Nghiên cứu, xây dựng một hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lí nhà nước về công nghệ thông tin cấp Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (LV thạc sĩ)

111 187 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2017, 14:55

Nghiên cứu, xây dựng một hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lí nhà nước về công nghệ thông tin cấp Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (LV thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng một hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lí nhà nước về công nghệ thông tin cấp Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (LV thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng một hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lí nhà nước về công nghệ thông tin cấp Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (LV thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng một hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lí nhà nước về công nghệ thông tin cấp Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (LV thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng một hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lí nhà nước về công nghệ thông tin cấp Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (LV thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng một hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lí nhà nước về công nghệ thông tin cấp Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (LV thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng một hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lí nhà nước về công nghệ thông tin cấp Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (LV thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng một hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lí nhà nước về công nghệ thông tin cấp Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (LV thạc sĩ) HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG MỘT HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢNNHÀ NƯỚC VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT (Theo định hướng ứng dụng) HÀ NỘI – 2016 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG MỘT HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢNNHÀ NƯỚC VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG CHUYÊN NGÀNH : HỆ THỐNG THÔNG TIN MÃ SỐ: 60.48.01.04 (Hệ thống thông tin) LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT (Theo định hướng ứng dụng) NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THANH TUYÊN HÀ NỘI – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực trừ trường hợp trích dẫn, chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Đình Chiến LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông từ năm 2014 - 2016, tìm hiểu, đào sâu, mở rộng thêm kiến thức để áp dụng vào thực tế, nhờ hoàn thành tốt công việc Để đạt điều đó, muốn bày tỏ lòng cảm ơn giảng dạy nhiệt tình, tâm huyết với học trò kiến thức chuyên sâu lý thuyết lẫn thực hành đội ngũ thầy cô suốt trình học tập trường Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Ban lãnh đạo Khoa công nghệ thông tin – Học viện Công nghệ Bưu Viễn Thông tạo điều kiện tốt cho học viên sau Đại học hoàn thành chương trình học tập đầy thách thức vừa phải học, vừa phải làm Với lòng biết ơn chân thành xin gửi lời cảm ơn tới TS Nguyễn Thanh Tuyên, Phó vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin – Bộ Thông tin Truyền thông, người trực tiếp hướng dẫn khoa học cho tận tình bảo phương pháp nghiên cứu, đọc tài liệu, cách giải vấn đề giúp đỡ việc xây dựng hoàn thiện luận văn Xin cảm ơn gia đình giúp đỡ, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho không thời gian học tập Học viện làm luận văn Cuối cùng, nỗ lực mình, thời gian hạn hẹp hạn chế thân luận văn khó tránh khỏi thiếu sót định Tôi mong cảm thông bảo tận tình quý thầy cô Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2016 Học viên Nguyễn Đình Chiến MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .1 LỜI CẢM ƠN .2 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .7 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ LỜI MỞ ĐẦU 10 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÁC HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN .14 1.1 Tổng quan hệ thống thông tin quản lý 15 1.1.1 Khái niệm hệ thống hệ thống thông tin 15 1.1.2 Hệ thống thông tin quản lý 15 1.2 Tổng quan hệ thống Chỉ số Chính phủ điện tử EGDI Liên Hợp Quốc 17 1.3 Tổng quan hệ thống Chỉ số sẵn sàng cho phát triển ứng dụng công nghệ thông tin VIỆT NAM (VIETNAM ICT INDEX) 20 1.4 Tổng quan hệ thống Chỉ số VIETNAM ICT INDEX tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 21 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH NHU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH HỆ THỐNG CÁC CHỈ SỐ 26 2.1 Phân tích yêu cầu quảnNhà nước CNTT cấp Tỉnh 26 2.2 Tổng hợp liệu đầu vào hệ thống VNMIS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 28 2.3 Tổng hợp liệu đầu hệ thống VNMIS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 29 2.4 Xây dựng kiến trúc hệ thống VNMIS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 42 CHƯƠNG III: XÂY DỰNG MỘT HỆ THỐNG PHẦN MỀM TÍNH TOÁN CHỈ SỐ VÀ ĐÁNH GIÁ 44 3.1 Phân tích yêu cầu liệu cần lưu trữ 44 3.2 Sử dụng hệ quản trị sở liệu SQL SERVER 2012 tạo lập, lưu trữ quản trị liệu 61 3.3 Thiết kế phần mềm, công cụ Visual studio 2013 để xây dựng phần mềm áp dụng mô hình MVC 67 3.4 Cài đặt, chạy thử đánh giá kết 67 KẾT LUẬN .75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 PHỤ LỤC 01: DỮ LIỆU PHÂN TÍCH TỪ CÁC CHỈ SỐ 78 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt GP Giải pháp ANTT An ninh thông tin ATTT An toàn thông tin CB Cán CNTT Công nghệ thông tin CNTT-TT Công nghệ thông tin truyền thông CPĐT Chính phủ điện tử CPNet Mạng chuyên dùng Chính phủ CQNN Cơ quan Nhà nước CĐ Cao đẳng CSDL Cơ sở liệu ĐH Đại học DN Doanh nghiệp ĐVTT Đơn vị truyền thông Viết tắt EGDI HCI Tiếng Anh Tiếng Việt E - government Chỉ số phát triển Chính phủ điện development index tử Human capital index Chỉ số nguồn nhân lực HTTT Hệ thống thông tin HTTTQL Hệ thống thông tin quản lý OSI Online Service Index Chỉ số dịch vụ công trực tuyến PMNM Phần mềm nguồn mở STTTT Sở Thông tin Truyền thông Telecommunication Chỉ số hạ tầng viễn thông TII Infrastructure Index THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TTTT Thông tin truyền thông VNMIS VIETNAM management Hệ thống quảnthông tin information system VIETNAM DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Bảng xếp hạng Việt Nam theo hệ thống Chỉ số EGDI từ năm 2008 đến năm 2016 ………………………… …………………………………………18 Bảng 1.2 Xếp hạng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ năm 2012 đến năm 2014 theo hệ thống Chỉ số VIETNAM ICT INDEX (Nguồn: Báo cáo VIETNAM ICT INDEX 2014, 2013, 2012) …………………………………… 22 Bảng 3.1 Trường liệu người dùng 46 Bảng 3.2 Trường liệu tiêu hạ tầng kỹ thuật 47 Bảng 3.3 Trường liệu nhân lực CNTT 50 Bảng 3.4 Trường liệu tiêu ứng dụng CNTT 53 Bảng 3.5 Trường liệu tiêu sản xuất, kinh doanh CNTT 59 Bảng 2.6 Trường liệu tiêu môi trường tổ chức sách .60 Bảng 3.7 Trường liệu tỉnh 60 Bảng 0.1 Phân tích liệu đầu vào cho VNMIS từ Chỉ số EGDI 78 Bảng 0.2 Phân tích liệu đầu vào cho VNMIS từ Chỉ số VIETNAM ICT INDEX 81 Bảng 0.3 Danh sách liệu Chỉ số EGDI chưa có VIETNAM ICT INDEX .91 Bảng 0.4 liệu đầu vào VNMIS 93 Bảng 0.5 Dữ liệu đầu VNMIS 105 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1 Mô hình cấu trúc hệ thống thông tin quản lý……………………………17 Hình 1.2 Mô hình Chỉ số Chính phủ điện tử EGDI Liên Hợp Quốc ……… 18 Hình 1.3 Biểu đồ vị trí xếp hạng Việt Nam theo hệ thống EGDI 19 Hình 1.4 Mô hình hệ thống Chỉ số VIETNAM ICT INDEX Tỉnh ………… 24 Hình 2.1 Mô hình cấu trúc hệ thống thông tin phục vụ công tác quảnNhà nước công nghệ thông tin cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 43 Hình 3.1 Lược đồ ERD hệ thống VNMIS 45 Hình 3.2 Lược đồ sau chuẩn hóa 46 Hình 3.3 Bảng thiết kế liệu người dung hệ quản trị SQL SERVER 61 Hình 3.4 Bảng thiết kế liệu tỉnh hệ quản trị SQL SERVER 61 Hình 3.5 Bảng thiết kế liệu hạ tầng kỹ thuật hệ quản trị SQL SERVER 62 Hình 3.6 Bảng thiết kế liệu nhân lực CNTT hệ quản trị SQL SERVER 63 Hình 3.7 Bảng thiết kế liệu ứng dụng CNTT hệ quản trị SQL SERVER.64 Hình 3.8 Bảng thiết kế liệu sản xuất, kinh doanh CNTT hệ quản trị SQL SERVER 65 Hình 3.9 Bảng thiết kế liệu môi trường tổ chức sách hệ quản trị SQL SERVER 65 Hình 3.10 Bảng thiết kế quan hệ bảng liệu hệ quản trị SQL SERVER 66 Hình 3.11 Mô hình lập trình MVC 67 Hình 3.12 Giao diện trang chủ hệ thống 68 Hình 3.13 Giao diện liệu đầu vào tỉnh 68 Hình 3.14 Giao diện liệu đầu vào người dùng 69 Hình 3.15 Giao diện liệu đầu vào hạ tầng kỹ thuật 69 Hình 3.16 Giao diện liệu đầu vào tổ chức sách 70 Hình 3.17 Giao diện liệu đầu vào nhân lực CNTT 70 95 STT 16 Tên liệu Đơn vị Số phường, xã Phường, xã 17 Số quan Nhà nước Tỉnh có kết nối với mạng diện rộng Cơ quan Tỉnh 18 Số quan Nhà nước Tỉnh có kết nối với mạng CPNet Cơ quan 19 Số máy tính doanh nghiệp Tỉnh Máy tính 20 Số cán công nhân viên Tỉnh Cán 21 Số máy tính doanh nghiệp có kết nối Internet băng Máy tính rộng 22 Số máy tính doanh nghiệp Máy tính 23 Số máy tính cài phần mềm diệt virus Máy tính 24 Số ĐVTT triển khai tường lửa ĐVTT 25 Số ĐVTT triển khai phần mềm lọc thư rác ĐVTT 26 Số ĐVTT triển khai phần mềm diệt virus 27 Số ĐVTT triển khai phần mềm cảnh báo truy nhập 28 Số ĐVTT triển khai giải pháp an toàn thông tin khác 29 Số ĐVTT ĐVTT ĐVTT ĐVTT ĐVTT 96 STT Tên liệu Đơn vị ĐVTT 30 Số ĐVTT lắp đặt băng từ 31 Số ĐVTT lắp đặt tủ đĩa 32 Số ĐVTT lắp đặt SAN 33 Số ĐVTT lắp đặt NAS 34 Số ĐVTT lắp đặt DAS 35 Số ĐVTT lắp đặt thiết bị lưu trữ khác 36 Có trung tâm liệu TTDL 37 Số thuê bao băng thông rộng không dây Thuê bao 38 Số kết nối Internet băng rộng CBCCVC Kết nối II Nhân lực CNTT ĐVTT ĐVTT ĐVTT ĐVTT ĐVTT Số trường tiểu học có dạy tin học Trường Số trường tiểu học Trường Số trường trung học sở có dạy tin học Trường Số trường trung học sở Trường Số trường trung học phổ thông có dạy tin học Trường Số trường trung học phổ thông Trường 97 STT Tên liệu Đơn vị Số trường Đại học, Cao đẳng Tỉnh có đào tạo chuyên Trường ngành CNTT Số trường Đại học, Cao đẳng Tỉnh Trường Số cán chuyên trách CNTT quan Nhà nước Cán Tỉnh 10 Số cán công chức, viên chức quan Nhà nước Cán Tỉnh 11 Số cán chuyên trách an toàn thông tin quan Cán Nhà nước Tỉnh 12 Số CBCCVC biết sử dụng máy tính công việc Tỉnh Cán 13 Số CBCCVC Tỉnh tập huấn phần mềm nguồn Cán mở 14 Số CBCCVC biết sử dụng máy tính công việc Sở Cán TTTT 15 Số CBCCVC Sở TTTT tập huấn phần mềm Cán nguồn mở 16 Số người trưởng thành biết chữ 17 Số người trưởng thành 18 Số người đăng kí nhập học cấp phổ thông (từ 6-18 tuổi) Người Người Người 98 STT Tên liệu Đơn vị Người 19 Số người độ tuổi học phổ thông (từ 6-18 tuổi) 20 Số người đăng kí nhập học Cao đẳng 21 Số người độ tuổi học Cao đẳng 22 Số người đăng kí nhập học Đại học 23 Số người độ tuổi học Đại học 24 Số năm học phổ thông học sinh 25 Số năm học trung bình người đến tuổi trưởng Năm Người Người Người Người Năm thành 26 Cán chuyên trách CNTT Tỉnh trình độ Cao đẳng trở lên Năm 27 Cán Tỉnh tập huấn ATTT Năm III Ứng dụng CNTT Số CBCCVC cấp hòm thư điện tử thức Tỉnh Cán Số CBCCVC sử dụng thư điện tử công việc Cán Số tin học hóa thực hoàn toàn máy tính sở ban Số tin học ngành hóa Số tin học hóa thực phần máy tính sở ban Số tin học ngành hóa 99 Tên liệu Đơn vị Số thủ tục hành Sở, ban, ngành Thủ tục Số thủ tục hành Phường xã Thủ tục Số thủ tục hành Quận huyện Thủ tục Số tin học hóa thực hoàn toàn máy tính quận, Số tin học STT huyện Số tin học hóa thực phần máy tính quận, Số tin học huyện 10 hóa Số tin học hóa thực hoàn toàn máy tính phường, Số tin học xã 11 hóa hóa Số tin học hóa thực phần máy tính phường, Số tin học xã hóa 12 QLVB Tỉnh Số QLVB 13 MCĐT Tỉnh Số MCĐT 14 CKS Tỉnh Số CKS 15 NS Tỉnh Số NS 16 TCK Tỉnh Số TCK 17 TSCD Tỉnh Số TSCD 18 QLVB Sở ban ngành Số QLVB 100 Tên liệu Đơn vị 19 MCĐT Sở ban ngành Số MCĐT 20 CKS Sở ban ngành Số CKS 21 NS Sở ban ngành Số NS 22 TCK Sở ban ngành Số TCK 23 TSCD Sở ban ngành Số TSCD 24 QLVB Quận huyện Số QLVB 25 MCĐT Quận huyện Số MCĐT 26 CKS Quận huyện Số CKS 27 NS Quận huyện Số NS 28 TCK Quận huyện Số TCK 29 TSCD Quận huyện Số TSCD 30 Số sở liệu xây dựng Số sở STT liệu 31 Số sở liệu xây dựng Số sở liệu 32 Số sở liệu chuẩn bị Số sở liệu 101 STT 33 Tên liệu Đơn vị Số máy tính cài OpenOffice quan Nhà nước Máy tính Tỉnh 34 Số máy tính ThunderBird quan Nhà nước Máy tính Tỉnh 35 Số máy tính cài FireFox quan Nhà nước Tỉnh Máy tính 36 Số máy tình cài Unikey quan Nhà nước Tỉnh Máy tính 37 Số máy trạm cài hệ điều hành nguồn mở quan Nhà Máy tính nước Tỉnh 38 Số máy chủ cài hệ điều hành nguồn mở quan Nhà Máy tính nước Tỉnh 39 Số máy tính Tỉnh Máy tính 40 Số máy trạm Tỉnh Máy tính 41 Số máy chủ Tỉnh Máy tính 42 Số máy tính cài OpenOffice quan Nhà nước Máy tính STTTT 43 Số máy tính ThunderBird quan Nhà nước Máy tính STTTT 44 Số máy tính cài FireFox quan Nhà nước STTTT Máy tính 45 Số máy tính cài Unikey quan Nhà nước STTTT Máy tính 102 STT 46 Tên liệu Đơn vị Số máy trạm cài hệ điều hành nguồn mở quan Nhà Máy tính nước STTTT 47 Số máy chủ cài hệ điều hành nguồn mở quan Nhà Máy tính nước STTTT 48 Số máy tính STTTT Máy tính 49 Số máy trạm STTTT Máy tính 50 Số máy chủ STTTT Máy tính 51 Số cán công chức quan Nhà nước Tỉnh sử dụng Máy tính phần mềm nguồn mở 52 Số công chức quan Nhà nước Tỉnh Cán 53 Số ứng dụng phần mềm nguồn mở xây dựng, triển khai Số ứng dụng 54 55 Số Sở, Ban, Ngành sử dụng văn điện tử hoạt Sở, Ban, động Ngành Số Sở, Ban, Ngành Sở, Ban, Ngành 56 Số quận, huyện sử dụng văn điện tử hoạt động Quận, huyện 57 Số quận, huyện Quận, 103 STT Tên liệu Đơn vị huyện 58 Số mục tin có (được liệt kê phiếu điều tra) Mục tin 59 Số mục tin khác Mục tin 60 Số chức hỗ trợ có (được liệt kê phiếu Chức 61 điều tra) Số chức hỗ trợ khác Chức 62 Tần suất cập nhật website Lần 63 Số Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện có website Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện 64 Tổng Sở ban ngành, Quận huyện Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện 65 Số dịch vụ công trực tuyến Dịch vụ 66 Dịch vụ công Dịch vụ 67 Số dịch vụ trực tuyến mức độ Dịch vụ 104 Tên liệu Đơn vị 68 Số dịch vụ trực tuyến mức độ Dịch vụ 69 Số dịch vụ trực tuyến mức độ Dịch vụ 70 Số dịch vụ trực tuyến mức độ Dịch vụ 71 Số dịch vụ trực tuyến đạt mức từ trở lên Dịch vụ 72 Số doanh nghiệp có website Doanh STT nghiệp 73 Số doanh nghiệp Doanh nghiệp IV Sản xuất, kinh doanh CNTT Số đơn vị sản xuất kinh doanh CNTT SXKD Số doanh thu năm đơn vị sản xuất, kinh doanh CNTT VNĐ Số lao động đơn vị sản xuất kinh doanh CNTT Người Dân số Người V Môi trường tổ chức, sách Có không ban đạo CNTT Tỉnh Có đạo Số họp năm ban đạo CNTT Cuộc họp 105 STT Tên liệu Đơn vị Có lãnh đạo Tỉnh phụ trách CNTT tham gia Có Lđ phụ trách Cơ chế sách Cơ chế Sự quan tâm lãnh đạo Lđ quan tâm Bảng 0.5 Dữ liệu đầu VNMIS STT Tên tiêu I Hạ tầng kỹ thuật Tỷ lệ điện thoại cố định/100 dân Tỷ lệ điện thoại di động/100 dân Tỷ lệ người dùng Internet/100 dân Dẫn chiếu Ghi Theo EGDI ICT Index Theo EGDI ICT Index Theo EGDI ICT Index Tỷ lệ thuê bao Internet băng rộng cố Theo EGDI ICT định/100 dân Index Tỷ lệ thuê bao Internet băng rộng không Theo EGDI ICT dây/100 dân Index Tỷ lệ hộ gia đình có máy tính Theo ICT Index Sửa đổi tên Tách từ 01 tiêu cũ 106 STT 10 11 12 13 14 Tên tiêu Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng Tỷ lệ doanh nghiệp có kết nối Internet băng rộng Tỷ lệ máy tính/CBCCVC CQNN Tỉnh Tỷ lệ máy tính CQNN có kết nối Internet băng rộng Tỷ lệ băng thông kết nối Internet băng rộng/CBCVC Tỷ lệ CQNN Tỉnh kết nối với mạng diện rộng Tỉnh Tỷ lệ CQNN Tỉnh kết nối với mạng chuyên dùng Chính phủ Triển khai hệ thống ATTT ATDL Tỷ lệ hộ gia đình có điện thoại cố 15 16 17 Dẫn chiếu Theo ICT Index Theo ICT Index Theo ICT Index Theo ICT Index Theo ICT Index Theo ICT Index Theo ICT Index Theo ICT Index Theo ICT Index định Tỷ lệ hộ gia đình có ti vi Theo ICT Index Tỷ lệ máy tính/CBNV Theo ICT Index doanh nghiệp Ghi Bổ sung 107 STT II Tên tiêu Dẫn chiếu Ghi Theo EGDI Mới Theo EGDI Mới Hạ tầng nhân lực Tỷ lệ người lớn biết đọc biết viết (từ 15 tuổi trở lên) Tỷ lệ học sinh đến trường độ tuổi học (từ 6-18 tuổi) Mới VN chưa có Số năm học kỳ vọng trẻ em độ tuổi đến trường Theo EGDI quan thu thập, tính toán tiêu Mới VN chưa có Số năm học trung bình người lớn Theo EGDI quan thu thập, tính toán tiêu Tỷ lệ người đăng kí nhập học Cao đẳng Theo EGDI Tỷ lệ người đăng kí nhập học Đại học Theo EGDI Tỷ lệ trường tiểu học có giảng dạy tin học Theo ICT Index 108 STT 10 11 Tên tiêu Tỷ lệ trường THCS có giảng dạy tin học Tỷ lệ trường THPT có giảng dạy tin học Tỷ lệ trường ĐH, CĐ Tỉnh có đào tạo chuyên ngành CNTT Tỷ lệ cán chuyên trách CNTT CQNN Tỉnh Dẫn chiếu Ghi Theo ICT Index Theo ICT Index Theo ICT Index Theo ICT Index Tỷ lệ cán chuyên trách CNTT 12 CQNN Tỉnh trình độ Cao đẳng Theo ICT Index Bổ sung trở lên 13 14 15 Tỷ lệ cán chuyên trách ATTT CQNN Tỉnh Tỷ lệ CBCC biết sử dụng MT Tỷ lệ CBCCVC tập huấn, hướng dẫn sử dụng PMNM thông dụng Theo ICT Index Theo ICT Index Theo ICT Index 16 Tỷ lệ CBCCVC tập huấn ATTT Theo ICT Index III Ứng dụng CNTT TL CBCC cấp, sử dụng email Theo ICT Index Tin học hóa TTHC Theo ICT Index Bổ sung 109 Tên tiêu Dẫn chiếu Triển khai ứng dụng Theo ICT Index CSDL chuyên ngành Theo ICT Index Ứng dụng PMNM Theo ICT Index Sử dụng văn điện tử Theo ICT Index Cổng TTĐT Theo ICT Index DV công trực tuyến Theo ICT Index Tủy lệ DN có Website Theo ICT Index IV Môi trường, tổ chức, sách Tổ chức, đạo Theo ICT Index Cơ chế, sách Theo ICT Index Sự quan tâm LĐ Tỉnh/TP Theo ICT Index V Sản xuất kinh doanh CNTT Tỷ lệ DN CNTT/10.000 dân Tỷ lệ nhân lực DN CNTT/10.000 dân Theo ICT Index STT Bình quân DT/CBNV DN CNTT Theo ICT Index Theo ICT Index Ghi ... VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG MỘT HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CẤP TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG. .. phương Đây lý chọn đề tài: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý Nhà nước công nghệ thông tin cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Nội dung nghiên cứu cụ thể chương... vào hệ thống VNMIS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2.3 Tổng hợp liệu đầu hệ thống VNMIS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2.4 Xây dựng kiến trúc hệ thống VNMIS tỉnh, thành phố trực thuộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, xây dựng một hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lí nhà nước về công nghệ thông tin cấp Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (LV thạc sĩ), Nghiên cứu, xây dựng một hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lí nhà nước về công nghệ thông tin cấp Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (LV thạc sĩ), Nghiên cứu, xây dựng một hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lí nhà nước về công nghệ thông tin cấp Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (LV thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay