăng cường công tác quan trị rủi ro hoạt động kinh doanh xuất khấu gạo Kigimex nhừng đề xuất kiến nghị với Nhà nước, Hiệp hội lương thực Việt Nam việc hạn chế rủi ro, tồn thất hoạt dộng xuất khâu Khác phục tồn thực tốt nhừng giải pháp dược nêu liên quan đến quàn trị rủi ro góp phần giúp hoạt động kinh doanh xuất gạo Kigimex tránh nguy tiềm an, tránh giảm sút vê thu nhập thiệt hại tài san, tăng lợi nhuận , tạo tảng vừng cho việc phát triền Công ty tương lai Hạn ché dề tài: Đề tài tập trung phân tích đánh giá tình hình quàn trị rủi ro dựa qui trình bước cùa Preston G Smìth vù Guy M Merrit công tác nghiệp vụ xuất khâu gạo mà không sâu phân tích yếu tố quản trị rủi ro đưa giải pháp tương ứng liên quan lình vực tài hay sản xuất, chế biến gạo doanh nghiệp Đe xuất hướng nghiền cứu mói: Có thể áp dụng mô hình nghiên cứu, sử dụng thông tin dừ liệu dề tài để có hướng nghiên cứu mới, cụ thê sau: - Phân tích hoàn thiện công tác quán trị rủi ro đối mặt hàng xuất khâu khác Công ty, cụ thê mặt hàng cá cơm khô - Phân tích thực trạng hoàn thiện công tác quản trị rủi ro doanh nghiệp xuất khâu gạo khác tỉnh ( ) 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TRONG NƯỚC Công ty TNHH XNK Kiên Giang (2009), Tài liệu ISO 9001:2008, Kiên Giang Công ly TNHH XNK Kiên Giang (2013), Các báo cáo tống kết năm 2007-20082009- 2010-2011-20ỉ 2, Kiên Giang Đoàn Thị Hồng Vân (2005), Quàn trị rủi ro khùng hoàng, NXB Thống kê Đồ Đức Bình, Nguyễn Thường Lạng (2002), Giảo trình Kinh tể Quốc tế, NXB Lao động xã hội Nguyễn Thị Quy (2008), Quàn trị rủi ro doanh nghiệp, Nhà xuất ban Văn hoá Thông tin, Hà Nội Nguyền Hải Sản (2008), Quản trị doanh nghiệp, Nhà xuất bán Tài chính, Hà Nội Nguyền Hừu Thân (1991), Phương pháp mạo phòng ngừa rủi ro kinh doanh, NXB Thông tin Hà Nội Nguyền Thị Ngọc Trang, Trằn Ngọc Thơ (2006), Quàn trị rủi ro tài chinh, NXB Thống kê Nguyền Văn Tiến (2005), Quàn trị rủi ro kinh doanh ngấn hàng, NXB Thống kê 10 Nguyền Anh Tuấn (2006), Quàn trị rủi ro kinh doanh ngoại thương, Nhà xuất bàn Lao động - Xà hội, Hà Nội 11 Nguyền Quang Thu (2008), Quàn trị rủi ro bào hiểm doanh nghiệp, NXB Thống kê 12 Nguyễn Quang Thu, Phan Thị Thu Hương, Trằn Quang Trung, (2002), Quản trị rủi ro doanh nghiệp, NXB Thống kê 13 Nguyễn Trọng Thủy (2009), Toàn tập UCP 600, NXB Thống kê 14 Nguyễn Đăng Dờn (2009), Lý thuyết tài chinh tiền tệ, NXB Thống kê 15 Nguyền Minh Kiều (2009), Quán trị rủi ro tài chỉnh, NXB thống kê 16 Nguyền Minh Kiều (2010), Tài doanh nghiệp, NXB Thống kê 17 Nguyễn Như Tiến (2002), Rủi ro tránh rủi ro xuất nông sản cùa Việt Nam, Đe tài Tốt nghiệp, Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội 18 Nguyền Thị Thu Hà, (2002), Rủi ro vù Hạn chế rủi ro hoạt động xuất khau Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ, Trường Dại học kinh té 96 19 Nguyễn Xuân Hương (2002), Xuất khâu gạo Việt Nam: Thực trạng giai pháp, Luận văn thạc sĩ, Trường học Dại học Ngoại thương Ọuốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (14/06/2005), Luật thương mại, Hà Nội 21 Sở Công thương tinh Kiên Giang (2011), Báo cáo tình hình xuất nhập khâu giai đoạn 2006-2010, Kiên Giang 22 Sở Công thương tinh Kiên Giang (2013), Báo cáo tình hình xuất nhập khâu giai đoạn 2011-2012, Kiên Giang 23 Trần Hoàng Ngân, (2010), Quản trị rủi ro hoạt động xuất khâu gạo, Luận văn Thạc sĩ, Khoa Ngoại Thương, Đại học Kinh tc Tp.HCM 24 Trằn Thị Hoà Bình, Trần Văn Nam (2005), Giáo trình Luật thương mại quốc tể, Nhà xuất Lao động - Xà hội, Hà Nội 25 Trương Quốc Cường, TS.Đào Minh Phú, TS.Nguyền Đức Thắng, (2010), Rủi ro tin dụng thương mại ngân hàng, NXB Chính trị quốc gia 26 Trần Chí Thành (2000), Giáo trình Quàn trị kinh doanh XNK, NXB Thống kê 21 Nò Thị Thanh Lộc (2011), Phân tích chuồi giá trị lúa gạo ĐBSCL, Tạp chí khoa học 2011: 19a 96-108, Trường Đại học cần Thơ 28 Vù Trọng Lâm, (2008), Quan lý rủi ro doanh nghiệp, Nhà xuất bán Khoa học kỹ thuật, Hà Nội TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI 29 Carol Alexander (2008), Market risk analysis, Chichester, England ; Wiley 30 Judy Larkin (2003), Strategic reputation risk management, Basingstoke: Palgrave Macmillan 31 Lars Oxelheim, Clas Wihlborg, (2008), Corporate decision-making with macroeconomic uncertainty: performance and risk management, New York: Oxford University Press, 2008 32 Michael Regester and Judy Larkin, (1997), Risk issues and Crisis 33 M Aba-Bulgu, Sardar M.N Islam, (2007), Corporate crisis and risk management: modelling, strategies and SME application, Oxford : Elsevier 34 Press.Chapman, (2006), Proactive risk management: controlling uncertainty in product development, Chichester, West Sussex, England ; J Wiley & Sons 97 35 Robert J Preston G Smith and Guy M Merritt, (2002), Proactive risk managements Published: New York Productivity INTERNET 36 http://www.viet food.org vn/ http ://www.exi mguru.com/ex im/guides/howtoexporưch 14 export risks management.aspx 38 http ://dostbinhphuoc.gov vn/pages/ViewNewMoi.aspx?Type=2&ID=2806 39 http://giaothongvantai.com.vn/thi-truong/chung-khoan-tien-te/201302/Ty-gia-nam2013-se-the-nao-170712/ 40 http://www.vtvcantho.vn/CVTV/Dctail/374697id menu=143&act=Ncws_Detail&c ontr=Content 41 http://www.clearrisk.com/risk-management-blog/bid/47395/The-RiskManagement-Process-ln-5-Steps 42 http://www.abp-corporation.com/abpportal/biblioteca/ExecSummariesProactive_Risk_Management.pdf 43 http://www.doanhnhan360.com/Desktop.aspx/Quan-ly-360/Ly thuyct360/Hicu dung ve quan tri rui ro/ 44 http://www.kiengiang.gov.vn 45 Ngọc Lan (2007), “Thay dôi cách nhìn quán trị rủi ro'\ http://www.quantri.com.vn 46 Nguyễn Anh Tuấn (2007), “Quàn lý rủi ro doanh nghiệp”, http://www.dpconsulting.com.vn 47 Võ Nguyên Khôi (2008), “Nhận diộn rủi ro”, http://.sapuwa.com.vn CÁC CHUYÊN GIA THAM KHẢO Ý KIÉN Ban Giám Đốc Công ty Kigimex Email: info@kigimex.com.vn Điện thoại: 0773 863491 Ông: Trần Công Lý - Trướng Phòng Tố chức - Hành Chánh Công ty Kigimex Email: info@kigimex.com.vn Điện thoại: 098 2572121 Bà: Dương Thị Thanh Nguyệt - Trưởng Phòng Tài Ke toán Công ty Kigimex Email: nguỵet@kigimex.com Bà: Trần Thị Thu Hương Diện thoại: 01222ỉ ỉ 1277 Phó Trương Phòng Tài Ke toán Công ty Kigimcx Email: nguvet@kigimex.com.vn Điện thoại: 09ỉ 7228323 98 Ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó trưởng Phòng KHKD - XNK Công ty Kigimex Emaiỉ: son Ị 974@gmail.com Bà: Dương Bích Tuyền Điện thoại: 091 8359558 Chuyên viên Phòng Tài Ke toán Công ty Kigimex Email: tuyenkigimex@yahoo.com Điện thoại: 091 9787828 Bà: Cấn Thị Xuân Hồng - Chuyên viên Phòng Tài Kế toán Công ty Kigitnex Email: hongkigimex@gmail.com Điện thoại: 091 6799499 Bà Quách Thị Hoa - Chuyên viên Phòng KHKD - XNK Công tv Kigimex Email: hoakigimex@gmail.com Ông Lý Minh cần Điện thoại: 090 8106003 Chuyên viên Phòng KHKD - XNK Công ty Kigimcx Email: lyminhcan0205@gmail.com Điện thoai: 01222288775 IX Phụ lục ĩ: Giá sàn xuất khấu gạo HHLTVN giai đoạn 2009-2012 Năm Ngày 2009 12/01 03/02 11/02 02/07 2010 08/02 11/08 20/08 27/08 14/09 11/10 02/12 22/12 2011 07/01 Đơn vị tỉnh: USD/tấn Giá FOB-đóng bao Chúng loại gạo 50 kg 5% 400 10% 390 15% 380 25% 370 5% 420 10% 415 15% 400 25% 390 5% 440 10% 430 15% 410 25% 390 5% 430 25% 400 5% 470 15% 460 25% 450 5% 400 25% 370 5% 430 25% 390 5% 450 25% 410 5% 475 25% 435 5% 475 25% 445 5% 540 25% 480 5% 520 25% 490 5% 520 X 25% 490 5% 520 25% 498 5% 500 25% 480 5% 520 25% 490 5% 500 25% 480 5% 480 25% 460 5% 490 25% 470 5% 500 10% 495 15% 485 25% 470 5% 480 10% 475 15% 465 25% 455 06/02 25% 420 06/04 5% 450 25% 425 12/06 35% 375 06/07 35% 370 09/10 5% tắm 460 10% 455 15% 445 25% 435 35% 370 19/01 11/02 21/02 09/03 17/03 21/03 21/12 2012 09/01 24/12 (Nguồn: Hiệp Hội Lương Thực Việt Nam, 2013) XI Phụ lục 2: Nguyên liệu thu niua chế biến thành phấm Kỉgimex năm 2007-2012 Đơn vị tinh: tần Gao Ắ* cap Cao Loại gạo Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Jasm ỉnc 5% Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 1.065 1.277 300 33.147 5% 49.853 57.184 51.751 14.906 33.612 66.294 T rung bình 15% 25.672 26.826 30.241 9.020 19.652 44.748 14.572 21.133 16.354 6.857 15.134 21.545 T hấp 25% 229 2.195 4.269 252 345 90.326 107.338 103.680 32.312 69.043 T ấm 1/2 Tông 165.734 (Nguôn: P.KHKD-XNK Kigimex, 2013) Phụ lục 3: Các loại gạo xuất khấu cúa Kỉgimcx năm 2007-2012 _ Đơn vị tỉnh: tan Gạo cấp Cao Loại gạo Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Jasm ỉne 5% Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 1.185 1.250 200 52.980 5% 53.123 47.345 100.525 39.165 25.591 79.470 T rung bình 15% 49.176 44.968 23.583 32.859 45.656 36.679 25% 25.811 41.057 48.349 24.266 15.403 34.641 T hấp 1.498 4.300 2.000 52.980 134.868 177.942 88.850 203.770 T ấm 1/2 Tông 128.110 97.540 (Nguôn: P.KHKD-XNK Kigimex, 2013) Xll Phụ lục 4: Các phương thức toán quốc tế Kigimex năm 2007-2012 _ _ Hình thức TTQ T Dơn vị tính: USD Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 3.612.129 6.532.294 7.398.184 2.309.959 1.342.927 683.180 1.243.824 2.536.641 19.129.039 C A D ỉn Trust T/T L/C 24.173.479 31.892.966 41.923.041 14.215.131 11.041.847 48.505.777 Tổng 27.785.608 38.425.260 49.321.225 17.768.914 14.921.415 68.317.996 (Nguồn: P.KHKD-XNK Kigimex, 2013) Phụ lục 5: Co’ cấu phương thức toán quốc tế Kiginiex năm 2007-2012 Đơn vị tính: % Hình thức toán Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Bình quân CAD in T rust 13 17 15 13 11 17 28 T ÍT L/C 87 83 85 80 74 71 80 100 100 100 100 100 100 100 ri’ A Tông (Nguồn: P.KHKD-XNK Kigimex, 2013) XIU Phụ lục 6: Mức quan ngại loại rủỉ ro doanh nghiệp xuất khấu - Trục tung: Điểm số chi mức quan ngại rủi ro -T rục hoành: Loại rủi ro Thay đổi sách cùa Nhà nước điều hành, quán lý xuất khấu gạo Sự bất ôn giá gạo giới Giá cá Lãi suất ngân hàng Điều kiện tự nhiên: lù lụt, thiên tai, Cạnh tranh giá gạo nước hàng đầu giới (Thái Lan, An Đ ộ, ) Cơ chế phân phối, quản lý hợp đồng xuất khau gạo Hiệp Hội Lương thực Chính phủ Chat lượng gạo Hệ thống kho, máy móc thiết bị, kỹ thuật báo quản hạn ché 10 Tý giá hối đoái 11 Việc dự báo, phân tích, đánh giá giá gạo không xác 12 Số lượng cung ứng Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt dộng xuất khấu gạo 4.50 4.00 3.50 3.00 250 200 1.50 0.50 I 10 II 12 (Nguôn: Trân Hoàng Ngân, 2010) ... trị rủi ro hoạt động xuất khâu gạo Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Kiên Giang 46 2.2.1 Nhận biết rủi ro có thề xảy hoạt dộng xuất khấu gạo 46 2.2.2 Đo lường rủi ro hoạt dộng xuất khấu gạo. .. quàn trị rủi ro hoạt động xuất ❖ C huông : Thực trạng công tác quán trị rủi ro hoạt dộng xuất khấu gạo Công ty TNHH MTV XNK Kiên Giang ❖ C huông : Các giải pháp tăng cường quan trị rủi ro hoạt động. .. quán trị rủi ro xuất khâu gạo Công ty Kigimcx 76 2.3.1 Nhừng thành tựu đạt Kigimex công tác quan trị rủi ro hoạt động xuất gạo .76 V 2.3.2 Những tồn cùa Công ty Kigimex công tác quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro trong hoạt động xuất khẩu gạo của Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu Kiên Giang, Quản trị rủi ro trong hoạt động xuất khẩu gạo của Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu Kiên Giang, Quản trị rủi ro trong hoạt động xuất khẩu gạo của Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu Kiên Giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay